Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Kultur- og Fritidsudvalget den 21. august 2018

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 21. august 2018
Mødetidspunkt: Kl. 14:00
Mødested: Sollentuna II

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Maria Durhuus (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Niels Ulsing (F)
 • Yasir Iqbal (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-08-2018

Godkendt.


2. Meddelelser

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage meddelelser til efterretning

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-08-2018

Centerchefen for Kultur og Fritid informerede om igangværende stillingsopslag i Fritidsbutikken.

 

Meddelelser taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Orientering om tildeling af DATS Teaterfestival 2019 til Hvidovre og Glostrup amatørscener
 • Uddeling af fagbladene Parasport og Idrætsliv.
 • Orientering om Vestegnens Kulturuge 37
 • Orientering om administrativt behandlede tilskudsansøgninger
 • Orientering om Nanni Theills dødsfald

Bilag

 1. Prisoverslag for toiletvogn (pdf)
 2. Ansøgning fra Hvidovre Petanque Klub (pdf)
 3. Oversigt over administrativt behandlede tilskudsansøgninger pr. 21. august 2018 (pdf)

3. Budget 2019-2022 Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal drøfte status for Budget 2019, herunder de budgetforslag der er fremsat for udvalgets eget område.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at drøfte budgetsituationen på udvalgets eget område
 2. at indstille effektiviseringsforslag fra Direktionens budgetkatalog på eget område
 3. at drøfte yderligere forslag til imødegåelse af den fagudvalgsopdelte ramme
 4. at drøfte takster for 2019 på udvalgets område
 5. at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-08-2018

Ad 1. Drøftet.

 

Der ønskes et notat om medlemsantal ang. de foreninger, der modtager aktivitetstilskud samt et notat om takststørrelsen for mellemkommunale betalinger. Det ønskes undersøgt, om der kan spares energi ved at udskifte belysning i kommunale haller til energivenlige lyskilder.

 

Ad 2. Drøftet.

 

Ad 3. Drøftet.

 

Ad 4. Oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling

 

Ad 5. Oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Udgangspunktet for budget 2019 er budgetoverslagsåret 2019 som det så ud med vedtagelsen af budget 2018. På daværende tidspunkt blev kassetrækket for 2019 opgjort til knap 90 mio. kr. For overslagsårene 2020 og 2021 var kassetrækket henholdsvis 75 og 45 mio. kr. I overslagsårenes kassetræk var der ikke taget højde for likviditetstilskud og særstilskud.

 

Økonomiaftale for 2019 og konsekvenser for Hvidovre Kommune

Regeringen og Kommunernes Landsforening indgik den 7. juni 2018 aftale om kommunernes økonomi for 2019.

 

Hovedelementerne i aftalen er (for alle kommuner):

• Der gives ekstra 1,7 mia. kr. til borgernær velfærd herunder demografisk pres

• Der gives ekstra 0,8 mia. kr. til anlæg

• Finansieringstilskuddet på 3,5 mia. kr. bevares.

 

Regeringen og KL er med afsæt i de gennemførte initiativer i det fælles moderniserings- og effektiviseringsprogram enige om, at der i 2019 samlet kan frigøres 1 mia. kr.

Heraf frigøres 0,5 mia. kr. til prioritering bredt i den offentlige sektor.

 

I forhold til budget 2019 blev der ikke – som forventet – en afklaring af udligningsreformen, men alene en ændring af ”data” i forhold til udligning af uddannelseskriterierne.

 

I forlængelse af den indgåede økonomiaftale for 2019 har Økonomi- og Indenrigsministeriet den 28. juni udmeldt de enkelte kommuners indtægtsrammer (skatter, udligning og generelle tilskud) for 2019.

 

For Hvidovre Kommune medfører det netto et stort set uændret udgangspunkt sammenholdt med det kendte før udmeldingen fra ministeriet.

 

Dette dækker dog over nogle underliggende bevægelser som tilsammen går mere eller mindre lige op.

 

De væsentligste ændringer i forhold til forventningerne i det vedtagne budget 2018 for året 2019 er følgende:

 

Indtægter:

• Aftagende skatteindtægter (-20 mio. kr.)

• Øgede bloktilskudsmidler til drift og demografi (17 mio. kr.)

• En negativ regulering af bloktilskuddet vedrørende arbejdsmarkedsområdet (-20 mio. kr.)

• Likviditetstilskud er indregnet (29 mio. kr.)

• Forøget bloktilskud som følge af udligning af uddannelseskriterier (20 mio. kr.)

• Forøget bloktilskud fra staten på baggrund af kommunernes generelle økonomi
   (balancetilskud) (10 mio. kr.)

 

Udgifter:

• Øget udgiftspres som følge af demografi (-14 mio. kr.)

• Merforbrug på voksenspecialiserede område. (-21 mio. kr.)

• Ikke udmøntede besparelser fra sidste års budget er taget ud (-14 mio. kr.)

• Beslutning om hjemtagelse af dagrenovation medfører anskaffelse af biler og
   udstyr, som i de efterfølgende år tilbagebetales via de brugerfinansierede renovationstakster
   (-17 mio. kr.)

• Forslag om lavere anlægsniveau (16 mio. kr.)

 

Strukturel ubalance og konsekvenser heraf

Samlet set er udfordringen nu på et - stort set - tilsvarende niveau for 2019, som den tog sig ud for 2019 ved budgetvedtagelsen i 2018. Der er således tale om fortsat store forventede kassetræk, som Direktionen vurderer dækker over en strukturel ubalance.

 

Den strukturelle ubalance forventes ikke at blive forbedret i de kommende år. Det skyldes ikke mindst, at der bliver et stadig større gab imellem skatteindtægterne og de forøgede udgifter som følge af det demografisk pres, der følger af befolkningens aldersmæssige sammensætning.

 

I erkendelse af denne strukturelle ubalance er det Direktionens vurdering, at der skal arbejdes med nedbringelse af udgiftsniveauet med 70 mio. kr.

 

Ved vedtagelsen af budgettet for 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle arbejdes med indfasning af besparelser for i alt 46 mio. kr. frem mod 2021. Til brug for dette udmøntningsarbejde har organisationen dels udmøntet de første 13 mio. kr. for 2018 og derudover foreligger forslag for yderligere 35 mio. kr. i 2019 stigende til 54 mio. kr. i 2021.

 

Direktionen foreslår, at der sker en fagudvalgsopdelt fordeling i forhold til udmøntning af de samlede 70 mio. kr. I arbejdet med udmøntning foreslår Direktionen, at de allerede udarbejdede effektiviseringsforslag for 2019-2022 indgår.

 

Fordeling af 70 mio. kr. på udvalg

 

På udvalgets områder foreligger effektiviseringsforslag for 1,62 mio. kr. i 2019 stigende til 2,62 mio. kr. i 2022.

 

Kultur- og Fritidsudvalgets samlede budgetramme for 2019 udgør 102,9 mio. kr.

 

Med udgangspunkt i den fagudvalgsopdelte ramme foreslår Direktionen, at effektiviseringsforslagene behandles på fagudvalgenes budgetmøder i august og at udvalgene indstiller hvilke forslag, der skal indgå i det videre budgetarbejde ligesom udvalget kan drøfte yderligere forslag til imødegåelse af den fagudvalgsopdelte ramme.

Politiske beslutninger og aftaler

Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2019-2022 jf. beslutning i Økonomiudvalget 16. april 2018 pkt. 7.

 

Der skal hvert år udarbejdes forslag til budgetproces jf. Hvidovre Kommunes ”Regulativ for Økonomistyring” pkt. 3.2

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomisk konsekvenser forbundet med indstillingen.

Retsgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse §37, jf. Lovbekendtgørelse nr. 2 af 4 januar 2017.

 

Hvidovre Kommunes Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2018 §10, stk. 4.

Høring

Der er udsendt høringsmateriale i forbindelse med budget 2019. Høringssvarene vil løbende indgå i den politiske behandling af budgettet.

Bilag

 1. Finansieringsoversigt 2019-22 (er udleveret) (pdf)
 2. Direktionens budgetkatalog (effektiviseringsforslag) (er udleveret) (pdf)
 3. Investeringsoversigt 2019-22 (er udleveret) (pdf)
 4. Budgetafdækninger (er udleveret) (pdf)
 5. Budgetrapport 2017-22 (er udleveret) (pdf)
 6. Takstforslag 2019 (er udleveret) (pdf)
 7. Høringssvar Handicaprådet (pdf)
 8. Udtalelse CenterMED KOF (pdf)
 9. Høringssvar Folkeoplysningsudvalget (pdf)

4. Økonomirapportering pr. 30. juni 2018 - Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutningstema

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de første 6 måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2018 på Kultur- og Fritidsudvalgets område og denne forelægges udvalget til efterretning.

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet indstillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at økonomirapportering pr. 30. juni 2018 til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-08-2018

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet indstillingen.

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 6 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2018.

Vurderingen er foretaget uafhængigt af overførsel af budgetmidler fra år 2017.

På udvalgets område forventes at den samlede ramme overholdes.

Politiske beslutninger og aftaler

I henhold til kommunens ”Regulativ for økonomistyring” (KB 14/12-2010 pkt. 8)udarbejder administrationen økonomirapportering til fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Afrapporteringen til udvalget indgår i Økonomiudvalgets samlede afrapportering af kommunens halvårsregnskab og forventede regnskab 2018 til Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes ingen afvigelser på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Retsgrundlag

Lov om kommuners styrelse § 42 Stk. 7. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.


5. Omplacering af Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 8. november 2018

Beslutningstema

KL"s beskæftigelsespolitiske konference, jobCAMP 18, afholdes den 8.-9. november 2018, hvilket falder sammen med Kultur- og Fritidsudvalgets skemalagte udvalgsmøde torsdag den 8. november.

Udvalget skal derfor vælge en alternativ mødedato.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at vælge en ny dato til udvalgsmødet torsdag den 8. november 2018

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-08-2018

Mødet omplaceres til torsdag den 15. november 2018, kl. 17.00.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

KL afholder årligt den beskæftigelsespolitiske konference jobCAMP, der er henvendt til kommunalpolitikere, medlemmer af de regionale arbejdsmarkedsråd, kommunale ledere samt andre interessenter på beskæftigelsesområdet.

Årets konference, jobCAMP 18, afholdes den 8.-9. november 2018, hvilket falder sammen med Kultur- og Fritidsudvalgets skemalagte udvalgsmøde torsdag den 8. november.

Udvalget skal derfor vælge en ny dato som erstatning for udvalgsmødet den 8. november 2018.

Administrationen foreslår følgende datoer:

 • Onsdag den 7. november kl. 17.00
 • Onsdag den 14. november kl. 17.00
 • Torsdag den 15. november kl. 17.00

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og fritidsudvalget fastsatte møderække gældende for 2018 på udvalgsmødet den 5. december 2017.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


6. Valg af kunstgenstand til årets uddeling af miljøprisen 2018

Beslutningstema

Hvidovre Kommune tildeler hvert andet år Miljøprisen til en virksomhed, person eller organisation, der har gjort en særlig indsats for miljøet i Hvidovre. Miljøprisen består af en kunstgenstand til en samlet værdi af højst 10.000 kr. valgt af Kultur- og Fritidsudvalget.

Udvalget skal udvælge et kunstværk til Miljøprisen 2018 ud fra administrationens forslag.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at udvælge kunstværk til årets Miljøpris

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-08-2018

Kunstværket ”Green Palms” af Tine Jakobsen udvælges som årets Miljøpris.

 

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Hvidovre Kommune tildeler hvert andet år Miljøprisen til en virksomhed, person eller organisation, der har gjort en særlig indsats for miljøet i Hvidovre.

Ifølge regulativet for uddeling af Miljøprisen består denne af en kunstgenstand til en samlet værdi af højst 10.000 kr. valgt af Kultur- og Fritidsudvalget.

Kommunens kunstbibliotekar har udvalgt fire værker, som præsenteres i vedhæftede bilag.

Økonomiske konsekvenser

Miljøprisen består af en kunstgenstand til en samlet værdi af højst 10.000 kr. Udgiften afholdes over Miljøkontoen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Forslag til Hvidovre Kommunes Miljøpris 2018 (pdf)

7. Ansøgning om tilskud til Frivillig Fredag - Buqetten

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Kulturhuset BuQetten og Fritidsbutikken om tilskud på 21.700 kr. til afholdelse af den årligt tilbagevendende begivenhed Frivillig Fredag.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at bevilge 20.500 kr. til Kulturhuset Buqetten og Fritidsbutikken til afholdelse af Frivillig fredag 2018

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-08-2018

Der bevilges 20.500 kr. til Kulturhuset Buqetten og Fritidsbutikken til afholdelse af Frivillig Fredag 2018.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Frivillig Fredag er den nationale frivillighedsdag; en tilbagevendende begivenhed, som hvert år falder på den sidste fredag i september som en del af Frivillighedsugen. Arrangementet har til hensigt at skabe opmærksomhed om det frivillige arbejde, og der laves landet over aktiviteter og arrangementer for at understøtte frivilligheden.

 

Kulturhuset Buqetten og Fritidsbutikken vil i forbindelse med årets Frivillig Fredag arrangere en gå- og cykeltur med forskellige oplevelser og seværdigheder.

 

Ruten for gående bliver på ca. 3,5 km, og i samarbejde med Cykelistforbundet i Hvidovre planlægges en ca. 10 km lang cykelrute.  Der vil blive mulighed for at anvende stave til gåturen, og begge ruter tilrettelægges således, at alle kan deltage tempomæssigt.

 

Ruten vil bl.a. gå forbi Teater Vestvolden, hvor der gives en smagsprøve på sange fra den kommende forestilling ”Kattejammerrock” og slutte i Kometen, hvor der serveres kaffe og dækkes op til Det Hvidovrianske kagebord.

 

Der søges om et samlet økonomisk tilskud på 21.700 kr. til tryk af t-shirts; oppyntning; køb af kager til det Hvidovrianske kagebord samt tryk og annoncering. Der søges desuden om 1.200 kr. til forplejningsudgifter, der som udgangspunkt ikke dækkes af Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje.

 

På denne baggrund indstiller administrationen, at der bevilges 20.500 kr. til arrangementet.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere bevilget tilskud til afholdelse af Frivillig Fredag:

2016

18.000 kr.

2015

18.350 kr.

2013

20.000 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

En bevilling af det indstillede tilskud vil formindske Kultur- og Fritidsudvalgets puljer med 20.500 kr.

 

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje:

215.352 kr.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Høring

Der er ikke høringspligt til denne sag.

Bilag

 1. Ansøgning om tilskud Frivillig Fredag (pdf)

8. Eventuelt

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-08-2018

Formanden foreslog, at installere forskellige former for motionsredskaber på Bjerget i Kystagerparken m.m. for bl.a. at imødekomme kultur- og fritidspolitikken samt projektet Byen som Motionsrum.