Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Kultur- og Fritidsudvalget den 12. april 2021

Mødefakta

Dato: Mandag den 12. april 2021
Mødetidspunkt: Kl. 08:00
Mødested: Sollentuna II

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Maria Durhuus (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Niels Ulsing (F)
 • Yasir Iqbal (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-04-2021

Administrationen oplyste, at der er sket en procedurefejl, og at punkt 9, "Beslutning - Byggefelt til ny omklædningsbygning ved Sønderkær i relation til mulig kunstgræsbane" 

også skal behandles af Kommunalbestyrelsen.

 

Dagsordenen godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-04-2021

Oplæg om muligt samarbejde mellem Hvidovre Kommune og DGI om projektet ”Jump4Fun” uddelt til udvalget. Der gives tilsagn til DGI om, at Hvidovre Kommune ønsker at indgå samarbejde, samt tilsagn til Novo Nordisk om at Hvidovre Kommune ønsker at modtage projektstøtte. Beslutningssag om projektets endelige finansiering forelægges til udvalgsbehandling snarest muligt.

 

Orientering om ændring af HvidovreBibliokernes reglement vedr. indmeldelse af lånere i aldersgruppen 15-17 år uddelt til udvalget.

 

Administrationen orienterede om status på COVID19-situationen på kultur- og fritidsområdet.

 

Udvalget bemærkede, at der ønskes tydeligere afmærkning i gården på Strandmarkens Fritidscenter for at optimere træningsforholdene.

  

Meddelelser taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 

 • Status på partnerskabsaftale mellem DGI og Hvidovre Kommune om ”Børn og unge i forening 2020–2023”.
 • Orientering om Kulturministeriets opfordring og hjemmel til at kommunerne fortsat støtter den frie folkeoplysende virksomhed ved at fortsætte kommunale tilskud til aktiviteter, lokaler, mv. indtil 31. juli 2021 trods nedlukninger som følge af COVID-19. (Vedlagt som bilag: ”Brev til borgmestre og udvalgsformænd af den 17. marts 2021”, ”Gældende bekendtgørelse” og ”Ændringsbekendtgørelse”).

 

Bilag

 1. Brev til borgmestre og udvalgsformænd (pdf)
 2. Gældende bekendtgørelse (pdf)
 3. Ændringsbekendtgørelse (pdf)
 4. Orientering ændring HvidovreBibliotekernes reglement vedr. indmeldelse af lånere (pdf)
 5. Notat mulighed for samarbejde med DGI om projektet Jump4Fun (pdf)

3. Drøftelse - KL's debatoplæg "Udnyt folkebibliotekernes potentialer"

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har modtaget KL’s debatoplæg ”Udnyt folkebibliotekernes potentialer”. KL opfordrer heri alle landets kommuner til lokalt at debattere fremtidens folkebibliotekers samfundsroller.

 

Kultur- og Fritidsudvalget skal drøfte HvidovreBibliotekernes potentialer med afsæt i KL’s debatoplæg.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at drøfte HvidovreBibliotekernes potentialer med afsæt i KL’s debatoplæg

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-04-2021

Drøftet.

Sagsfremstilling

Center for Kultur- og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Kultur- og Fritidsudvalget skal drøfte HvidovreBibliotekernes potentialer med afsæt i KL’s debatoplæg.

 

KL’s debatoplæg

Hvidovre Kommune har modtaget opfordring fra KL om at debattere de lokale folkebibliotekers potentialer. (Vedlagt som bilag: ”KL's debatoplæg ‘Udnyt folkebibliotekernes potentialer’”).

 

KL anser de lokale folkebiblioteker som kommunernes mulighed for at engagere og understøtte dannelsen hos borgerne, udvikle bæredygtige lokalsamfund og styrke demokratiet. Med debatoplægget ønsker KL at inspirere kommunerne til at drøfte, hvilken rolle folkebiblioteket skal spille fremadrettet. Med debatoplægget peges på tematikker, hvor KL foreslår, at biblioteket har potentiale til at skabe merværdi for kommunen. KL opfordrer således til at særligt tre overordnede tematikker drøftes med følgende debatspørgsmål:

 

1. Biblioteket understøtter trivsel, læselyst og dannelse

- Hvordan skal folkebiblioteket bedst muligt understøtte børn og unges udvikling, sprog og læselyst?

- Hvordan sikrer I samspillet mellem biblioteket og dagtilbud, skole, SFO mv. ift. børn og unge, og hvilke politiske drøftelser kræver det evt. på tværs af udvalgsstrukturer?

- Hvordan ser I behovet for at udnytte potentialerne i samarbejder mellem folkebibliotek og andre sektorer, som f.eks. social- og sundhedsområdet, integration, beskæftigelse mv.?

 

2. Biblioteket skaber digitale medborgere

- Hvordan vil I sikre, at folkebiblioteket forbliver et relevant og tidssvarende tilbud til borgerne i en tid, hvor mere og mere digitaliseres?

- Hvor ser I potentialerne for hhv. det fysiske og det digitale bibliotek?

- Hvordan finder I balancen mellem det fysiske og det digitale bibliotek?

 

3. Biblioteket giver sammenhængskraft og fællesskab

- Hvordan ser I behovet for at gøre folkebiblioteket til et relevant samlingssted for det lokale fællesskab og borger/brugerdrevne aktiviteter?

- Hvordan finder I balancen mellem biblioteket som et sted for litteratur, dannelse og oplysning og biblioteket som fysisk mødested?

- Hvilke potentialer kan der være i at jeres bibliotek samlokaliseres med andre kommunale institutioner?

 

Dertil ønsker KL at bidrage til kommunernes debatter med KL’s egne bibliotekspolitiske synspunkter samt yderligere syv debatspørgsmål. (Vedlagt som bilag: ”KL’s bibliotekspolitiske synspunkter samt debatspørgsmål”).

 

KL’s bibliotekspolitiske synspunkter

KL mener,

 1. at folkebiblioteket skal have et stærkt digitalt tilbud for at følge med tiden og for at fremtidssikre biblioteket.
 2. at der er et potentiale i, at folkebibliotekerne bruges som det lokale mødested, og at dette skal bruges til at få tiltrukket nye brugere med fokus på dannelse og oplysning.
 3. at folkebiblioteket ikke kan eller skal konkurrere mod de kommercielle underholdningsprægede og populære medier og tjenester.
 4. at kommunerne skal udnytte de synergier og samarbejdsmuligheder i forhold til folkebiblioteket, der giver mest mening lokalt.
 5. at folkebibliotekerne skal spille en aktiv rolle i forhold til børns sprogudvikling og læsefærdigheder.
 6. at det er afgørende, at folkebiblioteket holder fokus og ser sine opgaver i lyset af bibliotekslovens formålsparagraf om at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet.

 

HvidovreBibliotekernes arbejde

HvidovreBibliotekerne har i perioden 2018-2021 hovedsageligt arbejdet med pejlemærket ’Kultur i hverdagen’ jf. Hvidovre Kommunes dialogbaserede styringsmodel.

 

Pejlemærket blev på møde den 9. september 2019, punkt 6, udmøntet i fem målsætninger på baggrund af dialog mellem Kultur- og Fritidsudvalget og bibliotekschefen:

 

 1. ’Formidling i byens rum’
 2. ’Samarbejde om formidling af Hvidovreborgernes egne historier’
 3. ’Samarbejde om events’
 4. ’Fokus på stressramte via forløb med gruppelæsning/-lytning’
 5. ’Digital formidling’

 

Administrationen foreslår, at der i relation til KL’s tematikker blandt andet kan arbejdes videre med HvidovreBibliotekernes nuværende projekter under målsætningerne. Beskrivelse af arbejdet med målsætningerne er vedlagt som bilag. (Vedlagt som bilag: ”HvidovreBibliotekernes arbejde med målsætninger i perioden 2018-2021 i relation til KL’s debatoplæg”).

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 4. december 2018, punkt 3, fem politiske pejlemærker på kultur- og fritidsområdet gældende for valgperioden 2018-2021.

 

Kultur- og Fritidsudvalget afholdte den 11. marts 2019 dialogmøde ud fra Hvidovre Kommunes dialogbaserede styringsmodel med Hvidovre Kommunes bibliotekschef.


Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på møde den 9. september 2019, punkt 6, målsætningerne for Kultur- og fritidsområdet for perioden 2018-2021, herunder biblioteksområdet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag i denne sag.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. KL's debatoplæg "Udnyt folkebibliotekernes potentialer" (pdf)
 2. KL's bibliotekspolitiske synspunkter samt debatspørgsmål (pdf)
 3. HvidovreBibliotekernes arbejde med målsætninger i perioden 2018-2021 i relation til KL’s debatoplæg (pdf)

4. Beslutning - Indgåelse af aftale mellem Hvidovre Bibliotekerne og DBR Medier A/S om bæredygtige poser med annoncering

Beslutningstema

Hvidovre Bibliotekerne ønsker at indgå sponsoraftaler for en treårig periode med leverandøren DBR Medier A/Som to typer bæredygtige poser/tasker. Der vil være annoncer for lokale virksomheder mv. samt for bibliotekerne selv på poserne/taskerne, og de skal udleveres gratis eller som udlån til bibliotekernes lånere.

 

Kultur- og Fritidsudvalget skal anbefale over for Økonomiudvalget at godkende sponsorkontrakterne mellem Hvidovre Kommune og DBR Medier A/S vedrørende henholdsvis ”sukkerrørsposer” og ”lånetasker”.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget

 1. at godkende sponsorkontrakterne mellem Hvidovre Kommune og DBR Medier A/Svedrørende henholdsvis ”sukkerrørsposer” og ”lånetasker” for en treårig periode

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-04-2021

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur- og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Hvidovre Bibliotekerne sælger normalvis hvide plasticposer til bibliotekets lånere for 2 kr. Bibliotekerne ønsker, at biblioteket kan støtte op om Hvidovre Kommunes grønne ambitioner ved i stedet at tilbyde lånerne gratis poser/tasker i bæredygtige miljøvenlige materialer.

 

Leverandøren DBR Medier A/S kan levere to typer poser/tasker omkostningsfrit for bibliotekerne ved indgåelse af to sponsoraftaler, hvor lokale virksomheder og biblioteket selv kan reklamere på poserne/taskerne:

1)     ”Sukkerrørsposer”, som er CO2-neutrale og lavet af plantemateriale. Poserne har form som almindelige indkøbsposer, og skal gives gratis til bibliotekets lånere.

2)     ”Lånetasker”, som er fremstillet i et genanvendeligt materiale. Taskerne har form som store indkøbsnet i et tykt materiale, og skal udlånes til bibliotekets lånere.

 

Poserne/taskerne vil desuden have et påtryk, der markerer, at de er producerede i miljøvenlige materialer i henhold til FN’s Verdensmål nr. 12 ”Ansvarligt Forbrug og Produktion”.

 

Aftalevilkår samt sponsor- og reklamepolitik

Aftalerne indgås som sponsoraftaler for en treårig periode uden opsigelsesmulighed for Hvidovre Kommune.

 

Indgår Hvidovre Kommune aftalen med DBR Medier A/S vil kommunen modtage sponsorstøtte i form af merchandise (poser/tasker påtrykt reklamer dels for kommunen selv – i form af bibliotekerne - dels for andre). Merchandise er omfattet af kommunens sponsor- og reklamepolitik, hvis formål blandt andet er at give Hvidovre Kommune mulighed for supplerende finansiering af kommunens opgaver gennem reklamering og sponsorater.

 

Af sponsor- og reklamepolitikkens principper for reklamering og sponsering afledes det, at der skal stilles krav til de reklamer, som påføres poserne, samt at der skal være plads til reklame for biblioteket selv.

Således fremgår Hvidovre Kommunes krav til annoncering i en e-mail fra leverandøren som tillæg til kontraktudkastene. (Vedhæftet som bilag: ”Kontraktudkast til sponsoraftale mellem Hvidovre Bibliotekerne og DBR Medier A/S om sukkerrørsposer”, ”Kontraktudkast til sponsoraftale mellem Hvidovre Bibliotekerne og DBR Medier A/S om lånetasker” samt ”Aftalevilkår om annonceindhold i sponsoraftaler mellem Hvidovre Bibliotekerne og DBR Medier A/S).

 

Administrationen bemærker, at HvidovreBibliotekernes hidtidige indkøb og salg af plasticposer til 2 kr. i forbindelse med udlån ikke har medført væsentlige indtægter. Overgangen til ordningen med ”sukkerrørsposer” og ”lånetasker” forventes derfor ikke at medføre væsentlige økonomiske konsekvenser for HvidovreBibliotekerne.

 

Administrationen bemærker i øvrigt, at bibliotekerne ikke har mulighed for at uddele gratis poser ved bogsalg. Det følger af gældende miljølovgivning, at bibliotekerne ved bogsalg kun kan uddele hvide plasticposer og skal opkræve 4 kr. per pose.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. november 2019, punkt 8, Hvidovre Kommunes sponsor- og reklamepolitik.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Kontraktudkast til sponsoraftale mellem Hvidovre Bibliotekerne og DBR Medier A/S om sukkerrørsposer (pdf)
 2. Kontraktudkast til sponsoraftale mellem Hvidovre Bibliotekerne og DBR Medier A/S om lånetasker (pdf)
 3. Aftalevilkår om annonceindhold i sponsoraftaler mellem Hvidovre Bibliotekerne og DBR Medier A/S (pdf)

5. Beslutning - Vedtægtsændringer for Hvidovre Kunstråd samt orientering om budget og aktiviteter i 2020/2021

Beslutningstema

Hvidovre Kunstråd orienterer herved Kultur- og Fritidsudvalget om kunstrådets aktiviteter i 2020 samt handlingsplan og budget for 2021.

 

Afledt heraf foreslår administrationen, at Hvidovre Kunstråds vedtægter ændres vedrørende rådets årlige orienteringer til Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Endeligt anmoder kunstrådet om en vedtægtsændring, således at et medlem af Kultur- og Fritidsudvalget indlemmes i kunstrådets medlemssammensætning.

 

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage Hvidovre Kunstråds orienteringer til efterretning samt godkende vedtægtsændringer vedrørende kunstrådets årlige orienteringer.

Dertil skal Kultur- og Fritidsudvalget anbefale over for Kommunalbestyrelsen at godkende vedtægtsændring om indlemmelse af et medlem fra Kultur- og Fritidsudvalget i kunstrådet.

 

Administrationen foreslår, at udpegningen sker i en særskilt sag i forbindelse med de øvrige udpegninger for den kommende valgperiode, dvs. med virkning for valgperioden 2022-2025.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 

 1. at tage Hvidovre Kunstråds orientering om aktiviteter i 2020 samt budget for 2021 til efterretning
 2. at godkende vedtægtsændringer vedrørende § 7 om Hvidovre Kunstråds årlige orienteringer til Kultur- og Fritidsudvalget

 

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende vedtægtsændring vedrørende § 6, således at et medlem af Kultur- og Fritidsudvalget indlemmes i kunstrådets medlemssammensætningmed virkning for valgperioden 2022-2025

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-04-2021

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Hvidovre Kunstråd har indsendt orientering om rådets aktiviteter i 2020 samt handlingsplan og budget for 2021 til administrationen. I den forbindelse foreslår administrationen vedtægtsændringer for kunstrådets årlige orienteringer til Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Dertil fremlægges kunstrådets anmodning om en vedtægtsændring således, at et medlem af Kultur- og Fritidsudvalget fremadrettet indlemmes i kunstrådets medlemssammensætning.

 

Orientering om aktiviteter i 2020 samt handlingsplan og budget for 2021

Ifølge de gældende vedtægter for Hvidovre Kunstråd § 7 skal kunstrådet årligt afrapportere om det forgangne års aktiviteter over for Kultur- og Fritidsudvalget samt indsende budgetforslag for det kommende år. (Vedlagt som bilag ”Vedtægter for Hvidovre Kunstråd”)

 

Kunstrådet fremlægger derfor orientering om aktiviteter i 2020 og sit budget for 2021 i vedlagte bilag. Administrationen har desuden opfordret kunstrådet til også at fremlægge dets handlingsplan for aktiviteter i 2021. (Vedlagt som bilag: ”Hvidovre Kunstråds aktiviteter i 2020, handlingsplan og budget for 2021”).

 

I relation til budgettet for 2021 bemærkes det, at kunstrådets planlagte aktiviteter for 2021 forventes at medføre udgifter for i alt ca. 104.000 kr.

Der er i 2021 afsat 54.609 kr. til kunstrådet, og kunstrådet har modtaget 50.000 kr. i fondsmidler fra Statens Kunstfond.

 

Administrationen bemærker, at den årlige arbejdsgang med orienteringerne til udvalget ikke tidligere har været fulgt. I den forbindelse foreslår administration at ændre vedtægterne for så vidt angår kunstrådets fremtidige arbejdsgang, således at den bliver mere hensigtsmæssig for både kunstrådet, Kultur- og Fritidsudvalget og administrationen.

 

Vedtægtsændring om kunstrådets årlige arbejdsgang

I vedtægterne for Hvidovre Kunstråd fremgår det af § 7, at kunstrådet senest den 31. marts skal fremsende budgetforslag for det kommende år til Kultur- og Fritidsudvalget. Imidlertid kender kunstrådet først sine planlagte aktiviteter for et kommende år på et senere tidspunkt, herunder omkostningerne til hver aktivitet. Dertil træffer Statens Kunstfond først i november måned afgørelse om tildeling af driftstilskud til det kommende år på baggrund af administrationens ansøgning. Driftstilskuddet udgør normalvis ca. halvdelen af kunstrådets årlige budget. Administrationen foreslår, at fristen for indsendelse af budget til administrationen fastsættes til den 15. november fremover.

 

Dertil fremgår det af vedtægternes § 7, at kunstrådet i årets sidste kvartal skal fremsende rapport over det forgangne års aktiviteter til Kultur- og Fritidsudvalget. Administrationen foreslår, at fristen for indsendelse af afrapporteringen også fastsættes til den 15. november fremover. Administrationen foreslår tillige en tilføjelse til § 7, hvorved det bestemmes, at kunstrådet til orientering skal indsende en arbejdsplan for det kommende år med frist den 15. november til administrationen.

 

Ved at præcisere fristerne i bestemmelsen til den samme dato – 15. november – vil administrationen fremover årligt kunne præsentere ét samlet dagsordenspunkt på Kultur- og Fritidsudvalgets første udvalgsmøde i kalenderåret.

(Vedlagt som bilag ”Forslag til nye vedtægter for Hvidovre Kunstråd per 12. april 2021”).

 

Vedtægtsændring om kunstrådets medlemssammensætning

Kunstrådet anmoder om, at vedtægterne ændres således at et medlem af Kultur- og Fritidsudvalget indlemmes i medlemssammensætningen fra næste valgperiode. (Vedlagt som bilag: ”Hvidovre Kunstråds anmodning om vedtægtsændring vedr. § 6”)

 

Af § 6 fremgår det, at:

 

Kunstrådet består af 7 medlemmer, hvoraf de 5 skal være professionelt arbejdende billedkunstnere og/eller kunstfaglige personer. Medlemmerne udpeges for en 4-årig periode. Perioden følger Kommunalbestyrelsens valgperiode. Kommunalbestyrelsen godkender nye medlemmer efter indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget og Kunstrådet. Indstillingen af medlemmer skal leve op til Statens Kunstråds kriterier for støtte til Kommunale Kunstråd. Kunstrådets medlemmer kan genudpeges.

 

På nuværende tidspunkt er der 6 medlemmer i rådet, som hovedsageligt er borgere i Hvidovre Kommune; heraf 5, som har faglig tilknytning til den professionelle kunst samt 1 medlem, som er repræsentant for Hvidovre Kunstforening.

Med indlemmelse af et medlem fra Kultur- og Fritidsudvalget ønskes et tættere samarbejde med udvalget, som derved kan sikre en større tilknytning til byens generelle udvikling og borgere; såvel som større gennemslagskraft for kunstrådets arbejde. Hvidovre Kunstråd ønsker at sikre folkelig opbakning, ejerskab og engagement i rådets kunstprojekter ved at styrke det politiske og strategiske fokus på kunstens potentiale i Hvidovre.

 

Kultur- og Fritidsudvalget skal anbefale over for Kommunalbestyrelsen at godkende vedtægtsændring vedrørende § 6, således at et medlem af Kultur- og Fritidsudvalget indlemmes i kunstrådets medlemssammensætning. (Vedlagt som bilag ”Forslag til nye vedtægter for Hvidovre Kunstråd per 12. april 2021”).

 

Administrationen foreslår, at udpegningen sker i en særskilt sag i forbindelse med de øvrige udpegninger for den kommende valgperiode, dvs. med virkning for valgperioden 2022-2025.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 6. marts 2012, punkt 6, etableringen af et kommunalt billedkunstråd.

 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 22. maj 2012, punkt 6, vedtægter for Hvidovre Kunstråd, hvorved kunstrådet blev konstitueret.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. september 2014, punkt 21, vedtægtsændringer for Hvidovre Kunstråd angående henholdsvis beløbsstørrelsen på diæter til rådets medlemmer og placering af beslutningskompetencen hos Kommunalbestyrelsen vedrørende rådets medlemssammensætning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

§ 5, stk. 3, i Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning, jf. lov nr. 457 af 8. maj 2013, hvorefter de nærmere regler om de lokale billedkunstråds sammensætning og virksomhed fastsættes af kommunalbestyrelserne.

 

I medfør af de gældende vedtægter, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 30. september 2014, punkt 21, kan kunstrådets vedtægter ændres med godkendelse af Kultur- og Fritidsudvalget. Det følger dog af vedtægternes § 6, at vedtægtsændringer vedrørende rådets medlemssammensætning kun kan godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Vedtægter for Hvidovre Kunstråd (pdf)
 2. Hvidovre Kunstråds aktiviteter i 2020, handlingsplan og budget for 2021 (pdf)
 3. Forslag til Hvidovre Kunstråds nye vedtægter per 12. april 2021 (pdf)
 4. Hvidovre Kunstråds anmodning om vedtægtsændring vedr. § 6 (pdf)

6. Beslutning - Hvidovre Kunstråds ansøgning om tilskud fra Rådighedspuljen til kunstprojekt i Avedøre Idrætscenter

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende ansøgning fra Hvidovre Kunstråd om tilskud til realiseringen af kunstprojektet ”TRINET TRIBUNEN TROFÆET FÆLLESSKABET” i Avedøre Idrætscenter ultimo 2021.

 

Hvidovre Kunstråd ansøger om et tilskud på 200.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende, at der bevilges tilskud til Hvidovre Kunstråd til brug for realisering af kunstprojektet ”TRINET TRIBUNEN TROFÆET FÆLLESSKABET i Avedøre Idrætscenter, samt at beslutte tilskuddets beløbsstørrelse

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-04-2021

Udvalget indstiller, at projektet finansieres af uforbrugte midler på udvalgets område, og at dette oversendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Administrationen har modtaget en ansøgning fra Hvidovre Kunstråd om tilskud til realiseringen af kunstprojektet ”TRINET TRIBUNEN TROFÆET FÆLLESSKABET” i Avedøre Idrætscenter ultimo 2021. (Vedlagt som bilag: ”Hvidovre Kunstråds ansøgning om tilskud til kunstprojektet "TRINET TRIBUNEN TROFÆET FÆLLESSKABET").

 

Baggrund

På opfordring af en bruger i Avedøre Idrætscenter initierede Hvidovre Kunstråd i 2017 en udsmykning af centerets ankomstarealer; et projekt, som ville være i tråd med kunstrådets strategi ”Kunst og Bevægelse”. Strategien knyttede an til kommunens visioner i kultur- og fritidspolitikken samt sundhedspolitikken, om at kommunens borgerne skal inviteres og inspireres til at bruge byens rum på nye aktive måder.

 

Projektet indledtes med en workshop, hvor ansatte og brugere af Avedøre Idrætscenter fremsatte deres behov og ønsker til, hvordan en kunstnerisk udsmykning kunne være med til at højne oplevelsen af stedet. Blandt andet ønskedes det, at arealerne skal anspore til fysisk udfoldelse, være rarere at ankomme til og hyggeligere at opholde sig i, samt at hovedtrappen bliver opgraderet til velkomst. (Vedlagt som bilag: ”Rapport fra workshop med brugere og ansatte i Avedøre Idrætscenter”)

 

Kunstrådet afholdte derefter i 2019 en skitsekonkurrence for tre inviterede kunstnere. Kunstnerduoen Bank og Rau’s koncept blev udnævnt som vinder af dommerkomitéen bestående af Kultur- og Fritidsudvalgets formand, centerchefen for Center forKultur og Fritid, halinspektøren i Avedøre Idrætscenter og to medlemmer af kunstrådet. (Vedlagt som bilag: Baggrund for TRINET TRIBUNEN TROFÆET FÆLLESSKABET).

 

Kunstprojektet

Udsmykningen vil bestå af fire forskellige skulpturelle figurer, der benytter sig af kunstneriske greb, som alle lægger op til en kropslig og bevægelsesorienteret interaktion med værkerne. Udsmykningen tager i en bevægelse fra parkeringsplads til foyer brugerne gennem en række form- og farvemæssige forløb, der knytter an til den eksisterende arkitektur i idrætscenteret og i den omkringliggende Avedøre Stationsby. De fire skulpturer vil udfolde de nuværende ude- og inde ankomstrum til nye funktionelle og kunstneriske væresteder.

 

Finansiering

Udgifterne til projektets realisering er estimeret til ca. 1,35 mio. kr. Kunstrådet påtænker, at finansiering primært skal findes via fondsmidler. I forbindelse hermed gør kunstrådet opmærksom på, at det i forbindelse med fondsansøgninger ofte er et kriterie, at en andel af et projekt egenfinansieres. Idet kunstrådet er tilknyttet Hvidovre Kommune, betragter kunstrådet et tilskud fra kommunen som kunstrådets egenfinansiering.

Derfor ansøger kunstrådet Hvidovre Kommune om medfinansiering på 200.000 kr., svarende til 15% af udgifterne.

(Vedlagt som bilag: “Koncept for TRINET TRIBUNEN TROFÆET FÆLLESSKABET inkl. budget”).

 

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 6. marts 2012, punkt 6, etableringen af et kommunalt billedkunstråd.

 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 22. maj 2012, punkt 6, vedtægter for Hvidovre Kunstråd, hvorved kunstrådet blev konstitueret.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. september 2014, punkt 21, vedtægtsændringer for Hvidovre Kunstråd angående henholdsvis beløbsstørrelsen på diæter til rådets medlemmer og placering af beslutningskompetencen hos Kommunalbestyrelsen vedrørende rådets medlemssammensætning.

 

Økonomiske konsekvenser

Der resterer inden en potentiel bevilling 324.824 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje.

 

En bevilling af det ansøgte beløb vil formindske puljen med 200.000 kr.

 

Imødekommes ansøgning fra Hvidovre Kunstråd og ansøgning fra Hvidovre Volleyball Klub på Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden, vil dette medføre et samlet forbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje på op til 299.875 kr.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne, efter hvilke kommuner kan yde økonomisk støtte til kulturelle formål.

 

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

 

Bilag

 1. Hvidovre Kunstråds ansøgning om tilskud til kunstprojektet "TRINET TRIBUNEN TROFÆET FÆLLESSKABET" (pdf)
 2. Rapport fra workshop med brugere og ansatte i Avedøre Idrætscenter (pdf)
 3. Baggrund for TRINET TRIBUNEN TROFÆET FÆLLESSKABET (pdf)
 4. Koncept for TRINET TRIBUNEN TROFÆET FÆLLESSKABET inkl. budget (pdf)

7. Beslutning - Hvidovre Volleyball Klubs ansøgning om tilskud fra Rådighedspuljen til projektet "Ramasjang Familievolley"

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende ansøgning fra Hvidovre Volleyball Klub om tilskud til tyve børnehaveforløbiprojektet ”Ramasjang Familievolley”.

 

Hvidovre Volleyball Klub ansøger om et tilskud på 99.875 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende, at der bevilges tilskud til Hvidovre Volleyball Klub til brug for projektet ”Ramasjang Familievolley”, samt at beslutte tilskuddets beløbsstørrelse

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-04-2021

Der bevilges 99.875 kr. til Hvidovre Volleyball Klub til afholdelse af Ramasjang Familievolley. Fremadrettet ønsker udvalget et bredere samarbejde med andre fagudvalg vedrørende finansiering af lignende projekter.

Sagsfremstilling

Center for Kultur- og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Hvidovre Volleyball Klub ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud til 20 Ramasjang Familievolley ”guld-forløb”. (Vedlagt som bilag: ”Ansøgning fra Hvidovre Volleyball Klub om tilskud til "Ramasjang Familievolley").

 

Baggrund

Hvidovre Volleyball Klub opstartede i efteråret 2020 konceptet ”Ramasjang Familievolley” hver onsdag kl. 17-18 i Avedøre Idrætscenter. Forbundet Volleyball Danmark står bag konceptet, som er et træningstilbud målrettet familier med børn i alderen 3-6 år. Det er fokuseret på at familierne øger sit fysiske aktivitetsniveau, og at børn og forældre får sjove oplevelser sammen. (Vedlagt som bilag: ”Volleyball Danmarks guide til klubber om Ramasjang Familievolley”).

 

Hvidovre Volleyball Klub ønsker med projektet at rekruttere flere medlemmer til klubbens ”kidsvolley”-afdeling (børn fra 6 år og op) samt at rekruttere frivillige ledere blandt forældre. For at udbrede tilbuddet til familier i Hvidovre Kommune har klubben indtil videre indgået samarbejde med 10 af Hvidovres børnehaver om Ramasjang Familievolley ”guld-forløb”. Forløbene leveres af Volleyball Danmark og koster ca. 5.000 kr. per børnehave. Ud af de igangværende 10 forløb har Volleyball Danmark sponsoreret 5 forløb, mens DIF og DGI har givet tilskud til 5 forløb.   

 

Et ”guld-forløb” forløber over 6 uger, hvor børnehaven modtager 1 times træning af en instruktør hver uge i børnehaven, en redskabstaske (2 net, 10 bolde, balloner, redskaber mm.) og instruktion til personalet. Forløbet afsluttes med en ”Ramasjang Volley Event Dag” i en idrætshal, hvor børn og personale mødes på tværs af institutioner. (Vedlagt som bilag: ”Brochure om Ramasjang Familievolley”).

 

Hvidovre Volleyball Klub ønsker at udbrede konceptet til Hvidovres resterende 20 børnehaver og ansøger derfor om tilskud til køb af 20 “guld-forløb” til i alt 99.875 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje.

 

Det bemærkes, at Hvidovre Volleyball Klub forudsætter, at børnehaverne selv arrangerer og finansierer transport af børn og personale til en idrætshal i Hvidovre i forbindelse med “Ramasjang Volley Event Dag”.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget har i perioden 2017-2020 bevilget tilskud fra Rådighedspuljen til Hvidovre Volleyball Klub for i alt 178.174 kr.:

 

5. oktober 2020

Indkøb af opbevaringscontainer til projekt”Læring, bevægelse, venskab”

20.000 kr.

7. oktober 2019

 

Deltagergebyrer til stævnet ”NCC 2019”

11.200 kr.

13. maj2019

 

Indkøb af nye bander

9.000 kr.

8. april 2019

Afholdelse af markedsfest ved ”Sankt Hans 2019”

21.409 kr.

3. oktober 2018

 

Indkøb af udstyr til projektet ”Seniorfit”

20.000 kr.

3. oktober 2018

 

Deltagergebyrer til stævnet ”NCC 2018”

10.065 kr.

8. maj 2018

Afholdelse af markedsfest ved ”Sankt Hans2018”

9.000 kr.

6. december 2017

 

Indkøb af UV-udstyr

12.801 kr.

4. oktober 2017

Transport og deltagergebyrer til stævnet ”NCC 2017”

30.450 kr.

6. september 2017

Indkøb af teknisk udstyr og banebander

34.249 kr.

I alt

 

 

178.174 kr.

 

Efter aftale med Kultur- og Fritidsudvalgets formand fik Hvidovre Volleyballklub desuden administrativt afslag den 21. januar 2020 på ansøgning om tilskud til ”Midsommermarked 2020” på 31.134 kr. Afslaget blev givet, i det foreningen forventede et overskud fra arrangementet på 44.650 kr. Fordi arrangementet ansås som kommercielt og indtægtsgivende, kunne foreningen ikke opnå støtte jævnfør kriterierne for Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje. Der var således ikke grundlag for at forelægge ansøgningen for udvalget.

Økonomiske konsekvenser

Der resterer inden en potentiel bevilling 324.824 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje.

 

En bevilling af det ansøgte beløb vil formindske puljen med 99.875 kr.

 

Imødekommes ansøgning fra Hvidovre Kunstråd og ansøgning fra Hvidovre Volleyball Klub på Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden, vil dette medføre et samlet forbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje på op til 299.875 kr.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne, efter hvilke kommuner kan yde økonomisk støtte til idrætslige formål.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Ansøgning fra Hvidovre Volleyball Klub om tilskud til "Ramasjang Familievolley" (pdf)
 2. Volleyball Danmarks guide til klubber om Ramasjang Familievolley (pdf)
 3. Brochure om Ramasjang Familievolley (pdf)

8. Orientering - Afrapportering på mål for Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021

Beslutningstema

Hvidovre Kommune arbejder efter en dialogbaseret styringsmodel.

 

Som led i den dialogbaserede styringsmodel godkendte Kultur- og Fritidsudvalget den 14. december 2018 fem politiske pejlemærker for kultur- og fritidsområdet 2018-2021:

1. Byen som motionsrum

2. Etablering af Team Hvidovre

3. Brugen af kommunens ejendomme og faciliteter

4. Underbygning af foreningernes sociale ansvar og indsats

5. Kultur i hverdagen

 

Kultur- og Fritidsudvalget har efterfølgende været i dialog med institutionslederne for biblioteks-, idræts- og museumsområdet om mulige målsætninger, og på denne baggrund er der formuleret en række konkrete mål for områderne.


Center for Kultur og Fritid afrapporterer nu på arbejdet med målene, hvoraf syv mål er nået, fem mål er delvist nået, og ét mål ikke er nået.
 

Som en del af det sidste trin i den dialogbaserede styringsmodel for valgperioden 2018-2021 skal Kultur- og Fritidsudvalget tage afrapporteringen for målsætningerne på kultur- og fritidsområdet til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage afrapporteringen på målene for kultur- og fritidsområdet 2018-2021 til efterretning

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-04-2021

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Pejlemærker

Den 4. december 2018, punkt 3, vedtog Kultur- og Fritidsudvalget følgende fem politiske pejlemærker for kultur- og fritidsområdet:

 

1. Byen som motionsrum

2. Etablering af Team Hvidovre

3. Brugen af kommunens ejendomme og faciliteter

4. Underbygning af foreningernes sociale ansvar og indsats

5. Kultur i hverdagen

 

Udviklingsmål

Kultur- og Fritidsudvalget har efterfølgende været i dialog med institutionslederne for biblioteks-, idræts- og museumsområdet om mulige målsætninger, og på denne baggrund er der formuleret en række konkrete mål for henholdsvis biblioteksområdet, idrætsområdet og museumsområdet.

Den 9. september 2019, punkt 6, godkendte Kultur- og Fritidsudvalget målsætninger for henholdsvis biblioteksområdet, idrætsområdet og museumsområdet.
 

Biblioteksområdet

HvidovreBibliotekerne arbejder hovedsageligt med pejlemærket ’Kultur i hverdagen’, som er udmøntet i fem målsætninger:


Målsætningen ’Formidling i byens rum’

Som følge af COVID-19 har det i 2020 været en udfordring for bibliotekerne at fuldføre opgaven med videreudviklingen af ’Det mobile bibliotek’, hvor biblioteket rykker ud i byrummet. Ønsket har været at integrere litteraturoplevelsen i børns fritidsliv i forbindelse med Læselystprojektet ’Ro på!’ i samarbejde med udvalgte SFO’ere.

 

Konklusion: Mål ikke nået.

 

Målsætningen ’Samarbejde om formidling af Hvidovreborgernes egne historier’

Bibliotekerne har et fortløbende givtigt samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv og Forstædernes Museum om bl.a. Hvidovrevejens butikker. Fokus har været borgernes egne historier om Hvidovre under ’Vestegnens Kulturuge’.

 

Konklusion: Mål nået.

 

Målsætningen ’Samarbejde om events’

Bibliotekerne har indgået samarbejde med Teater Vestvolden om to projekter; en teaterfestival, der grundet COVID-19 er udskudt til afvikling i 2021, og et projekt om kultur til børnehavebørn, som for tiden udvikles. Derudover har bibliotekerne afholdt et arrangement i samarbejde med Sundhedscenteret i forbindelse med ’Demens-ugen’.

 

Konklusion: Mål delvist nået.

 

Målsætningen ’Fokus på stressramte via forløb med gruppelæsning/-lytning’

Bibliotekerne har ikke opstartet aktiviteter, men er i proces med Sundhedscenteret for at finde de samarbejdsflader, der giver bedst mening i forhold til mental sundhed i kommunens sundhedspolitik.

 

Konklusion: Mål delvist nået.

 

Målsætningen ’Digital formidling’

Bibliotekerne har i lyset af COVID-19 krisen øget sit fokus på formidling via digitale kanaler og har arbejdet målrettet med formidlingen via egen hjemmeside og sociale medier. Dertil laves forsøg med digitale læsegrupper og der indhentes erfaringer fra andre biblioteker, der også afprøver forskellige digitale formater.

 

Konklusion: Mål delvist nået.

 

Idrætsområdet
Idrætsinstitutionerne arbejder hovedsageligt med pejlemærkerne ’Brugen af kommunens ejendomme og faciliteter’ og ’Byen som motionsrum’, som er udmøntet i to målsætninger:

 

Målsætningen ’Implementering af nyt overvågningssystem’

Idrætscentrene har installeret kameraer for at optimere brugen af centrenes lokaler, når træningstider skal fordeles til brugerne. Kameraerne tæller hvor mange mennesker, der opholder sig i lokalerne én gang i timen.

 

Kameraerne er opsat på følgende lokationer:

 

 • HBC Hallen
 • Præstemosehallen
 • Dansborghallen
 • Frydenhøjhallen
 • Holmegårdshallen
 • Sønderkærhallen
 • Avedøre Idrætscenter
  • Boldhal
  • Kampsportssal 1
  • Kampsportssal 2
  • Gymnastiksal
 • Frihedens Idrætscenter
  • Boldhal
  • Opvarmningssal til boldhal
    

Konklusion: Mål nået.

 

Målsætningen ’Opsætning af motionsredskaber’

For at tilskynde borgere, der normalvis ikke dyrker motion eller opholder sig i offentlige rum i anden sammenhæng, til at dyrke motion, har idrætscentrene opsat forskellige redskaber.

 

 • to cykelstole er opstillet i forhallen i Avedøre Idrætscenter. Cyklerne bliver ofte brugt af både børn og voksne, som tager ophold i forhallen.
 • et løbebånd er opstillet i Avedøre Idrætscenters motionscenter. Løbebåndet bliver brugt meget af brugerne af motionscenteret, samt foreninger og andre grupper.
 • en udendørs motionscykel og en udendørs crosstrainer er opsat i Hvidovre Friluftsbad. Redskaberne kan let flyttes til andre lokaliteter, når friluftsbadet i perioder er lukket. Redskaberne forventes taget i brug i sommeren 2021.
 • et udendørs fitnessområde forventes klar til brug i primo februar 2021 på det grønne område ved siden af Avedøre Idrætscenter. Alle borgere, foreninger, mv. har adgang til fitnessområdet.
 • et udendørs fitnessområde planlægges etableret i 2021 på det grønne område mellem ishal 1 og 2 ved Frihedens Idrætscenter, såfremt finansiering opnås.

 

Konklusion: Mål delvist nået.

 

Museumsområdet

Museerne arbejder hovedsageligt med pejlemærket ’Kultur i hverdagen’som er udmøntet i seks målsætninger:

 

Målsætningen ’Tilgængeliggørelse af PHD-projekt for Hvidovres borgere’

I marts 2020 blev bogen ’Vejene til Hvidovre’ udgivet, som er den folkelige og danske udgave af Ph.d.-afhandling ’Periurban phase and sphere’.

I efteråret har Poul Sverrild afviklet 3 foredrag under museernes matinékoncept, som den folkelige og mundtlige formidling af bogen. Der var et fint fremmøde til foredragene, som netop blev frekventeret af den brede befolkning. Bogen skulle også være mangfoldiggjort til ’Historiske Dage’ i Øksnehallen, der typisk bliver besøgt af 10.000 historieinteressede gæster. ’Historiske Dage’ blev desværre aflyst pga. COVID-19, men bliver sandsynligvis gennemført i 2021, hvor museet vil lancere bogen på ny.

 

Konklusion: Mål nået.

  

Målsætningen ’Udvikling af matiné i Fægtesalen’

Matiné-konceptet er rettet til Hvidovres ældre borgere, og har været afviklet i Fægtesalen seks gange indtil videre med 20-60 gæster per arrangement.

Tidspunktet og formidlingen er tilpasset målgruppen på en ny måde, således at der skabes rum for socialisering borgerne imellem. Arrangementerne har bl.a. taget form af talkshows, lokalhistorisk bingo samt foredrag kombineret med reenactment af tryllekunstneren Truxas.

COVID-19 krisen har aktuelt sat en midlertidig stopper for konceptet, som derfor afvikles igen, når det bliver muligt.
 

Konklusion: Mål nået.

 

Målsætningen ’Gentænkning og nyudvikling af konceptet Historien i Gaden’

Forstadsmuseet har videreudviklet sit koncept ’Historien i Gaden’ om in-situ historieformidling med projeket ’Historieporten’ i Hovedporten.

Publikum kommer til at opleve tre forskellige tematiske fortællinger, som kan bruges som afsæt for på egen hånd at gå ud i byrummet til de steder, hvor historien har fundet sted. En ny mere tilgængelig folder i form af 50 postkort produceres, der kort fortæller forskellige historier fra byen. Historierne kan udforskes nærmere på vores hjemmeside. Arbejdet er blevet forsinket pga. COVID-19 og vil fortsætte ind i 2021.

 

Konklusion: Mål delvist nået.

 

Målsætningen ’Udvikling af danseestrade’

Forstadsmuseet har indgået samarbejder med Grundejerforeningen Strandøre og afdeling for etnologi på Københavns Universitet i sit arbejde med udviklingen af bygningen Den gamle danseestrade i Kystagerparken. De etnologistuderende havde danseestraden som case og lavede forskellige oplæg til formidling af den ud fra museets oplæg. Der kom en række fremragende forslag ud af det, og i 2021 vil dialogen fortsætte med grundejerforeningen med henblik på at få lavet en konkret formidling på stedet.

 

Konklusion: Mål nået.

 

Målsætningen ’Afvikling af gøglerfestival’

I forbindelse med ’Vestegnens Kulturuge’ 2020 afholdte Cirkusmuseet artistfestivalen ’TA`DAA’. Forestillinger afholdtes for alle Hvidovres børnehaver, et talkshow med Benny Schumann, forestilling med Jan Hellesøe og gallaforestilling med Bubber, bugtaleren Peter Nørgaard m.fl.

Størstedelen af arrangementerne var fuldt bookede og med præcis den publikumsspredning, som museet håbede på. Samtidig var bredden i genrer indenfor gøgl og artisteri repræsenteret. Der blev givet støtte fra Kulturstyrelsen og DAF, hvilket sammen med den kommunale støtte gjorde begivenheden mulig.

 

Konklusion: Mål nået.

 

Målsætningen ’Potentiel statsanerkendelse og museumssammenlægning’

I arbejdet med at opnå statsanerkendelse samt en ny museumskonstruktion har der været afholdt møder mellem Hvidovre, Høje Taastrup og Albertslund kommuners borgmestre. Forhandlinger pågår fortsat.

Sideløbende arbejder museerne på at formalisere samarbejdet med Brøndby Kommune om Forstadsmuseet. Det kan være en alternativ vej til statsanerkendelsen og vil styrke kulturarvsarbejdet i begge kommuner.

Museet har leveret inputs til en rapport, der skitserer veje at gå og løbende lavet efterspurgte notater.

 

Konklusion: Mål nået.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 29. maj 2018, punkt 7, forslaget til let justeret dialogbaseret styringsmodel, samt forslaget til administrativ og politisk proces.


Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 4. december 2018, punkt 3, fem politiske pejlemærker på kultur- og fritidsområdet gældende for valgperioden 2018-2021.

 

Kultur- og Fritidsudvalget afholdte den 11. marts 2019 dialogmøde med Hvidovre Kommunes Bibliotekschef; den 8. april 2019 dialogmøde med de tre inspektører for kommunens idrætscentre samt Hvidovre Stadion og den 13. maj 2019 dialogmøde med forskningschefen og afdelingslederen fra Forstadsmuseet ud fra den dialogbaserede styringsmodel.


Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på møde den 9. september 2019, punkt 6, målsætningerne for Kultur- og fritidsområdet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for orienteringen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

 

Bilag

 1. Målskema Biblioteksområdet (pdf)
 2. Målskema Idrætsområdet (pdf)
 3. Målskema Museumsområdet (pdf)

9. Beslutning - Byggefelt til ny omklædningsbygning ved Sønderkær i relation til mulig kunstgræsbane

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget skal godkende placering af byggefelt til ny omklædningsbygning ved Sønderkær i relation til evt. kommende kunstgræsbane, samt godkende plan for den videre politiske behandling af en ny omklædningsbygning, herunder revideret tidsplan. Endvidere orienteres udvalgene om den valgte udbudsform.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende placering af byggefelt til ny omklædningsbygning ved Sønderkær
 2. at godkende forslag til ændret proces for politisk behandling
 3. at tage orienteringen om udbudsform til efterretning
 4. at godkende revideret tidsplan

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-04-2021

Administrationen oplyste, at der er sket en procedurefejl, og at punkt. 9, "Beslutning - Byggefelt til ny omklædningsbygning ved Sønderkær i relation til mulig kunstgræsbane" 

også skal behandles af Kommunalbestyrelsen.

 

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Et samlet Kultur- og Fritidsudvalg stiller ændringsforslag om, at man i udbudsprocessen vægter pris og kvalitet ligeligt samt at der til tilbudsgivere stilles krav om overholdelse af sociale klausuler; herunder sikring af lærlingepladser mv.

Ad 4. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har i samarbejde med Center for Kultur og Fritid udarbejdet sagsfremstillingen

 

Baggrund og behov

Den 27. oktober 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der ønskes opført en ny bygning, for at udvide omklædningsfaciliteterne ved Sønderkær Skole, samt at en ny bygning skal tage hensyn til etablering af en evt. kommende kunstgræsbane.

 

Administrationen har efterfølgende foretaget en screening af muligheder og begrænsninger i forbindelse med anlæg af en kunstgræsbane. Screeningen har omfattet geometri/pladsforhold, herunder eksisterende bevaringsværdige lindetræer, samt plan-og miljøforhold.

 

Screeningen viser, at der er pladsproblemer i længderetningen grundet respektafstande til rodnettet på den vestlige trærække på banens kortside, hvis der både skal være en omklædningsbygning og en kunstgræsbane til turneringer. En træningsbane vil ikke give tilsvarende pladsproblemer.

 

I forhold til kunstgræsbanen er der for lidt plads i bredden grundet respektafstande til træerne på langsiderne af banen. Endvidere er der en række plan- og miljøforhold i forbindelse med anlæg af kunstgræsbanen, som adresseres her, men som først kan afklares endeligt når der foreligger et myndighedsprojekt. Det understreges, at udfordringen med plads i bredden samt plan-og miljøforhold ikke har med byggefeltets placering af gøre.

 

Ved anlæg af kunstgræsbane skal der, udover selve banen, være den fornødne plads til bifunktioner som f.eks. opbevaring af mål, der ikke er i anvendelse samt opbevaring af ryddet sne om vinteren. Der vil også skulle tages stilling til behovet for evt. skur/garage til opbevaring af maskiner til vedligehold af banen.

 

Byggefeltet til omklædningsbygningen skal rumme selve bygningen, adgangsvej, ophold, cykelparkering mv. Af æstetisk/arkitektoniske grunde, anbefales, at omklædningsbygningen har en vis afstand til musikskolen og ikke presses for tæt på denne.

 

Administrationen har herudfra opstillet tre mulige forslag til etablering af en kunstgræsbane. I forslagene redegøres for geometri, herunder konsekvens for eksisterende træer. Placering af byggefelt til omklædningsbygningen er den samme i alle tre forslag.

 

Forslag 1 – Træningsbane (illustreret i bilag 1)

Forslaget indebærer, at der kun etableres en træningsbane på 62 x 102 m. Banestørrelsen svarer til størrelsen på den eksisterende fodboldbane.

 

Fordele:

 • Træer: De eksisterende træer kan bevares i fuld udstrækning, hvis de stynes.
 • Planforhold: Hegn, spillerbokse og lysmaster kan placeres indenfor ti-meters byggelinjen fra vejmidten.

 

Ulempe:

 • Banen kan ikke anvendes til turneringskampe.

 

Forslag 2 – Tuneringsbane med fældning af træerne mod vejen (illustreret i bilag 2)

Forslaget indebærer, at træerne mod vejen fældes for at give plads til en banebredde på 68 m. De to øvrige trærækker bevares, dog med fuld styning af træerne. For at kunne bevare træerne på kortsiden, er arealet udenfor selve banens kortside ind mod byggefeltet til omklædningsbygningen reduceret to meter, som tillægges i området hvor banen er fri af byggefeltet. 

 

Fordel:

 • Banen kan anvendes til turneringskampe
 • De øvrige to rækker træer kan bevares

 

Ulemper:

 • Træerne mod vejen fjernes

To af 7-7 mandsmålene skal flyttes over en længere afstand

 • Planforhold: Hegn, spillerbokse, og lysmaster placering vil overskride ti-meters byggelinjen fra vejmidten, hvortil der skal søges dispensation for overskridelse. Der er ikke praksis for at give dispensation til bebyggelse på byggelinjearealer.

 

 

Forslag 3 – Tuneringsbane med nye træer (illustreret i bilag 3)

Forslaget indebærer, at der plantes nye træer på alle tre sider af banen, hvilket giver plads til en turneringsbane på 68 x 105m. Ved at plante nye træer reduceres pladsbehovet til træers rodnet.

 

Fordele:

 • Banen kan anvendes til turneringskampe.

         

          Ulemper:

 • Alle de bevaringsværdige og karaktergivende træer skal fældes, og der går mange år inden nye træer, såfremt der ønskes genplantning, fremstår med højde og drøjde som de fællede træer
 • Økonomi: Merudgift til fældning samt genplantning og pleje af nye træer
 • Planforhold: Hegn, spillerbokse, lysmasters placering vil overskride ti-meters byggelinjen fra vejmidten

 

Eksisterende, bevaringsværdige lindetræer

Hvis træerne skal bevares helt eller delvist, er det vigtigt at beskytte deres rodnet, hvilket betyder, at der ved anlæg af en evt. kunstgræsbane ikke må graves eller etableres byggeplads, i den såkaldte rodzone. Med løbende vedligeholdelse, hvor træerne stynes (særlig beskæring) helt eller partielt, er den forventede levetid 50+ år mod syd og vest, og 100+ år ved den nordlige trærække. Træerne skal regelmæssigt stynes helt eller partielt for at undgå, at nye skud bliver for store og kan knække af i kraftigt blæsevejr.

 

Nye træer

Hvis der skal plantes nye træer, bør de fra staren være så små som muligt (under 4 m.), for at sikre god udvikling af rødderne. Der må forventes en periode på 20-30 år før de nye træer ligner ’rigtige’ træer. En alternativ træsort kunne være søjle-eg eller søjle-avnbøg, som er velegnede omkring sportsbaner, og som har en forventet levetid på 75-100 år.

 

Myndighedsforhold omkring Kunstgræsbanen

Idet der i denne sag kun fokuseres på de forhold, som har indflydelse på byggefeltet til omklædningsbygningen, vil administrationen ikke desto mindre gøre opmærksom på følgende forhold, som skal iagttages i forbindelse med evt. kommende kunstgræsbane:

 

Jf. § 5.4 i Lokalplan 217 kan eksisterende, bevaringsværdige træer ikke fjernes uden Kommunalbestyrelsens godkendelse. Det forventes, at en dispensation skal behandles af Bygge- og Planudvalget, hvor det belyses, hvilke konsekvenser en fældning af de bevaringsværdige træer vil have.

 

Hegn, banelys og spillerbokse mod syd vil med en turneringsbane (forslag 2 og 3) overskride byggelinjen angivet i § 7.4 i Lokalplan 217. Byggelinjen ligger 10 m fra vejmidten af Kettegård Alle. Der skal således gives dispensation til placering af disse elementer på byggelinjeareal. Det skal i den forbindelse undersøges, om man med fordel kan gøre spillerbokse mobile.

 

Når der foreligger et konkret projekt til kunstgræsbane, skal der igangsættes en VVM-screening (miljøkonsekvens-screening), som afklarer om projektet er VVM-pligtigt. I screeningen, og en evt. efterfølgende VVM-redegørelse, vil de væsentligste spørgsmål være lysgener fra banebelysning, støjgener grundet intensiveret brug af banen, samt krav til beskyttelse af grundvandsinteresser.

 

Konklusion/anbefaling

Administrationen anbefaler at placering af byggefelt godkendes, idet det i bilagte forslag er anskueliggjort, at der dels er skabt nødvendig afstand til musikskolen, dels er taget hensyn til en evt. kommende kunstgræsbane.

 

Udbudsform

Ny omklædningsbygning udbydes i hovedentreprise, i begrænset licitation. Tildelingskriterium: Laveste pris.

 

Tidsplan for ny omklædningsbygning

I tidligere godkendt tidsplan var indlagt to efterfølgende politiske godkendelsesprocesser, henholdsvis ved projektforslag og ved licitationsresultatet.

 

For at indhente forsinkelse og fremme ibrugtagning, og idet der er tale om en mindre anlægssag på under 10 mio. kr., anbefaler administrationen, at procedure ændres til følgende:

1: Nærværende sagsfremstilling, hvor forudsætningerne for byggefeltet ved omklædningsbygningen fastlægges.

2: Godkendelse af dispositionsforslag, herunder frigivelse af anlægsbevilling og orientering om udbudsform.

 

Politisk godkendelse af licitationsresultatet udgår, med mindre at licitationsresultat nødvendiggør en politisk behandling.

 

 

 

Tidsplan

 

Rådgiverudbud

 

Marts 2021

Godkendelse af dispositionsforslag og frigivelse af anlægsbevillig – Fagudvalg, ØU og KB

Juni 2021

Projektforslag, forprojekt, myndighedsprojekt, myndighedsbehandling

April 2021 – Juni 2021

Hovedprojekt, udbudsprojekt, udbudsperiode og licitation

Juni 2021 – September 2021

Kontrahering, mobilisering, udførelse og aflevering

Oktober 2021 –Juli 2022

1. spadestik

 

Primo november 2021

Idriftsætning / Ibrugtagning

 

Ultimo juli 2022

 

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27, oktober 2020, under punkt 15, at der anvendes op til 1,0 mio. kr. fra projekt 0286 – helhedsplan for idrætsområdet til projektering af omklædningsfaciliteter ved Sønderkær i 2020. Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere, at anlægsprojektet indebærer etablering af en ny omklædningsbygning (Forslag A) og at et kommende anlæg skal tage højde for en potentiel etablering af en kunstgræsbane i området. Kommunalbestyrelsen godkendte samtidig, at bygningen forsøges indrettet på en måde, der understøtter fokusområderne i den aktuelle samarbejdsaftale ml. Hvidovre Kommune og DGI.
Kommunalbestyrelsen godkendte sluttelig, at der igangsættes en udvidet undersøgelse af parkerings- og trafikforholdene ved Sønderkærskolen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet ved fastlæggelse for forudsætningerne for byggefeltet til omklædningsfaciliteter ved Sønderkær, ved de ændrede godkendelsesprocesser, og ved ændring af tidsplanen.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne sag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag

Bilag

 1. Forslag 1. (pdf)
 2. Forslag 2. (pdf)
 3. Forslag 3. (pdf)

10. Eventuelt

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-04-2021

Intet.


11. Beslutning - Ansøgning om forlængelse af nedsat forpagtningsafgift samt nedsættelse af driftsomkostninger

Lukket sag

12. Beslutning - Anmodning om forlængelse af forpagtningsaftale og lejeaftale i HBC-hallen

Lukket sag

13. Beslutning - Udviklingsplan for skolernes læringsrum og fysiske rammer

Beslutningstema

Det er politisk besluttet, at der skal udarbejdes en udviklingsplan for skolernes fysiske rammer og læringsrum. Administrationen har derfor udarbejdet en udviklingsplan med syv anbefalinger til, hvordan skolernes læringsrum kan styrkes og udvikles over en 10-årig periode.

 

Kommunalbestyrelsen skal tage udviklingsplanen med tilhørende bilag vedrørende skolernes fysiske rammer og læringsrum til efterretning samt godkende 10-årsplanen.

 

Derudover skal Kommunalbestyrelsen godkende, at udviklingsplanen og prioriteringen af de tilhørende anbefalinger henvises til budgetforhandlingerne i forbindelse med budget 2022 og overslagsår.

Indstilling

Direktørerne indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Kultur– og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at tage udviklingsplan med tilhørende bilag vedrørende skolernes fysiske rammer og læringsrum til efterretning
   
 2. at godkende 10-årsplanen

 

 1. at godkende, at udviklingsplan og prioritering af de tilhørende anbefalinger henvises til budgetforhandlingerne i forbindelse med budget 2022 og overslagsår.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-04-2021

Ad 1.Anbefalet taget til efterretning.

Ad 2.Kan ikke anbefales godkendt.

Ad 3.Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Som en del af udviklingsplanen på skoleområdet godkendte Kommunalbestyrelsen en vision for folkeskolernes fysiske rammer og læringsrum i efteråret 2017. I forlængelse af visionen er der udarbejdet et koncept, som uddyber visionen ved at beskrive, hvordan skolernes forskellige læringsrum kan udvikles, så de understøtter nutidens krav til læring og trivsel.

 

Visionen og konceptets fokuspunkter omhandler bl.a. fleksible fysiske rammer, varierende og inkluderende læringsmiljøer, bedre muligheder for motion og bevægelse, SFO’ens indretning og placering på skolen samt styrkelse af elevernes undervisningsmiljø.

 

Administrationen har i samarbejde med skolelederrepræsentanter gennemgået skolernes fysiske rammer og læringsrum og sammenholdt dem med visionen og konceptet for skolernes læringsrum. Der er i forhold til fokuspunkterne konstateret et større gab mellem vision og den faktiske tilstand.

 

På baggrund af analysen er der udarbejdet syv anbefalinger, som skal sikre mere tidssvarende faciliteter, der understøtter de nuværende krav til skole og fritid. Anbefalingerne er prioriteret tidsmæssigt over en 10-årig periode. For flere af anbefalingerne foreslås det, at de gennemføres over en årrække. 10-årsplanen for de syv anbefalinger er, at

 

 1. opgradere faglokaler til idræt, madkundskab, musik og naturfag, så undervisningen kan leve op til kompetencekravene for fagene (år 1-7).

 

 1. investere i varierende læringsmiljøer, som tager højde for forskellige læringsstile, aktiviteter og nye arbejdsformer (år 2).

 

 1. opgradere og etablere flere elevtoiletter, så kommunen lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området (år 1-6).
  indrette badefaciliteter, så der tages inklusionshensyn og er mulighed for mere privat badning (år 2).

 

 1. samle SFO1 på de skoler, hvor SFO’ens afdelinger ligger væk fra skolen, så den bliver en integreret del af indskolingen (år 2-5).

 

 1. foretage mere grundlæggende ændringer af rummene i basisområderne, dvs. klasselokaler, grupperum og gang – dette med afsæt i erfaringerne fra anbefaling nr. 2 (år 6-7).

 

 1. opgradere udemiljøer særligt for de ældste elever for at sikre mere bevægelse og motion i forhold til denne elevgrupper (år 6-7).
  omlægge boldbaner til miljøvenlige kunstgræsbaner, så de kan anvendes hele året. (år 2-10) (Bør sammentænkes med foreningsområdet).

 

 1. Afdække muligheden for etablering af skolemadsordninger (år 1-2).

 

I forbindelse med anbefaling 6 (om miljøvenlige kunstgræsbaner) er det vigtigt med en opmærksomhed på afvejningen mellem forskellige hensyn. Omlægning af græsbaner til kunstgræsbaner bør vurderes i forhold til tre parametre:

 

 • Brugerbehov (herunder foreningsområdets brug og efterspørgsel)
 • Miljøhensyn
 • Økonomi (anlæg og driftsomkostninger)

 

I bilaget ”10-årsplan - Oversigt over anbefalingerne for skolernes læringsrum i et 10-årsperspektiv” vises et overblik over foreslåede tiltag på de enkelte skoler, og der præsenteres en investeringsoversigt over en 10-årig periode.

Anbefalingerne er uddybet i udviklingsplanen og i beskrivelsen af anbefalinger med estimater.

 

10-årsplanen og bilagsmaterialet er udarbejdet i et samarbejde mellem Center for Trafik og Ejendomme og Center for Skole og Uddannelse, herunder med deltagelse af skoleledere.

 

Indeklimastrategi

Sideløbende med udviklingsplanen er der udarbejdet en indeklimastrategi for skolerne. Udviklingen af strategien er støttet af fondsmidler fra Realdania. Strategien har afsæt i forholdene på Avedøre Skole, Dansborgsskolen og Gungehusskolen og skal bl.a. bidrage til at sikre et balanceret samspil mellem brugernes adfærd og de tekniske løsninger, når der igangsættes indeklimatiltag. Strategien blev politisk behandlet i januar 2020.

Politiske beslutninger og aftaler

I forbindelse med budgetaftalen for 2017 og overslagsårene 2018-20 ønskede Kommunalbestyrelsen, at der skulle udarbejdes en status- og udviklingsplan for skole- og dagtilbuddenes fysiske rammer i et 10-årigt perspektiv.

 

Som en del af 10-årsplanen på skoleområdet godkendte Kommunalbestyrelsen en vision for folkeskolernes fysiske rammer den 31. august 2017, punkt 4.

 

Børne- og Uddannelsesudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret om indeklimastrategien den 13. januar 2020, punkt 6.

Økonomiske konsekvenser

Der er i forbindelse med denne sag ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

 

10-årsplanen indeholder udviklingstiltag for 169.860.000 kr. over den 10-årige periode.

 

Den politiske prioritering af udviklingstiltagene vil blive behandlet i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger.

Retsgrundlag

Det fremgår af folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 1 (lovbekendtgørelse nr. 1396 af 28. september 2020 med senere ændringer), at kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolens virksomhed samt træffer beslutning vedrørende bevillinger til skolevæsnet og de økonomiske rammer for de enkelte skoler.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. 10-årsplan - Oversigt over anbefalinger for skolernes læringsrum i et 10-årsperspektiv (pdf)
 2. Udviklingsplan (pdf)
 3. Status og analyse vedr. skolernes fysiske rammer og læringsrum (pdf)
 4. Koncept for skolernes læringsrum (pdf)
 5. Estimater Udviklingsplan - sammenfatning i tal BUV 2021 (pdf)
 6. Beskrivelse af anbefalinger med estimater BUV 2021 (pdf)