Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Kultur- og Fritidsudvalget den 8. marts 2021

Mødefakta

Dato: Mandag den 8. marts 2021
Mødetidspunkt: Kl. 08:00
Mødested: Via Teams og Sollentuna 2

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Maria Durhuus (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Niels Ulsing (F)
 • Yasir Iqbal (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-03-2021

Mødet blev gennemført som videomøde, jf.§ 7 i bekendtgørelse nr. 1884 af 7. december 2020 om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd og i disses udvalg som led i håndtering af Coronavirussygdom (COVID-19).

 

Protokollen blev læst op ved mødets slutning og samtlige udvalgsmedlemmer tilsluttede sig dens ordlyd. Underskrift af beslutningsprotokollen undlades herefter i medfør af § 5 i bekendtgørelse nr. 1884 af 7. december 2020 om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd og i disses udvalg som led i håndtering af Coronavirussygdom (COVID-19).

 

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-03-2021

 • Orientering om ”Corona-træning”.
 • Orientering om KL’s opfordring til længder på idrætssæsoner 2020/2021.
 • Orientering om fritidspas-ansøgninger til sommerferiekolonier i 2021.
 • Orientering om flytning af Fragmentets musical ”IF/THEN” til juli 2021.

3. Beslutning - Godkendelse af Bulgarian Music & Dance Center "BG Folk Ritmi" som kulturel forening

Beslutningstema

Foreningen Bulgarian Music & Dance Center "BG Folk Ritmi" har ansøgt Hvidovre Kommune om at blive godkendt som en kulturel forening.

 

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende Bulgarian Music & Dance Center "BG Folk Ritmi" som en kulturel forening, som er berettiget til at låne udvalgte kommunale lokaler.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 

 1. at godkende Bulgarian Music & Dance Center "BG Folk Ritmi" som kulturel forening, som er berettiget til at låne udvalgte kommunale lokaler

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-03-2021

For:GruppeA og F.

Imod: GruppeO stemmer imod, da opfattelsen er, at det ikke styrker integrationen.

 

Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Administrationen har modtaget en ansøgning fra foreningen Bulgarian Music & Dance Center "BG Folk Ritmi" om at blive godkendt som kulturel forening. Foreningen er hovedsageligt en social og kulturel forening, hvis formål er at virke for bevarelse og udbredelse af viden om bulgarske traditioner, skikke og kultur, samt at tilskynde og styrke den kulturelle kontakt mellem det bulgarske samfund i Danmark og borgerne i Hvidovre og omegn. 

 

Administrationen vurderer, at foreningen har et kulturelt formål, hvorfor den kan godkendes som en kulturel forening jf. de kriterier, der blev besluttet af Kultur- og Fritidsudvalget på mødet den 3. december 2019, pkt. 6.

 

Opfyldelse af gældende kriterier

Ifølge gældende kriterier skal kulturelle foreninger have et almennyttigt og ikke-kommercielt formål, de skal være hjemmehørende i Hvidovre Kommune, være åbne for alle samt være demokratisk opbygget.

 

Administrationen vurderer, at foreningens vedtægter er fyldestgørende, og at foreningen derfor overholder gældende krav for at blive godkendt som kulturel forening (vedlagt som bilag ”Vedtægter – Bulgarian Music & Dance Center ’BG Folk Ritmi’”). Foreningen har pt. 46 medlemmer, hvoraf 12 er bosat i Hvidovre Kommune.

 

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at Bulgarian Music & Dance Center "BG Folk Ritmi" godkendes som kulturel forening, vil foreningen blive berettiget til at låne udvalgte kommunale lokaler samt søge tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje på lige fod med andre tilskudsberettigede ansøgere.

 

Administrationen bemærker, at Bulgarian Music & Dance Center "BG Folk Ritmi"’s vedtægter også lever op til kriterier for frivillige sociale foreninger. Som frivillig social forening er det muligt at søge § 18- midler (Serviceloven) gennem Frivilligrådet via Ældre- og Sundhedsudvalget.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 3. december 2019, punkt 6, godkendte Kultur- og Fritidsudvalget regelsæt for godkendelse af kulturelle foreninger. 

 

Den 9. september 2019, punkt 9, godkendte Kultur- og Fritidsudvalget, at sager vedrørende kulturelle foreninger fremadrettet skal høre under Kultur- og Fritidsudvalgets ressortområde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Kulturelle foreninger har som udgangspunkt ikke krav på at blive betragtet som folkeoplysende foreninger med tilhørende rettigheder under folkeoplysningsloven, men efter kommunalfuldmagtsreglerne kan Hvidovre Kommune yde økonomisk støtte til en bredere kreds af foreninger, herunder foreninger med kulturelle formål.

 

Serviceloven, (lovbekendtgørelse nr. 1287 af 28. august 2020) § 18 – hvorefter Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger, og årligt fastsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Rammerne for samarbejdet fastlægges af Kommunalbestyrelsen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Vedtægter - Bulgarian Music & Dance Center 'BG Folk Ritmi' (pdf)

4. Beslutning - Godkendelse af reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og Boldklubben Friheden

Beslutningstema

I forbindelse med godkendelse af Hvidovre Kommunes reklame- og sponsorpolitik, har administrationen gennemgået de nuværende reklameaftaler, hvor det kunne konstateres, at reklameaftalen mellem Hvidovre Kommune og Boldklubben Friheden ikke har været formaliseret. 

 

Kultur- og Fritidsudvalget skal på denne baggrund godkende administrationens udkast til en reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og Boldklubben Friheden.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende udkast til reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og Boldklubben Friheden

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-03-2021

Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

 

Reklameaftalen mellem Hvidovre Kommune og Boldklubben Friheden har indtil nu ikke været formaliseret.

 

I den forbindelse har Center for Kultur og Fritid efter dialog med Boldklubben Friheden udarbejdet udkast til en reklameaftale. Udkast til aftalen er vedlagt som bilag ”Udkast til reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og Boldklubben Friheden”.

 

Aftalen indbefatter seks reklamepladser i trådhegnet omkring boldklubbens opvisningsbane ved Strandmarkens Fritidscenter, så reklamer kanopsættes i forbindelse med 1. seniors hjemmekampe.

 

Reklamerne må have en maksimal højde på 3 meter og ikke række ud over den indhegning, som de opsættes på. Reklameskiltet på gavlen må have en maksimal højde på 6 meter og en maksimal bredde på 5 meter.

 

Den foreslåede reklameaftale træder i kraft ved underskrivelse og vil være gældende indtil én af parterne med tre måneders varsel opsiger aftalen.

 

Det er administrationens vurdering, at aftalen lever op til bestemmelserne i Hvidovre Kommunes reklame- og sponsorpolitik, hvor efter kommunen gratis kan afstå reklameplads til frivillige foreninger på kommunens ejendomme, herunder sports- og idrætsanlæg.

 

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. november 2019, punkt 8, udkast til kommunal reklame- og sponsorpolitik.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

 

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne, efter hvilke kommuner kan yde økonomisk støtte til kulturelle og idrætslige formål.

 

Ifølge Hvidovre Kommunes reklame- og sponsorpolitik kan kommunen gratis afstå reklameplads på kommunens ejendom til frivillige foreninger; herunder reklameplads på sports- og idrætsanlæg.

 

Høring

Aftaleudkastet har ifølge vejledningen i Hvidovre Kommunes reklame- og sponsorpolitik været til udtalelse i Center for Trafik og Ejendomme, der ikke har haft nogen bemærkninger til oplægget.

 

Bilag

 1. Udkast til reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og Boldklubben Friheden (pdf)

5. Beslutning - Godkendelse af reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og HIF Gamle Kæmper

Beslutningstema

Den seneste reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og HIF Gamle Kæmper er udløbet, og der skal derfor indgås en ny aftale.

 

Kultur og Fritidsudvalget skal på denne baggrund godkende administrationens udkast til en ny reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og HIF Gamle Kæmper.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende udkast til reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og HIF Gamle Kæmper

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-03-2021

Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

 

Den seneste reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og HIF Gamle Kæmper vedr. faciliteter ved Hvidovre Stadion udløb den 31. december 2018.

 

I den forbindelse har Center for Kultur og Fritid efter dialog med HIF Gamle Kæmper udarbejdet udkast til en ny reklameaftale. Udkast til aftalen er vedlagt som bilag ”Udkast til reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og HIF Gamle Kæmper”.

 

Reklamepladserne fordeles på tyve pladser ifølge aftalen; nitten reklamepladser på indhegningen af terrasserne ved omklædningsbygningen og foran cafeteriet ”Tutten” samt opsætning af ét reklameskilt på gavlen ud mod bane 2.

Reklamerne opsat på indhegningerne må have en maksimal højde på 0,9 meter og ikke række ud over den indhegning, som de opsættes på. Reklameskiltet på gavlen må have en maksimal højde på 0,6 meter og en maksimal bredde på 5 meter.

 

Den foreslåede reklameaftale træder i kraft ved underskrivelse og vil være gældende indtil én af parterne med tre måneders varsel opsiger aftalen.

 

Det er administrationens vurdering, at aftalen lever op til bestemmelserne i Hvidovre Kommunes reklame- og sponsorpolitik, hvor efter kommunen gratis kan afstå reklameplads til frivillige foreninger på kommunens ejendomme, herunder sports- og idrætsanlæg.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. november 2019, punkt 8, udkast til kommunal reklame- og sponsorpolitik.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. januar 2015, punkt 11, den tidligere reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og HIF Gamle Kæmper.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne, efter hvilke kommuner kan yde økonomisk støtte til kulturelle og idrætslige formål.

 

Ifølge Hvidovre Kommunes reklame- og sponsorpolitik kan kommunen gratis afstå reklameplads på kommunens ejendom til frivillige foreninger; herunder reklameplads på sports- og idrætsanlæg.

Høring

Aftaleudkastet har ifølge vejledningen i Hvidovre Kommunes reklame- og sponsorpolitik været til udtalelse i Center for Trafik og Ejendomme, der ikke har haft nogen bemærkninger til oplægget.

 

Bilag

 1. Udkast til reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og HIF Gamle Kæmper (pdf)

6. Beslutning - Anmodning fra Hvidovre Søspejdere om underskudsgaranti til brug for finansiering af spejderhytte

Beslutningstema

Foreningen Hvidovre Søspejdere ønsker at opføre en ny spejderhytte på Hvidovre Havn som følge af, at foreningens tidligere hytte nedbrændte den 1. januar 2016.

 

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere besluttet at udsætte anmodning fra Hvidovre Søspejdere om økonomisk støtte til brug for finansiering af ny spejderhytte, idet havnens udvikling er til politisk drøftelse.

 

Efterfølgende har Hvidovre Søspejdere nedskaleret byggeprojektet med henblik på fremskyndelse af byggeprocessen. Foreningen har derfor indsendt en opdateret anmodning til Hvidovre Kommune om økonomisk støtte på et nedsat beløb, 262.250 kr.

 

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til foreningens anmodning om en underskudsgaranti på op til 262.250 kr. i form af et konkret tilskudsbeløb eller et rentefrit lån til brug for finansiering af det planlagte byggeri.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at beslutte, hvorvidt Hvidovre Kommune skal stille underskudsgaranti til Hvidovre Søspejdere i form af et tilskudsbeløb på 262.250 kr. til finansiering af foreningens planlagte hyttebyggeri
 2. at beslutte, hvorvidt Hvidovre Kommune skal stille underskudsgaranti til Hvidovre Søspejdere i form af et rentefrit lån på 262.250 kr. til finansiering af foreningens planlagte hyttebyggeri
 3. at et lån, såfremt dette bevilges, afdrages med minimum 8.742 kr. årligt, svarende til en løbetid på 30 år. Oppebærer foreningen løbende yderligere indtægter fra fonde eller lignende, modregnes disse i lånet efter aftale med foreningen

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-03-2021

Ad 1. Bortfalder.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Foreningen Hvidovre Søspejdere har via en kommunal brugsretsaftale rådighed over et areal på ca. 1.200 m2 beliggende på Hvidovre Strandvej 29, matr. 24 ir.

 

Foreningens spejderhytte nedbrændte 1. januar 2016, og foreningen har efterfølgende afholdt aktiviteter i en opstillet skurvogn, hvor det nedbrændte klubhus tidligere lå, samt i kælderen under Strandmarkskirken.

 

Foreningen anmodede i sommeren 2020 Hvidovre Kommune om økonomisk støtte i form af en underskudsgaranti på 675.000 kr. i form af et konkret tilskudsbeløb eller et rentefrit lån til brug for finansiering af en ny spejderhytte.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 7. september 2020, pkt. 7, at udsætte anmodningen til politisk drøftelse, idet Hvidovre Havns udvikling tillige er til politisk drøftelse.

 

Efterfølgende har foreningen valgt at nedskalere byggeprojektet og har indsendt en opdateret anmodning om økonomisk støtte i form af en underskudsgaranti på 262.250 kr. Nedskaleringen skyldes, at foreningen ikke opnåede en konkret fondsbevilling, samt at dispositionsforslaget tegnet af arkitekt Mette Lange krævede forskellige kommunale dispensationer. Idet yderligere fondsansøgninger og kommunale sagsbehandlingstider yderligere vil forhale projektet, har foreningen indhentet et nyt dispositionsforslag til et billigere klubhus, hvis opførsel ikke kræver indhentelse af samme dispensationer. Klubhusets design bliver nedskaleret fra en klassisk havnebygning med gavlhus til et mere simpelt længehus inspireret af Quark Centeret. Det betyder, at klubhuset ikke får en første sal og derfor bliver mindre. (Dispositionsforslagene er vedlagt som bilag ”Disposition for nedskaleret spejderhytte” og ”Arkitekt Mette Langes disposition for spejderhytte”).

 

Ifølge entreprenøren varer byggeprocessen 8 måneder, og foreningen ønsker at den påbegyndes i marts 2021. Således kan spejderhytten være klar til foreningens vintersæson, hvis aktiviteter (sejlerteori, navigation, mm.) alle foregår indendørs.

 

Spejderhyttens anslåede byggepris jf. entreprenørens overslag er ca. 3.8 mio. kr. Foreningen har fået udbetalt 3.15 mio. kr. i skadeserstatning for den tidligere hytte og har derudover fået bevilget 100.000 kr. fra Aktieselskabet Dampskibsselskabet Orient's Fond, 100.000 kr. fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, og 194.000 kr. fra Nykredits Fond. Byggeprojektets budget fremgår af foreningens ansøgning vedlagt som bilag ”Opdateret ansøgning fra Hvidovre Søspejdere om økonomisk støtte til spejderhytte”.

 

Foreningen forventer at have ca. 3,54 mio. kr. til rådighed til byggeriet inklusive skadeserstatninger og fondstilskud, og de forventede udgifter udgør i alt ca. 3,8 mio. kr.

På denne baggrund ansøger foreningen Hvidovre Kommune om en underskudsgaranti på 262.250 kr. i form af et konkret tilskudsbeløb eller et rentefrit lån til brug for finansiering af det planlagte byggeri.

 

Administrationen foreslår efter dialog med foreningen, at lånet afdrages med 8.742 kr. årligt svarende til en løbetid på 30 år, således at første betaling foreligger 1. januar 2022, og sidste betaling foreligger 1. december 2051.

 

Foreningen har ikke mulighed for at låne det manglende beløb af egen bank og vurderer desuden, at det vil være uhyre vanskeligt for foreningen at tilbagebetale et potentielt lån med renteniveau på aktuelle markedsvilkår.

 

Samspil med Helhedsplan for Hvidovre Havn

Borgermøde om udviklingen af havnen blev afholdt den 25. november 2020 i Kometen med inddragelse af borgere og foreninger.Mødet blev afholdt både som et møde med fysisk fremmøde med tilmelding og med mulighed for at deltage virtuelt/online.

På mødet blev der givet udtryk for fra mange sider, at foreningerne også fremover skal være en væsentlig del af havnen.

 

Hvidovre Søspejderes nuværende brugsretsaftale løber frem til 2037. Ifølge den gældende aftale vil foreningen blive kompenseret svarende til hyttens aktuelle værdi, såfremt Hvidovre Kommune – som konsekvens af helhedsplanen for Hvidovre Havn – vil anvende det pågældende areal inden for denne periode.

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiudvalget behandlede den 18. januar 2021, punkt 11, prioritering af tiltag på Hvidovre Havn. Dagsordenspunktet blev udsat.

 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 7. september 2020, punkt 7, at udsætte anmodning fra Hvidovre Søspejdere om økonomisk støtte på 675.000 kr. til brug for finansiering af ny spejderhytte til politisk drøftelse.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. september 2017, punkt 23, ny brugsretsaftale på 20 år med Hvidovre Søspejdere for areal i Hvidovre Havn, og godkendte, at såfremt Hvidovre Kommune vil anvende arealet inden for den aftalte 20-årige periode, som konsekvens af helhedsplanen for Hvidovre Havn, og hvis dette medfører, at hytten skal fjernes, kompenseres foreningen svarende til hyttens aktuelle værdi, eller i tilfælde af, at hytten ikke er færdigopført, kompenseres for de udgifter, der ved opsigelsens ikrafttræden har været afholdt til opførelsen. Foreningen anvises desuden en passende grund, hvorpå foreningen vil kunne opføre et nyt klubhus eller opnå brugsret til eksisterende klubhus.

 

Helhedsplan for Hvidovre Havn blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen 28. april 2009, punkt 4.

 

Kommunalbestyrelsen har tidligere godkendt en række låneaftaler med forskellige folkeoplysende foreninger:

 • Den 17. december 2009: lån på 1.000.000 kr. til Hvidovre Badminton Club
 • Den 18. juni 2013: lån på 200.000 kr. til Hvidovre Skøjte Klub
 • Den 25. oktober 2016, pkt. 17: lån på 450.000 kr. til Hvidovre Vinterbadere
 • Den 28. marts 2017: lån på 100.000 kr. til Hvidovre Atletik & Motion
 • Den 30. januar 2018, pkt. 10: lån på 400.000 kr. til Hvidovre Idrætsforening, fodboldafd.

 

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Søspejdere ansøger Hvidovre Kommune om en underskudsgaranti på 262.250 kr. i form af et konkret tilskudsbeløb eller et lån, der kassefinansieres.

 

Administrationen foreslår efter dialog med foreningen, at lånet afdrages med 8.742 kr. årligt svarende til en løbetid på 30 år, således at første betaling foreligger 1. januar 2022, og sidste betaling foreligger 1. december 2051.

 

Såfremt foreningens egne finansieringsmuligheder forbedres – eksempelvis via modtagelse af fondsstøtte - vil disse beløb blive modregnet i et potentielt tilskudsbeløb eller lån eller bruges til hurtigere tilbagebetaling som ekstraordinært afdrag eller modregning i et potentielt låns hovedstol.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne efter hvilke kommuner kan yde økonomisk støtte til kulturelle og idrætslige formål.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Opdateret ansøgning fra Hvidovre Søspejdere om økonomisk støtte til spejderhytte (pdf)
 2. Disposition for nedskaleret spejderhytte (pdf)
 3. Arkitekt Mette Langes disposition for spejderhytte (pdf)

7. Beslutning - Anmodning om forlængelse af forpagtningsaftale og lejeaftale i HBC-hallen

Beslutningstema

Den nuværende forpagtningsaftale mellem Martin Bruun og Hvidovre Kommune vedr. HBC-hallens restaurant udløber den 1. juli 2021.

Administrationen har modtaget anmodning fra Martin Bruun om forlængelse af forpagtningsaftalen, så den gælder til og med den 30. juni 2025.

 

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om anmodningen skal imødekommes, eller om forpagtningen enten skal i offentligt udbud eller i begrænset udbud til lokale foreninger.

 

Dertil skal Kommunalbestyrelsen give afslag på Martin Bruuns anmodning om forlængelse af lejeaftalen vedr. forpagterlejligheden i HBC-hallen, idet der tidligere er truffet politisk beslutning om at lejligheden skal anvendes til andet formål.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at beslutte, hvorvidt Martin Bruuns anmodning om forlængelse af forpagtningsaftale i HBC-hallen til og med 30. juni 2025 skal imødekommes, eller om aftalen enten ønskes i offentligt udbud eller i begrænset udbud til lokale foreninger
 2. at give afslag på Martin Bruuns anmodning om forlængelse af lejeaftalen vedrørende lejligheden i HBC-hallen, såfremt forpagters anmodning om forlængelse af forpagtningsaftalen imødekommes

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-03-2021

Udvalget vurderer, at Niels Ulsing(F) ikke er inhabil.

 

Ad 1. Det anbefales, at den nuværende forpagter tilbydes, at den eksisterende forpagtningsaftale forlænges med 2 år på gældende vilkår, hvorefter aftalen skal sendes i udbud.

 

Ad 2. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Forlængelse eller udbud af forpagtningen af HBC-hallens restaurant

Forpagtningsaftalen vedrørende HBC-hallens restaurant regulerer Hvidovre Kommunes bortforpagtning af køkken, spiserum og inventardepot beliggende i HBC-hallen, Bibliotekvej 62.

 

Martin Bruun overtog i 2016 forpagtningen for perioden 1. juli 2016 til og med 30. juni 2020. Efter Martin Bruuns anmodning godkendte Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2020 en ny forpagtningsaftale med Hvidovre Kommune gældende for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2021. Det blev i den forbindelse forudsat, at lejeaftalen følger forpagtningsaftalen og således også udløber den 30. juni 2021.

 

Martin Bruun anmoder nu om en yderligere forlængelse af forpagtningen frem til 30. juni 2025. (Vedlagt som bilag: ”Martin Bruuns anmodning om forlængelse af forpagtningsaftale og lejeaftale i HBC-hallen af den 11. november 2020”).

 

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om anmodningen skal imødekommes, eller om forpagtningsaftalen skal i enten offentligt udbud eller i begrænset udbud til lokale foreninger. (Vedlagt som bilag: ”Forpagtningskontrakt vedrørende HBC-hallens restaurant 2020-2021” samt ”Udkast til allonge til forpagtningskontrakt vedrørende forlængelse til 2025”).

 

Forlængelse af lejeaftalen for forpagterlejligheden
På HBC-hallens anden sal er indrettet en lejlighed på 80 m2, som Hvidovre Kommune pt. udlejer til Martin Bruun.

 

Martin Bruun anmoder nu om forlængelse af lejeaftalen til og med 30. juni 2025, såfremt forlængelsen af forpagtningsaftalen imødekommes.

 

Imidlertid godkendte Kommunalbestyrelsen den 29. september 2020, at der reserveres 200.000 kr. fra projekt 0286 – helhedsplan for idrætsområdet til ombygning af forpagterlejligheden i HBC-hallen i 2021. Ombygningen af lokalerne sker til brug for Hvidovre Badminton Clubs foreningsaktiviteter og påbegyndes efter Martin Bruuns fraflytning.

 

Administration foreslår derfor, at der gives afslag på forlængelse af lejeaftalen, idet ombygningen af lokalerne er politisk besluttet.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. september 2020, punkt 16, at der reserveres 200.000 kr. fra projekt 0286 – helhedsplan for idrætsområdet til ombygning af forpagterlejligheden i HBC-hallen i 2021.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. maj 2020, punkt 22, ny forpagtningsaftale mellem Hvidovre Kommune og Martin Bruun vedr. HBC-hallens restaurant gældende for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2021. Lejekontraktens varighed vedr. forpagterlejligheden følger forpagtningsaftalen og blev ved beslutningen derfor tillige forlænget til og med 30. juni 2021.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. september 2015, punkt 22, forpagtningsaftale mellem Hvidovre Kommune og Martin Bruun vedr. HBC-hallens restaurant gældende for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2020.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

I henhold til gældende forpagtningsaftales § 3, løber forpagtningsperioden fra den 1. juli 2020 til den 30. juni 2021, hvor forpagtningen ophører uden opsigelse. Forud for forpagtningsperiodens udløb vil parterne dog kunne begære aftalen genforhandlet med henblik på en forlængelse af forpagtningsperioden.

 

Et eventuelt udbud af forpagtningen gennemføres under overholdelse af de forvaltningsretlige regler og principper.

Høring

Der er ikke foretaget høring i sagen, men Hvidovre Badminton Club har overfor administrationen nyligt tilkendegivet, at man håber, at der ikke pludselig laves om på beslutningen om klublokalet, dvs. ombygningen af lejligheden. (Vedlagt som bilag: ”Hvidovre Badminton Clubs henvendelse til administrationen vedrørende lejemålet i HBC-hallen af den 18. januar 2021”).

 

Hvidovre Badminton Clubs henvendelse i den henseende udspringer af en orientering om denne sag givet til Kultur- og Fritidsudvalget på møde den 11. januar 2021, under punkt 2, Meddelelser.

Bilag

 1. Forpagtningskontrakt vedrørende HBC-hallens restaurant 2020-2021 (pdf)
 2. Udkast til allonge til forpagtningskontrakt vedrørende forlængelse til 2025 (pdf)
 3. Hvidovre Badminton Clubs henvendelse til administrationen vedrørende lejemålet i HBC-hallen af den 18. januar 2021 (pdf)
 4. Martin Bruuns anmodning om forlængelse af forpagtningsaftale og lejeaftale i HBC-hallen af den 11. november 2020 (pdf)

8. Beslutning - Lejerbo Boldklubs ansøgning om tilskud til sommerstævne i 2021

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende ansøgning fra Lejerbo Boldklub om tilskud til leje af toiletvogn, kølevogn, telt samt påsætning af dommere fra DBU i forbindelse med foreningens årlige sommerstævne, der planmæssigt skal afholdes den 19. juni 2021.

Lejerbo Boldklub ansøger om et tilskud på 10.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget
 

 1. at godkende, at der bevilges tilskud til Lejerbo Boldklub til brug for leje af toiletvogn, kølevogn, telt samt påsætning af dommere fra DBU i forbindelse med foreningens årlige sommerstævne, samt at beslutte tilskuddets beløbsstørrelse

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-03-2021

Godkendt, at der bevilges et tilskud på 10.000 kr.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Lejerbo Boldklub ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om økonomisk tilskud til brug for leje af toiletvogn, kølevogn, telt samt påsætning af dommere fra DBU i forbindelse med foreningens årlige sommerstævne og efterfølgende fest, der planmæssigt afholdes den 19. juni 2021. (vedlagt som bilag: ”Ansøgning om tilskud til sommerstævne 2021”).

 

Der forventes deltagelse af 200-300 deltagere fordelt på 15-20 hold.

Da der er betydelig afstand mellem foreningens lokaler ved Gungehusskolen og foreningens kampbane ved Tarta Ground, har foreningen betydelige omkostninger til leje af toiletvogne, kølevogn samt telt til at huse arrangementet.

 

Foreningen ansøger derfor Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud på 10.000 kr. til delvis dækning af de nævnte udgifter. Administrationen bemærker, at regnskabet for Lejerbo Boldklubs sommerstævne i 2019 udviste et overskud på 11.678 kr. Det anbefales, at tilskuddet bevilges til dækning af udgifter, som ikke dækkes ind af klubbens indtægter ved stævneafviklingen.

 

Kultur- og Fritidsudvalgets kriterier for bevillinger fra Rådighedspuljen

Administrationen bemærker, at Kultur- og Fritidsudvalget tidligere har bevilliget tilskud til Lejerbo Boldklubs afholdelse af sommerstævner i henholdsvis 2017, 2018, 2019 og 2020. Ifølge kriterierne for bevilling af tilskud, kan en ansøger kun opnå tilskud én gang årligt til samme arrangement. Ved ansøgning om tilskud til tilbagevendende projekter, skal projektet hvert år indeholde et nyskabende element.

 

Som nyskabende element nævner Lejerbo Boldklub i nærværende ansøgning, at foreningen har etableret et U14 hold (spillere under 14 år), som den overvejer at lave en række for ved sommerstævnet i 2021.

 

Opmærksomhedspunkt i forbindelse med Covid-19 situationen

Kultur- og Fritidsudvalgte tildelte på baggrund af ansøgning fra foreningen tilskud til afholdelse af sommerstævnet i 2020. Stævnet blev imidlertid aflyst som følge af regeringens restriktioner i forbindelse med Covid-19. Bevillingen blev derfor annulleret, og Kultur- og Fritidsudvalget gav efterfølgende afslag på foreningens ansøgning om at beholde midlerne til brug for foreningens andre afholdte udgifter i 2020.

 

I nærværende ansøgning bemærker foreningen, at der som følge af den nuværende Covid-19 situation er usikkerhed om rammevilkårene for afholdelse af stævnet i 2021. Kan stævnet ikke planmæssigt afholdes den 19. juni 2021, vil foreningen forsøge at afholde det i enten juli eller august 2021.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere bevilget tilskud til Lejerbo Boldklub til lignende formål:

 

2017

10.000 kr. til brug for leje af toiletvogn, kølevogn, telt samt påsætning af dommere til sommerstævne i 2017

2018

10.000 kr. til brug for leje af toiletvogn, kølevogn, telt samt påsætning af dommere til sommerstævne i 2018

2019

10.000 kr. til brug for leje af toiletvogn, kølevogn, telt samt påsætning af dommere til sommerstævne i 2019

2020 – annulleret som følge af Covid-19

10.000 kr. til brug for leje af toiletvogn, kølevogn, telt samt påsætning af dommere til sommerstævne i 2020

 

Kultur- og Fritidsudvalget gav den 5. oktober 2020, punkt 6, afslag på Lejerbo Boldklubs ansøgning om dispensation til alternativ brug af kommunalt tilskud, da foreningen ikke havde dokumenteret afholdte udgifter vedr. aflyst sommerstævne i 2020 som følge af Covid-19.

Økonomiske konsekvenser

Der resterer inden en potentiel tilskudsbevilling 324.824 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje i 2021.

 

En bevilling af det ansøgte tilskud vil formindske Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje med 10.000 kr.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne, efter hvilke kommuner kan yde økonomisk støtte til idrætslige formål.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


9. Beslutning - Udbud af forpagtning af kiosken ved Friluftsbadet Præstemosen

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. november 2019, at administrationen igangsatte et begrænset udbud af kiosken ved friluftsbadet fra sommersæsonen 2020 til lokale foreninger og erhvervsdrivende.

 

Da det indtil videre ikke har været muligt at indgå en ny forpagtningsaftale via et begrænset udbud, foreslår administrationen, at forpagtningen sendes i offentligt udbud, således at forplejning fortsat kan tilbydes friluftsbadets gæster.

 

Kommunalbestyrelsen skal på den baggrund godkende, at administrationen igangsætter et offentligt udbud af kiosken ved friluftsbadet fra sommersæsonen 2021 samt godkende administrationens udkast til en forpagtningskontrakt.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende, at administrationen igangsætter et offentligt udbud af kiosken ved Friluftsbadet Præstemosen fra sommersæsonen 2021
 2. at godkende administrationens udkast til en forpagtningskontrakt

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-03-2021

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. november 2018 ny forpagtningskontrakt vedrørende Restaurant Halvleg i Frihedens Idrætscenter. Kiosken i Friluftsbadet Præstemosen havde hidtil været inkluderet i den samlede forpagtningskontrakt, men i det godkendte tilbud fravalgte den nye forpagter – i overensstemmelse med udbudsvilkårene - betjeningen af kiosken i friluftsbadet, hvorfor kiosken ikke ville være bemandet fremover. Af denne grund besluttede kommunalbestyrelsen samtidig, at administrationen skulle udarbejde oplæg til udbud af forpagtningen af kiosken.   

 

Administrationen vurderede efterfølgende, at det ville være vanskeligt at engagere en forpagter til kiosken grundet forpagtningens begrænsede åbningstid og sæsonbestemte kundegrundlag, og den 30. april 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen administrationens forslag om i stedet at opsætte snackautomater ved Friluftsbadet Præstemosen.

Imidlertid måtte administration den 26. november 2019 orientere kommunalbestyrelsen om, at det ikke havde vist sig muligt at opsætte snackautomaterne. Friluftsbadet personale har ikke logistisk mulighed for at bemande dem, og eksterne leverandører har ikke ønsket at påtage sig opgaven med henvisning til en forventet begrænset indtjening.

 

Ligeledes blev Kommunalbestyrelsen den 26. november 2019 orienteret om, at administrationen havde indgået en ekstraordinær aftale med forpagteren af Restaurant Halvleg om drift af kiosken i sommersæsonen 2019 for at sikre forplejningen af friluftsbadets gæster.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte dertil den 26. november 2019, at administrationen igangsatte et begrænset udbud af kiosken fra sommersæsonen 2020 til lokale foreninger og erhvervsdrivende. Hensigten var, at en eller flere foreninger kunne have interesse i supplere sine indtægtsgrundlag ved periodevist at drive kiosken. Administrationen modtog imidlertid ingen interessetilkendegivelser for forpagtning af kiosken i sommersæsonen 2020. Administrationen indgik derfor på ny en ekstraordinær aftale med forpagteren af Restaurant Halvleg om drift af kiosken i sommersæsonen 2020. Det bemærkes, at forpagteren af Restaurant Halvleg fremadrettet stadig ikke ønsker at drive kiosken.

 

Administrationen har efterfølgende modtaget én interessetilkendegivelse fra en forening om forpagtning af kiosken i sommersæsonen 2021. Imidlertid er tilkendegivelsen nu trukket tilbage, og det har derfor indtil videre ikke være muligt at indgå forpagtningsaftale via et begrænset udbud.

 

Forslag til udbudsproces

Administrationen foreslår, at der foretages et offentligt udbud af kioskfaciliteterne fra sommersæsonen 2021 med sigte på at nå ud til flest mulige lokale interessenter. Udbuddet foreslås foretaget ved annonce i Hvidovre Avis.

 

Forpagtningsvilkårene vil være til forhandling. Administrationen har udarbejdet et udkast til en forpagtningskontrakt, som er vedhæftet som bilag ”Udkast til forpagtningskontrakt vedr. kiosken ved Friluftsbadet Præstemosen”.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. november 2018, punkt 28, at administrationen skulle udarbejde oplæg til udbud af forpagtningen af kiosken i Friluftsbadet Præstemosen.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. april 2019, punkt 16, administrationens forslag om at opsætte snackautomater ved friluftsbadet. Der blev samtidig ønsket en status på projektet efter et halvt år.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 26. november 2019, punkt 20, at administrationen igangsatte et begrænset udbud af kiosken ved friluftsbadet til lokale foreninger og erhvervsdrivende.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Et udbud gennemføres under overholdelse af de forvaltningsretlige regler og principper.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Udkast til forpagtningskontrakt vedr. kiosken ved Friluftsbadet Præstemosen (pdf)

10. Beslutning - Hvidovre Ishockey Klubs anmodning om forlængelse af is-sæsonen i Frihedens Idrætscenter

Beslutningstema

Dansk Ishockey Union har henvendt sig til Hvidovre Ishockey Klub med henblik på at afklare, om klubben kan træne og afvikle kampe på hjemmebane i Frihedens Idrætscenter i månederne april, maj og juni2021. Der er i alt tre ishaller i Frihedens Idrætscenter; Ishal 1 (åben til og med marts), Curlinghallen (åben til og med marts) samt Ishal 2 (åben til og med april).

Hvidovre Ishockey Klub har derfor henvendt sig til administrationen med anmodning om forlængelse af is-sæsonen 2020/2021 i Frihedens Idrætscenter grundet den nuværende nedlukning som følge af COVID-19. Anmodningen understøttes af henvendelse fra Dansk Idrætsforbund på vegne af Hvidovre Ishockey Klub, Hvidovre Skøjteklub og Hvidovre Curling Club.

 

Administrationen har udarbejdet forslag til mulige scenarier for forlængelse af is-sæsonen i Frihedens Idrætscenter. Derudover gør administrationen opmærksom på, at det kan være forbundet med væsentlige driftsmæssige udfordringer at holde ishallerne åbne i sommerperioden, hvor af konsekvenserne ikke kendes til fulde.

 

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, hvorvidt Hvidovre Ishockey Klubs anmodning skal imødekommes, samt beslutte hvilket scenarie der skal gælde for forlængelsen. Såfremt anmodningen imødekommes helt eller delvist, skal det godkendes, at der gives kassefinansieret tillægsbevilling svarende til størstedelen af omkostningerne (scenarie 1–3), samt at der for alle tre scenarier finansieres 0,3 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets ramme. Administrationen anbefaler, at scenarie 4 godkendes, hvortil der kan anvises finansiering inden for Kultur- og Fritidsudvalgets samlede ramme.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at beslutte, hvorvidt anmodningen fra Hvidovre Ishockey Klub om forlængelse af is-sæsonen 2020/2021 i Frihedens Idrætscenter skal imødekommes, samt beslutte hvilket scenarie der skal gælde for forlængelsen
 2. at godkende, at der gives kassefinansieret tillægsbevilling til størstedelen af forlængelse af is-sæsonen 2020/2021 til ét af scenarierne, samt at der for alle tre scenarier finansieres 0,3 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets ramme:

a) scenarie 1 til 1,6 mio. kr.

b) scenarie 2 til 0,6 mio. kr.

c) scenarie 3 til 0,4 mio. kr.

 1. at godkende, at d) scenarie 4 til 0,3 mio. kr. finansieres fra Kultur- og Fritidsudvalgets ramme

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-03-2021

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Bortfalder.

Ad 3. Scenarie 4 anbefales godkendt inklusive åbning af curlinghallen til en merudgift på 25.000 kr., som finansieres indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets egen ramme.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Baggrund

Grundet den nuværende COVID-19 situation har ishallerne i Frihedens Idrætscenter været lukkede siden 9. december 2020 for foreningslivet og offentligheden. Isen er af hensyn til afvikling af træning for eliteidrætsudøvere bevaret. I is-sæsonen 2020/2021 fjernes isen i Ishal 1 og Curlinghallen planmæssigt den 29. marts, imens isen fjernes i Ishal 2 den 1. maj. Isen genetableres planmæssigt i hallerne medio juli, således at hallerne åbner til is-sæsonen 2021/2022 primo august.

 

Dansk Ishockey Union har henvendt sig til Hvidovre Ishockey Klub med henblik på at afklare, om klubben kan træne og afvikle kampe på hjemmebane i månederne april, maj og juni 2021.

Ishockeyklubben har derefter henvendt sig til administrationen med anmodning om forlængelse af is-sæsonen 2020/2021. Ishockeyklubben oplyser, at VM for kvinder i Canada er rykket til starten af juni, hvorfor klubbens eliteidrætsudøvere har brug for at træne indtil da.

Derudover har klubbens ordinære medlemmer ikke kunnet træne i flere måneder, og udover ønsket om at kunne afvikle kampe, ønsker klubben med forlængelsen af is-sæsonen at kunne fastholde sine medlemmer. (Vedlagt som bilag: ”Anmodning fra Hvidovre Ishockey Klub om forlængelse af is-sæsonen 2020/2021”). Anmodningen understøttes af henvendelse fra Dansk Idrætsforbund på vegne af Hvidovre Ishockey Klub, Hvidovre Skøjteklub og Hvidovre Curling Club. (Vedlagt som bilag: ”Opfordring fra Dansk Idrætsforbund om forlængelse af is-sæsonen 2020/2021 af den 18. februar 2021”)

 

Samlet er der 657 faste brugere af ishallerne. Administrationen har adspurgt Hvidovre Skøjteklub, som også er interesserede i en forlængelse af is-sæsonen. Derudover vil Hvidovres andre isklubber potentielt også være interesserede i forlængelsen. Hvidovre Ishockey har 357 medlemmer (262 under 25 år og 95 over), Hvidovre Skøjte Klub har 237 medlemmer (209 under 25 år og 28 over), Copenhagen Crusaders har 56 medlemmer (53 under 25 år og 3 over), Hvidovre Isstok har 7 medlemmer (alle over 25 år) og Hvidovre Curlingklub har 168 medlemmer (30 under 25 år og 138 over).

Såfremt forlængelsen godkendes, vil administrationen i samarbejde med klubberne fordele tiderne i ishallerne.

 

Administrationen har udarbejdet forslag til fire scenarier for forlængelse af is-sæsonen 2020/2021 samt en beskrivelse af væsentlige udfordringer af økonomisk, teknisk, personale- og præcedensmæssig karakter. Ved enkelte udfordringer kendes de driftsmæssige konsekvenser ikke, og en afklaring heraf vil kræve en ekstern vurdering fra eksempelvis Teknologisk Institut.

 

I den forbindelse vurderer administrationen, at scenarie 4 - hvor kun Ishal 2 forlænges med åbning i maj måned - vil være den mest hensigtsmæssige set i forhold til de nævnte væsentlige udfordringer. (Vedlagt som bilag: ”Notat vedr. scenarier for forlængelse af is-sæson 2020/2021 samt væsentlige udfordringer i forbindelse hermed”).

 

Finansiering af forlængelsen

Idrætsområdet er særligt påvirket af restriktionerne og nedlukningerne i forbindelse med COVID-19 pandemien, der især påvirker områdets indtægtsniveau vedrørende f.eks. salg af entrebilletter til svømmehaller og skøjtehallen (offentligt skøjteløb). Områdets samlede merforbrug er delvist kompenseret via de mindreudgifter vedrørende driften, som restriktioner og nedlukninger også medfører, samt ved at udvise mådehold. Idrætsområdets regnskab for 2020 udviser således et samlet merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. En lignende påvirkning af området kan forventes i 2021, hvorfor der inden for idrætsområdet ikke forventes at kunne anvises finansiering af de beskrevne scenarier til forlængelse af is-sæsonen.

 

Det øvrige kultur- og fritidsområde påvirkes også af restriktionerne og nedlukningerne i forbindelse med COVID-19 pandemien, hvilket medfører, at der ikke forventes at kunne afvikles større arrangementer i første kvartal i 2021.

Derudover må der forventes færre ansøgninger om mindre tilskud til foreningsaktiviteter og lignende i 1. kvartal af 2021. Samlet set kan det forventes, at der vil kunne findes finansiering til scenarie 4 (estimerede udgifter for ca. 0,3 mio. kr.) inden for den samlede ramme ved regnskabsafslutningen vedrørende 2021.

 

Såfremt et af de første tre scenarier godkendes, kan der ikke anvises fuld finansiering hertil indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets samlede ramme. Rammefinansieringen vedrørende scenarie 4 er modregnet i de tre første scenarier.

 

Administrationen bemærker, at der sædvanligvis ikke er grundlag for at holde ishallerne åbne for offentligheden i april, maj og juni grundet lav efterspørgsel. Udgifter til offentlig brug er derfor ikke medtagede i estimeringen af omkostninger til forlængelsen.

 

Administrationen bemærker desuden, at Hvidovre Kommunes andre idrætsforeninger potentielt tillige kan anmode om forlængelse af sæsonerne i kommunens andre haller, svømmehaller og centre. Kommunen har ikke ved sin eventuelle beslutning om et udvidet serviceniveau på ét område (i form af udvidelse af istiden til gavn for denne del af elitesporten og foreningslivet) pligt til også at skulle udvide serviceniveauet på andre beslægtede områder såsom svømmehaller o.lign.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. december 2017, punkt 12, at udvide istiden i Frihedens Idrætscenter fra 1. april 2018 til 30. april 2018, og at der blev givet en udgiftsbevilling på 227.608 kr. og en indtægtsbevilling på 40.000 kr. vedrørende offentligt skøjteløb, hvorved der blev givet en nettoudgiftsbevilling på 187.608 kr., som finansieredes via et forventet mindreforbrug i 2017 på Kultur- og Fritidsudvalgets ramme vedrørende diverse puljer og fritidsaktiviteter.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte tillige den 19. december 2017, punkt 12, at der i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019 skulle drøftes, hvorvidt der permanent skal afsættes midler til udvidet istid i Frihedens Idrætscenter.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. oktober 2019, punkt 3, i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020, at der gives tillægsbevilling på ca. 0,2 mio. kr. til udvidet åbning af skøjtehallen i Frihedens Idrætscenter (Ny Ishal / Ishal 2) i april måned.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt et af de første tre scenarier godkendes, kan der ikke anvises fuld finansiering hertil indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets samlede ramme men gives kassefinansiering hertil. Rammefinansieringen vedrørende scenarie 4 er modregnet i tre første scenarier.

 

Scenarie 1:

Hvis ansøgningen fra ishockeyklubben om åbning af ishallerne (inklusive Curlinghallen) i april, maj og juni måned 2021 (inklusive juli af hensyn til genåbning i juli) imødekommes, vil det medføre estimerede udgifter for i alt ca. 1,6 mio. kr.

 

Scenarie 2:

Hvis begge ishaller (inklusive Curlinghallen) holdes åbne i april og maj måned 2021, vil det medføre estimerede udgifter for i alt ca. 0,6 mio. kr.

 

Scenarie 3:

Hvis Ishal 2 (inklusive Curlinghallen) holdes åben i maj og juni måned 2021 (inklusive juli af hensyn til genåbning i juli), vil det medføre estimerede udgifter for i alt ca. 0,4 mio. kr.

 

Scenarie 4:

Hvis Ishal 2 holdes åben i maj måned 2021, vil det medføre estimerede udgifter for i alt ca. 0,3 mio. kr., der finansieres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets samlede ramme.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne, efter hvilke kommuner kan støtte idrætslige formål.

Bilag

 1. Anmodning fra Hvidovre Ishockey Klub om forlængelse af is-sæsonen 2020/2021 (pdf)
 2. Opfordring fra Dansk Idrætsforbund om forlængelse af is-sæsonen 2020/2021 af den 18. februar 2021 (pdf)
 3. Notat vedr. scenarier for forlængelse af is-sæson 2020/2021 samt driftsmæssige udfordringer i forbindelse hermed (pdf)

11. Beslutning - Placering af skaterbane og anlægsbevilling

Beslutningstema

Der er i budget 2021 afsat 5 mio. kr. til etablering af en skaterbane. 

 

Det følger af den politiske aftale, at skaterbanen om muligt også skal kunne anvendes som et LAR-projekt. Desuden at skaterbanens udformning og placering skal forelægges til politisk drøftelse.

 

Administrationen har foretaget en overordnet screening af potentielle arealer (Areal A-L). På baggrund af screeningen foreslår administrationen, at der arbejdes videre med en løsning, hvor skaterbanen placeres på et af fem følgende arealer: A) Avedøre Stationsby - Brandtomt efter Børnehuset Enghøj, B) Bag Frydenhøjhallen C) Gungehusskolen ved HBC-Hallen, E) Hvidovre Stadion - Hjørnet af Hvidovrevej og Sollentuna Allé eller L) Ved Avedøre Stadion. Forslagene er ikke opstillet i prioriteret rækkefølge.

 

Kommunalbestyrelsen skal godkende en prioriteret rækkefølge for placeringen af skaterbanen. Der skal prioriteres mellem A, B, C, E og L. Desuden skal Kommunalbestyrelsen give anlægsbevilling på 5 mio. kr.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende en prioriteret rækkefølge for placeringen af skaterbanen. Der skal prioriteres mellem A, B, C, E og L:  

 

-         A: Avedøre Stationsby - Brandtomt efter Børnehuset Enghøj

-         B: Bag Frydenhøjhallen

-         C: Gungehusskolen ved HBC-Hallen

-         E: Hvidovre Stadion – Hjørnet af Hvidovrevej og Sollentuna Allé

-         L: Ved Avedøre Stadion

 

 

 1. at give anlægsbevilling på 5 mio. kr.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-03-2021

Ad 1.

GruppeO fremsætter ændringsforslag om, at sagen udsættes en måned og at en placering ved Rebæk Søpark undersøges.

For: GruppeO.

Imod: GruppeA og F.

Ændringsforslaget bortfalder.

 

GruppeA og F anbefaler placering A: Avedøre Stationsby godkendt.

For: GruppeA og F.

Imod: GruppeO under henvisning til eget ændringsforslag.

 

Placering A ved Avedøre Stationsby anbefales godkendt.

 

Resten af forslagene til placeringerne bortfalder.

 

Ad 2. Anbefales godkendt af GruppeA og F.

GruppeO afventer stillingtagen fra Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-03-2021

Gruppe O fremsatte ændringsforslag om, at sagen udsættes en måned og at en placering ved Rebæk Søpark undersøges.

 

For: Gruppe O.

Imod: Gruppe A, F, V, Liste H og Steen Ørskov Larsen (UP).

 

Ændringsforslaget blev ikke godkendt.

 

Ad 1. Prioriteret rækkefølge – Forslag A

 

For: Gruppe A, F og Liste H.

Imod: Gruppe V og O med henvisning til eget forslag.

 

Steen Ørskov Larsen (UP) afventer kommunalbestyrelsen.

 

Forslag A (Avedøre Stationsby) anbefales godkendt.

 

Ad 2.

For: Gruppe A, F og Liste H.

 

Gruppe O, V og Steen Ørskov Larsen (UP) afventer kommunalbestyrelsen.

 

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Der er i budget 2021 afsat 5 mio. kr. til etablering af en skaterbane.

 

Det følger af den politiske aftale, at skaterbanen om muligt også skal kunne anvendes som et LAR-projekt. Desuden at skaterbanens udformning og placering skal forelægges til politisk drøftelse.

 

Målgruppe:

Den primære målgruppe for skaterbanen er unge i alderen 12-17 år, der står på skateboard.

 

Størrelse og udformning:

Administrationen forventer, at skaterbanen bliver ca. 1.000 m2 stor og skal designes i fuldstøbt beton med indbyggede ramper og nedgravede bowls (skålformede fordybninger).

 

LAR-projekt:

De dybe bassiner vil eventuelt kunne anvendes til forsinkelse af skybrudsvand. Det kan dog først ved selve detailprojekteringen fastlægges, om arealet er egnet til opsamling af skybrudsvand.

 

Administrationen har været i dialog med HOFOR om mulighederne for et samarbejde og eventuel medfinansiering. HOFOR kan først vurdere om det har interesse for dem, når de kender skaterbanens placering.

 

Screening af potentielle arealer A – L (Bilag 1):

For at finde den bedst mulige placering, har administrationen, jf. bilag 1, foretaget en overordnet screening af potentielle arealer. Alle screenede arealer er ejet af Hvidovre Kommune, undtagen en enkelt grund ved HBC-Hallen.

 

Arealerne er vurderet ud fra følgende kriterier:

 

 • Skaterbanen må helst ikke ligge tæt på beboelse ellers skal der indtænkes løsninger til at dæmpe støjen fra skaterbanens brugere.

 

 • Skaterbanen må helst ikke ligge gemt. Børn og unge skal følge sig trygge, når de opholder sig alene eller i grupper på banen – også om aftenen.

 

 • Det skal helst være let at komme hen til skaterbanen via stier og god offentlig transport.

 

 • Placeringen bør ligge i nærheden af steder, hvor unge i forvejen færdes, f.eks. ved skoler, SFO´er og klubber. Det vil desuden være en fordel, hvis skaterbanen kan supplere idrætsanlæg og omvendt.

 

 • Om placeringen forudsætter en ny lokalplan.

 

 

Administrationens foreslåede placeringer:

På baggrund af screeningen vurderer administrationen, at der kan arbejdes videre med nedenstående fire arealer. Ingen af placeringerne kræver, jf. bilag 2, umiddelbart en ny lokalplan. Der er dog endnu ikke undersøgt planforhold for areal L: Ved Avedøre Stadion.

 

A)   Avedøre Stationsby - Brandtomt efter Børnehuset Enghøj

Arealet er ca. 2.000 m2 stort. Størstedelen af arealet er en brandtomt efter den tidligere pavillonbebyggelse, der husede Børnehuset Enghøj. Fotos af arealet kan ses på bilag 1., side 2-3.

 

Fordele:

-         Ligger tæt på Ungdomsskolen, børne- og fritidsinstitutioner og idrætsfaciliteter, herunder Avedøre Idrætsanlæg.

-         Skaterbanen kan blive et samlingspunkt for børn og unge i Avedøre, da det ligger midt i Avedøre stationsby.

-         Gode offentlige transportmuligheder (1A og Avedøre Station)

-         Ligger langt fra beboelse.

-         Kan evt. understøtte boligsocialt arbejde i Avedøre.

 

 

B)   Bag Frydenhøjhallen

Arealet er ca. 1000 m2. Det er asfalteret og anvendes til basketball. Fotos af arealet kan ses på bilag 1., side 4-5.

 

Fordele:

-          Ligger ved Frydenhøjenstien, Frydenhøjhallen og Frydenhøjskolen, hvor der dagligt færdes mange mennesker. Frydenhøjenstien har desuden forbindelse til Avedøre skole.

-          Forholdsvis god offentlig transport (200S på Gammel Køge Landevej, Avedøre Station). 

-          Stor parkeringsplads i nærheden.

-          Græsarealet uden om asfaltarealet kan eventuelt inddrages i udformningen.

 

Ulemper:

-          Der ligger et boligområde mod syd, ca. 30-35 meter væk fra arealet.

-          Arealet ligger lidt gemt, men der vil formentlig kunne åbnes op ud til Frydenhøjstien ved at fjerne beplantningen.

 

 

C)    Gungehusskolen ved HBC-Hallen

Arealet er ca. 1.250 m2 stort. Det ligger på Gungehusskole og består af en multibane og et område med legeredskaber. Fotos af arealet kan ses på bilag 1., side 6 -7.

 

Fordele:

-         Ligger tæt Gungehusskolen, hvor der dagligt færdes mange mennesker. Desuden ligger HBC-Hallen og et fitnesscenter lige i nærheden.

-         Arealet ligger tæt på steder, hvor de unge samles i dag (Rosenhøj, Sønderkær og Kometen).

-         Ligger langt fra beboelse.

 

Ulemper:

-         Ligger meget gemt og kan ikke ses udefra vejen.

-         Ligger i et industrikvarter.

-         Der skal findes en anden placering til de eksisterende legeredskaber og multibane.

-         Stiforbindelserne er mindre gode.

-         Der er begrænset parkeringsmulighed i området.

 

E)    Hvidovre Stadion – Hjørnet af Hvidovrevej og Sollentuna Allé

Arealet er ca. 850 m2 stort. Det anvendes ved kampe til cykel- og bilparkering samt TV- vogne under Tv-transmitterede kampe. Desuden anvendes arealet i forbindelse med tømning af skrald.

 

Fordele:

-         Ligger centralt placeret ved Hvidovre Stadion og Dansborgskolen.

-         Tæt på offentlig transport.

-         Synlig og central placering.

-         Få beboere, der kan generes af eventuel støj.

-         Lokale skatere peger på denne placering som ideel.

-         En skaterbane ligger inden for den planlagte anvendelse jf. kommuneplanen.

 

Ulemper:

-         Stadion bruger arealet i forbindelse med kampe og tilkørselsforhold for skraldebilerne. Desuden er der planlagt nyt renovations- og billetområde på arealet. Sidst nævnte er et krav fra DBU.

-         Arealet er umiddelbart ikke stort nok til en stor skaterbane.

 

 

 

L)    Ved Avedøre Stadion

Arealet ligger tæt ved Avedøreslette, Avedørelejen og det planlagt boligområde på Byvej. Planforholdsbestemmelser er endnu ikke undersøgt. Luftfoto af arealet kan ses på bilag 1, side 16-17.

 

Fordele:

-         Placeringen vil ikke genere de omkringboende med støj.

-         Skaterbanen kan indgå i sammenhæng med andre idrætsfaciliteter såsom at supplere en eventuel pumptrackbane.

-         Ligger i gåafstand fra Avedørelejeren og det nye planlagte boligområde på Byvej.

-         Familier kan kombinere udflugt til skaterbane med udflugt til rekreative grønne områder.

-         Der er planlagt busbetjening af Byvej fra 2022.

-         Mulighed for parkeringsplads.

 

Ulemper:

-         Langt fra en station.

-         Jorden kan være forurenet.

 

 

Interne høringer:

Placering A, B og C har været i intern høring hos Hvidovre Ungdomsskole, Frydenhøjskolen og Gungehusskolen.

 

Hvidovre Ungdomsskole vurderer, jf. bilag 3, at placeringen i Stationsbyen er rigtig god i forhold til deres aktiviteter. De forventer, at kunne benytte faciliteterne i deres undervisning. Desuden gør skolen opmærksom på, at den type anlæg er særlig udsat for et stort slid, og at de ikke ønsker at skulle bruge midler på at drifte eller føre tilsyn med faciliteten.

 

Frydenhøjskolen vurderer, jf. bilag 4, at placeringen bag Frydenhøjhallen kan medføre støjgener for naboerne, at skaterbane ligger noget afsides og at den eventuelt kan lægge op til uheldige aktiviteter. Rydning af buskene ud mod Frydenhøjstien mener skolen ikke vil gøre den store forskel. Frydenhøjskolen ønsker hellere en placering på brandtomten i Avedøre Stationsby med nærhed til deres klub, der har åbent til kl. 22.00. 

 

Gungehusskolen vurderer, at placeringen i forhold til skolen ligger godt. De har ikke haft yderligere bemærkninger.

 

Den videre proces:

Administrationen vil igangsætte forundersøgelser for Kommunalbestyrelsens førsteprioritet, herunder undersøgelse af om det vil give mening at indarbejde skybrudssikring i projektet, jordbundsanalyser, grundvandshøjder m.v. Herefter vil der sammen med brugergrupper blive afholdt workshop og udarbejdet et skitseforslag.

 

Kommunalbestyrelsen vil blive forlagt skitseforslaget og budget for afledt drift, når skaterbanen er detajlprojekteret.

 

Hvis det under forundersøgelserne viser sig, at Kommunalbestyrelsens førsteprioritet ikke kan gennemføres af tekniske årsager, vil administrationen opstarte forundersøgelser for udvalgets andenprioritet.

 

Anlæggelsen af skaterbanen kræver blandt andet en byggetilladelse, og at der fortages en VVM-screening med høring. Administrationen forventer, at skaterbanen bliver anlagt i 2022.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 21. september 2020 blev der indgået en politisk aftale mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF og Hvidovrelisten for 2021 og overslagsårene 2022-2024. I denne aftale indgår det, at der i 2021 afsættes 5. mio. kr.  til etablering af en skaterbane - om muligt gerne som et LAR-projekt. Udformning af projekt og placering skal forelægges til politisk drøftelse.

 

Den 6. oktober 2020 pkt. 3, godkendte Kommunalbestyrelsen budgettet for 2021. Der er i budgettet afsat 5 mio. kr. til etablering af en skaterbane.

Økonomiske konsekvenser

I investeringsoversigten for 2021-2024 fremgår det, at der er afsat 5 mio. kr. i 2021 til etablering af skaterbanen.

 

Der skal gives anlægsbevilling på 5 mio. kr.

 

Administrationen vil i forbindelse med den endelige godkendelsessag søge om midler til afledt drift for 2022 og frem.

Retsgrundlag

Efter kommunalfuldmagtsreglerne kan kommunerne etablere og drive idrætsanlæg, som f.eks. skaterbaner.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen konsekvenser

Sundhedsmæssige konsekvenser

Anlæggelse af en skaterbane vil øge de unges muligheder for en fysisk aktiv fritid, hvilket vil have stor betydning for de unges fysiske sundhed og mentale sundhed. Bland andet ved placeringen i byens rum, hvor der er let adgang og ved, at skaterbanen kan støtte op om fællesskaber.

Miljømæssige konsekvenser

Det skal undersøges om skaterbanen eventuelt kan anvendes som et LAR-anlæg til skybrudsvand.

Bilag

 1. Screening af arealer til skaterbane, udarbejdet af Center for Trafik og Ejendomme, dateret den 18. januar 2021 (pdf)
 2. Vurdering af planforhold for undersøgte lokaliteter til skaterbane, udarbejdet af Center for Plan og Miljø, dateret 15. januar 2021 (pdf)
 3. Udtalelse fra Hvidovre Ungdomsskole vedrørende placering af skaterbane i Avedøre Stationsby, dateret 22. januar 2021 (pdf)
 4. Udtalelse fra Frydenhøjskolen vedrørende placering af skaterbane bag Frydenhøjhallen, dateret 20. januar 2021 (pdf)

12. Eventuelt

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-03-2021

Niels Ulsing(F) udbad sig et notat fra administrationen med oversigt over uforbrugte midler på kulturområdet i 2020.

 

Niels Ulsing(F) spurgte ind til Bane 1’s brug og stand på Hvidovre Stadion.