Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Lokalplan 141 for boliger på Landlystvej 42 er vedtaget

Kommunalbestyrelsen har den 29. maj 2018 vedtaget Lokalplan 141 endeligt. Lokalplanen giver mulighed for at opføre en bebyggelse med etageboliger i 3-4 etager samt rækkehuse indenfor området.
15. juni 2018

Forslaget til Lokalplan 141 var fremlagt i offentlig høring i perioden 10. oktober til 4. december 2017. Der indkom 13 høringssvar til lokalplanforslaget i denne forbindelse.

Lokalplanen blev vedtaget med en række ændringer til § 5 om bebyggelsens omfang og placering, § 6 om bebyggelsens udseende, § 7 om ubebyggede arealer, § 13 om forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse samt i planbilag 2. Derudover er planbilag 3 konsekvensrettet og planbilag 4, der viser skyggediagrammer for det oprindelige projekt, udgår. Den nærmere redegørelse for ændringerne fremgår af afsnittet ”Sagsforløb” i lokalplanen.

Lokalplan 141 for boliger på Landlystvej 42 (pdf)

Retsvirkninger
Efter planlovens § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre der meddeles dispensation til dette efter planlovens § 19. Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsætte som hidtil, lige som allerede godkendte og lovlige bebyggelser fortsat er lovlige.

Klagevejledning
Hvis du vil klage 
Klage over afgørelsen skal ske til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. 
På Nævnenes Hus hjemmeside, www.naevneneshus.dk, er en vejledning i, hvordan man klager.

Ved klage skal man betale et gebyr med betalingskort. Privatpersoner skal betale 900 kr. og virksomheder og organisationer skal betale 1.800 kr. Klagen bliver først sendt videre til behandling, når gebyret er betalt.

Klagefrist 
Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra annonceringen på kommunens hjemmeside om vedtagelsen af planen, dvs. inden den 13. juli 2018. Klagen har normalt ikke opsættende virkning, hvilket vil sige, at et byggeri eller andet ikke stoppes, medmindre erhvervs- og vækstministeren eller Planklagenævnet bestemmer det.

Hvad kan der klages over?
Der kan kun klages over retlige forhold, som bl.a. kan være:

  • om planen er tilvejebragt i overensstemmelse med planlovens procedureregler om borgerinddragelse mv.
  • om der er uoverensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan 
  • om planloven, kommuneplanen og lokalplanen er fortolket korrekt 
  • om almindelige forvaltningsretlige regler vedrørende habilitet, partshøring, ligebehandling m.m. er fulgt.

Hvem kan klage? 
Man skal have en retlig interesse i sagens udfald for at være berettiget til at klage. Klageberettigede er Erhvervsministeren samt enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen på betingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Fritagelse for at bruge Klageportalen
Anmodning om fritagelse fra at bruge Klageportalen skal sendes med en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune senest samtidig med klagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen imødekommes.

Eventuel domstolsprøvelse
Hvis du vil have afgørelsen behandlet af en domstol, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen være anlagt inden 6 måneder fra dags dato.