Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Dispensation fra skovbyggelinje

Der er meddelt dispensation fra skovbyggelinje til udvidelse af sportsfaciliteter ved Avedøre Stadion, Byvej 72. På sit møde den 31. august 2017 vedtog Teknik- og Miljøudvalget at meddele dispensation fra skovbyggelinjen, så de eksisterende omklædningsfaciliteter kan udbygges.
13. september 2017

Der er tidligere opført en bygning, der indeholder omklædningsfaciliteter, på ejendommen. Hele denne bygning ligger allerede inden for samme skovbyggelinjebelagte område. De nye omklædningsfaciliteter ønskes opført som en tilbygning til den eksisterende bygning på sydsiden af denne. 

Skovbyggelinjen er afkastet fra den skov, der ligger på Sletten nordvest for Avedøre Stadion. Tilbygningens afstand til skovkanten er 250 – 290 meter. Da skoven er offentligt ejet, er den registreret som fredskov, og dermed er områderne omkring omfattet af en skovbyggelinje på 300 meter. Opførelse af tilbygningen forudsætter derfor en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 17. 

Dispensationen har været sendt i forudgående høring fra den 6. til den 21. juli 2017. Der er ikke indkommet bemærkninger i denne periode. 

Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Hvis dispensationen ikke udnyttes inden 3 år fra dags dato, bortfalder den jf. Naturbeskyttelseslovens § 66.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Center for Plan og Miljø på e-mail til pom@hvidovre.dk.

 

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

En eventuel klage skal indgives senest den 11. oktober 2017.

Du klager via Klageportalen, som du finder via et link på denne hjemmeside: www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til  Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.