Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Forslag til Lokalplan 142 for åben-lave boliger på Vojensvej

Kommunalbestyrelsen har den 19. december 2017 vedtaget at fremlægge forslag til Lokalplan 142 i offentlig høring. Høringen finder sted i perioden fra den 2. januar til den 30. januar 2018. Lokalplanen omfatter ejendommene på Vojensvej 21-29.
2. januar 2018

Formålet med lokalplanen er at muliggøre, at der kan opføres en bolig i form af et parcelhus på Vojensvej 29, at modernisere byggemulighederne på de berørte ejendomme, samt at genvurdere bevaringsværdien af huset på Vojensvej 27.

Den ubebyggede grund på Vojensvej 29 er i den hidtil gældende Lokalplan 121 udlagt til erhvervsformål. Grundlaget for at ændre anvendelsen af denne ejendom blev lagt med vedtagelsen af Kommuneplan 2016, hvor ejendommen overgik fra erhvervsområdet 1E7 til boligområdet 1B41.  

Forslag til Lokalplan 142 (pdf)


Offentlig høring
Du har mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til planforslaget. Dine bemærkninger vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af planen. Vi skal have dine bemærkninger senest den 30. januar 2018. 

Send dine bemærkninger som mail til pom@hvidovre.dk, eller pr. brev til Plan- og Miljøafdelingen, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

Midlertidige retsvirkninger
Efter § 17 i planloven må ejendomme ikke bebygges eller udnyttes sådan, at det kan foregribe den endelige lokalplans indhold. Dette gælder, indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst ét år efter forslagets offentliggørelse.

Miljøvurdering
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning. 

Kommunen har efter denne screening vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jf. lovens § 8, stk. 2, nr. 1 og 2.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk er en vejledning i, hvordan man klager.

Ved klage skal man betale et gebyr med betalingskort. Privatpersoner skal betale 900 kr. og virksomheder og organisationer skal betale 1.800 kr. Klagen bliver først sendt videre til behandling, når gebyret er betalt. 

Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra afgørelsen er annonceret på kommunens hjemmeside, dvs. inden den 30. januar 2018.

Klagen har normalt ikke opsættende virkning, medmindre erhvervsministeren eller Planklagenævnet bestemmer det. Der kan kun klages over retlige forhold.

Man skal have en retlig interesse i sagens udfald for at være berettiget til at klage. Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen på betingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer, samt erhvervsministeren. 

Anmodning om fritagelse fra at bruge Klageportalen skal sendes med en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune senest samtidig med klagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen imødekommes.