Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30. august 2018

Mødefakta

Dato: Torsdag den 30. august 2018
Mødetidspunkt: Kl. 15:30
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Benthe Viola Holm (A)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Charlotte Munch (V)
 • Niels Ulsing (F)

Fraværende med afbud

 • Anders Liltorp (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-08-2018

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-08-2018

Direktøren orienterede om:

 

 • At der afholdes borgermøde om handicappolitik den 27. september 2018.
 • At den nyetablerede forebyggende indsats ”Broen” åbner den 1. september 2018.
 • At der afholdes dialogmøde på det socialfaglige område den 15. november 2018.
 • At KLK-undersøgelse om det specialiserede område præsenteres på næste udvalgsmøde.
 • At udvalget på et senere møde bliver orienteret om den politiske aftale ”En forenklet beskæftigelsesindsats”
 • Forslag til mål i Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2019. Beskæftigelsesplanen kommer til politisk behandling på næste udvalgsmøde. Forslag til mål blev omdelt på mødet.

 

 


3. Ændret kompetenceplan for Ydelsesservice

Beslutningstema

Revisionen har gennemgået en række sager og undersøgt arbejdsgangene på bla. enkeltydelsesområdet.

 Baggrunden for undersøgelsen er, at en medarbejder har begået svig overfor kommunen.

Revisionen anbefaler  på denne baggrund, at der ændres i sagsbehandlernes bevillingskompetencer,  således at beløbsgrænsen på enkeltydelser reduceres.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har kompetencen til at ændre i kompetencereglerne.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at godkende den ændrede kompetenceplan for Ydelsesservice

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-08-2018

 

Udvalget stillede ændringsforslag om at ændringen i kompetenceplanen evalueres efter et år.

Herfor stemte alle.

 

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Revisionen har gennemgået en række sager til kontrol af forsendelsesmodtager. Det vil sige, at det checkes, at afsendte forsendelser også er sendt til den rigtige modtager.

I den forbindelse har revisionen  også kigget på arbejdsgange og bevillingskompetencer. Det er revisionens anbefaling , at der bør strammes op på den enkelte sagsbehandlers egen bevillings- kompetence på enkeltydelser.

Baggrunden for revisionens gennemgang er,  at det blev opdaget, at en medarbejder har snydt ved et antal gange at have sendt penge til sig selv via borgernes sager.

Kontrollen af forsendelser føres løbende og revisionen bemærker i deres besøgsrapport, at kontrollen er hensigtsmæssig og betryggende , som den har været ført hidtil.

Den enkelte sagsbehandler har hidtil haft en egen kompetence på 30.000 kr. til bevilling af enkeltydelser. Det kan f.eks være til huslejerestance, el-restance, overlevelseshjælp, transport, diverse indbo ved flytning mm.  Denne kompetence nedsættes fra 30.000 kr. til 15.000 kr. som sagsbehandleren selv kan bevilge, og beløb derudover ligger hos  leder/faglig konsulent.

Kompetenceplanen er vedlagt som bilag med markering af, hvor kompetencen er begrænset og derudover er den tilrettet i forhold til ændret lovgivning.

Bilag

 1. Kompetenceplan for Ydelsescenter - September 2018 (pdf)

4. Beslutning om afholdelse af dialogmøde som led i dialogbaseret styringsmodel for perioden 2018 - 2021

Beslutningstema

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal præsenteres for relevant viden på Handicap og Psykiatri-området i form af et oplæg fra centerchefen. Dette skal danne basis for arbejdet med at formulere politiske pejlemærker på det efterfølgende dialogmøde.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal desuden beslutte, om det efterfølgende dialogmøde, som er beskrevet i sagsfremstillingen, skal afholdes umiddelbart inden det næste ordinære fagudvalgsmøde eller uafhængigt af fagudvalgsmøderne.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at tage centerchefens oplæg til efterretning.
 2. at beslutte om dialogmødet med centerchefen og lederne på Handicap og Psykiatri-området skal:

a)     afholdes umiddelbart inden det næste ordinære fagudvalgsmøde

eller

b)     afholdes uafhængigt af fagudvalgsmøderne.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-08-2018

Ad 1. Taget til efterretning.

 

Ad 2. Udvalget godkendte mulighed b, at dialogmødet afholdes uafhængigt af fagudvalgsmøderne.

 

 

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. maj 2018 en justeret udgave af den dialogbaserede styringsmodel for Hvidovre Kommune. Styringsmodellen skal hermed fungere som et endnu bedre redskab for Kommunalbestyrelsen til at fastlægge rammer og retning for kommunens virke til gavn for borgerne.

 

Administrationen sætter nu gang i processen for den dialogbaserede styringsmodel 2018 til 2021. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal fastlægge de politiske pejlemærker, som skal sætte retningen for arbejdet på Handicap og Psykiatri-området de næste 4 år. Pejlemærkerne skal være retningsgivende for arbejdet med at skabe værdi og effekt for borgerne i afdelinger og institutioner under Center for Handicap og Psykiatri.

 

Styringsdialogen indledes med et oplæg fra centerchefen og en udvalgsbeslutning vedrørende afholdelsen af et dialogmøde med centerchefen og ledelsen på området.

 

Styringsmodellen kort opsummeret

Styringsmodellen består af fire trin:

 

1)     Introduktion til viden, trends status mm. i fagudvalg

2)     Formulering af politiske pejlemærker ml. politikere og de ledere og chefer, som er tæt på kommunens borger- og virksomhedsrettede kerneopgaver – dette med afsæt i bl.a. opfølgning på forudgående års mål og effekter.

3)     Udarbejdelse af mål for den enkelte institution/afdeling i centeret

4)     Opfølgning på målene: Dokumentation af effekt.

 

Styringsmodellen er illustreret af nedenstående figur:

 

 

Roller

Politikerne

Fagudvalgene drøfter og beslutter de politiske pejlemærker i dialog med ledere og chefer. Politikerne godkender og foreholder sig desuden opfyldelsen af de udviklingsmål, som pejlemærkerne oversættes til.

 

Administrationen

Administrationen klæder fagudvalgene på til drøftelsen af de politiske pejlemærker. Administrationen tilrettelægger og faciliterer dialogmøderne, samt samler op på resultaterne. Endelig sørger administrationen for sammenfatning af mål og opfølgning på effekt.

 

Institutionsledere og chefer

Ledere og chefer med ansvar for borger- eller virksomhedsnære kerneopgaver har ansvaret for at levere input til – og omsætte – de politiske pejlemærker i praksis.

 

Den enkelte centerchef/institutionsleder samler inden dialogmødet input fra medarbejdere og eventuelle bestyrelser. Institutionslederne formulerer mål på baggrund af pejlemærkerne og i dialog med administrationen. Det er efterfølgende chefens og ledernes opgave i samarbejde med medarbejderne at omsætte målene til praksis i hverdagen.

 

Form på styringsdialogmøderne

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal – med udgangspunkt i nedenstående forslag - beslutte, hvordan dialogmødet skal afholdes. Fælles for begge forslagene er, at udvalgets medlemmer mødes med centerchefen og alle lederne på området samlet. Målet er, at udvalget kan formulere pejlemærkerne ved mødets afslutning og efterfølgende godkende pejlemærkerne på næstkommende udvalgsmøde. Der er i begge tilfælde afsat 2-3 timer.

 

Forslag 1

I dette scenarie afholdes dialogmødet umiddelbart inden det næste ordinære fagudvalgsmøde.

 

Forslag 2

I dette scenarie afholdes dialogmødet uafhængigt af de ordinære fagudvalgsmøder. Datoen fastsættes snarest muligt.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. maj 2018, punkt 7, forslaget til let justeret dialogbaseret styringsmodel, samt forslaget til administrativ og politisk proces.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Dialogbaseret styringsmodel 2018 - 2021 (pdf)

5. Orientering om afrapportering på Hvidovres Beskæftigelsesplan 2018, 1. kvartal

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats i Hvidovre Kommune. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres løbende om status på indfrielsen af beskæftigelsesplanens målsætninger.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget bliver i dette dagsordenspunkt orienteret om 1. kvartals status på opfyldelse af målene i Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2018.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal tage orienteringen til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-08-2018

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 28. november 2017 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2018. Beskæftigelsesplan 2018 indeholder følgende fire pejlemærker for beskæftigelsesindsatsen i 2018:

 • Brancheskift, ”Det gode match” og opkvalificering
 • Integration
 • Virksomhedsindsats
 • Langtidsforsørgede med fokus på socialøkonomisk virksomhed

Der er tilknyttet mellem tre og fire mål til hver af de fire pejlemærker. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal løbende orienteres om status på beskæftigelsesplanens mål og tage orienteringen til efterretning.

I tabellen nedenfor er målene listet sammen med status på målopfyldelse i 1. kvartal 2018. Nedenstående afrapportering uddybes i vedlagte bilag, ”Beskæftigelsesplan 2018, 1. kvartal”.

1. Brancheskift, ”Det gode match” og opkvalificering

1a

Jobcentret skal understøtte ledige mobilitet og forandringsparathed for at motivere borgere med et begrænset jobperspektiv til at se nye beskæftigelsesmuligheder

Jobkonsulenterne vejleder de ledige om kravene til geografisk mobilitet i jobsøgningen og arbejder strategisk med redskaber som fx arbejdsmarkedsbalancen, HRS-netværkets liste over kommende, større anlægsprojekter og puljen til uddannelsesløft for at åbne de lediges øjne for nye beskæftigelsesmuligheder. Jobkonsulenterne er endvidere bekendt med lovgivningens krav om geografisk mobilitet.

1b

Ved hjælp af opkvalificering og videndeling vil jobcentret udvikle medarbejdernes evne til at se nye beskæftigelsesmuligheder.

Jobkonsulenterne opkvalificeres hele tiden til at se nye beskæftigelsesmuligheder for de ledige. Det gør de ved jævnligt at bruge redskaber som Arbejdsmarkedsbalancen, Den regionale positivliste og HRS-netværkets overblik over kommende, større bygge- og anlægsprojekter.

1c

Jobcentret vil målrette opkvalificering af ledige inden for brancher med gode beskæftigelsesmuligheder

Jobkonsulenterne bruger arbejdsmarkedsbalancen, HRS-netværkets rekrutteringslister og puljen til uddannelsesløft til at holde sig orienteret og vejlede ledige om muligheden for opkvalificering til brancher med gode beskæftigelsesmuligheder. Det er en naturlig del af jobkonsulenternes arbejde at gøre de ledige opmærksomme på situationen på arbejdsmarkedet og mulighederne ved en særlig opkvalificeringsplan.

1d

Jobcentret vil have fokus på forventnings-afstemninger for at kvalificere matchet mellem de lediges kvalifikationer og virksomhedernes efterspørgsel.

De ledige må være klar på at tage et job, der ikke nødvendigvis er det, de har haft i tankerne. Samtidig må virksomhederne være indstillede på, at jobcentret muligvis ikke ligger inde med lige præcis den medarbejderprofil, de efterlyser. Derfor sørger jobcentrets medarbejdere for at forventningsafstemme med begge parter for at skabe matchs, som lever op til forventningerne. Jobcentret har påbegyndt et CV-projekt med strategier og opkvalificering, som skal implementeres i løbet af august og september måned. Projektet skal understøtte det gode match mellem virksomhedernes efterspørgsel på medarbejdere og jobcentrets ledige kandidater.

2. Integration

2a

A-dagpenge-, kontant- eller uddannelseshjælpsmodtagere med anden etnisk baggrund end dansk og manglende danskkundskaber skal have tilbudt særlig brancherettet danskundervisning, når det vurderes relevant

I 2018 var der til og med marts måned 564 danskforløb i gang fordelt på 559 individuelle borgere. 474 (85 pct.) af dem, der fik dansk, var selvforsørgende. 85 var enten på a-dagpenge, integrationsydelse, kontant- eller uddannelseshjælp. Langt de fleste danskforløb til disse målgrupper gives i forbindelse med integrationsprogrammet eller introduktionsforløbet. Arbejdsmarkedsrettet dansk blev indført i 2014 og afskaffet i juni 2017. Den ordinære dansk i forbindelse med integrationsprogrammet eller introduktionsforløbet er i udgangspunktet arbejdsmarkedsrettet.

2b

Jobcentret vil målrette arbejde på at etablere flere IGU-forløb til gruppen af 18-40-årige flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Hvidovre har oprettet 7 IGU-forløb i perioden juli 2016 til maj 2018. Det gør Hvidovre til den vestegnskommune, der har oprettet flest IGU-forløb. Vestegnskommunerne er blandt de kommuner, der benytter ordningen mindst. I stedet for IGU-forløbene etablerer Jobcenter Hvidovre en del virksomhedsrettede forløb for gruppen af flygtninge og familiesammenførte. I april 2018 var 45 pct. af alle flygtninge og familiesammenførte, der fik integrationsydelse, i virksomhedsrettet aktivering. Til sammenligning lå andelen for Region H. og hele landet på hhv. 42,4 pct. og 36,5 pct.

2c

Jobcentret vil igennem tilbud om virksomhedsrettede indsatser øge afgangen til ordinær beskæftigelse og uddannelse blandt gruppen af flygtninge og indvandrere med ikke-vestlig baggrund

Ca. 30 pct. af de jobparate ledige med ikke-vestlig baggrund og 3 pct. af de aktivitetsparate ledige med ikke-vestlig baggrund, der er tilknyttet Jobcenter Hvidovre, var i gang med en virksomhedsrettet indsats ved udgangen af 1. kvartal 2018. Beskæftigelsesgraden for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der har haft ophold i Danmark i mere end 3 år, lå i 1. kvartal 2018 på 42 pct. i Hvidovre, 42,2 pct. i Region Hovedstaden og 38 pct. i hele landet.

3. Virksomhedsindsats

3a

Jobcentret vil igennem en vedvarende kontakt fastholde relationen til Hvidovre Kommunes lokale virksomheder og dermed tilstræbe et mere varigt samarbejde.

Jobcenter Hvidovre havde i marts 2018 et samarbejde med 11,9 pct. af virksomhederne i Hvidovre. Til sammenligning samarbejdede jobcentrene på vestegnen i gennemsnit med 11,0 pct. af deres respektive lokale virksomheder i marts 2018. Virksomhedsservice har gennemført et projekt med at systematisere kontakten til offentlige såvel som private virksomheder i Avedøreholme-området, således at hver virksomhedskonsulent nu har en virksomhedsportefølje, de hver især er ansvarlige for at være i kontakt med minimum to gange om året.

3b

Jobcentret vil iværksætte og facilitere flere jobrettede events, hvorigennem ledige borgere og potentielle arbejdsgivere kan blive ført sammen.

Jobcenter Hvidovre har i 2018 flere gange inviteret vikarbureauet Hartmanns til at præsentere de ledige for mulighederne ved at være vikar hos dem. Jobcentret har arrangeret et møde mellem det firma, der aktuelt renoverer rådhuset, og en gruppe ledige med erhvervserfaringer indenfor byggebranchen. Mødet resulterede en virksomhedspraktik og et løntilskud. Jobcentret har været jobformidler ift. virksomheden Agri-Nordcold i Avedøre og vil i den kommende tid drøfte, hvilke arrangementer der med fordel kan iværksættes for den resterende del af året.

3c

Jobcentret skal udvide sin kontaktflade og dermed øge den kreds af erhvervsdrivende, som virksomhedskonsulenterne er i dialog med

Virksomhedskonsulenterne ringer altid til nye virksomheder i Hvidovre Kommune for at byde dem velkommen og informere dem om, hvordan de kan bruge jobcentret.
Jobcenter Hvidovre har foretaget en kortlægningen af Avedøreholme-virksomhederne og fordelt dem mellem virksomhedskonsulenterne, Virksomhedskonsulenterne er ansvarlig for, at jobcentret minimum to gange om året er i kontakt virksomhederne inden for deres portefølje. Den strukturerede tilgang til det opsøgende virksomhedsarbejde forventes at generere en mere vedvarende relation.

3d

Jobcentret skal i 2018 omtale mulighederne for at få handicappede personer i støttet beskæftigelse overfor alle erhvervsdrivende, som virksomhedskonsulenterne er i kontakt med

Jobcentret har lavet et nyhedsbrev om de handicapkompenserende ordninger. Nyhedsbrevet er blevet udsendt til flere hundrede lokale virksomheder med henblik på at oplyse lokale erhvervsdrivende om muligheden for få handicappede borgere i støttet beskæftigelse.

4. Langtidsforsørgede med fokus på socialøkonomisk virksomhed

4a

Jobcentret vil fokusere på at give en tværfaglig, helhedsorienteret indsats i de tilfælde, hvor det kan forbedre de langtidsforsørgedes muligheder for at udvikle en relation til arbejdsmarkedet

Mange af de langtidsforsørgede er i en situation, hvor der skal tænkes i tværfaglige baner for at udvikle mulighederne for tilknytning til arbejdsmarkedet. Næsten hver femte langtidsforsørgede i Hvidovre Kommune er personer i ressourceforløb, hvor der netop bliver arbejdet tværfagligt og helhedsorienteret. Jobcenter Hvidovre er i gang med projektet ”Flere skal med”, hvor der arbejdes intensivt med gruppen af aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, som har været mindst 5 år i kontanthjælpssystemet. Borgeren skal enten afklares til ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, eller også skal der igangsættes en individuel og helhedsorienteret indsats, hvor målet er, at flest mulige opnår hel eller delvis fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ordinære timer. Projektet understøttes ved, at mange af jobcentrets medarbejdere har fået nye gennem undervisning i ”Procesorienteret samtale”.

4b

Flere langtidsforsørgede modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse skal have fodfæste på arbejdsmarkedet. Enten i ordinære timer eller i et virksomhedsrettet forløb, der peger frem mod ordinære timer

Jobcentret undersøger mulighederne for at afrapportere på målet ud fra beskæftigelsesplanens definition af langtidsforsørget (+52 uger med offentlig forsørgelse). Indtil da har Jobindsats en måling over andelen af langtidsforsørgede (+3 år med offentlig forsørgelse), der inden for de seneste 6 mdr. har været i virksomhedsrettet forløb. I Jobcenter Hvidovre er der fra marts 2017 til marts 2018 sket en stigning på 11 procentpoint i andelen af langtidsforsørgede uddannelseshjælpsmodtagere, der er i virksomhedsrettede forløb. Andelen af langtidsforsørgede borgere på integrationsydelse er i samme periode steget med ca. 12 procentpoint, mens andelen af a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere er faldet med hhv. 9,1 procentpoint og 5,3 procentpoint.

4c

Jobcentret vil afrapportere på antallet af socialøkonomiske virksomheder, som jobcentret samarbejder med

Jobcenter Hvidovre har i 1. kvartal 2018 samarbejdet 43 gange med fem forskellige socialøkonomiske virksomheder.

Politiske beslutninger og aftaler

Beskæftigelsesplan 2018 blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28. november 2017 som punkt 18. Kommunalbestyrelsen godkendte Beskæftigelsesplan 2018 med det nye tilføjede mål 3 d: ”Jobcenteret skal i 2018 omtale mulighederne for at få handicappede personer i støttet beskæftigelse overfor alle erhvervsdrivende som virksomhedskonsulenterne er i kontakt med.”.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen § 4. stk. 1 og 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 1482 af den 23. december 2014.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Beskæftigelsesplan 2018, 1. kvartal (pdf)

6. Orientering om bruttoledighed i Hvidovre april-juni 2018

Beslutningstema

Center for Beskæftigelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om de senest registrerede ledighedstal for Hvidovre Kommune og Region Hovedstaden.

Udvalget orienteres om nedenstående nøgletal med henblik på at kunne følge med i Hvidovre Kommunes aktuelle ledighed, og sammenligne den med Region Hovedstaden som helhed. På denne baggrund kan Social- og Arbejdsmarkedsudvalget følge Hvidovre Kommunes beskæftigelsesrettede indsats, og – i henhold til den kommunale styrelsesvedtægt - justere indsatsen såfremt tallene ændrer sig væsentligt.

Udvalget kan tage orienteringen vedrørende Hvidovre Kommunes bruttoledighed til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at tage orienteringen vedrørende Hvidovre Kommunes ledighedstal til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-08-2018

Taget til efterrretning.

Sagsfremstilling

Omfanget af ledighed kan opgøres på flere måder, og administrationen har i forlængelse heraf valgt, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i det følgende vil blive orienteret om antallet af bruttoledige i Hvidovre Kommune. Bruttoledigheden kan give et overblik over hvor mange arbejdsmarkedsparate personer, der er til rådighed for arbejdsmarkedet (se definition af bruttoledighed sidst i dagsordenspunktet).

De tre senest registrerede tal for bruttoledigheden i Hvidovre Kommune og Region Hovedstaden som helhed kan aflæses af tabellen nedenfor (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken):

Apr. (18)

Maj. (18)

Jun. (18)

Hvidovre

3,4 pct. svarende til 886 personer.

3,5 pct. svarende til 917 personer.

3,5 pct. svarende til 902 personer.

Region Hovedstaden

3,8 pct. svarende til 34,777 personer.

3,9 pct. svarende til 35,192 personer.

3,8 pct. svarende til 34,599 personer.

Kilde: Danmarks statistik

Af tabellen fremgår det, at bruttoledigheden i Hvidovre Kommune var på 3,5 pct. i juni 2018, hvorimod den samlede ledighed for Region Hovedstaden var på 3,8 pct. i samme periode. Bruttoledigheden i Hvidovre Kommune er således 0,3 pct. lavere end gennemsnittet for hovedstadsområdet, ligesom den – som det fremgår af vedlagte bilag over Vestegnens ledighedsprocenter – er den næstlaveste blandt de otte kommuner på Vestegnen.

Se vedlagte bilag ”Ledighedstal”.

Hvordan opgøres bruttoledigheden?
Bruttoledigheden består både af de registrerede ledige i a-kasserne og jobcentrene (de nettoledige), og de aktiverede dagpenge- og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Bruttoledigheden udgør således summen af de jobparate modtagere af dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp, samt de jobparate aktiverede dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere (herunder personer i løntilskud). Ved at inkludere jobparate personer i aktivering kan den registrerede bruttoledighed give et overblik over, hvor mange arbejdsmarkedsparate personer, der er til rådighed for arbejdsmarkedet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen nr. 1481 af 23. december 2014, § 3.

Bilag

 1. Ledighedstal (pdf)

7. Orientering om projektet Flere skal med

Beslutningstema

Hvidovre Kommune deltager i det landsdækkende projekt Flere skal med. Projektet har til formål at rykke flere langtidsforsørgede borgere nærmere og ud på arbejdsmarkedet. Udvalget orienteres om projektet

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning.

 

 

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-08-2018

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune deltager sammen med 88 af landets kommuner i projektet

Flere skal med.

 

Projektperiode:

Projektet løber i perioden august 2017 – 31. august 2019.

 

Økonomi:

Satspuljepartierne har afsat 262,5 mio. kr. til projektet.

Hvidovre Kommune kan modtage 2,5 mio. kr. i projektperioden.

 

Midlerne udbetales i tre rater

 1. Ved projektets start,
 2. Når bruttomålgruppen er afklaret og visiteret
 3. Når minimum 40 pct. af projektdeltagerne i minimum tre måneder har været i gang med en virksomhedsrettet indsats.

 

Midlerne kan primært anvendes til at ansætte frontmedarbejdere fx sagsbehandlere og jobformidlere.

 

Formål:

Projektet har til formål at bringe aktivitetsparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt borgere på integrationsydelse med en ledighed på over fem år helt eller delvist ud på arbejdsmarkedet.

 

Projektet tager afsæt i en række projekter (JobFirst, Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP), Fleksjob født med progression mfl.), som har vist, at der er et arbejdsmarked for de ikke umiddelbart jobparate borgere, som har andre problemer ud over ledighed.

Projekterne har også vist, at arbejdsgiverne godt vil være med og kan se en fordel i ansættelser i småjobs/mini-fleksjob. Der er en antagelse om, at borgernes arbejdsmarkedsparathed skabes og formes på arbejdspladsen, og ikke i aktiveringsprojekter, og derfor har dette projekt fokus på at få borgere, som umiddelbart er langt fra arbejdsmarkedet – ud i praktikker og ordinære timer.

 

Et nyt element med Flere skal med projektet er, at der er stort fokus på, at de ledige skal have ordinære timer gerne parallelt med en praktik – målet er ikke en praktik, praktikken skal være et middel på vej til arbejdsmarkedet. I projektet er der således et øget jobfokus i sagsbehandlernes møde med de aktivitetsparate.

 

Flere skal med i Hvidovre

Hvidovre Kommune havde 242 borgere i projektets bruttomålgruppe, der blev udtrukket pr. 1. januar 2017.

 

Heraf er

•                                         89 visiteret i målgruppe 1 (37%) (deltager i projektet)

•                                         128 visiteret i målgruppe 2 (53%) (ikke i projektet. Er på vej i Rehabiliteringsteam, ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension)

•                                         23 visiteret i målgruppe 3 (10%) (ikke i projektet. Er for dårlige, ex ikke kontaktbare, indlagte mv.)

•                                         2 er visitationen udskudt (1%)

 

Organisering

Hvidovre har frikøbt 2 sagsbehandlere og 1 virksomhedskonsulent.

 

Som noget nyt i Hvidovre deltager virksomhedskonsulenten i sagsbehandlerens samtaler med borgeren, så snart der tales om virksomhedspraktik og ordinære timer.

 

 

Indsats udrulles til bredere målgruppe

Direktionen i Hvidovre Kommune og Økonomiudvalget har valgt afsætte SMART-puljemidler til, at implementere progressionsmåling i samtalerne i jobcenteret (som er del af Flere skal med) for hele jobcentret bortset fra jobparate og sygedagpengemodtagere.

 

Samtidig bliver 70 medarbejdere opkvalificeret ift. det mindset, der ligger i Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP), og der bliver efterfølgende arbejdet med tilgangen til virksomhedssamarbejdet.

 

 

Status på Flere skal med i Hvidovre august 2018

De nyeste tal er fra maj 2018, og de viser, at:

•                                         23 borgere i projektets målgruppe er i gang med en virksomhedsrettet indsats (sv.t. 26 %)

 

Heraf er

 • 7 i ordinært arbejde (selvforsørgende)
 • 1 i ordinær uddannelse (selvforsørgende)
 • 15 i virksomhedspraktik

 

Erfaringerne fra projektet har indtil nu vist, at det centrale for at få borgere med lang forsørgelseshistorik nærmere eller ud i selvforsørgelse er:

•                                         At have en god og tillidsbaseret relation til borgerne

•                                         At møde borgerne hvor de er

•                                         At indsatsen er håndholdt

•                                         At der er tid til tæt kontakt og opfølgning (er muligt som følge af en lavere sagsstamme)

•                                         At der er et stort jobfokus i samtalerne

•                                         At der sker en tydelig forventningsafstemning mellem borger, virksomhed og jobcenter

•                                         At der er et tæt samarbejde mellem sagsbehandler og virksomhedskonsulent

 

Kriterierne for udbetaling af de to første rater er indfriet, og målsætningen er, at nå det ambitiøse mål om at 40% af indsatsgruppen skal være i en virksomhedsrettet indsats i tre sammenhængende måneder for at få 3. rate af puljemidlerne udbetalt. Forvaltningen har været i dialog med beskæftigelsesministeren omkring den meget ambitiøse tredje målsætning.

 

Jobcentret gennemfører i august og september 2018 en kampagne målrettet lokale virksomheder omkring muligheden for at ansætte ledige i småjobs – som er jobs med et lavt ugentligt timetal. Småjobs er meget relevant for Flere skal med-målgruppen, da det for denne gruppe kan være en mere overkommelig og realistisk vej ud i beskæftigelse.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. juni 2017, at Center for Beskæftigelse havde søgt om deltagelse i projektet ”Flere skal med”

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Kommune har fået udbetalt de to første rater i projektet (1.715.091,00 kr.) og forvaltningen forventer at nå målsætningen, så også 3. rate udbetales, så kommunen i alt får udbetalt 2.503.000 kr. i forbindelse med projektet.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Høring

Der er ikke høringsforpligtelse i denne sag.


8. Eventuelt

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-08-2018

Niels Ulsing (F) spurgte til, om jobcentret omlægger personaleressourcerne som følge af ændringer i sagsantallet.

 

Borgerhenvendelse drøftet.

 


9. Godkendelse af Rammeaftale 2019-2020 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet

Beslutningstema

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det højt specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en toårig rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde. Udarbejdelsen foregår i regi af KKR og aftalen for 2019-2020 (vedlagt som bilag ”Hovedstadsregionens Rammeaftale 2019-2020”) fremlægges her med henblik på godkendelse. Rammeaftale 2019-2020 skal ifølge lovgivningen være fastsat senest den 15. oktober 2018 og skal derfor om muligt være behandlet i kommunerne og regionen senest d. 12. oktober 2018.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkeds-, Ældre- og Sundheds-, og Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende Rammeaftale 2019-2020 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-08-2018

Udvalget anbefaler rammeaftalen godkendt.

 

Handicaprådets høringssvar blev omdelt.

 

Administrationen har modtaget sagen sent fra KKR, hvorfor høringsfristen har været kort.

 

Sagsfremstilling

Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet sagsfremstillingen. Rammeaftalen drejer sig primært om Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets samt Børne- og Uddannelsesudvalgets område. Mens det på Ældre- og Sundhedsudvalgets område stort set kun er kommunikationscentrene, der indgår. 

 

Baggrund

KKR Hovedstaden har på møde den 10. september 2018 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2019-2020 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

 

Rammeaftale 2019-2020

Rammeaftalen fokuserer på de konkrete aftaler, som Region Hovedstaden og kommunerne i hovedstadsregionen har indgået for 2019-2020 om styring og udvikling af det tværgående specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale, som tager udgangspunkt i en række flerårige, fælles mål (2018-2021). Målene blev politisk godkendt i regi af KKR Hovedstaden i 2017 og udgør en central del af fokusområdet.

 

Fokusområdet i Rammeaftalen 2019-2020 (vedlagt som bilag ”Teknisk bilag til Udviklingsstrategi 2019-2020”) er, om hovedstadsregionen har en relevant og aktuel tilbudsvifte, som lever op til kommunernes behov på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Fokusområderne vil blive genstand for en undersøgelse af tilbudsviften i regionen samt af kommunernes behov i regi af Embedsmandsudvalget. Undersøgelserne vil gå på tværs af kommuner og region og skal danne grundlag for en økonomimodel med incitamenter for oprettelse af tilbud.

I forhold til Rammeaftalen 2018 videreføres takstaftale og overheadprocent i Rammeaftale 2019-2020. Takstaftalen for 2019-2020 (vedlagt som bilag ”Teknisk bilag til Styringsaftale 2019-2020”) lyder: At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2020 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 0,5 procent årligt som gennemsnit i en 6-årig periode i forhold til pris- og lønniveauet i 2014.

 

Dialogmøde

I forbindelse med rammeaftalen afholdes endvidere et dialogmøde for politikere, der beskæftiger sig med det specialiserede socialområde, samt social- og sundhedsdirektører og centerchefer i hovedstadsregionen. Mødet finder sted torsdag den 15. november 2018 (vedlagt som bilag ”Invitation til politisk dialogmøde (KKR) 15. november 2018”).

Politiske beslutninger og aftaler

KB godkendte Rammeaftale 2018 og de tilhørende fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet uden bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Med den nye aftale for 2019-2020 er det aftalt, at udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2020 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 0,5 procent årligt som gennemsnit i en 6-årig periode i forhold til pris- og lønniveauet i 2014. Hvidovre Kommune lever løbende op til forpligtelserne vedrørende KKR-aftalen.

 

Kommunerne i hovedstadsregionen har desuden aftalt, at der fra den nuværende aftalte vejledende norm for beregning af de indirekte omkostninger for kommunale tilbud (overheadprocent), arbejdes hen imod seks procent som et gennemsnitligt mål for kommunerne under ét. Hvidovre Kommune har implementeret dette mål. 

 

For Hvidovre kommune, der på socialområdet er en udpræget køberkommune, er der et potentielt besparelsespotentiale. Besparelsespotentialet er dog marginalt.

Retsgrundlag

Serviceloven § 6, jf. lovbekendtgørelse nr. 102 af den 29. januar 2018

 

Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde, bekendtgørelse nr. 1631 af den 12. december 2016

Høring

Center for Handicap og Psykiatri anbefaler, at Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling.

Bilag

 1. Hovedstadsregionens Rammeaftale 2019-2020.pdf (pdf)
 2. Teknisk bilag til Styringsaftale 2019-2020.pdf (pdf)
 3. Teknisk bilag til Udviklingsstrategi 2019-2020.pdf (pdf)
 4. Invitation til politisk dialogmøde (KKR) 15. november 2018.pdf (pdf)
 5. Handicaprådets høringssvar til Rammeaftale 2019 (pdf)