Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. juni 2021

Mødefakta

Dato: Mandag den 7. juni 2021
Mødetidspunkt: Kl. 08:00
Særlige forhold: Dialogmøde med Idrætsrådet kl. 8:00 - 08:30
Mødested: Sollentuna Mødelokalerne

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Maria Durhuus (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Niels Ulsing (F)
 • Yasir Iqbal (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-06-2021

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-06-2021

Maria Durhuus orienterede om, at Hvidovre Triatlon Klub ikke kan nå at tilføje navnet ”Hvidovre” ifm. det kommende kommunalt støttede stævne Kalvebod Tri 2021. Foreningen vil fremadrettet forsøge at inkludere kommunens navn ved kommende arrangementer.

 

Gert Nelth informerede om, at administrativt behandlede tilskudsansøgninger under Rådighedspuljens bagatelgrænse på 7.500 kr. ikke længere skal fremlægges som meddelelser, men derimod behandles som beslutningssager.

 

Lars Hørdum orienterede om status på COVID-19-situationen på kultur- og fritidsområdet.

 

Lars Hørdum orienterede om driftsproblemer i Frihedens Idrætscenters svømmehal.

 

Lars Hørdum orienterede om status på forpagtningen af kiosken ved Friluftsbadet Præstemosen.

 

Lars Hørdum orienterede om kommende kunstprojekt ifm. Vestegnende Kulturuge 2021.

 

Meddelelser taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Orientering om læsestrategien ”LÆS AF LYST - SAMMEN OG HVER FOR SIG”, der er et samarbejde ml. Rødovre Bibliotek og HvidovreBibliotekerne.

Bilag

 1. Læsestrategi_pixi_200521 (pdf)

3. Beslutning - medlemsforslag fra Gruppe F om Kulturpas til Hvidovres børnefamilier

Beslutningstema

Gruppe F har stillet medlemsforslag om etablering af kulturpas til Hvidovre Kommunes børnefamilier for at give familier gratis adgang til forskellige kultursteder i Hvidovre.

 

Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte, hvorvidt der skal etableres kulturpas i Hvidovre Kommune samt drøfte rammerne for kulturpasset.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at beslutte, hvorvidt der skal etableres kulturpas i Hvidovre Kommune samt drøfte rammerne for kulturpasset

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-05-2021

Det besluttes, at der etableres et kulturpas, der giver fri entré til maksimalt 3 betalingskrævede aktiviteter på Hvidovre Kommunes kultur- og fritidsområde. Tilbuddet målrettes borgere der er godkendt til friplads-ordning i Hvidovre Kommune samt borgere over 60 år og gælder i resten af 2021. Udgifter forbundet med ordningen finansieres af et eventuelt mindreforbrug på udvalgets område.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-06-2021

Det anbefales, at der etableres et kulturpas, der giver fri entré til maksimalt 3 betalingskrævede aktiviteter på Hvidovre Kommunes kultur- og fritidsområde, og at kulturpasset målrettes samtlige borgere godkendt til økonomisk friplads samt alle borgere over 60 år på overførselsindkomst.

Supplerende sagsfremstilling

Bilaget ”Redegørelse for økonomiske konsekvenser og relevante problematikker ved implementering af ny kulturpas-ordning” er vedhæftet dagsordenspunktet.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

På møde den 23. marts 2021 behandlede Kommunalbestyrelsen et medlemsforslag fra Gruppe F om etablering af et kulturpas til Hvidovre Kommunes børnefamilier. Kommunalbestyrelsen besluttede i den forbindelse, at forslaget skulle henvises til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Kulturpasset skal give børnefamilier mulighed for at besøge forskellige kultursteder i Hvidovre; forslaget sigter således både mod at skabe positive oplevelser for de børn og familier, som mistrives under COVID19-krisen, samt at understøtte de kultursteder, der har oplevet en økonomisk nedgang som følge af krisen.

 

Ifølge medlemsforslaget skal hver omfattet familie kunne hente et kulturpas i Borgerservice eller på biblioteket. Kulturpasset skal give adgang til 3 kulturbesøg og være målrettet de børnefamilier, som via kommunen har friplads i én af kommunens institutioner.

Ifølge medlemsforslaget kunne et kulturpas f.eks. give adgang til følgende kulturaktører og -aktiviteter:

 • En forestilling på Teater Vestvolden
 • Et besøg på Cirkusmuseet
 • En tur i svømmehallen
 • Et besøg på forstadsmuseet
 • En forestilling hos teaterforeningen

 

Det nævnes i medlemsforslaget, at kulturpasset kan kassefinansieres af kommunale midler, der ikke er blevet brugt som planlagt på grund af COVID19.

 

Eksisterende gratis tilbud for børn og familier
Administrationen bemærker, at Hvidovre Kommune og lokale kulturaktører allerede i dag tilbyder en mængde gratis kultur- og fritidstilbud til kommunens børnefamilier:

 

 • Teater Vestvolden afholder årligt Hvidovre Teater Festival i samarbejde med HvidovreBibliotekerne, hvortil børn har gratis adgang. Teatret giver desuden rabat til skoleelever, ligesom det er kutyme at give skoler og institutioner fripladser ved særlige anledninger som forpremierer og når der er ledige pladser.

 

 • Cirkusmuseet tilbyder børn gratis adgang med følgeskab af en voksen. Derudover tilbyder museet gratis adgang til årlige begivenheder som Cirkusdag, Befæstningsdag og julemarked, ligesom der som del af kommunens sommerferieaktiviteter Aktiv Sommer normalvis afholdes Cirkusskole med gratis adgang.

 

 • I samarbejde med idrætscentrene arrangeres der flere gange om året Sjov Lørdag med forskellige gratis aktiviteter som floorball, skak, klatring, fodbold, badminton, svømning, hoppeborg mm. For børn over 7 år tilbydes gratis adgang til svømmehallen i skolernes ferier på hverdage mellem kl. 9.00-14.00. Samtidig tilbydes der forskellige rabatordninger for børn og familier.

 

 • HvidovreBibliotekerne tilbyder en række gratis online aktiviteter; herunder litteraturformidling og oplæsning. Normalt afholdes også en række forskellige workshopaktiviteter for børn, der enten er gratis eller meget billige (under COVID19-perioden har workshopsne været aflyst, og der er i stedet uddelt ”kreaposer” til børn). Hen over sommeren afholder bibliotekerne Glade Børn på Plænen i Avedøre, ligesom der som regel også afholdes aktiviteten Sommerbogen, hvor børn læser og får præmier.

 

 • Herudover afholdes der vanligt gratisarrangementer under den årligt tilbagevendende Vestegnens Kulturuge, ligesom der de seneste år (med undtagelse af 2020) er afholdt forskellige aktiviteter som Børnenes Store Kunstudstilling, open air-koncerter og et væld af forskellige aktiviteter under Aktiv Sommer såsom badminton, børnenes dyrskue, rollespil, ridning, rulleskøjteløb og roller derby mm.

 

Muligt samspil med den kommunale Fritidspas-ordning
Administrationen påpeger, at Kommunalbestyrelsen den 18. december 2018 besluttede at igangsætte en kommunal fritidspas-ordning, hvorigennem forældre kan ansøge om tilskud til kontingentbetaling, udstyr og vejledning til deres børns fritidsaktiviteter i regi af lokale, godkendte foreninger i Hvidovre Kommune. Ordningen er målrettet børn og unge i alderen 3-17 år fra familier bosat i Hvidovre Kommune.

 

Ordningen indebærer, at ansøgere kan opnå op til 1.200 kr. i kontingenttilskud for den aktuelle sæson og derudover op til 700 kr. i tilskud til udstyr, beklædning o.l. årligt. Der blev i 2020 udbetalt 65.000 kr. i tilskud via Fritidspas-ordningen. Der er i 2021 afsat 100.000 kr. til fritidspas. Fra og med 2021 er det desuden blevet muligt at opnå tilskud til deltagelse i kommunens sommerferiekolonier.

 

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at etablere kulturpas i Hvidovre Kommune foreslår administrationen, at en selvstændig kulturpas-ordning administreres på samme måde som fritidspas-ordningen (således at forældre på overførselsindkomst kan søge om økonomisk tilskud, og der ved ansøgning kræves samtykke til indhentning af oplysninger om familiens/husstandens indkomst).

 

Da samfundet snarligt forventes at genåbne, og rammerne for kulturlivet gradvist ventes at normalisere sig, anbefaler administrationen, at en potentiel kulturpas-ordning gøres midlertidig og således kun vil kunne søges i løbet af 2021.

Politiske beslutninger og aftaler

 

Kommunalbestyrelsen behandlede den 23. marts 2021, punkt 3, medlemsforslag fra Gruppe F om kulturpas til Hvidovres børnefamilier og henviste forslaget til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.
 

Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. december 2018, punkt. 19, at igangsætte en kommunal fritidspas-ordning, hvorigennem forældre kan ansøge om tilskud til kontingentbetaling, udstyr og vejledning til deres børns fritidsaktiviteter.

Økonomiske konsekvenser

Det har ikke været muligt for administrationen at foretage et estimat af de forventede merudgifter som følge af etableringen af det foreslåede kulturpas, da det ikke vides, hvor mange borgere der potentielt vil gøre brug af tilbuddet.

 

Der er fra budgettet til projektet God Fritid Til Alle afsat 100.000 kr. til Fritidspas-ordningen i 2021, og der er i 2019 og 2020 ydet tilskud fra ordningen på henholdsvis 46.000 kr. og 65.000 kr.

 

Det bemærkes, at det fra og med 2021 desuden er blevet muligt at opnå tilskud fra Fritidspas-ordningen til deltagelse i kommunens sommerferiekolonier, og at disse udgifter ligeledes skal afholdes inden for den samlede økonomiske ramme på 100.000 kr. De forventede udgifter hertil kendes pt. ikke.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Redegørelse for økonomiske konsekvenser og relevante problematikker ved implementering af ny kulturpas-ordning (pdf)

4. Beslutning - Dispositionsforslag til ny omklædningsbygning ved Sønderkær

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende dispositionsforslag til ny omklædningsbygning ved Sønderkær samt give anlægsbevilling, og beslutte, om der skal gives tillægsbevilling til etablering af en sammenbygning med det eksisterende klubhus.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende dispositionsforslag til ny omklædningsbygning ved Sønderkær

 

 1. at godkende anlægsbevilling og tillægsbevilling på 6,8 mio. kr., som finansieres af projekt nr. 0402 Helhedsplan for idrætsområdet med 0,8 mio. kr. i 2021, 5,75 mio. kr. i 2022 og 0,25 mio. kr. i 2023

 

 1. at beslutte, om der skal gives tillægsbevilling på 0,26 mio. kr. til sammenbygning af ny omklædningsbygning med det eksisterende klubhus

 

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at beslutte udbudsform

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-06-2021

1. -3.Anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-06-2021

Ad 1.-4.

 

For: Gruppe A, F, O, V og Liste H.

 

Lisa Skov (UP) afventer Kommunalbestyrelsen.

 

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har i samarbejde med Center for Kultur og Fritid udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Den 27. april 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen placering af byggefelt til ny omklædningsbygning. Det blev endvidere besluttet, at Teknik- og Miljøudvalget skal forelægges licitationsresultat på ekstraordinært møde, at tildelingskriteriet ved udbud er økonomisk mest fordelagtige tilbud med ligelig vægtning af pris og kvalitet, og at der til tilbudsgivere stilles krav om overholdelse af sociale klausuler herunder sikring af lærlingepladser. Revideret tidsplan blev godkendt. Endelig besluttede Kommunalbestyrelsen, at notat om betingelserne for indbudt licitation, herunder brug af lokale virksomheder, foreligger ved sagens behandling i fagudvalgene.

 

Det skal i den forbindelse nævnes, at sociale klausuler og lærlingeklausuler er en del af kommunens standardkrav, som vil være gældende ved dette udbud.

 

Administrationen har i samarbejde med klubben og ekstern rådgiver udarbejdet dispositionsforslag til ny omklædningsbygning. Opmærksomheden henledes på, at placeringen af den nye omklædningsbygning gør det muligt at beslutte etablering af kunstgræsbane.

 

Planforhold

Opførelse af omklædningsbygningen og den tilhørende sammenbygning med det eksisterende klubhus forudsætter, at der meddeles dispensation fra Lokalplan 217, § 10.6. Dette skyldes, at der ikke er fastlagt en konkret grænse for opførelse af mindre huse/skure i området, men at dette skal ske på en sådan måde, at de efter kommunalbestyrelsens skøn ikke virker skæmmende for omgivelserne.

 

Det er administrationens vurdering, at tilbygningen i dispositionsforslaget er givet en placering, udformning og materialeanvendelse, så der opnås en god helhedsvirkning med de bevaringsværdige tidligere skolebygninger. Desuden er tilbygningen placeret uden for de grønne områder, hvilket sikrer at de kan fastholdes som åbne og grønne områder for rekreative aktiviteter som boldspil og leg. En dispensation ligger således inden for lokalplanens formålsbestemmelser.

 

Ansøgning om dispensation fra lokalplanen vil ske som en særskilt ansøgning på det nuværende, principielle grundlag, hvis kommunalbestyrelsen godkender dispositionsforslaget. Dispensationer efter planlovens § 19 kan først meddeles, når der er gennemført skriftlig naboorientering om ansøgningen i mindst to uger.

 

Dispositionsforslaget

I det følgende beskrives dispositionsforslaget overordnet. For yderligere detaljer henvises til bilaget dispositionsforslag.

 

Omklædningsbygningen, som er på ca. 255 m², opføres i røde mursten, med røde tagsten, og med en taghældning på max. 25°.

 

Omklædningsbygningen er indrettet med fire omklædningsområder, bolddepot, kombineret dommeromklædning og handicaptoilet, rengøringsrum, teknikrum i tagrummet, samt en gangforbindelse, der ligeledes fungerer som vindfang. Omklædningsområdet er indrettet med to store og to mindre omklædningsrum, som hver er indrettet med forrum, toilet og bruseområde.

 

Interiørdetaljer så som farver, indretning og udstyr, som også tilgodeser pige- og kvindehold, vil blive udarbejdet i den videre projektering og i samarbejde med Center for Kultur og Fritid og med Rosenhøj Boldklub, samt DGI – Projekt og udvikling.

 

Udearealerne indrettes med faste belægninger, som udføres med niveaufri adgang til indgangsdøre, cykelparkering, græsarealer og beplantning.

 

Parkering

I dispositionsforslaget er ikke redegjort for parkering, da administrationen afventer beslutning om projektet for Rydultowy Plads. Såfremt dette projekt ikke besluttes udført, arbejdes i nærværende sag videre med en minimumsløsning for parkeringen, på grusarealet foran Sønderkær Skole. I budgettet er afsat 700.000 kr. hertil. Center for Trafik og Ejendomme fremlægger særskilt sag herom når beslutning om realisering af projekt for Rydultowy Plads er truffet.

 

Sammenbygning (option)

Administrationen anbefaler, den nye bygning sammenbygges med det eksisterende klubhus. Det er også et stort ønske fra Rosenhøj BK. Fordelene er oplagte, idet man kan udnytte de to huse langt mere hensigtsmæssigt, og få mere ud af kvadratmeterne; administrationen deler dette synspunkt. Sammenbygningen af de to bygninger beløber sig til 260.000 kr. Det skal besluttes om der skal gives tillægsbevilling hertil. Det skal for ordens skyld nævnes, at omklædningsbygningen godt kan fungere uden en sammenbygning med klubhuset.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27.april 2021, punkt 13,

 

Placering af byggefelt til ny omklædningsbygning ved Sønderkær.

 

Forslag til ændret proces for politisk behandling og at licitationsresultatet behandles på et ekstraordinært møde i Teknik- og Miljøudvalget.

 

Kommunalbestyrelsen tog orienteringen om udbudsform til efterretning med bemærkning om, at man i udbudsprocessen vægter pris og kvalitet ligeligt, samt at der til tilbudsgivere stilles krav om overholdelse af sociale klausuler, herunder sikring af lærlingepladser mv.

 

Endelig godkendte Kommunalbestyrelsen revideret tidsplan.

Økonomiske konsekvenser

Der er på projekt 0286/05 Sønderkær, omklædningsfaciliteter afsat 1,0 mio. kr. til projektering, finansieret af projekt 0402 Helhedsplanen for idrætsområdet.

 

Der søges tillægsbevilling og anlægsbevilling på 6,8 mio. kr., finansieret af projekt 0402 Helhedsplan for idrætsområdet. Derudover ansøges om tillægsbevilling og anlægsbevilling på 0,26 mio. kr. til sammenbygning, ligeledes finansieret af projekt 0402 Helhedsplanen for idrætsområdet i 2022.

 

Sammenfatning af projektets økonomi

Rådighedsbeløb mio. kr.

2021

2022

2023

I alt

0286/05 Sønderkær, omklædningsfaciliteter

1,0

 

 

1,0

Ansøgning om tillægsbevilling

0,8

5,75

0,25

6,8

Ansøgning om tillægsbevilling, sammenbygning

 

0,26

 

0,26

Rådighedsbeløb i alt

1,8

6,01

0,25

8,06


Projektets anlægsbevilling

Mio. kr.

Anlægs-bevilling

Ansøgning om anlægsbevilling

I alt

0286/05 Sønderkær, omklædningsfaciliteter

1,0

6,8

7,8

0286/05 Sønderkær, sammenbygning

0,0

0,26

0,26

Anlægsbevilling i alt

1,0

7,06

8,06

 

Der forventes årlige afledte driftsudgifter på 50.000 kr., som indgår i budgetprocessen for 2022-2025.

 

Det samlede rådighedsbeløb på projekt 0402 Helhedsplan for idrætsområdet i 2021 udgør 8,9 mio. På denne dagsorden behandles følgende forslag til projekterne: Kunstgræsbane Avedøre Stadion, Renovering af bane 2 Hvidovre Stadion og Sønderkær, omklædningsfaciliteter, etablering af sammenbygning, godkendes. Såfremt alle godkendes, vil der være et restbudgettet på rammen til Helhedsplan for idrætsområdet på 3,4 mio. kr. i 2021, 0,99 mio. kr. i 2022 og 6,75 mio. kr. i 2023.

 

Sammenfatning af økonomien på projekt 0402 Helhedsplan for idrætsområdet i 2021

Rådighedsbeløb mio. kr.

2021

2022

2023

0402 Rammen (ikke disponeret)

8,9

7,0

7,0

0402/01 Forpagterlejlighed HBC-hallen

-0,2

 

 

0402/02 Pumptrack-cykelbane

-2,0

 

 

Kunstgræsbane Avedøre Stadion

(KB 22.06.2021)

-2,0

 

 

Renovering af bane 2 Hvidovre Stadion

(KB 22.06.2021)

-0,5

 

 

0286/05 Sønderkær, omklædningsfaciliteter

(KB 22.06.2021)

-0,8

-5,75

-0,25

0286/05 Sønderkær, sammenbygning

(KB 22.06.2021)

 

-0,26

 

Restbudget på Helhedsplanen

3,4

0,99

6,75

 

Retsgrundlag

Det følger af lokalplan 217, § 10.6, at mindre huse/skure kan placeres indenfor lokalplanområdet på en sådan måde, at de efter kommunalbestyrelsens skøn ikke

virker skæmmende for omgivelserne.

 

Efter kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, er bevillingsmyndigheden hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. Regulativ for økonomistyring Hvidovre Kommune, Bilag 1, pkt. 1. 3.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Dispositionsforslag (pdf)
 2. Notat om udbud (pdf)

5. Beslutning - Frigivelse af midler til renovering af bane 2 på Hvidovre Stadion

Beslutningstema

Bane 2 på Hvidovre Stadion, der er en kombineret aflastningsbane/træningsbane for bane 1 – opvisningsbanen på Hvidovre Stadion, er med tiden blevet meget hård og kompakt, hvilket har forringet banens spilleegenskaber. Derudover øger banens nuværende tilstand sandsynligheden for at spillerne får skader af at benytte banen.
Banen vil nu skulle anvendes mere end hidtil som følge af en ændring i sæsonplanen for 1. division i fodbold, hvor sæsonen er blevet forlænget af hensyn til afvikling af landskampspauser, og en renovering af bane 2 er derfor meget presserende.

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at der frigives 0,5 mio. kr. fra Helhedsplanen på Idrætsområdet til renovering af bane 2 på Hvidovre Stadion.

 

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende anlægssum på 0,5 mio. kr. til renovering af bane 2 på Hvidovre Stadion i 2021, der finansieres via Helhedsplanen for Idrætsområdet.

 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-06-2021

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.
 

Bane 2 på Hvidovre Stadion er en kombineret aflastningsbane/træningsbane for bane 1, og avendes bl.a. af 1.divisions-spillerne fra Hvidovre Fodbold A/S, spillere fra Hvidovre IF Fodboldafdeling, og af Dansborgskolens elever i dagtimerne. Derudover anvendes banen som kampbane for ungdomsrækkerne.

Banen er af ældre dato, og er derfor spillet så hård og kompakt, at banens spillegenskaber er forringede. Derudover medfører banens hårdhed en øget risiko for at spillerne får skader på knæ og hofter af at spille på den.
Bane 2 har en meget vigtig funktion som aflastningsbane for bane 1 – opvisningsbanen på Hvidovre Stadion.Når bane 2 på grund af dens dårlige (hårde) tilstand ikke kan anvendes som aflastningsbane i samme omfang som hidtil, øges belastningen af bane 1, hvilket giver udfordringer med at holde bane 1 i optimal stand.

 

Anbefalingerne for en renovering af bane 2 på Hvidovre Stadion består i hovedtræk af følgende punkter:
 

 • vertikalskæring af banen, så den er næsten bar
 • pålægning af sand
 • eftersåning af rajgræs og gødning af banen
 • gennemvanding af arealet i ca. 8-10 dage.


Hvidovre Stadion kan selv stå for udføring af opgaven med renoveringen af bane 2, der forventes at tage ca. 6-8 uger og koste ca. 0,5 mio. kr. Tidligere overslag lød på ca. 1,5 mio. kr., men resultatet af nye jordbundsundersøgelser har vist, at arbejdet med renoveringen ikke vil være helt så omfattende som først antaget.


Efter renoveringen af bane 2 vil der fremover skulle vandes oftere i sommerperioden for at holde banen blød og spilbar. De afledte driftsudgifter hertil, skønnes at udgøre ca. 0,03 mio. kr. årligt, som afholdes indenfor Hvidovre Stadions driftsramme.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen ansøger om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til renovering af bane 2 på Hvidovre Stadion i 2021. Anlægsudgiften finansieres af projekt 0402 Helhedsplanen for idrætsområdet.

De årlige afledte driftsudgifter som følge af behov for øget vanding i sommerperioden skønnes at udgøre ca. 0,03 mio. kr., der afholdes indenfor Hvidovre Stadions driftsramme.

Projektets anlægsbevilling

Mio. kr.

Anlægs-bevilling

Ansøgning om anlægsbevilling

I alt

0402/01 Forpagterlejlighed HBC-hallen

0,2

 

0,2

0402/02 Pumptrack-cykelbane

0,2

 

0,2

Kunstgræsbane Avedøre Stadion
(KB 22.6.2021)

 

2,0

2,0

Renovering af bane 2 Hvidovre Stadion
(KB 22.6.2021)

 

0,5

0,5

Anlægsbevilling i alt

0,4

2,5

2,9

 

Det samlede rådighedsbeløb på projekt 0402 Helhedsplan for idrætsområdet i 2021 udgør 8,9 mio. På denne dagsorden behandles følgende forslag til projekterne: Kunstgræsbane Avedøre Stadion, Renovering af bane 2 Hvidovre Stadion og Sønderkær, omklædningsfaciliteter, etablering af sammenbygning, godkendes. Såfremt alle godkendes, vil der være et restbudgettet på rammen til Helhedsplan for idrætsområdet på 3,4 mio. kr. i 2021, 0,99 mio. kr. i 2022 og 6,75 mio. kr. i 2023.


Sammenfatning af økonomien på projekt 0402 Helhedsplan for idrætsområdet i 2021

Rådighedsbeløb mio. kr.

2021

2022

2023

0402 Rammen (ikke disponeret)

8,9

7,0

7,0

0402/01 Forpagterlejlighed HBC-hallen

-0,2

 

 

0402/02 Pumptrack-cykelbane

-2,0

 

 

Kunstgræsbane Avedøre Stadion

(KB 22.06.2021)

-2,0

 

 

Renovering af bane 2 Hvidovre Stadion

(KB 22.06.2021)

-0,5

 

 

0286/05 Sønderkær, omklædningsfaciliteter

(KB 22.06.2021)

-0,8

-5,75

-0,25

0286/05 Sønderkær, sammenbygning

(KB 22.06.2021)

 

-0,26

 

Restbudget på Helhedsplanen

3,4

0,99

6,75

 

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne efter hvilke kommuner kan støtte idrætslige formål.

 

Efter kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, er bevillingsmyndigheden hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


6. Beslutning - Frigivelse af midler til udskiftning af kunstgræstæppet på kunstbane 1 på Avedøre Stadion

Beslutningstema

Kunstgræstæppet på kunstbane 1 på Avedøre Stadion er meget slidt og trænger til udskiftning.
Administrationen har indhentet et overslag på udskiftning af kunstgræstæppet, der lyder på ca. 1,8 mio. kr. Hertil kommer udgifter til etablering af særlige miljøforanstaltninger som granulatfang og granulatsluse ved banen, der skønnes at udgøre i alt ca. 0,2 mio. kr.
Kommunalbestyrelsen skal godkende, at der frigives 2 mio. kr. fra Helhedsplanen på Idrætsområdet til udskiftning af kunstgræstæppet på kunstbane 1 på Avedøre Stadion.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende anlægssum på 2 mio. kr. til udskiftning af kunstgræstæppet på kunstbane 1 på Avedøre Stadion i 2021, der finansieres via Helhedsplanen for Idrætsområdet.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-06-2021

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Avedøre Stadion består ud over en række græsbaner også af 3 kunstgræsbaner. Den ældste af kunstgræsbanerne, kunstbane 1, er etableret i 2007 og de to nyeste kunstgræsbaner er etableret i 2013. Bane 1 er tidligere repareret i 2013 i forbindelse med etablering af de to øvrige kunstgræsbaner, hvor området omkring det ene straffesparksfelt og målfelt blev repareret som følge af stor belastning, men kunstgræstæppet er nu så nedslidt, at det trænger til at blive udskiftet.

Der er indhentet et overslag fra en rådgiver, der lyder på ca. 2 mio. kr.

 

Optagning af kunstgræs

62.000 kr.

Transport (Vordingborg-Herning, 13 lastbiler)

50.000 kr.

Gatefee

192.000 kr.

Nyt kunstgræstæppe med infill

1.100.000 kr.

Oprydning og renovering af E-layer

190.000 kr.

Rådgivning (udbud, tilsyn mm.)

196.000 kr.

Granulatfang

90.000 kr.

Granulatsluse (2 x 30.000 kr.)

60.000 kr.

Hegn, diverse

60.000 kr.

I alt ca.

2.000.000 kr.


Da projektet har en estimeret værdi på under 3 mio. kr., foreslår administrationen, at opgaverne indgås på baggrund af underhåndsudbud, der er en mindre formel udbudsform, hvor der som udgangspunkt, indhentes tre underhåndsbud fra tre entreprenører, herunder lokale entreprenører, hvis fagligheden kan honoreres.

Tidsplan for projektet


Godkendelse af projektforslag:

Politisk behandling af dagsordenspunkt i Kultur- og Fritidsudvalget (7.6.2021), Økonomiudvalget (14.6.2021) og Kommunalbestyrelsen (22.6.2021).

Juni 2021.

 

Miljøgodkendelse:

Ansøgning om miljøgodkendelse. Kommentering/høring af udkast til tilladelser samt klagefrist.

April til ultimo juni 2021.

 

Rådgiverudbud:

Der indhentes underhåndsbud fra 3 leverandører.

Primo juni – medio juni 2021.

 

Udførelse:

Etablering af byggeplads, skæring, optagning og bortskaffelse af eksisterende kunstgræs, reparation og spraycoating af e-layer, installation af nyt kunstgræs og afslutning af projekt.

Ultimo juni/primo juli – primo september 2021.


Anlægsbevillingen gives under forudsætning af, at der opnås de nødvendige tilladelser fra Center for Plan og Miljø.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 12. juni 2007, punkt 15, at rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til projekt 0975 – Kunstgræsbane frigaves og at der blev givet tilsvarende anlægsbevilling, samt at restfinansiering på 1 mio. kr. skulle tages via porteføljekontoen.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 28. maj 2013, punkt 29, at rådighedsbeløbet på 8 mio. kr. til projekt 0151 – etablering af 2 kunstgræsbaner på Avedøre Stadion frigaves og at der blev givet tilsvarende anlægsbevilling.
 

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 29. oktober 2013, punkt 8, at reparation af eksisterende kunstgræsbane finansieredes via mindreforbruget fra etableringen af de to nye kunstgræsbaner på Avedøre Stadion.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen ansøger om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til udskiftning af kunstgræstæppet på kunstbane 1 på Avedøre Stadion i 2021. Anlægsudgiften finansieres af projekt 0402 Helhedsplanen for idrætsområdet.

Projektets anlægsbevilling

Mio. kr.

Anlægs-bevilling

Ansøgning om anlægsbevilling

I alt

0402/01 Forpagterlejlighed HBC-hallen

0,2

 

0,2

0402/02 Pumptrack-cykelbane

0,2

 

0,2

Kunstgræsbane Avedøre Stadion
(KB 22.6.2021)

 

2,0

2,0

Renovering af bane 2 Hvidovre Stadion
(KB 22.6.2021)

 

0,5

0,5

Anlægsbevilling i alt

0,4

2,5

2,9

 

Det samlede rådighedsbeløb på projekt 0402 Helhedsplan for idrætsområdet i 2021 udgør 8,9 mio. På denne dagsorden behandles følgende forslag til projekterne: Kunstgræsbane Avedøre Stadion, Renovering af bane 2 Hvidovre Stadion og Sønderkær, omklædningsfaciliteter, etablering af sammenbygning, godkendes. Såfremt alle godkendes, vil der være et restbudgettet på rammen til Helhedsplan for idrætsområdet på 3,4 mio. kr. i 2021, 0,99 mio. kr. i 2022 og 6,75 mio. kr. i 2023.

 


Sammenfatning af økonomien på projekt 0402 Helhedsplan for idrætsområdet i 2021

Rådighedsbeløb mio. kr.

2021

2022

2023

0402 Rammen (ikke disponeret)

8,9

7,0

7,0

0402/01 Forpagterlejlighed HBC-hallen

-0,2

 

 

0402/02 Pumptrack-cykelbane

-2,0

 

 

Kunstgræsbane Avedøre Stadion

(KB 22.06.2021)

-2,0

 

 

Renovering af bane 2 Hvidovre Stadion

(KB 22.06.2021)

-0,5

 

 

0286/05 Sønderkær, omklædningsfaciliteter

(KB 22.06.2021)

-0,8

-5,75

-0,25

0286/05 Sønderkær, sammenbygning

(KB 22.06.2021)

 

-0,26

 

Restbudget på Helhedsplanen

3,4

0,99

6,75

 

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne efter hvilke kommuner kan støtte idrætslige formål.

 

Efter kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, er bevillingsmyndigheden hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


7. Beslutning - Godkendelse af Joyful Nation som kulturel forening

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget besluttede i 2020 at nedsætte tilskudsstørrelsen for aftenskolekoret Joyful Nation, og foreningen har på denne baggrund anmodet Hvidovre Kommune om økonomisk støtte.

 

Da foreningen ikke kan opnå yderligere tilskud fra Folkeoplysningsudvalgets egen ramme, ansøger Joyful Nation om at overgå fra at være en folkeoplysende forening til at blive en kulturel forening i regi af Kultur- og Fritidsudvalget. Samtidig anmoder foreningen om driftstilskud på op til 60.000 kr.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende, at aftenskolekoret Joyful Nation godkendes som kulturel forening
 2. at godkende, at der afsættes midler fra Kultur- og Fritidsudvalgetsramme til brug for driftstilskud til aftenskolekoret Joyful Nation, samt at beslutte beløbsstørrelsen

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-06-2021

Ad 1.Der gives afslag på aftenskolekoret Joyful Nations anmodning om godkendelse som kulturel forening med den begrundelse, at koret vurderes at høre bedst til under Folkeoplysningsudvalgets ressortområde sammen med kommunens øvrige gospelkor.

 

Ad 2.Bortfalder.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Baggrund

I forbindelse med udførelse af tilsyn vedrørende regnskabsåret 2019 erfarede administrationen, at aftenskolekoret Joyful Nation ikke havde efterlevet en række af de gældende regler for honorering, lønsatser mm. På den baggrund besluttede Folkeoplysningsudvalget den 13. august 2020 at korrigere tilskudsstørrelsen for foreningen med krav om tilbagebetaling af 37.653 kr. til Hvidovre Kommune. Samtidig blev foreningens berettigede tilskudsbeløb nedsat i forhold til tidligere år.

 

Folkeoplysningsudvalget har de seneste år således bevilget følgende tilskudsbeløb til Joyful Nation:
 

2018

58.414 kr.

2019

57.102 kr.

2020

57.492 kr.

2021

28.382 kr.

 

 

Foreningen kan på baggrund af den nedsatte tilskudsydelse, der i 2021 beløber sig til 28.382 kr., ikke opretholde samme aktivitetstilbud og kvalitetsniveau som tidligere. Derfor har foreningen anmodet Hvidovre Kommune om økonomisk støtte i form af yderligere driftstilskud, så foreningen samlet opnår en tilskudsramme på ca. 60.000 kr., hvilket omtrentligt svarer til størrelsen på foreningens tidligere bevilgede driftstilskud.

 

Det samlede tilskud for 2021 er sammensat af følgende tilskud:

Tilskud til undervisning

8.749 kr.

Tilskud til uddannelse og undervisningsmidler

795 kr.

Tilskud til PEA og SU

15.838 kr.

Tilskud til kulturelle arrangementer

3.000 kr.

 

 

Mulig omdannelse til kulturel forening

Det er ikke muligt for foreningen, der pt. er registreret som en folkeoplysende forening, og pt. har 50 medlemmer, at opnå yderligere tilskud fra Folkeoplysningsudvalgets egen økonomiske ramme. Dog kan Kultur- og Fritidsudvalget vælge at godkende foreningen som en kulturel forening under udvalgets eget ressortområde, hvorefter der kan bevilges driftstilskud fra Kultur- og Fritidsudvalgets ramme.

 

Administrationen vurderer, at foreningen har et kulturelt formål, hvorfor den kan godkendes som en kulturel forening jf. de kriterier, der blev besluttet af Kultur- og Fritidsudvalget på mødet den 3. december 2019, punkt 6.

 

På denne baggrund behandlede Folkeoplysningsudvalget den 10. maj 2021 via ekstraordinær afstemning anmodning om overførsel af 28.382 kr. (svarende til foreningens berettigede kommunale driftstilskud for 2021) fra tilskudsrammen for folkeoplysende voksenundervisning til Kultur- og Fritidsudvalgets økonomiske ramme med sigte på, at midlerne skulle anvendes til fortsat driftstilskud til foreningen. Herefter var det foreningens hensigt at anmode om yderligere årligt driftstilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget på op til 31.618 kr. årligt (således at foreningen ville opnå et samlet årligt driftstilskud på op til 60.000 kr.).

 

Folkeoplysningsudvalget besluttede dog den 10. maj 2021 at give afslag på foreningens anmodning, hvorfor foreningens berettigede driftstilskud ikke overføres fra Folkeoplysningsudvalgets økonomiske ramme. SåfremtJoyful Nation omdannes til en kulturel forening, vil foreningen således ikke kunne beholde sit tidligere bevilgede driftstilskud på 28.382 kr., og foreningen vil have behov for et nyt, samlet økonomisk driftstilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget på op til 60.000 kr.

 

Kultur- og Fritidsudvalget skal på denne baggrund tage stilling til, om Joyful Nation skal omdannes til en kulturel forening, samt hvorvidt der skal afsættes midler fra Kultur- og Fritidsudvalget egen ramme til brug for driftstilskud til foreningen.

 

 

Modydelser og egenindsatser

For selv at imødekomme foreningens økonomiske vanskeligheder foreslår bestyrelsen at hæve medlemskontingentet med 50-100 kr., svarende til en årlig indtægtsforøgelse på ca. 2.500-5.000 kr. Administrationen bemærker dog, at dette forslag endnu ikke er implementeret, men at forening har tilkendegivet, at forslaget vil blive behandlet på generalforsamling snarest muligt.

 

Joyful Nation har desuden tilbudt at levere en række konkrete modydelser til Hvidovre Kommune, såfremt der bevilges yderligere driftstilskud til foreningen:

 

 • Koncert af 30 minutters varighed én gang om året på fire kommunale plejehjem: Strandmarkshave, Krogstenshave, Dybenskærhave og Svendebjerghave
 • 4 fripladser pr. år til deltagelse i Head Space
 • 4 økonomiske fripladser pr år til økonomisk trængte borgere, eller borgere, der af f.eks. sociale eller helbredsmæssige årsager har glæde af at synge med koret i en periode
 • Forpremiere på Joyful Nations julekoncert for Hvidovre Kommunes ansatte
 • Foreningen er desuden åben over for dialog med Hvidovre Kommune om yderligere mulige modydelser

Politiske beslutninger og aftaler

Folkeoplysningsudvalget gav den 10. maj 2021 afslag til foreningen Joyful Nation vedr. anmodning om overførsel af 28.382 kr. (svarende til foreningens berettigede kommunale driftstilskud for 2021) fra tilskudsrammen for folkeoplysende voksenundervisning til Kultur- og Fritidsudvalgets økonomiske ramme med sigte på, at midlerne skulle anvendes til fortsat driftstilskud til foreningen.

 

Folkeoplysningsudvalget besluttede den 13. august 2020, punkt 3, at aftenskolekoret Joyful Nation skulle tilbagebetale 37.653 kr. til Hvidovre Kommune svarende til en delvis tilbagebetaling af foreningens udbetalte tilskud i 2019.

 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 3. december 2019, punkt 6, regelsæt for godkendelse af kulturelle foreninger. 

 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 9. september 2019, punkt 9, at sager vedrørende kulturelle foreninger fremadrettet skal høre under Kultur- og Fritidsudvalgets ressortområde.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at afsætte midler til brug for driftstilskud til aftenskolekoret Joyful Nation, vil udvalgets økonomiske ramme blive formindsket med tilsvarende beløb.

 

Der resterer inden en potentiel bevilling 184.449 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje, og der forventes afsat 407.324 kr. på Rådighedspuljen i 2022.

Retsgrundlag

 

Kommunalfuldmagtsreglerne, efter hvilke kommuner kan yde økonomisk støtte til kulturelle formål.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


8. Beslutning - Treårig samarbejdsaftale med DGI om projekt "Jump4fun"

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende, at Hvidovre Kommune indgår en treårig samarbejdsaftale med DGI Storkøbenhavn om projekt ”Jump4fun” med opstart 1. august 2021. ”Jump4fun” er et idrætsinitiativ med fokus på at øge sundhed, trivsel og foreningsfællesskab hos børn i aldersgruppen 6-16 år, som er overvægtige, motorisk udfordrede eller sårbare.

 

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende, at udgiften til samarbejdet på i alt 176.000 kr. finansieres fra Kultur- og Fritidsudvalgets ramme.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 

 1. at godkende, at Hvidovre Kommune indgår en treårig samarbejdsaftale med DGI Storkøbenhavn om projekt ”Jump4fun”, samt at projektet finansieres fra Kultur- og Fritidsudvalgets ramme

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-06-2021

Det godkendes, at Hvidovre Kommune indgår en treårig samarbejdsaftale med DGI Storkøbenhavn om projekt Jump4Fun, samt at projektet finansieres fra Kultur- og Fritidsudvalgets ramme. Administrationen udarbejder årlige evalueringer af projektet, der blandt andet skal afdække projektets målopfyldelse samt afklare, om der på sigt kan opnås delfinansiering af projektet fra andre fagområder, der måtte have gavn af projektet.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

DGI Storkøbenhavn har henvendt sig til Kultur- og Fritidsudvalgets formand med henblik på at indgå samarbejde med Hvidovre Kommune om initiativet ”Jump4fun” for overvægtige, motorisk udfordrede og sårbare børn (aldersgruppen 6–16 år). (Vedlagt som bilag: ”Præsentationsmateriale om projekt 'Jump4fun'”).

 

Beskrivelse af ”Jump4fun”

”Jump4fun” er initieret i 2013 af Nordsjællands Hospital og er primært finansieret af kommuner, dernæst statslige og private fondstilskud. DGI har siden indgået samarbejdsaftaler med 20 kommuner.

 

Projektets vision er primært at forbedre overvægtige, motorisk udfordrede og sårbare børns sundhed og selvværdsfølelse gennem træning og leg. Et mål er desuden at forebygge ensomhed ved at indlemme børnene i foreningsfællesskaber.

 

Samarbejdsaftalen indgås for tre år ad gangen og indbefatter, at DGI iværksætter to træningshold for målgruppen i samarbejde med én eller flere lokale idrætsforeninger. Cirka 20-25 børn kan deltage per hold.

 

Den primære ydelse fra DGI er løngodtgørelse til foreningers ansatte instruktører og uddannelse af instruktørerne til at arbejde med målgruppen, herunder vanskeligheder som børnene og deres familier eventuelt har. Dertil tilbyder DGI madskoler, bevægelseslejre, kurser på julemærkehjem, reklamemateriale og en foreningsguide, som generelt understøtter foreningernes arbejde med Jump4fun.

 

”Jump4fun” i Hvidovre Kommune

Center for Kultur og Fritid og Center for Børn og Familier (Sundhedsplejen) har afholdt møde med DGI om kommunens ønsker til samarbejdet. På baggrund heraf har DGI fremsendt et økonomisk overblik for og udkast til aftalen. (Vedlagt som bilag: ”Økonomisk overblik for aftale om projekt 'Jump4fun'” og ”Udkast til aftale mellem Hvidovre Kommune og DGI Storkøbenhavn om ’Jump4fun’ 2021-2024”).

Aftalen ønskes indgået for perioden 1. august 2021 - 31. juli 2024, således at holdene kan startes op ved idrætsforeningernes sæsonstart i september 2021. Der vil afholdes evalueringsmøde 1-2 gange årligt mellem Hvidovre Kommune og DGI Storkøbenhavn.

 

Sundhedsplejen vil løbende rekruttere børnene til holdene, mens DGI og idrætsforeningernes Jump4fun instruktører sørger for at indlemme børnene på holdene. Der fastsættes en lav kontingentbetaling til foreningerne, som betales af forældrene. Forældrene har mulighed for at ansøge om tilskud fra kommunens fritidspasordning.

 

Fravalg af madskoler i regi af ”Jump4fun”

Center for Børn og Familier, Center for Sundhed og Ældre samt Center for Kultur og Fritid har allerede et tværgående program for overvægtige børn kaldet ”Program for Overvægtige Børn (POB)”, som inkluderer kostvejledning, Sundhedsplejen og samarbejde med SFO’er og dagtilbud. Under programmet afholder Sundhedsplejen madskoler efter ”Holbæk-modellen”, som er kostvejledning efter konkrete retningslinjer til børn og forældre. Sundhedsplejen vurderer, at det vil være uhensigtsmæssigt, hvis børn og forældre også præsenteres for andre diætistprincipper i DGI’s madskoler. Derfor medtages madskoler ikke i samarbejdsaftalen, og kommunens udgift til DGI er sat derefter.

 

Forhåndstilsagn til samarbejdsaftalen med henblik på at opnå fondsstøtte

Novo Nordisk Fonden tildeler økonomisk projektstøtte på 70.000 kr. til treårige kommunale aftaler om ”Jump4fun”. Fonden tildeler støtten til DGI på betingelse af, at kommunale aftaler blev indgået inden den 15. april 2021. Da det ikke var administrativt muligt at udarbejde en sag til politisk behandling forinden Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 12. april 2021, gav udvalget på mødet forhåndstilsagn til aftalen. DGI har efterfølgende bekræftet overfor administrationen, at DGI har opnået støtte på 70.000 kr. fra fonden til samarbejdsaftalen med Hvidovre Kommune.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget gav på møde den 12. april 2021, under punkt 2 ”Meddelelser”, forhåndstilsagn til indgåelse af aftale med DGI om projektet ”Jump4fun”.

Økonomiske konsekvenser

DGI Storkøbenhavns pris for ydelser under projektet er i alt 246.000 kr. Imidlertid tildeler Novo Nordisk Fonden økonomisk støtte på 70.000 kr. til projektet. Fonden tildeler midlerne til DGI ved indgåelse af aftalen mellem Hvidovre Kommune og DGI Storkøbenhavn.

 

Hvidovre Kommunes udgift til DGI Storkøbenhavn er derefter i alt 176.000 kr. eksklusive moms for hele den treårige kontraktperiode. Beløbet opdeles i tre rater á 58.667 kr., som betales årligt forud.

 

Udgiften finansieres fra Kultur- og Fritidsudvalgets egen ramme i 2021, 2022 og 2023.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne, efter hvilke kommuner kan yde økonomisk støtte til idrætslige formål.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Præsentationsmateriale om projekt 'Jump4fun' (pdf)
 2. Økonomisk overblik for aftale om projekt 'Jump4fun' (pdf)
 3. Udkast til kontrakt mellem Hvidovre Kommune og DGI om Jump4Fun (pdf)

9. Beslutning - Femårig samarbejdsaftale med DBU om projekt "Velfærdsalliancen"

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende, at Hvidovre Kommune indgår en femårig samarbejdsaftale med DBU, DBU Sjælland og DBU København om projekt ”Velfærdsalliancen” for perioden 1.6.2021 – 31.5.2026. ”Velfærdsalliancen” er en række indsatsområder med fokus på pige-/kvindefodbold, sundhed, Hvidovre Skolecup og klubudvikling og netværk. Initiativerne er rettet særligt mod piger/kvinder, ældre, de involverede fodboldforeninger samt børn og unge i Hvidovre Kommunes skoler.

 

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende, at udgiften til samarbejdet på i alt 557.500 kr.finansieres fra Kultur- og Fritidsudvalgets ramme i perioden 2021-2025.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 

 1. at godkende, at Hvidovre Kommune indgår en femårig samarbejdsaftale med DBU, DBU Sjælland og DBU København om projekt ”Velfærdsalliancen”, samt at projektet finansieres fra Kultur- og Fritidsudvalgets ramme fra 2021-2025

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-06-2021

Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

DBU, DBU Sjælland og DBU København har henvendt sig til Hvidovre Kommune med henblik på at indgå samarbejde om initiativet ”Velfærdsalliancen”. Projektet indeholder indsatser rettet mod pige-/kvindefodbold, sundhed for udvalgte grupper, Foreningsudvikling og netværk samt Skolecup for Hvidovre Kommunes skoleelever. (Vedlagt som bilag: ”Beskrivelse af breddeaktiviteter”).

 

Beskrivelse af ”Velfærdsalliancen”

”Velfærdsalliancen” er udviklet på baggrund af DBU’s vision ”En Del Af Noget Større”. Aftalen har fokus på at bruge fodboldspillet som løftestang for kommunale velfærdsopgaver i tæt samarbejde med fodboldklubberne i kommunen. DBU har samarbejdsaftaler med 33 kommuner.

 

”Velfærdsalliancen” forpligter parterne til at prioritere hinanden i forbindelse med fremtidige indsatser; herunder at udvide samarbejdsaftalens indhold til flere breddeaktiviteter inden for aftalens indsatsområder samt eliteaktiviteter og events. Såfremt en samarbejdsaftale indgås, så vil DBU fremadrettet placere fondsstøttede projekter i Hvidovre Kommune i forlængelse af ”Velfærdsalliancen”.

 

Samarbejdsaftalen indgås for fem år ad gangen og indbefatter, at DBU iværksætter fire initiativer i samarbejde med kommunen og Hvidovre kommunes fodboldklubber, målrettet forskellige borgergrupper. Aftalen er dynamisk og kan tilpasses løbende efter behov.

 

Den primære ydelse fra DBU, DBU Sjælland og DBU København er konsulenttimer, som skal anvendes til udvikling og koordinering af initiativerne, tværgående samarbejde på tværs af initiativerne, afvikling af minimum 3 U-landskampe med tilhørende sideevents, status- og evalueringsøder m.v.

 

”Velfærdsalliancen” i Hvidovre Kommune

Center for Kultur og Fritid har afholdt møde med DBU, DBU Sjælland og DBU København om kommunens ønsker til samarbejdet. På baggrund heraf har DBU, DBU Sjælland og DBU København fremsendt et oplæg for et muligt samarbejde omkring en ”Velfærdsalliance”.

Aftalen ønskes indgået for perioden den 1.6.2021 – 31.5.2026,således at initiativerne opstartes i 2021 til og med forårssæsonen 2026. Der vil i aftaleperioden afholdes minimum ét årligt statusmøde mellem Hvidovre Kommune, DBU, DBU Sjælland og DBU København, hvor afviklede aktiviteter vil blive evalueret, og fremtidige udviklingsmuligheder vurderet.

 

Til- og Fravalgsmuligheder i ”Velfærdsalliancen”

 

Minimumsprisen for Hvidovre Kommune for indgåelse af en samarbejdsaftale med DBU er 270.000 kr. over en femårig periode. Ydelsen dække konsulenttimer, som skal anvendes til udvikling og koordinering af initiativerne, tværgående samarbejde på tværs af initiativerne, afvikling af minimum 3 U-landskampe med tilhørende sideevents, status- og evalueringsøder m.v.

 

indeholder

 

Herudover kan Hvidovre Kommune tilkøbe forskellige særydelser i form af specifikke indsatsområder. Det aktuelle Velfærdsalliance-oplæg indeholder som udgangspunkt 4 indsatsområder, som på forskellige måder understøtter Hvidovre Kommunes Kultur- og Fritidspolitik samt Sundheds- og forebyggelsespolitik; herunder indsatser rettet mod pige-/kvindefodbold, sundhed for udvalgte grupper, foreningsudvikling og netværk samt Skolecup for Hvidovre Kommunes skoleelever. Det samlede oplæg til en samarbejdsaftale understøtter desuden en række synergier mellem de forskellige indsatsområder. Det bemærkes, at der er mulighed for at fravælge enkelte af de 4 indsatsområder, såfremt dette ønskes.

 

Aftalens specifikke modydelser fremgår af nedenstående oversigt:

Indsats

Årlig betaling

Velfærdsalliance-fee. Gebyret dækker bl.a. indbyrdes koordinering af de nedenstående indsatser, prioritering af landskampe og sideevents, prioritering af nye fondsfinansierede breddeprojekter, prioritering af lokal omsætning, løbende evaluering af indsatsområdernes effekter, invitation til netværksarrangementer ved DBU-relaterede events m.v.

54.000 kr.

Udvikling af pige-/kvindefodbold

17.625 kr.

Sundhed

17.625 kr.

Hvidovre SkoleCup

17.625 kr.

Fodboldnetværk

4.625 kr.

I alt

111.500 kr.

 

Politiske beslutninger og aftaler

Indsatsområderne i aftalen ”Velfærdsalliancen” underbygger både Hvidovre Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2020-2022 og Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2019-2022.

Økonomiske konsekvenser

Indgåelse af den 5-årige aftale ”Velfærdsalliancen” med DBU, DBU Sjælland og DBU København medfører en minimumsydelse for Hvidovre Kommune på 270.000 kr. over fem år.Herudover opkræves Hvidovre Kommune op til 57.500 kr. pr. år for modydelser relateret til fire særlige indsatsområder.

 

Hvidovre Kommunes samlede udgift til DBU (på i alt 557.500 kr.) opdeles i fem årlige rater á 111.500 kr.

 

Udgiften finansieres fra Kultur- og Fritidsudvalgets egen ramme i perioden 2021-2025.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne, efter hvilke kommuner kan yde økonomisk støtte til idrætslige formål.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Beskrivelse af breddeaktiviteter (pdf)
 2. Oplæg til Velfærdsalliance Hvidovre Kommune (pdf)

10. Beslutning - fordeling af Hvidovre Kommunes Talent- og Elitepulje

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal fordele Hvidovre Kommunes Talent- og Elitepulje for 2021. Der er indkommet i alt 17 ansøgninger til en samlet ansøgningssum på 2.574.400 kr., og der er i 2021 afsat 1.071.305 kr.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 

 1. at fordele Talent- og Elitepuljen for 2021

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-06-2021

Niels Ulsing deltog ikke i vurdering og fordeling af tilskud til Hvidovre Badminton Club.

 

Administrativt forslag til fordeling uddelt til udvalget. Administrationens forslag følges med den bemærkning, at det tildelte beløb til Hvidovre Badminton Club både dækker talent- og elitearbejde.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Talent- og Elitepuljen er en økonomisk pulje, hvis tilskud prioriteres til satsninger, der arbejder med opbygning af lokale talent- og elitemiljøer, der har til hensigt at dygtiggøre og udvikle foreningers talenter og/eller allerede etablerede eliteudøvere. Retningslinjerne for puljen indgår i Hvidovre Kommunes Talent- og Eliteidrætspolitik 2020-2022.

 

Puljen fordeles af Kultur- og Fritidsudvalget én gang årligt. Vurdering og prioritering af ansøgningerne foretages på baggrund af et dialogmøde med Idrætsrådet, der fungerer som faglig rådgiver. 

 

Ansøgningerne er vurderet og prioriteret ud fra en række fastsatte kriterier, som bl.a. omhandler ansøgeres nuværende resultatniveau, strategi og målsætninger, faciliteter og supportmuligheder samt organisering af talent- og eliteindsatsen.

 

Der er i 2021 indkommet 17 ansøgninger til puljen; henholdsvis 9 eliteansøgninger og 8 talentansøgninger. Tre ansøgninger vedrører flerårige projekter; henholdsvis én eliteansøgning og to talentansøgninger.

 

Der er i 2021 afsat 1.071.305 kr. til Talent- og Elitepuljen. Administrationen har modtaget i alt 17 ansøgninger til en samlet ansøgningssum på 2.574.400 kr.

 

Oversigt over ansøgere fremgår af vedlagte bilag: ”Oversigt over ansøgninger til Talent- og Elitepuljen”.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 1. februar 2021, pkt. 4, Hvidovre Kommune nye eliteidrætspolitik for 2020-2022, hvori retningslinjer for Talent- og Elitepuljen indgår.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter Eliteidrætslovens §7 (Lovbekendtgørelse nr. 1155 af 25. september 2013) kan kommuner yde økonomisk støtte til eliteidræt, medmindre der er tale om egentlig erhvervsvirksomhed.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Oversigt over ansøgninger til Talent- og Elitepuljen (pdf)
 2. Administrativt forslag til fordeling af Talent- og Elitepuljen 2021 (pdf)

11. Eventuelt

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-06-2021

Maria Durhuus orienterede om henvendelse fra formanden af Hvidovre Ishockey Klub, der har tilkendegivet, at brugerrådet i FIC ønsker inddragelse ift. indretning af kommunale idrætsfaciliteter.