Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. november 2018

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 6. november 2018
Mødetidspunkt: Kl. 15:30
Særlige forhold: Der er rundvisning og orientering om Belægningen kl. 15:00 - 15:30
Mødested: Belægningen

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Benthe Viola Holm (A)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Charlotte Munch (V)
 • Niels Ulsing (F)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-11-2018

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-11-2018

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgsformanden spurgte til en konkret sag.

 

Handicap og Psykiatrichefen oplyste, at næste udvalgsmøde afholdes på Holmelundsvej

 

Arbejdsmarkedschefen orienterede kort om ny benchmarking mellem kommunerne, om ansøgning til puljen Frontrunner til Flere skal med 2, og KL’s JobCamp.

 


3. Katalog over kvalitetsstandarder i Center for Handicap og Psykiatri

Beslutningstema

Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Kataloget over kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde forelægges Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til godkendelse.

 

Sagen har været sendt i høring hos Handicaprådet. Notat om handicaprådets høringssvar vil foreligge til udvalgets møde og fremsendes efterfølgende til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens behandling.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende kataloget over kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 25-04-2018

Sagen udsættes, så punktet kan suppleres med yderligere oplysninger.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-11-2018

Udvalget besluttede, at punktet sendes i høring i Handicaprådet og behandles på førstkommende udvalgsmøde.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-12-2018

Anbefales godkendt. Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-12-2018

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18-12-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte kataloget over kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde.

Supplerende sagsfremstilling

Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet et katalog over kvalitetsstandarder på det

specialiserede voksenområde. Kataloget blev forelagt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 25.04.18, hvor udvalget besluttede at udskyde sagen. Årsagen hertil var, at det forklæde, som Center for Handicap og Psykiatri havde udarbejdet til Handicaprådets høringssag ikke var blevet fremsendt til SAU.

 

Center for Handicap og Psykiatri har siden da foretaget nogle ændringer af praksis, dels som følge af ny ledelse og dels som følge af opstart af et nyt tilbud. Disse ændringer har medført justeringer i to kvalitetsstandarder. Det omhandler følgende:

 

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte jf. Servicelovens § 85

Center for Handicap og Psykiatri har åbnet et nyt tilbud, Broen. Der er i kvalitetsstandarden indført et afsnit om dette tilbud. Tilføjelsen er markeret med gult.

 

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling jf. Servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 141 Der er kommet en ny ledelse af Voksenrådgivningen samt en ny rusmiddelkonsulent, hvilket har bidraget til nogle justeringer af rusmiddelområdet. I kvalitetsstandarden er der tilføjet følgende:

-         Lovgrundlaget for anonym ambulant behandling

-         Afsnit om borgere med dobbeltdiagnoser

-         Kategorisering af fire behandlingstyper

-         Uddybning af procedure ved henvendelse til rusmiddelkonsulenter eller de behandlingstilbud, som Hvidovre kommune har indgået samarbejdsaftaler med

Alle disse tilføjelser er markeret med gult

 

Der er udgået følgende:

-         Afsnit om åben rådgivning. Dette tilbud er lukket, da det ikke blev brugt.

Dette afsnit er markeret med rødt.

 

 

Sagsfremstilling

Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet et katalog over kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde. Kvalitetsstandarderne har ikke hidtil været samlet i ét katalog, men dette gøres nu for at skabe overskuelighed og gennemsigtighed over kommunens serviceniveau for både borgere, medarbejdere, ledere/chefer og politikere.

 

Størstedelen af kvalitetsstandarderne er reviderede udgaver af tidligere vedtagne kvalitetsstandarder (vedtaget i 2014-2016). Der er dog ikke tale om revisioner, der påvirker eller ændrer de tidligere vedtagne serviceniveauer. Der er derimod primært tale om indarbejdelse af ny lovgivning på de forskellige typer støtte.

 

Kvalitetsstandarden for beskyttet beskæftigelse (§ 103) og kvalitetsstandarden for aktivitets- og samværstilbud (§ 104) er de eneste nye kvalitetsstandarder.

 

Kataloget over kvalitetsstandarder vil fremadrettet blive revideret og forelagt til politisk godkendelse én gang årligt.

 

I kataloget indgår kvalitetsstandarder for følgende typer støtte:

 

 • Servicelovens § 85, Socialpædagogisk støtte:

Socialpædagogisk støtte er hjælp, omsorg eller støtte til udvikling og vedligeholdelse af færdigheder, så borgerne bliver i stand til at leve et så selvstændigt liv som muligt. Støtten ydes sammen med borgeren og kan bl.a. bestå af støtte til praktiske opgaver i hjemmet, støtte til indkøb mv.

 

 • Servicelovens § 96, Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

BPA er et kontant tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af ikke kommunalt ansatte hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse. De borgere, der modtager støtten, har massive og sammensatte hjælpebehov. For at kunne få en BPA skal borgeren kunne varetage rollen som arbejdsleder. Borgeren skal ligeledes kunne varetage opgaven som arbejdsgiver, med mindre vedkommende indgår en aftale med en nærtstående, forening eller privat virksomhed om, at arbejdsgiverrollen varetages af dem.

 

 • Servicelovens § 97, ledsagelse

Ordningen yder individuel ledsagelse til konkrete aktiviteter uden for borgerens hjem, så borgeren får mulighed for at deltage i selvvalgte aktiviteter uden at være afhængig af hjælp fra familie og venner. Ledsagelse kan bl.a. omfatte hjælp til at skubbe en kørestol, komme på toilettet, bilkørsel, tur i biografen eller andre sociale og kulturelle arrangementer.

 

 • Servicelovens § 100, merudgifter

Borgere med funktionsnedsættelse kan få dækket deres merudgifter. Merudgifter er de nødvendige udgifter, som er en direkte konsekvens af borgerens funktionsnedsættelse. Det kan f.eks. være medicin, håndsrækninger, særlige kurser mv.

 

 • Servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 141, rusmiddelbehandling

Kommunen skal tilbyde behandling til stofmisbrugere (Servicelovens § 101) og alkoholmisbrugere (Sundhedslovens § 141). Tilbuddene skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelse til kommunen.

 

 • Servicelovens § 103, beskyttet beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse kan bevilliges til borgere, som pga. deres nedsatte funktionsniveau ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

 

 • Servicelovens § 104, aktivitets- og samværstilbud

Aktivitets- og samværstilbud kan bevilliges til borgere, som pga. deres nedsatte funktionsniveau ikke kan opnå beskæftigelse på normale vilkår eller i form af beskyttet beskæftigelse jf. § 103.

 

 • Servicelovens § 107, midlertidige botilbud

Midlertidige botilbud kan bevilliges til borgere, som ikke kan klare sig uden omfattende hjælp og pleje til almindelige daglige funktioner eller som har brug for særlig behandlingsmæssig støtte. Ydelsen skal sikre en boligmæssig ramme, der kan være med til at vedligeholde, udvikle eller afklare borgerens funktioner og mulighed for at flytte i egen bolig.

 

 • Servicelovens § 108 og Almenboligloven § 105/Servicelovens § 85, længerevarende botilbud

Længerevarende botilbud kan bevilliges til borgere, som varigt har behov for omfattende døgnhjælp og støtte til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg og særlig behandlingsmæssig støtte. Ydelsen sikrer en boligmæssig ramme, som dækker borgerens længerevarende behov.

 

 • Servicelovens § 109, ophold på krisecenter

Kvinder, med eller uden børn, der har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- og samlivsforhold kan få ophold på krisecentre. Ydelsen giver midlertidigt ophold og skal sikre borgerne mod yderligere overlast samt at give støtte til at kunne ændre deres tilværelse.

 

 • Servicelovenes § 110, ophold på herberg/forsorgshjem

Borgere med særlige sociale problemer, som enten ikke har en bolig eller som har en bolig, som de ikke kan fungere i, kan få ophold herberg/forsorgshjem. Der er ofte tale om sociale problematikker såsom misbrug, psykisk sygdom, kriminalitet mv. Disse borgere har behov for aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Retsgrundlag

Servicelovens afsnit 5 om voksne.

Politiske beslutninger og aftaler

Arbejdet med kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde tager udgangspunkt i ”Ramme og Retning 2016-2020 – strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer” og ”Handleplanen for det specialiserede specialområde”, der begge er forelagt for Social- og Sundhedsudvalget d.7. juni 2016. Derudover tager den udgangspunkt i ”Indsatser målrettet merforbrug i Center for Handicap og Psykiatri”, der blev forelagt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. februar 2018.

Økonomiske konsekvenser

Det vurderes, at der overordnet ingen økonomiske konsekvenser er for Hvidovre Kommune. Såfremt arbejdet inden for enkelte indsatser medfører mindreforbrug, vil dette generelt bidrage til imødegåelse af eventuelt merforbrug som følge af bl.a. den demografiske udvikling på området.

 

På enkelte områder er der trådt nye bekendtgørelser i kraft, som ændrer de økonomiske beregninger der hidtil er foretaget. Det drejer sig om merudgifter (se sag om nødvendige merudgifter efter § 100 i Lov om Social Service) og ophold på krisecenter og herberg/forsorgshjem. På de øvrige områder er der ingen økonomiske ændringer.

 

Ophold på krisecenter og herberg/forsorgshjem:

D. 13.11.2017 trådte en ny bekendtgørelse i kraft (bekendtgørelse nr. 1244 af 13/11/2017 om egenbetaling for midlertidige boformer efter servicelovens §§ 109 og 110). Denne bekendtgørelse fastsætter en fast døgnpris for ophold på krisecentre og herberg/forsorgshjem, hvilket er tilføjet i den reviderede kvalitetsstandard.

 

Med bekendtgørelsen betaler alle borgere på krisecentre og herberg/forsorgshjem samme døgntakst. Døgntaksten for følgende:

-         Ophold på krisecenter er 84 kr.

-         Ophold på herberg/forsorgshjem er 87 kr.

 

Dette er således en ændring fra den tidligere kvalitetsstandard, hvor egenbetalingen blev fastsat på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte kommune. Denne lovændring har umiddelbart

ikke økonomiske konsekvenser.

Bilag

 1. Handicaprådets høringssvar til Katalog over kvalitetsstandarder i Center for Handicap og Psykiatri (pdf)
 2. Forklæde - revision af kvalitetsstandarder (docx)
 3. Katalog kvalitetsstandarder HAP 2018 (pdf)

4. Godkendelse af bevilling fra Styrelsen for Arbejdmarked og Rekruttering - Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen

Beslutningstema

Center for Sundhed og Ældre, Center for Beskæftigelse og Center for Personale og Løn har ansøgt om og fået bevilliget midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til udarbejdelse og afprøvning af en Strategi for øget nærvær og lavere fravær i ældreplejen i Hvidovre Kommune 2019 - 2021.

 

Indtægts- og udgiftsbevillingen skal godkendes.

 

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bevilling af puljemidler til at arbejde med nedbringelse af sygefravær i ældreplejen på baggrund af puljeansøgningen ”Strategi for øget nærvær og lavere fravær i ældreplejen i Hvidovre Kommune 2019 - 2021”
 2. at godkende, at der gives henholdsvis indtægts- og udgiftsbevilling på 4.781.823 kr. fordelt på årene 2018 med 562.521 kr., 2019 med 1.376.493 kr., 2020 med 1.401.981 kr. og 2021 med 1.440.828 kr.

 

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 25-10-2018

Ad 1) Anbefales godkendt.
Ad 2) Anbefales godkendt.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-11-2018

Ad 1) Anbefales godkendt.
Ad 2) Anbefales godkendt.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2018

Ad 1. – 2.

Ældre- og Sundhedsudvalgets og Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-11-2018

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bevilling af puljemidler til at arbejde med nedbringelse af sygefravær i ældreplejen på baggrund af puljeansøgningen ”Strategi for øget nærvær og lavere fravær i ældreplejen i Hvidovre Kommune 2019 - 2021”.

 

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der gives henholdsvis indtægts- og udgiftsbevilling på 4.781.823 kr. fordelt på årene 2018 med 562.521 kr., 2019 med 1.376.493 kr., 2020 med 1.401.981 kr. og 2021 med 1.440.828 kr.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Center for Sundhed og Ældre, Center for Beskæftigelse og Center for Personale og Løn har ansøgt om midler fra Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen med det formål at udvikle, implementere og evaluere en Strategi for øget nærvær og lavere fravær i ældreplejen i Hvidovre Kommune 2019 – 2021.

 

Indsatsen for øget nærvær og lavere fravær i ældreplejen er forankret i 7 projektspor. Det overordnede mål med projektet er at reducere sygefraværet med 1 % frem mod 2021. Effekterne af projektet forventes blandt andet at være, at flere medarbejdere i ældreplejen har en bedre trivsel, at flere ældre i ældreplejen har en bedre trivsel og et bedre arbejdsmiljø og en øget faglighed i ældreplejen.

 

Indsatsen forankres og udfoldes af en projektleder i Center for Sundhed og Ældre, en fastholdelseskoordinator i Center for Beskæftigelse, og en arbejdsmiljøkonsulent og en HR udviklingskonsulent i Center for Personale og Løn.

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bevilliget 4.781.823 kr. til brug i projektperioden fra d. 1. august 2018 til d. 31. december 2021.

 

Ansøgning og budget er vedlagt som bilag.

 

Politiske beslutninger og aftaler

Ansøgningen til Pulje til nedbringelse af fravær i ældreplejen sker med udgangspunkt i opfyldelsen af Hvidovre Kommunes Ældrepolitik, hvor det er en målsætning at sikre tryg og værdig pleje til borgere, som ikke kan klare sig selv, og sikre at hjælpen tager udgangspunkt

i den enkelte borgers liv og livshistorie. Ansøgningen understøtter ligeledes opfyldelsen af Værdighedspolitikken hvor det fremgår, at medarbejderne har de rette kompetencer og ressourcer er vigtigt for, de ældres oplevelse af kvalitet i plejen.

 

Økonomiske konsekvenser

Den samlede bevilling indtægts- og udgiftsføres i kommunen.

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har givet tilsagn om 4.781.823 kr. Bevillingen dækker over løn til projektleder, fastholdelseskoordinator, arbejdsmiljøkonsulent og HR konsulent.

 

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, (bek nr. 1276 af 31/10/2016), som fastlægger regler for ansøgning om og anvendelse af puljemidler fra styrelsen

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser

Der ansættes en projektleder og en fastholdelseskoordinator. Arbejdsmiljøkonsulent og HR konsulent, der begge udgør ¼ årsværk, findes blandt de eksisterende personaleressourcer i Center for Løn og Personale.

 

 

Sundhedsmæssige konsekvenser

Projektet skal bidrage til bedre trivsel, både for ældre og medarbejdere i ældreplejen.

 

Bilag

 1. Hvidovre Kommune ansøgning og budget til Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen (pdf)

5. Godkendelse af model for organisering af en sammenhængende ungeindsats, herunder placering af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

Beslutningstema

Hvidovre Kommune skal iværksætte en ny organisering af en sammenhængende ungeindsats. Det følger af det nye lovkompleks vedr. den Forberedende Grunduddannelse (FGU), som kommunerne skal etablere.

 

Børne- og Uddannelsesudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal godkende Hvidovre Kommunes model for organiseringen af en sammenhængende ungeindsats, herunder den organisatoriske placering af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU).

Indstilling

Direktørerne indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen;

 

 1. at godkende modellen for organiseringen af en sammenhængende ungeindsats.

 

 1. at godkende, at UU organisatorisk og fysisk placeres i Center for Beskæftigelse. Ungeindsatsen.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 01-11-2018

Ad 1. -2.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-11-2018

Ad 1) Anbefales godkendt.
Ad 2) Anbefales godkendt.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2018

Ad 1. – 2.

Børne- og Uddannelsesudvalgets og Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-11-2018

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte modellen for organiseringen af en sammenhængende ungeindsats.

 

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at UU organisatorisk og fysisk placeres i Center for Beskæftigelse, Ungeindsatsen.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Med vedtagelsen af den nye lovgivning om FGU og den kommunale indsats for unge under 25 år, har kommunerne fået et entydigt myndighedsansvar for at gøre unge parate til ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Det følger også af lovgivningen, at den vejledning, som i dag sker i UU, skal integreres i kommunernes øvrige arbejde med de unge.

 

Model for organisering af sammenhængende ungeindsats

I regi af projektets styregruppe er der udarbejdet en overordnet model for organisering af den sammenhængende ungeindsats i Hvidovre Kommune, se vedhæftede bilag ”Organisering af sammenhængende ingeindsats”. Modellen er et resultat af arbejdet i styregruppen samt på en temadag med ledere på beskæftigelses- og uddannelsesområdet samt det sociale område.

 

Modellen tager udgangspunkt i den eksisterende organisering og består i et tværfagligt modtagerteam og et forpligtende samarbejde med Centrene for hhv. Beskæftigelse, Børn og Familier, Skole og Uddannelse, Handicap og Psykiatri samt evt. Borgerservice.

 

Modellen vil danne grundlag for det videre udviklingsarbejde. Her vil en tværgående arbejdsgruppe bestående af organisationens ledere og medarbejdere med særlig viden om området arbejde med at folde detaljerne i modellen ud.

 

Omorganisering af UU

Omorganiseringen af det forberedende uddannelsesområde indebærer for Hvidovre Kommune, at UU-CenterSyd opløses, og samtlige medarbejdere i Hvidovreafdelingen overgår til ansættelse i Hvidovre Kommune. Der er derfor behov for at integrere UU i den eksisterende organisation.

 

På baggrund af input fra førnævnte temadag samt fra styregruppen foreslår direktørerne, at UU placeres i Center for Beskæftigelse, Ungeindsatsen.

 

UU-vejlederne overdrages den 1. april 2019, mens de øvrige administrative medarbejdere overdrages den 31. juli 2019. De vil herefter være under Center for Beskæftigelse, Ungeindsatsens ledelse.

 

Modellen for Hvidovre Kommunes nye Ungeindsats inklusiv UUs placering skal være endelig godkendt og meddelt Undervisningsministeriet ved årsskiftet 2018/2019.

Politiske beslutninger og aftaler

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget anbefalede på møde den 27. september 2018 pkt. 9 at godkende opløsningen af UU-Center Syd til fordel for virksomhedsoverdragelsen af medarbejdere og opgaver til Hvidovre Kommunes eget regi, samt at godkende at UU-vejlederne virksomhedsoverdrages pr. den 1. april 2019, og det øvrige administrative personale virksomhedsoverdrages pr. den 31. juli 2019.

 

Sagen behandles herefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med etableringen af den sammenhængende ungeindsats er der afsat 50 mio. kr. på landsplan via Lov- og Cirkulære Programmet. Hvidovre Kommunes andel af disse midler udgør ca. 0,5 mio. kr. 

 

De egentlige løn- og driftsudgifter forventes afholdt inden for det eksisterende budget til Ungdommens Uddannelsesvejledning, der er en del af Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets nuværende budget. Der er afsat 7,8 mio. kr. årligt.

 

De endelige økonomiske konsekvenser afdækkes yderligere i takt med, at den sammenhængende ungeindsats udrulles.

Retsgrundlag

Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Kommunal indsats for unge under 25 år) nr. 746 af den 8. juni 2018, kap. 1 d.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Organisering af Sammenhængende ungeindsats (pdf)

6. Orientering om ankestatistik 1. halvår 2018

Beslutningstema

Ankestyrelsen udsender to gange årligt en statistik over deres behandling af kommunernes klagesager.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om udfaldet af de klager vedrørende Hvidovre Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet, som Ankestyrelsen har modtaget og behandlet i løbet af 1. halvår 2018. Ankestatistikken kan illustrere, hvorvidt kommunens administration af Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område er lovmedholdelig, og dermed i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal tage orienteringen til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 

 1. at tage orienteringen vedrørende Ankestyrelsens statistik over deres behandling af Hvidovre Kommunes klagesager på social- og beskæftigelsesområdet i løbet af 1. halvår 2018 til efterretning

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-11-2018

Taget til efterretning

 

Sagsfremstilling

Center for Handicap & Psykiatri, Center for Borgerservice og Center for Beskæftigelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Ankestyrelsen offentliggjorde den 28. august 2018 en opgørelse over deres behandling af Hvidovre Kommunes klagesager på social- og beskæftigelsesområdet i løbet af 1. halvår 2018 - se vedlagte bilag ”Ankestatistik 1. halvår 2018”. 

 

De af ankestyrelsen behandlede klagesager oprinder fra tre centre, som har truffet afgørelserne efter flere forskellige lovgrundlag. Nedenfor følger en redegørelse fra hvert center, som gennemgår tallene fra opgørelsen over Ankestyrelsens behandling af klager indenfor de respektive centres sektorområder.

 

Hvordan læses Ankestyrelsens opgørelse?

 

De afgjorte klagesager opdeles i fire kategorier: Afvisning, hjemvisning, ændring og stadfæstelse.

 

Afvisning: Ankestyrelsen behandler ikke sagen. Ankestyrelsen kan afvise at behandle en klage,

hvis der er klaget for sent, eller Ankestyrelsen ikke er den rigtige at klage til. Det kan

også skyldes, at klageren beslutter sig for at opgive klagen, eller klagen af anden

grund bortfalder

 

Hjemvist: Sagen bliver sendt tilbage til kommunen, der skal genbehandle sagen og træffe en afgørelse igen. Sagen kan hjemvises, hvis Ankestyrelsen mener, at der er tale om alvorlige sagsbehandlingsfejl eller hvis Ankestyrelsen finder, at der er behov for nye oplysninger. En sag kan desuden delvis hjemvises, hvis et af flere klagepunkter hjemvises. Den samlede sag kommer i så fald til at fremgå som hjemvist i statistikken, hvorfor de stadfæstede punkter i afgørelsen ikke vil kunne aflæses direkte.

 

Ændring: Ankestyrelsen er uenig i kommunens afgørelse og ændrer den som følge heraf.

 

Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.

 

Omgørelsesprocenten: Er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises set i relation til den samlede andel af sager, eksklusiv de afviste/bortfaldne klagesager. Indenfor nogle lovområder kan der være få klagesager, hvorfor omgørelsesprocenten bygger på et meget begrænset omfang af behandlede klagesager.

 

Center for Beskæftigelse

 

Af Ankestyrelsens opgørelse over klagesager fra Jobcenter Hvidovre fremgår det, at Ankestyrelsen i 1. halvår af 2018 har behandlet 34 sager på beskæftigelsesområdet. Af disse er:

 

-         24 klagesager blevet stadfæstet

-         2 klagesager blevet omgjort

-         2 klagesager blevet hjemtaget

-         4 klagesager blevet afvist

 

hvilket svarer til en samlet omgørelsesprocent på 14 pct. Ser man derimod kun på antallet af omgjorte klagesager – set i relation til det samlede antal behandlede klagesager – er omgørelsesprocenten kun syv pct.

 

Klagesagerne i Ankestyrelsen fordeler sig over flere lovområder, som hører under forskellige afdelinger i jobcentret. Ankestyrelsen har således både behandlet klagesager vedrørende Hvidovres kommunale beskæftigelsesindsats, samt klagesager omhandlende sygedagpenge og førtidspension. Nedenstående inddeling viser, hvordan Ankestyrelsens afgørelser har fordelt sig i forhold til jobcentrets forskellige sagsområder.

 

Loven om aktiv beskæftigelsespolitik (LAB): Formålet med loven er at fremme et velfungerende arbejdsmarked ved at bistå ledige med at finde arbejde, servicere virksomheder i forhold til rekruttering og fastholde personer med en nedsat arbejdsevne i beskæftigelse.

 

Af ankestatistikken fremgår det, at der i 1. halvår af 2018 har været behandlet 13 klagesager indenfor LAP loven, hvoraf de 10 sager er blevet stadfæstet. Én sag er blevet afvist, én sag er blevet hjemsendt og en enkelt sag er blevet ændret. Omgørelsesprocenten for klagesagerne indenfor LAB-loven er således på 17 pct.

 

Loven om social pension og loven om højeste, mellemste mv. førtidspension (PL): Formålet med loven om social pension er at sikre, at personer uden arbejdsevne - og uden mulighed for at udvikle den - tilkendes førtidspension.

 

Af ankestatistikken fremgår det, at der i 1. halvår af 2018 har været behandlet tre klagesager indenfor Center for Beskæftigelses område af pensionsloven (loven om social pension). Klagesagerne omfatter to sager vedrørende ansøgning om pension på det foreliggende grundlag, og én sag omhandlende seniorpension. Alle tre sager er blevet stadfæstet i Ankestyrelsen, hvorfor omgørelsesprocenten indenfor loven om social pension er på 0 pct.

 

Sygedagpenge: Formålet med loven er at sikre, at sygemeldte med eller uden arbejde hurtigst muligt vender tilbage til arbejdsmarkedet. Dagpenge efter sygedagpengeloven ydes på grund af egen sygdom.

 

Af statistikken fremgår det, at der i 1. halvår af 2018 har været behandlet 16 klagesager indenfor sygedagspengeområdet, hvoraf de 11 er blevet stadfæstet. Tre klagesager er blevet afvist, én klagesag er blevet hjemvist og én klagesag er blevet ændret. Omgørelsesprocenten for klagesagerne indenfor sygedagpengeområdet er således på 15 pct.

 

Med undtagelse af pensionsområdet – hvor en enkelt klagesag er blevet hjemvist til yderligere behandling – ligger jobcentrets omgørelsesprocenter generelt under landsgennemsnittet. Dette indikerer, at lovgivningen forvaltes i overensstemmelse med dens forskrifter, og at Hvidovre Kommune derfor udøver en korrekt fortolkning af beskæftigelsesområdets lovgrundlag. 

 

Center for Borgerservice

Ankestyrelsen har i 1. halvår af 2018 behandlet 23 klagesager fra Center for Borgerservice. Af disse er:

 

-         14 klagesager stadfæstet

-         5 klagesager ændret/ophævet

-         4 klagesager hjemsendt

 

Lov om aktiv socialpolitik: Formålet med loven er at sikre et økonomisk sikkerhedsnet for enhver, som ikke på anden vis kan skaffe de nødvendige midler til at forsørge sig selv og sin familie.

 

Af ankestatistikken fremgår det, at der inden for ydelsesområdet har været behandlet 23 klagesager i løbet af 1. halvår 2018, hvoraf de 14 er blevet stadfæstet. Af de resterende klagesager er fem blevet omgjort og fire hjemsendt. Omgørelsesprocenten for klagesagerne indenfor ydelsesområdet er således på 39 pct., hvilket ligger lidt over landsgennemsnittet på 35 pct.

 

Center for Handicap og Psykiatri

Ankestyrelsen har i første halvdel af 2018 behandlet 22 klagesager fra Handicap og Psykiatri. Af disse er:

 

-         14 klagesager stadfæstet

-         1 klagesag ændret

-         6 klagesager hjemvist

-         1 klagesag afvist

 

hvilket svarer til en omgørelsesprocent på 33 pct. Omgørelsesprocenten ligger således under landsgennemsnittet på 34 pct., og ser man alene på de ændrede sager, er omgørelsesprocenten på kun 4,5 pct. Andelen af stadfæstede sager udgør 67 pct.

 

Serviceloven: Formålet med loven er at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

 

Af ankestatistikken fremgår det, at der i 1. halvår af 2018 har været behandlet 1 sag for hver af §§ 84 aflastning, 85 socialpædagogisk støtte samt 96 borgerstyret personlig assistance. Alle tre sager er stadfæstet.

 

Det fremgår desuden, at der er behandlet 13 sager for § 100 merudgifter, hvoraf de 9 klagesager er stadfæstet, tre hjemvist til yderligere behandling og én sag er afvist. Omgørelsesprocenten for § 100 er således 25 pct.

 

For §§ 103-106 beskyttet beskæftigelse og aktiviteter gælder det, at der har været behandlet tre sager i Ankestyrelsen, hvoraf én er stadfæstet og to er hjemvist til yderligere behandling. Det giver en omgørelsesprocent på 66 pct.

 

Ankestyrelsen har i første halvår af 2018 kun haft en sag vedrørende §§ 107-110 til behandling og denne blev ændret, hvilket giver en omgørelsesprocent på 100 pct.

 

Med undtagelse af §§ 103-110 – hvor to klagesager er blevet hjemvist til yderligere behandling og en enkelt er ændret – ligger Center for Handicap og Psykiatris omgørelsesprocenter generelt under landsgennemsnittet. Dette indikerer, at lovgivningen forvaltes i overensstemmelse med dens forskrifter, og at Hvidovre Kommune derfor udøver en korrekt fortolkning af servicelovens lovgrundlag.

 

Loven om social pension og loven om højeste, mellemste mv. førtidspension (PL): Loven om højeste, mellemste mv. førtidspension finder anvendelse overfor personer, der er tilkendt førtidspension, invaliditetsydelse eller bistands- og plejetillæg.

 

Af ankestatistikken fremgår det, at der i 1. halvår af 2018 har været behandlet to klagesager indenfor Center for Handicap og Psykiatris område af pensionsloven (Loven om højeste, mellemste mv. førtidspension). Klagesagerne omhandler bevillingen af pensionstillægsydelser, og af de to sager er én blevet stadfæstet og én blevet hjemvist til yderligere behandling. Omgørelsesprocenten er således på 50 pct., hvilket skal ses i lyset af det lave sags tal.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, nr. 1064 af den 21. august 2018, kap 10 og 11.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Ankestatistik 1. halvår 2018 (pdf)
 2. Udvikling af afgørelser fra Ankestyrelsen (Serviceloven) (pdf)

7. Orientering om bruttoledighed i Hvidovre for juni -august 2018

Beslutningstema

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om de senest registrerede ledighedstal for Hvidovre Kommune og Region Hovedstaden.

 

Udvalget orienteres om nedenstående nøgletal med henblik på at kunne følge med i Hvidovre Kommunes aktuelle ledighed, og sammenligne den med Region Hovedstaden som helhed. På denne baggrund kan Social- og Arbejdsmarkedsudvalget følge Hvidovre Kommunes beskæftigelsesrettede indsats, og – i henhold til den kommunale styrelsesvedtægt - justere indsatsen såfremt tallene ændrer sig væsentligt.

 

Udvalget skal tage orienteringen vedrørende Hvidovre Kommunes bruttoledighed til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 

 1. at tage orienteringen vedrørende Hvidovre Kommunes ledighedstal til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-11-2018

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Omfanget af ledighed kan opgøres på flere måder, og administrationen har i forlængelse heraf valgt, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om antallet af bruttoledige i Hvidovre Kommune. Bruttoledigheden giver et overblik over hvor mange arbejdsmarkedsparate personer, der er til rådighed for arbejdsmarkedet (se definition af bruttoledighed sidst i dagsordenspunktet).

 

Af tabellen nedenfor kan de tre senest registrerede tal for bruttoledigheden i Hvidovre Kommune og Region Hovedstaden som helhed aflæses (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken):

 

 

Jun (18)

Jul. (18)

Aug. (18)

Hvidovre

3,5 pct. svarende til 902 personer.

 

3,2 pct. svarende til 841 personer.

3,4 pct. svarende til 883 personer.

 

Region Hovedstaden

3,8 pct. svarende til 34.599 personer.

3,7 pct. svarende til 33.067 personer.

3,8 pct. svarende til 34.739 personer.

 

Kilde: Danmarks statistik

 

Af tabellen fremgår det, at bruttoledigheden i Hvidovre Kommune var på 3,4 pct. i august 2018, hvorimod den samlede ledighed for Region Hovedstaden var på 3,8 pct. Bruttoledigheden i Hvidovre var således, trods en forøgelse på 0,2 pct. set i relation til måneden forinden, 0,4 pct. lavere end den gennemsnitlige ledighed for hele Region Hovedstaden. Som det fremgår af bilaget,har Hvidovre den laveste bruttoledighed blandt Vestegnens otte kommuner - se vedlagte bilag”Bruttoledighed på Vestegnen (jun-aug 2018)”.

 

 

Hvordan opgøres bruttoledigheden?

Bruttoledigheden består både af de registrerede ledige i a-kasserne og jobcentrene (de nettoledige), og de aktiverede dagpenge- og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Bruttoledigheden udgør således summen af de jobparate modtagere af dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp, samt de jobparate aktiverede dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere (herunder personer i løntilskud). Ved at inkludere jobparate personer i aktivering kan den registrerede bruttoledighed give et overblik over, hvor mange arbejdsmarkedsparate personer, der er til rådighed for arbejdsmarkedet.

Politiske beslutninger og aftaler

På udvalgsmødet den 20. september 2017 besluttede Arbejdsmarkedsudvalget, at ledighedstallene fremadrettet skulle udgøre et fast punkt på dagsordenen til udvalgets møder.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen nr. 1481 af 23. december 2014, § 3.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Bruttoledighed på Vestegnen (jun-aug 2018) . (pdf)

8. Godkendelse og orientering om kapacitetsbehov på plejeboligområdet

Beslutningstema

En ny prognose viser, at der i 2025 vil være behov for 44 ekstra plejeboliger på Sundhed og Ældres område. Dertil vurderes der at være behov for ca. 13 plejeboliger på Handicap og Psykiatris område.

 

Ældre- og Sundhedsudvalget skal godkende kapacitetsvurderingen og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal tage kapacitetsvurderingen til efterretning.

 

Sagen omhandler alene kapacitetsvurderingen, og der tages ikke stilling til placeringer og konkrete udbygninger på plejeboligområdet.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget:

 1. at godkende kapacitetsvurderingen på 44 ekstra plejeboliger på Sundhed og Ældres område og 13 plejeboliger på Handicap og Psykiatris område

 

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at tage kapacitetsvurderingen på 44 ekstra plejeboliger på Sundhed og Ældres område og 13 plejeboliger på Handicap og Psykiatris område til efterretning

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 25-10-2018

Godkendt.

Administrationens bemærkninger til henholdsvis ældrerådets og handicaprådets høringssvar blev omdelt inden sagens behandling.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-11-2018

Taget til efterretning

 

Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet indgik i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde d. 21-06-2016, at der skulle bygges 60 nye plejeboliger på Dybenskærhave.

 

Beslutningen skete med baggrund i en analyse: Plejeboliger og handicapegnede boliger i Hvidovre Kommune, Status og fremtidigt behov, maj 2015, udarbejdet af KORA for Hvidovre Kommune. Analysen blev bestilt på grund af de kommende års stigende ældrebefolkning, og overvejelser om i hvilken udstrækning kapaciteten af plejeboliger og handicapegnede boliger var tilstrækkelig til at dække det fremtidige behov. Dette spørgsmål blev meget aktuelt i 2016, hvor der var udfordringer med at overholde ventetidsgarantien til den generelle venteliste til plejeboliger.

 

Imidlertid ændrede billedet sig i 2017, hvor Hvidovre Kommune akkurat overholdte den gennemsnitlige ventetid. Dvs. at nogle borgere oplevede at vente længere mens andre oplevede at vente i kortere tid. Pr. september 2018 overholdes ventetidsgarantien. Der kan være flere forklaringer på, at ventetiden er faldet fra 2016: Sund aldring, forskellige indsatser i hjemmeplejen og ændret søgning til plejeboligerne. Men trods disse faktorer vil stigningen i antallet af ældre øge søgningen til plejeboligerne i de kommende år.

 

Den prognose, der fremgår af KORA rapporten, er baseret på oplysninger om aldersfordelingen i plejeboligerne og befolkningssammensætning og -antal i 2010-2014, dvs. forældede tal.  Dette, sammenholdt med den faldende ventetid i 2017, medførte et ønske om en opdateret prognose baseret på ny befolkningsfremskrivning.

 

Administrationen har udarbejdet en ny prognose, der viser, at der i 2025 vil være behov for 44 ekstra plejeboliger på Sundhed og Ældres område. Prognosen medregner ikke de borgere, der traditionelt er fortsat i tilbud på Handicap og Psykiatris område. Dette skyldes, at prognosen, jf. ovenstående kun tager udgangspunkt i de beboere, der bor i plejeboligerne og altså ikke de beboere, der bor i socialpædagogiske botilbud.

 

Center for Handicap og Psykiatri vurderer, at der vil være et behov for ca. 13 plejeboliger. Dvs. samlet set i alt 57 plejeboliger for både Sundhed og Ældre og Handicap og Psykiatri.

 

For dem der ikke kan være i eget hjem trods øget tildeling af hjemmehjælp, hjælpemidler og boligindretning, vurderes det nødvendigt at tænke i andet end traditionelle plejeboliger, således at de kan rumme beboere med særlige behov. Dette gælder fx for en stigende gruppe af demente, borgere med fysiske handicaps og borgere med mild til moderat grad af udviklingshæmning.

 

Anbefalingerne i notatet går derfor på, at etablering af plejeboliger sker på Dybenskærhave med henblik på at sikre økonomisk rentabilitet og opnå synergieffekter i forhold til vidensdeling med de øvrige afdelinger på plejecentret. Derudover etableres der forventeligt 8 plejeboliger på Søvangsgården. Administrationen anbefaler, at etablering af nye boliger sker på en måde, så boligerne kan skifte anvendelse i takt med, at behovene ændrer sig. Dette vil øge mulighederne for at anvende boligerne multifunktionelt over tid.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde d. 21-06-2016:

 1. at der skal bygges 60 nye plejeboliger på Dybenskærhave
 2. at der skal laves et oplæg til budgetforhandlingerne om at bygge 22-24 nye boliger på Plejecenter Strandmarkshave
 3. at administrationen kommer med et bud på forskellige midlertidige løsningsmuligheder på manglen på plejeboliger, deriblandt muligheden for i en overgangsperiode at beholde et antal plejeboliger på Svendebjerghave og at konvertere ældreegnede boliger til plejeboliger.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21-06-2016, at der skulle udvides med 60 boliger, hvor den samlede projektudgift for Hvidovre Kommune er 30,4 mio. kr.

 

Dette beløb er afsat i budgetforslag til budget 2019-2022.

 

Der er ikke afsat driftsmidler, som udgør ca. 575.000 pr. plejebolig, i alt 32,775 mio. kr. pr. år.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal i medfør af § 105 i almenboligloven (Lbk 1116 af 0210 2017) sørge for, at der er det nødvendige antal plejeboliger, der kan udlejes til ældre og personer med handicap, som har særligt behov for sådanne boliger.

Høring

Ældrerådet og Handicaprådet er høringsberettigede. Høringssvar og administrationens notat vedrørende høringssvarene vil tilgå udvalgenes medlemmer inden sagens behandling.

Bilag

 1. Anbefalinger til udbygning af og specialisering i plejeboliger (pdf)
 2. Høringssvar fra Ældrerådet (pdf)
 3. Høringssvar fra Handicaprådet (pdf)

9. Afholdelse af dialogmøde som led i den dialogbaserede styringsmodel

Beslutningstema

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal som led i den dialogbaserede styringsmodel afholde dialogmøde med centerchef og ledere i Center for Handicap og Psykiatri. Som afslutning på den fælles drøftelse skal Social- og Arbejdsmarkedsudvalget fastlægge de politiske pejlemærker, som sætter retningen for arbejdet på Handicap- og Psykiatriområdet de næste fire år.

Indstilling

 

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at holde dialogmøde som led i den dialogbaserede styringsmodel og fastlægge pejlemærkerne for arbejdet på Handicap- og Psykiatriområdet for de næste fire år

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-11-2018

Udvalget besluttede at afholde dialogmødet.

Sagsfremstilling

Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Den dialogbaserede styringsmodel, i sin nuværende form, er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 29.maj 2018.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog hul på sin proces den 30. august 2018, hvor udvalget tog centerchefens præsentation af Handicap- og Psykiatriområdet til efterretning.

 

Der afholdes nu dialogmøde mellem Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Center for Handicap og Psykiatris centerchef og ledere.

 

Centerchefens præsentation fra udvalgets møde den 30. august er vedlagt som bilag til dagsordenen.

Politiske beslutninger og aftaler

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede den 30. august 2018 punktet ”Beslutning om afholdelse af dialogmøde som led i dialogbaseret styringsmodel for perioden 2018-2021”.

Bilag

 1. Oplæg til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30. august 2018 (pptx)

10. Eventuelt

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-11-2018

Niels Ulsing spurgte til sager til rehabiliteringsteamet og en konkret borgerhenvendelse.

 

Charlotte Munch spurgte til et jobsøgningsforløb og til mulighederne for at etablere et sorgberedskab.