Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Kultur- og Fritidsudvalget den 19. august 2019

Mødefakta

Dato: Mandag den 19. august 2019
Mødetidspunkt: Kl. 08:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

  • Anders Liltorp (A)
  • Maria Durhuus (A)
  • Niels Ulsing (F)
  • Yasir Iqbal (A)

Fraværende med afbud

  • Mikkel Dencker (O)

Bemærkninger

René Langhorn deltog for Mikkel Dencker

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 19-08-2019

Godkendt.


2. Meddelelser

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

  1. at tage meddelelser til efterretning

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 19-08-2019

Ansøgning fra Idrætsråd Hvidovre vedr. elektroniske chip til årets skoleløb drøftet. Der meddeles afslag til foreningen.

 

Centerchefen for Kultur og Fritid informerede om det kommende Nordic Championship i Speedcubing i Hvidovre.

 

Formanden informerede om indkommet henvendelse fra virksomheden Red Bull, der ønsker at afholde et speedracing-arrangement i Hvidovre Kommune.

 

Centerchefen for Kultur og Fritid informerede om status på kommunens fritidspas-ordning. Der er pt. indkommet 43 ansøgninger; heraf har 20 ansøgere søgt om tilskud til svømning; resten har søgt til tennis, volley, badminton, ridning, ishockey og karate.

24 ansøgere har søgt om tilskud til beklædning og 3 ansøgere har søgt om tilskud til ekskursioner o.l. Der er pt. brugt ca. en tredjedel af puljen på 175.000 kr.

 

Orientering om Center for Kultur og Fritids afholdte og kommende aktiviteter; herunder aktiviteter under Vestegnens Kulturuge uddelt til udvalget.

 

Formanden informerede kort om den netop afholdte borgerworkshop den 14. august vedrørende udvikling af den kommende Kultur- og Fritidspolitik.

 

Meddelelser taget til efterretning.

Sagsfremstilling

  • Ansøgning fra Idrætsråd Hvidovre om tilskud til indkøb af elektroniske chip til brug for Skoleløbet 2019

Bilag

  1. Ansøgning fra Idrætsrådet (pdf)
  2. Kulturnyt 1. halvår 2019 (pdf)

3. Økonomirapportering pr. 30. juni 2019 - Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutningstema

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de første 6 måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2019 på Kultur- og Fritidsudvalgets område og denne forelægges udvalget til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

  1. at økonomirapportering pr. 30. juni 2019 til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 19-08-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet indstillingen.

 

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 6 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2019.

 

Vurderingen er foretaget uafhængigt af overførsel af budgetmidler fra år 2018.

 

Der er et begrænset merforbrug på Stadions institutionsområde på 0,2 mio. kr. Merforbruget hidrører fra udgifter til pedelfunktionen på Sønderkærskolen. Merforbruget forventes håndteret inden for rammerne af de eksisterende budgetter på området.

Politiske beslutninger og aftaler

I henhold til kommunens ”Regulativ for økonomistyring” (KB 14/12-2010 pkt. 8) udarbejder administrationen økonomirapportering til fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

 

Afrapporteringen til udvalget indgår i Økonomiudvalgets samlede afrapportering af kommunens forventede regnskab 2019 til Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med indstillingen.

Retsgrundlag

Lov om kommuners styrelse § 42 Stk. 7. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.


4. Eventuelt

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 19-08-2019

Niels Ulsing (F) spurgte ind til Hvidovre Lokalhistorisk Selskabs aktuelle ansøgning om brug af kommunens logo til foreningens aktiviteter. Foreningen er blevet bedt om at fremsende en formel ansøgning til Center for Kultur og Fritid.

 

Udvalget spurgte ind til muligheden for at sikre, at ”Hvidovre” indgår i Hvidovre Stadions navn fremadrettet. Centerchefen for Kultur og Fritid informerede om, at der i den nuværende kommunale sponsorkontrakt henstilles til, at ”Hvidovre” indgår i navnet. 

 

Formanden spurgte ind til status på den kommende skilte- og reklamepolitik. Politikken er under udarbejdelse.


5. Lukket sag: Beslutning om ny ledelsesstruktur på idrætsområdet

Lukket sag