Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Teknik- og Miljøudvalget den 7. februar 2018

Mødefakta

Dato: Onsdag den 7. februar 2018
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Kristina E. Young (H)
 • René Langhorn (O)
 • Sara Benzon (F)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Torben N. Rasmussen (V)

Fraværende med afbud

 • Finn Gerdes (A)

Bemærkninger

Yasir Iqbal deltog for Finn Gerdes

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-02-2018

Punkt nr. 10 udsættes til næste møde.


2. Meddelelser

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-02-2018

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Håndtering af nabogener ved brændeovnsrøg
 • Henvendelse om fjernvarmeudbygningen i Hvidovre
 • Status for bygge- og anlægsaffald, Gungevej
 • Buslinje 1A
 • Nabohjælpsskilte
 • Afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet i sag om Kystdirektoratets afgørelse om afslag på etablering af legeplads inden for strandbeskyttelseslinjen
 • Statens støjpulje

Bilag

 1. Henvendelse om fjernvarmeudbygningen i Hvidovre (pdf)
 2. Administrationens besvarelse af henvendelse om fjernvarmeudbygning (pdf)
 3. Afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet i sag om Kystdirektoratets afgørelse om afslag på etablering af legeplads inden for strandbeskyttelseslinjen (pdf)

3. Anlægsregnskaber 2017

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

Center for Trafik og Ejendomme fremlægger anlægsregnskaber for projekterne 0152 Spring-og Motorikcenter, 0245 Miljø-og Energipuljen 2016, 2447/2460 Forbedring og opgradering af cyklistforhold i 2012 og 2013 samt 2493 Vedligeholdelse af broer og tunneller til godkendelse.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende anlægsregnskab for projekterne 0152, 0245, 2447/2460 og 2493.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-02-2018

Anbefales godkendt over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Projekt

Regnskab

Bevilling

Forskel i kr.

0152 Spring-og Motorikcenter

U

9.176.912

9.100.000

76.912

0245 Miljø-og Energipuljen 2016

U

7.979.830

8.000.000

-20.170

2447/2460 Forbedring og opgradering af cyklistforhold i 2012 og 2013

U

I

2.069.206

-1.016.839

2.000.000

-800.000

69.206

-216.839

2493 Vedligeholdelse af broer, tunneller mv 2016

U

2.997.816

3.000.000

-2.184

Total

U

I

22.223.764

-1.016.839

22.100.000

-800.000

123.764

-216.839

Total netto

21.206.925

21.300.000

-93.075

Center for Trafik og Ejendomme fremlægger anlægsregnskaber med et samlet mindre forbrug på 93.075 kr.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Fremgår af specifikationen på anlægsregnskaberne.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af specifikationen på anlægsregnskaberne.

Bilag

 1. Anlægsregnskab til TMU - Spring-og Motorikcenter (pdf)
 2. Anlægsregnskaber til TMU - 0245 Miljø og Energipuljen 2016 (pdf)
 3. Anlægsregnskaber til TMU - 2447 og 2460 Forbedr opgrad. cyklistforhold 2012 og 2013.pdf (pdf)
 4. Anlægsregnskaber til TMU - 2493 Vedl. broer 2016.pdf (pdf)

4. 0158 Avedøre Stadion - omklædningsfaciliteter - alternativ løsning

Supplerende Beslutningstema

Teknik- og Miljøudvalget skal tage orientering om skitseforslag samt brugerhøring til efterretning. Udvalget skal tage stilling til tildelingskriterier for entreprisen på nye omklædningsfaciliteter på Avedøre Stadion.

Supplerende indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage planskitse for projektet til efterretning
 2. at tage brugerrepræsentanternes høringssvar til skitseforslag til efterretning
 3. at godkende tildelingskriterierne for indbudt licitation

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-02-2018

Ad. 1 anbefales taget til efterretning af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Ad. 2 anbefales taget til efterretning af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Ad. 3 anbefales godkendt af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-01-2018

Sagen udsættes til februar. Sagen genbehandles i Teknik og Miljøudvalget, når der foreligger et høringssvar fra brugernes repræsentanter.

Supplerende sagsfremstilling


Tildelingskriterier (udbudskriterier)

På baggrund af den afholdte licitation for etablering af omklædningsrum på Avedøre Stadion, hvor de indkomne bud langt oversteg den anslåede ramme, vurderede administrationen i samråd med ekstern advokat, at det var juridisk muligt at indhente alternative tilbud.

Projektet bliver derfor udbudt på ny. Entreprisen udbydes i indbudt licitation, idet prisen i henhold til udbudsloven er under tærskelværdien for EU-udbud. Det betyder, at TOE frit kan vælge, hvilke tre entreprenører, der kan give tilbud på at udføre byggeriet.

De tre entreprenører vælges på baggrund af en samlet vurdering af deres soliditet, samarbejdsform, organisering, faglige kvalifikationer, referencer og erfaringer. Laveste pris vil være det afgørende tildelingskriterie, når de indkomne tilbud vurderes.


Rådgiver er vurderet på pris og arkitektonisk kvalitet; herunder funktionalitet, robusthed samt en helstøbt løsning ift. omgivelserne. Hertil kommer administrationens erfaring med at samarbejde med firmaet, herunder firmaets udviste evne til at levere til aftalt pris og kvalitet.

Skitseforslag
Skitseforslag fra Kent Pedersen Arkitektfirma samt beskrivelsen heraf er planmæssigt, byggeteknisk og ift. materialevalg tilpasset det nuværende marked og viser med sit enkle planforslag forståelse for projektets karakter og omfang. Se bilagene ”Plan” og ”Planudsnit” for skitseforslag.

Høringssvar fra brugerrepræsentanter
Den 18. 1. er afholdt brugermøde med deltagelse af brugerrepræsentanter for Avedøre IF og FC Hvidovre, arkitekt Kent Petersen samt kommunens projektleder. Bilag ”Plan” og ”Planudsnit” var fremsendt til brugerne en uge forud for mødet. Rosenhøj Boldklub afgav en skriftlig kommentar forud for mødet, gengivet i bilaget ”referat”.

Brugerrepræsentanterne gav på mødet bl.a. projektet følgende kommentar:

”Samtlige deltagere bakker op om projektet og er glade for at blive hørt”

 Referat fra mødet med samtlige kommentarer til skitseforslag ligger i bilag ”Referat 18.01.2018”.

Tidsplan

Forudsat politisk godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 27. februar,
ser tidsplanen således ud:

Projektforslag og myndighedsprojekt

Februar -31. marts 2018

Myndighedsbehandling

1.april –1. juni 2018

Hovedprojektering

1.februar- 31. marts 2018

Udbud

1.april 2018

Licitation

1.maj 2018

Byggestart

1.juni 2018

AB92 aflevering

Primo 2019

Såfremt beslutning træffes senere, forrykkes tidsplanen tilsvarende.

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

Avedøre Stadion skal have nye omklædningsfaciliteter, og der har været afholdt en licitation. De indkomne licitationsbud oversteg det beløb, der var afsat til projektet.

Der er derfor indhentet to alternative tilbud.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til ændret forslag om etablering af nye omklædningsfaciliteter på Avedøre Stadion.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende tilbud fra Kent Pedersen Arkitektfirma til etablering af nye omklædningsfaciliteter på Avedøre Stadion

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-01-2018

Teknik- og Miljøudvalget stillede ændringsforslag om, at indstillingen godkendes under forudsætning af, at der er afgivet et positivt høringssvar fra brugernes repræsentanter, at der er forelagt et skitseprojekt samt at udbudskriterierne kan godkendes.

Ændringsforslaget anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede at forkaste det indkomne licitationsresultat på etableringen af nye omklædningsfaciliteter på Avedøre Stadion, fordi resultatet af licitationen afveg markant fra den anslåede økonomiske ramme på 10,9 mio. kr. med bud på mellem 16 og 20 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen bad derfor Teknik- og Miljøudvalget om at finde alternative løsninger for opførelsen af nye faciliteter.

Administrationen har bedt nuværende rådgiver, Mangor og Nagel, om at udarbejde et revideret tilbud, som overholder den anslåede ramme på 10,9 mio. kr. Kent Pedersen Arkitektfirma er ligeledes bedt om at udarbejde et tilbud på samme vilkår for at undersøge yderligere alternativer.

Uanset valg af rådgiver, vil det udarbejdede udbudsmateriale og de gennemførte forundersøgelser, hvortil der allerede er betalt rådgiverudgifter, blive brugt i det videre forløb.

Tilbud fra Mangor og Nagel

I det reviderede tilbud fra Mangor og Nagel reduceres udgifterne til håndværkere og materialer. Det foreslås, at bygningen opføres i beklædte multiblokke i stedet for beton og at taktikrum og foyer udgår af projektet. Herved minimeres håndværksudgifter til 10,03 mio. kr.

På grund af ændringerne i projektet øges udgiften til rådgiverhonoraret, fordi der skal foretages om-projektering og udarbejdes nye tegninger.

Den øgede udgift til dette kan holdes indenfor den vedtagne ramme på 10,9 mio. kr.Tilbud fra Kent Pedersen Arkitektfirma

Kent Pedersen Arkitektfirma oplyser, at et projekt, der omfatter 6 omklædningsrum inklusiv baderum,1 teknikrum og 1 boldrum kan rummes inden for et areal på ca. 420-450 m2 i en enkel og stram bygningskrop. Taktikrum udgår og halvtag erstatter foyer.

Bygningen kan opbygges med bagmur i letbetonblokke og let facade i fx fibercementplader, som er hård og vejrbestandig.

Projektet kan også med tilbuddet fra Kent Pedersen Arkitektfirma  realiseres inden for den angivne ramme.

Anbefaling

Administrationen anbefaler, at der arbejdes videre med Kent Pedersen Arkitektfirma. Herved får Hvidovre Kommune et projekt, der helt fra starten er tænkt som en arkitektonisk, funktionel og byggeteknisk helhed, der opfylder grundbehovene for brugerne af Avedøre stadion.

En stram bygningsskrop reducerer ydervæggenes samlede areal, hvilket – alt andet lige – kan begrænse udgifter til detaljering og tilretninger.

Tidsplan
Forudsat forslag godkendes, ser tidsplanen sådan ud:

Projektforslag og myndighedsprojekt

31. januar – 31. marts 2018

Myndighedsbehandling

1.april – 1. juni 2018

Hovedprojektering

1.februar – 31. marts 2018

Udbud

1.april 2018

Licitation

1.maj 2018

Byggestart

1.juni 2018

AB92 aflevering

Ultimo 2018

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 24.10. 2017:

At forkaste  licitationsresultatet og at sende sagen tilbage til Teknik – og Miljøudvalget med henblik på at finde nye løsningsmuligheder.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 28.3. 2017:

projekt 0158 Avedøre Stadion – nye omklædningsfaciliteter
En tilbygning til hovedomklædning ved Avedøre Stadion, Byvej 72 med 6 nye omklædningsrum. Den samlede økonomiske ramme udgør 10,9 mio. kr., finansieret af projekt 0241 helhedspuljen for idrætsområdet i år 2017 og 2018

samt

Omplacering af rådighedsbeløb på 7 mio. kr. i 2017 og 3,9 mio. kr. i 2018, i alt 10,9 mio. kr., fra projekt 0241 Helhedsplan for idrætsområdet, til projekt 0158 Avedøre Stadion - nye omklædningsfaciliteter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Planudsnit (pdf)
 2. Plan (pdf)
 3. Referat af brugermøde den 18. januar 2018 vedr. etablering af omklædningsrum (pdf)

5. Henvendelse fra Avedøre Boligselskab, Avedøre Stationsby Syd og Nord

Beslutningstema

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dagsordenspunktet i samarbejde med Center for Politik og Ledelse.

På mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 3. januar 2018 under punkt 2 blev det besluttet, at administrationen skulle foranledige et foretræde for repræsentanter for Avedøre Stationsby Nord og Syds boligforeninger på baggrund af en henvendelse fra boligforeningen af 22. december 2017 (vedlagt som bilag ”Bilag til TMU 7. februar 2018, anmodning om foretræde for TMU (inkl. bilag)”). Henvendelsen vedrører udvalgets tidligere afslag på dispensation for opsætning af varmemålere. Invitation til foretræde på nærværende møde blev udsendt den 16. januar 2018 (vedlagt som bilag ”Bilag til TMU 7. februar 2018, invitation til foretræde 1”). Udvalget bedes drøfte henvendelsen af 22. december 2017 fra Avedøre Stationsby Nord og Syds boligforeninger på baggrund af foretrædet.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at drøfte henvendelsen fra Avedøre Stationsby Nord og Syds boligforeninger bl.a. på baggrund af foretrædet på nærværende møde

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-02-2018

Gruppe A stiller forslag om, at der meddeles dispensation til den 1. marts 2023, såfremt der inden udgangen af 2018 foreligger en konkret plan for energioptimering og renovering af bebyggelsen.

For: Gruppe A, V, og Liste H.

Imod: Gruppe O og F med bemærkning om, fordi dags datos afgørelse i udvalget er utroværdig i forhold til dispensation af 31. august 2016 og gruppe C stemmer imod under henvisning til eget ændringsforslag.

Forslaget er vedtaget.

Gruppe C, der gives afslag på dispensation, da denne udskyder etablering af individuelle varmemålere og den tilhørende udgift på grund af lovgivning på området.

For: Gruppe C, O og F.

Imod: Gruppe A, V og Liste H.

Forslaget er faldet.

Sagsfremstilling

Avedøre Boligselskab, Avedøre Stationsby afdeling Nord og Syd har henvendt sig ved brev af 22. december 2017 med et ønske om dispensation til opsætning af individuelle varmemålere og i den forbindelse et ønske om foretræde for Teknik- og Miljøudvalget.

Baggrund

KAB er administrationsselskab for Avedøre Boligselskab og det er KAB, der tidligere har repræsenteret Avedøre Boligselskab i forbindelse med spørgsmål om dispensation fra målerbekendtgørelsen.

KAB i Avedøre Stationsby afdeling Syd og afdeling Nord har modtaget flere dispensationer fra målerbekendtgørelsen, således at de kan vente med at opsætte individuelle varmemålere, som bekendtgørelsen ellers foreskriver.

31. august 2016 gives dispensation på Teknik- og Miljøudvalgets møde. Dispensationen begrundes med at KAB har iværksat projektet med at opsætte de individuelle varmemålere, og at de forventes installeret i foråret 2017. Dispensationen er givet med bemærkning om, at der ikke gives yderligere dispensationer.

15. november 2016 modtog administrationen ansøgning om dispensation. I e-mail af 22. maj 2017 oplyste KAB, at opsætning af individuelle varmemålere ikke er påbegyndt, idet der afventes behandling af dispensationsansøgning.

25. september 2017 gav administrationen afslag på ansøgningen. Afslaget begrundes med, at Teknik- og Miljøudvalget tidligere har besluttet, at der ikke gives yderligere dispensationer.

15. november 2017 oplyser KAB, at installationen af de individuelle varmemålere ikke er påbegyndt.

20. november 2017 sender administrationen brev til KAB, hvori det fremgår, at der er fastsat frist for fuldførelse af installationen af de individuelle varmemålere til udgangen af 2017. KAB svarer, at fristen er urealistisk, og administrationen fastsætter derfor to nye frister:

 • 15. januar 2018 skal der foreligge en tidsplan for projektet.
 • Arbejdet med at opsætte de individuelle varmemålere skal igangsættes senest 1. kvartal 2018.

Teknik- og Miljøudvalget har bedt om at se en anden dispensationsafgørelse fra DAB, Bredalsparken (vedlagt som bilag ”Bilag til TMU 7. februar 2018, midlertidig dispensation givet til DAB, Bredalsparken”).

Retsgrundlag

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling (BEK nr. 563 af 02/06/2014).

Uddrag af Målerbekendtgørelsen vedr. undtagelsesårsager:

”§ 11. Følgende bygninger kan fritages for at overholde en eller flere af bestemmelserne i §§ 3-10:

1)Bygninger, som anvendes til plejeboliger, der er omfattet af lov om social service, samt boformer til midlertidigt og længerevarende ophold efter serviceloven og lignende boformer.

2)Kolonihavehuse.

3)Bygninger, hvor særlige tekniske forhold i bygningen eller i denne bygningstype vil medføre, at installationsomkostningerne vil blive uforholdsmæssigt store i forhold til den besparelse, den enkelte forbruger ville opnå.

4)Bygninger, hvor særlige tekniske forhold i bygningen eller i denne bygningstype gør det nødvendigt med en længere installationsperiode.

5)Bygninger, hvor den enkelte forbruger ikke vil få nogen økonomisk fordel, eller hvor den privatøkonomiske rentabilitet vil blive negativ ved installation af målere. Ved beregning heraf skal der anvendes en gennemsnitlig tidshorisont, som svarer til den typiske lånefinansiering og til den forventede afskrivningstid for installationen.”

Politiske beslutninger og aftaler

29. august 2011 giver Teknik- og Miljøudvalget midlertidig dispensation gældende indtil 1. september 2014.

20. oktober 2014 giver Teknik- og Miljøudvalget midlertidig dispensation gældende indtil 1. januar 2016.

31. august 2016 giver Teknik- og Miljøudvalget midlertidig dispensation gældende indtil 1. juni 2017 – med bemærkning om, at der ikke gives yderligere dispensationer.

Bilag

 1. Bilag til TMU 7. februar 2018, invitation til foretræde.pdf (pdf)
 2. Bilag til TMU 7. februar 2018, anmodning om foretræde for TMU (inkl. bilag).pdf (pdf)
 3. Bilag til TMU 7. februar 2018, midlertidig dispensation givet til KAB.pdf (pdf)
 4. Bilag til TMU 7. februar 2018, afslag på dispensationsansøgning givet til KAB.pdf (pdf)
 5. Bilag til TMU 7. februar 2018, midlertidig dispensation givet til DAB, Bredalsparken.pdf (pdf)
 6. Bilag til TMU 7. februar 2018, ansøgning om dispensation fra målerbekendtgørelsen.pdf (pdf)
 7. Bilag til TMU 7. februar 2018, beregninger vedr. privatøkonomisk rentabilitet fra KAB.pdf (pdf)
 8. Bilag til TMU 7. februar 2018, beregninger vedr. privatøkonomisk rentabilitet fra administrationen.pdf (pdf)

6. Etablering af mountainbikespor på Ellipsebakkerne ved Brøndby Havnevej

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

Orientering om status for udvalgets første prioritet ift. rekreative tiltag i parker; Mountainbikespor (MTB-spor) på Ellipsebakkerne, herunder skitseforslag, fondsansøgning og ansøgning til Kystdirektoratet.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage orienteringen til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-02-2018

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der afsættes hvert år midler på budgettet til rekreative tiltag i byens parker. I 2017 besluttede Teknik- og Miljøudvalget, at administrationen skulle arbejde videre med følgende aktiviteter i prioriteret rækkefølge:

- Mountainbikespor på jordtippen ved Brøndby Havnevej (Ellipsebakkerne).

- Skaterbane til de 12-17- årige.

- Lys på stien – Engstrandslinjen.

- Motionsredskaber i Kystagerparken eller andet sted.

Mountainbikespor på Ellipsebakkerne

Administrationen har udarbejdet et skitseforslag, se vedlagte bilag ”Skitseforslag”, i samarbejde med firmaet Dirt Builders, flere potentielle brugere og relevante idrætsforeninger; heriblandt Hvidovre Cykelklub og Hvidovre Triathlon Club.

MTB-sporet bliver ca. 2 km langt. Der bliver et hovedspor for nybegyndere/letøvede og ’sløjfer’ med tekniske udfordringer til dem, som gerne vil have lidt mere ’action’. For at sporet kan bruges det meste af året, opbygges det med granitskærver.

I den nordlige ende, hvor sporets starter og slutter, vil der blive etableret en mindre overdækket opholdsplads med borde og bænke og et informationsskilt om ruten, se vedlagte bilag ”Oversigtskort”.

Det er planen, at MTB-sporet skal være med i det landsdækkende projektet "On Trail", som er støttet af Nordea-fonden. Projektet går blandt andet ud på at formidle kendskab til og graduere og skilte MTB-spor i Danmark.

Fondsansøgning

Administrationen har søgt Lokale og Anlægsfonden om 200.000 kr. i fondsstøtte og Nordea-fonden om 100.000 kr. i fondsstøtte. Hvidovre Kommunes egen finansiering er angivet til 500.000 kr.

Ifølge Lokale og Anlægsfondens vedtægter er mountainbikesporet kun støtteberettiget, hvis der er en form for overdækket opholdsplads til sociale aktiviteter. Administrationen har derfor været i dialog med Produktionsskolen om at bygge en mindre overdækket opholdsplads tæt ved MTB-sporet.

Strandbeskyttelseslinje og lokalplan

Størstedelen af Ellipsebakkerne ligger inden for strandbeskyttelseslinjen.

Administrationen har derfor i efteråret søgt Kystdirektoratet om dispensation til at etablere MTB-sporet. Den forventede sagsbehandlingstid hos Kystdirektoratet er 26 uger.

Det skal endvidere undersøges nærmere om der skal søges dispensation fra lokalplanen og om der skal søges byggetilladelse til at etablere opholdspladsen.

Skaterbane til de 12-17-årige.

Eftersom Kystdirektoratet har en lang sagsbehandlingstid, vil administrationen arbejde videre med udvalgets 2. prioritet: ”Skaterbane til de 12-17-årige”.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Teknik-og Miljøudvalget godkendte på mødet den 8. februar 2017, at administrationen skulle arbejde videre med følgende aktiviteter i prioriteret rækkefølge:

- Mountainbikebane på jordtippen ved Brøndby Havnevej.

- Skaterbane til de 12-17-årige.

- Lys på stien – Engstrandslinjen.

- Motionsredskaber i Kystagerparken eller andet sted.

Desuden godkendte Teknik- og Miljøudvalget på mødet, at administrationen kan søge fondsmidler til aktiviteterne.

Økonomiske konsekvenser

Der er et restbeløb på 75. 000 kr. fra projekt 0243, Fornyelse af byens parker 2016 og et restbeløb på 400.000 kr. fra Fornyelse af byens parker 2017. Det forventes, at de 475.000 kr. rulles til 2018.

I hvert af årene 2018 – 2021 er der i hvert af årene afsat 400.000 kr. på driftsbudgettet til Fornyelse af byens parker.

Bilag

 1. Oversigtskort (pdf)
 2. Skitseforslag (pdf)

7. Fornyelse af belysning på pladser og veje 2018

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

Orientering om administrationens plan for anvendelse af driftsbudgettet for 2018 til ”Belysning på pladser og veje”.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage orienteringen om anvendelse af driftsbudgettet til efterretning, samt beslutte hvilke armaturer, der skal vælges de forskellige steder.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at tage administrationens orientering til efterretning
 2. at beslutte om belysningen i indkørslen til Frihedens Idrætscenter og Engstrandskolen fornyes med A: GrandeVille 66, B: Sky Park eller C: Kipp
 3. at beslutte om belysningen på Dybenskærvej fornyes med A: GrandeVille 66, B: Sky Park eller C: Kipp
 4. at beslutte om belysningen på Voldvejstien mellem Vestre Strandvej og Engstrupgårdsvej fornyes med A: GrandeVille 66, B: Sky Park eller C: Kipp
 5. at beslutte om belysningen på Åmarken Station – Forpladsen og P-pladsen fornyes med A: GrandeVille 66, B: Sky Park, C: Kipp eller D: Avenue D2
 6. at beslutte om belysningen ved Frydenhøjhallen og Frydenhøjskolen fornyes med A: GrandeVille 66, B: Sky Park eller C: Kipp

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-02-2018

Udsættes.

Sagsfremstilling

På Vej- og Parks driftsbudget for 2018 er der 977.147 kr. til rådighed til fornyelse af belysning på pladser og veje.

Administrationen foreslår, at budgettet, så langt det rækker, anvendes til nedenstående projekter, der alle har til formål at udfase armaturer med kviksølvlyskilder. Primo 2018 mangler 673 armaturer med kviksølvlyskilder at blive udskiftet. De foreslåede projekter vil reducere dette antal med mellem 82 og 115 stk. alt efter udvalgets valg af løsninger. Udskiftningen til LED lyskilder vil reducere den årlige driftsudgift med 33-47.000 kr. alt efter valg af armaturer og dermed hvor mange, der kan udskiftes inden for budgettet.

Indkørslen til Frihedens Idrætscenter og Engstrandskolen

Udskiftning af 22 lygter med armaturet GrandeVille 60 (GV 60) og kviksølvlyskilder til:

A: Armaturet GrandeVille 66 (GV 66) med LED som lyskilde. De nuværende master genanvendes. Anslået pris 130.000 kr.

Eller

B: Armaturet Sky Park med LED som lyskilde. De nuværende master genanvendes. Anslået pris 145.000 kr.

Eller

C: Armaturet Kipp med LED som lyskilde. De nuværende master genanvendes. Anslået pris 210.000 kr.

Administrationen anbefaler valgmulighed A, da belysningen på nærliggende stier allerede er belyst med GrandVille 66 med LED.

Dybenskærvej

Udskiftning af 18 lygter med armaturet SEL44 og kviksølvlyskilder til:

A: Armaturet GrandeVille 66 (GV 66) med LED som lyskilde. De nuværende master genanvendes. Anslået pris 130.000 kr.

Eller

B: Armaturet Sky Park med LED som lyskilde. De nuværende master genanvendes. Anslået pris 145.000 kr.

Eller

C: Armaturet Kipp med LED som lyskilde. De nuværende master genanvendes. Anslået pris 210.000 kr.

Voldvejstien mellem Vestre Strandvej og Engstrupgårdsvej

Udskiftning af 12 lygter med armaturet GrandeVille 60 (GV 60) og kviksølvlyskilder til:

A: Armaturet GrandeVille 66 (GV 66) med LED som lyskilde. De nuværende master genanvendes. Anslået pris 70.000 kr.

Eller

B: Armaturet Sky Park med LED som lyskilde. De nuværende master genanvendes. Anslået pris 80.000 kr.

Eller

C: Armaturet Kipp med LED som lyskilde. De nuværende master genanvendes. Anslået pris 115.000 kr.

Åmarken Station – Forpladsen og P-pladsen

Udskiftning af 26 lygter med armaturet GrandeVille 70 (GV 70) og kviksølvlyskilder til:

A: Armaturet GrandeVille 66 (GV 66) med LED som lyskilde. De nuværende master genanvendes. Anslået pris 155.000 kr.

Eller

B: Armaturet Sky Park med LED som lyskilde. De nuværende master genanvendes. Anslået pris 170.000 kr.

Eller

C: Armaturet Kipp med LED som lyskilde. De nuværende master genanvendes. Anslået pris 250.000 kr.

Eller

D: Armaturet Avenue D2 med LED som lyskilde. Både armaturer og master udskiftes og nye leveres i farven mørk sandgrå. Anslået pris 455.000 kr.

Valgmulighed D vil give Åmarken Station samme belysning som Friheden Station.

Frydenhøjhallen og Frydenhøjskolen

Udskiftning af 17 lygter med armaturet SEL44 og kviksølvlyskilder til:

A: Armaturet GrandeVille 66 (GV 66) med LED som lyskilde. De nuværende master genanvendes. Anslået pris 195.000 kr.

Eller

B: Armaturet Sky Park med LED som lyskilde. De nuværende master genanvendes. Anslået pris 320.000 kr.

Eller

C: Armaturet Kipp med LED som lyskilde. De nuværende master genanvendes. Anslået pris 310.000 kr.

Administrationen anbefaler valgmulighed A, da belysningen på nærliggende stier allerede er belyst med GrandVille 66 med LED.

Kort med markering af de enkelte steder er vedlagt som bilag: ”Oversigtskort, Forslag til belysningsprojekter 2018”.

Oversigt over de forskellige steder, armaturer/lygter og priser er vedlagt som bilag: ”Oversigt over de forskellige steder, armaturer/lygter, driftsudgifter og anslåede priser for anlæg.”

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ved udvalgets behandling af administrationens forslag til belysningsprojekter i 2017 den 8. marts 2017, punkt 19, bad udvalget om nyt forslag til valg af armatur til Voldstien mellem Vestre Strandvej og Engstrupgårdsvej.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften afholdes over driftsbudgettet, hvor der i 2018 er afsat 1.000.000 kr. og hvor der efter rulning fra 2017 er 977.147 kr. til rådighed til belysning på pladser og veje.

Udskiftningen til LED lyskilder vil reducere den årlige driftsudgift med 33-47.000 kr. alt efter valg af armaturer og dermed hvor mange, der kan udskiftes inden for budgettet.

Bilag

 1. Oversigtskort, Forslag til belysningsprojekter 2018 (pdf)
 2. Oversigt over de forskellige steder, armaturer/lygter, driftsudgifter og anslåede priser for anlæg (pdf)

8. Åmarken Station, P-pladsen, Projekt 2505 frigivelse af anlægsbevilling

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

Parkeringspladsen ved Åmarken Station skal renoveres. Projektet omfatter renovering af hele stationspladsen på vestsiden af stationen, herunder fornyelse af asfalt- og flisebelægninger samt udvidelse af antallet af P-pladser. Derfor skal kommunalbestyrelsen frigive anlægsbevillingen for projektet.

Kommunalbestyrelsen skal også tage stilling til, om man vil acceptere de vilkår, som DSB stiller for at medfinansiere udvidelsen af antallet af P-pladser.

Supplerende indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at beslutte hvilket af de tre foreliggende skitseprojekter, der skal realiseres. A, B eller C?

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-02-2018

Oprindelig indstilling

Ad. 1 anbefales godkendt til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Ad. 2 anbefales ikke godkendt overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Supplerende indstilling.

Ad. 1 udvalget anbefaler model 1A til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende anlægsbevilling på 2,6 mio. kr. til Projekt 2505 Åmarken Station, P-pladsen
 2. at godkende DSBs vilkår for eventuel hel eller delvis medfinansiering af forøgelsen af antallet af P-pladser

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29-11-2017

Udsat.

Supplerende sagsfremstilling

Den 29. november 2017 besluttede Teknik- og Miljøudvalget at udsætte sagen med henblik på, at administrationen udarbejder alternativt forslag, hvor muligheden for parkering af lastbiler og busser bibeholdes. Der er udarbejdet to alternative forslag.

De tre foreliggende forslag er nu:

A: Det oprindeligt vedtagne skitseprojekt fra 2016, hvor antallet af parkeringspladser for personbiler øges med 33 pladser og hvor muligheden for parkering af lastbiler og busser ikke længere er tilstede. Forslaget er vedlagt som bilag: ”Åmarken Stationsplads, detaljeret skitseprojekt”.

B: Skitseprojektet, hvor antallet af parkeringspladser til personbiler øges med 15 pladser og hvor muligheden for parkering af lastbiler og busser langs boligerne bibeholdes. Forslaget er vedlagt som bilag: ”Åmarken Stationsplads, skitseprojekt version 2”.

C: Skitseprojektet, hvor antallet af parkeringspladser til personbiler øges med 24 pladser og hvor muligheden for parkering af lastbiler og busser er flyttet til modsatte side af parkeringspladsen langs Åmarkvej. Forslaget er vedlagt som bilag: ”Åmarken Stationsplads, skitseprojekt version 3”.

Åmarken Station ligger på grænsen mellem takstzone 2 og takstzone 33, hvilket gør Åmarken til en meget attraktiv station at benytte. Efterspørgslen på p-pladser til personbiler ved stationen er derfor stor. Der findes en række andre steder i kommunen, hvor parkering af lastbiler og busser er tilladt også i tidsrummet kl. 19.00-07.00. Kort over disse steder er vedlagt som bilag ”Parkering af tunge køretøjer tilladt i tidsrummet kl. 19.00-07.00”.

Administrationen anbefaler på den baggrund, at udvalget vælger forslag A, dvs. at det oprindelige skitseprojekt realiseres.

Administrationen kan ikke anbefale valg af forslag C. Forslaget indebærer, at busser og lastbiler skal køre ind fra Åmarkvej og en gang rundt på pladsen for at kunne parkere. Ligeledes ved udkørsel fra pladsen skal de køre en halv gang rundt og ud på Strandbovej. Der er ikke meget plads at give af og træerne langs P-pladsen ud mod Strandbovej og Åmarkvej må sandsynligvis fældes for at give plads.

Hvis udvalget ønsker, at p-pladsen skal kunne udnyttes til natparkering af busser og lastbiler i højere grad end skitseforslag B og C giver mulighed for, vil det være nødvendigt udarbejde et helt nyt skitseprojekt. Udgiften til dette anslås til 120-150.000 kr.

Sagsfremstilling

Renovering af P-pladsen ved Åmarken Station skal realiseres. Der skal nu udarbejdes udbudsmateriale, projektet udbydes og projektet realiseres i løbet af sommeren 2018. Skitseprojektet, der er udarbejdet i 2016 er vedlagt som bilag ”Åmarken Stationsplads, detaljeret skitseprojekt”.

Projektet omfatter renovering af hele stationspladsen på vestsiden af stationen, herunder fornyelse af asfalt- og flisebelægninger samt udvidelse af antallet af P-pladser med 33 pladser fra ca. 80 pladser til 113 pladser. Som Teknik- og Miljøudvalget har anmodet om, indtænkes Åmarkvej og Strandbovej ift. parkering.

Aftale om medfinansiering

Teknik- og Miljøudvalget har anmodet om, at der tages kontakt til Banedanmark og DSB om medfinansiering. Administrationen har den 1. juni 2016 sendt en forespørgsel til henholdsvis Banedanmark og DSB, om de ville være med til at finansiere projektet.

Banedanmark svarede den 2. juni 2016: ”Det lyder som et godt initiativ, men desværre kan Banedanmark ikke bidrage. I de tilfælde hvor bane-siden indgår i samarbejder med kommunerne om pendlerparkeringspladser, er det DSB der deltager.” DSB svarede den 19. juli 2016 bl.a.: ”Vi kan under visse forudsætninger helt eller delvist bidrage økonomisk til forøgelsen af antallet af bilparkeringspladser ved Åmarken Station.” DSB skriver endvidere: ”Et eventuelt økonomisk bidrag vil endvidere være betinget af, at der indgås en aftale, som omfatter bilparkeringspladserne, som vi eventuelt helt eller delvist finansierer”.

Nedenstående er aftalens hovedvilkår:

 • Kommunen er bygherre og forestår udførslen af projektet.
 • Kommunen forestår drift, vedligeholdelse og renholdelse af parkeringspladsen.
 • Pladserne etableres på offentlig vejareal ved Åmarken Station.
 • Kommunen kan ikke nedlægge, afspærre eller på anden måde hindre brugen af parkeringspladserne både midlertidigt eller permanent uden DSBs skriftlige godkendelse.
 • Kommunen kan ikke nedlægge det offentlige vejareal, udstykke arealet, eventuelt sælge arealet uden DSBs skriftlige godkendelse.
 • Kommunen kan ikke indføre tidsbegrænsninger, betalingsparkering eller andre parkeringsrestriktioner uden DSBs skriftlige godkendelse.
 • Pladserne skal være frit tilgængelige for de togrejsende. Hvis det konstateres, at pladserne anvendes af andre end togrejsende kan DSB indføre en kontrolordning, som sikrer, at pladserne alene anvendes af togrejsende.

Såfremt indstillingens punkt 3 godkendes, vil administrationen igen tage kontakt til DSB med henblik på, at få endeligt afklaret om DSB vil medfinansiere projektet og i givet fald, hvor meget de vil bidrage med. Administrationen anslår, at medfinansieringen maksimalt vil udgøre 200.000 kr.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 11. august 2015, punkt 17, godkendte Teknik- og Miljøudvalget igangsætning af projektering vedrørende projekt nr. 2400, Renovering af P-plads ved Åmarken Station.

Den 11. maj 2016, punkt 7, godkendte Teknik- og Miljøudvalget Rambølls detaljerede skitseprojekt samt at Projekt nr. 2400, Renovering af P-plads ved Åmarken Station, indgik i budgetbehandlingen i 2018-2021, hvor der er afsat et rådighedsbeløb i 2018 på 2.600.000 kr. til gennemførelse af projektet i 2018. Udvalget anmodede om, at der tages kontakt til Banedanmark og DSB om medfinansiering samt at indtænke Åmarkvej og Strandbovej vedrørende parkering.

Den 31. august 2016, punkt 16, tog Teknik- og Miljøudvalget Vej- og Parkafdelingens orientering om parkeringsforholdene på Åmarkvej og Strandbovej ved Åmarken Station til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten 2018 afsat 2,6 mio. kr. til projekt 2505 Åmarken Station, P-pladsen.

Bilag

 1. Åmarken Stationsplads, detaljeret skitseprojekt (pdf)
 2. Åmarken Stationsplads, skitseprojekt version 2 (pdf)
 3. Åmarken Stationsplads, skitseprojekt version 3 (pdf)

9. Principper for udbud af affaldsordninger

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende principperne for udbud af indsamling af affald i fem af kommunens affaldsordninger.

Fem af Hvidovre Kommunes kontrakter for indsamling af affald udløber i 2019. Administrationen har igangsat udbudsproces, så der kan indgås kontrakter i tide til, at de vindende renovatører kan nå at anskaffe de rette skraldebiler inden kontraktstart.

Sideløbende med udbudsprocessen pågår der undersøgelse af muligheder for at overdrage opgaven med indsamling af dagrenovation mv. til Amager Ressource Center(ARC) eller til kommunalt regi.

Administrationen forelægger det samlede beslutningsgrundlag for tildeling af kontrakterne til henholdsvis:

 • Vindende renovatør(er)
 • ARC
 • Kommunalt regi

for Teknik- og Miljøudvalget d. 2. maj 2018 til anbefaling for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende principperne for udbud af affaldsordningerne.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-02-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Følgende fire af Hvidovre Kommunes kontrakter udløber 30. april 2019:

 • Indsamling af storskrald fra etageejendomme
 • Indsamling af haveaffald fra etageejendomme
 • Tømning af glascontainere i etageejendomme, institutioner og offentlige placeringer
 • Tømning af papcontainere i etageejendomme og institutioner

En af Hvidovre Kommunes kontrakter udløber 30. september 2019:

 • Indsamling af dagrenovation

Selv om de nuværende kontrakter først udløber i 2019, skal udbudsprocessen igangsættes nu, så der kan indgås kontrakter i juni 2018, så der er sikkerhed for, at der kan indsamles affald fra kontraktstart 1. maj 2019 henholdsvis 1. oktober 2019.

Nye kontrakter

Flere af kontrakterne er relativt små, og i forbindelse med udbuddet sammenlægges de kontrakter, der ligner hinanden opgavemæssigt og i forhold til indsamlingsmetoder. Samtidig ændres ordningen for dagrenovation til en ordning med genanvendelse af madaffald, jf. behandling på Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 3. januar 2018.

Affaldsordningerne vil derfor blive udbudt i følgende tre kontrakter:

 • Indsamling af storskrald og haveaffald fra etageejendomme
 • Tømning af glascontainere og papcontainere fra etageejendomme, institutioner og offentlige placeringer
 • Indsamling af mad- og restaffald

Administrationen har vurderet, at kontrakternes økonomiske størrelse medfører, at de skal udbydes i henhold til reglerne i Udbudsloven.

Hjemtagelse

Sideløbende med udbudsprocessen pågår der undersøgelse af muligheder for at hjemtage opgaven med indsamling af dagrenovation til Hvidovre Kommune henholdsvis undersøgelse af muligheder for at overdrage opgaven med indsamling af dagrenovation til ARC.

ARC forventes i marts 2018, at aflevere beskrivelse af deres forventede omkostninger og forudsætninger, for at kunne overtage en eller flere af ovenstående kontrakter. 

Efterfølgende vil Administrationen undersøge fordele, ulemper og økonomiske konsekvenser ved eventuel overdragelse til ARC eller varetagelse af opgaverne i kommunalt regi.

Tidsplan

Administrationen forelægger det samlede beslutningsgrundlag for tildeling af ovenstående kontrakter, for Teknik- og Miljøudvalget d. 2. maj 2018 til anbefaling for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, til henholdsvis:

 • Vindende renovatør(er)
 • ARC
 • Kommunalt regi

Så det inden d. 1. juni 2018 kan besluttes, om der skal indgås kontrakt med udbuddets vindende renovatør(er), eller om opgaven skal overdrages til ARC eller hjemtages til Hvidovre Kommune.

Kravspecifikation

I forbindelse med udbuddet udarbejder Administrationen en kravspecifikation, der angiver de detaljerede krav, som tilbudsgiverne skal opfylde.

I kontrakterne vil Administrationen desuden stille krav om uddannelse af renovatørernes mandskab, så mandskabet har opnået kendskab til affaldsområdet og har deltaget i renovationskurser som fx TEC’s vejtransportuddannelse med speciale inden for renovation.

Tildelingskriterier

Administrationen har vurderet, at nedenstående principper – i form af tildelingskriterier og vægtninger – bedst muligt opfylder de krav og forventninger, som Administrationen og borgerne måtte have til driften af affaldsordningerne:

Kriterier

Vægtning

Delkriterier

Pris

50%

-Tilbudt årlig pris (100%)

Kvalitet og serviceniveau

20%

-Kvalitetsstyring (50%)

-Serviceniveau (50%)

Materiel og miljø

20%

-Renovationsbilernes miljømæssige specifikationer og årgang (70%)

-Tiltag for reduktion af øvrige miljøbelastninger (30%)

Arbejdsmiljø

10%

-Renovationsbilernes arbejdsmiljø-mæssige specifikationer (50%)

-Arbejdsmiljøets tilrettelæggelse (50%)

Hvert kriterium, bortset fra pris, er opdelt i delkriterier.

Der er tale om samme tildelingskriterier og vægtninger, som er benyttet i seneste udbud af tømning af genbrugsordningens 2-kammer-beholdere til glas, metal, plast og papir.

Hvert tilbud gennemgås og tildeles et antal point for hvert delkriterium. Herefter vil de tildelte point veje procentvist som angivet under vægtning. Herefter sammentælles tilbuddets vægtede point. Det tilbud, som samlet opnår flest point og dermed bedst opfylder kriterierne, vinder.

Evalueringsproceduren foretages enkeltvis for hver af de tre udbudte kontrakter.

Uddybning af tildelingskriterier

Pris

Der stilles krav om, at tilbuddene skal indeholde samtlige af renovatørens ydelser, der er nødvendige for udførelsen af de opgaver, der er beskrevet i udbuddet, for hver enkelt kontrakt. Kriteriet pris bliver bedømt ud fra tilbuddenes samlede årlige tilbudssum.

Kvalitet og serviceniveau

Dette kriterium omfatter, hvordan opgaven organiseres og udføres inden for de rammer, der er angivet i udbudsmaterialet. I bedømmelsen af dette kriterium lægges vægt på sikring af et højt serviceniveau og en systematisk og effektiv kvalitetsstyring.

Materiel og miljø

Dette kriterium omhandler renovationsbilerne og deres miljømæssige belastning samt reduktion af øvrige miljømæssige belastninger som fx minimering af brændstofforbrug og CO2-udledning. Dette kan bl.a. være i form af alternative drivmidler som fx biodiesel, el, gas, hybrid-biler mv.

I bedømmelsen lægges bl.a. vægt på en systematisk og effektiv miljøledelse og begrænsning af bilernes miljømæssige belastning.

Arbejdsmiljø

Dette kriterium angår indretningen af renovationsbilernes førerhuse samt arbejdets tilrettelæggelse. I bedømmelsen lægges vægt på en lav arbejdsmiljømæssig belastning ved ind- og udstigning og ophold i førerhuset. Desuden lægges vægt på en systematisk organisering af arbejdsmiljøarbejdet og nedbringelse af arbejdsmiljøbelastningen i arbejdslederens og mandskabets daglige arbejde.

Foreløbig tidsplan

8. februar 2018: Annoncering af udbud

16. marts 2018: Frist for modtagelse af tilbud

2. maj 2018 (Teknik-og Miljøudvalget): Politisk godkendelse af gennemført udbudsproces og kontrakttildelinger til eksterne renovatører og/eller beslutning om hjemtagning til Hvidovre Kommune eller overdragelse til ARC.

22. maj 2018 (Økonomiudvalget): -”-

29. maj 2018 (Kommunalbestyrelsen): -”-

Ultimo juni 2018: Indgåelse af kontrakter

1. maj 2019: Opstart af affaldsindsamling under kontrakterne for storskrald, haveaffald, glas og pap.

1. oktober 2019: Opstart af affaldsindsamling under kontrakten for mad- og restaffald.

Detaljeret tidsplan fremgår af bilaget ”Tidsplan”.

Den lange periode mellem kontraktindgåelse og opstart af kontrakterne skyldes, at renovatørerne skal have tid til at indkøbe og indrette nye skraldebiler. Herved sikres det, at det ikke kun er renovatører, der i forvejen råder over relevante skraldebiler, der kan afgive tilbud.

Mange kommuner udvider i disse år deres affaldsordninger med mere sortering. Dermed er efterspørgsel og leveringstid på skraldebiler øget; især på den type rumopdelte skraldebiler, der også kan indsamle madaffald.

Retsgrundlag

”Affaldsbekendtgørelsen”: Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald. Ifølge § 24 skal kommunen etablere ordninger for affald, som beskrevet i Affaldsbekendtgørelsen.

”Udbudsloven”: Lov nr. 1564 af 15. december 2015. Loven implementerer det nyeste EU-udbudsdirektiv (2014/24/EU) i Danmark.

Politiske beslutninger og aftaler

Teknik- og Miljøudvalget besluttede d. 3. januar 2018 at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende indførelse af ordning for genanvendelse af madaffald.

Økonomiske konsekvenser

Affaldsordningerne skal hvile i sig selv økonomisk over en årrække.

Affaldsordningernes forventede årlige kontraktsummer ekskl. moms:

Storskrald/haveaffald: Ca. 1,8 mio. kr.

Glas/pap: Ca. 1,2 mio. kr.

Mad- og restaffald: Ca. 11 mio. kr.

Efter indgåelse af de nye kontrakter vil Administrationen regulere de gebyrer, som borgerne betaler for affaldsordningerne, så gebyrerne dækker omkostningerne som følge af priserne i de nye kontrakter.

De økonomiske konsekvenser af de nye kontrakter vil, så vidt muligt, blive indarbejdet i forbindelse med budgetbehandlingen for 2019.

Bilag

 1. Tidsplan (pdf)

10. Orientering om facaderenovering af Hvidovre Rådhus - særligt støjende aktiviteter

Beslutningstema

Hvidovre Rådhus skal fra maj 2018 - november 2018 gennemgå en facaderenovering og vinduesudskiftning. Som en del heraf skal den bærende betonkonstruktion i facaden renoveres. Metoden til at renovere  betonkonstruktionen er betonnedbrydning med kombihammer. Betonnedbrydning kategoriseres som en særligt støjende aktivitet i kommunens ”Forskrift for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsaktiviteter.”

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at orientering om facaderenovering med særligt støjende aktiviteter  tages til efterretning

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-02-2018

Udsat.

Sagsfremstilling

Hvidovres rådhusbygning skal have renoveret facaderne på fløj B, C og D fordi, at der er konstateret rust i armeringsjern og revner i den bagvedliggende facadekonstruktion. Skaderne skal udbedres ved, at armeringsjernet hugges fri, renses og rustbehandles. Tilslut skal betonsøjlen støbes op igen.

Selve byggeperioden forventes at være fra maj 2018 til november 2018. I perioden er der planlagt særligt støjende arbejder:

Dato

Tidspunkt

28. maj - 29 juni 2018

20. august - 5. oktober 2018

kl. 8.00 – 12.00

18. juni – 20. juli

kl. 8.00 – 16.00

Det særlig støjende arbejde er betonnedbrydning, der er omfattet af kommunens ”Forskrift for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsaktiviteter”. Forskriften er vedlagt som bilag ”Forskrift bygge- og anlægsaktiviteter”.

Forskriften stiller krav om, at særligt støjende aktiviteter kun må udføres mandag til fredag i tidsrummet kl. 8.00-16.00, ligesom den stiller krav om, at støjen ikke må overstige 70 dB(A) som en middelværdi over 8 timer.

Forskriften stiller også krav om, at bygningstransmitteret støj ikke må overstige 50 dB (A), såfremt der er brugere/borgere i bygningen.

Arbejdet på Hvidovre Rådhus

Arbejdet med betonnedbrydningen, der skal udføres med kombihammer, vil betyde støjgener for både brugere af rådhuset og borgere, der bor i umiddelbar nærhed af rådhuset.

Der er derfor udført støjmålinger af Miljøakustik, både i og udenfor bygningen, se bilag ”indv. støjmåling vedr. facadearbejde på Hvidovre Rådhus, inkl. bilag” og bilag ”Støjkort ekstern støj Hvidovre Rådhus, inkl. bilag”.

Disse støjmålinger har vist, at arbejdet kan tilrettelægges, så kommunens forskrift overholdes.

Da arbejdet kommer til at ligge i sommer- og efterårsperioden, er det muligt, at de omkringboende borgere vil føle sig generet af støjen, når de færdes i deres haver, selvom forskriften overholdes. Ligeledes kan støjen medføre gener indenfor på rådhuset, fordi den kan forstyrre kommunikation og koncentration for dem, der forsøger at arbejde på kontorerne. Center for Trafik og Ejendomme skal derfor udarbejde en plan, så medarbejderne så vidt muligt kan arbejde hjemme eller et andet sted, når arbejdet pågår. Planen skal ligeledes drøftes på HovedMED.

Center for Trafik og Ejendomme vil dog sørge for at informere alle berørte parter om projektet, både ved brug af kommunens hjemmeside og intranet, ved information i Hvidovre Avis og ved direkte information til de mest berørte partere i god tid inden arbejdet opstartes.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 844 af 23/06/2017  om regulering af visse aktiviteter, Miljøaktivitetsbekendtgørelsen.

Forskrift for Begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsaktiviteter

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Bilag

 1. Forskrift_bygge og anlægsaktiviteter.pdf (pdf)
 2. Indv. støjmåling vedr. facadearbejde på Hvidovre Rådhus, inkl bilag.pdf (pdf)
 3. Støjkort ekstern støj Hvidovre Rådhus inkl bilag.pdf (pdf)

11. Godkendelse af HOFORs takster for vand og spildevand 2018

Beslutningstema

Ifølge vandsektorloven skal Hvidovre Kommune årligt godkende den fastsatte kubikmetertakst for henholdsvis vand og afledning af vand samt anlægs- og driftsbidrag for HOFOR Spildevand Hvidovre A/S og HOFOR Vand Hvidovre A/S. Hvidovre Kommune har modtaget ansøgning fra begge selskaber om godkendelse af takster og bidrag for 2018.

Udvalget skal tage stilling til om HOFORs fastsatte kubikmetertakst for vand og afledning af vand samt anlægs- og driftsbidrag for 2018 kan godkendes.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende takster 2018 fra HOFOR Vand Hvidovre A/S og HOFOR Spildevand Hvidovre A/S.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-02-2018

Anbefales godkendt til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ifølge vandsektorloven skal Hvidovre Kommune årligt godkende den fastsatte kubikmetertakst for henholdsvis vand og afledning af vand samt anlægs- og driftsbidrag for HOFOR Spildevand Hvidovre A/S og HOFOR Vand Hvidovre A/S.

Hvidovre Kommune har 27. november 2017 modtaget ansøgning fra begge selskaber om godkendelse af takster og bidrag for 2018. Følgende er anmeldt til Hvidovre Kommunes godkendelse:

1.HOFOR Vand Hvidovre A/S takst – vandpris – er 8,78 kr./m

2.HOFOR Spildevand Hvidovre A/S takst – vandafledning – trin 1 jf. trappemodellen er 25,80 kr.

3.HOFOR Spildevand Hvid1ovre A/S takst – vandafledning – trin 2 jf. trappemodellen er 20,64 kr.

4.HOFOR Spildevand Hvidovre A/S takst – vandafledning – trin 3 jf. trappemodellen er 10,32 kr.

* Alle de anmeldte takster og bidrag er eksklusiv moms og afgifter.

Gradueringen af taksterne for spildevandsafledningen i trin 1, trin 2 og trin 3 er i overensstemmelse med betalingsloven for spildevandsforsyningsselskaber. Ifølge loven gradueres taksten afhængig af mængde af vand der afledes fra ejendommen. Trin 1 omfatter ejendomme med vandforbrug til og med 500 m3/år, trin 2 omfatter ejendomme med et vandforbrug på over 500 og til og med 20.000 m3/år og trin 3 omfatter ejendomme med et vandforbrug på over 20.000 m3/år. Det er kun ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, som er berettiget til at anvende trin 2 og trin 3.

Den samlede udvikling af taksterne (i kr./m3) fra 2014 og frem samt betydning for taksterne i 2018 for HOFOR Vand Hvidovre A/S og HOFOR Spildevand Hvidovre A/S ses af skemaet herunder.

Takster 2014-2018

2014

2015

2016

2017

2018

17-18

Vandafledningsbidrag

25,42

17,50

26,66

24,73

25,80

4 %

Vandpris

11,52

10,80

10,77

9,63

8,78

- 9 %

Vandafgift til staten

5,46

5,86

5,86

5,86

6,18

Statslig ressourceafgift

0,67

0,67

0,67

0,39

0,19

Forbrugsafhængige takster inkl. afgifter og moms

53,84

43,54

54,61

50,76

51,19

 1%

Årsregning, lejlighed med forbrug 85 m³ per år

4.576

3.701

4.642

4.315

4.351

 1%

Årsregning, Parcelhus med forbrug 140 m³ per år

7.537

6.095

7.645

7.107

7.166

 1%

Takstfastsættelsen for 2018 tager udgangspunkt i udmeldte indtægtsramme fra Forsyningssekretariatet. Den samlede takst for vand og spildevand stiger med 1% i 2018 i forhold til 2017.

Klimatilpasning, skybrudssikring, rent drikkevand og opretholdelse af en stabil forsyning er blandt fokusområderne i 2018.

Vejbidraget er budgetteret til 1.104.927 kr.

Alle øvrige takster, f.eks. tilslutningsbidrag, omlægning/flytning af stik, er vedlagt i bilag ”Takstbilag – Priser for vand og spildevand i Hvidovre, 2018”.

Konsekvensen ved at godkende taksterne er, at vandprisen i 2018 lander på 8,78 kr./m3 - et fald på 0,85 kr. fra 2017, mens taksterne for afledning af vand i 2018 stiger med 1,07 kr. til 25,80 kr./m3 i forhold til 2017. En nettostigning på 0,22 kr./m³.

Taksterne i for vand i 2018 ligger under niveauet i perioden 2014-2017, mens vandafledningsprisen har varieret siden 2014 og nu ligger lavere end prisen i 2016, men højere end både 2014, 2015 og 2017. 

Legalitetsgodkendelsen

Kommunens godkendelse af takster og bidrag er en såkaldt legalitetsgodkendelse. Det vil sige at kommunen skal påse, at selskabets takster dels er fastsat i overensstemmelse med betalingsloven og vandforsyningslovens hvile-i-sig-selv-princip, således at der ikke sker en uretmæssig kapitalophobning i selskabet, dels overholder det prisloft som er fastsat af forsyningssekretariatet.

Hvidovre Kommune skal påse, at:

 • Der i selskabets takster alene er indregnet nødvendige lovlige indregningsberettigede omkostninger.
 • Der alene foretages henlæggelser på baggrund af planlagte investeringer og at der i øvrigt investeres tilstrækkeligt.
 • Opstået over- og underdækning tilbageføres i efterfølgende års regnskab, medmindre den konkrete over- og underdækning er omfattet af undtagelsen i bekendtgørelse nr. 319, 2010 og nr. 818, 2012 om afvikling af mellemværender mellem kommuner og vandselskaber.
 • Henlæggelser fratrækkes i anlægsinvesteringen, og dermed ikke indgår i det efterfølgende afskrivningsgrundlag som indregnes i taksten.

Sagsbehandlingen

Administrationen har gennemgået det modtagne materiale og kan konstatere, at de ansøgte takster for 2018 overholder prisloftet, således som det er fastsat af Forsyningssekretariatet.

Takstregnskabet og takstbudgettet for HOFOR Spildevand Hvidovre A/S og HOFOR Vand Hvidovre A/S indeholder alene lovlige indregningsberettigede omkostninger. Samtidig er de anmeldte gradueringer af vandafledningsbidraget i trin 1, 2 og 3 i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 1327, 2014 om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget.

Således overholder takstprovenuet indtægtsrammerne fra Forsyningssekretariatet og taksterne overholder hvile-i-sig-selv princippet, idet selskaberne løbende afvikler over/underdækning.

Administrationens vurdering

På baggrund af ovenstående vurderer administrationen, at de af HOFOR Vand Hvidovre A/S og HOFOR Spildevand Hvidovre A/S anmeldte takster for 2018 er lovlige og kan godkendes.

Retsgrundlag

Betalingslovens § 3, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 633, 2010)

Vandforsyningsloven § 53, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 125, 2017)

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Materialet som HOFOR har leveret ved anmodning om godkendelse af taksterne for Hvidovre 2018, giver mulighed for at tilse at de af Forsyningssekretariatet økonomiske rammer overholdes, hvilket er væsentlige forudsætninger for gennemførelsen af legalitetskontrollen. Endvidere indeholder materialet oversigt på kommende og tidligere års takster, samt HOFORs umiddelbare forklaringer på fastsættelse og udvikling af taksterne for kommende år.

Økonomisk ramme for 2018, jf. Forsyningssekretariatet:

HOFOR Vand Hvidovre A/S

52.233.899 kr.

HOFOR Spildevand Hvidovre A/S

76.915.186 kr.

Samlet

129.149.085 kr.

Forsyningssekretariatets kontrol viser at HOFOR Vand Hvidovre ikke har overholdt indtægtsrammen for 2016, og dette er derfor reguleret i selskabets økonomiske ramme for 2019.

Uden forbehold for at rammer overholdes skal det bemærkes, at materialet desværre  ikke er specifikt nok og derfor ikke giver mulighed for at kontrollere og vurdere det præcise grundlag og beregning af taksterne. Vi forventer, i dialog med HOFOR, at kunne nå til enighed omkring det nødvendige grundlag og de præcise beregninger hertil. Fuld indsigt i datagrundlag og sammenhæng til de beregnet takster er en forudsætning for gennemførelse af en fuldstændig legalitetskontrol, samt formidling af argumenter for årets prisniveau.

Samlet forbrug for Hvidovre Kommunes institutioner mv. fremgår af følgende oversigt:

Forbrug

Enhed m³

Beregnet i 1.000 kr.

Ændring år til år

Faktisk 2012

123.128

4.689

Forbrug

Omkostning

Faktisk 2013

126.533

5.933

+3 %

+ 27 %

Faktisk 2014

125.271

5.395

- 1 %

- 9 %

Faktisk 2015

123.098

4.287

- 2 %

-  21 %

Faktisk 2016

123.178

5.380

0 %

+ 25 %

Budget 2017*

120.718

4.902

- 2 %

- 9 %

Estimat 2018

120.000

4.914

- 1 %

- 0 %

*Oprindelige budget.

Af tabellen ses, at der for 2018 kan forventes et samme økonomisk forbrug som for budgetteret for 2017, hvorimod der vil være et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. ift. faktisk økonomisk forbrug 2016.

Da der ikke tidligere er foretaget i reguleringer i kommunes afsatte budget til vandforbrug i forhold til de faktiske udgifter, forudsættes budgettet for 2018 derfor fortsat at være dækkende.

Samlet for kommunen og kommunens borger, hvor det årlige forbrug er budgetteret til ca. 3,3 mio. m³ årligt, vurderes den årlig betaling til HOFOR til at være ca. 112,3 mio. kr. eksklusiv moms og afgifter. Inklusiv afgifter vil beløbet være ca. 133,3 mio. kr.

Hvidovre Kommunes andel af det samlet vandforbrug i kommunen beregnes til at udgør ca. 3,7 %.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

 1. Takstbilag - priser for vand og spildevand i Hvidovre 2018.docx (pdf)

12. Eventuelt

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-02-2018

Gruppe F spurgte til oversvømmelser i Vigerslevparken.

Gruppe A spurgte til byggesagsbehandlingen.


13. Projekt 5729 Lille Sky (Tumlehuset) - Status

Lukket sag