Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Bygge- og Planudvalget den 1. februar 2021

Mødefakta

Dato: Mandag den 1. februar 2021
Mødetidspunkt: Kl. 10:00
Mødested: Via Teams og Sollentuna 2

Medlemmer

 • Benthe Viola Holm (A)
 • Charlotte Munch (V)
 • Kristina Young (H)
 • René Langhorn (O)

Fraværende med afbud

 • Finn Gerdes (A)

Bemærkninger

Yasir Iqbal deltog for Finn Gerdes.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 01-02-2021

Mødet blev gennemført som videomøde, jf.§ 7 i bekendtgørelse nr. 1884 af 7. december 2020 om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd og i disses udvalg som led i håndtering af Coronavirussygdom (COVID-19).

 

Protokollen blev læst op ved mødets slutning og samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer tilsluttede sig dens ordlyd. Underskrift af beslutningsprotokollen undlades herefter i medfør af § 5 i bekendtgørelse nr. 1884 af 7. december 2020 om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd og i disses udvalg som led i håndtering af Coronavirussygdom (COVID-19).

 

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 01-02-2021

Orientering om besigtigelse af Harrestrup Å og Vigerslev Parken den 20. maj 2021 kl. 9.30

 

Meddelelsen blev taget til orientering.

Sagsfremstilling

 • Orienteringsbrev om den ny udstedte projektbekendtgørelse.

Bilag

 1. Orienteringsbrev til kommunerne om den nye projektbekendtgørelse (pdf)
 2. Vejledende udtalelse om fossile scenarier (pdf)

3. Beslutning - Valg af næstformand for Bygge- og Planudvalget

Beslutningstema

Finn Gerdes (A) ønsker at fratræde hvervet som næstformand for Bygge- og Planudvalget.

 

Bygge- og Planudvalget skal derfor vælge en næstformand for Bygge- og Planudvalget for den resterende del af valgperioden til og med den 31. december 2021.

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget

 

 1. at vælge en næstformand for Bygge- og Planudvalget for den resterende del af valgperioden til og med den 31. december 2021.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 01-02-2021

Benthe Viola Holm (A) indstillet som ny næstformand.

 

For: Gruppe A, O og V.

Undlod: Liste H.

 

Benthe Viola Holm (A) godkendt som ny næstformand i Bygge- og Planudvalget.

Sagsfremstilling

 

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Finn Gerdes (A) ønsker at fratræde hvervet som næstformand for Bygge- og Planudvalget.

 

Administrationen indstiller derfor at Bygge- og Planudvalget vælger en næstformand for Bygge- og Planudvalget for den resterende del af valgperioden til og med den 31. december 2021.

 

Valg af næstformand sker ved flertalsvalg, medmindre der i Bygge- og Planudvalget er enighed om andet.

Politiske beslutninger og aftaler

Finn Gerdes (A) har været næstformand for Bygge- og Planudvalget i hele denne valgperiode siden den 1. januar 2018.

Retsgrundlag

Efter styrelseslovens § 22, stk. 1, 1. pkt., jf. Lovbekendtgørelse nr. 45 af den 15. januar 2019, vælger et stående udvalg selv sin formand. Et udvalg kan også vælge en næstformand, ifølge Karnovs Note 235 til styrelseslovens § 22, stk. 1, 1. pkt.

 

De stående udvalg vælger selv deres formand. Valg af formand og eventuel næstformand sker ved flertalsvalg, medmindre der i udvalget er enighed om andet, jf. Økonomi- og Indenrigsministeriet, ”Spørgsmål/svar i forbindelse med kommunalbestyrelsens og

regionsrådenes konstituering (KRV17)”, 2017, side 5.

 

Det følger af ”FORRETNINGSORDEN FOR BYGGE- OG PLANUDVALGET” § 1, stk. 2, 1. pkt., at Bygge- og Planudvalget skal have en næstformand.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


4. Orientering om udbygningsplan for fjernvarmen i Hvidovre Kommune

Beslutningstema

Hvidovre Fjernvarmeselskab A.m.b.a. har vedtaget en vejledende udbygningsplan for fjernvarmen i Hvidovre Kommune. Kommunalbestyrelsen anbefales at tage udbygningsplanen til efterretning.

 

En udbygning af klimavenlig fjernvarme i Hvidovre Kommune vil være et centralt element i at sikre, at Hvidovre bidrager til de nationale mål om 70% reduktion af CO2 i 2030.

 

I planen sker udbygningen af fjernvarmen som ø-projekter, der er afkoblet fra forsyningen i Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS).

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at tage Hvidovre Fjernvarmeselskabs udbygningsplan for fjernvarmen i Hvidovre Kommune (undtaget Avedøre Holme) til efterretning.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 01-02-2021

Anbefales taget til efterretning.

 

Slides fra drøftelse af punktet vedhæftet.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Hvidovre Fjernvarmeselskab A.m.b.a. har vedtaget en vejledende udbygningsplan for fjernvarmen i Hvidovre Kommune og har anmodet kommunen om at behandle planen som et plangrundlag for varmeforsyningen i Hvidovre. Udbygningsplanen med bilag vedlægges (Se Bilag 1 - 2020 1218 HFS - udbygningsplan for fjernvarme i Hvidovre Kommune og Bilag 2 - 2020 1218 Bilag - udbygningsplan med årstal).

 

Kommunens rolle

Hvidovre Kommune har som myndighed på varmeforsyningsområdet pligt til at planlægge varmeforsyningen. Hvidovre Kommune udarbejdede og vedtog i 1980’erne en varmeplan for kommunen i overensstemmelse med varmeforsyningsloven. I varmeplanen fremgår det, hvilke områder der skal forsynes med naturgas, og hvilke der skal forsynes med fjernvarme.

 

Lovgivningsmæssigt er der ikke krav til, at Hvidovre Kommune skal godkende udbygningsplanen; det er først ved godkendelse af konkrete projektforslag, at naturgasområderne kan ændres til fjernvarmeområder. Hvidovre Kommune kan derfor ikke blive gjort ansvarlig, hvis udbygningsplanen ikke bliver gennemført, eller hvis nogle af aktiviteterne udskydes.

 

Administrationen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen tager udbygningsplanen til efterretning. En udbygningsplan giver den enkelte varmeforbruger mulighed for at planlægge, hvordan varmeforsyningen skal være i fremtiden. For eksempel kan en husejer bedre beslutte, om der skal forsøges med en levetidsforlængelse af naturgaskedlen hvis udbygningsplanen viser, at der kommer fjernvarme indenfor en kortere årrække, eller om der skal indkøbes en helt ny installation.

 

Fjernvarmen i Hvidovre

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. september 2012 pkt. 12 en udbygningsplan for fjernvarmen, så hele kommunen midt i 2020 skulle være dækket af fjernvarme.

 

Efter at Teknik- og Miljøudvalget den 11. august 2014 pkt. 15 godkendte et projektforslag for Hvidovre Midt (nord for Brostykkevej og øst for Hvidovrevej), faldt gasprisen. Da fjernvarmeprisen ikke længere var konkurrencedygtig, kunne der ikke godkendes yderligere projektforslag. Udbygningsplanen er derfor ikke blevet indfriet.

 

Kommunalbestyrelsen har dog den 24. november 2020 godkendt et projektforslag med miljø- og klimavenlig fjernvarme til området ved Vojensvej. Det kunne lade sig gøre, fordi det er et ø-projekt, der ikke modtager varme fra VEKS, og derfor kan holde en varmepris, der kan konkurrere med naturgas.

 

Med Folketingets ”Klimaaftale for energi og industri mv.” fra 22. juni 2020 (se Bilag 3 - Klimaaftale for energi og industri mv 2020) er der truffet beslutning om, at naturgasfyrene skal udskiftes med klimavenlig varme. Det har givet grundlag for en ny udbygningsplan for fjernvarmen i Hvidovre Kommune.

 

Udbygningsplan for nye fjernvarmeområder

Fjernvarmekunderne i Hvidovre Kommune bliver i dag forsynet med varme fra Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS). Andre dele af Hvidovre Kommune bliver forsynet med naturgas. For at blive fossilfri skal varmeforsyningen i disse områder omlægges, og det er her, Hvidovre Fjernvarme har fremlagt en udbygningsplan baseret på decentral fjernvarmeforsyning i såkaldte ø-projekter.

 

Med ø-projektet for fjernvarme til Vojensvej, har Hvidovre Fjernvarmeselskab vist, at klimavenlig varme fra en stor varmepumpe er konkurrencedygtig i forhold til naturgasforsyningen.

Hvidovre Fjernvarmeselskabs udbygningsplan indeholder lignende projekter med varmepumpe, overskudsvarme eller en anden klimavenlig teknologi.

Der skal i det enkelte projektforslag tages stilling til, hvordan forsyningssikkerheden bevares, når varmen ikke kommer fra VEKS.

 

Det fremgår af den nye varmeleveringsaftale med VEKS, at der kan laves ø-projekter, der ikke er koblet til VEKS. Da ø-projekterne i udbygningsplanen er en konvertering af naturgasområder, er der ikke tale om en afkobling af den nuværende varmeforsyning fra VEKS.

 

Udbygningsplanen er til orientering sendt til VEKS. Deres bemærkninger fremgår af afsnittet ”Høring”.

 

I udbygningsplanen findes de forventede årstal for udbygningen i de enkelte områder. Som noget nyt er udbygningsplanen baseret på ø-projekter, der er mindre afgrænsede områder, der forsynes af et mindre, lokalt varmeanlæg. Derfor er rækkefølgen for områderne forskellig fra den tidligere udbygningsplan.

 

Rækkefølgen er fundet ud fra hensyn som infrastruktur, antal potentielle fjernvarmeforbrugere og deres brændsler samt efterspørgsel efter fjernvarme (opskrivning):

 

 • 2021: Vojensvej – Nord for Jernbanen
 • 2021-2022: Rebæk Nord
 • 2021-2023: Avedøre Landsby
 • 2023-2024: Rebæk Syd & Præstemosen
 • 2025-2026: Nymarken & Mågeparken
 • 2026-2027: Strandmark Nord
 • 2028-2029: Ærtebjerg & Frydenhøj
 • 2030-2031: Grækerkvarteret

 

Hvis det er muligt, vil Hvidovre Fjernvarmeselskab øge tempoet i udbygningen, så borgerne endnu tidligere kan overgå til miljøvenlig og klimavenlig fjernvarme. Det kan f.eks. ske, hvis der er ekstraordinært mange interesserede husstande i et område.

 

Det er administrationens vurdering, at en udbygning af fjernvarmen i Hvidovre Kommunen er en god måde at opfylde kravene i Varmeforsyningslovens formålsparagraf:

 

Lovens formål er at fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand og inden for disse rammer at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler.

 

Administrationen kan anbefale, at udbygningsplanen tages til efterretning.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. november 2020 punkt 16 ”Projektforslag for fjernvarme i området omkring Vojensvej”.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. oktober 2020 punkt 17, at Hvidovre Kommune deltager i partnerskabet DK2020 – klimaplaner for hele Danmark og forpligter sig til at lave en ambitiøs klimaplan, der lever op til Paris-aftalen.

 

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. juni 2020 punkt 12 ”Planstrategi 2019”, der indeholder en beslutning om, at Hvidovre Kommune vil arbejde for at indfri den nationale målsætning om at sænke CO2-udledningen med 70 % i forhold til 1990 og selv vil tage initiativer til at bidrage forholdsmæssigt til, at det nationale mål nås.

 

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28.maj 2019 ”Hvidovre Kommune Strategisk Energiplan 2019” som punkt 12.

 

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 11. august 2014 punkt 15 Projektforslag for Hvidovre Midt (nord for Brostykkevej og øst for Hvidovrevej).

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. september 2012 punkt 12 en udbygningsplan for fjernvarmen i Hvidovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Det påhviler kommunalbestyrelsen i samarbejde med forsyningsselskaber og andre berørte parter at udføre en planlægning for varmeforsyningen i kommunen, jf. § 3, stk. 1 i varmeforsyningsloven, lovbekendtgørelse nr. 1215 af 14. august 2020.

 

Kommunalbestyrelsen godkender efter lovens § 4, stk. 1 projekter for etablering af nye kollektive varmeforsyningsanlæg eller udførelsen af større ændringer i eksisterende anlæg. Nærmere retningslinjer herfor er beskrevet i projektbekendtgørelsen (bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 1794 af 2. december 2020).

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag, da den vejledende udbygningsplan ikke er juridisk bindende. Udbygningsplanen er til orientering sendt til VEKS. VEKS ønsker en mødedialog med Hvidovre Kommune, om det fremtidige samarbejde.

 

Sagsfremstillingen er blevet ændret, så det tydeligt fremgår, at de planlagte ø-projekter kan rummes indenfor den nuværende varmeforsyningsaftale med VEKS og derfor ikke er en afkobling af varmeforsyningen fra VEKS.

Miljømæssige konsekvenser

Et skift fra opvarmning med naturgas og olie til klimavenlig fjernvarme vil give en besparelse på mange tusind tons CO2 hvert år.

For luftforurening med gassen NOx, der skader mennesker og planter, er besparelserne mindre, men det giver stadig et bidrag til et sundere miljø.

Et skift fra oliefyring giver desuden en besparelse for de sundhedsskadelige partikler.

Bilag

 1. 2020 1218 HFS - udbygningsplan for fjernvarme i Hvidovre Kommune (pdf)
 2. 2020 1218 Bilag - udbygningsplan med årstal (pdf)
 3. Klimaaftale for energi og industri mv 2020 (pdf)
 4. Slides, Udbygningsplan for Fjernvarme (pdf)

5. Eventuelt

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 01-02-2021

Gruppe O spurgte til forurening på Nordre Kystagervej bag Strandbovej.

 

Gruppe V spurgte også til betonbrønd ved Strandbovej.

 

Gruppe O spurgte til Strandvangsvej 44 og mulighed for brug af planlovens paragraf 14 forbud. Administrationen svarede.  

 

Gruppe V spurgte ligeledes til status på Strandvangsvej 44.

 

Gruppe O spurgte til Hvidovre Strandvej 111 og jordopfyldning. Administration svarede, at det er lovligt at regulere jorden med op til en halv meter.

 

Gruppe O spurgte til byggelegepladsen Regnbuen, og muligheden for at lave mødelokaler på 1. salen i laden. Administrationen undersøger sagen.

 

Gruppe O spurgte til status på sommerhus på Engstykkevej 17 ved Kystengen og hvem der har nøgle til bommen ved Kystengen. Administrationen svarede, at der er varsel om påbud undervejs. Administrationen undersøger, hvem der har nøgle til bommen.

 

Gruppe V spurgte ligeledes til sommerhus på Engstykkevej 17.

 

Liste H spurgte til muligheden for, at rideskolen kan gøre brug af faciliteter ved Stevnsbogård. Administrationen undersøger sagen.