Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Kultur- og Fritidsudvalget den 11. januar 2021

Mødefakta

Dato: Mandag den 11. januar 2021
Mødetidspunkt: Kl. 08:00
Mødested: Via Teams og Sollentuna 2

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Maria Durhuus (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Niels Ulsing (F)
 • Yasir Iqbal (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-01-2021

Enkelte udvalgsmedlemmer deltog i mødet via Teams, jf. 7 i Bekendtgørelse nr. 254 af 22. marts 2020 om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd og i disses udvalg som led i håndtering af COVID-19.

 

Protokollen blev læst op ved mødets slutning og samtlige udvalgsmedlemmer tilsluttede sig dens ordlyd. Underskrift af beslutningsprotokollen undlades herefter for de udvalgsmedlemmer, der deltog via Teams, i medfør af § 5 i Bekendtgørelse nr. 254 af 22. marts 2020 om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd og i disses udvalg som led i håndtering af COVID-19.

 

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-01-2021

 • Orientering om invitation til at være værtskommune for Spejdernes Lejr 2026
 • Orientering om svømmehallen
 • Orientering om coronastatus
 • Orientering om ansøgning fra forpagteren af HBC-cafeteriet om forlængelse af forpagtningsaftale inkl. lejligheden
 • Orientering om Ramasjang Volley

 

Meddelelser taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Orientering om at KL’s Kultur- og Fritidskonference 2021 afholdes virtuelt den 3. og 4. maj 2021.

Bilag

 1. Invitation til KL's digitale Kultur- og Fritidskonference 2021 (pdf)

3. Beslutning - Evaluering af afholdte sommerferieaktiviteter samt evaluering og ændring af rammer for afholdelse af sommerferiekolonier

Beslutningstema

Hvidovre Kommune modtog i 2020 tilskud fra Undervisningsministeriets Pulje til sommeraktiviteter for børn og unge i 2020 som følge af COVID 19. Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget skal tage evaluering af Hvidovre Kommunes afholdte aktiviteter under puljen til efterretning.

 

Kultur- og Fritidsudvalget skal desuden tage evaluering af Hvidovre Kommunes afholdte sommerferiekolonier i 2020 til efterretning og på denne baggrund beslutte, hvorvidt rammerne for kommunens sommerferiekolonier skal ændres fremadrettet.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget

 1. at tage evaluering af Hvidovre Kommunes afholdte aktiviteter under Undervisningsministeriets tilskudsordning Pulje til sommeraktiviteter for børn og unge i 2020 som følge af COVID19 til efterretning

 

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage evaluering af Hvidovre Kommunes afholdte sommerferiekolonier 2020 til efterretning
 2. at beslutte, om rammerne for Hvidovre Kommunes feriekolonier skal ændres fremadrettet, således at deltagerantallet på Skødshoved feriekoloni reduceres fra 50 til 37 børn og deltagerantallet på henholdsvis Svejbæk og Vig feriekolonier reduceres fra 40 til 30 børn, samt at længden på koloniopholdene på Skødshoved og Svejbæk feriekolonier reduceres fra 9 til 7 dage
 3. Såfremt opholdslængden for Skødshoved og Svejbæk feriekolonier reduceres til 7 dage, skal udvalget desuden beslutte, hvorvidt deltagergebyret skal fastholdes til 1.118 kr. eller reduceres til 870 kr. fremadrettet.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-11-2020

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Taget til efterretning.

Ad 3. – 4. Sagen udsættes. Administrationen udarbejder en bredere evaluering af tidligere afholdte sommerferiekolonier.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 30-11-2020

Taget til efterretning.

 

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 30-11-2020

Ad 1.
Taget til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-01-2021

Ad 3.

Nuværende antal børn, hold og længder fastholdes, og det gøres muligt at ansøge om plads på sommerferiekolonierne via den eksisterende kommunale fritidspasordning, samt øget fokus på orientering om mulighed for deltagelse i sommerferiekoloniophold. Sommerferiekolonierne 2021 evalueres til august 2021.

 

Ad 4.

Bortfalder.

Supplerende sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en redegørelse for den årlige fordeling af koloniophold, herunder er det blevet undersøgt, i hvilket omfang der gives økonomisk tilskud til familier til brug for børns deltagelse i sommerferiekolonier.

Redegørelsen konkluderer, at der pt. ikke er etableret en formel tilskudsordning i regi af koloniområdet, og at administrationen sjældent kontaktes af familier, som ansøger om friplads, eller ikke selv kan finansiere deltagerbetalingen. Dog bemærkes det, at der potentielt findes familier med behov, der ville ansøge om sådanne tilskud, hvis der var mulighed for det.

 

På denne baggrund foreslår administrationen to indsatser, som potentielt kan inkludere flere

børn fra mindrebemidlede familier på kommunens sommerferiekolonier:

 • Familierådgivningen kan i højere grad medtænke muligheden for kolonideltagelse i forbindelse med sagsbehandling af børn, som er berettigede til at modtage støtte efter Serviceloven; herunder økonomisk støtte til fritidsaktiviteter.
 • Det kan gøres muligt at ansøge om plads på kommunens sommerferiekolonier via den eksisterende kommunale fritidspas-ordning.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Evaluering af Hvidovre Kommunes aktiviteter under Puljen til sommeraktiviteter for børn og unge i 2020 som følge af COVID19

Hvidovre Kommune modtog den 15. juni 2020 tilsagn om tilskud på 1.980.000 kr. fra Undervisningsministeriets Pulje til sommeraktiviteter for børn og unge i 2020 som følge af COVID 19. Hensigten med puljen var at udvikle sommerferieaktiviteter målrettet skolebørn i alderen 6-17 år, som under forårets COVID 19-krise havde særligt vanskelige kår. Mange af disse børn og unge var isolerede og stod uden sociale fællesskaber og normale hverdagsrytmer med aktivitetstilbud, skole og pauser fra hjemmet. 

 

Med midlerne fra puljen iværksatte Hvidovre Kommune over 24 forskelligartede gratis aktiviteter med elementer af leg, undervisning, fællesskaber og bevægelse. Indsatsen blev realiseret i samarbejde mellem Center for Kultur og Fritid, Center for Skole og Uddannelse, Center for Børn og Familier og Center for Sundhed og Ældre i samarbejde med Hvidovre Kommunes institutioner, SFO’er, ungdomsskoler, foreninger og andre eksterne samarbejdspartnere.

 

Administrationen har evalueret aktiviteterne som del af den krævede afrapportering over for Undervisningsministeriet. Administrationen vurderer indsatsen som en succes, idet det lykkedes at engagere i alt 1.493 børn og unge.

 

Deltagergrupperne i aktiviteterne blev sammensat af børn og unge med forskellige sociale baggrunde:

 

Gruppe A: Børn og unge, hvor deltagelse i sommeraktiviteter af kommunen vurderes at have en kriminalpræventiv effekt.

 

Gruppe B: Børn og unge, hvor kommuner af sociale eller faglige årsager vurderer et særligt behov for deltagelse i sommeraktiviteter.

 

Gruppe C: Øvrige børn og unge.

 

Den gruppevise fordeling af børn tilmeldt de forskellige aktiviteter fremgår af evalueringsrapporten, der er vedlagt sagen som bilag.

 

Evaluering af Hvidovre Kommunes afholdte sommerferiekolonier i 2020

I skolernes sommerferie 2020 blev Hvidovre Kommunes tre feriekolonier Skødshoved, Svejbæk og Vig underlagt sundhedsmyndighedernes dagældende Covid-19 restriktioner.

 

Der blev sendt 2 hold til Skødshoved og Svejbæk (normalvis sendes 3 hold afsted) og 5 hold til Vig. Grundet afstandskravet på 1 meter var det dog kun muligt at sende 37 børn på ophold til Skødshoved (normalvis kan kolonien rumme op til 50 børn) og 30 børn på ophold på Svejbæk og Vig (normalvis kan kolonierne rumme op til 40 børn) ad gangen.

 

Deltagerantallet reduceredes således på alle tre kolonier, mens antallet af koloniledere på opholdene var uændrede. Det blev samtidig besluttet at forkorte koloniopholdene på Skødshoved og Svejbæk fra 9 til 7 dage (ophold på Vig forblev uændret på 5 dage).

 

Endeligt blev det besluttet, at børnene skulle opholde sig mindre på egne værelser til fordel for øget ophold på fællesarealer og i det fri. 

 

Kolonilederne har evalueret koloniopholdene over for administrationen og enstemmigt meddelt, at det lavere deltagerantal og de kortere opholdsperioder mærkbart forbedrede koloniopholdene for børnene. For det første medførte den lavere normering, at kolonilederne havde mere tid til hvert enkelt barn. For det andet trivedes børnene med at være kortere tid væk fra deres familier. Endelig medførte kravet om øget ophold på fællesarealer og i det fri, at børnene interagerede mere på tværs af holdene, og at der opstod færre konflikter.

 

Beslutning om ændring af rammerne for Hvidovre Kommunes sommerferiekolonier

På baggrund af koloniledernes evaluering skal Kultur- og Fritidsudvalget beslutte, om rammerne for sommerferiekolonier skal ændres fremadrettet, således at deltagerantallet nedsættes og opholdene forkortes. Antallet af koloniledere på hver koloni foreslås at forblive uændret (der sendes pt. 6 koloniledere pr. hold til Skødshoved og 5 koloniledere pr. hold til Svejbæk og Vig). Antallet af hold vil ligeledes forblive uændret, således at der fortsat sendes 3 hold til Skødshoved og Svejbæk og 5 hold til Vig. Dog vil fordelingen af hold blive spredt mere over hele året.

 

Forkortelse af opholdsdage

Skødshoved

Fra 9 til 7 dage

Svejbæk

Fra 9 til 7 dage

Vig

5 dage – uændret

 

Reduktion af deltagerantal

Skødshoved

Fra 50 børn til 37 børn

Svejbæk

Fra 40 børn til 30 børn

Vig

Fra 40 børn til 30 børn

 

Det har over de seneste år har været nødvendigt at aflyse enkelte kolonihold grundet manglende tilmeldinger. Af denne grund forventer administrationen ikke, at en potentiel reduktion af deltagerantallet vil medføre, at væsentligt færre børn vil kunne tilbydes koloniophold.

 

Fastsættelse af deltagergebyr
En beslutning om at reducere antal af opholdsdage samt deltagerantal på Skødshoved og Svejbæk feriekolonier vil som udgangspunkt medføre en lavere årlig indtægt til Hvidovre Kommune som følge af færre deltagerbetalinger.

 

Såfremt deltagerbetalingen reduceres fra 1.118 kr. til 870 kr. for 7 dages ophold, vil dette medføre en forventet mindreindtægt på 158.190 kr. for Hvidovre Kommunes koloniområde

fremadrettet. Da der samtidig forventes en besparelse på lederhonorarer grundet færre opholdsdage, vil en reduktion af deltagerbetalingen medføre en samlet årlig mindreindtægt på 103.707 kr.

 

Såfremt deltagerbetalingen fastholdes til 1.118 kr. for 7 dages ophold, vil dette medføre en forventet mindreindtægt på 77.142 kr. for Hvidovre Kommunes koloniområde

fremadrettet. Da der samtidig forventes en besparelse på lederhonorarer grundet færre opholdsdage, vil en fastholdelse af deltagerbetalingen medføre en samlet årlig mindreindtægt på 22.659 kr.

 

På denne baggrund skal Kultur- og Fritidsudvalget beslutte, hvorvidt deltagerbetalingen skal fastholdes eller reduceres fra 1.118 kr. til 870 kr. for 7 dages ophold på Svejbæk og Skødshoved.

Økonomiske konsekvenser

Evalueringen af afholdte sommerferieaktiviteter for 2020 medfører ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

 

En beslutning om at ændre rammerne for Hvidovre Kommunes sommerferiekolonier, herunder at reducere hold samt deltagerantal, vil medføre en lavere årlig indtægt til Hvidovre Kommune som følge af færre deltagerbetalinger. Samtidig vil udgifter til lederhonorarer og forplejning dog falde.

 

Administrationen estimerer på denne baggrund, at ændringsforslaget vedr. Hvidovre Kommunes sommerferiekolonier vil medføre følgende økonomiske konsekvenser:

 

Konsekvenser ved reduktion af deltagerbetaling på 870 kr. for 7 dages ophold på Skødshoved og Svejbæk

 

 

Besparelse på lederhonorarer grundet færre ophold på Skødshoved og Svejbæk

 

54.483 kr.

 Mindreindtægt som følge af lavere deltagerbetaling grundet færre hold samt reduktion af deltagerantal

 

-158.190 kr.

Samlet årlig mindreindtægt for Hvidovre Kommunes koloniområde

 

-103.707 kr.

 

Konsekvenser ved fastholdelse af deltagerbetaling på 1.118 kr. for 7 dages ophold på Skødshoved og Svejbæk

 

Besparelse på lederhonorarer grundet færre ophold på Skødshoved og Svejbæk

 

54.483 kr.

 Mindreindtægt som følge af lavere deltagerbetaling grundet færre hold samt reduktion af deltagerantal

 

-77.142 kr.

Samlet årlig mindreindtægt for Hvidovre Kommunes koloniområde

 

-22.659 kr.

 

De samlede omkostninger forventes at kunne holdes inden for koloniområdets ramme.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten, hvorefter kommunen kan varetage eller støtte fritidsaktiviteter i form af kolonivirksomhed indenfor rammerne af kommunalfuldmagten.Kommunen kan varetage eller støtte fritidsaktiviteter i form af kolonivirksomhed indenfor rammerne af kommunalfuldmagten.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Evalueringsrapport - sommerferieaktiviteter (pdf)
 2. Procedure for fordeling af børn på Hvidovre Kommunes sommerferiekolonier samt redegørelse for tilskud på koloniområdet (pdf)

4. Beslutning - Fordeling af Kultur- og Fritidsudvalgets pulje til mindre tiltag, forbedringer og ombygninger af institutioner på idræts- og kulturområdet for 2021

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende administrationens forslag til fordeling af Kultur- og Fritidsudvalgets pulje til mindre tiltag, forbedringer og ombygninger af institutioner på idræts- og kulturområdet for 2021.

 

Til puljen er der i 2021 afsat ca. 0,55 mio. kr., og Kultur- og Fritidsudvalget har modtaget 20 ansøgninger fra Hvidovre Kommunes administration, idræts- og kulturinstitutioner for ca. 1,5 mio. kr.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende administrationens forslag til fordeling af Kultur- og Fritidsudvalgets pulje til mindre tiltag, forbedringer og ombygninger af institutioner på idræts- og kulturområdet for 2021

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-01-2021

Godkendes.

 

Bemærkning om at fejl i sagsfremstilling vedr. pkt. 5, som rettelig burde hedde pkt. 6

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

I 2021 er der afsat ca. 0,55 mio. kr. til puljen vedrørende Kultur- og Fritidsudvalgets pulje til mindre tiltag, forbedringer og ombygninger af institutioner på idræts- og kulturområdet.

 

Kultur- og Fritidsudvalget har modtaget 20 ansøgninger for i alt ca. 1,5 mio. kr. fra Hvidovre Kommunes administration, idræts- og kulturinstitutioner til forbedringer af bygninger og faciliteter i 2021:

 

Ansøgning:

Pris (ex. moms):

1. Avedøre Idrætscenter - nye borde og stole til forhallen

122.834 kr.

2. Avedøre Idrætscenter - et løbebånd til motionscenteret

100.644 kr.

3. Præstemosehallen - lydanlæg til hal, café og omklædningsrum

99.280 kr.

4. Præstemosehallen - nye borde og stole

64.636 kr.

5. Frihedens Idrætscenter – flytning af et krydsfelt (IT)

39.800 kr.

6. Frihedens Idrætscenter – reservedele til bander i Ishal 1 og 2

31.332 kr.

7. Frihedens Idrætscenter - to banetovsvogne til svømmehal

36.000 kr.

8. Avedøre Stadion - to spillerkabiner

58.550 kr.

9. Hvidovre Stadion – to 5-mandsmål

11.700 kr.

10. Hvidovre Stadion – to 8-mandsmål

13.700 kr.

11. Hvidovre Stadion – to 11-mandsmål

37.900 kr.

12. Hvidovre Stadion – anlæg af miljøgård

164.935 kr.

13. Hvidovre Stadion – nyt køkken ved petanquelokaler

21.640 kr.

14. Administrationen, Center for Kultur- og Fritid – eventvogn

300.000 kr.

15. Kometen – otte LED-lamper til scenebelysning

89.728 kr.

16. BuQetten – trådløst internet

16.350 kr.

17. Cirkusmuseet – akustikplader til multifunktionelt rum

44.500 kr.

18. Cirkusmuseet – lydanlæg til Fægtesalen

94.100 kr.

19. Cirkusmuseet og Forstadsmuseet – fire infoskærme

93.232 kr.

20. Cirkusmuseet – seks udendørs bænkesæt (alternativt tre)

20.635 kr.

I alt

1.461.496 kr.

 

 

Uddybende beskrivelse af samtlige ansøgninger er vedlagt som bilag ”Beskrivelse af ansøgninger for 2021”.

 

Administrationens forslag til fordeling af puljen

 

Administrationen har udarbejdet forslag til prioritering af de indkomne ansøgninger ud fra en vurdering af behov, samt samspil med gældende politikker, strategier og eksisterende projekter på området. I prioriteringen har administrationen vægtet, at så mange forskellige områder inden for kultur- og fritidslivet bliver tilgodeset, samt at flest mulige brugere og borgere vil få gavn af prioriteringerne.

 

Administrationens forslag til prioritering af ansøgningerne fremgår af oversigten nedenfor:

 

Ansøgning:

Tilskud:

1. Avedøre Idrætscenter - nye borde og stole til forhallen

119.933 kr. (egenfinansiering 2.901 kr.)

3. Præstemosehallen - lydanlæg til hal, café og omklædningsrum

99.280 kr.

6. Frihedens Idrætscenter – reservedele til bander i Ishal 1og 2

31.332 kr.

7. Frihedens Idrætscenter - to banetovsvogne til svømmehal

36.000 kr.

8. Avedøre Stadion – to spillerkabiner

58.550 kr.

11. Hvidovre Stadion – to 11-mandsmål

37.900 kr.

16. BuQetten – trådløst internet

16.350 kr.

17. Cirkusmuseet – akustikplader til multifunktionelt rum

44.500 kr.

19. Cirkusmuseet og Forstadsmuseet – fire infoskærme

93.232 kr.

20. Cirkusmuseet – tre udendørs bænkesæt

10.318 kr.

I alt:

547.395 kr.

Budget:

547.395 kr.

Rest:

0 kr.

 

Det bemærkes, at Avedøre Idrætscenter har ansøgt om 122.834 kr. til indkøb af borde og stole, men at det foreslås at bevillige et mindre beløb på 119.933 kr., således at idrætscenteret vil have en egenfinansiering på 2.901 kr.

 

Cirkusmuseet har ansøgt om 20.635 kr. til indkøb af seks udendørs bænkesæt, alternativt tre bænkesæt til i alt 10.318 kr. Administrationen foreslår, at der bevilliges midler til indkøb af tre bænkesæt.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 på mødet den 9. oktober 2018 punkt 3, at reducere Kultur- og Fritidsudvalgets pulje til mindre tiltag, forbedringer og ombygninger af institutioner på idræts- og kulturområdet med 1 mio. kr. i 2019-2022, således at puljen udgør 528.000 kr. i 2019-2022.

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 på mødet den 10. oktober 2017 punkt 3, at anlægspuljen til ændringer og tilpasninger af KFU’s bygninger omdannes til en driftspulje. Puljen fremgår dermed ikke længere på investeringsoversigten, men indgår i stedet i Kultur- og Fritidsudvalgets samlede driftsramme.

Økonomiske konsekvenser

Til driftspuljen vedrørende Kultur- og Fritidsudvalgets pulje til mindre tiltag, forbedringer og ombygninger af institutioner på idræts- og kulturområdet er der i 2021 afsat ca. 0,55 mio. kr.

 

Såfremt administrationens fordelingsforslag godkendes, vil puljen blive opbrugt.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne, efter hvilke kommuner kan yde økonomisk støtte til kulturelle og idrætslige formål.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Beskrivelse af ansøgninger for 2021 (pdf)

5. Beslutning - Tilskudsansøgning fra Musik- og Teaterforeningen Fragtmentet vedr. musicalen "If/Then"

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende ansøgning fra Musik- og Teaterforeningen Fragtmentet om tilskud til opsætning af musicalen ”If/Then”. Musicalen opføres planmæssigt otte gange i Kometen i perioden 2.-10. april 2021.

 

Foreningen ansøger om et tilskud på 50.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedspulje til indkøb af scenografi, rekvisitter, kostumer og makeup.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende, at der bevilges tilskud til Musik- og Teaterforeningen Fragmentet til brug for opsætningen af musicalen ”If/Then”, samt at beslutte tilskuddets beløbsstørrelse

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-01-2021

Der bevilliges 50.000 kr. til brug for opsætningen af musicalen ”If/Then”.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Musik- og Teaterforeningen Fragmentet ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud til opsætning af musicalen ”If/Then”.Fragmentets opsætning af den amerikanske musical bliver den første opsætning i Danmark, og forestillingen vil planmæssigt spille otte gange i Kometen fra den 2. til den 10. april 2021. Der forventes 75-100 gæster per forestilling afhængigt af gældende retningslinjer for COVID19. 

 

Fragtmentet ansøger om økonomisk tilskud på 50.000 kr. til at dække udgifter til scenografi, rekvisitter, kostumer og makeup. Forestillingen, hvis handling foregår i New York, har omfattende krav til scenografi og udspiller sig over fyrre forskellige lokationer.

 

Forestillingen vil involvere ca. 20 skuespillere/sangere, et orkester på 10 musikere samt en tre-mands produktionsgruppe. Altså i alt ca. 30 mennesker hvoraf størstedelen af de medvirkende vil være under 30 år. Derudover forventes en stor gruppe frivillige at hjælpe til bag scenen. 

 

Forestillingen har et samlet udgiftsbudget på ca. 222.000 kr. ex. moms, der hovedsageligt forventes finansieret via billetindtægter og tilskud fra fonde og lignende. Foreningen har pt. indhentet 32.000 kr. i fondsmidler, og Fragmentet bidrager desuden selv med 30.000 kr. fra foreningens egenkapital. Et samlet indtægts- og udgiftsbudget fremgår sammen med foreningens ansøgning, der er vedlagt dagsordenspunktet som bilagene ”Driftsbudget for musicalen ’If/Then’ i 2021” og ”Ansøgning om tilskud til opsætning af musicalen ’If/Then’”. 

 

Tidligere tilskudsbevilling

Foreningen Fragmentet fik i 2019 bevilget 15.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje til projektet, men da den planlagte opførelse af musicalen i 2020 af forskellige årsager blev udskudt, blev tilskuddet annulleret administrativt, og foreningen opfordredes til at ansøge på ny, når produktionen af forestillingen igen blev aktuel.

 

Da foreningen nu forventer større udgifter og færre indtægter ifm. produktionen, ansøger Fragmentet om et højere økonomisk tilskud end i 2019. Dette skyldes blandt andet øgede udgifter til leje af nodemateriale, samt at foreningen har fundet det vanskeligt at opnå støtte fra kulturorienterede fonde under COVID19.

 

Kort om foreningen Fragmentet

Musik- og Teaterforeningen Fragmentets medlemmer tæller bl.a. tidligere aktører fra Hvidovre Musikskoles Musicalhold og Hvidovre Ungdoms Teater med flere års erfaring inden for produktion af musicals, musik og teater. Foreningens medlemmer tæller ca. 30 unge fra Hvidovre Kommune og omegn.

 

Fragmentet har siden sin opstart afholdt ca. tre koncertarrangementer årligt, og har deltaget i den lokale teaterfestival samt Vestegnens Kulturuge. Foreningens første store musicalprojekt ”Spring Awakening” havde premiere i 2015.

 

Fragmentet har indgået en samarbejdsaftale med Teater Vestvolden om at deltage i et stort anlagt egnsspil i 2021 om Michael Strunge, hvor Fragmentets musikere og sangere vil deltage i forestillingens kor.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget bevilligede den 13. maj 2019, pkt. 7, et økonomisk tilskud på 15.000 kr. til Musik- og Teaterforeningen Fragtmentet til opsætning af musicalen ”If/Then”. Musicalen blev efterfølgende udskudt, og bevillingen blev derfor annulleret administrativt.

 

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede den 11. april 2016, pkt. 5, 25.000 kr. til brug for forestillingen ”Next To Normal”.

 

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede den 1. april 2014, pkt. 6, 15.750 kr. til brug for forestillingen ”Spring Awakening”.

Økonomiske konsekvenser

Der resterer inden en potentiel bevilling 374.824 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje.

 

En bevilling af det indstillede beløb vil formindske puljen med op til 50.000 kr.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne, efter hvilke kommuner kan yde økonomisk støtte til kulturelle formål.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Ansøgning om tilskud til opsætning af musicalen 'If/Then' (pdf)
 2. Driftsbudget for musicalen 'If/Then' i 2021 (pdf)

6. Beslutning - Godkendelse af ny eliteidrætspolitik

Beslutningstema

Administrationen har efter endt offentlig høring revideret udkastet til ny eliteidrætspolitik, og Kommunalbestyrelsen skal derfor godkende den endelige udgave af politikken, der vil gælde i perioden 2021-2022.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende administrationens udkast til ny eliteidrætspolitik gældende for perioden 2020-2022

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-01-2021

Sagen udsættes til næste udvalgsmøde.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. marts 2020 ny Kultur- og Fritidspolitik for perioden 2020-2022. I politikken blev indskrevet, at der desuden skulle udarbejdes en selvstændig eliteidrætspolitik som appendix på et senere tidspunkt.

 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 7. september 2020 administrationens udkast til ny eliteidrætspolitik 2020-2022.

 

Formålet med Hvidovre Kommunes eliteidrætspolitik er at skabe gode og gunstige forhold for kommunens nuværende og kommende eliteidrætsudøvere, og udmøntningen af politikken tager i praksis form som en søgbar økonomisk pulje målrettet kommunens idrætsforeninger. Det nye politikudkast indeholder både en kortfattet beskrivelse af kommunens politiske målsætninger for eliteidrætsområdet samt en kortfattet beskrivelse af retningslinjerne for den tilhørende økonomiske pulje.

 

Hovedformålet med at integrere retningslinjerne for tilskudsordningen i det politiske dokument har været at tydeliggøre kommunens vision og målsætning vedr. eliteidræt over for de lokale foreninger, og samtidig gøre kriterier og regler for at søge støtte letforståelige og lettilgængelige.

 

Administrationen har i udarbejdelsen af udkastet til en ny eliteidrætspolitik og reviderede retningslinjer for tilskudsordningen desuden lænet sig op ad Team Danmarks vejledninger i forhold til definition af ”elite”- og ”talent”-begreber, prioriterede støtteformål mv.

 

Der er i 2021 afsat 985.601 kr. til puljen Elite 2650. Det forventes, at reviderede kriterier og rammer for puljen kan implementeres i 2021.   

 

Inddragelse af foreningslivet

Den 17. november 2020 afholdte Kultur- og Fritidsudvalget et virtuelt dialogmøde, hvor Hvidovre Kommunes idrætsforeninger og Hvidovre Idrætsråd havde mulighed for at stille spørgsmål og rette kommentarer til udkastet til eliteidrætspolitikken.

 

Den 19. november 2020 var der frist til at indsende skriftlige høringssvar til Kultur- og Fritidsudvalget. Administrationen modtog i alt tre skriftlige høringssvar fra Hvidovre Idrætsråd, Hvidovre Fodboldklub og Hvidovre Kajakklub.

 

Ændringer til politikudkastet

På mødet den 30. november 2020 drøftede Kultur- og Fritidsudvalget de indkomne høringssvar samt mulige tilretninger af politikudkastet. På denne baggrund har administrationen udarbejdet et revideret politikudkast med følgende ændringer:

 

 • Hvidovre Kommunes overordnede vision for eliteidrætsområdet er blevet fremhævet
 • Begrebet ”projekter” er konsekvent ændret til ”satsninger”
 • Det er tydeliggjort, at politikken og tilskudsordningen understøtter både hold og enkeltudøvere
 • Definitionen af talentudøvere er præciseret, således at det nu fremgår, at talentudøveres udviklingsperspektiv kan være på både nationalt og internationalt niveau
 • Det er præciseret, at alle tilskudsmodtagere skal udarbejde årlige evalueringer af satsninger
 • Den foreslåede proces vedr. vurdering af ansøgninger samt bevilling af tilskud er omskrevet, således at Idrætsrådets rolle samt samarbejde med udvalget tydeliggøres

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget evaluerede den 4. december 2018, punkt 5, den økonomiske pulje Elite 2650.

 

Kultur- og Fritidsudvalget fordelte den 13. maj 2019, punkt 8, puljen Elite 2650 og besluttede i den forbindelse, at administrationen skulle igangsætte en yderligere evaluering af puljen.

 

Den 22. august 2019 afholdtes offentligt dialogmøde med kommunens eliteforeninger om udvikling af puljen Elite 2650.

 

Kultur- og Fritidsudvalget afholdte i forlængelse af det ordinære udvalgsmøde den 11. november 2019 temamøde om udvikling af Elite 2650.

 

Kultur- og Fritidsudvalget afholdte den 3. februar 2020 dialog med Team Danmark om fremtidige rammer for Elite 2650.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. marts 2020, punkt 23, ny Kultur- og Fritidspolitik for perioden 2020-2022.

 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 7. september 2020, punkt 6, udkast til ny eliteidrætspolitik.

 

Den 17. november 2020 afholdtes offentligt, virtuelt dialogmøde med kommunens idrætsforeninger.

 

Den 30. november 2020, punkt 13, drøftede udvalget de indkomne høringssvar til udkastet til den nye eliteidrætspolitik, og det blev besluttet, at administrationen skulle udarbejde revideret politikudkast til fornyet politisk behandling.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Eliteidrætslovens (LBK nr. 1155 af 25/09/2013) § 7 åbner mulighed for, at kommuner kan yde økonomisk støtte til eliteidræt, medmindre der er tale om egentlig erhvervsvirksomhed.

Høring

Kultur- og Fritidsudvalget afholdte den 22. august 2019 et indledende dialogmøde for kommunens idrætsforeninger om udvikling og revision af den eksisterende tilskudsordning til eliteidræt, Elite 2650. Den 11. november 2019 afholdtes herefter et temamøde, hvor indsamlet data fra det offentlige dialogmøde blev diskuteret, og mulige rammer for nye puljekriterier drøftet. Den 3. februar 2020 afholdte udvalget dialogmøde med Team Danmark om fremtidige rammer for tilskudsordningen. 

 

Med udgangspunkt i de afholdte møder og drøftelser udarbejdede administrationen både udkast til en ny, kortfattet eliteidrætspolitik samt et udkast til reviderede retningslinjer for en tilskudsordning på eliteidrætsområdet. Kultur- og Fritidsudvalget godkendte udkastet den 7. september 2020 og fastsatte datoen for et senere, offentligt høringsmøde, der dog måtte aflyses som følge af COVID19. Der blev i stedet afholdt et virtuelt dialogmøde den 17. november 2020. På mødet modtog Kultur- og Fritidsudvalget femogtyve spørgsmål og kommentarer til udkastet til eliteidrætspolitikken.

 

Den 19. november 2020 var der frist til at indsende skriftlige høringssvar til Kultur- og Fritidsudvalget. Administrationen modtog i alt tre skriftlige høringssvar fra Hvidovre Idrætsråd, Hvidovre Fodboldklub og Hvidovre Kajakklub.

Bilag

 1. Revideret udkast til eliteidrætspolitik 2020-2022 (pdf)

7. Eventuelt

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-01-2021

Niels Ulsing (F) spurgte ind til motionsrum i Frihedens Idrætscenter.