Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Forslag til Lokalplan 136 for boliger på Kløverprisvej

Kommunalbestyrelsen har den 31. januar 2017 besluttet at fremlægge forslag til Lokalplan 136 i offentlig høring frem til den 4. april 2017. Lokalplanen omfatter ejendommene på Kløverprisvej 10A-D.
7. februar 2017

Området er i dag bebygget med en kontor- og lagerbygning og et autoværksted. Formålet med Lokalplan 136 er, at der skabes et attraktivt og stationsnært boligområde, eventuelt kombineret med kontorpræget erhverv og offentlige formål. Bebyggelsen skal ved placering og udformning tilpasses de eksisterende omgivelser, herunder skal indbliksgener i forhold til naboerne undgås. Desuden skal den sikre de fornødne parkerings- og opholdsarealer samt vejadgang til området.

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre knap 12.000 m² etageboliger i planens delområde 1, mens der kan etableres knap 3.000 m² bebyggelse i delområde 2 som etageboliger, byggeri til offentlige formål eller erhverv som administration og ikke-generende serviceerhverv. Boligerne i delområde 1 er tænkt opført som almene ungdomsboliger og ældre- og handicapboliger. Lokalplan 136 regulerer bebyggelsens placering og omfang ved at udlægge tre byggefelter langs jernbanen indenfor hvilke der må opføres bebyggelse i 2 - 6 etager.

Forslag til Lokalplan 136 (pdf)

 

Offentlig høring

Du har mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til planforslaget. Dine bemærkninger vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af planen. Vi skal have dine bemærkninger senest den 4. april 2017.

Send dine bemærkninger via digital post på hvidovre.dk eller borger.dk, som mail til kmv@hvidovre.dk, eller pr. brev til Plan- og Miljøafdelingen, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.


Midlertidige retsvirkninger

Efter § 17 i planloven må ejendomme ikke bebygges eller udnyttes sådan, at det kan foregribe den endelige lokalplans indhold. Dette gælder, indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst ét år efter forslagets offentliggørelse.

 

Miljøvurdering af planforslaget

Lov om miljøvurdering af planer og programmer stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkninger.

På grund af lokalplanens indhold og beliggenhed, er der gennemført en miljøvurdering af planen. Denne peger på, at luftforurening fra dieseltog og magnetfelter fra kørestrømsanlægget kan påvirke den fremtidige boligbebyggelse, mens det ikke forventes, at støj og vibrationer fra banetrafikken vil udgøre et problem.

Miljørapporten sendes i offentlig høring som et selvstændigt dokument. Den offentlige høring af miljørapporten sker samtidig med høringen af planforslaget. Det vil sige, at vi skal have dine bemærkninger til miljørapporten senest den 4. april 2017.

Send dine bemærkninger via digital post på hvidovre.dk eller borger.dk, som mail til kmv@hvidovre.dk, eller pr. brev til Plan- og Miljøafdelingen, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

Miljøvurdering af Lokalplan 136 for boliger på Kløverprisvej (pdf)