Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 21. marts 2018

Mødefakta

Dato: Onsdag den 21. marts 2018
Mødetidspunkt: Kl. 15:30
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Benthe Viola Holm (A)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Charlotte Munch (V)

Fraværende med afbud

 • Anders Liltorp (A)
 • Niels Ulsing (F)

Bemærkninger

Sara Benzon deltog for Niels Ulsing

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 21-03-2018

Godkendt


2. Meddelelser

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 21-03-2018

Arbejdsmarkedschefen orienterede om en sag i Hvidovre Avis, tal for integrationsindsatsen og møde med Beskæftigelsesministeren.

Administrationen undersøger muligheden for et ekstra udvalgsmøde i juni.


3. Beskæftigelsesplan 2019 - Pejlemærker

Beslutningstema

Center for Beskæftigelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Hvidovre Kommune skal hvert år udforme en beskæftigelsesplan, som i form af en række overordnede pejlemærker og konkrete målsætninger udstikker den politiske kurs for jobcentrets indsats.

Pejlemærkerne er styrende for beskæftigelsesplanens konkrete mål, og udgør således Hvidovre Kommunes beskæftigelsespolitiske fokuspunkter.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal på mødet beslutte, hvilke pejlemærker der skal indgå i beskæftigelsesplanen for 2019.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at beslutte hvilke pejlemærker, der skal indgå i Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2019.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 21-03-2018

Udvalget besluttede følgende nye pejlemærker:

·Unge (herunder fokus på deres økonomi)

·Langtidsforsørgede.

Udvalget besluttede desuden at supplere eksisterende pejlemærker:

·Brancheskift, ”Det gode match” og opkvalificering suppleres med fokus på uddannelse/efteruddannelse

·Integration suppleres med fokus på danskkundskaber

Sagsfremstilling

Alle landets kommuner skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der beskriver det kommende års samlede beskæftigelsesindsats. Planen skal endvidere indeholde en række beskæftigelsespolitiske målsætninger, som angiver retningen for den kommunale indsats konkrete udmøntning i landets jobcentre. 

Efter Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen skal planen senest den 31. december vedtages af kommunalbestyrelsen. Beskæftigelsesplanen skal tilpasses lokale forhold og udfordringer, og kan tage afsæt i de vejledende mål for landets aktive beskæftigelsesindsats, som hvert år udmeldes af beskæftigelsesministeren. 


Kommunalbestyrelsen valgte i 2015 at ensrette strategiudviklingen i alle kommunens fagudvalg, hvorfor Hvidovres politiske kurs udstikkes efter den samme overordnede styringsmodel. På beskæftigelsesområdet bliver kommunens strategi og politik samlet i beskæftigelsesplanen, hvis udarbejdelse består af følgende fire trin. Se nedenstående figur.

Pejlemærkerne for Beskæftigelsesplan 2018 er:

·Brancheskift, ”Det gode match” & Opkvalificering

·Integration

·Virksomhedsindsats

·Langtidsforsørgede med fokus på socialøkonomisk virksomhed

Pejlemærkerne i beskæftigelsesplanen er toårige, og Center for Beskæftigelse foreslår derfor at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget arbejder videre med pejlemærkerne Brancheskift, ”Det gode match” & Opkvalificering, Integration og Virksomhedsindsats. I forlængelse heraf foreslår Center for Beskæftigelse, at ovenstående pejlemærker suppleres med yderligere to pejlemærker, der eventuelt kan tage afsæt i medarbejdernes input til beskæftigelsespolitiske fokuspunkter for Jobcentrets indsats i 2019.

Medarbejderne i Center for Beskæftigelse har budt ind med følgende forslag til pejlemærker i Beskæftigelsesplan 2019.

·Fokus på virksomhedsrettet indsats

Forslaget indebærer bl.a. et øget fokus på virksomhedsrettede tilbud – herunder praktik, løntilskud samt ordinære såvel som rotationsjob. Derudover nævnes muligheden for virksomhedscentre og virksomhedsbesøg for udsatte borgere.

·Fokus på kriminelle borgere

Forslaget indebærer et øget fokus på bander i Hvidovre – herunder exit programmet, tværkommunal erfaringsdeling og koordination imellem kommunens centre.

·Fokus på forsikrede ledige

Forslaget indebærer et fokus på langtidsledige dagpengemodtagere, der har brug for en særlig støtte for at opnå beskæftigelse.

·Fokus på en tværfaglig indsats

Forslaget indebærer en styrkelse af det tværfaglige arbejde mellem kommunens forskellige enheder.

·Fokus på indvandres sprogkundskaber

Forslaget indebærer en målrettet indsats for særligt gruppen af kvindelige udlændinge med manglende danskkundskaber.

·Fokus på opkvalificering og jobmatch

Forslaget indebærer et styrket fokus på opkvalificering, samt en målrettet indsats for borgere med erhvervserfaring indenfor områder med mangel på arbejdskraft.

·Fokus på de lediges CV’er

Forslaget indebærer en kvalificering af de lediges CV’er i jobnet med henblik på at lette udsøgningen til jobs.

·Fokus på socialøkonomiske virksomheder


Forslaget indebærer et øget fokus på brugen af socialøkonomiske virksomheder for jobcentrets svageste grupper.

·Fokus på IT-opkvalificering

Forslaget indebærer en målrettet opkvalificeringsindsats overfor borgere med mangel på basale IT færdigheder.

·Fokus på borgernes økonomi

Forslaget indebærer en styrkelse af borgernes evne til at håndtere gæld og udarbejde budgetter for deres privatøkonomi.

·Fokus på unge

Forslaget indebærer en styrkelse af kommunens ungeindsats.

På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde i april vil Center for Beskæftigelse informere udvalget om hvilke udfordringer mv., der er forbundet med de valgte pejlemærker. Uddybningen af pejlemærkerne vil fungere som forberedelse til dialogmødet i maj, hvor Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal drøfte målsætningerne inden for hvert pejlemærke.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., nr. 1482 af 23. december 2014, § 4.

Politiske beslutninger og aftaler

Udvælgelsen af politiske pejlemærker udgør første skridt i udarbejdelsen af Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2019.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


4. Tilsyn Bofællesskaberne Lille Friheden og Hvidovregade 2017

Beslutningstema

Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet sagsfremstillingen.

Socialtilsyn Hovedstaden har gennemført uanmeldt tilsynsbesøg d. 13/6 2017 i Bofællesskabet Lille Friheden samt anmeldt tilsynsbesøg i Bofællesskabet Hvidovregade d 11/12-2017. Begge tilbud er godkendt uden påbud. Hvidovre Kommune har modtaget tilsynsrapporterne, som her forelægges det politiske niveau.

Tilsynsrapporterne forelægges til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage Socialtilsyn Hovedstadens tilsynsrapporter for bofællesskaberne Lille Friheden og Hvidovregade til efterretning.
 2. at tage til efterretning, at Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 21-03-2018

Ad 1.   Anbefales taget til efterretning.

Ad 2.   Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Baggrund.

Socialtilsyn Hovedstaden har ansvar for at godkende og føre tilsyn med sociale døgntilbud i Region Hovedstadens kommuner. Socialtilsynet vurderer, om kvaliteten i tilbuddet i praksis er tilstrækkelig og om betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldt.

Tilsynsrapportens opbygning.

Socialtilsynet vurderer kvaliteten hos tilbuddet ud fra en kvalitetsmodel, som er beskrevet i Bekendtgørelse om socialtilsyn. Kvalitetsmodellen er et dialogbaseret redskab, som skal give et systematisk og målrettet udgangspunkt for socialtilsynets samlede faglige vurdering af tilbuddenes kvalitet.

Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af § 6, stk. 2, i Lov om socialtilsyn.

Temaerne er:

- Uddannelse og beskæftigelse

- Selvstændighed og relationer

- Målgruppe, metoder og resultater

- Sundhed og Trivsel

- Organisation og ledelse

- Kompetencer

- Fysiske rammer

Kvaliteten indenfor hvert tema bliver målt på et antal kvalitetsindikatorer. De enkelte indikatorer bliver bedømt på følgende skala:

5. i meget høj grad opfyldt.

4. i høj grad opfyldt.

3. i middel grad opfyldt.

2. i lav grad opfyldt.

1. i meget lav grad opfyldt.

Tilsynsrapporterne er vedlagt som bilag 1 og 2.

Afgørelsen og den samlede vurdering af kvaliteten af tilbuddene.

Resultatet af Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på bofællesskaberne Lille Friheden og Hvidovregade er: ”godkendt”. Der er ikke givet nogen påbud.

Socialtilsynets samlede vurdering er, at begge tilbuds beboere trives og føler sig anerkendt af personalet. Der er fortsat udfordringer med kvaliteten af dokumentationen i begge tilbud. Dokumentationen er et kendt opmærksomhedspunkt for den nye leder, der tiltrådte 1. december 2017, ligesom det desuden er administrationens opfattelse, at det kommende it-dokumentationssystem, Cura Social, vil øge kvaliteten.

Lille Friheden.

Ved det uanmeldte tilsyn i Lille Friheden var fokus lagt på tilbuddets resultatdokumentation samt samtaler med beboerne.

Socialtilsynets samlede vurdering for Lille Friheden:

”Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse og med relevante tilgange og metoder, som medarbejdere kan redegøre for. Tilbuddet understøtter borgernes udvikling af selvstændighed og sociale kompetencer, ved vejledning om samspil med hinanden i og udenfor tilbuddet og der er fokus på målsætninger herfor. Endvidere konkluderes, at der er fokus på borgernes selv - og medbestemmelse og borgernes indflydelse på eget liv generelt og i tilbuddet. Hertil vurderer socialtilsynet, at tilbuddet med fordel kan sikre, at der ikke skabes tiltag, der modsætter sig dette.

Socialtilsynet konkluderer endvidere at der er fokus på borgernes sundhed og trivsel samt på borgernes arbejdsliv/dagtilbud.

Det konkluderes endvidere at tilbuddet drives af kompetent ledelse og medarbejdere med relevante kompetencer.”

Hvidovregade.

Ved det anmeldte tilsyn i Hvidovregade var fokus lagt på en generel gennemgang af kvalitetsmodellens 7 temaer.

Socialtilsynets samlede vurdering for Hvidovregade:

”Det vurderes, at borgerne trives og udvikler sig på tilbuddet på baggrund af en faglig relevant indsats. Medarbejderne har stor fokus på borgerperspektivet og arbejder således med respekt for borgernes selv- og medbestemmelsesret samt med respekt for det enkelte individ. Det vurderes, at tilbuddet arbejder ud fra individuelle mål på baggrund af den kommunale bestilling og at indsatsen i varierende grad dokumenteres. Tilbuddet kan således med fordel systematisere dokumentationspraksis yderligere, såvel som yderligere konkretisere de pædagogiske mål, hvilket kan understøtte, at mål altid bliver genstand for evaluering på baggrund af en systematisk tilgang til den pædagogiske praksis. Medarbejderne vurderes til at have relevante kompetencer i forhold til at understøtte borgernes behov og vurderes til at arbejde refleksivt og etisk.”

Retsgrundlag

BEK nr. 1251 af 13/11/2017 om socialtilsyn.

Politiske beslutninger og aftaler

Forrige tilsynsrapport fra Socialtilsynet vedr. bofællesskaberne Lille Friheden og Hvidovregade blev behandlet i det daværende Social- og sundhedsudvalg, ØU samt KB i marts-møderækken 2017.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre kommune.

Bilag

 1. Lille Friheden - Endelig tilsynsrapport (pdf)
 2. Hvidovregade - Endelig tilsynsrapport (pdf)
 3. Udviklingspunkter samt score fra 2014 til 2017.pdf (pdf)
 4. Handicaprådets høringssvar til Tilsyn Bofællesskaberne Lille Friheden og Hvidovregade - 2017 (pdf)
 5. Forklæde til handicaprådets høringssvar om Bofællesskabernes tilsyn (pdf)

5. Orientering om ændring i sundhedsloven - genindførelse af frit valg i børnetandplejen og omsorgstandplejen

Beslutningstema

Center for Børn og Familier har udarbejdet sagsfremstillingen.

Børne- og Uddannelsesudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Social- og arbejdsmarkedsudvalget orienteres om ændring af sundhedsloven på tandplejeområdet. Sundhedsloven genindfører pr. 1. januar 2018 retten til frit valg af tandpleje for børn under 16 år og for brugere af omsorgstandplejen.

Det tidligere frie valg på børnetandplejeområdet blev indført i 2004, men blev ophævet igen i 2013, hvor også frit valg i omsorgstandplejen blev ophævet.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 

 1. at tage orientering om ændring af sundhedsloven på børne- og omsorgstandplejeområdet til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 21-03-2018

Taget til efterretning.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 14-03-2018

Taget til efterretning.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-02-2018

Taget til efterretning med bemærkning om, at administrationen bedes følge udviklingen i frit valg i tandplejen med henblik på at kunne give relevante udvalg en status om 1 år.

Sagsfremstilling

Børnetandpleje

Folketinget har vedtaget ændringer i sundhedsloven på tandplejeområdet. Pr. 1. januar 2018 bliver det igen muligt for forældre til børn under 16 år frit at vælge tandbehandling hos den kommunale tandpleje, hos anden kommunal tandplejeklinik eller hos privatpraktiserende tandlæger.

På nuværende tidspunkt foregår tandbehandling af børn under 16 år på Hvidovre Kommunes tandplejecentre.

Det fremgår af bekendtgørelsen om tandpleje, at hvis forældre vælger behandling hos privatpraktiserende tandlæge vil de få et kommunalt tilskud på 65 %. Tilskuddet beregnes på grundlag af takster fastsat i overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år indgået mellem KL og Tandlægeforeningen.

Hvis forældre vælger en anden kommunal tandklinik, der er dyrere end den i bopælskommunen, kan behandlerkommunen opkræve en egenbetaling hos bopælskommunen. Egenbetalingen svarer til forskellen mellem den gennemsnitlige udgift pr. barn i den kommunale tandpleje i de to kommuner.

I december 2017 gik 4 børn i Hvidovre til privat tandbehandling uden refusion. Inden fritvalget blev afskaffet pr. 1. januar 2013, benyttede  23 børn sig af tilbuddet om behandling hos privatpraktiserende tandlæge.

Unge mellem 16 og 18 år kan som hidtil vælge at få det vederlagsfri kommunale tandplejetilbud enten på kommunens eller anden kommunes klinikker eller hos private tandlæger.

Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje er et tilbud til de borgere, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud.

Hjemmeboende borgerne i Hvidovre Kommune visiteres til omsorgstandpleje af Visitationen i Center for Sundhed og Ældre, således at borgernes tandpleje indgår i en helhedsvurdering af borgerens behov for hjælp. Borgere på plejecentre visiteres af afdelingssygeplejersken.

Borgere i omsorgstandplejen får i øjeblikket tandbehandling på plejecentrene Søvangsgården, Strandmarkshave og Krogstenshave samt på Tandplejecentrene Enghøj og Præstemosen.

I 2015 besluttede det daværende Social- og Sundhedsudvalg, at alle borgere, også hjemmeboende, der er visiteret til omsorgstandpleje, ikke længere kan få tandpleje i hjemmet, men skal behandles på kommunens klinikker. Det blev samtidig besluttet, at borgerne selv skal betale for transport til tandplejeklinikkerne.

Personer, der visiteres til omsorgstandpleje, kan nu selv vælge, om de vil benytte de kommunale tandbehandlingsklinikker eller private tandlæger/kliniske tandteknikere.

Udgiften til de private tilbud afholdes af kommunen. Særligt kostbare behandlinger må dog først påbegyndes efter kommunens godkendelse.

Hvidovre Kommune opkræver den maksimale egenbetaling på 520 kr. (2018) årligt hos borgere, der får omsorgstandpleje, og som hidtil skal borgerne selv betale for transport til behandlingsstederne.

Da der var frit valg i omsorgstandplejen før 2013, var det få borgere, der benyttede sig af muligheden.

Retsgrundlag

Af lov om ændring af sundhedsloven nr. 690 af 8. juni 2017 fremgår det, at § 129, stk. 1 i sundhedsloven ændres til, at tilbuddet om tandpleje til børn under 16 år også omfatter privatpraktiserende tandlæger.

Det fremgår ligeledes, at der efter § 131, stk. 1 i sundhedsloven indsættes et nyt stykke 2, der siger, at personer, der får tilbudt omsorgstandpleje kan vælge også at få tilbuddet hos privatpraktiserende tandlæge eller kliniske tandtekniker.

Bekendtgørelse om tandpleje nr. 1658 af 22. december 2017 beskriver de nærmere regler for den offentlige tandpleje.

Politiske beslutninger og aftaler

Socialudvalgets møde den 3. juni 2003, punkt 3, hvor orientering om indførelse af frit valg i børnetandplejen blev taget til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalgets møde den 4. marts 2013, punkt 10, hvor orientering om afskaffelse af frit valg i børnetandplejen og omsorgstandplejen blev taget til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalgets møde den 7. april 2015, punkt 4, hvor indstillingen om, at alle omsorgstandplejepatienter skal behandles på tandklinikker og selv skal betale transporten hertil, blev godkendt. Ligeledes blev indstilling om at flytte visitationen fra Udføreenheden til Visitationen i Sundheds- og Bestillerafdelingen godkendt.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Kommune er pr. 1. januar 2018 kompenseret med 10.000 kr. via lov- og cirkulæreprogrammet.

Da det er usikkert, hvor mange borgere, der vil benytte sig af fritvalgsordningen, vil administrationen følge udviklingen i udgifterne tæt.


6. Ny Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2019-2022

Beslutningstema

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal orienteres om Center for Sundhed og Ældres forslag til værdier og temaer i en ny Sundheds- og Forebyggelsespolitik i Hvidovre Kommune, som skal gælde i årene 2019-2022.

Indstilling

Direktøren for børne- og velfærdsområdet indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at tage administrationens forslag til værdier og temaer i Sundheds- og Forebyggelsespolitikken 2019-2022 til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 21-03-2018

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre er påbegyndt udarbejdelsen af en ny Sundheds- og Forebyggelsespolitik, som skal gælde i perioden 2019-2022. Sundheds- og Forebyggelsespolitikken skal udgøre den ramme, hvori sundheds- og forebyggelsesinitiativer forankres bredt i Hvidovre Kommune i samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme går på tværs af fagcentre. Sundhedscentret indleder dialog om sundhed og forebyggelse med Hvidovre Kommunes fagcentre i foråret 2018 med henblik på at udarbejde en Sundheds- og Forebyggelsespolitik, som afspejler de respektive områder. Hertil kommer samarbejde med f.eks. patient- og idrætsforeninger.

Center for Sundhed og Ældre ønsker i højere grad end tidligere at sætte fokus på effekten af de tiltag, der planlægges med afsæt i den kommende Sundheds- og Forebyggelsespolitik.

Omdrejningspunktet for den ny politik foreslås at pege i retningen af, at sundheden løftes bredt i Hvidovre Kommune med særligt fokus på udsatte og sårbare grupper.

Det foreslås, at der arbejdes med værdierne:

·Sunde rammer

·Lighed i sundhed

·Den nære sundhed

Kommunernes Landsforening er i januar 2018 kommet med et nyt udspil på forebyggelsesområdet – ”Forebyggelse for fremtiden”. Udspillet sætter med en række pejlemærker en fælles retning for, hvordan kommunerne fremadrettet kan gøre en mærkbar forskel for borgernes sundhed (se bilag 1). Det foreslås, at pejlemærkerne danner udgangspunkt for Hvidovre Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2019-2022.

Sundhedsprofilen for Region og Kommuner viser, at der er en række områder, hvor der blandt borgere i Hvidovre Kommune er større sundhedsmæssige udfordringer end gennemsnitligt blandt borgerne i Region Hovedstaden.

På baggrund heraf foreligger følgende forslag til forebyggelsestemaer til Sundheds- og Forebyggelsespolitikken 2019-2022:

 • Fysisk aktivitet
 • Mad og måltider
 • Tobak
 • Mental sundhed

De tre værdier ”sunde rammer, lighed i sundhed og den nære sundhed” skal afspejles i arbejdet med og i de indsatser, der udspringer af hvert af de fire forebyggelsestemaer.

Retsgrundlag

Sundheds- og Forebyggelsespolitikken er et bidrag til, at Kommunalbestyrelsen efterlever Sundhedslovens §119 om Kommunalbestyrelsens ansvar for, ved varetagelse af kommunens opgaver i forhold til borgerne, at skabe rammer for en sund levevis.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Mange har et ønske om et sundere liv, men kan synes, at det kan være en udfordring enten at komme i gang med at spise sundere, være mere fysisk aktiv eller stoppe med at ryge. Den ny Sundheds- og Forebyggelsespolitik skal være med til at støtte borgerne til en sundere hverdag med trivsel og livskvalitet.

Bilag

 1. Bilag 1 - KL's udspil "Forebyggelse for fremtiden" (pdf)

7. Puljemidler i tilknytning til projektet Flere skal med

Beslutningstema

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har oprettet en pulje, som skal understøtte at medarbejdere og teamledere/ afdelingsledere i landets jobcentre er godt klædt på til at varetage indsatsen i projekt ”Flere skal med”.

Indtægts- og udgiftsbevillingen skal godkendes.

Center for Beskæftigelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at der i 2018 gives en indtægtsbevilling til Hvidovre Kommunes andel af midler fra pulje til opkvalificering af ledelse og medarbejdere på landets jobcentre i tilknytning til projekt ”Flere skal medpå 96.000 kr.
 2. at der i 2018 gives en udgiftsbevilling til Hvidovre Kommunes andel af midler fra pulje til opkvalificering af ledelse og medarbejdere på landets jobcentre i tilknytning til projekt ”Flere skal med” på 96.000 kr.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 21-03-2018

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Satspuljepartierne har i forbindelse med aftale om satspuljen for 2017 afsat 10 mio. kr. til opkvalificering af ledelse og medarbejdere på landets jobcentre i tilknytning til projekt ”Flere skal med”. Opkvalificeringen udmøntes dels via centrale kurser, som udmeldes af STAR i efteråret 2017 og dels via ansøgningspulje til lokalt tilrettelagte opkvalificeringsaktiviteter.

Projektet er en toårig indsats, som har til formål at bringe aktivitetsparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt borgere på integrationsydelse med en ledighed på over fem år helt eller delvist ud på arbejdsmarkedet.

Ansøgningspuljen udgør i alt 5,3 mio. kr.

Hvidovre Kommunes andel af puljen er 96.000 kr. Hvidovre Kommune har søgt midler til opkvalificering af medarbejdere i jobcentret ift. at arbejde mere virksomhedsrettet med de ikke-arbejdsmarkedsparate borgere.

Projektperioden løber fra november 2017 til og med juni 2018.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven nr. 2 af 4. januar 2018 § 40, stk. 2.

Økonomiske konsekvenser

Der afsættes en udgiftsbevilling og en indtægtsbevilling på 96.000 kr. i 2018 og vil dermed være udgiftsneutral for kommunen.


8. Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har fået tilsagn på 100.000 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til at sætte fokus på lediges CV.

Indtægts- og udgiftsbevillingen skal godkendes.

Center for Beskæftigelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at der i 2018 gives en indtægtsbevilling til Hvidovre Kommunes andel af midler fra pulje til virksomhedsservice på områder, der mangler arbejdskraft på 100.000 kr.
 2. at der i 2018 gives henholdsvis en udgiftsbevilling til Hvidovre Kommunes andel af midler fra pulje til virksomhedsservice på områder, der mangler arbejdskraft på 100.000 kr.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 21-03-2018

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.  

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune har fået tilsagn om 100.000 kr. til at sætte fokus på ledige borgeres CV.

Til at understøtte at der udarbejdes og implementeres en CV-strategi ønsker jobcentret at ansætte en person i et tidsbegrænset fleksjob.

Strategien skal medvirke til, at de lediges CV bliver så præcise og retvisende som muligt. Styrkede CV’er skal hjælpe de ledige i deres jobsøgning. Samtidig kan præcise CV’er forbedre jobcentrets service over for virksomheder, som henvender sig med ledige jobs, praktikker eller løntilskudspladser, og præcise CV’er kan øge chancen for at lave det gode match mellem ledig og virksomhed.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven nr. 2 af 4. januar 2018 § 40, stk. 2.

Økonomiske konsekvenser

Der afsættes en udgiftsbevilling og en indtægtsbevilling på 100.000 kr. i 2018 og vil dermed være udgiftsneutral for kommunen.


9. Invitation til samarbejde fra Det Regionale Arbejdsmarkedsråd

Beslutningstema

Center for Beskæftigelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Det regionale Arbejdsmarkedsråd - Hovedstaden (RAR-H) sendte den 15. februar et brev til regionens nye beskæftigelsesudvalg, hvori de inviterer til et tæt samarbejde om de kommende års beskæftigelsespolitiske udfordringer.

I brevet opfordrer RAR-H Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til at skærpe opmærksomheden på en række indsatser og aktuelle problemer med relation til arbejdsmarkedsområdet. 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget kan vælge at tage indholdet af brevet fra RAR til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at tage brevet fra Det regionale Arbejdsmarkedsråd til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 21-03-2018

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

RAR-H inviterer de nye beskæftigelsesudvalg til et seminar omkring udfordringerne på arbejdsmarkedet i hovedstadsområdet - se vedlagte bilag ”Brev fra RAR-H til de nye beskæftigelsesudvalg”. Seminaret skal tjene til at sætte spot på den regionale beskæftigelsesindsats vigtigste udfordringer. 

I brevet præsenterer RAR-H en række aktuelle problemstillinger, som Social- og Arbejdsmarkedsudvalget opfordres til at inkorporere i arbejdet med at prioritere og tilrettelægge den kommunale beskæftigelsesindsats. 

RAR berører fire områder i deres brev, som i det følgende vil blive præsenteret og sat i relation til Hvidovre Kommunes praksis. De fire områder omfatter aktuelle rekrutteringsudfordringer på sundhedsområdet, den regionale uddannelsespulje, en vigende tilslutning til erhvervsskolerne og nytteindsatsen for job- eller uddannelsesparate ledige.

Rekrutteringsudfordringer på sundhedsområdet
RAR-H har på deres seneste møde drøftet den regionale mangel på social og sundheds- hjælpere samt assistenter, og opfordrer i deres brev Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til at forholde sig til problemet.

Jobcenter Hvidovre havde ultimo februar 2018 fem ledige assistenter, og i omegnen af 35 hjælpere, hvoraf ca. 13 vurderes at være til rådighed for arbejdsmarkedet. Jobcentret har således en mindre gruppe ledige inden for social- og sundhedsfaget, og er ligeledes opmærksomme på den udfordring RAR-H skitserer i deres brev. Jobcentret overvejer i forlængelse heraf at lade social- og sundhedsområdet udgøre rammen om et til flere fremadrettede rekrutteringsarrangementer, hvor et vikarbureau – i samarbejde med FOA – inviteres til at holde oplæg for den pågældende gruppe af ledige.

Positivlisten og den regionale uddannelsespulje

Den regionale uddannelsespulje består af ca. 100 mio. kroner, og er afsat med det formål på at give flere dagpengemodtagere tilbud om vejledning og opkvalificering i form af korte samt erhvervsrettede uddannelsesforløb. Den landsdækkende pulje skal konkret opkvalificere ledige inden for fagområder, hvor der lokalt er mangel på kvalificeret arbejdskraft. Med midlerne fra den regionale uddannelsespulje kan kommunerne få dækket 80 procent af driftsudgifterne til køb af de uddannelsesforløb, som fremgår af den regionale positivliste i det RAR-område, hvor kommunen er beliggende. Den regionale positivliste udarbejdes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, og drøftes samt godkendes efterfølgende af de regionale arbejdsmarkedsråd. Positivlisten indeholder et bredt udsnit af offentligt såvel som privat udbudte uddannelsesforløb, der skal give ledige kompetencer inden for en række erhvervsområder med rekrutteringsudfordringer. Positivlistens erhvervsrettede kurser offentliggøres to gange årligt, og listen udarbejdes regionalt for bedst muligt at imødekomme virksomhedernes efterspørgsel i det enkelte arbejdskraftsopland.

På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 20. september 2017 blev RAR-Hovedstadens opfordring til drøftelse af strategi og mål for brug af den regionale uddannelsespulje behandlet. På udvalgsmødet fremgik det, at Jobcenter Hvidovre i høj grad anvender og prioriterer brugen af uddannelsespuljen, hvilket lå i forlængelse af Arbejdsmarkedsudvalgets ønske om at opkvalificere de ledige i henhold til virksomhedernes behov - se vedlagte bilag ”Drøftelser om Den regionale uddannelsespulje i Arbejdsmarkedsudvalget d. 20. september 2017”.

Erhvervsskolernes elevoptag
RAR-H påpeger i deres brev, at manglen på faglært arbejdskraft blandt andet skal forebygges ved hjælp af en tidlig indsats på folkeskoleniveau. Hvidovre var en af de 21 kommuner, som sidste år bidrog til RAR’ inspirationskatalog i forhold til at stimulere folkeskoleelevernes interesse for udbuddet af erhvervsskoler. Hvidovre Kommunes konkrete initiativer fremgår af det vedlagte bilag: ”Hvidovres initiativer til at fremme tilslutningen til erhvervsskolerne”.

Nytteindsats

RAR gør i deres brev ligeledes opmærksom på den nytteindsats, hvis kommunale anvendelse rådet i december 2017 har udarbejdet en overordnet strategi for.

Nytteindsatsen er et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og dækker over udførelsen af samfundsnyttige opgaver for offentlige arbejdsgivere. Indsatsen gives til ledige, der er i stand til at arbejde eller påbegynde en uddannelse, og formålet består i at den enkelte arbejder for sin ydelse.

I 2017 etablerede Jobcenter Hvidovre 36 nytteindsatsforløb, fordelt på 35 borgere, der var kategoriseret som enten job- eller uddannelsesparate.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Kapitel 5 § 27.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Brev fra RAR-H til de nye beskæftigelsesudvalg 2018 (pdf)
 2. Drøftelser om Den regionale uddannelsespulje i Arbejdsmarkedsudvalget d. 20. september 2017 - 246563-17_v1_Drøftelser om Den regionale uddannelsespulje i Arbejdsmarkedsudvalget d. 20. september 2017 (pdf)
 3. Hvidovres initiativer til at fremme tilslutning til erhvervskolerne (pdf)

10. Decisionsskrivelse fra STAR 2016

Beslutningstema

Center for Beskæftigelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Staten giver refusion til kommunerne på beskæftigelsesområdet. Statsrefusionen er dog betinget af, at Jobcenter Hvidovre administrerer området i overensstemmelse med lovgivningen.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har gennemgået revisionsberetningen på Beskæftigelsesministeriets vegne, og sendt en tilbagemelding med deres kommentarer – en såkaldt decisionsskrivelse.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om STARS bemærkninger vedrørende statsrefusion og tilskud på Beskæftigelsesministeriets område.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at orienteringen vedrørende decisionsskrivelsen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 21-03-2018

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunerne skal hvert år senest den 31. august sende deres revisorpåtegnede revisionsberetning om refusion og tilskud på Beskæftigelsesministeriets område for det foregående regnskabsår til Beskæftigelsesministeriet.

STAR har på vegne af Beskæftigelsesministeriet gennemgået revisionsberetningerne fra Hvidovre Kommune, og sendt en decisionsskrivelse i forhold til de sociale regnskaber for 2016 på beskæftigelsesområdet – se vedlagte bilag ”Decisionsskrivelse STAR 2016”. I decisionsskrivelsen beskriver STAR hvad kommunen skal foretage sig, alt efter hvad revisor peger på af udfordringer.

STAR har i deres gennemgang af revisors bemærkninger noteret et tilfredsstillende resultat, idet beskæftigelsesområdet generelt bliver administreret i overensstemmelse med lovgivningen. STAR finder det dog utilfredsstillende, at områderne for ressourceforløb, jobafklaringsforløb og midlertidig arbejdsmarkedsydelse ikke i tilstrækkelig grad er blevet forvaltet i henhold til gældende regler, hvilket Center for Beskæftigelse har skærpet opmærksomheden omkring. 

Retsgrundlag

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har på Beskæftigelsesministeriets vegne gennemgået de dele af revisionsberetningen, der vedrører ydelser og tilskud på ministeriets område, som er omfattet af bekendtgørelse nr. 1617 af 15. december 2016 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og Undervisningsministeriets ressortområder.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Decisionsskrivelse STAR 2016 (pdf)

11. Eventuelt

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 21-03-2018

Charlotte Munch (V) spurgte til brug af massage i ressourceforløb, og hvordan man møder borgeren i jobcentret.

Sara Benzon (F) spurgte til driftsaftalen med AOF Daghøjskolen.