Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Forslag til Lokalplan 466 for nye boliger i Filmbyen

Kommunalbestyrelsen har den 26. juni 2018 vedtaget at fremlægge forslag til Lokalplan 466 i offentlig høring. Høringen finder sted i perioden fra den 23. juli til den 16. september 2018. Lokalplanen vil give mulighed for, at der skabes et boligområde bestående af etageboliger og rækkehuse, hvor der er mulighed for produktion af fødevarer til selvforsyning på de tilhørende friarealer.
23. juli 2018

Lokalplanforslaget udlægger området til boligformål som etageboliger og tæt-lave boliger. Der kan opføres en samlet bebyggelse på ca. 4.700 m² svarende til cirka 48 boliger. Derudover kan der opføres drivhuse og småbygninger efter bygningsreglementets regler. De eksisterende bygninger i lokalplanområdet forudsættes nedrevet i denne sammenhæng.

Bebyggelsen placeres i en stram, men opbrudt struktur bestående af 22 byggefelter, hvor der i maksimalt 16 af disse må placeres boligbygninger, mens de resterende kun må anvendes til drivhuse og lignende småbygninger. Boligbygninger må opføres i maksimalt to etager samt tagterrasse. De resterende bygninger må kun opføres i en etage. Den maksimale bygningshøjde er 8,5 m over naturligt terræn. Bebyggelsesprocenten for området under ét må ikke overstige 40.

Forslag til Lokalplan 466 for nye boliger i Filmbyen (pdf)

 

Offentlig høring
Du har mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til planforslaget. Dine bemærkninger vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af planen. Vi skal have dine bemærkninger senest den 16. september 2018. 

Send dine bemærkninger som mail til plan@hvidovre.dk, eller pr. brev til Center for Plan og Miljø, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

 

Borgermøde
I forbindelse med den offentlige høring afholdes der et borgermøde om lokalplanforslaget, den 22. august 2018, kl. 17, i "Auditoriet" på Vestre Kvartergade 5, 2650 Hvidovre.

 

Midlertidige retsvirkninger
Efter § 17 i planloven må ejendomme ikke bebygges eller udnyttes sådan, at det kan foregribe den endelige lokalplans indhold. Dette gælder, indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst ét år efter forslagets offentliggørelse.

 

Miljøvurdering
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning. 

Kommunen har efter denne screening vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jf. lovens § 8, stk. 2, nr. 1 og 2. 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk er en vejledning i, hvordan man klager. 

Ved klage skal man betale et gebyr med betalingskort. Privatpersoner skal betale 900 kr. og virksomheder og organisationer skal betale 1.800 kr. Klagen bliver først sendt videre til behandling, når gebyret er betalt. 

Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra afgørelsen er annonceret på kommunens hjemmeside, dvs. inden den 20. august 2018. 

Klagen har normalt ikke opsættende virkning, medmindre erhvervsministeren eller Planklagenævnet bestemmer det. Der kan kun klages over retlige forhold. 

Man skal have en retlig interesse i sagens udfald for at være berettiget til at klage. Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen på betingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer, samt erhvervsministeren. 

Anmodning om fritagelse fra at bruge Klageportalen skal sendes med en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune senest samtidig med klagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen imødekommes.