Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11. november 2019

Mødefakta

Dato: Mandag den 11. november 2019
Mødetidspunkt: Kl. 12:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Charlotte Munch (V)
 • Niels Ulsing (F)

Fraværende med afbud

 • Benthe Viola Holm (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11-11-2019

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11-11-2019

Arbejdsmarkedschefen orienterede om bevilling fra pulje under Styrelsen for International Rekruttering og Integration til øget indsats i forhold til at bringe indvandrerkvinder på kontanthjælp i arbejde.


3. Orientering om det samtalebaserede kontaktforløb i Jobcenter Hvidovre

Beslutningstema

En stor del af Jobcenter Hvidovres arbejde består i at have tæt dialog med kommunens ledige, hvorfor det personlige fremmøde er en central del af borgernes ledighedsforløb. 

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget efterspurgte på udvalgsmødet den 09/09-2019 en orientering om de nærmere procedurer for det samtalebaserede kontaktforløb mellem jobcentret og de ledige – herunder en beskrivelse afindhold ogoverordnede strategier. Administrationen vil på mødet redegøre for de nærmere detaljer herfor.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal tage orienteringen vedrørende rammerne for borgernes kontaktforløb til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 

 1. at tage orienteringen om det samtalebaserede kontaktforløb i jobcentret til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11-11-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Jobcentret modtager hver dag mange borgere med bopæl i Hvidovre kommune, der enten henvender sig i fronten eller skal have en jobsamtale som et led i deres individuelle kontaktforløb. De mange borgere dækker over en sammensat personkreds fordelt på en lang række målgrupper, hvortil der knytter sig forskellige lovgivningsmæssige krav såvel som faglige udfordringer. Det er imidlertid en fællesnævner for de mange målgrupper, at jobcentret bestræber sig på at tilrettelægge et individuelt afstemt, nærværende og lovmedholdeligt kontaktforløb for kommunens ledige. Jobcentrets frontmedarbejdere forventes endvidere at være lyttende og velforberedte i mødet med den enkelte borger, ligesom de så vidt muligt skal være tydelige omkring muligheder, rammer og proces.

 

På udvalgsmødet vil administrationen, på baggrund af Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets tidligere forespørgsel, redegørefor det nærmere indhold af borgernes forskellige kontaktforløb, samt beskrive de generelle retningslinjer for sagsbehandlernes konkrete møde med jobcentrets sammensatte borgergruppe.

Politiske beslutninger og aftaler

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget efterspurgte på udvalgsmødet den 09/09-2019 en orientering omkring de konkrete retningslinjer for det borgernære kontaktforløb i Jobcenter Hvidovre.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


4. Beslutning om tilskud til AOF Daghøjskolen i Hvidovre

Beslutningstema

AOF Daghøjskolen i Hvidovre har indenfor rammerne af tidligere indgåede tilskudsaftaler med Hvidovre kommune udbudt voksen undervisning med et folkeoplysende eller beskæftigelsesfremmende sigte.

 

Den aktuelle driftstilskudsaftale udløber ved udgangen af 2019, hvorfor aftalen genfremsættes til politisk behandling.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal beslutte om, de vil indgå en ny tilskudsaftale mellem Hvidovre Kommune og AOF-daghøjskolen i Hvidovre for en ny periode.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende tilskudsaftalen mellem Hvidovre Kommune og AOF-daghøjskolen i Hvidovre for perioden 1. januar 2020 – 31. december 2021, på 158.529 kr. pr. år.

 

Eller

 

 1. at godkende at tilskudsaftalen ophører.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11-11-2019

Ad 1. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Den nuværende tilskudsaftale mellem Hvidovre Kommune og AOF Daghøjskolen i Hvidovre udløber den 31. december 2019, hvorfor der skal godkendes en ny aftale, hvis daghøjskolen fortsat skal modtage et årligt driftstilskud.

 

Den tidligere aftale har været gældende for en periode på to år fra 1. januar 2018 til 31. december 2019.

 

AOF-Daghøjskolen i Hvidovre har haft det nye aftaleudkast til udtalelse, hvilket ikke har affødt ændringer i forhold til nuværende aftale.

 

Daghøjskolen forpligter sig i aftalen til at gennemføre folkeoplysende voksenundervisning, der jævnfør folkeoplysningsloven enten fremmergraden af demokratiforståelse og aktivt medborgerskab eller indeholder et beskæftigelsesfremmende sigte. AOF-Daghøjskolen udbyder i den forbindelse fx gratis ordblindeundervisning i dansk og matematik samt IT-kurser, som kan lette brugernes hverdag set i relation til deres fritid, job eller uddannelse.Daghøjskolen udbyder ligeledes forberedende voksenundervisning til ledige og uddannelsessøgende inden for læsning og matematik. Administrationen vil i forlængelse heraf løbende sikre, at forudsætningerne for at yde støtte er til stede.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 20. marts 2018 driftstilskudsaftalen mellem Hvidovre Kommune og AOF-Daghøjskole i Hvidovre for perioden 1. januar 2018 – 31. december 2019. 

Økonomiske konsekvenser

I budget 2020 er der afsat 158.529 kr. til AOF Daghøjskolens driftstilskud. I 2021 reguleres tilskuddet efter KL’s pris- og lønskøn. 

Retsgrundlag

Efter folkeoplysningslovens § 45a, jf. Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet, nr. 1115 af 31. august 2018 kan Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om at ydetilskud til en daghøjskole, hvis betingelserne er opfyldt.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Udkast til tilskudsaftale mellem Hvidovre Kommune og AOF Daghøjskolen i Hvidovre (pdf)

5. Orientering om bruttoledighed i Hvidovre (jun-aug 2019)

Beslutningstema

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om de senest registrerede ledighedstal for Hvidovre Kommune og Region Hovedstaden.

 

Udvalget orienteres om nedenstående nøgletal for at kunne følge med i Hvidovre Kommunes aktuelle ledighed, og sammenligne den med Region Hovedstaden som helhed. På denne baggrund kan Social- og Arbejdsmarkedsudvalget følge effekten af Hvidovre Kommunes beskæftigelsesrettede indsats, og – i henhold til den kommunale styrelsesvedtægt - justere indsatsen såfremt tallene ændrer sig væsentligt.

 

Udvalget skal tage orienteringen vedrørende Hvidovre Kommunes bruttoledighed til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 

 1. at tage orienteringen om Hvidovre Kommunes bruttoledighedstal til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11-11-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Det nationale såvel som kommunale ledighedstal kan opgøres på flere måder, og administrationen har i den forbindelse valgt at orientere Social- og Arbejdsmarkedsudvalget om antallet af bruttoledige i Hvidovre Kommune. Dette skyldes, at bruttoledigheden – ved at inkludere gruppen af aktiverede ledige – giver et overblik over hvor mange arbejdsmarkedsparate personer, der aktuelt står til rådighed for arbejdsmarkedet (se definition af bruttoledighed sidst i dagsordenspunktet).

 

De tre senest registrerede tal for bruttoledigheden i Hvidovre Kommune og Region Hovedstaden som helhed kan aflæses af tabellen nedenfor (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken):

 

 

Jun.

Jul.

Aug.

Region Hovedstaden

3,7 pct. svarende til 34.237 personer.

 

3,6 pct. svarende til 33.185 personer.

3,8 pct. svarende til 34.827 personer.

Hvidovre Kommune

3,5 pct. svarende til 909 personer.

 

3,3 pct. svarende til 872 personer.

3,4 pct. svarende til 899 personer.

Kilde: Danmarks statistik

 

Af tabellen ovenfor fremgår det, at bruttoledigheden i Hvidovre Kommune var på 3,4 pct. i august 2019, hvorimod den samlede ledighed for Region Hovedstaden var på 3,8 pct. i samme periode. Bruttoledigheden i Hvidovre er således 0,4 pct. lavere end gennemsnittet for hovedstadsområdet, ligesom den – som det fremgår af vedlagte bilag – var den næstlaveste blandt Vestegnens otte kommuner.

 

 

 

Se vedlagte bilag ”Bruttoledighed på Vestegnen (jun.–aug. 2019)”.

 

Hvordan opgøres bruttoledigheden?

 

Bruttoledigheden består både af de registrerede ledige i a-kasserne og jobcentrene (de nettoledige), og de aktiverede dagpenge- og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Bruttoledigheden udgør således summen af de jobparate modtagere af dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp, samt de jobparate aktiverede dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere (herunder personer i løntilskud). Ved at inkludere jobparate personer i aktivering kan den registrerede bruttoledighed give et overblik over, hvor mange arbejdsmarkedsparate personer, der er til rådighed for arbejdsmarkedet.

Politiske beslutninger og aftaler

På udvalgsmødet den 20. september 2017 besluttede Arbejdsmarkedsudvalget, at ledighedstallene fremadrettet skulle udgøre et fast punkt på dagsordenen til udvalgets møder.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen nr. 1482 af 23. december 2014, § 3.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Bruttoledighed på Vestegnen (jun.-aug. 2019) (pdf)

6. Drøftelse af indholdet i Beskæftigelsesplan 2020

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal hvert år vedtage en beskæftigelsesplan, der med inspiration fra beskæftigelsesministerens nationale målsætninger angiver retningen for det kommende års samlede beskæftigelsesindsats i Hvidovre Kommune.

 

På udvalgsmødet den 8. april 2019 udpegede Social- og Arbejdsmarkedsudvalget de fem pejlemærker, som i form af en række tematiske fikspunkter for jobcentrets indsats skal udgøre grundstammen i kommunens beskæftigelsesplan for 2020.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal drøfte pejlemærkernes konkrete indhold, og derigennem formulere den beskæftigelsespolitiske rammesætning for jobcentrets indsats i 2020.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 

 1. at drøfte indholdet af Beskæftigelsesplan 2020.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11-11-2019

Drøftet.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

I henhold til ”Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen” skal Hvidovre Kommune hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, som i form af en række politiske målsætninger angiver retningen for den kommunale beskæftigelsesindsats konkrete udmøntning.

 

På udvalgsmødet den 09/09-2019 og 07/10- 2019 drøftede Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indholdet for det kommende års beskæftigelsesplan, og konkretiserede i den forbindelse de vedtagne pejlemærker for beskæftigelsesindsatsen i 2020. Administrationen har på baggrund drøftelserne udarbejdet et udkast til Beskæftigelsesplan 2020, som Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets afsluttende drøftelser kan tage afsæt.

 

Udvalget vil på mødet få mulighed for at kommentere og supplere det foreliggende materiale, samt uddybe de forskellige pejlemærkers konkrete indhold. Administrationen vil efterfølgende omsætte Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets overordnede visioner og målsætninger til en række konkrete mål, hvorefter den færdige beskæftigelsesplan vil blive fremlagt til politisk godkendelse i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til december. Beskæftigelsesplanen vil forud for fagudvalgets godkendelse blive forelagt Integrationsrådet og Handicaprådet, hvis høringssvar skal indgå i udvalgets afsluttende behandling.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 8. april 2019, at følgende pejlemærker skal indgå i Hvidovre Kommunes beskæftigelsesplan for 2020:

 

• Unge

 

• Virksomhedsindsats

 

• Handicap

 

• Langtidsforsørgede

 

• Integration

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., nr. 1482 af 23. december 2014, § 4

Høring

Beskæftigelsesplan 2020 vil blive forelagt både Handicaprådet og Integrationsrådet inden godkendelse.

Bilag

 1. BESKÆFTIGELSESPLAN 2020. (pdf)
 2. Bilag 1 - Analysekapitel (pdf)
 3. Beskæftigelsespolitiske mål 2020 (ministermål). (pdf)

7. Orientering om ankestatistik 1. halvår 2019

Beslutningstema

Ankestyrelsen har udsendt en statistik over de afgørelser, som den i løbet af 1. halvår 2019 har truffet indenfor social- og beskæftigelsesområdet i Hvidovre Kommune og landet som helhed.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om udfaldet af de klagesager vedrørende Hvidovre Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet, som Ankestyrelsen har modtaget og behandlet i løbet af 1. halvår 2019. Ankestatistikken kan illustrere, hvorvidt kommunens sagsbehandling er i overensstemmelse med de love, der gælder for Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal tage orienteringen til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 

 1. at tage orienteringen om Ankestyrelsens statistik over behandlingen af Hvidovre Kommunes klagesager på social- og beskæftigelsesområdet i 1. halvår 2019 til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11-11-2019

Anbefales taget til orientering.

Sagsfremstilling

Center for Borgerservice, Center for Handicap og Psykiatri og Center for Beskæftigelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Ankestyrelsen offentliggjorde fornyelig en opgørelse over behandlingen af klagesager vedrørende Hvidovre Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet - se vedlagte bilag ”Ankestatistik – Hvidovre Kommune 1. halvår 2019”. Opgørelsen illustrerer, i hvilket omfang kommunens administration af social- og beskæftigelsesområdet korresponderer med den gældende lovgivnings forskrifter.

 

De af Ankestyrelsen behandlede klagesager oprinder fra tre centre, der hver især har truffet afgørelser efter flere forskellige lovgrundlag. Nedenfor følger en redegørelse fra hvert center, som gennemgår tallene fra opgørelsen over Ankestyrelsens behandling af klager indenfor de respektive centres sektorområder.

 

Hvordan læses Ankestyrelsens opgørelse?

 

De afgjorte klagesager opdeles i fire kategorier: Afvisning, hjemvisning, ændring og stadfæstelse.

 

Afvisning: Ankestyrelsen behandler ikke sagen, hvilket fx kan dække over tilfælde, hvor der er klaget for sent eller Ankestyrelsen ikke er den rigtige at klage til. Det kan også skyldes, at klageren beslutter sig for at opgive klagen, eller klagen af anden grund bortfalder.

 

Hjemvist: Sagen bliver sendt tilbage til kommunen, der skal genbehandle sagen og træffe en afgørelse igen. Sagen kan hjemvises, hvis Ankestyrelsen mener, at der er tale om alvorlige sagsbehandlingsfejl eller hvis Ankestyrelsen mener, at der er behov for nye oplysninger. En sag kan desuden delvis hjemvises, hvis et af flere klagepunkter hjemvises. Den samlede sag vil i så fald fremgå som hjemvist i statistikken, hvorfor de stadfæstede punkter i afgørelsen ikke vil kunne aflæses direkte.

 

Ændring: Ankestyrelsen er uenig i kommunens afgørelse og ændrer den som følge heraf.

 

Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.

 

Omgørelsesprocenten: Forholdet mellem behandlede klagesager og dem som er omgjort udtrykkes i ”omgørelsesprocenten”, hvilket dækker over andelen af de sager, der enten ændres eller hjemvises i andelen af alle klager, eksklusiv de afviste/bortfaldne klagesager. For mange kommuner kan der være ret få klagesager inden for de enkelte lovområder, hvorfor omgørelsesprocenten kan bygge på et lille antal behandlede klagesager.

 

Ankestyrelsen har i 1. halvår 2019 modtaget 105 klagesager over Hvidovre Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet, hvoraf de 68 er blevet afgjort.

 

Center for Beskæftigelse

 

Ankestyrelsen har i det første halvår af 2019 afgjort 10 klagesager fra Center for Beskæftigelse.

 

Af disse er:

 

-         8 klagesager stadfæstet

-         2 klagesager afvist

 

Loven om aktiv beskæftigelsespolitik (LAB): Lovens formål består i at fremme et velfungerende arbejdsmarked ved at bistå ledige med at finde arbejde, servicere virksomheder i forhold til rekruttering og fastholde personer med nedsat arbejdsevne i beskæftigelse.

 

Af opgørelsen fremgår det, at der i første halvdel af 2019 har været behandlet 3 klagesager indenfor LAB loven, hvoraf de alle 3 er blevet stadfæstet.

 

Pensionsloven (PL): Loven om højeste, mellemste mv. førtidspension finder anvendelse overfor personer, der er tilkendt førtidspension, invaliditetsydelse eller bistands- og plejetillæg.

 

Af ankestatistikken fremgår det, at der i første halvdel af 2019 har været behandlet 4 klagesager indenfor pensionsområdet fra Hvidovre Kommune. Af disse tilhører én enkelt sag Center for Beskæftigelse, hvori afgørelsen blev stadfæstet af Ankestyrelsen.

 

Sygedagpenge (SDP): Formålet med loven er at sikre, at sygemeldte med eller uden arbejde hurtigst muligt vender tilbage til arbejdsmarkedet. Dagpenge efter sygedagpengeloven ydes på grund af sygdom - herunder tilskadekomst - eller ved barsel og adoption.

 

Af statistikken fremgår det, at der i første halvdel af 2019 har været behandlet 14 klagesager indenfor sygedagpengeområdet fra Hvidovre Kommune. Af disse tilhører de 6 Center for Beskæftigelse, hvoraf de 4 er blevet stadfæstet mens 2 er blevet afvist.

 

Center for Handicap og Psykiatri

Ankestyrelsen har i det første halvår af 2019 afgjort 8 klagesager fra Center for Handicap og Psykiatri.

 

Af disse er:

 

-         7 klagesager stadfæstet

-         0 klagesager ændret

-         1 klagesager hjemvist

-         0 klagesager afvist

 

Serviceloven (SEL): Formålet med loven er at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

 

Af ankestatistikken fremgår det, at der i første halvdel af 2019 har været behandlet 19 sager fra Hvidovre kommune, som er behandlet efter Serviceloven. Af disse tilhører 3 sager Center for Handicap og Psykiatri. En sag er afgjort efter § 97 ledsagelse, som er stadfæstet samt to sager efter § 100 merudgifter, hvoraf en er stadfæstet og en er hjemvist til yderligere behandling.

 

Pensionsloven (PL): Loven om højeste, mellemste mv. førtidspension finder anvendelse overfor personer, der er tilkendt førtidspension, invaliditetsydelse eller bistands- og plejetillæg.

 

Af ankestatistikken fremgår det, at der i første halvdel af 2019 har været behandlet 3 sager, som er behandlet efter Pensionsloven i Center for Handicap og Psykiatri. Alle tre sager er behandlet efter § 14 helbredstillæg og de er alle stadfæstet.

 

Aktivloven (LAS):  Formålet med loven er blandt andet at skabe et økonomisk sikkerhedsnet for enhver, som ikke på anden måde kan skaffe det nødvendige til sig selv og sin familie.

 

Af ankestatistikken fremgår det, at der i første halvdel af 2019 har været behandlet 14 sager fra Hvidovre kommune, som er behandlet efter Aktivloven. Af disse tilhører 2 sager Center for

Handicap og Psykiatri. Sagerne er afgjort efter henholdsvis § 27 brøkpension § 82 dækning af sygebehandling. Begge sager er stadfæstet.

 

Center for Borgerservice

 

Ankestyrelsen har i det første halvår af 2019 afgjort 20 klagesager fra Center for Borgerservice.

 

Af disse er:

 

-         12 klagesager blevet stadfæstet

-         3 klagesager blevet ændret

-         2 klagesager blevet hjemvist

-         3 klagesager blevet afvist

 

Lov om aktiv socialpolitik (LAS): Formålet med loven er at sikre et økonomisk sikkerhedsnet for enhver, som ikke på anden vis kan skaffe de nødvendige midler til at forsørge sig selv og sin familie.

 

Af ankestatistikken fremgår det, at der i første halvdel af 2019 har været behandlet 12 sager efter LAS indenfor Center for Borgerservice område. Af disse er 5 sager blevet stadfæstet, 2 sager blevet ændret, 2 sager blevet hjemvist og 3 sager blevet afvist.

 

Sygedagpenge (SDP): Formålet med loven er at sikre, at sygemeldte med eller uden arbejde hurtigst muligt vender tilbage til arbejdsmarkedet. Dagpenge efter sygedagpengeloven ydes på grund af sygdom - herunder tilskadekomst - eller ved barsel og adoption.

 

Af ankestatistikken fremgår det, at der i første halvdel af 2019 har været behandlet 14 klagesager indenfor sygedagpengeområdet fra Hvidovre Kommune, hvoraf de 8 tilhører Center for Borgerservice. Af disse klagesager er 7 blevet stadfæstet, mens én enkelt sag er blevet ændret.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, nr. 826 af den 16. august 2019, kap 9 og 10.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Ankestatistik - Hvidovre Kommune 1. halvår 2019 (pdf)

8. Beslutning om ekstraordinære udvalgsmøder til institutionsbesøg

Beslutningstema

Både Center for Beskæftigelse og Center for Handicap og Psykiatri, der begge sorterer under Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets politiske ressortområde, dækker over et bredt spektrum af tilbud fordelt på flere adresser i Hvidovre kommune.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal i den forbindelse beslutte, hvorvidt der skal arrangeres et eller flere ekstraordinære udvalgsmøder, hvor fagudvalget kan besøge de to centres forskellige institutioner, aktiveringssteder, botilbud mv. med henblik på at tilegne sig et mere indgående kendskab til de udførende led inden for deres politikområde.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 

 1. at beslutte, hvorvidt udvalgets møderække skal øges til fordel for et besøg hos Center for Beskæftigelses og Center for Handicap og Psykiatris forskellige tilbud.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11-11-2019

 1. Der planlægges en cykeltur, hvor institutionerne under Center for Handicap og Psykiatri besøges.
 2. Der planlægges et temamøde om beskæftigelsesplan 2021 på Poppelgården i sommeren 2020.
 3. Det overvejes, om nogle af udvalgsmøderne kan begynde med besøg i afdelingerne på rådhusgrunden.

 

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Center for Beskæftigelse og Center for Handicap og Psykiatri kan begge inddeles i flere kommunale enheder, der i form af fx aktiverings- og botilbud er lokaliseret rundt omkring i Hvidovre.

 

De forskellige enheder udgør en vigtig del af de to centres tilbudsvifte, og løfter således en stor opgave i forhold til at hjælpe borgere med tilknytning til social- og beskæftigelsesområdet i Hvidovre Kommune. Ved at besøge en række af disse borgernære tilbud kan Social- og Arbejdsmarkedsudvalget få et særlig indblik i dele af den borgernære praksis, som dagligt pågår indenfor udvalgets politiske ansvarsområde. 

Politiske beslutninger og aftaler

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede spørgsmålet om udgående besøg på udvalgsmødet den 09/09-2019.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


9. Orientering om tilsyn med Bofællesskabet Holmelunden i 2019

Beslutningstema

Socialtilsyn Hovedstaden har godkendt sammenlægningen af Plejekollektivet Holmelundsvej 1-3 og Bofællesskabet Holmelundsvej 5-7 efter et anmeldt tilsynsbesøg den 20. juni 2019.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal tage orienteringen om tilsynet i Bofællesskabet Holmelunden til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 

 1. attage orienteringen om Socialtilsyn Hovedstadens tilsynsrapport til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11-11-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Baggrund.

Socialtilsyn Hovedstaden har ansvar for at godkende og føre tilsyn med sociale døgntilbud i Region Hovedstadens kommuner. Socialtilsynet vurderer, om kvaliteten i tilbuddet i praksis er tilstrækkelig og om betingelserne for godkendelsen er opfyldt.

I tilsynsrapporten side 3 findes en læsevejledning til, hvordan rapporten er opbygget, dens temaer samt kvalitetsindikatorerne.

 

(Vedlagt som bilag ”Opmærksomheds- og udviklingspunkter”, ”Udviklingsplan”, ”Godkendelse af ændringer” samt ”Tilsynsrapport”).

   

Afgørelsen og den samlede vurdering af kvaliteten af tilbuddet.

Resultatet af Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på bofællesskabet Holmelunden, er: ”godkendt.”

 

I forbindelse med sammenlægningen, er der følgende opmærksomhedspunkter:

 

Tilbuddet skal inden den 1. oktober 2019 fremsende en plan til tilsynet, som omhandler:

 • Plan for hvordan tilbuddets medarbejdere får de relevante kompetencer udviklingsarbejdet med borgergruppen kræver.
 • Plan for hvordan dokumentationspraksis indarbejdes i fløj A (det tidligere plejekollektiv).
 • Plan for hvordan borgerne i fløj A kommer i beskæftigelse.

 

Det anmeldte tilsyn i Holmelunden havde fokus på udvidelsen af tilbuddet med 16 pladser fra det tidligere plejekollektiv og udvidelsen behandles som en væsentlig ændring. 

 

”Socialtilsynets samlede vurdering er, at Bofællesskabet Holmelunden arbejder hen imod at levere den fornødne kvalitet, som er i overensstemmelse med formålet for indsatsen.”

 

”Socialtilsynet vurderer, at ledelsen har sat sig i spidsen for, at tilbuddet skal fungere som ét samlet tilbud, hvor Bofællesskabet Holmelundsvej 5-7 (fløj B) fungerer som én organisation sammen med tilbuddet Holmelundsvej 1-3 (fløj A).”

 

”Borgerperspektivet har ved tilsynet været inddraget ved dialog med 3 borgere, ledelse, medarbejdere samt den fremsendte dokumentation.”

 

”Der er ansat ny leder og faglig leder af tilbuddet primo 2019. Begge har relevante faglige kompetencer. Ledelsen har udarbejdet en plan for sammenlægningen af de 2 afdelinger, hvor de arbejder med fælles organisering og arbejdsplan, fælles møder, tværfagligt samarbejde, fokus på fælles kompetenceudvikling mm. Socialtilsynet vurderer, at ledelsen har igangsat en proces, som styrker, at tilbuddet arbejder som én organisation.”

 

”Socialtilsynet vurderer, at ledelse og medarbejdere har fokus på den faglige indsats. Tilsynet vurderer desuden, at medarbejdere uden pædagogisk viden er meget positive overfor det tværfaglige samarbejde og det fokus der er i det pædagogiske arbejde. Medarbejdergruppen er sammensat overvejende af social og sundhedsassistenter samt hjælpere og en mindre andel med pædagogiske uddannelse.”

 

”Socialtilsynet hører, at borgerne udtrykker, at medarbejderne er gode til at lytte til dem og respektere deres ønsker. Det gælder såvel i A som i B fløjen.”

 

”Socialtilsynet vurderer, der er væsentlig forskel i arbejdet med den pædagogiske indsats i fløj A og B. Tilsynet vurderer samtidig, at tilbuddets ledelse arbejder på at øge kvaliteten af det faglige arbejde.”

 

”Der lægges i det samlede tilbud vægt på borgernes at understøtte borgernes sundhed via arbejdet med KRAM; kost, rygning, alkohol og motion. Dette sker med fokus på borgernes selvbestemmelse i dagligdagen. Borgerne inviteres desuden til beboermøder for at styrke deres indflydelse på beslutninger i fællesskabet.”

 

”Tilbuddet har fulgt op på det opmærksomhedspunkt socialtilsynet stillede i 2018 i forhold til at afklare, hvilke værgeaftaler der er indgået.”

 

”De fysiske rammer er gode og borgere har store 2-værelsers lejligheder og adgang til fælleslejligheder.”

 

Tilsynsrapporten er offentlig tilgængelig på Tilbudsportalen samt på Bofællesskabets hjemmeside efter den politiske orientering i Social og Arbejdsmarkedsudvalget.

Politiske beslutninger og aftaler

Sammenlægningen af Plejekollektivet Holmelundsvej 1-3 og Bofællesskabet Holmelundsvej 5-7 blev besluttet af Kommunalbestyrelsen på mødet den 20. juni 2017 punkt 11.

 

Kommunalbestyrelsen tog på mødet den 26. september 2017 punkt 19 Socialtilsyn Hovedstadens tilsynsrapport for Bofællesskabet Holmelundsvej 5-7 til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

 

Det bemærkes at, der skal tages stilling til, hvorvidt borgerne i det gamle plejekollektiv skal have et dagbeskæftigelsestilbud, når de udredes efter Voksenudredningsmetoden (VUM). Det kan medføre en udgift for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om socialtilsyn, nr. 536 af 2. maj 2019.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser

I forbindelse med at de mest plejekrævende borgere fra det tidligere plejekollektiv er flyttet ud af bofællesskabet sammenholdt med tilsynets opmærksomhedspunkt vedrørende personalets kompetencer, vil der forekomme et skift i personalegruppen fra primært at bestå af sosu-personale samt uuddannede til at bestå af pædagogisk uddannede. Det kan betyde afsked af berørte medarbejdere, såfremt omplacering til andre arbejdspladseri kommunen ikke er mulig.

Sundhedsmæssige konsekvenser

 

 

Bilag

 1. Opmærksomheds- og udviklingspunkter (pdf)
 2. Udviklingsplan. (pdf)
 3. Godkendelse for den væsentlige ændring. (pdf)
 4. Endelig tilsynsrapport (pdf)

10. Eventuelt

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11-11-2019

Intet.