Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Teknik- og Miljøudvalget den 4. april 2018

Mødefakta

Dato: Onsdag den 4. april 2018
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Særlige forhold: Mødet starter med besøg af HOFOR
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Finn Gerdes (A)
 • Kristina E. Young (H)
 • René Langhorn (O)
 • Sara Benzon (F)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Torben N. Rasmussen (V)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-04-2018

Godkendt.


2. Meddelelser

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-04-2018

Orienteringen om Gammel Køge Landevej 479 blev taget til efterretning.

Formanden orienterede om, at der bliver arbejdet på fællesmøde med Børne- og Uddannelsesudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

HOFOR gav en præsentation af deres selskab samt orienterede om samarbejdet med Hvidovre Kommune.

Sagsfremstilling

Orientering om:

 • Gammel Køge Landevej 479, Autohuset

3. Frigivelse af anlægsbevilling - Kulturcenter Risbjerggård

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

I forbindelse med etableringen af et kulturhus på Risbjergårdgrunden, gennemføres i 2018 en arkitektkonkurrence.


På investeringsoversigten er der i 2018 afsat 1 mio. kr. til projekt 0240, Bymidten projektudvikling samt 1 mio. kr. til projekt 0240, Bymidten, ramme til byggeprojekter.

Teknik– og Miljøudvalget skal tage stilling til frigivelse af midlerne til afholdelse af arkitektkonkurrence, lokalplansarbejde samt projektering.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at frigive anlægsbevilling på 1 mio. kr. til projekt 0240, Bymidten projektudvikling samt 1 mio. kr. til projekt 0240, Bymidten, ramme til byggeprojekter til afholdelse af arkitektkonkurrence, lokalplansarbejde samt projektering

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-04-2018

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2017 at udskrive en arkitektkonkurrence i forbindelse med etableringen af et kulturhus på Risbjergårdgrunden.

Vinderen af arkitektkonkurrencen offentliggøres i juni 2018, hvorefter der indgås kontrakt med totalrådgiver i september 2018. Projektering påbegyndes i efteråret 2018.

Projektet har en samlet anlægsramme på 75 mio. kr.

Det frigivne beløb på 2 mio. kr. skal dække udgifter til konkurrencevederlag og øvrige udgifter forbundet med konkurrencen samt honorar til bygherrerådgivning 2018.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. april 2017, punkt 12, at der til Projekt nr. 0240 Bymidten, projektudvikling, gives en anlægsbevilling på 1.000.000 kr., svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2017.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten er der til projekt 0240, Bymidten, ramme til byggeprojekter afsat 1 mio. kr. i 2018 og 5 mio. kr. i 2019, 21 mio. kr. i 2020 og 22 mio. kr. i 2021.

På projekt 0240, Bymidten, projektudvikling er der i 2018 – 2019 afsat 1. mio. kr. årligt på investeringsoversigten.


4. Bevilling fra Statens Kunstfond til kunst på Kulturcenter Risbjerggård

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme og Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal godkende bevilling fra Statens Kunstfond på 700.000 kr. til ’Kunst på Kulturcenter Risbjerggård’ og godkende anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til indtægten, som en del af projekt 0240 Bymidten, ramme til byggeprojekter.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende bevilling og rådighedsbeløb på indtægt på 700.000 kr. til projekt 0240 Bymidten, til kunstnerisk udsmykning af Kulturgården Risbjerggård

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-04-2018

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med byggeprogrammet for Kulturcenter Risbjerggård, ønskede Bymidteudvalget at der som en del af kulturcenterets profil skulle være et ’kunstspor’ i byggeriet. Begrundelsen var, at ”et sted dedikeret til kultur og kunst bør aflæses i det fysiske sted”. Det blev vedtaget, at afsætte 1% af byggesummen svarende til  700.000 kr. til kunstprojektet, som indarbejdes i byggeriet i samarbejde med de vindende arkitekter. Hertil har Statens Kunstfond pr. 19. februar 2018 bevilget Hvidovre Kommune yderligere 700.000 kr. til Kunst på Kulturcenter Risbjerggård.

Bevillingen er givet fra Statens Kunstfonds pulje Kunst i det offentlige rum som giver tilskud til, at kunstnere skaber original kunst i dialog med offentlige institutioner og lokale aktører med henblik på at forankre kunsten lokalt.

Formål med kunstprojektet

Kunsten i Kulturcenter Risbjerggård skal bidrage til at skabe stimulerende og udfordrende oplevelser for besøgende i Kulturcenteret. I konkurrenceprogrammet er formålet beskrevet således: Et samarbejde med en kunstner omkring udformnin­gen og integrering af kunst i bygningen og udearealer­ne, skal give Kulturgården i Hvidovre Bymidte en helt særlig stemning og atmosfære. Med et kunstnerisk blik for materialer, stofligheder, farver, rumdannelser, lyssætninger kan der opstå en leg og et levende sam­spil med naturens elementer, vand, luft, lys, som kan blive en daglig ny oplevelse og berigelse for alle som færdes i og omkring Kulturgården.

Organisering af kunstprojektet

Kunstprojektet skal udvikles i et samarbejde mellem en endnu ikke udpeget kunstner, Hvidovre Kommune samt den arkitekttegnestue, der vinder opgaven. Det vil ske i samarbejde med Hvidovre Billedkunstråd, idet rådets formål er at arbejde med billedkunstneriske aktiviteter af høj kvalitet, mangfoldighed og aktualitet i det offentlige rum i Hvidovre. Det landskabelige kunstværk af Karin Lorentzen og Vega Landskab i Hvidovre Strandpark er et godt og meget anerkendt eksempel på dette.

Kunstprojektet skal ledes af Hvidovre Kommune med en projektgruppe bestående af Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst, kunstneren og repræsentanter fra Hvidovre Billedkunstråd og bymidteudvalget.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2017 byggeprogrammet for ”Kulturcenter Risbjerggård”. Byggeprogrammet danner grundlaget for en arkitektkonkurrence om Risbjerggårdgrunden.

Resultatet af arkitektkonkurrencen forventes offentliggjort i slutningen af juni 2018.

Økonomiske konsekvenser

Bevillingen fra Statens Kunstfond på 0,7 mio. kr. er givet med krav om 50% medfinansiering.

Det betyder at 1,4 mio. kr. af byggesummen på 70 mio. kr. øremærkes til kunstprojektet.

Hele anlægssummen afsat i investeringsoversigten for 0240 Bymidten, ramme til byggeprojekter, udgør 75 mio. kr.:

2018

2019

2020

2021

2022

I alt

Rådighedsbeløb i mio. kr.

1

5

21

22

26

75


5. Nyt Kernehus, Bytoften 29 - Frigivelse af anlægsbevilling

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

Det etableres en ny daginstitution på Bytoften 29. 

På investeringsoversigten er der i 2018 afsat et rådighedsbeløb på 11 mio. kr. til projekt 5783, Nyt Kernehus.

Kommunalbestyrelsen bedes frigive midler til afholdelse af rådgiverhonorar, nedrivning af dele af bygning samt start på byggeri.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at frigive anlægsbevilling på 11 mio. kr. til projekt 5783, Nyt Kernehus, til afholdelse af rådgiverhonorar, nedrivning af eksisterende bygning samt start af byggeri

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-04-2018

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i ”Vision for den fysisk standard for Hvidovre Kommunes 0-6 års institutioner” opføres en ny daginstitution på Bytoften 29. Den nuværende institution Kernehuset flyttes til det nye Kernehus som samtidig får udvidet kapaciteten til at rumme 180 børn fra det eksisterende Kernehus, Børnehaven Hvidovregade 47 samt institutionen på Hvidovrevej 98.

Projektet har en samlet anlægssum på 52,1 mio. kr., hvoraf 11 mio. kr. søges frigivet i 2018.


Det frigivne beløb skal dække rådgiveromkostninger til Tegnekunsten Vandkunsten, nedrivning af dele af den eksisterende bygning på Bytoften 29 samt start på byggeriet.

Udgiften til rådgiver beløber sig i 2018 til 3 mio. kr. og udgiften til nedrivning samt påbegyndelse af byggeri til 8 mio. kr.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsens besluttede den 31. maj 2016, punkt 13, at godkende scenarie 2 med en delvis nedrivning og nybygning af Bytoften 29, med en anlægsudgift på 47,5 mio. kr. og en totalomkostning over 50 årpå 75,2 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten er der afsat 11 mio. kr. i 2018 og 38 mio. kr. i 2019 til projekt 5783, nyt Kernehus. Den samlede anlægssum udgør 52,1 mio. kr.


6. Status på anlægsprojekter pr. marts 2018

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

Administrationen giver status på igangværende anlægsprojekter.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at tage status på byggeanlægsplan til efterretning

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-04-2018

Status på anlægsprojekter taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen fremsender tre gange årligt en status på igangværende byggeanlægsprojekter til orientering i Teknik- og Miljøudvalget.

Status på byggeanlægsplan med aktuelle projekter vil blive gennemgået på mødet ud fra følgende kriterier:

1. Udfordring på økonomi (Ø) tid (T) eller kvalitet/kompleksitet (K)

2. Stor foranderlighed eller usikkerhed i proces

3. Offentlig eller politisk bevågenhed

Byggeanlægsplanen markeres ift. økonomi, tid og kvalitet/kompleksitet med følgende signaturer:

Farve

Status

Økonomi

Tid

Grøn

Projekt kører som planlagt

0

0

Gul

Projektet er i risiko for overskridelser ift. retningslinjer og aftaler

Mindre end 2%

Mindre end 2 måneder

Rød

Projekt har overskredet aftalt ø, t og k og en sag fremlægges til politisk orientering og/eller stillingtagen

Mere end 2%

Mere end 2 måneder

Blå

Juridisk tvist med ekstern part

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler


Teknik-og Miljøudvalget besluttede den 30. november 2016, at administrationen tre gange årligt fremlægger en status på igangværende projekter for udvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Anlæg status april 18 (pdf)
 2. Anlægsstatus TMU 4. april 2018 (pdf)

7. Ventilation - Sundhedscenter

Supplerende beslutningstema

Sagen er suppleret med en alternativ finansiering af ventilationsløsning i Sundhedscenteret.

Supplerende indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at beslutte en ventilationsløsning i Sundhedscenteret med
  a) et decentralt ventilationsanlæg til 5,5 mio. kr.
  eller
  b) et centralt ventilationsanlæg  til 3,2 mio. kr.

 2. at finansiere et ventilationsanlæg i Sundhedscenteret via mindreforbrug på 4 mio. kr. på projekt 0258, midlertidig boligplacering af flygtninge samt 1,5 mio. kr. fra projekt 0943, forebyggende vedligehold.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-04-2018

Oprindelig indstilling:

Ad. 1a Anbefales godkendt.

For: Gruppe A, O, C, V og Liste H

Imod: Gruppe F.

Ad. 1b Anbefales ikke godkendt.

For: Gruppe F

Imod: Gruppe A, O, C, V og  Liste H.

Ad. 2 og ad. 3 i den oprindelige indstilling bortfalder.

Supplerende indstilling:

Ad. 1.a Anbefales godkendt (centrale ventilationsanlæg til 5,5 mio. kr.).  

Ad. 2: Udvalget stiller ændringsforslag om, at beløbet finansieres af 4 mio. kr. fra midlertidig boligplacering af flygtninge og de resterende 1,5 mio. kr. finansieres af kassen.

Ad. 2 Ændringsforslag anbefales godkendt. 

Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelse den 12. marts 2018 fremføres en alternativ ventilationsløsning. Desuden foreslås finansiering af ventilationsanlæg i Sundhedscenteret.

Løsning med et decentralt ventilationsanlæg
Med et decentralt ventilationsanlæg opsættes et anlæg i hvert kontor.

Anlægget vil medføre støjgener med et lydniveau i hvert kontor, der svarer til konstant lav tale. (40-45 dB), hvilket kan forringe arbejdsmiljøet.

Anlægget har et strømforbrug, der er 2 – 3 gange højere end et afbalanceret, centralt anlæg. Det betyder, at prisforskel på de to anlæg udjævnes over 8 – 12 år.

Det høje strømforbrug skyldes, at anlæggenes varmelegemer kører på el, hvilket er i strid mod kommunens krav som klimakommune om at reducere CO2 udledningen.

Det skal også tages i betragtning, at de mange decentrale anlæg kræver en del drift og vedligehold ift. et centralt anlæg.

Med decentrale anlæg er det svært at sikre et ensartet lufttryk i bygningen. Det medfører, at der i nogle områder vil være undertryk og andre steder overtryk. Derfor vil nogle medarbejdere opleve trækgener fra anlægget.


Prisen er estimeret til ca. 2,8 – 3,2 mio. kr.

Finansiering via mindreforbrug
Administrationen foreslår - endvidere som supplerende indstilling - at etableringen af et ventilationsanlæg finansieres via mindreforbrug på 4 mio. kr. fra projekt 0258, midlertidig boligplacering af flygtninge samt – såfremt et centralt anlæg vælges -  1,5 mio. kr. fra projekt 0943, forebyggende vedligehold.

Af midlerne fra projekt 0943, som forventes overført fra 2017 til 2018, forslås følgende beløb reduceret:
Beløbet afsat til indeklimatiltag på skoler og institutioner reduceres fra 1, 4 mio. kr. til 0,9 mio. kr. Beløbet afsat til renovering af tekniske installationer reduceres fra 1,5 mio. kr. til 0,5 mio. kr. Den samlede reduktion giver dermed 1,5 mio. kr. til medfinansiering af ventilationsprojektet.

Reduktionen vil medføre, at tiltag til forbedring af indeklimaet på skoler udskydes.

Evt. uforbrugte puljemidler tilbageføres til puljen

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

Der er i oktober 2017 udarbejdet en indeklimarapport på Sundhedscenteret, hvori det bl.a. konkluderes, at CO2 niveauet er langt over Arbejdstilsynets tilladte grænse.

Der foreligger et påbud fra Arbejdstilsynet om at udbedre forholdene.

Administrationen har undersøgt mulighederne for et ventilationsanlæg og vurderer, at den mest hensigtsmæssige løsning er at etablere et balanceret, centralt ventilationsanlæg. Prisen for anlægget er estimeret til mellem 4,5 – 5,5 mio. kr.

Der skal tages stilling til, hvordan anlægget skal finansieres.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at allerede igangsatte og delvist afholdte udgifter til skimmelrenovering samt udbedringer af fugtproblematikker på estimeret 1. mio. kr.
  a) finansieres af overførte midler fra Miljø-og Energipuljen 2017
                                                                                            eller

  b) finansieres af kassebeholdningen
 1. at der gives anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. til etablering af et centralt, balanceret ventilationsanlæg finansieret af kassebeholdningen.

eller

 1. at der afsættes et rådighedsbeløb på 5,5 mio. kr. til etablering af et centralt, balanceret ventilationsanlæg finansieret gennem 1,7 mio. kr. fra projekt 0943 Forbyggende vedligeholdelse af bygninger samttillægsbevilling på 3,8 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen

eller

 1. at der afsættes et rådighedsbeløb på 5,5 mio. kr. ved at udskyde prioriterede projekter fra projekt 0943, puljemidler til forebyggende vedligehold med 5,5 mio. kr. fra 2018 til 2019, som beskrevet i sagsfremstillingen

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-03-2018

Udsættes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2018

Liste H anbefaler ad. 1.a. Gruppe A, C, O, V og F afventer Kommunalbestyrelsen.

Gruppe F anbefaler ad. 1.b. Gruppe A, C, O og V og Liste H afventer Kommunalbestyrelsen.

Gruppe F og Liste H anbefaler ad. 2 Gruppe A, C, O og V afventer Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Baggrund
Sundhedscenterets uklare status siden 2014, hvor beslutningen om etablering af et nyt Sundhedshus i det gamle posthus blev truffet, har udsat igangsættelsen af et omfattende vedligehold af bygningen. Der er dog i 2017 udskiftet vinduer og isoleret tag i forbindelse med ESCO energiprojektet. Øvrig vedligehold har været planlagt udført sammen med den kommende nyindretning i 2018, som en sidste del af rokaden med overflytning af en del af medarbejderne til det nye Sundhedshus i april 2018, hvorefter Visitationen samt Sundhedsplejen herefter skal nyindrettes i det eksisterende Sundhedscenter.

Sundhedscentret har i den mellemliggende periode lidt under vandskader samt efterfølgende fugtproblematikker og skimmelsvamp. Hertil kommer, at medarbejderantal i perioden fra 2015 – 2018 er forøget ud over det forventede og planlagte.

Alle disse forhold har medført, at indeklimaet i Sundhedshuset i de seneste år har været udfordret.

Påbud fra Arbejdstilsynet pga. højt CO2 niveau

Der er derfor i oktober 2017 udarbejdet en indeklimarapport, hvori det konkluderes, at CO2 niveauet er langt over Arbejdstilsynets tilladte grænse. Der foreligger nu et påbud fra Arbejdstilsynet om at udbedre forholdene inden den 15. maj 2018.

Løsning med et central ventilationsanlæg

Administrationen har undersøgt mulighederne for at løse CO2-problemet og vurderer, at den mest hensigtsmæssige løsning er etablering af et balanceret, centralt ventilationsanlæg. Dette er også arbejdstilsynets anbefalede løsning.

Med et centralt, balanceret anlæg opnås en energirigtig løsning, da anlægget genvinder en meget høj del af varmen.

Hertil kommer at anlægget – i modsætning til andre ventilationsløsninger på markedet – ikke medfører større støjgener. Anlægget har et støjniveau på 25- 30 dB, hvilket svarer til lav hvisken.

Med anlægget opnås dermed de mest optimale forhold ift. støjgener,energiforbrug samt vedligehold.

Anlægget vil blive etableret sådan, at det kan udbygges, hvis der på sigt evt. opføres en tilbygning eller overbygning til Sundhedscenteret.

Grundet sagens presserende karakter, hvor der af Arbejdstilsynet er udstedt påbud om at forbedre bygningens CO2 niveau inden 15. maj 2018, har administrationen igangsat projektering.

Pris
Prisen på etableringen af et balanceret, centralt ventilationsanlæg i hele sundhedscentret estimeres til 4,5 – 5,5 mio. kr. Der er et vist estimatusikkerhed bl.a. pga. en lav loftshøjde, der kan komplicere etableringen af anlægget.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, § 40, stk. 2, hvor det fremgår, at kommunalbestyrelsen skal meddele bevilling til projekter, der ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet.

Økonomiske konsekvenser

Finansiering gennem puljemidler eller tillægsbevilling

Der er ikke afsat midler til etablering af et centralt, balanceret ventilationsanlæg. Center for Trafik og Ejendomme har fire alternative forslag til finansiering.

Da projektets økonomi svarer til en tredjedel af den samlede vedligeholdelsespulje er det ikke et realistisk scenarie at finansiere hele projektet via puljen. Det ville i givet fald medføre et drastisk vedligeholdelsesefterslæb på en række bygninger.

Punkt 1 – finansiering af fugt-og skimmelrenovering
Sundhedscentret har allerede igangsat arbejde ifm. dræn og skimmelrenovering. De forventede omkostninger til udbedring vil være henholdsvis 0,3-0,4 mio. kr. og 0,5-0,6 mio. kr., samlet mellem 0,8-1 mio. kr.


Midlerne hertil foreslås finansieret af overførte midler fra Miljø-og Energipuljen 2017, forudsat overførsel godkendes.

Punkt 2 Rådighedsbeløbet finansieres fuldt ud af kassebeholdningen

Vælges indstillingens punkt 2, afsættes et rådighedsbeløb på 5,5 mio. kr. som finansieres fuldt af kassebeholdningen, hvilket betyder, at puljen til det samlede vedligehold ikke bliver påvirket yderligere. 

Punkt 3 Delvis finansiering af pulje

Såfremt indstillingens punkt 3 vælges til finansiering af anlægget, foreslås det, at reducere det afsatte beløb til forbedring af indeklimaet med 1,7 mio. kr. fra projekt 0943, forbyggende vedligehold*. Beløbet, der var afsat til indeklimatiltag på skoler og institutioner, reduceres dermed fra 1,4 mio. kr. til 0,2 mio. kr. Ligeledes reduceres midler afsat til renovering af tekniske installationer med fra 1,5 mio. kr. til 1 mio. kr. Den samlede reduktion giver i alt 1,7 mio. kr. til medfinansiering af ventilationsprojektet.

Reduktionen vil medføre, at tiltag til forbedring af indeklimaet på skoler udskydes.


Det resterende beløb på 3,8 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen.

Evt. uforbrugte puljemidler tilbageføres til puljen.

Punkt 4 Projekter udskydes for en fuld finansiering af ventilationsprojekt

Hvis det vælges at følge indstillingens punkt 4, om at udskyde planlagte projekter fra 2018 til 2019, foreslås det at udskyde den planlagte renovering af AIC, svømmehal, hvor de tekniske installationer skal udskiftes. Renoveringen af svømmehallen er estimeret til 5 mio. kr.

 
Desuden foreslås det, at reducere midler afsat til renovering af tekniske installationer på kommunens øvrige ejendomme med 0,5 mio. kr. Den samlede reduktion giver i alt 5,5 mio. kr. til fuld finansiering af ventilationsprojektet.

Idet de tekniske installationer i svømmehallen er 30 år gamle er en snarlig renovering påkrævet. Udskydelse af renoveringsprojektet til 2020 kan i værste fald medføre nedbrud med den konsekvens, at svømmehallen må lukkes midt i en sæson.

Bilag

 1. Påbud Arbejdstilsynet 08 01 2018 Sundhedscentret (pdf)
 2. Indeklimarapport (pdf)

8. Dispensation fra skovbyggelinje ved Avedøre Tværvej 66

Beslutningstema

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

Grundejer af matrikel nr. 2cc, Avedøre By, Avedøre har ansøgt om byggetilladelse til at opføre 15 rækkehuse på grunden.

En del af ejendommen er omfattet af skovbyggelinje, og grundejer ansøger derfor i forbindelse med byggesagen om dispensation fra skovbyggelinjen til at opføre to af boligerne.

Udvalget skal beslutte, om man vil meddele dispensation til det ansøgte.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at der meddeles dispensation fra skovbyggelinjen til opførelse af de ansøgte rækkehuse.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-04-2018

For: Gruppe A, O, C og V

Imod: Gruppe F og Liste H

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ejer af matrikel nr. 2cc, Avedøre By, Avedøre, omfattende adresserne Avedøre Tværvej 60-66, ansøger om tilladelse til at opføre 15 rækkehuse, hvoraf to er beliggende i et område omfattet af skovbyggelinje. Se bilag ”Skovbyggelinje på luftfoto” og ”Situationsplan med rækkehuse og skovbyggelinje”.

Der har indtil nu ligget fire fritliggende enfamiliehuse på ejendommen. I 2017 blev Lokalplan 458, der giver mulighed for at opføre 15 rækkehuse, vedtaget af Kommunalbestyrelsen. De nye rækkehuse placeres som tre stokke med fem boliger i hver. De bliver opført i to etager i en maksimal bygningshøjde af 8,5 m, facaderne fremstår i mursten og tagflader beklædes med vingetegl.

Skovbyggelinjen er afkastet fra skoven omkring Vestvolden. Rækkehusenes mindste afstand til skoven er ca. 295-300 meter. Da skoven er offentligt ejet, er den registreret som fredskov og dermed er områderne omkring den omfattet af skovbyggelinjen på 300 meter. De to sydlige rækkehuse i den vestlige stok forudsætter derfor dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17.

Ejendommen ligger i byzone og er omfattet af Lokalplan 458. De planlagte rækkehuse ligger inden for lokalplanens byggefelter og opfylder dermed lokalplanens bestemmelser om placering. Efter bekendtgørelsen om bygge- og beskyttelseslinjers § 5 skal dispensation fra skovbyggelinje offentliggøres og Naturstyrelsen og visse lokale og landsdækkende foreninger orienteres skriftligt.

Der er foretaget en forudgående høring af naboer samt Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening. Der er ikke kommet bemærkninger til sagen.

Naturbeskyttelseslovens bestemmelse om skovbyggelinje har til formål at sikre det frie udsyn til skoven og skovbrynet og for at bevare skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyreliv.

Det ansøgte placeres i udkanten af beskyttelseszonen og i en afstand af mindst 295 m til skoven. På grund af beplantning på nabomatriklen mod nord og vest vil der ikke være indblik til bebyggelsen fra den fredede Avedøreslette og Vestvolden. Det er derfor administrationens vurdering, at de planlagte boliger ikke vil have betydning for indblik til skoven og skovbrynet.

Retsgrundlag

Bestemmelsen om, at skove afkaster skovbyggelinje gælder blandt andet alle offentlige skove, jf. naturbeskyttelseslovens § 17. Der kan efter Naturbeskyttelseslovens § 65 meddeles dispensation fra skovbyggelinjen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. april 2017, pkt. 11, den endelige vedtagelse af Lokalplan 458 for boliger ved Avedøre Tværvej 60-66.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Situationsplan med rækkehuse og skovbyggelinje (pdf)
 2. Skovbyggelinje på luftfoto (pdf)

9. Forslag til moderniseret kommissorium og enkel valgprocedure for Det Grønne Råd

Beslutningstema

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

Efter kommunalvalget skal der være ny-valg af de ikke politisk valgte medlemmer til Det Grønne Råd. Kommunalbestyrelsen skal beslutte om det moderniserede ”Forslag til kommissorium for Det Grønne Råd 2018” og/eller indførelse af en enklere valgprocedure, skal danne rammerne for rådet og dets virke fremadrettet.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale ét af nedenstående tre forslag over for Kommunalbestyrelsen:

1.at godkende ”Forslag til kommissorium for Det Grønne Råd 2018” samt enklere valgprocedure for Det Grønne Råd.

eller

2.at godkende, at Det Grønne Råd forsætter efter samme kommissorium som i foregående periode, men at der vedtages en enklere valgprocedure for Det Grønne Råd.

eller

3.at godkende, at Det Grønne Råd forsætter uændret, dvs. efter samme kommissorium som foregående periode. Desuden at administrationen gennemfører en valghandling for almennyttige boligselskaber og grundejerforeninger, dvs. efter valgprocedure fra 2014.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-04-2018

Ad. 1 Anbefales godkendt.

Ad. 2-3 Anbefales ikke godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-03-2018

Sendes tilbage til Teknik- og Miljøudvalget til fornyet behandling.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2018

Ad. 1 Anbefales godkendt.

Ad. 2 Anbefales ikke godkendt.

Ad. 3 Anbefales ikke godkendt.

Sagsfremstilling

Efter kommunalvalget skal der være ny-valg af de ikke politisk valgte medlemmer til Det Grønne Råd. Administrationen har i den forbindelse lavet et moderniseret ”Forslag til kommissorium for Det Grønne Råd 2018” og en enklere valgprocedure for Det Grønne Råd som forslag til nye rammer for rådet og dets virke.

Forslag til nyt Kommissorium

Det moderniserede kommissorium for Det Grønne Råd er inspireret af det moderniserede miljøpris-regulativ fra 2017, dvs. med en udvidelse af formålet fra primært at omhandle bæredygtighed til også at omfatte nye kriterier om klima, natur, energi og miljø. Derudover er der forslag til ny overordnet vision for Det Grønne Råd og tiltag som skal gøre samarbejdet i rådet mere målrettet og resultatorienteret. Dette bl.a. ved at gøre rammerne for og forventningerne til deltagelse i Det Grønne Råd mere tydeligt for alle.

Baggrunden for administrationens forslag er samtidig, at Det Grønne Råd i 2017 besluttede at arbejde med klima som tema, og dermed valgte et specifikt fokusområde frem for at arbejde mere bredt med miljø- og bæredygtighedsspørgsmål. Administrationen vurderer på den baggrund, at bevægelsen mod et moderniseret kommissorium allerede her blev sat i gang af det afgåede råd. Det er intentionen, at ”Forslag til kommissorium for Det Grønne Råd 2018” understøtter denne positive udvikling.

Administrationen anbefaler, at forslag til nyt kommissorium vedtages.

Procedure for valg af repræsentanter til Det Grønne Råd

I 2014 besluttede Det Grønne Råd på deres møde den 30. januar, at det nye råd skulle sammensættes ved at kommunens oplistede interesseorganisationer skulle indsende deres ønsker til medlem og suppleant, mens kommunen skulle planlægge og udføre en omfattende valghandling for grundejerforeninger og boligforeninger. Det var og vil være en ganske ressourcekrævende proces for administrationen. Det skal derfor afklares, om Kommunen ønsker at fastholde den samme procedure for valghandling i 2018 som i 2014. Alternativt om processen skal gøres enklere ved at behandle alle interessenter ens, således at kommunen beder grundejerforeningerne og de almene boligforeninger om selv at udpege og indmelde hver deres 4 repræsentanter/suppleanter.

Af vedlagte bilag ”Oplæg til rådsvalg 2014” samt vedlagte bilag ”valgprocedure 3. april 2014” fremgår metoden der blev brugt til at finde repræsentanter for grundejerforeningerne og almene boligforeninger ved sidste valg til Det Grønne Råd.

Det har ikke været muligt for administrationen, at finde en administrativ eller politisk beslutning om denne procedure. For alle andre interesseorganisationer har administrationen blot sendt en mail, og bedt dem om at melde en kandidat og suppleant til Grønne Råd.

Administrationen anbefaler, at Hvidovre Kommune forenkler processen ved at behandle alle interessenter ens og dermed, at administrationen beder alle interessenter, herunder grundejerforeningerne og almene boligforeninger, om selv at udpege deres repræsentanter/suppleanter til Det Grønne Råd.

Retsgrundlag

Det Grønne Råd blev oprindeligt oprettet med hjemmel i Naturbeskyttelsesloven. Da amterne blev nedlagt var det ikke længere et lovkrav at have de grønne råd.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 20. juni 2000 pkt. 20, at oprette Det Grønne Råd med repræsentanter fra en række foreninger, herunder lokale miljøorganisationer samt grundejer- og boligforeninger. Kommissorium, forretningsorden og sammensætning blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2001 og senest revideret den 23. februar 2016.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til sekretariatsfunktion og mødeforplejning afholdes af driftsbudgettet afsat til miljøforanstaltninger.

Bilag

 1. Oplæg til Rådsvalg 2014.pdf (pdf)
 2. Valgprocedure 3. april 2014 (pdf)
 3. Kommissorium for Det Grønne Råd af 23 februar 2016 (pdf)
 4. Sammensætningen af det grønne råd 2014 (pdf)
 5. Revision af sammensætningen af det grønne råd 2007 (pdf)
 6. Forslag til kommissorium for Det Grønne Råd 2018 (pdf)

10. Afgivelse af mandat til ordinære generalforsamlinger 2018 i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S

Beslutningstema

Hvidovre Kommune er medejer af HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S.

Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune bedes afgive mandat til at følge HOFORs bestyrelses indstilling ved afstemninger på de ordinære generalforsamlinger i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S.

Der afholdes ordinær generalforsamling i selskaberne mandag den 28. maj 2018.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretninger for 2017 til efterretning
 2. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne godkender selskabernes årsrapporter for 2017
 3. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne godkender bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultater for 2017
 4. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne stemmer for følgende bestyrelse i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S:

-Leo Larsen som bestyrelsens formand

-Leif Pedersen

-Kent Max Magelund

-Allan Holst

-Thomas Gyldal Petersen

-Mikkel Dencker

-Michel Berg

-Henrik Rasmussen

 1. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne stemmer for Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 33 96 35 56) som revisor

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-04-2018

Ad. 1 Anbefales taget til efterretning.

Ad. 2-5 Anbefales godkendt.

Liste H afventer Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune har siden 1. juli 2012 været medejer af HOFOR Vand Holding A/S, der ejer vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre og Vallensbæk kommuner samt koncernens serviceselskab. Herudover har Hvidovre Kommune siden årsskiftet 2012/13 været medejer af HOFOR Spildevand Holding A/S, der ejer spildevandsselskaberne i de samme kommuner.

Ejerne har i de to holdingselskabers bestyrelser en repræsentant fra hver ejerkommune. Fra Hvidovre Kommune er Finn Gerdes repræsentant i dag.

De to holdingselskaber skal i henhold til lovgivningen og selskabernes vedtægter holde ordinære generalforsamlinger tidsnok til, at årsrapporterne kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned. Der er derfor berammet generalforsamlinger til den 28. maj 2018.

Som ejer af HOFOR Vand Holding A/S har Hvidovre Kommune 6,64 % af stemmerne på generalforsamlingen, mens kommunen har 9,70 % af stemmerne på generalforsamlingen i HOFOR Spildevand Holding A/S.

Kommunens stemme på generalforsamlingerne afgives i overensstemmelse med den beslutning, som kommunalbestyrelsen i medfør af denne indstilling fastlægger med simpelt flertal. Kommunen taler således med én stemme på hver generalforsamling.

I lighed med sidste år holdes generalforsamlingerne uden fremmøde som skriftlige generalforsamlinger, det vil sige generalforsamlingerne holdes ikke fysisk, og selskaberne konstaterer på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne, hvordan stemmerne er afgivet. På den baggrund udarbejdes efterfølgende referat (protokollat) af generalforsamlingerne.

Med hensyn til indstillingens punkter 1, 2 og 3 henvises til de som bilag 1 og bilag 2 vedlagte årsrapporter 2017 for henholdsvis HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Heraf fremgår ledelsesberetningerne samt årets resultat.

I 2017 havde HOFOR Vand Holding A/S et overskud på 6,6 mio. kr. efter skat, og HOFOR Spildevand Holding A/S havde et overskud på 16,3 mio. kr. efter skat, som foreslås overført til egenkapitalen. Egenkapital for selskaberne udviser herefter henholdsvis 2.120 mio. kr. og 7.726 mio. kr.

Indstillingens punkter 4 baserer sig på oplysning fra de enkelte ejerkommuner om, hvem der skal være kommunens repræsentant i bestyrelsen i den kommende 2-årige valgperiode. Bestyrelsen vælger selv sin næstformand, mens bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen.

Med hensyn til indstillingens punkt 5 foreslås selskabernes nuværende revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 33 96 35 56) genvalgt som selskabernes revisor.

Under forudsætning af, at der blandt ejerne er flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingernes protokollater blive udformet i overensstemmelse med de som bilag 3 og bilag 4 vedlagte udkast.

Retsgrundlag

De to holdingselskaber skal i henhold til lovgivningen og selskabernes vedtægter holde ordinære generalforsamlinger tidsnok til, at de godkendte årsrapporter er afsendt og modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsperiodens afslutning, altså senest 1. juni.

Der er derfor berammet generalforsamlinger til den 28. maj 2018

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 7. maj 2012, punkt 7

”Deltagelse i en fælles vandkoncern”.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. maj 2012, punkt 17

”Deltagelse i en fælles spildevandskoncern”.

Økonomiske konsekvenser

Selskaberne har igangværende skattesager omkring anlægsaktivernes skattemæssige indgangsværdier i datterselskaberne. DANVA har i sagsforløbet indbragt to pilotsager for Landsretten, hvoraf den ene er for HOFOR Hvidovre Vand A/S. Den 16. januar 2018 gav Østre Landsret Skat medhold i sagerne. Dommene er efterfølgende blevet anket til Højesteret.

Udfaldet af disse sager kan få betydning for selskabernes indregning af den udskudte skat og derved nuværende og tidligere års resultater. Eventuelle ændringer som sagens udfald måtte medføre, kan her modsvares af opkrævninger hos forbrugerne, og derved kompenseres.

Hvis sagernes endelig afgørelse skulle falde ud til SKATs fordel, vil der skulle indregnes henholdsvis 126,7 mio. kr. i vandtaksterne og 828 mio. kr. i spildevandstaksterne, gældende for den samlede koncern.

For kommunen kan dette påvirke opgørelsen af værdien i selskaber og derved kommunens aktiver, og indirekte kommunens egenkapital. Likviditets- og driftsmæssig påvirkning for kommunen vil alene komme via eventuelle ændringer i taksterne.

Hvidovre Kommunes andele i selskaberne indgår i kommunens balance med del af selskabernes egenkapital, som kommunen ejer. Henholdsvis 6,64 % af HOFOR Vand Holding A/S, og 9,70 % af HOFOR Spildevand Holding A/S.

Bilag

 1. HOFOR Vand Holding A/S årsrapport 2017 (pdf)
 2. HOFOR Spildevand Holding A/S årsrapport 2017 (pdf)
 3. Udkast til protokollat generalforsamling 2018 HOFOR Vand Holding (pdf)
 4. Udkast til protokollat generalforsamling 2018 HOFOR Spildevand Holding (pdf)
 5. HOFOR Aarsrapport 2017 - Uddrag fra Vand og Spildevand Hvidovre (pdf)

11. Eventuelt

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-04-2018

-Liste H spurgte til, hvorvidt Teknik- og Miljøudvalget skal tilslutte sig protestbrev vedrørende opsætning af solceller på kommunale institutioner. Udvalget anbefalede, at Kommunalbestyrelsen samlet bakker op om protestbrevet. Såfremt der ikke kan nås enighed herom vil Teknik- og Miljøudvalget sende et protestbrev.  

-Gruppe O spurgte til ulovlig kørsel af fra motoriserede køretøjer på stier ved Langhøjdæmningen. Administrationen undersøger sagen.  


12. Renovering af facader og vinduer på Rådhuset - licitationsresultat

Lukket sag

13. Kontrakt vedrørende asfalt 2018

Lukket sag