Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Kultur- og Fritidsudvalget den 1. februar 2021

Mødefakta

Dato: Mandag den 1. februar 2021
Mødetidspunkt: Kl. 08:00
Mødested: Via Teams og Sollentuna 2

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Maria Durhuus (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Niels Ulsing (F)
 • Yasir Iqbal (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-02-2021

Mødet blev gennemført som videomøde, jf.§ 7 i bekendtgørelse nr. 1884 af 7. december 2020 om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd og i disses udvalg som led i håndtering af Coronavirussygdom (COVID-19).

 

Protokollen blev læst op ved mødets slutning og samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer tilsluttede sig dens ordlyd. Underskrift af beslutningsprotokollen undlades herefter i medfør af § 5 i bekendtgørelse nr. 1884 af 7. december 2020 om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd og i disses udvalg som led i håndtering af Coronavirussygdom (COVID-19).

 

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-02-2021

Orientering om lydavis.

Orientering om status på ansættelse af idrætskonsulent.

Orientering om udskiftning af inventar i Frihedens Idrætscenters motionslokale.

Orientering om nyt SmartKey system i kommunale ejendomme.

Orientering om sag vedrørende Hvidovre Atletik og Motion.

 


3. Beslutning - Frigivelse af midler til projektering af pumptrack-cykelbane

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. august 2020 en ny strategisk udviklingsplan for Hvidovre Strandpark, der potentielt involverer anlæggelsen af en pumptrack-cykelbane.

 

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at der frigives 0,2 mio. kr. fra Helhedsplanen på Idrætsområdet til en indledende projektering af en pumptrack-bane.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende, at der anvendes op til 0,2 mio. kr. fra projekt 0286 – helhedsplan for idrætsområdet til projektering af en pumptrack-cykelbane ved Hvidovre Strandpark i 2020

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-11-2020

Sagen udsættes til politisk behandling i februar.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-02-2021

Anbefales godkendt.

 

Orientering om forslag til alternativ placering ved Avedøre Stadion pga. trafikale forhold ved den foreslåede placering i Hvidovre Strandpark af hensyn til 8-14-årige brugere af pumptrack-cykelbanen.

Administrationen undersøger begge placeringer nærmere i forhold til parkeringspladser og i forhold til høring af klubber ved Avedøre Stadion.

Inden for rammen på de 200.000 kr. skal projekteringen afdække begge placeringer.

 

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Baggrund

Hvidovre Kommune har som del af den tværkommunale bestyrelse bag Strandparken I/S besluttet at igangsætte et arbejde med at videreudvikle Køge Bugt Strandpark og dennes rekreative tilbud for både lokale og gæster udefra.

 

Kommunalbestyrelsen behandlede den 25. august 2020 udkast til en ny strategisk udviklingsplan og identitet for Hvidovre Strandpark; herunder integration af yderligere sports- og aktivitetsområder på areal langs Brøndby Havnevej. Specifikt i udviklingsplanens tilføjelser anbefales etablering af nye anlæg og faciliteter for motionister, f.eks. i form af krævende motionsstier på og omkring bakkerne, en trailbane for cykler på bakkerne samt en asfalteret pumptrack på en del af græsarealet ved ankomsten til området.

 

Anlæg af pumptrack-cykelbane
En pumptrack er en bane, som fortrinsvis bruges af forskellige cykeltyper, og hvis banen asfalteres, kan den endvidere anvendes af løbehjul, skateboard, rulleskøjter mv. En pumptrack består af mindre bump, hop og bakker og fungerer ved, at brugerne ”pumper” fart i cyklen henover banens bump og pukler.

 

Den lokale cykelforening, Hvidovre Trail, har i samarbejde med DGI og i dialog med administrationen skitseret et scenarie for anlæg af en pumptrack ved Hvidovre Strandpark. Skitseforslaget, der er vedlagt som bilag, involverer en bane på ca. 1800 m2, der er ca. 27 m. bred, 66 m. lang og med en max. højde på ca. 1,3 m.

 

Banen ønskes placeret på den sydøstlige del af græsarealet mellem Stamholmen og Brøndby Havnevej. Den ønskede placering er tydeliggjort på oversigtskort over området, der fremgår som bilag.

 

Der peges bl.a. på denne placering, da den muliggør nem adgang fra det eksisterende grusareal syd for græsarealet, der pt. anvendes til parkering. Derudover placeres banen i umiddelbar nærhed af det eksisterende mountainbikespor, der er anlagt på den modsatte side af Brøndby Havnevej.

 

En del af græsarealet bliver i dag anvendt af Schæferhundeklubben kreds 43 Hvidovre til opvisnings- og konkurrencefaciliteter. Administrationen har været i dialog med foreningen, der bekræfter, at denne godt kan fortsætte sine aktiviteter på trods af en potentiel etablering af banen.

 

Det indstilles til Kommunalbestyrelsen at godkende, at der anvendes op til 200.000 kr. svarende til 10% af en estimeret anlægssum på 2 mio. kr. til den indledende projektering. Etableringen af banen forventes igangsat i 2021. Udgifterne til den indledende projektering og den efterfølgende etablering foreslås finansieret af Helhedsplanen på idrætsområdet, hvortil der er afsat 7 mio. kr. i både 2021, 2022 og 2023.

 

Projekteringsudgifterne indbefatter bl.a. involvering af ekstern rådgiver med henblik på udførelse af krævede forundersøgelser i området (jordbundsundersøgelser, afklaring af krav til dræn og underlag mv.), afdækning af,hvorvidt arealets dimensioner muliggør anlæggelsen samt facilitering af projektets udbud, assistance ved valg af leverandør samt varetagelse af relevante myndighedsansøgninger mv.

 

Underbygning af politiske pejlemærker mv.

Etableringen af en pumptrack underbygger det politiske pejlemærke ”Byen som motionsrum”, der bl.a. sigter mod at få flere borgere til at motionere. Pejlemærkets delmål indebærer bl.a. indretning af byrummet, så det bliver nemmere og mere attraktivt at

dyrke motion; f.eks. ved at etablere motionsruter, redskaber mm. i det offentlige byrum, samt at etablere helt nye faciliteter for specifikke typer af motionsudøvere som cykelryttere, skatere mm.

 

Administrationen bemærker, at det eksisterende Hvidovre Mountainbikespor er placeret tæt ved pumptrackens tænkte placering (på modsatte side af Brøndby Havnevej). Etableringen af en pumptrack vil således både understøtte de mange nuværende brugere af mountainbikesporet og samtidig kunne tiltrække endnu flere besøgende til området.

 

Planforhold
Administrationen bemærker, at banens foreslåede placering er omfattet af Lokalplan 511. Matr.nr. 43ex Avedøre, hvor banen ønskes anlagt, skal ifølge lokalplanen anvendes til jorddeponi samt offentlige rekreative formål som hundetræning, boldspil og lignende, samt til mindre bebyggelse, der er tilknyttet de pågældende aktiviteter.

 

Lokalplanens § 7.3 fastlægger, at området skal beplantes med græs efter endt opfyldning. En realisering af etableringen forudsætter således en dispensation fra lokalplanens krav om, at området skal have karakter af åben græsflade. Anlægget af banen forudsætter desuden, at Kystdirektoratet meddeler dispensation til anlæg inden for strandbeskyttelseslinjen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen behandlede den 25. august 2020, punkt 11, udkast til en ny strategisk udviklingsplan og ny identitet for Strandparken og fremsendte sine bemærkninger hertil. Bestyrelsen for Strandparken forventes at godkende den endelige udviklingsplan den 8. december 2020, hvorefter planen fremsendes til ejerkommunernes godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen har estimeret prisen for projekteringsarbejdet til 200.000 kr., der foreslås finansieret via projekt 0286 – Helhedsplan for Idrætsområdet.

 

Sag vedrørende endelig frigivelse af midler til anlæggelse af pumptrack-banen forventes at blive fremlagt til politisk behandling i 2021.

 

Der resterer ca. 2 mio. kr. på projekt 0286 - Helhedsplan for Idrætsområdet i 2020, og der er afsat 7 mio. kr. på helhedsplanen i både 2021, 2022 og 2023.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne, efter hvilke kommuner kan støtte idrætslige formål.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag

Bilag

 1. Præsentation af pumptrackprojekt (pdf)
 2. Skitseforslag - pumptrackbane (pdf)
 3. Oversigtskort - pumptrack (pdf)

4. Beslutning - Godkendelse af ny eliteidrætspolitik

Beslutningstema

Administrationen har efter endt offentlig høring revideret udkastet til ny eliteidrætspolitik, og Kommunalbestyrelsen skal derfor godkende den endelige udgave af politikken, der vil gælde i perioden 2021-2022.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende administrationens udkast til ny eliteidrætspolitik gældende for perioden 2020-2022

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-01-2021

Sagen udsættes til næste udvalgsmøde.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-02-2021

Anbefales godkendt.

 

Punkt 5 under ”Kriterier for tildeling af støtte til elitearbejde” skal uddybes og specificeres ved at dette tekststykke tilføjes: ”f.eks. gennem uddannelse af trænere; ledelses- og strategiudvikling; samarbejder med sportspsykologer og –fysiologer; udvikling af træningsfaciliteter og lignende.”

 

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. marts 2020 ny Kultur- og Fritidspolitik for perioden 2020-2022. I politikken blev indskrevet, at der desuden skulle udarbejdes en selvstændig eliteidrætspolitik som appendix på et senere tidspunkt.

 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 7. september 2020 administrationens udkast til ny eliteidrætspolitik 2020-2022.

 

Formålet med Hvidovre Kommunes eliteidrætspolitik er at skabe gode og gunstige forhold for kommunens nuværende og kommende eliteidrætsudøvere, og udmøntningen af politikken tager i praksis form som en søgbar økonomisk pulje målrettet kommunens idrætsforeninger. Det nye politikudkast indeholder både en kortfattet beskrivelse af kommunens politiske målsætninger for eliteidrætsområdet samt en kortfattet beskrivelse af retningslinjerne for den tilhørende økonomiske pulje.

 

Hovedformålet med at integrere retningslinjerne for tilskudsordningen i det politiske dokument har været at tydeliggøre kommunens vision og målsætning vedr. eliteidræt over for de lokale foreninger, og samtidig gøre kriterier og regler for at søge støtte letforståelige og lettilgængelige.

 

Administrationen har i udarbejdelsen af udkastet til en ny eliteidrætspolitik og reviderede retningslinjer for tilskudsordningen desuden lænet sig op ad Team Danmarks vejledninger i forhold til definition af ”elite”- og ”talent”-begreber, prioriterede støtteformål mv.

 

Der er i 2021 afsat 985.601 kr. til puljen Elite 2650. Det forventes, at reviderede kriterier og rammer for puljen kan implementeres i 2021.   

 

Inddragelse af foreningslivet

Den 17. november 2020 afholdte Kultur- og Fritidsudvalget et virtuelt dialogmøde, hvor Hvidovre Kommunes idrætsforeninger og Hvidovre Idrætsråd havde mulighed for at stille spørgsmål og rette kommentarer til udkastet til eliteidrætspolitikken.

 

Den 19. november 2020 var der frist til at indsende skriftlige høringssvar til Kultur- og Fritidsudvalget. Administrationen modtog i alt tre skriftlige høringssvar fra Hvidovre Idrætsråd, Hvidovre Fodboldklub og Hvidovre Kajakklub.

 

Ændringer til politikudkastet

På mødet den 30. november 2020 drøftede Kultur- og Fritidsudvalget de indkomne høringssvar samt mulige tilretninger af politikudkastet. På denne baggrund har administrationen udarbejdet et revideret politikudkast med følgende ændringer:

 

 • Hvidovre Kommunes overordnede vision for eliteidrætsområdet er blevet fremhævet
 • Begrebet ”projekter” er konsekvent ændret til ”satsninger”
 • Det er tydeliggjort, at politikken og tilskudsordningen understøtter både hold og enkeltudøvere
 • Definitionen af talentudøvere er præciseret, således at det nu fremgår, at talentudøveres udviklingsperspektiv kan være på både nationalt og internationalt niveau
 • Det er præciseret, at alle tilskudsmodtagere skal udarbejde årlige evalueringer af satsninger
 • Den foreslåede proces vedr. vurdering af ansøgninger samt bevilling af tilskud er omskrevet, således at Idrætsrådets rolle samt samarbejde med udvalget tydeliggøres

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget evaluerede den 4. december 2018, punkt 5, den økonomiske pulje Elite 2650.

 

Kultur- og Fritidsudvalget fordelte den 13. maj 2019, punkt 8, puljen Elite 2650 og besluttede i den forbindelse, at administrationen skulle igangsætte en yderligere evaluering af puljen.

 

Den 22. august 2019 afholdtes offentligt dialogmøde med kommunens eliteforeninger om udvikling af puljen Elite 2650.

 

Kultur- og Fritidsudvalget afholdte i forlængelse af det ordinære udvalgsmøde den 11. november 2019 temamøde om udvikling af Elite 2650.

 

Kultur- og Fritidsudvalget afholdte den 3. februar 2020 dialog med Team Danmark om fremtidige rammer for Elite 2650.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. marts 2020, punkt 23, ny Kultur- og Fritidspolitik for perioden 2020-2022.

 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 7. september 2020, punkt 6, udkast til ny eliteidrætspolitik.

 

Den 17. november 2020 afholdtes offentligt, virtuelt dialogmøde med kommunens idrætsforeninger.

 

Den 30. november 2020, punkt 13, drøftede udvalget de indkomne høringssvar til udkastet til den nye eliteidrætspolitik, og det blev besluttet, at administrationen skulle udarbejde revideret politikudkast til fornyet politisk behandling.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Eliteidrætslovens (LBK nr. 1155 af 25/09/2013) § 7 åbner mulighed for, at kommuner kan yde økonomisk støtte til eliteidræt, medmindre der er tale om egentlig erhvervsvirksomhed.

Høring

Kultur- og Fritidsudvalget afholdte den 22. august 2019 et indledende dialogmøde for kommunens idrætsforeninger om udvikling og revision af den eksisterende tilskudsordning til eliteidræt, Elite 2650. Den 11. november 2019 afholdtes herefter et temamøde, hvor indsamlet data fra det offentlige dialogmøde blev diskuteret, og mulige rammer for nye puljekriterier drøftet. Den 3. februar 2020 afholdte udvalget dialogmøde med Team Danmark om fremtidige rammer for tilskudsordningen. 

 

Med udgangspunkt i de afholdte møder og drøftelser udarbejdede administrationen både udkast til en ny, kortfattet eliteidrætspolitik samt et udkast til reviderede retningslinjer for en tilskudsordning på eliteidrætsområdet. Kultur- og Fritidsudvalget godkendte udkastet den 7. september 2020 og fastsatte datoen for et senere, offentligt høringsmøde, der dog måtte aflyses som følge af COVID19. Der blev i stedet afholdt et virtuelt dialogmøde den 17. november 2020. På mødet modtog Kultur- og Fritidsudvalget femogtyve spørgsmål og kommentarer til udkastet til eliteidrætspolitikken.

 

Den 19. november 2020 var der frist til at indsende skriftlige høringssvar til Kultur- og Fritidsudvalget. Administrationen modtog i alt tre skriftlige høringssvar fra Hvidovre Idrætsråd, Hvidovre Fodboldklub og Hvidovre Kajakklub.

Bilag

 1. Revideret udkast til eliteidrætspolitik 2020-2022 (pdf)
 2. NYT revideret udkast til eliteidrætspolitik 2020-2022 (pdf)

5. Eventuelt

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-02-2021

Maria Durhuus (A) spurgte ind til muligheden for vinterbadning i Friluftsbadet Præstemosen. Administrationen undersøger det økonomiske aspekt af muligheden.

 

Maria Durhuus (A) spurgte ind til muligheden for at opsætte en midlertidig mobilsauna til vinterbadere ved Hvidovre Havn. Administrationen undersøger muligheden.