Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Børne- og Uddannelsesudvalget den 30. maj 2018

Mødefakta

Dato: Onsdag den 30. maj 2018
Mødetidspunkt: Kl. 17:30
Mødested: Risbjergskolen

Medlemmer

 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Lisa Skov (C)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Sara Benzon (F)
 • Yasir Iqbal (A)

Fraværende med afbud

 • Lars G. Jensen (A)

Bemærkninger

Mødet holdes på Risbjergskolen. Forud for mødet er der rundvisning på skolen kl. 16.30 samt møde med skolebestyrelsen. Mødet blev kortvarigt suspenderet i tidsrummet kl. 19.23-19.34 under behandlingen af punkt 8.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 30-05-2018

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 30-05-2018

Formanden orienterede om, hvordan dispensationsansøgning fra reglen om frit skolevalg behandles i sommerferien.

Direktøren oplyste, at udpegning til bestyrelserne i de selvejende institutioner fortsat pågår, og medlemmer af udvalget opfordres til gennemgå, hvem der er meldt ind. Listen med allerede indmeldte udsendes med referatet.

Administrationen oplyste, at det nye lovforslag ”stærke dagtilbud” som er en ændring dagtilbudsloven, er vedtaget. Der omdeltes en oversigt over lovforslagets indhold og konsekvenser.

Sagsfremstilling

 • Behandling af ansøgninger om skoleskift i sommerperioden

Bilag

 1. Status på udpegninger til selvejende dagtilbud og klubber (pdf)
 2. Regeringens udspil "Stærke dagtilbud for alle børn" vs. Hvidovre Kommune (pdf)

3. Beslutning om løsning af kapacitetsudfordringer på skoleområdet 2019 - 2023

Beslutningstema

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 5. april 2018 blev dette års skoleprognoser fremlagt. Skoleprognosen forudsiger, at der frem mod 2023 vil være en kapacitetsudfordring i nogle distrikter i forhold til den enkelte skoles bygningskapacitet, når der ses på prognosen for forventede kommende 0. klasser.

Det skal politisk besluttes, hvordan udfordringen skal løses på baggrund af to løsningsforslag, samt om der skal ske en sænkning af grænsen for frit skolevalg på udvalgte årgange, således at der for Risbjergskolens 0. klasser i skoleåret 2019/20 fastsættes en maksimal grænse for frit skolevalg på 22 elever.

Der skal samtidig træffes politisk beslutning om, hvorvidt der ønskes igangsat et pilotprojekt, hvor der arbejdes med andre pædagogiske tilgange til brug af lokaler end hjemklasseprincippet.

Skoleprognosen forudsiger, at der i perioden fra 2023 – 2031 vil komme omtrent 600 elever yderligere i Hvidovre Kommunes skolevæsen. Muligheder og scenarier for håndtering af denne positive udfordring forventes behandlet i Kommunalbestyrelsen senere på året.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1)at ændre skoledistrikt mellem Gungehus og Risbjerg, gældende fra 1. august 2019.

a)Forslag 1: området mellem Hvidovrevej, Vestkærs Alle, Krogstens Alle og Bjæverskov Alle, jf. det vedlagte bilag

b)Forslag 2: udgangspunkt i Hvidovrevej, mellem Vestkærs Alle og Risbjerggårds Alle og den nærmest bagvedliggende bebyggelse, jf. det vedlagte bilag

eller

2)at Risbjergskolen får mulighed for i nødvendigt omfang at benytte lokaler på Sønderkærskolen, til de større elever, frem til 2023. Lokalerne kan tages i brug fra den 1. august 2019

3)at fastsætte en maksimal grænse for frit skolevalg på 22 elever for Risbjergskolens 0. klasser i skoleåret 2019/20 og sende dette i høring hos skolebestyrelsen

4)at tage beslutning om, at der igangsættes et pilotprojekt på én eller flere af kommunens skoler vedrørende afprøvning af andre pædagogiske principper end det nuværende hjemklasseprincip. Pilotprojektet vil kunne starte den 1. august 2019.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 30-05-2018

Ad. 1.-2.

Gruppe C stillede ændringsforslag om, at forslagene i 1. (a og b) og 2. at sendes i høring hos Præstemoseskolen, Gungehusskolen og Risbjergskolen.

For: Gruppe C

Imod: Gruppe A, F, O og Ø

Ændringsforslaget forkastet.

Der blev herefter begæret afstemning om 2 at.

For: Gruppe A, F, O og Ø

Imod: Gruppe C, under henvisning til eget forslag.

Anbefales godkendt med bemærkning om, at det sendes i høring på Præstemoseskolen og Risbjergsskolen.

Forslagene a og b i 1. at anbefales ikke godkendt

Ad. 3.

For: Gruppe A, F, O, C og Ø

Anbefales godkendt, med bemærkning om, at det ligeledes gælder for den kommende 1. årgang.

Ad. 4.

Udvalget stillede ændringsforslag om, at skolebestyrelsen, i samarbejde med skolens ledelse, skal godkende pilotprojekter under hensyntagen til de pædagogiske principper.

For: Gruppe A, F, O, C og Ø

Anbefales godkendt med det vedtagne ændringsforslag fra udvalget.

Sagsfremstilling

På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 5. april 2018 blev dette års skoleprognoser fremlagt. Skoleprognosen forudsiger, at der frem mod 2023 vil være en kapacitetsudfordring i nogle distrikter i forhold til den enkelte skoles bygningskapacitet, når der ses på tallene for forventede kommende 0. klasser.

Det er især Præstemoseskolen og Risbjergskolen, der igennem de sidste par år har oplevet høje elevtal i forbindelse med indskrivningen til 0. klasserne.

Af skoleprognosen fremgår det, at det forventede elevtal for de kommende 0.- klasser på Præstemoseskolen frem mod 2023 kan rummes inden for to klasser uden dispensationer.

På Risbjergskolen viser skoleprognosen derimod en forventet stigning i elevtallet for de kommende 0. klasser til og med skoleåret 2022/23. Herefter forudsiger skoleprognosen, at elevtallet vil falde kraftigt.

Det betyder, at det med de nuværende skoledistrikter må forventes, at der hvert år skal oprettes en ekstra 0. klasse til og med skoleåret 2022/23 på Risbjergskolen, således at der kommer fire 0. klasser.

Skoleprognosen forudsiger desuden, at der i perioden fra 2023 – 2031 vil komme omtrent 600 elever yderligere i Hvidovre Kommunes skolevæsen. Muligheder og scenarier for håndtering af denne positive udfordring forventes behandlet i Kommunalbestyrelsen senere på året.

Løsningsmuligheder frem mod 2023

Der er to forskellige typer af løsninger, der kan imødekomme den forventede udfordringer på Risbjergskolen frem mod 2023. Løsningsmulighederne er:

1)Ændring af skoledistriktsgrænsen mellem Risbjergskolen og Gungehusskolen

2)Risbjergskolen får mulighed for i nødvendigt omfang at benytte lokaler på Sønderkærskolen, til de ældre børn, frem til 2023.

Ad 1) Ændring af skoledistriktsgrænsen mellem Risbjergskolen og Gungehusskolen

En mulighed for at imødekomme kapacitetsudfordringen på Risbjergskolen er at ændre skoledistrikterne mellem Risbjergskolen og Gungehusskolen frem mod 2023.

Skoleprognosen for årene 2018 – 2031 viser, at der i perioden frem mod 2023 vil være en markant skævdeling mellem de to skoledistrikter. Det betyder, at klassekvotienten for de kommende 0. klasser på Risbjergskolen vil svinge mellem 26 og 28 elever, mens den på Gungehusskolen vil svinge mellem 20 og 25 elever.

Ved at ændre distriktsgrænsen mellem de to skoler vil det være muligt at sikre en mere jævn fordeling mellem de to skoler, således at klassekvotienten for alle klasser på disse to skoler kommer til at ligge på mellem 24 og 26. En skoledistriktsændring vil kunne træde i kraft fra 1. august 2019.

Forslag til distriktsændringer

Der er udarbejdet to forslag til mulige distriktsændringer mellem Risbjergskolen og Gungehusskolen. I det vedlagte bilag er de to forslag til distriktsgrænser indtegnet på et kort, inklusiv de forventede klassekvotienter.

Forslag 1

I dette scenarie arbejdes der med området mellem Hvidovrevej, Vestkærs Alle, Krogstens Alle og Bjæverskov Alle (jf. bilaget).

Forslag 2

I dette scenarie tages der udgangspunkt i Hvidovrevej, mellem Vestkærs Alle og Risbjerggårds Alle og den nærmest bagvedliggende bebyggelse (jf. bilaget).

I begge scenarier kan klassekvotienterne påvirkes af søskendegarantien, hvilket må forventes at give flere børn til Risbjergskolen. Ændringen af distriktsgrænsen er alene gældende for indskrivning til 0. klasse og for tilflyttere.

Ad 2) Risbjergskolen får mulighed for at benytte lokaler på Sønderkærskolen, til de større børn, frem til 2023.

En anden mulighed er at lade Risbjergskolen få råderet over nogle af lokalerne på Sønderkærskolen.

På baggrund af skoleprognosen vurderes det, at Risbjergskolen frem mod 2023 sammenlagt vil have brug for op til fire ekstra lokaler, hvis de nuværende skoledistrikter fastholdes. Ved at give Risbjergskolen råderet over lokaler på Sønderkærskolen kan skolens midlertidige behov for ekstralokaler imødekommes. Disse ekstralokaler kan eventuelt indrettes som faglokaler. Derved sikres den nødvendige ekstra kapacitet til skolen.

Såfremt skoleprognosen for Præstemoseskolen ikke holder, vil denne løsning også her kunne sættes i spil, således at både Risbjergskolen og Præstemoseskolen kan benytte Sønderkærskolen.

Løsningen kan træde i kraft fra den 1. august 2019, hvor lejeaftalen med Hvidovre Privatskole, vedrørende brug af Sønderkærskolen, udløber.

Der må forventes udgifter til istandsættelse af Sønderkærskolen. Omfanget af udgifter skal belyses gennem yderligere undersøgelser.

Ændring af grænsen for frit skolevalg for Risbjergskolens kommende 0. klasser

Hvis der oprettes fire klasser på 0. årgang på Risbjergskolen, vil den gennemsnitlige klassekvotient falde. Derved vil der blive åbnet op for det frie skolevalg, såfremt den gennemsnitlige klassekvotient er på under 24 elever.

Det vil betyde, at der vil kunne ske en stigning af elever fra andre distrikter, der ønsker at blive optaget på Risbjergskolen. Erfaringen fra tidligere år viser, at dette ofte er tilfældet. Dette kan begrænses ved, på udvalgte årgange på Risbjergskolen, at fastsætte en lavere grænse for, hvornår frit skolevalg kræver dispensation, mere specifikt for kommende 0. klasser til skoleåret 2019/20.

En sådan løsning vil kræve, at der igangsættes en høring af skolebestyrelsen på Risbjergskolen.

Hvis denne løsning vælges, så anbefales det, at grænsen for den udvalgte årgang sættes til 22 elever i modsætning til den nuværende grænse på 24 elever, som er gældende for de øvrige årgange i hele Hvidovre Kommunes skolevæsen. Dette vil gøre det muligt at begrænse tendensen til, at Risbjergskolen optager mange elever fra de omkringliggende skoler.

Etablering af pilotprojekt vedrørende afprøvning af andre pædagogiske principper, end det nuværende hjemklasseprincip

I dag arbejder stort set alle skoler med hjemklasseprincippet på samtlige klassetrin. Hjemklasseprincippet betyder, at hver klasse har sit eget lokale. Det betyder, at lokalet står tomt, når klassen er i faglokaler, på udflugt m.m. Undersøgelser fra andre kommuner viser, at det især er på mellemtrinet og i udskolingen, at udnyttelsen af hjemklasserne er lavest.

En mulighed for at udnytte lokalekapaciteten bedre er at ophæve hjemklasseprincippet på mellemtrinet og i udskolingen. I stedet kan der arbejdes med hjemklasseområder med færre basislokaler og en højere udnyttelsesgrad af faglokalerne.

En anden mulighed er at etablere faglokaler også i de fag, der i dag typisk ikke har nogle faglokaler. Det kunne f.eks. være sproglokaler, matematiklokaler m.m. Dermed ville al undervisning på mellemtrinet og i udskolingen foregå i faglokaler, og eleverne ville bevæge sig fra lokale til lokale afhængigt af, hvilket fag de skulle undervises i. Hvis dette blev kombineret med hjemklasseområder, så ville den enkelte klasse høre til et eksakt område frem for et eksakt lokale.

For at afprøve, hvilke muligheder andre pædagogiske tiltag end hjemklasseprincippet giver i forhold til kapacitetsudnyttelse og pædagogik, anbefales det, at der igangsættes et pilotprojekt på én eller flere af skolerne i kommunen. Pilotprojektet vil kunne træde i kraft fra den 1. august 2019.

En ændring af hjemklasseprincippet vil kræve en ændring af en skoles nuværende tilrettelæggelse af undervisningen, hvorfor der er behov for tid til god planlægning og inddragelse af skolebestyrelsen i forhold til, hvilke andre principper der så skal være gældende i stedet for hjemklasser.

Afprøvningen af andre pædagogiske tiltag end hjemklasseprincippet betyder, at eleverne på de berørte årgange ikke har et lokale, hvor deres ting kan opbevares. Det anbefales derfor, at der i forbindelse med igangsættelsen af et pilotprojekt indkøbes aflåselige skabe til de berørte elever, således at de har et sted at opbevare bøger, overtøj m.m.

Retsgrundlag

Regler for ændringer af skoledistrikter

Det følger af folkeskolelovens § 36, stk. 2 (LBK nr. 1510 af 14/12/2017), at alle skoler har et skoledistrikt. Dette skoledistrikt kan være større eller mindre for de enkelte klassetrin.

Justering af kommunernes skolestruktur, herunder ændringer i skoledistrikterne, træffes efter folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 3, hvoraf det fremgår, at ændringer af skoledistrikter træffes af Kommunalbestyrelsen på et møde. Det fremgår af samme bestemmelse, at beslutningen om kommunens inddeling i skoledistrikter træffes efter indhentet udtalelse fra de berørte skolebestyrelser.

Endelig fremgår det af folkeskolelovens § 44, stk. 10, at skolebestyrelsen skal udtale sig om alle de spørgsmål, som Kommunalbestyrelsen forelægger for bestyrelsen.

Regler for differentierede grænser for det frie skolevalg

Folkeskolelovens § 40, stk. 2, giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at fastlægge en grænse, der varierer fra skole til skole og fra klassetrin til klassetrin på samme skole.

Politiske beslutninger og aftaler

De nuværende skoledistrikter er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 16. december 2014, punkt 22, og trådte i kraft den 1. august 2015.

Søskendegarantien vil være gældende for elever med søskende, der fortsat går på skolen ved skolestart pr. 1. august 2019.

Skoleprognosen for Hvidovre Kommune 2018 – 2031 er fremlagt på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 5. april 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ændring af skoledistriktsgrænse mellem Risbjergskolen og Gungehusskolen

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune. En skoledistriktsændring vil dog betyde en omfordeling af midler mellem Gungehusskolen og Risbjergskolen, da skolerne tildeles midler på baggrund af deres elevtal.

Brug af Sønderkærskolen

Der må forventes udgifter til istandsættelse af Sønderkærskolen. Omfanget af udgifter skal belyses gennem yderligere undersøgelser.

Indkøb af aflåselige skabe i forbindelse med pilotprojekt

Der vil skulle indkøbes aflåselige skabe i forbindelse med pilotprojektet. Udgifter hertil forventes afholdt inden for rammen i Center for Skole og Uddannelse.

På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 5. april 2018 blev redegjort for de driftsmæssige konsekvenser af det stigende elevtal.

Bilag

 1. Forslag til distriktsændring mellem Risbjergskolen og Gungehusskolen (pdf)

4. Økonomirapportering pr. 31. marts 2018 - Børne- og Uddannelsesudvalget

Beslutningstema

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 3 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2018 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område og økonomirapportering forelægges udvalget til efterretning.

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet indstillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

 1. at  tage økonomirapportering pr. 31. marts 2018 til efterretning

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 30-05-2018

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 3 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2018.

Vurderingen er foretaget uafhængigt af overførsel af budgetmidler fra år 2017.

På det specialiserede børneområde (børn og familier) har der gennem en årrække været en faldende tendens i forhold til anbringelser uden for hjemmet og dermed også faldende udgifter. Denne tendens ændrede sig allerede sidste år, hvor der var et øget antal anbringelser af bl.a. handicappede med deraf følgende øgede udgifter.

På nuværende tidspunkt er det forventede merforbrug i 2018 opgjort til 1,8 mio. kr., hvilket betyder, at der på dette område er skærpet fokus på budgetoverholdelse.

Tre af de almene skoler kom ud af regnskab 2017 med større underskud. Det drejer sig om Avedøre skole med 3,6 mio. kr., Engstrandskolen med 2,8 mio. kr. og Langhøjskolen med 1,8 mio. kr. Avedøre skole og Engstrandsskolens underskud udgør mere end de tilladte 5 %, mens Langhøjskolens underskud er 4 %.

Centerchefen for Skole og Uddannelse har udarbejdet en overordnet afviklingsplan for alle tre skoler, således at Avedøre skole og Engstrandskolen skal have afviklet skolernes underskud ved udgangen af 2020, mens Engstrandskolens skal være fuldt afviklet i 2019.

Der afholdes månedlige opfølgningsmøder mellem de tre skoler, Center for Skole og Uddannelse samt Center for Økonomi og Analyse. Alle skoler følger de lagte afviklingsplaner.

Retsgrundlag

Lov om kommuners styrelse § 42 Stk. 7. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.

Politiske beslutninger og aftaler

I henhold til kommunens ”Regulativ for økonomistyring” (KB 14/12-2010 pkt. 8)udarbejder administrationen økonomirapportering til fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Økonomiske konsekvenser

Der er på nuværende tidspunkt forventede merudgifter på det specialiserede børneområde på 1,8 mio. kr., som forudsættes afholdt inden for rammen.


5. Orientering om Headspace Hvidovre og TUBA Hvidovre

Beslutningstema

Center for Børn og Familier har udarbejdet sagsfremstillingen.

Med denne sag orienteres om status på de forebyggende tilbud TUBA Hvidovre og Headspace Hvidovre.

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på et udvalgsmøde i november 2014 at etablere et samarbejde med TUBA.

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetaftale for 2017, at Hvidovre Kommune skulle oprette en satellit (lokalafdeling) af Headspace i Rødovre.

I denne sag bedes udvalget tage orienteringen om TUBA Hvidovre og Headspace Hvidovre til efterretning

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

 1. at orienteringen om Headspace Hvidovre og TUBA Hvidovre tages til efterretning

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 30-05-2018

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

TUBA Hvidovre

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede i november 2014 at etablere tidligt forebyggende tilbud, herunder at indgå samarbejde med tilbuddet TUBA, som tilbyder rådgivning og behandling af børn og unge, der er vokset op i familier med alkohol- eller stofproblemer. Børn og Velfærd indgik således pr. 1. januar 2015 en samarbejdsaftale med TUBA om at etablere en lokalafdeling i Hvidovre, som blev indviet d. 20. marts 2015.

TUBA Hvidovre er et anonymt og gratis tilbud. Det er muligt for alle borgere mellem 14 og 35 år at henvende sig direkte til TUBA for at få rådgivning eller terapeutisk behandling.

I perioden 2016 og 2017 har 82 unge, ifølge TUBA, benyttet sig af TUBAs tilbud om terapeutiske behandlingsforløb i form af enten gruppeterapi eller individuel terapi. Ifølge kontrakten skal TUBA i Hvidovre oppebære 24 løbende behandlingspladser. I det følgende redegøres for TUBA Hvidovres brugersammensætning, fordelt på alder, i perioden 2016 og 2017.

TUBAs aktiviteter i Hvidovre Kommune i 2016/17

TUBA arbejder med forskellige terapeutiske forløb herunder både individuelle forløb og gruppeforløb. Nedenstående tabel er en oversigt over aldersfordelingen af unge i terapeutisk forløb samt unge, der har været på venteliste i TUBA Hvidovre, men endnu ikke indgået i et terapeutisk forløb.

Aldersfordeling af unge i terapeutisk forløb 2016

Aldersfordeling

0-13 år

14-17 år

18-24 år

25-35 år

Total

Antal unge

1

4

14

19

38

På venteliste ved årsskiftet i 2016

Aldersfordeling

0-13 år

14-24 år

25-35 år

total

Antal unge

0

5

7

12

Aldersfordeling af unge i terapeutisk forløb 2017

Aldersfordeling

0-13 år

14-17 år

18-25 år

25-35 år

total

Antal unge

1

1

18

24

44

På venteliste ved årsskiftet i 2017

Aldersfordeling

0-13

14-17

18-24

25-35

Total

Antal unge

0

1

2

2

5

Det fremgår af ovenstående tabel, at det hovedsageligt er den ældre målgruppe, der benytter tilbuddet.

Nedenstående viser en oversigt over andelen af brugere i aldersgruppen 0-18 år angivet i procent sammenlignet med et udsnit af TUBAs andre afdelinger.

TUBA - afdeling

Andel brugere i aldersgruppen 0-18 år i 2017

Hillerød

18,60 %

København

9,03 %

Helsingør

19,10 %

Rønne

12,5 %

Hvidovre

4,55 %

De unge mellem 13-18 år er alle steder i mindretal, men dog med færrest henvendelser i Hvidovre, hvor fordelingen i 2017 var 2 ud af 44 (4,55%).

TUBA Hvidovre deltager løbende i Sundhedsplejens sundhedseksperimentarier, og har holdt oplæg på fem lokale skoler. TUBA har et samarbejde med Hvidovre Kommunes misbrugsbehandlingstilbud, Pulsen og derudover tilbydes oplæg til skoler og ungdomsuddannelser.

For at komme i kontakt med den yngste målgruppe har TUBA oplyst, at de har gjort flere forsøg på at komme ud på skolerne i Hvidovre Kommune for at holde oplæg. TUBA er også interesseret i at komme på besøg hos Poppelgården eller i Familierådgivningen for at holde oplæg.

Evaluering af indsatsen

TUBA anvender både start- og slutevalueringer i forbindelse med effektmålinger af behandlingsforløb, udfyldt af de unge.

Startevalueringen indeholder bred information om den unges baggrund. Slutevalueringen indeholder de unges vurderinger af de forandringer, de har oplevet gennem forløbet, som de unge svarede på i startevalueringen.

I år 2017 viser evalueringerne, at 96 % af de i alt 22 respondenter oplever en forbedring i forholdet til dem selv. 91 % mener, at de i nogen eller i høj grad er blevet bedre til at håndtere problemer.

I 2017 har TUBA haft særlig fokus på at forbedre de unges muligheder for at tage en uddannelse og gå på arbejde. Her viser evalueringen, at 76 % af de 17 respondenter oplever en forbedret evne til at gå på uddannelse eller arbejde.

TUBA måler også på de unges belastninger og symptomer før og efter behandlingen. Målingerne tager udgangspunkt i fem parametre; psykiske belastninger, depressive symptomer, hverdagsbelastning, posttraumatisk stress og trivsel. Det fremgår af målingerne fra 2017, at TUBA Hvidovre opnår effekt af behandlingen på alle fem parametre.

Headspace Hvidovre

Med budgetaftale for 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Hvidovre Kommune skulle oprette en satellit i Hvidovre af Headspace Rødovre. Headspace Hvidovre åbnede februar 2017.

Hvidovre Kommune har indgået kontrakt med Headspace for en toårig periode fra 1. januar 2017 til 31. december 2018.

Headspace er et før-kommunalt tilbud, som kan møde og rådgive psykisk sårbare unge, mellem 12- 25 år, med problemer og hjælpe dem tilbage på deres ”eget livsspor” igen. De unge kan således søge anonym rådgivning i forbindelse med fx stress, uddannelsesvanskeligheder, depression eller andre sociale problemstillinger.

Siden Headspace Hvidovre åbnede i februar 2017 til april 2018 har 159 unge, ifølge Headspace, fået rådgivning.

Aktivitetsniveauet i Headspace Hvidovre 2017 og 2018

Headspace Hvidovre (antal)

2017

2018

TOTAL

Jan.-Dec.

Jan.-Apr.

2017/2018

Unikke unge i rådgivning TOTAL

108

51

159

Unikke unge i rådgivning i headspace

61

42

103

Unge i chatrådgivning

0

0

0

Korte kontakter ved udgående aktiviteter

47

9

56

Afholdte rådgivningssamtaler

167

90

257

Rådgivningssamtaler i headspace

120

81

201

Chatsamtaler total

0

0

0

Korte samtaler ved udgående aktiviteter

47

9

56

Gruppeforløb TOTAL

0

0

0

Gruppesamtaler TOTAL

0

0

0

Udgående aktiviteter TOTAL

125

13

138

Unge til udgående aktiviteter TOTAL

229

200

429

Henvendelser fra pårørende og fagfolk TOTAL

15

3

18

Nedenstående tal er en oversigt over aldersfordelingen i 2017.

Aldersfordeling

12-15 år

16-18 år

19-25 år

Uden for aldersgruppen

Ukendt

Antal unge

23%

39%

32%

3%

2%

Det fremgår af ovenstående tabeller, at der er en lige fordeling mellem unge under og over 18 år, der benytter tilbuddet.

Headspace Hvidovre har i løbet af 2017 arbejdet med udgående aktiviteter herunder lokale events, delt materialer ud og holdt oplæg for målgruppen. Desuden har der været afholdt oplæg for sundhedsplejersker, UU-vejledere, 10. klasselærere mm.

Evaluering af indsatsen

Det fremgår af den halvårlige statusrapport udarbejdet i 2017, at de fem hyppigste henvendelsesårsager er ensomhed, uddannelse/arbejde, tristhed/depressive tanker, konflikter med venner/familie, identitet og selvværd.

Et udpluk fra trivselsundersøgelsen i Headspace Hvidovre viser, at 67% af de unge oplever, at det har hjulpet meget at komme i Headspace. 30% oplever, at Headspace har været med til at gøre, at de har det bedre med sig selv. Derudover viser trivselsundersøgelsen, at 35% af de unge synes, at det har gjort deres hverdag bedre at komme i Headspace.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede d. 6. november 2014, punkt 10, at etablere forebyggende tilbud i forbindelse med vedtagelsen af faglig strategi for udsatte børn og unge. Børn og Velfærd indgik således pr. 1. januar 2015 en samarbejdsaftale med TUBA om at etablere en lokal afdeling i Hvidovre

Med budgetaftale for 2017 besluttede kommunalbestyrelsen, at Hvidovre Kommune skulle oprette en satellit i Hvidovre af Headspace Rødovre. Hvidovre Kommune indgik i forlængelse heraf pr. 14 oktober 2016 en samarbejdsaftale med Headspace om at etablere en lokal afdeling i Hvidovre.

Samarbejdsaftalen med Headspace forløber over en toårig periode fra 1. januar 2017 til 31. december 2018. Parterne kan i øvrigt opsige aftalen med 6 måneders varsel, såfremt forudsætningerne for projektet ændres væsentligt.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Kommune har afsat 0,65 mio. kr. årligt til driftstilskud til TUBA Hvidovre.

Kommunen bidrager til driften af det lokale Headspace-center med kr. 500.000 årligt. Heraf er 360.000 kr. afsat fra Center for Børn og Families budget. Der er ikke afsat penge til Headspace Hvidovre på budget 2019 og frem. 


6. Godkendelse af puljeansøgning vedrørende projektet "U-start - Investering i at børn og unge kommer i skole igen"

Beslutningstema

Center for Børn og Familier har udarbejdet sagsfremstillingen.

Med denne sag orienteres Børne- og Uddannelsesudvalget om projektet ”U-start – Investering i at børn og unge kommer i skole igen” med henblik på,at udvalget godkender ansøgning om midler hertil.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

 1. at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende ansøgning om økonomisk støtte fra Socialstyrelsens pulje ”Mod en tidlig forebyggende og mere effektiv indsats på området for udsatte børn og unge” til projektet ”U-start – Investering i at børn og unge kommer i skole igen.”

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 30-05-2018

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Hvidovre Kommune har fra 2015 til 2017 deltaget i et partnerskab med Socialstyrelsen og to andre kommuner (Herning og Haderslev), med det formål i fællesskab at udarbejde et koncept for en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge.

I forbindelse med kommunens deltagelse i partnerskabsprojektet, er der blevet arbejdet med at udvikle den tværfaglige indsats, herunder en tidligere og mere koordineret indsats i forhold til børn og unge med stort skolefravær.

Dette har ført til udviklingen af et pilotprojekt, hvor Center for Børn og Familier i samarbejde med Center for Skole og Uddannelse over en periode på to år ønsker at videreudvikle, implementere og evaluere en særlig samarbejdsmodel for arbejdet med skolevægring på fire udvalgte skoler. Det er ønsket efterfølgende at kunne udbrede modellen til de resterende af kommunens skoler.

Som en del af satspuljeaftalen er der i 2018 afsat 13,6 mio. kr. (1,9 mio. kr. per kommune) til at støtte den kommunale omlægningsproces i forhold til en tidlig, forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge.

Center for Børn og Familier har i samarbejde med Center for Skole og Uddannelse således udarbejdet en ansøgning som partnerskabskommune vedrørende projektet ”U-start – Investering i at børn og unge kommer i skole igen”.

For at opnå støtte fra ansøgningspuljen er det et krav, at kommunen har modtaget eller modtager faglig sparring og rådgivning til omlægningen fra Socialstyrelsen. Da Hvidovre Kommune søger som partnerskabskommunerne i regi af Forebyggelsespakken Tidlig Indsats – Livslang Effekt, er der ikke yderligere krav om, at kommunen modtager faglig sparring eller rådgivning.

Om projektet

Forekomsten af skolevægring er desværre stigende i Hvidovre Kommune. Flere og flere elever har det svært ved at komme i skole. Det på trods af at skolerne arbejder engageret på at løse problemet, og at der iværksættes foranstaltninger.

Risikoen for at udvikle massiv mistrivsel øges dag for dag. Skolevægring og massivt skolefravær handler nemlig ikke kun om at blive væk fra skolen – det handler også om risikoen for ikke at kunne følge en sund udviklingsbane på vej ind i ungdoms- og voksenlivet. Derfor er skolevægring et risikofyldt udviklingsstop, som Center for Børn og Familier i samarbejde med Center for Skole og uddannelse ønsker at investere i ved at udvikle en tidlig forebyggende og tværsektorielt koordineret indsats.

Formålet er at nedbringe omfanget af skolevægring blandt børn og unge gennem en tidlig og forebyggende indsats, der kvalificeret giver eleverne hjælp til udviklingsstart og skaber progression for barnet eller den unge; herunder at:

·Udvikle og implementere en tværfaglig samarbejdsmodel i form af et tværfagligt team.

·Udvikle og implementere udvalgte medarbejderes kompetencer indenfor for skellige behandlingsmetoder som Adaptive Mentalization Based Integrative Treatment (AMBIT), Cognitive Behavioural Treatment (CBT) og Feedback Informed Treatment (FIT).

·Udvikle og implementere redskaber til systematisk registrering af skolefravær/skolevægring på skolerne.

·Evaluere projektet med henblik på generering af viden til politisk beslutning om fortsat investering og forankring i drift.

Hvidovre Kommune står ikke alene med problemet omkring skolevægring. Landets ti store kommuner rapporterer om generel øget forekomst af mistrivsel i skole og specifikt øget forekomst af skolevægring i Danmark de senere år. Projektet vil således have et formidlingspotentiale i forhold til at kunne udbredes til landets øvrige kommuner.

U-Start team i Hvidovre

Der etableres et U-Start team i Hvidovre Kommune på 4 udvalgte skoler. U-Start-teamet består af de fagligheder, som allerede nu arbejder i skolevægringssagerne, men der er tale om en omlægning af de eksisterende indsatser til at blive rettidige og parallelle på tværs af almen- og specialområdet, og med et fælles koordineret fokus på at skræddersy tilbuddet til barnet/den unge, familien og skolen samlet i én treenighed.

Gennem projektet udvikler og implementerer teamet en samarbejdsmodel, der følger følgende 6 principper:

·Rettidig indsats. Det er afgørende at U-Start Teamet aktiveres hurtigt, da det giver en bedre prognose for behandlingen.

·Sagen skal beholdes i skolens regi med respekt for eksisterende hjælpersystem. U-Start Teamet kommer ikke og fjerner problemet fra skolen eller familien. U-Start Teamet placerer sig så at sige rundt om barnet/familien/skolen, og støtter alle parter i sagen, hvor der er behov for hjælp.

·Barnet/familiens og den lokale skolelærers mentalisering er i centrum. Indsatsen planlægges med barnet/familien og skolelæreren som midten i indsatsen, og der arbejdes kontinuerligt med at understøtte den gensidige forståelse og dermed samarbejdet mellem de involverede parter.

·Der styres efter effekt, ikke faste programmer og modeller. Indsatsen planlægges efter de behov, som parterne udtrykker. Hver sag vil således håndteres individuelt og styres efter, hvorvidt barnet kommer i skole eller ej og hvordan barnets trivsel udvikler sig (mål via FIT).

·Tværsektorielt og koordineret indsats. Det er ikke alle U-Start Teamets medarbejdere, som arbejder i alle sager på en gang, men indsatsen matches til den konkrete sag og alle i teamet kan aktiveres efter behov. Det er dog en central logik, at der arbejdes parallelt og koordineret i indsatsen.

·Afslutning af U-Start Teamet. En sag afsluttes i U-Start Teamet når skolesituationen er normaliseret og barnet er tilbage i skolen. Dette vurderes at være realistisk, når der har været en betydelig tilstedeværelse i minimum fire uger med max 15% fravær.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen har i medfør af Foleskoleloven (jf. lovbekendtgørelse nr. 989 af 23. august 2017, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 1445 af 12. december 2017) ansvaret for, at alle børn i kommunen sikres ret til vederlagsfri undervisning i folkeskolen (jf. lovens §2).

Skolens leder påser, at alle elever, der er optaget i skolen, deltager i undervisningen (jf. lovens §39)

Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen (lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014) fastsætter regler for tilsyn med fravær.

Politiske beslutninger og aftaler

Børne- og Undervisningsudvalget godkendte på møde den 4. september 2014 pkt. 8 indstillingen om deltagelse i Projekt Partnerskab.

Der blev bevilget penge fra Socialstyrelsen til projekt ”Lige Muligheder” 2015-2017. Sagen blev godkendt i Børne- og Undervisningsudvalget den 13. april 2015, pkt. 5.

Økonomiske konsekvenser

Socialstyrelsen søges om 1.837.195 kr. til at etablere og gennemføre projektet. Der forventes svar på ansøgningen medio juni 2018.


7. Halvårlig orientering om anbringelser ud over det 18. år.

Beslutningstema

Center for Børn og Familier har udarbejdet sagsfremstillingen

Det er tidligere besluttet, at Familierådgivningen har kompetencen til afgørelse af fortsat anbringelse udover det 18. år, og at Familierådgivningen skal give udvalget en halvårlig orientering om anbringelser udover det 18. år.

Med denne sag orienteres Børne- og Uddannelsesudvalget om behandlingen af sager vedrørende anbragte unge, der fylder 18 år, samt om antallet af anbringelser.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

 1. at tage orientering vedrørende Familierådgivningens behandling af sager vedrørende anbragte unge, der fylder 18 år, til efterretning
 2. at tage orientering om antallet af anbringelser for 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018 til efterretning.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 30-05-2018

Ad. 1.-2. Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Familierådgivningen reviderer handleplanen for anbragte unge, når den unge fylder 16 år og opstiller derefter konkrete mål for den unges overgang til voksenlivet. Ved fastsættelse af målene indgår overvejelser om, hvilke forløb den unge bør have før og efter sit 18. år, således at der sikres en sammenhængende og langsigtet indsats i forhold til den unges overgang til voksenlivet.

I samarbejde med den unge revideres handleplanen, og der tages stilling til det videre forløb med hensyn til uddannelse og beskæftigelse samt andre relevante forhold.

Det vurderes, hvorvidt det er hensigtsmæssigt, at den unge flytter til et af kommunens egne tilbud, eller forbliver i sin nuværende anbringelse.

Senest 6 måneder før en ung, der er anbragt uden for hjemmet, fylder 18 år, skal administrationen således træffe afgørelse om, hvorvidt der er behov for foranstaltninger ud over det 18. år og i givet fald, hvilken type foranstaltninger, der påtænkes iværksat, jf. Servicelovens § 68, stk. 12.

Til brug for afgørelsen revideres handleplanen i samarbejde med den unge, således at den unge oplever ro og tryghed i forhold til egen fremtid.

I perioden fra oktober 2017 til marts 2018, har Familierådgivningen behandlet 7 sager, hvor den unge fylder 18 år i foråret 2018 og efteråret 2018.

Første sag: Den unge er anbragt i familiepleje. Den unge fortsætter i anbringelse i familiepleje indtil det 19. år.

Anden sag: Den unge er anbragt i familiepleje. Den unge fortsætter i anbringelse i familiepleje. Den unge ønsker at sagen behandles i den nye opholdskommune fra det 18. år.

Tredje sag: Den unge er aktuelt anbragt på opholdssted for børn og unge. Den unge fortsætter i anbringelse på opholdsstedet indtil det 19. år.

Fjerde sag: Den unge er aktuelt anbragt på døgninstitution. Den unge udsluses til egen bolig i XYZ House med støtte.

Femte sag: Den unge er aktuelt anbragt på døgninstitution. Den unge udsluses til egen bolig med støtte.

Sjette sag: Den unge er aktuelt anbragt i egen bolig med støtte. Den unge fortsætter i anbringelse i egen bolig med støtte indtil det 19. år.

Syvende sag: Den unge er anbragt i familiepleje. Den unge fortsætter i anbringelse i familiepleje indtil det 19. år.

Ud af de 7 unge der fylder 18 år i foråret og efteråret 2018 fortsætter 4 unge i deres nuværende anbringelse som efterværn, jf. Servicelovens §§ 76 og 76a, idet disse unge har så store sociale og personlige vanskeligheder, at det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at tilbyde ophold/udslusning via Hvidovre Kommunes egne anbringelsessteder. Samtidig opfylder den unge ikke betingelserne for en anbringelse i voksenregi, da der ses en positiv udvikling, hvorfor den unge fortsat er berettiget til efterværn.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen, men ved behandlingen af sager om anbringelser udover 18. år følger administrationen de i sagsfremstillingen nævnte bestemmelser i Lov om Social Service (LBK nr 988 af 17/08/2017 med senere ændringer), dvs. § 68, stk. 12, sammenholdt med §§ 76 og 76a.

Politiske beslutninger og aftaler

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 10. oktober 2011, pkt.10, besluttede udvalget, at delegere kompetencen til afgørelse om fortsat anbringelse udover det 18. år til Familierådgivningen.

Social- og Sundhedsudvalget fik forelagt en evaluering på møde den 3. december 2012, pkt. 9, og godkendte, at kompetencen fortsat er delegeret til Familierådgivningen. Social- og Sundhedsudvalget besluttede ligeledes, at Familierådgivningen fremadrettet orienterer udvalget (nu: Børne- og Undervisningsudvalget) om behandlede sager hvert halve år.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Kvartalsvis oversigt over anbringelser af børn og unge i årene 2012 - 4. kvartal 2018 (pdf)

8. Orientering om udvikling i børnetal, belægning og kapacitet

Beslutningstema

Center for Børn og Familier har udarbejdet sagsfremstillingen.

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres om udvikling i forventet børnetal og kapacitetsudnyttelse på 0-6 årsområdet.

Udviklingen i de faktiske og forventede børnetal følges løbende med henblik på at styrke grundlaget for at styre økonomien og kapaciteten på området.

Børne- og Uddannelsesudvalget blev senest orienteret om udviklingen i marts 2018.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

 1. at tage orienteringen om udvikling i forventet børnetal og kapacitetsudnyttelse på 0-6 årsområdet til efterretning.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 30-05-2018

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børnetallet og dermed behovet for pladser i dagtilbuddene har været stigende i Hvidovre Kommune siden 2013, og forventningen er, at børnetallet også vil stige i årene fremover.

Center for Børn og Familier følger udviklingen i de faktiske og forventede børnetal tæt med henblik på at styrke grundlaget for at styre økonomien og kapaciteten på området.

Børne- og Uddannelsesudvalget modtager orientering to gange om året.

I denne sag gives en status på udviklingen bestående af:

 • En overordnet status på udviklingen i det forventede børnetal i forhold til budget 2018.
 • En status på den aktuelle kapacitetsudnyttelse i dagtilbuddene.

Om den aktuelle børnetalsprognose

Status er baseret på den aktuelle børnetalsprognose fra maj 2018. Den er udarbejdet af en ekstern leverandør, og bygger dels på kommunens interne befolkningsprognose fra 2018, dels på de faktiske fødselstal og til- og fraflytningsmønstre i de forløbne måneder af 2018 og en række beregningsmodeller, som den eksterne leverandør lægger ned over prognosen.

Udviklingen i det forventede børnetal i forhold til budget 2018

Det forventede børnetal, der indgår i budget 2018, er baseret på forventningerne i børnetalsprognosen fra september 2017.

Heraf fremgik det, at Hvidovre Kommune i 2018 skulle have plads til gennemsnitligt 1.229 børn i 0-2 årsalderen (dagpleje- og vuggestuebørn) og 1.814 børn i 3-5 årsalderen (børnehavebørn).

Center for Børn og Familier har modtaget en ny børnetalsprognose i maj 2018, der baserer sig på de faktiske børnetal i de forløbne måneder samt på kommunens nye interne befolkningsprognose.

Den aktuelle børnetalsprognose fra maj 2018 viser, at antallet af 0-årige (2018-årgangen) starter højere end forventet, mens antallet af 3-5årige er faldet grundet en lavere tilflytning end forventet. Der har dog i perioden siden analysen i januar samlet set været en nettotilflytning (tilflytning fratrukket fraflytning) blandt børn i alderen 1-5 år.

Således skal Hvidovre Kommune ifølge børnetalsprognosen fra maj 2018 have plads til gennemsnitligt 1.284 børn i 0-2 årsalderen (vuggestuebørn) og 1.731 børn i 3-5 årsalderen (børnehavebørn). Et tal der samlet set er lidt lavere, end det forventede børnetal, der indgår i budget 2018.

Det forventede børnetal i 2018 indebærer en stigning i forhold til året før, jf. tabel 1. Bemærk, der er tale om et gennemsnitligt antal børn, der varierer over året.

Tabel 1. Gennemsnitlige børnetal 2017 og 2018

2017

2018

Ændring

0-2års pladser

1.182

1.284

102

3-5års pladser

1.789

1.731

-58

I alt

2.971

3.067

44

Aktuel kapacitetsudnyttelse

Børnetallet og dermed kapacitetsbehovet varierer henover året. Det gælder særligt på 3-5 års området, hvor behovet er størst i april måned lige før de kommende skolebørn pr. 1. maj starter i SFO. På 0-2 års området er behovet mere stabilt henover året.

Den aktuelle børnetalsprognose fra maj 2018 viser, at der på sigt vil mangle kapacitet på 0-2 årsområdet. Samtidigt kan det være vanskeligt at udnytte kapaciteten på 3-5 årsområdet fuldt ud.

I forhold til kommunens pasningsgaranti kan der anvises vuggestuepladser i hele kommunen, mens forældrene har garanti for at få en børnehaveplads i eget distrikt. Der kan derfor være ledige pladser i et distrikt og mangel på pladser i et andet. Ligesom forældre naturligvis kan takke nej til en tilbudt plads.

Der kan ligeledes være kombinerede dagtilbud med ledig kapacitet, der har mange børn på 0-2 år på venteliste, men hvor pusle-, toilet- og sovefaciliteter gør, at der ikke kan indskrives flere børn i 0-2 årsalderen.

Desuden vil der kunne opstå ”huller” i form af perioder med ledig kapacitet i forbindelse med, at et barn skifter fra et dagtilbud til et andet.

I tabel 2 nedenfor følges kapacitetsudnyttelsen. Konkret sammenholdes det faktiske børnetal med den maximale kapacitet, der er et udtryk for det antal børn, som dagtilbuddene fysisk har plads til.

Som det fremgår, er der pr. 1. maj 2018 generelt størst pres på 0-2 årspladserne (i gennemsnit er 90 pct. af kapaciteten udnyttet) og mindre pres på 3-5 årspladserne (en gennemsnitlig kapacitetsudnyttelse på 71 pct.). I tabellen ses også kapacitetsudnyttelsen pr. 1. maj 2017 og 1. januar 2018, som er tallene fra de seneste orienteringer til Børne- og Uddannelsesudvalget.

Tabel 2. Aktuel kapacitetsudnyttelse

1. maj 2017

1. januar 2018

1. maj 2018

Kapacitetsudnyttelse i pct.

Kapacitetsudnyttelse i pct.

Kapacitetsudnyttelse i pct.

0-2 år

3-5 år

0-2 år

3-5 år

0-2 år

3-5 år

Distrikt vest

94

74

93

80

97

65

Distrikt nord-midt

101

69

99

90

85

77

Distrikt syd

112

70

113

92

92

70

Dagplejen

84

-

90

-

85

-

I alt (gns.)

99

70

99

87

90

71

Det skal bemærkes, at der i beregningen af den maximale kapacitet for distrikt Vest ikke er taget højde for, at dagtilbuddet Tumlehuset først åbner den 15. juni 2018. Indtil da benyttes den tidligere institution Svalen som fysisk ramme for de indskrevne børn. Da denne har en mindre fysisk kapacitet end Tumlehuset, er der således en difference i den fysiske kapacitet, som ikke er medregnet. Derfor viser tallene for distrikt Vest en formel kapacitetsudnyttelse, som er lavere end den reelle.

Det samme gør sig gældende for distrikt Syd, hvor dagtilbuddet Oceanet i en periode har været nednormeret med to stuer. Dette har ligeledes ikke været indberegnet i den maximale kapacitet. Oceanet opjusteres igen per 1. august 2018.

I tabel 2 indgår 44 børn fra andre kommuner, der går i dagtilbud i Hvidovre Kommune; 19 på 0-2 årsområdet og 25 på 3-5 årsområdet.

I tabel 2 indgår ikke 43 børn bosiddende i Hvidovre, der går i privat pasningsordning beliggende i Hvidovre og andre kommuner. De 127 børn fra Hvidovre, der går i dagtilbud i andre kommuner (fortrinsvis Københavns Kommune; 104 børn), indgår heller ikke.

Udviklingen af antallet af børn, der bor i Hvidovre, men ikke passes i kommunens pasningstilbud, vises i tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Hvidovre-børn i andre pasningstilbudend Hvidovre Kommunes

Pr. 1. januar 2017

Pr. 1. maj

2017

Pr. 1. januar 2018

Pr. 1. maj

2018

Dagtilbud, andre kommuner

153

143

179

127

Privat pasning

45

39

49

43

I alt

198

192

228

170

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Det blev besluttet på Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 1. december 2016, at udvalget skal orienteres to gange årligt om faktisk forbrug af pladser set i forhold til børnetalsprognosen. Yderligere skal udvalget en gang årligt godkende fordelingen af børnetallene for det kommende år.

Økonomiske konsekvenser

På nuværende tidspunkt er der ikke opgjort økonomiske konsekvenser af det forventede højere børnetal, da vurderingen for den resterende del af 2018 endnu ikke foreligger.


9. Ansøgning om fornyet dispensation fra folkeskolelovens § 17 - til Risbjergskolens kommende 4.A

Beslutningstema

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Børne- og Uddannelsesudvalget skal behandle en ansøgning fra Risbjergskolen om fornyet dispensation fra folkeskolelovens § 17.

Hvis ansøgningen imødekommes, får skolen mulighed for fortsat at have en klassekvotient på mere end 28 elever i den kommende 4.A ved næste skoleårs start. 

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

 1. at træffe beslutning om, hvorvidt ansøgningen om fornyet dispensation fra folkeskolelovens § 17 kan imødekommes til Risbjergskolens kommende 4.A.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 30-05-2018

For: Gruppe A, O og Ø

Undlod at stemme: Gruppe F og C

Risbjergskolens ansøgning om fornyet dispensation blev godkendt.

Sagsfremstilling

Ifølge folkeskolelovens § 17 må elevtallet i folkeskolens klasser normalt ikke overstige 28 ved skoleårets begyndelse.

Hvis elevtallet i en klasse på en af kommunens skoler overstiger 28, er skolen forpligtet til at oprette endnu en klasse, således at eleverne fordeles på flere klasser. Efter ansøgning fra skolen kan Børne- og Uddannelsesudvalget imidlertid tillade et højere elevtal end 28, dog ikke over 30.

Administrationen i Center for Skole og Uddannelse har i foråret 2018 været i dialog med Undervisningsministeriet om, hvor længe en dispensation fra folkeskolelovens § 17 kan opretholdes. Undervisningsministeriet har i den forbindelse oplyst, at dispensationer kun kan gives for ét skoleår ad gangen.

Ansøgning fra Risbjergskolen om den kommende 4.A

Det daværende Børne- og Undervisningsudvalg gav i juni 2017 dispensation til, at de nuværende 3.klasser på Risbjergskolen måtte have flere end 28 elever i klasserne i skoleåret 2017/18.

Da elevtallet i indeværende skoleår (2017/18) fortsat er højere end 28, søger Risbjergskolen om, at dispensationen til 3.A tillige opretholdes i skoleåret 2018/19, således at 3.A, der efter sommerferien bliver til 4.A, fortsat må have flere end 28 elever i klassen.

Lederen på Risbjergskolen har på den baggrund fremsendt en ansøgning om dispensation samt en særskilt udtalelse fra skolebestyrelsen med tilknyttede bilag. I disse lægges der vægt på at bibeholde de tre spor på det kommende 4. klassetrin, idet klasserne bl.a. har fastforankret sociale relationer og generelt ligger på niveau med skolens øvrige klasser med hensyn til læring og trivsel.

Skolebestyrelsen anbefaler derudover, at klassen tilføres ekstra ressourcer, og at mulighederne for holddeling (jf. skolens princip for ”Undervisningens organisering”) bliver udnyttet.

Skolebestyrelsen vil løbende holde sig orienteret om trivslen og læringsniveauet på årgangen.

Scenarie ved et afslag

Hvis Børne- og Uddannelsesudvalget afslår ansøgningen, vil skolen skulle oprette en ekstra klasse. Dermed bliver der fire spor på Risbjergskolens kommende 4. klassetrin, og eleverne skal omfordeles.

Det fremgår dog af skolebestyrelsens udtalelse, at de tre nuværende klasser på årgangen har fast forankrede sociale relationer og generelt ligger på niveau med skolens øvrige klasser med hensyn til læring og trivsel.

Samtidig påpeger skolens leder, at en oprettelse af et fjerde spor vil bevirke, at børnenes indbyrdes relationer samt personalets kendskab til børnenes sociale og faglige kompetencer vil skulle opbygges på ny.

Administrationen i Center for Skole og Uddannelse skal derudover gøre opmærksom på, at oprettelse af endnu en klasse på årgangen på Risbjergskolen kan få konsekvenser for klassekvotienten på årgangen på de nærliggende skoler.

Scenarie ved en imødekommelse

Risbjergskolen er opmærksom på de udfordringer, som det høje elevtal kan medføre. Det fremgår derfor af det fremsendte materiale, at der løbende vil blive holdt et vågent øje med trivsels- og læringsniveauet på årgangen, ligesom der vil være en særlig opmærksomhed på tilførsel af ekstra ressourcer, herunder til holddeling.

Retsgrundlag

Afgørelsen træffes efter folkeskoleloven (LBK nr. 1510 af 14/12/2017):

§ 17, stk. 1. Elevtallet i grundskolens klasser må normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog den 18. december 2012, punkt 18, at kompetencen til at træffe beslutning om højere elevtal end 28 blev placeret hos det daværende Skoleudvalg.

Tidligere ansøgning om dispensation fra folkeskolelovens § 17

Børne- og Undervisningsudvalget godkendte den 20. juni 2017, punkt 3, en ansøgning om dispensation fra folkeskolelovens § 17 fra Risbjergskolen.

Da ansøgningen om dispensation blev godkendt, var der tre kommende 3. klasser med henholdsvis 28, 28 og 29 elever (til start 1. august 2017).

Økonomiske konsekvenser

Indstillingen har ikke overordnede konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Såfremt ansøgningen om dispensation ikke bliver imødekommet, vil det påføre Risbjergskolen en udgift til tilpasning af de fysiske rammer på ca. 50.000 kr.

Derudover forventes der en årlig udgift til aflønning af personale på ca. 800.000 kroner i alle driftsudgifter med mindre variationer, afhængigt af det enkelte klassetrin. Disse udgifter skal afholdes inden for det udmeldte budget til skolen.

Bilag

 1. Ansøgning om dispensation fra Risbjergskolen (pdf)
 2. Udtalelse fra skolebestyrelsen på Risbjergskolen (pdf)
 3. Princip for undervisningens organisering (pdf)
 4. Anmodning om tilkendegivelse fra det daværende Børne- og Undervisningsudvalg vedr. Risbjergskolens klasseantal og -kvotienter (pdf)
 5. Tilkendegivelse fra Børne- og Uddannelsesudvalget vedr. klasseantal og -kvotienter (pdf)

10. Ansøgning om fornyet dispensation fra folkeskolelovens § 17 - til Risbjergskolens kommende 2.A

Beslutningstema

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Børne- og Uddannelsesudvalget skal behandle en ansøgning fra Risbjergskolen om fornyet dispensation fra folkeskolelovens § 17.

Hvis ansøgningen imødekommes, får skolen mulighed for fortsat at have en klassekvotient på mere end 28 elever i den kommende 2.A ved næste skoleårs start. 

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

 1. at træffe beslutning om, hvorvidt ansøgningen om fornyet dispensation fra folkeskolelovens § 17 kan imødekommes til Risbjergskolens kommende 2.A.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 30-05-2018

For: Gruppe A, O og Ø

Undlod at stemme: Gruppe F og C

Risbjergskolens ansøgning om dispensation blev godkendt.

Sagsfremstilling

Ifølge folkeskolelovens § 17 må elevtallet i folkeskolens klasser normalt ikke overstige 28 ved skoleårets begyndelse.

Hvis elevtallet i en klasse på en af kommunens skoler overstiger 28, er skolen forpligtet til at oprette endnu en klasse, således at eleverne fordeles på flere klasser. Efter ansøgning fra skolen kan Børne- og Uddannelsesudvalget imidlertid tillade et højere elevtal end 28, dog ikke over 30.

Administrationen i Center for Skole og Uddannelse har i foråret 2018 været i dialog med Undervisningsministeriet om, hvor længe en dispensation fra folkeskolelovens § 17 kan opretholdes. Undervisningsministeriet har i den forbindelse oplyst, at dispensationer kun kan gives for ét skoleår ad gangen.

Ansøgning fra Risbjergskolen om den kommende 2.A

Det daværende Børne- og Undervisningsudvalg gav i juni 2016 dispensation til, at de nuværende 1.klasser på Risbjergskolen måtte have flere end 28 elever i klasserne i skoleåret 2016/17.

Da elevtallet i indeværende skoleår (2017/18) fortsat er højere end 28, søger Risbjergskolen om, at dispensationen til 1.A tillige opretholdes i skoleåret 2018/19, således at 1.A, der efter sommerferien bliver til 2.A, fortsat må have flere end 28 elever i klassen.

Lederen på Risbjergskolen har på den baggrund fremsendt en ansøgning om dispensation samt en særskilt udtalelse fra skolebestyrelsen med tilknyttede bilag. I disse lægges der vægt på at bibeholde de tre spor på det kommende 2. klassetrin, idet klasserne bl.a. har fastforankret sociale relationer og generelt ligger på niveau med skolens øvrige klasser med hensyn til læring og trivsel.

Skolebestyrelsen anbefaler derudover, at klassen tilføres ekstra ressourcer, og at mulighederne for holddeling (jf. skolens princip for ”Undervisningens organisering”) bliver udnyttet.

Skolebestyrelsen vil løbende holde sig orienteret om trivslen og læringsniveauet på årgangen.

Scenarie ved et afslag

Hvis Børne- og Uddannelsesudvalget afslår ansøgningen, vil skolen skulle oprette en ekstra klasse. Dermed bliver der fire spor på Risbjergskolens kommende 2. klassetrin, og eleverne skal omfordeles.

Det fremgår dog af skolebestyrelsens udtalelse, at de tre nuværende klasser på årgangen har fast forankrede sociale relationer og generelt ligger på niveau med skolens øvrige klasser med hensyn til læring og trivsel.

Samtidig påpeger skolens leder, at en oprettelse af et fjerde spor vil bevirke, at børnenes indbyrdes relationer samt personalets kendskab til børnenes sociale og faglige kompetencer vil skulle opbygges på ny.

Administrationen i Center for Skole og Uddannelse skal derudover gøre opmærksom på, at oprettelse af endnu en klasse på årgangen på Risbjergskolen kan få konsekvenser for klassekvotienten på årgangen på de nærliggende skoler.

Scenarie ved en imødekommelse

Risbjergskolen er opmærksom på de udfordringer, som det høje elevtal kan medføre. Det fremgår derfor af det fremsendte materiale, at der løbende vil blive holdt et vågent øje med trivsels- og læringsniveauet på årgangen, ligesom der vil være en særlig opmærksomhed på tilførsel af ekstra ressourcer, herunder til holddeling.

Retsgrundlag

Afgørelsen træffes efter folkeskoleloven (LBK nr. 1510 af 14/12/2017):

§ 17, stk. 1. Elevtallet i grundskolens klasser må normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog den 18. december 2012, punkt 18, at kompetencen til at træffe beslutning om højere elevtal end 28 blev placeret hos det daværende Skoleudvalg.

Tidligere ansøgning om dispensation fra folkeskolelovens § 17

Børne- og Undervisningsudvalget godkendte den 21. juni 2016, punkt 3, en ansøgning om dispensation fra folkeskolelovens § 17 fra Risbjergskolen.

Da ansøgningen om dispensation blev godkendt, var der tre kommende 0. klasser med henholdsvis 29, 29 og 28 elever (til start 1. august 2016).

Økonomiske konsekvenser

Indstillingen har ikke overordnede konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Såfremt ansøgningen om dispensation ikke bliver imødekommet, vil det påføre Risbjergskolen en udgift til tilpasning af de fysiske rammer på ca. 50.000 kr.

Derudover forventes der en årlig udgift til aflønning af personale på ca. 800.000 kroner i alle driftsudgifter med mindre variationer, afhængigt af det enkelte klassetrin. Disse udgifter skal afholdes inden for det udmeldte budget til skolen.

Bilag

 1. Ansøgning om dispensation fra Risbjergskolen (pdf)
 2. Udtalelse fra skolebestyrelsen på Risbjergskolen (pdf)
 3. Princip for undervisningens organisering (pdf)
 4. Anmodning om tilkendegivelse fra det daværende Børne- og Undervisningsudvalg vedr. Risbjergskolens klasseantal og -kvotienter (pdf)
 5. Tilkendegivelse fra Børne- og Uddannelsesudvalget vedr. klasseantal og -kvotienter på Risbjergskolen (pdf)

11. Ansøgning om fornyet dispensation fra folkeskolelovens § 17 - til Risbjergskolens kommende 4.C

Beslutningstema

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Børne- og Uddannelsesudvalget skal behandle en ansøgning fra Risbjergskolen om fornyet dispensation fra folkeskolelovens § 17.

Hvis ansøgningen imødekommes, får skolen mulighed for fortsat at have en klassekvotient på mere end 28 elever i den kommende 4.C ved næste skoleårs start. 

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

 1. at træffe beslutning om, hvorvidt ansøgningen om fornyet dispensation fra folkeskolelovens § 17 kan imødekommes til Risbjergskolens kommende 4.C.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 30-05-2018

For: Gruppe A, O og Ø

Undlod at stemme: Gruppe F og C

Risbjergskolens ansøgning om dispensation blev godkendt.

Sagsfremstilling

Ifølge folkeskolelovens § 17 må elevtallet i folkeskolens klasser normalt ikke overstige 28 ved skoleårets begyndelse.

Hvis elevtallet i en klasse på en af kommunens skoler overstiger 28, er skolen forpligtet til at oprette endnu en klasse, således at eleverne fordeles på flere klasser. Efter ansøgning fra skolen kan Børne- og Uddannelsesudvalget imidlertid tillade et højere elevtal end 28, dog ikke over 30.

Administrationen i Center for Skole og Uddannelse har i foråret 2018 været i dialog med Undervisningsministeriet om, hvor længe en dispensation fra folkeskolelovens § 17 kan opretholdes. Undervisningsministeriet har i den forbindelse oplyst, at dispensationer kun kan gives for ét skoleår ad gangen.

Ansøgning fra Risbjergskolen om den kommende 4.C

Det daværende Børne- og Undervisningsudvalg gav i juni 2017 dispensation til, at de nuværende 3.klasser på Risbjergskolen måtte have flere end 28 elever i klasserne i skoleåret 2017/18.

Da elevtallet i indeværende skoleår (2017/18) fortsat er højere end 28, søger Risbjergskolen om, at dispensationen til 3.C tillige opretholdes i skoleåret 2018/19, således at 3.C, der efter sommerferien bliver til 4.C, fortsat må have flere end 28 elever i klassen.

Lederen på Risbjergskolen har på den baggrund fremsendt en ansøgning om dispensation samt en særskilt udtalelse fra skolebestyrelsen med tilknyttede bilag. I disse lægges der vægt på at bibeholde de tre spor på det kommende 4. klassetrin, idet klasserne bl.a. har fastforankret sociale relationer og generelt ligger på niveau med skolens øvrige klasser med hensyn til læring og trivsel.

Skolebestyrelsen anbefaler derudover, at klassen tilføres ekstra ressourcer, og at mulighederne for holddeling (jf. skolens princip for ”Undervisningens organisering”) bliver udnyttet.

Skolebestyrelsen vil løbende holde sig orienteret om trivslen og læringsniveauet på årgangen.

Scenarie ved et afslag

Hvis Børne- og Uddannelsesudvalget afslår ansøgningen, vil skolen skulle oprette en ekstra klasse. Dermed bliver der fire spor på Risbjergskolens kommende 4. klassetrin, og eleverne skal omfordeles.

Det fremgår dog af skolebestyrelsens udtalelse, at de tre nuværende klasser på årgangen har fast forankrede sociale relationer og generelt ligger på niveau med skolens øvrige klasser med hensyn til læring og trivsel.

Samtidig påpeger skolens leder, at en oprettelse af et fjerde spor vil bevirke, at børnenes indbyrdes relationer samt personalets kendskab til børnenes sociale og faglige kompetencer vil skulle opbygges på ny.

Administrationen i Center for Skole og Uddannelse skal derudover gøre opmærksom på, at oprettelse af endnu en klasse på årgangen på Risbjergskolen kan få konsekvenser for klassekvotienten på årgangen på de nærliggende skoler.

Scenarie ved en imødekommelse

Risbjergskolen er opmærksom på de udfordringer, som det høje elevtal kan medføre. Det fremgår derfor af det fremsendte materiale, at der løbende vil blive holdt et vågent øje med trivsels- og læringsniveauet på årgangen, ligesom der vil være en særlig opmærksomhed på tilførsel af ekstra ressourcer, herunder til holddeling.

Retsgrundlag

Afgørelsen træffes efter folkeskoleloven (LBK nr. 1510 af 14/12/2017):

§ 17, stk. 1. Elevtallet i grundskolens klasser må normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog den 18. december 2012, punkt 18, at kompetencen til at træffe beslutning om højere elevtal end 28 blev placeret hos det daværende Skoleudvalg.

Tidligere ansøgning om dispensation fra folkeskolelovens § 17

Børne- og Undervisningsudvalget godkendte den 20. juni 2017, punkt 3, en ansøgning om dispensation fra folkeskolelovens § 17 fra Risbjergskolen.

Da ansøgningen om dispensation blev godkendt, var der tre kommende 3. klasser med henholdsvis 28, 28 og 29 elever (til start 1. august 2017).

Økonomiske konsekvenser

Indstillingen har ikke overordnede konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Såfremt ansøgningen om dispensation ikke bliver imødekommet, vil det påføre Risbjergskolen en udgift til tilpasning af de fysiske rammer på ca. 50.000 kr.

Derudover forventes der en årlig udgift til aflønning af personale på ca. 800.000 kroner i alle driftsudgifter med mindre variationer, afhængigt af det enkelte klassetrin. Disse udgifter skal afholdes inden for det udmeldte budget til skolen.

Bilag

 1. Ansøgning om dispensation fra Risbjergskolen (pdf)
 2. Udtalelse fra skolebestyrelsen på Risbjergskolen (pdf)
 3. Princip for undervisningens organisering (pdf)
 4. Anmodning om tilkendegivelse fra det daværende Børne- og Undervisningsudvalg vedr. Risbjergskolens klasseantal og -kvotienter (pdf)
 5. Tilkendegivelse fra Børne- og Uddannelsesudvalget vedr. klasseantal og -kvotienter (pdf)

12. Ansøgning om fornyet dispensation fra folkeskolelovens § 17 - til Præstemoseskolens kommende 4.B

Beslutningstema

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Børne- og Uddannelsesudvalget skal behandle en ansøgning fra Præstemoseskolen om fornyet dispensation fra folkeskolelovens § 17.

Hvis ansøgningen imødekommes, får skolen mulighed for fortsat at have en klassekvotient på mere end 28 elever i den kommende 4.B ved næste skoleårs start. 

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

 1. at træffe beslutning om, hvorvidt ansøgningen om fornyet dispensation fra folkeskolelovens § 17 kan imødekommes til Præstemoseskolens kommende 4.B.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 30-05-2018

For: Gruppe A, F, O, og Ø

Undlod at stemme: Gruppe C

Præstemoseskolens ansøgning om dispensation blev godkendt.

Sagsfremstilling

Ifølge folkeskolelovens § 17 må elevtallet i folkeskolens klasser normalt ikke overstige 28 ved skoleårets begyndelse.

Hvis elevtallet i en klasse på en af kommunens skoler overstiger 28, er skolen forpligtet til at oprette endnu en klasse, således at eleverne fordeles på flere klasser. Efter ansøgning fra skolen kan Børne- og Uddannelsesudvalget imidlertid tillade et højere elevtal end 28, dog ikke over 30.

Administrationen i Center for Skole og Uddannelse har i foråret 2018 været i dialog med Undervisningsministeriet om, hvor længe en dispensation fra folkeskolelovens § 17 kan opretholdes. Undervisningsministeriet har i den forbindelse oplyst, at dispensationer kun kan gives for ét skoleår ad gangen.

Ansøgning fra Præstemoseskolen om den kommende 4.B

Det daværende Børne- og Undervisningsudvalg gav i oktober 2014 dispensation til, at de nuværende 3.klasser på Præstemoseskolen måtte have flere end 28 elever i klasserne i skoleåret 2014/15.

Da elevtallet i indeværende skoleår (2017/18) fortsat er højere end 28, søger Præstemoseskolen om, at dispensationen til 3.B tillige opretholdes i skoleåret 2018/19, således at 3.B, der efter sommerferien bliver til 4.B, fortsat må have flere end 28 elever i klassen.

Skolens ledelse og skolebestyrelse har drøftet situationen og oplyser samlet, at 3.B er en velfungerende klasse, der kan fortsætte den gode progression og udvikling, der ses læringsmæssigt, socialt og trivselsmæssigt. Klassen understøttes desuden med to-lærertimer.

Skolen tilkendegiver, at det ikke er udtryk for en optimal løsning med så stort et antal elever, men at det for den pågældende klasse er det mest gavnlige for elevernes fortsatte trivsel. 

Derudover vil denne løsning også være mere hensigtsmæssig for skolens fysiske og økonomiske rammer.

Scenarie ved et afslag

Hvis Børne- og Uddannelsesudvalget afslår ansøgningen, vil skolen skulle oprette en ekstra klasse, således at der på Præstemoseskolen bliver tre spor på det kommende 4. klassetrin.

Skolens bygningsmæssige struktur er dog tilpasset en 2-sporsskole, og alle klasserum er fuldt udnyttet, enten til klasselokaler, fællesrum eller SFO.

Der er med andre ord ingen lokaler til rådighed til at rumme endnu en 4.klasse. Hvis ansøgningen om dispensation afslås, skal der derfor findes en alternativ løsning.

Administrationen i Center for Skole og Uddannelse skal derudover gøre opmærksom på, at oprettelse af endnu en klasse på årgangen på Præstemoseskolen kan få konsekvenser for klassekvotienten på årgangen på de nærliggende skoler.

Scenarie ved en imødekommelse

Præstemoseskolen er opmærksom på de udfordringer, som det høje elevtal kan medføre. Skolens ledelse har derfor allerede et særligt fokus på klassen og tilfører klassen ekstra personaleressourcer, således at der kan etableres udvidet holddannelse, og særlige individuelle behov i højere grad kan imødekommes.

Retsgrundlag

Afgørelsen træffes efter folkeskoleloven (LBK nr. 1510 af 14/12/2017):

§ 17, stk. 1. Elevtallet i grundskolens klasser må normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog den 18. december 2012, punkt 18, at kompetencen til at træffe beslutning om højere elevtal end 28 blev placeret hos det daværende Skoleudvalg.

Tidligere ansøgning om dispensation fra folkeskolelovens § 17

Børne- og Undervisningsudvalget godkendte den 9. oktober 2014, punkt 3, en ansøgning om dispensation fra folkeskolelovens § 17 fra Præstemoseskolen.

Da ansøgningen om dispensation blev godkendt, var der to 0. klasser med 29 elever i hver (til start 1. august 2014).

Økonomiske konsekvenser

Indstillingen har ingen overordnede konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Såfremt ansøgning om dispensation ikke imødekommes, vil det påføre Præstemoseskolen en udgift til aflønning af personale på ca. 800.000 kroner i alle driftsudgifter med mindre variationer, afhængigt af det enkelte klassetrin.

Bilag

 1. Ansøgning om dispensation fra Præstemoseskolen (pdf)

13. Ansøgning om fornyet dispensation fra folkeskolelovens § 17 - til Præstemoseskolens kommende 1.A

Beslutningstema

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Børne- og Uddannelsesudvalget skal behandle en ansøgning fra Præstemoseskolen om fornyet dispensation fra folkeskolelovens § 17.

Hvis ansøgningen imødekommes, får skolen mulighed for fortsat at have en klassekvotient på mere end 28 elever i den kommende 1.A ved næste skoleårs start. 

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

 1. at træffe beslutning om, hvorvidt ansøgningen om fornyet dispensation fra folkeskolelovens § 17 kan imødekommes til Præstemoseskolens kommende 1.A.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 30-05-2018

For: Gruppe A, F, O, og Ø

Undlod at stemme: Gruppe C

Præstemoseskolens ansøgning om dispensation blev godkendt.

Sagsfremstilling

Ifølge folkeskolelovens § 17 må elevtallet i folkeskolens klasser normalt ikke overstige 28 ved skoleårets begyndelse.

Hvis elevtallet i en klasse på en af kommunens skoler overstiger 28, er skolen forpligtet til at oprette endnu en klasse, således at eleverne fordeles på flere klasser. Efter ansøgning fra skolen kan Børne- og Uddannelsesudvalget imidlertid tillade et højere elevtal end 28, dog ikke over 30.

Administrationen i Center for Skole og Uddannelse har i foråret 2018 været i dialog med Undervisningsministeriet om, hvor længe en dispensation fra folkeskolelovens § 17 kan opretholdes. Undervisningsministeriet har i den forbindelse oplyst, at dispensationer kun kan gives for ét skoleår ad gangen.

Ansøgning fra Præstemoseskolen om den kommende 1.A

Det daværende Børne- og Undervisningsudvalg gav i juni 2017 dispensation til, at den nuværende 0.A på Præstemoseskolen måtte have flere end 28 elever i klassen i skoleåret 2017/18.

Da elevtallet i indeværende skoleår (2017/18) fortsat er højere end 28, søger Præstemoseskolen om, at dispensationen til 0.A tillige opretholdes i skoleåret 2018/19, således at 0.A, der efter sommerferien bliver til 1.A, fortsat må have flere end 28 elever i klassen.

Skolens ledelse og skolebestyrelse har drøftet situationen og oplyser samlet, at 0.A er en velfungerende klasse, der kan fortsætte den gode progression og udvikling, der ses læringsmæssigt, socialt og trivselsmæssigt. Klassen understøttes desuden med to-lærertimer.

Skolen tilkendegiver, at det ikke er udtryk for en optimal løsning med så stort et antal elever, men at det for den pågældende klasse er bedst at fortsætte sådan, for ikke at sætte skolens fysiske og økonomiske rammer under pres.

Scenarie ved et afslag

Hvis Børne- og Uddannelsesudvalget afslår ansøgningen, vil skolen skulle oprette en ekstra klasse, således at der på Præstemoseskolen bliver tre spor på det kommende 1. klassetrin.

Skolens bygningsmæssige struktur er dog tilpasset en 2-sporsskole, og alle klasserum er fuldt udnyttet, enten til klasselokaler, fællesrum eller SFO.

Indskolingshuset er indrettet med otte klasselokaler og et fællesrum, der tilsammen danner rammen om både skole og SFO.

Skolen kan skabe rum til en ekstra klasse i indskolingshuset ved at inddrage det personalerum, som både indskoling og SFO benytter. På grund af rummets indretning (4,6 x 11,5 meter = ca. 50 m2) vil der dog være færre indretningsmuligheder sammenlignet med de øvrige klasselokaler.

Samtidig vil en ændring i brugen af lokalet medføre ombygningsmæssige forandringer, idet der blandt andet skal skabes plads til garderobe.

Administrationen i Center for Skole og Uddannelse skal derudover gøre opmærksom på, at oprettelse af endnu en klasse på årgangen på Præstemoseskolen kan få konsekvenser for klassekvotienten på årgangen på de nærliggende skoler.

Scenarie ved en imødekommelse

Præstemoseskolen er opmærksom på de udfordringer, som det høje elevtal kan medføre. Skolens ledelse har derfor allerede et særligt fokus på klassen og tilfører klassen ekstra personaleressourcer, således at der kan etableres udvidet holddannelse, og særlige individuelle behov i højere grad kan imødekommes.

Retsgrundlag

Afgørelsen træffes efter folkeskoleloven (LBK nr. 1510 af 14/12/2017):

§ 17, stk. 1. Elevtallet i grundskolens klasser må normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog den 18. december 2012, punkt 18, at kompetencen til at træffe beslutning om højere elevtal end 28 blev placeret hos det daværende Skoleudvalg.

Tidligere ansøgning om dispensation fra folkeskolelovens § 17

Børne- og Undervisningsudvalget godkendte den 8. juni 2017, punkt 12, en ansøgning om dispensation fra folkeskolelovens § 17 fra Præstemoseskolen.

Da ansøgningen om dispensation blev godkendt, var der to kommende 0. klasser med henholdsvis 29 og 28 elever (til start 1. august 2017).

Økonomiske konsekvenser

Indstillingen har ingen overordnede konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Såfremt ansøgning om dispensation ikke imødekommes, vil det påføre Præstemoseskolen en udgift til tilpasning af de fysiske rammer på ca. 100.000 – 150.000 kroner.

Derudover forventes der en årlig udgift til aflønning af personale på ca. 800.000 kroner i alle driftsudgifter med mindre variationer, afhængigt af det enkelte klassetrin.

Bilag

 1. Ansøgning om dispensation fra Præstemoseskolen (pdf)

14. Eventuelt

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 30-05-2018

Lisa Skov (C) spurgte, om administrationen understøtter skolernes puljeansøgninger. Administrationen svarede på mødet, at det gives der hjælp til, bl.a. er der ansat en central fundraiser, men det er også personbåret på de enkelte skoler.

Lisa Skov (C) spurgte, hvordan man kan undgå, at det er personbåret. Administrationen svarede på mødet, at det henhører under den enkelte skoleledelse.

Mogens Leo Hansen (Ø) spurgte til en status på Tumlehuset. Administrationen svarede på mødet.