Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. september 2020

Mødefakta

Dato: Mandag den 7. september 2020
Mødetidspunkt: Kl. 12:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Benthe Viola Holm (A)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Charlotte Munch (V)
 • Niels Ulsing (F)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-09-2020

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-09-2020

Direktøren spurgte til proceduren for udvælgelse af medlemmer til handicappriskomitéen. Herunder hvem som indgår i komitéen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede, at formanden er fast medlem og at udvalget hvert år vælger det menige medlem.

 

Direktøren orienterede om en evaluering af Corona-krisens effekter på beskæftigelsesindsatsen.


3. Beslutning - Indtægt fra Sundheds- og Ældreministeriet til alkoholbehandling af dobbeltbelastede 2020-2021

Beslutningstema

Center for Handicap og Psykiatri har ansøgt om og fået bevilget midler fra Sundheds- og Ældreministeriet til styrkelse af den kommunale døgnbehandling af personer med alkoholafhængighed og psykiske problemstillinger (dobbeltbelastede) til anvendelse inden udgangen af 2021.

 

Kommunalbestyrelsen skal godkende udgifts- og indtægtsbevillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende bevillingen af puljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede på i alt 388.772 kr.
 2. at der gives henholdsvis udgifts- og indtægtsbevilling på 204.255 kr. i 2020 og på 184.517 kr. i 2021.

 

 

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-09-2020

Ad 1. Anbefales godkendt.
 

Ad 2. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Med satspuljeaftalen for 2012-2015 blev der afsat 53,5 mio. kr. til styrkelse af den kommunale døgnbehandling af personer med alkoholafhængighed og psykiske problemstillinger (dobbeltbelastede). Baggrunden herfor var, at borgere, der både er afhængige af alkohol og har en psykisk lidelse, sjældent har gavn af alkoholbehandling, hvis den ikke samtidig omfatter behandling af den psykiske problemstilling. Disse borgere har også ofte massive sociale og fysiske problemer og kan derfor have behov for døgnbehandling i stedet for ambulant behandling.

 

Som følge af positive erfaringer med anvendelsen af disse puljemidler, blev der afsat en ny ansøgningspulje på 48 mio. kr. for perioden 2016-2019. Herefter blev der igen afsat endnu en ansøgningspulje på 27,6 mio. kr. for perioden 2020-2021. 

 

Hvidovre Kommune har ansøgt om og fået bevilliget 388.772 kr. til at kunne tilbyde dobbeltbelastede borgere et kvalificeret døgnbehandlingstilbud i 2020-2021. Hvidovre Kommune forventer at kunne gennemføre 2-3 behandlingsforløb af tre måneders varighed for disse puljemidler.

 

Hvidovre Kommune har ikke selv et døgnbehandlingstilbud, og vil heller ikke få det i forbindelse med etableringen af det kommende lokale rusmiddelcenter, som alene vil indeholde ambulant behandling. Hvidovre Kommune har derfor indgået et samarbejde med behandlingstilbuddet Ringgården, som er en specialiseret leverandør af alkoholbehandling med stor erfaring i at arbejde med dobbeltbelastede borgere. Behandlingsmetoden på Ringgården har således dobbelt fokus og adresserer både borgernes alkoholafhængighed og psykiske lidelse. Ringgården har samtidig erfaring med at arbejde med borgere i forbindelse med puljemidler, så der er på mange måder tale om en erfaren leverandør.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 31. marts 2020, punkt 21, godkendte Kommunalbestyrelsen etablering af rusmiddelcenter i Hvidovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede bevilling indtægts- og udgiftsføres i kommunen.

 

Sundheds- og Ældreministeriet har givet tilsagn til 388.772 kr. til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede borgere. Tilskuddet til projektet er på 204.255 kr. i 2020 og 184.517 kr. i 2021. Tilskuddet i 2021 forudsætter bevillingens optagelse på Finansloven det kommende finansår.

 

Hvidovre Kommune har ingen medfinansiering i tilknytning til projektet.

 

Der gives en udgifts- og indtægtsbevilling på 204.255 kr. i 2020 og på 184.517 kr. i 2021.

 

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde alkoholbehandling efter sundhedslovens § 141, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af 26/08/2019.

 

Efter kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15/01/2019, må foranstaltninger, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelse af årsbudgettet, ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Bevilling af satspuljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede (pdf)
 2. Ansøgning fra Hvidovre Kommune til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede (pdf)

4. Drøftelse - Danmarkskort over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter indenfor det sociale område i 2019

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal inden årets udgang behandle Social- og Indenrigsministeriets danmarkskort over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter på det sociale område.

 

Formålet med danmarkskortet er at øge den lokalpolitiske opmærksomhed på vigtigheden af lovmedholdelig sagsbehandling. Desuden skal danmarkskortet medvirke til, at kommuner af egen drift tager initiativer til at forbedre kvaliteten af sagsbehandlingen, hvis det skønnes nødvendigt.

 

Kommunalbestyrelsen skal drøfte danmarkskortet over omgørelsesprocenter indenfor det sociale område i 2019.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. atdrøfte danmarkskortet over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter indenfor det sociale område 2019.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-09-2020

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-09-2020

Drøftet.

Handicaprådets høringssvar indgik i udvalgets drøftelse. Såfremt der fremlægges konkrete tilfælde på manglende skriftlige afgørelser, vil det blive undersøgt nærmere.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familier samt Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Baggrund

Hvert år offentliggør Social- og Indenrigsministeriet tre danmarkskort over omgørelsesprocenter indenfor socialområdet. Danmarkskortene skaber gennemsigtighed over, hvor mange sager de enkelte kommuner får omgjort i Ankestyrelsen på socialområdet. Danmarkskortene gør det desuden muligt at sammenligne kommunerne med hinanden.

 

Med regeringens økonomiaftale for 2020 blev det aftalt at igangsætte et arbejde med at tilvejebringe et forbedret datagrundlag, som fremadrettet skal sikre mere nuancerede danmarkskort og mere viden om kvaliteten af kommunernes sagsbehandling. Første fase i dette arbejde ses i dette års danmarkskort, idet kommunerne har haft mulighed for at indsende kommentarer til omgørelsesprocenten. Desuden suppleres der i kortene med tilgængelige opgørelser fra Danmarks Statistik over antallet af borgere i kommunen, der har modtaget en ydelse, som indgår i danmarkskortene.

 

Afgørelsestyper

Der anvendes tre afgørelsestyper, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter.

 • Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.
 • Hjemvisning: Ankestyrelsen sender sagen tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og afgøre den igen. Årsag til hjemvisning kan for eksempel være, at der mangler oplysninger, eller at der er sket alvorlige sagsbehandlingsfejl.
 • Ændring/ophævelse: Betyder at afgørelsen er forkert og at Ankestyrelsen har ophævet afgørelsen.

 

Når en afgørelse hjemvises eller ændres, kaldes det, at kommunens afgørelse bliver omgjort, - også selvom hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at den endelige afgørelse bliver ændret.

Omgørelsesprocenten er derfor andelen af afgørelser, der bliver omgjort (hjemvist eller ændret/ophævet) ud af alle realitetsbehandlede afgørelser.

 

Kort over socialområdet generelt

Dette kort indeholder alle kommunens afgørelser efter serviceloven på såvel almen som handicapområdet.

 

Ankestyrelsen har i 2019 afgjort 92 sager på socialområdet i Hvidovre. Heraf blev 59 stadfæstet, 24 blev hjemvist og 9 afgørelser blev ændret.

 

Dermed omgjorde Ankestyrelsen 36 pct. af de afgørelser, som de behandlede på socialområdet i Hvidovre i 2019. På landsplan var omgørelsesprocenten 41 pct.

 

I 2018 var omgørelsesprocenten på det samlede socialområde i Hvidovre 40 pct.

 

Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2018 var 2421 borgere i Hvidovre, der modtog én af de ydelser, der indgår i danmarkskortet.

 

Kort specifikt for børnehandicapområdet

Danmarkskortet for børnehandicapområdet indeholder i alt 33 afgørelser i 2019 for Hvidovre, som fordeler sig på følgende paragraffer i Serviceloven:

 

 • §§ 32, 32a, 36, 39-40 Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. I alt 0 afgørelser
 • § 41 Merudgiftsydelse. I alt 15 afgørelser, hvoraf 10 er stadfæstet, 1 er ændret og 4 er hjemvist.
 • §§ 42- 43 Tabt arbejdsfortjeneste. I alt 16 afgørelser, hvoraf 10 er stadfæstet, 2 er ændret og 4 er hjemvist.
 • §§ 44 – 45 Personlig hjælp og ledsagelse. I alt 2 afgørelser, hvoraf 2 er stadfæstet

 

 
 

De omgjorte afgørelser består således af 3 ændrede/ophævede sager (9 pct.) og 8 sager, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen behandle sagen på ny (24 pct.). Altså bliver omgørelsesprocenten for ovenstående paragraffer i Hvidovre 33 pct., hvilket er under landsgennemsnittet, som ligger på 51 pct.

 

I 2018 var omgørelsesprocenten for børnehandicapområdet i Hvidovre på 49 pct. og landsgennemsnittet 47 pct.

 

Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2018 var 356 borgere i Hvidovre, der modtog én af de ydelser, der indgår i danmarkskortet for børnehandicapområdet.

 

Kort specifikt for voksenhandicapområdet

Danmarkskortet for voksenområdet indeholder i alt 8 afgørelser i 2019 for Hvidovre, som fordeler sig på følgende paragraffer:

 

 • § 95 Kontant tilskud til privat hjælper. I alt 0 afgørelser
 • § 96 Borgerstyret personlig assistance (BPA). I alt 0 afgørelser.
 • § 97 Ledsageordning. I alt 1 afgørelse, som er stadfæstet.
 • § 100 Merudgifter. I alt 7 afgørelser, hvoraf 4 er stadfæstet, 1 er ændret og 2 er hjemvist.

 

De omgjorte afgørelser består således af 1 ændret/ophævet sag (13 pct.) og 2 sager, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen behandle sagen på ny (25 pct.). Omgørelsesprocenten for ovenstående paragraffer bliver således 38 pct., hvilket er under landsgennemsnittet, som ligger på 46 pct.

 

I 2018 var omgørelsesprocenten i Hvidovre på 48 pct. Og landsgennemsnittet 32 pct.

 

Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2018 var 222 borgere i Hvidovre, der modtog én af de ydelser, der indgår i danmarkskortet.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. maj 2019 under punkt 9 administrationens handleplan vedrørende afgørelser fra 2018 på børnehandicapområdet samt voksenhandicapområdet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Det fremgår af bekendtgørelse af § 84 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 16. august 2019, at social- og indenrigsministeren hvert år inden den 1. juli offentliggør et kommuneopdelt danmarkskort over omgørelsesprocenten i Ankestyrelsens afgørelser af klagesager efter serviceloven.

 

Af § 79 b i samme lov fremgår, at danmarkskortet skal behandles af kommunalbestyrelsen inden årets udgang.

Høring

Sagen sendes til høring i Handicaprådet.

Bilag

 1. Høringssvar fra Handicaprådet: Danmarkskort over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter indenfor det sociale område i 2019 (pdf)
 2. Forklæde til handicaprådets høringssvar vedrørende Danmarkskortet over Ankestyrelsens afgørelser indenfor det sociale område i 2019. (pdf)

5. Orientering - Tilsyn med Bofællesskabet Holmelunden i 2020.

Beslutningstema

Socialtilsyn Hovedstaden har godkendt Bofællesskabet Holmelunden efter et anmeldt tilsynsbesøg den 26. februar 2020. Desuden har Styrelsen for Patientsikkerhed aflagt et planlagt sundhedsfagligt tilsyn den 21. januar 2020 og indplaceret botilbuddet i kategorien: Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal tage orienteringen om begge tilsyn i Bofællesskabet Holmelunden til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 

 1. attage orienteringen om Socialtilsyn Hovedstadens og Styrelsens for Patientsikkerheds tilsynsrapport til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-09-2020

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet dette dagsordenspunkt.
 

Socialtilsyn Hovedstaden

Socialtilsyn Hovedstaden har ansvar for at godkende og føre tilsyn med sociale døgntilbud i Region Hovedstadens kommuner. Socialtilsynet vurderer, om kvaliteten i tilbuddet i praksis er tilstrækkelig og om betingelserne for godkendelsen er opfyldt.

 

Socialtilsynets rapporter er, ud over tilsynsmyndighedens godkendelse af tilbuddene, også tænkt som et dynamisk dialogredskab mellem tilbuddets leder og tilsynskonsulenten. Fokus i rapporten er derfor også lagt på at de opmærksomheds- og udviklingspunkter, som konsulenten finder, vil øge kvaliteten indenfor de mål kvalitetsmodellen opstiller. Ledelsen kan efterfølgende tage afsæt i rapporten, når der skal tilrettelægges kompetenceudvikling og kvalitetsudvikling i tilbuddet. Læser man alene disse opmærksomheds- og udviklingspunkter, får man derfor et ret ensidigt indtryk, idet der jo ikke står noget om alt det, der virker og ikke behøver ekstra opmærksomhed eller udvikling.

 

Udover opmærksomheds- og udviklingspunkter kan en tilsynsrapport også indeholde sanktioner som påbud og krav om skærpet tilsyn. I de tilfælde er der ikke tale om input til refleksion men forhold, som kræver handling og opfølgning.


(Vedlagt som bilag ”Endelig tilsynsrapport for socialtilsyn i Bofællesskabet Holmelunden 2020” samt ”Holmelunden opmærksomheds- og udviklingspunkter samt udvikling i score.”)

Socialtilsynets afgørelse og den samlede vurdering.
Resultatet af Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn i Bofællesskabet Holmelunden, er: ”godkendt.”
 

Tilsynets samlede vurdering af kvaliteten i Bofællesskabet Holmelunden er:

 • At ledelsen har fulgt op på handleplanen for at styrke kvaliteten i omstillingen til et socialpædagogisk tilbud.
 • At beboerne udtrykker, at personalet er gode til at lytte til dem og respekterer de ønsker, de har.
 • At tilbuddet vægter beboernes selvbestemmelse og inddrager dem i deres dagligdag.


Som resultat af tilsynet er der følgende opmærksomhedspunkter:

 • Ledelsen bør lave handleplan for den resterende del af omstillingen fra plejekollektiv til socialpædagogisk tilbud, som dels skal støtte personalet i processen i omdannelsen af tilbuddet og dels nedbringe sygefraværet.
 • Ledelsen bør have opmærksomhed på egne erfaringer og kompetencer.
 • Dokumentationspraksis bør styrkes og i højere grad overgå fra mundtlig til skriftlig kultur. Heri indgår desuden arbejdet med relevante faglige metoder.
 • Der bør arbejdes på, at beboerne i fløj A tilbydes dagbeskæftigelse.

 

Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed har siden 1. januar 2017 ført risikobaseret tilsyn med botilbud, hvor der udføres sundhedsfaglig behandling. Tilsynene planlægges blandt andet på baggrund af stikprøveudvælgelse af tilbud.

 

Formålet med tilsynsbesøgene er dels at vurdere patientsikkerheden og dels at sikre læring hos sundhedspersonalet.

 

På baggrund af tilsynet kategoriseres botilbuddet i en af følgende kategorier:

 

 • Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden.
 • Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.
 • Større problemer af betydning for patientsikkerheden.
 • Kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden.

 

Et tilsynsbesøg kan desuden følges op af krav om handleplan samt påbud.

 

Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelse og den samlede vurdering.

Resultatet af Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn i Holmelunden er:

 

 • ”Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.” Der er desuden fremsendt en handleplan, som Styrelsen for Patientsikkerhed efterfølgende har godkendt. Der blev ikke givet påbud.

 

Den samlede vurdering af patientsikkerheden er, at bostedets største udfordring er at sikre systematik og overskuelighed i dokumentationen, som føres i Cura Omsorg og Cura Social. Det er vurderingen, at personalet kender beboerne godt og mundtligt er i stand til at redegøre for samtlige forhold vedrørende beboernes helbredstilstand samt den iværksatte indsats.

 

(Vedlagt som bilag ” Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsrapport”)

Politiske beslutninger og aftaler

Social og Arbejdsmarkedsudvalget tog på mødet den 11. november 2019 punkt 9 Socialtilsyn Hovedstadens tilsynsrapport for Bofællesskabet Holmelunden til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Socialtilsynslovens § 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 846 af 21. august 2019 med senere ændringer.

Sundhedslovens § 213 jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsrapport (pdf)
 2. Endelig tilsynsrapport for socialtilsyn i Bofællesskabet Holmelunden 2020 (pdf)
 3. Holmelunden. Opmærksomheds- og udviklingspunkter samt samlet score. (pdf)

6. Drøftelse - Udkast til Beskæftigelsesplan 2021

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal hvert år vedtage en beskæftigelsesplan, der med inspiration fra beskæftigelsesministerens nationale målsætninger rammesætter det kommende års samlede beskæftigelsesindsats i Hvidovre Kommune.

 

På udvalgsmødet den 11. maj 2020 udpegede Social- og Arbejdsmarkedsudvalget de fem pejlemærker, der i form af en række tematiske fikspunkter for jobcentrets indsats vil udgøre grundstammen i kommunens beskæftigelsesplan for 2021. På dialogmødet den 17. juni drøftede udvalget de forskellige pejlemærkers konkrete indhold såvel som målsætninger, hvilket administrationen efterfølgende har sammenfattet i nærværende udkast til beskæftigelsesplanen for 2021.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal drøfte udkastet til Beskæftigelsesplan 2021.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 

 1. at drøfte indholdet af Beskæftigelsesplan 2021.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-09-2020

Drøftet.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

I henhold til ”Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen” skal Hvidovre Kommune hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, som i form af en række politiske målsætninger angiver retningen for den kommunale beskæftigelsesindsats konkrete udmøntning.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har på udvalgsmødet den 11. maj og dialogmødet den 17. juni 2020 drøftet beskæftigelsesplanens pejlemærker og konkrete indhold. Administrationen har på denne baggrund udarbejdet et udkast til beskæftigelsesplanen, som udvalget har mulighed for at kommentere på mødet. Herefter vil den færdige beskæftigelsesplan blive fremlagt til politisk godkendelse i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til oktober. Planen vil forud for fagudvalgets godkendelse blive forelagt Integrationsrådet og Handicaprådet, hvis høringssvar skal indgå i Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets afsluttende behandling. Beskæftigelsesplan 2021 skal godkendes i Kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2020.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., nr. 1482 af 23. december 2014, § 4.

Bilag

 1. Beskæftigelsesplan 2021 (docx)

7. Orientering - Opfølgning på beskæftigelsesplan 2020

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen godkender hvert år en beskæftigelsesplan, der i form af jobcentrets politiske rammesætning udstikker en række overordnede pejlemærker såvel som konkrete målsætninger for det pågældende års beskæftigelsesindsats i Hvidovre Kommune.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres i nærværende afrapportering om administrationens foreløbige udmøntning af beskæftigelsesplanens politiske målsætninger for den lokale beskæftigelsesindsats i 2020.

 

Udvalget skal tage afrapporteringen på Beskæftigelsesplan 2020 til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 

 1. at tage afrapporteringen på Beskæftigelsesplan 2020 til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-09-2020

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres i vedlagte resultatrevision om den foreløbige udmøntning af de politisk vedtagne målsætninger for kommunens beskæftigelsesindsats i 2020.

 

Se bilag ”Resultatrevision: Beskæftigelsesplan 2020”.

 

Hvidovre Kommunes beskæftigelsesplan for 2020 indeholder fem pejlemærker og 16 mål.

 

Handicap:

 

1a

Jobcentret vil internt i organisationen udbrede kendskabet til beskæftigelsesområdets handicapkompenserende ordninger, samt den udpegede nøgleperson, der i kraft af sin faglige ekspertise kan formidle specialiseret viden om handicap og beskæftigelse til fordel for jobcentrets samlede vidensniveau.

1b

Jobcentret vil ved hjælp af udgående kampagner og opsøgende arbejde øge virksomhedernes kendskab til de handicapkompenserende ordninger, og dermed arbejdsgivernes oplevelse af, at de kan fastholde eller ansætte personer med handicap i job.

 

Langtidsforsørgede:

 

2a

Jobcentret vil øge brugen af virksomhedsrettede indsatser overfor gruppen af aktivitetsparate ledige.

2b

Jobcentret vil igennem en målrettet indsats øge gruppen af langtidsforsørgede, der opnår hel eller delvis fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ordinære timer.

2c

Jobcentret vil sikre, at aktivitetsparate ledige så vidt muligt får udarbejdet et retvisende CV på jobnet

 

Unge:

3a

Jobcentret vil via et udstrakt samarbejde mellem ungevejledere og jobkonsulenter styrke fokusset på udsatte unge i alderen 15-17 år med henblik på at fremme det tidlige og potentielt forebyggende arbejde med gruppen.

3b

Jobcentret vil løbende understøtte samt evaluere udformningen af Hvidovre Kommunes sammenhængende ungeindsats, og derigennem sikre, at flest mulige unge med komplekse problemer tildeles en koordineret tværfaglig indsats.

3c

Jobcentret vil ved hjælp af virksomhedsrettede kampagner understøtte det lokale erhvervslivs fokus på etableringen af praktikpladser til erhvervsskoleelever.

3d

Jobcentret vil tilstræbe en aktiveringsgrad på mindst 16 pct. for de uddannelsesparate unge og 20 pct. for de aktivitetsprate unge.

3e

Jobcentret vil bestræbe sig på, at mindst 72 pct. af de uddannelsesparate og 75 pct. af de aktivitetsparate unge får tre eller flere meningsfulde samtaler inden for de første tre måneder af deres ledighedsperiode.

 

Virksomhedsindsats:

 

4a

Jobcentret vil styrke blikket for lokale paradoks- og mangelområder, og igennem et opsøgende kontaktarbejde og tværgående fokus på indkomne jobordre understøtte erhvervslivet i at få deres jobåbninger besat med kvalificeret arbejdskraft.

4b

Jobcentret vil internt arbejde på at fremme det rekrutteringsorienterede fokus på småjobs i virksomhedskonsulenternes kontakt med det lokale såvel som regionale erhvervsliv.

4c

Jobcentret vil målrettet arbejde for at opprioritere og videreudvikle den håndholdte dimension af virksomhedsindsatsen, hvor den enkelte borger er afsættet for udformningen af de individuelt afstemte match mellem ledige og virksomheder.

 

Integration:

 

5a

Jobcentret vil øge afgangen til uddannelse og beskæftigelse blandt gruppen af kvinder med ikke-vestlig baggrund.

5b

Jobcentret vil via tværfaglige og helhedsorienterede initiativer styrke ikke-vestlige kvinders kendskab til de krav, der stilles på det danske arbejdsmarked, samt de normer og værdier, der generelt kendetegner det danske samfund.

5c

Jobcentret vil prioritere brugen af virksomhedsrettet aktivering overfor ikke-vestlige job- såvel som aktivitetsparate ledige med henblik på at fremme gruppens tilknytning til det danske arbejdsmarked.

 

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., § 4, jf. Lovbekendtgørelse 1482 af 23. december 2014 med senere ændringer.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Resultatrevision: Beskæftigelsesplan 2020 (docx)

8. Orientering: Bruttoledighed i Hvidovre Kommune (apr. - jun.)

Beslutningstema

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om de senest registrerede ledighedstal for Hvidovre Kommune og Region Hovedstaden.

 

Udvalget orienteres om nedenstående nøgletal for at kunne følge med i Hvidovre Kommunes aktuelle ledighed, og sammenligne den med Region Hovedstaden som helhed. På denne baggrund kan Social- og Arbejdsmarkedsudvalget følge effekten af Hvidovre Kommunes beskæftigelsesrettede indsats, og – i henhold til den kommunale styrelsesvedtægt - justere indsatsen såfremt tallene ændrer sig væsentligt.

 

Udvalget skal tage orienteringen vedrørende Hvidovre Kommunes bruttoledighed til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 

 1. at tage orienteringen vedrørende Hvidovre Kommunes bruttoledighedstal til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-09-2020

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Det nationale såvel som kommunale ledighedstal kan opgøres på flere måder, og administrationen har i den forbindelse valgt at orientere Social- og Arbejdsmarkedsudvalget om antallet af bruttoledige i Hvidovre Kommune. Dette skyldes, at bruttoledigheden – ved at inkludere gruppen af aktiverede ledige – giver et overblik over hvor mange arbejdsmarkedsparate personer, der aktuelt står til rådighed for arbejdsmarkedet (se definition af bruttoledighed sidst i dagsordenspunktet).

 

De tre senest registrerede tal for bruttoledigheden i Hvidovre Kommune og Region Hovedstaden som helhed kan aflæses af tabellen nedenfor (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken):

 

 

Apr. 20

Maj. 20

Jun. 20

Hvidovre

4,7 pct. svarende til 1240 personer.

 

5 pct. svarende til 1323 personer.

5 pct. svarende til 1319 personer.

Region Hovedstaden

5,1 pct. svarende til 47.462 personer.

 

5,4 pct. svarende til 50.699 personer.

5,4 pct. svarende til 50.319 personer.

Kilde: Danmarks statistik

 

Af tabellen ovenfor fremgår det, at bruttoledigheden i Hvidovre Kommune var på 5 pct. I juni 2020, hvorimod den samlede ledighed for Region Hovedstaden var på 5,4 pct. i samme periode. Bruttoledigheden i Hvidovre var således 0,4 pct. lavere end gennemsnittet for hovedstadsområdet, ligesom den – som det fremgår af vedlagte bilag – var den næstlaveste blandt Vestegnens otte kommuner. Konkret er bruttoledigheden i Hvidovre Kommune stagneret på 5 pct. i månederne maj og juni (svagt fald på 4 personer), hvilket kunne indikere, at bruttoledigheden knyttet til Covid19 virussens udbrud foreløbigt har toppet. De 5 pct. er imidlertid den højeste bruttoledighedsprocent i Hvidovre Kommune i løbet af 2020, der startede med en ledighedsprocent på 3,6 pct., hvilket dog ”kun” er 1,4 pct. lavere end det aktuelle tal for juni. Der er dog stor usikkerhed om, hvordan bruttoledigheden vil udvikle sig i den kommende tid, da en stor gruppe af varslede ansatte ikke figurerer i opgørelsen.

 

Det er primært grupper af forsikrede ledige, der er blevet arbejdsløse som følge af Covid19 virussens indvirkning på samfundet.

 

Se vedlagte bilag ”Bruttoledighed på Vestegnen (apr. 2020 - jun. 2020)”.

 

Hvordan opgøres bruttoledigheden?

 

Bruttoledigheden består både af de registrerede ledige i a-kasserne og jobcentrene (de nettoledige), og de aktiverede dagpenge- og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere.

Bruttoledigheden udgør således summen af de jobparate modtagere af dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp, samt de jobparate aktiverede dagpenge-, kontanthjælps-og uddannelseshjælpsmodtagere (herunder personer i løntilskud). Ved at inkludere jobparate personer i aktivering kan den registrerede bruttoledighed give et overblik over, hvor mange.

Politiske beslutninger og aftaler

På udvalgsmødet den 20. september 2017 besluttede Arbejdsmarkedsudvalget, at bruttoledighedstallene fremadrettet skulle udgøre et fast punkt på dagsordenen til udvalgets.

Økonomiske konsekvenser

Som følge af Corona-krisen vil der forventeligt være et merforbrug på området. Dette vil blive behandlet i forbindelse med økonomirapportering pr. 31. august 2020.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen nr. 1482 af 23. december 2014, § 3.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Bruttoledighed på Vestegnen (apr. 2020 - jun. 2020) (docx)

9. Eventuelt

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-09-2020

Charlotte Munch (V) spurgte til efterladte kanyler på offentlig grund ved Kabs på Vojensvej. Der blev svaret på mødet.

Anders Liltorp (A) spurgte til behovet for botræning og botilbud målrettet borgere med autisme. Administrationen udarbejder et notat herom.

Charlotte Munch (V) spurgte til personsag. Der blev svaret på mødet.