Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Kultur- og Fritidsudvalget den 10. maj 2021

Mødefakta

Dato: Mandag den 10. maj 2021
Mødetidspunkt: Kl. 08:00
Mødested: Mødelokalerne Sollentuna

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Maria Durhuus (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Niels Ulsing (F)
 • Yasir Iqbal (A)

Bemærkninger

Dialog med foreningen HVG37 kl. 08:00-08:30. Præsentation af Cirkusmuseets årsberetning v/ museumschef Mikkel Knudsen kl. 08:30-08:45.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-05-2021

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-05-2021

Administrationen informerede om status på projektet ”Børn og unge i forening”.

 

Administrationen orienterede om status på Covid 19-situationen på kultur- og fritidsområdet.

 

Administrationen orienterede om status på vedligehold af Bane 1 på Hvidovre Stadion.

 

Formanden informerede om muligt fremtidigt møde med Lokale- og Anlægsfonden.

 

Formanden orienterede om mulig ekskursion vedr. besigtigelse af kunstgræsbaner i samarbejde med DBU.

 

Meddelelser taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Cirkusmuseets årsberetning

Bilag

 1. Årsberetning - Cirkusmuseet (pdf)
 2. Ansøgning fra grundejerforeningen Risbjerg Villaby den 26. april 2021 (pdf)
 3. Oversigt over administrativt behandlede tilskudsansøgninger pr. 7. juni 2021 (pdf)

3. Orientering - Økonomirapportering pr. 31. marts 2021 - Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutningstema

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 3 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2021 på Kultur- og Fritidsudvalgets område og økonomirapportering forelægges udvalget til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage økonomirapportering pr. 31. marts 2021 til efterretning

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-05-2021

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 3 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2021.

 

Vurderingen er foretaget uafhængigt af overførsel af budgetmidler fra år 2020 og eventuelle økonomiske konsekvenser af corona-krisen.

 

Administrationen forventer på nuværende tidspunkt, at den samlede ramme på udvalgets område overholdes.

 

Politiske beslutninger og aftaler

I henhold til kommunens ”Principper for Økonomistyring”, (KB 15/12-2020 pkt. 8) udarbejder administrationen økonomirapportering til fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med indstillingen.

 

Retsgrundlag

Lov om kommuners styrelse § 42 Stk. 7. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.

 

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

 


4. Beslutning - medlemsforslag fra Gruppe F om Kulturpas til Hvidovres børnefamilier

Beslutningstema

Gruppe F har stillet medlemsforslag om etablering af kulturpas til Hvidovre Kommunes børnefamilier for at give familier gratis adgang til forskellige kultursteder i Hvidovre.

 

Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte, hvorvidt der skal etableres kulturpas i Hvidovre Kommune samt drøfte rammerne for kulturpasset.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at beslutte, hvorvidt der skal etableres kulturpas i Hvidovre Kommune samt drøfte rammerne for kulturpasset

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-05-2021

Det besluttes, at der etableres et kulturpas, der giver fri entré til maksimalt 3 betalingskrævede aktiviteter på Hvidovre Kommunes kultur- og fritidsområde. Tilbuddet målrettes borgere der er godkendt til friplads-ordning i Hvidovre Kommune samt borgere over 60 år og gælder i resten af 2021. Udgifter forbundet med ordningen finansieres af et eventuelt mindreforbrug på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

På møde den 23. marts 2021 behandlede Kommunalbestyrelsen et medlemsforslag fra Gruppe F om etablering af et kulturpas til Hvidovre Kommunes børnefamilier. Kommunalbestyrelsen besluttede i den forbindelse, at forslaget skulle henvises til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Kulturpasset skal give børnefamilier mulighed for at besøge forskellige kultursteder i Hvidovre; forslaget sigter således både mod at skabe positive oplevelser for de børn og familier, som mistrives under COVID19-krisen, samt at understøtte de kultursteder, der har oplevet en økonomisk nedgang som følge af krisen.

 

Ifølge medlemsforslaget skal hver omfattet familie kunne hente et kulturpas i Borgerservice eller på biblioteket. Kulturpasset skal give adgang til 3 kulturbesøg og være målrettet de børnefamilier, som via kommunen har friplads i én af kommunens institutioner.

Ifølge medlemsforslaget kunne et kulturpas f.eks. give adgang til følgende kulturaktører og -aktiviteter:

 • En forestilling på Teater Vestvolden
 • Et besøg på Cirkusmuseet
 • En tur i svømmehallen
 • Et besøg på forstadsmuseet
 • En forestilling hos teaterforeningen

 

Det nævnes i medlemsforslaget, at kulturpasset kan kassefinansieres af kommunale midler, der ikke er blevet brugt som planlagt på grund af COVID19.

 

Eksisterende gratis tilbud for børn og familier
Administrationen bemærker, at Hvidovre Kommune og lokale kulturaktører allerede i dag tilbyder en mængde gratis kultur- og fritidstilbud til kommunens børnefamilier:

 

 • Teater Vestvolden afholder årligt Hvidovre Teater Festival i samarbejde med HvidovreBibliotekerne, hvortil børn har gratis adgang. Teatret giver desuden rabat til skoleelever, ligesom det er kutyme at give skoler og institutioner fripladser ved særlige anledninger som forpremierer og når der er ledige pladser.

 

 • Cirkusmuseet tilbyder børn gratis adgang med følgeskab af en voksen. Derudover tilbyder museet gratis adgang til årlige begivenheder som Cirkusdag, Befæstningsdag og julemarked, ligesom der som del af kommunens sommerferieaktiviteter Aktiv Sommer normalvis afholdes Cirkusskole med gratis adgang.

 

 • I samarbejde med idrætscentrene arrangeres der flere gange om året Sjov Lørdag med forskellige gratis aktiviteter som floorball, skak, klatring, fodbold, badminton, svømning, hoppeborg mm. For børn over 7 år tilbydes gratis adgang til svømmehallen i skolernes ferier på hverdage mellem kl. 9.00-14.00. Samtidig tilbydes der forskellige rabatordninger for børn og familier.

 

 • HvidovreBibliotekerne tilbyder en række gratis online aktiviteter; herunder litteraturformidling og oplæsning. Normalt afholdes også en række forskellige workshopaktiviteter for børn, der enten er gratis eller meget billige (under COVID19-perioden har workshopsne været aflyst, og der er i stedet uddelt ”kreaposer” til børn). Hen over sommeren afholder bibliotekerne Glade Børn på Plænen i Avedøre, ligesom der som regel også afholdes aktiviteten Sommerbogen, hvor børn læser og får præmier.

 

 • Herudover afholdes der vanligt gratisarrangementer under den årligt tilbagevendende Vestegnens Kulturuge, ligesom der de seneste år (med undtagelse af 2020) er afholdt forskellige aktiviteter som Børnenes Store Kunstudstilling, open air-koncerter og et væld af forskellige aktiviteter under Aktiv Sommer såsom badminton, børnenes dyrskue, rollespil, ridning, rulleskøjteløb og roller derby mm.

 

Muligt samspil med den kommunale Fritidspas-ordning
Administrationen påpeger, at Kommunalbestyrelsen den 18. december 2018 besluttede at igangsætte en kommunal fritidspas-ordning, hvorigennem forældre kan ansøge om tilskud til kontingentbetaling, udstyr og vejledning til deres børns fritidsaktiviteter i regi af lokale, godkendte foreninger i Hvidovre Kommune. Ordningen er målrettet børn og unge i alderen 3-17 år fra familier bosat i Hvidovre Kommune.

 

Ordningen indebærer, at ansøgere kan opnå op til 1.200 kr. i kontingenttilskud for den aktuelle sæson og derudover op til 700 kr. i tilskud til udstyr, beklædning o.l. årligt. Der blev i 2020 udbetalt 65.000 kr. i tilskud via Fritidspas-ordningen. Der er i 2021 afsat 100.000 kr. til fritidspas. Fra og med 2021 er det desuden blevet muligt at opnå tilskud til deltagelse i kommunens sommerferiekolonier.

 

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at etablere kulturpas i Hvidovre Kommune foreslår administrationen, at en selvstændig kulturpas-ordning administreres på samme måde som fritidspas-ordningen (således at forældre på overførselsindkomst kan søge om økonomisk tilskud, og der ved ansøgning kræves samtykke til indhentning af oplysninger om familiens/husstandens indkomst).

 

Da samfundet snarligt forventes at genåbne, og rammerne for kulturlivet gradvist ventes at normalisere sig, anbefaler administrationen, at en potentiel kulturpas-ordning gøres midlertidig og således kun vil kunne søges i løbet af 2021.

Politiske beslutninger og aftaler

 

Kommunalbestyrelsen behandlede den 23. marts 2021, punkt 3, medlemsforslag fra Gruppe F om kulturpas til Hvidovres børnefamilier og henviste forslaget til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.
 

Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. december 2018, punkt. 19, at igangsætte en kommunal fritidspas-ordning, hvorigennem forældre kan ansøge om tilskud til kontingentbetaling, udstyr og vejledning til deres børns fritidsaktiviteter.

Økonomiske konsekvenser

Det har ikke været muligt for administrationen at foretage et estimat af de forventede merudgifter som følge af etableringen af det foreslåede kulturpas, da det ikke vides, hvor mange borgere der potentielt vil gøre brug af tilbuddet.

 

Der er fra budgettet til projektet God Fritid Til Alle afsat 100.000 kr. til Fritidspas-ordningen i 2021, og der er i 2019 og 2020 ydet tilskud fra ordningen på henholdsvis 46.000 kr. og 65.000 kr.

 

Det bemærkes, at det fra og med 2021 desuden er blevet muligt at opnå tilskud fra Fritidspas-ordningen til deltagelse i kommunens sommerferiekolonier, og at disse udgifter ligeledes skal afholdes inden for den samlede økonomiske ramme på 100.000 kr. De forventede udgifter hertil kendes pt. ikke.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


5. Beslutning - Hvidovre Triathlon Club's ansøgning om tilskud til Kalvebod Tri 2021

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende ansøgning fra Hvidovre Triathlon Club om tilskud til afholdelse af stævnet ”KalvebodTri 2021”, der planmæssigt skal afholdes den 14. august 2021.

Hvidovre Triathlon Club ansøger om et tilskud på op til 125.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje.

 

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget
 

 1. at godkende, at der bevilges tilskud til Hvidovre Triathlon Club til brug for afholdelse af stævnet ”KalvebodTri 2021”, samt at beslutte tilskuddets beløbsstørrelse

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-05-2021

Der bevilges 75.000 kr. til Hvidovre Triathlon Club til brug for afholdelse af stævnet Kalvebod Tri 2021 mod betingelse af, at navnet ”Hvidovre” indgår i stævnetitlen samt at Hvidovre Kommune nævnes på merchandise o.l., der produceres i forbindelse med stævnet.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Hvidovre Triathlon Club planlægger at afholde ”KalvebodTri 2021” den 14. august 2021 og ansøger i den forbindelse om et tilskud på op til 125.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje. (Vedlagt som bilag: ”Ansøgning om tilskud til KalvebodTri 2021”).

 

Stævnet afholdes med udgangspunkt i Hvidovre Havn, og foreningen forventer, at stævnet vil give en god eksponering af Hvidovre Kommune og området omkring havnen.

 

Stævnet blev afholdt første gang i 2019, mens det i 2020 måtte aflyses som følge af COVID19-krisen. Foreningen planlægger at udvide stævnet i 2021 og forventer i alt ca. 800 deltagere, som inkluderer både almindelige motionister og triatleter. Stævnet havde i 2019 knap 300 deltagere. Udvidelsen skyldes blandt andet, at foreningen i år har indgået aftale med Dansk Triatlon Forbund om, at der under stævnet skal afholdes ”DM i sprint”, hvor forventeligt 400 idrætsudøvere deltager.

 

Udover ”DM i sprint” inkluderer stævnet to distancer: én for triatleter og én for motionister. Distancen for triatleter målrettes idrætsudøvere, mens motionistdistancen hovedsageligt er målrettet Hvidovre borgere fra 12 år og op. Deltagelse i distancen for triatleter kræver en licens. Medlemmer af danske triatlonklubber har licens på forhånd; andre kan købe en endagslicens.

 

Foreningen estimerer, at der vil være faste udgifter for 138.000 kr. i forbindelse med arrangementet, og foreningen ansøger Hvidovre Kommune om 125.000 kr. i tilskud til leje af toiletvogne, tidstagningsudstyr, cykelstativer, lydanlæg og affaldsvogne samt opsættelse af hegn, afspærringer og vejskilte. De resterende udgifter forventer foreningen at kunne indhente via deltagergebyrer. Herunder påregner foreningen at aktivere op til 200 frivillige personer fra andre foreninger i Hvidovre Kommune mod betaling til foreningerne.

 

Administrationen påpeger, at arrangementet kun kan afvikles, såfremt Hvidovre Triathlon Club opnår de fornødne myndighedstilladelser; herunder vejafspærringer, naboannonceringer og lignende. Ligeledes påpeger administrationen, at borgere/brugere bosat nær den planlagte rute vil blive grundigt informeret i ugerne op til arrangementet.

 

Kultur- og Fritidsudvalgets kriterier for bevillinger fra Rådighedspuljen

 

Vedrørende tilskud til tilbagevendende arrangementer

Administrationen bemærker, at Kultur- og Fritidsudvalget både i 2019 og 2020 bevilligede tilskud på 50.000 kr. til Hvidovre Triathlon Club til brug for foreningens afholdelser af ”KalvebodTri”. Udvalget tildelte foreningen dispensation til at benytte tilskuddet til udgifter i forbindelse med aflysningen i 2020.

 

Ifølge kriterierne for bevilling af tilskud fra Rådighedspuljen kan en ansøger kun opnå tilskud én gang årligt til samme arrangement. Ved ansøgning om tilskud til tilbagevendende projekter, skal projektet hvert år indeholde et nyskabende element. I 2021 udvider foreningen stævnet med ”DM i sprint”.

 

Vedrørende arrangementer med økonomisk overskud

Administrationen bemærker, at foreningen estimerer deres samlede udgifter til 397.000 kr. og deres indtægter til 347.500 kr. (inklusive et muligt sponsorat på 50.000 kr.). Imidlertid er estimatet af indtægterne baseret på stor usikkerhed, idet deltagerantallet og dermed samlede deltagergebyrer er ukendt indtil stævnet er afviklet.

(Vedlagt som bilag: ”Budget for KalvebodTri 2021”).

 

Ifølge kriterierne for bevilling af tilskud fra Rådighedspuljen gives der ikke tilskud til erhvervsrelaterede eller kommercielle projekter. Hvis Kultur- og Fritidsudvalget bevilliger tilskud til Hvidovre Triathlon Club, foreslår administrationen, at bevilling gives på betingelse af, at foreningen ikke selv kan dække udgifterne med stævnets indtægter. Foreningen kan efter afholdt stævne indsende regnskab til administrationen.

 

Opmærksomhedspunkt i forbindelse med COVID19-situationen

Administrationen bemærker, at der i lyset af den fortsatte COVID19-situation er risiko for, at ”KalvebodTri 2021” må aflyses i lighed med ”KalvebodTri 2020”. Godkender Kultur- og Fritidsudvalget at bevillige tilskud til foreningen, vil foreningen muligvis igen ansøge om dispensation til anvendelse af tilskuddet i tilfælde af aflysning af stævnet.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede den 30. marts 2020, punkt 4, 50.000 kr. til Hvidovre Triathlon Club til afholdelse af stævnet ”KalvebodTri 2020”. Tilskuddet skulle bl.a. anvendes til tidstagningsudstyr og cykelstativer.

Grundet COVID19-situationen så foreningen sig dog nødsaget til at aflyse det planlagte stævne. Da foreningen stadig skulle dække en række udgifter forbundet med arrangementet, ansøgte foreningen om dispensation til at anvende de bevilgede tilskudsmidler.

 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 17. august 2020, punkt 6, tildeling af dispensation, således at foreningen kunne anvende op til 50.000 kr. til udgifter forbundet med det aflyste stævne i 2020 mod behørig dokumentation for udgifternes afholdelse. Foreningen anvendte 39.100 kr.

 

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede den 14. januar 2019, punkt 3, 50.000 kr. til Hvidovre Triathlon Club til afholdelse af stævnet ”KalvebodTri 2019”. Tilskuddet skulle anvendes til tidstagningsudstyr, hegn, cykelstativ, toiletvogne og diverse. Udvalget forudsatte, at foreningen trykte Hvidovre Kommunes byvåben på deltagertrøjer o.l.

Økonomiske konsekvenser

Der resterer inden en potentiel tilskudsbevilling 214.949 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje i 2021.

 

En bevilling af det ansøgte tilskud vil formindske Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje med op til 125.000 kr.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne, efter hvilke kommuner kan yde økonomisk støtte til idrætslige formål.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Ansøgning til tilskud til KalvebodTri 2021 (pdf)
 2. Budget for KalvebodTri 2021 (pdf)

6. Beslutning - Godkendelse af forpagtningskontrakt vedrørende kiosken i Friluftsbadet Præstemosen

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. marts 2021 udkast til forpagtningskontrakt vedrørende kiosken i Friluftsbadet Præstemosen, samt at forpagtningen skulle sendes i offentligt udbud.

 

Som følge af det offentlige udbud har administrationen modtaget to ansøgninger om indgåelse af forpagtningsaftale. Dog er den ene ansøgning efterfølgende trukket tilbage, hvorfor administrationen anbefaler, at der indgås aftale med den tilbageværende ansøger per 1. juni 2021, hvor friluftsbadet åbner.

 

Kommunalbestyrelsen skal godkende forpagtningskontrakten.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende forpagtningskontrakt vedrørende kiosken i Friluftsbadet Præstemosen

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-05-2021

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. november 2019, at administrationen igangsatte et begrænset udbud af kiosken ved Friluftsbadet Præstemosen fra sommersæsonen 2020 til lokale foreninger og erhvervsdrivende.

 

Da det ikke var muligt at indgå en ny forpagtningsaftale via et begrænset udbud, godkendte

Kommunalbestyrelsen den 23. marts 2021, at administrationen igangsatte et offentligt udbud af kiosken fra sommersæsonen 2021. Kommunalbestyrelsen godkendte tillige administrationens udkast til en forpagtningskontrakt.

 

Forpagtningen har efterfølgende været sendt i offentligt udbud gennem annonce i Hvidovre Avis og på Hvidovre Kommunes sociale medieplatforme.

Administrationen modtog herefter to ansøgninger om forpagtningen – dog blev den ene ansøgning trukket tilbage. Ansøgningen blev trukket tilbage, idet ansøgeren vurderede, at dennes planlagte aktiviteter og varesortiment krævede uforholdsmæssigt store investeringer til inventar. Administrationen foreslog et kommunalt tilskud til inventar og ombygning af kiosken fra idrætsområdets budget, men ansøgeren valgte at trække ansøgningen tilbage alligevel.

 

Administrationen vurderer, at den tilbageværende ansøger vil kunne løfte opgaven med driften af forpagtningen fra den 1. juni 2021, hvor friluftsbadet åbner. Den nye forpagter tilbyder åbningstider og varesortiment i henhold til udkastet til forpagtningskontrakten og har desuden erfaring med drift af kiosker.

 

Kommunalbestyrelsen skal godkende forpagtningskontrakten.

(Vedlagt som bilag: ”Forpagtningskontrakt vedr. kiosken i Friluftsbadet Præstemosen”)

 

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. november 2018, punkt 28, at administrationen skulle udarbejde oplæg til udbud af forpagtningen af kiosken i Friluftsbadet Præstemosen.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. april 2019, punkt 16, administrationens forslag om at opsætte snackautomater ved friluftsbadet. Der blev samtidig ønsket en status på projektet efter et halvt år.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 26. november 2019, punkt 20, at administrationen igangsatte et begrænset udbud af kiosken ved friluftsbadet til lokale foreninger og erhvervsdrivende.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. marts 2021, punkt 19, at administrationen igangsatte et offentligt udbud af kiosken ved Friluftsbadet Præstemosen fra sommersæsonen 2021. Kommunalbestyrelsen godkendte tillige administrationens udkast til en forpagtningskontrakt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

 

Friluftsbadet driftes i regi af Avedøre Idrætscenter. Udgifter til inventar og lignende vil i mindre omfang finansieres af Avedøre Idrætscenter.

Retsgrundlag

Udbuddet af forpagtningen er gennemført under overholdelse af forvaltningsrettens regler og principper.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Forpagtningskontrakt vedr. kiosken ved Friluftsbadet Præstemosen (pdf)

7. Eventuelt

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-05-2021

Formanden orienterede om afholdt dialog med foreningen bag pumptrack-projektet. Der er enighed i udvalget om at invitere foreningen til dialog omkring den fremtidige baneplacering.