Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Lokalplan 135 vedtaget

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. oktober 2016 at vedtage Lokalplan 135 for Hvidovregade og Toft Sørensens Vænge endeligt.
18. november 2016

Der var indkommet fire rettidige høringssvar, i den offentlige høringsperiode fra den 18. december 2015 til 14. februar 2016, både fra grundejere og naboer til området. Høringssvarene omhandlede:

  • Graden af bevaring i lokalplanen samt ønske om mere indtænkning af klima.
  • Bygningsregulerende forhold samt udseende af ny bebyggelse.
  • Ønske om beskrivelse af eksisterende bygning over skel.
  • Uens afstand til nabobebyggelse med risiko for gener ved nyt byggeri.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen besluttede Kommunalbestyrelsen at foretage en række mindre ændringer i planen på baggrund af de indkomne høringssvar og forvaltningens anbefalinger. Høringssvarene har primært medført ændringer i de bygningsregulerende bestemmelser. I alt er otte bestemmelser rettet, hvoraf to er udgået helt.

En lokalplan må ikke være i strid med en gældende kommuneplan, jf. Planlovens § 13, stk. 1. På grund af en fornyet høring af Kommuneplan 2016, som lokalplanen refererer til, kunne Lokalplan 135 først vedtages endeligt af Kommunalbestyrelsen d. 25. oktober 2016 med offentlig bekendtgørelse på kommunens hjemmeside d. 18. november 2016.

Du kan downloade Lokalplan 135 her: Lokalplan 135 (pdf)

Retsvirkninger
Efter planlovens § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre der meddeles dispensation til dette efter planlovens § 19. Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsætte som hidtil, lige som allerede godkendte og lovlige bebyggelser fortsat er lovlige.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald, samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Natur- og Miljøklagenævnet kan kun behandle såkaldt retlige spørgsmål. Det betyder, at hvis retsregler og retsprincipper er fulgt, har Natur- og Miljøklagenævnet ikke mulighed for at behandle klager over indholdsmæssige spørgsmål og vil ikke kunne tage stilling til, om afgørelsen er hensigtsmæssig eller rimelig. 

Klagen skal indgives via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Man logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom man plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Hvidovre Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. 

Når du klager, skal der betales et gebyr på kr. 500. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 

Efter planlovens § 62, stk. 1, kan afgørelsen indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden seks måneder fra dato.