Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Økonomiudvalget den 14. juni 2021

Mødefakta

Dato: Mandag den 14. juni 2021
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Anders Wolf Andresen (F)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Marianne Rosenkvist (Ø)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Steen Ørskov Larsen (UP)
 • Torben N. Rasmussen (V)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2021

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2021

Borgmesteren orienterede om Covid19 situationen i Hvidovre.

 

Kommunaldirektøren orienterede om økonomiaftalen 2022.


3. Beslutning - Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2016

Beslutningstema

I tilknytning til Lokalplan 147 for etageboliger og butikker ved Kløverprisvej og Hvidovrevej er der udarbejdet et forslag til Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2016.

 

Kommuneplantillægget øger den maksimale bebyggelsesprocent, det maksimale etageantal, den maksimale bygningshøjde og den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker

i rammebestemmelserne for et nyt rammeområde.

 

Tillægget indeholder derudover en ændring af retningslinjer for parkeringsnormen i rammeområdet, og en bygning udtages af kommuneplanens liste over bevaringsværdige bygninger.

 

Kommuneplantillæggets område udskilles til ét nyt rammeområde til centerformål, og

afgrænsningen af bydelscentret og det stationsnære fortætningsområde udvides.

 

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om man vil vedtage Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2016 endeligt. Desuden skal kommunalbestyrelsen tage stilling til, om man vil tage miljørapportens sammenfattende redegørelse til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

 1. at godkende, at Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2016 vedtages endeligt med følgende ændringer:
  1. at sidste afsnit på s. 14 om turbulens og 1. afsnit på s. 15 om skyggedannelse i kommuneplantillæggets redegørelse om miljøvurdering udgår.
  2. at ”forslaget til lokalplan nr. 147” rettes til ”planerne” i 6. afsnit på s. 14 i redegørelsen om miljøvurdering.
 2. at godkende, at miljørapportens sammenfattende redegørelse tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2021

Ad 1.

For: Gruppe A, F, O og V.

Gruppe Ø og Steen Ørskov Larsen (UP) afventer kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

 

Ad 2. Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Kommuneplantillæggets område vedrører et område ved Hvidovre Station, vest for Hvidovrevej og nord for Kløverprisvej. Dette område er omfattet af rammeområde 1D2, og dele af områderne 1C11, 1B3 og 1B43. Med Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2016 udskilles området til ét nyt rammeområde, som benævnes 1C15. Område 1D2 udgår, og områderne 1C11, 1B3 og 1B43 reduceres.

 

Forslaget til kommuneplantillæg er vedlagt som bilag ”Forslag til Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2016”. Der er i tilknytning til lokalplansforslaget og forslaget til kommuneplantillæg udarbejdet en miljøvurdering efter reglerne i miljøvurderingsloven. I forbindelse med den endelige vedtagelse er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen, der er vedlagt som bilag ” Sammenfattende redegørelse - Lokalplan 147 og Kommuneplantillæg 13”.

 

Bebyggelsesregulerende rammebestemmelser

I rammerne for det nye område 1C15 ændres de bebyggelsesregulerende bestemmelser, så Lokalplan 147 kan vedtages med det foreslåede indhold. Således øges den maksimale bebyggelsesprocent til 170, det maksimale etageantal til 15, og den maksimale bygningshøjde til 50 m.

 

Centerområde og detailhandel

Bydelscentret Hvidovre Stationscenter omfatter tre rammeområder: 1C2, 1C11 og 1C14. Med tillægget udvides bydelscentret Hvidovre Stationscenter langs Kløverprisvej, og området nord for Kløverprisvej udskilles til ét nyt rammeområde til centerformål. Det nye rammeområde benævnes 1C15.

 

I rammebestemmelserne for det nye område 1C15 øges den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker fra 1.000 m² til 1.400 m² (inkl. overdækket vareindlevering). Ændringen i kommuneplanrammen betyder, at der kan planlægges for større butikker til dagligvarer inden for område 1C15, hvilket vil være i overensstemmelse med den gældende retningslinje 3.3.3 i Kommuneplan 2016.

 

Inden for bydelscentret er der et eksisterende butiksareal på 12.694 m2. Der gælder i Kommuneplan 2016 en retningslinje 3.3.8, der fastlægger den maksimale, samlede mulighed for butiksformål i bydelscentret på 15.000 m2. Det vil sige, at der er en uudnyttet mulighed for nyt butiksareal på 2.306 m2. Det samlede maksimale butiksareal i bydelscentret og muligheden for nyt butiksareal i disse områder ændres ikke.

 

Parkeringsnorm

Med Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2016 ændres retningslinjen for parkering inden for de stationsnære fortætningsområder særskilt i rammeområde 1C15.

 

Jf. den gældende retningslinje 3.2.3 skal der til butikker, institutioner og fritidsformål anlægges 1 parkeringsplads pr. 100 m2 etageareal.

 

Parkeringsnormen for butikker ændres til 1 parkeringsplads pr. 50 m2 for dagligvarebutikker og 1 parkeringsplads pr. 75 m2 for udvalgsvarebutikker. Desuden indføres der specifikke parkeringsnormer for ungdoms-, ældre- og handicapboliger, restauranter, caféer og lignende, hoteller, voksenundervisning, samt kulturelle formål som teatre, biografer og lignende.

 

Udvidelse af stationsnært fortætningsområde

Ejendommen på Hædersdalvej 2A (matr.nr. 4ez Hvidovre By, Hvidovre) ligger i det stationsnære kerneområde ved Hvidovre Station. Ejendommen er en del af udviklingsprojektet i lokalplanens område, men er ikke omfattet af det stationsnære fortætningsområde i Kommuneplan 2016. Med kommuneplantillægget foretages der en udvidelse, så ejendommen Hædersdalvej 2A indgår i fortætningsområdet.

 

Bevaringsværdig bygning

En bygning på Hvidovrevej 92 er i Kommuneplan 2016 udpeget som bevaringsværdig med en bevaringsværdi på 4 efter SAVE-systemet. Bygningen er blevet revurderet i forbindelse med udarbejdelsen af Lokalplan 147, og her er det blevet vurderet, at bevaringsværdien skal sænkes til 5 på grund af bygningens tilstand. Da det kun er bygninger med bevaringsværdien 1-4, der er bevaringsværdige, udtages bygningen af kommuneplanens liste over bevaringsværdige bygninger i forbindelse med kommuneplantillægget.

 

Indkomne høringssvar og forslag til ændringer

I forbindelse med den offentlige høring er der indkommet 39 høringssvar. Af disse er 29 høringssvar helt eller delvist relateret til forslaget til kommuneplantillæg. Høringssvarene er vedlagt som bilag ”Samlede høringssvar til nyt plangrundlag for Kløverprisvej”.

 

Administrationens bemærkninger til de enkelte høringssvar fremgår af hvidbogen, der er vedlagt som bilag ” Hvidbog: Gennemgang af høringssvar til Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2016”.

 

De indkomne høringssvar giver ikke anledning til at foreslå ændringer i kommuneplantillægget, men, administrationen har ved gennemlæsning fundet indholdsmæssige fejl i redegørelsen om miljøvurdering.Derfor foreslås det, at kommuneplantillægget vedtages endeligt med følgende ændringer:

 • at sidste afsnit på s. 14 om turbulens og 1. afsnit på s. 15 om skyggedannelse i kommuneplantillæggets redegørelse om miljøvurdering udgår.
 • at ”forslaget til lokalplan nr. 147” rettes til ”planerne” i 6. afsnit på s. 14 i redegørelsen om miljøvurdering.

 

Politiske beslutninger og aftaler

Kommuneplan 2016 blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 25. oktober 2016, punkt 5.

 

Økonomiudvalget godkendte den 2. marts 2020, punkt 7, at der skulle udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2016 som udskiller et nyt rammeområde til centerformål, hvor den maksimale bebyggelsesprocent, etageantal, bygningshøjde og butiksstørrelse øges.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. oktober 2020, punkt 4, en ændring af parkeringsnormen og en øget maksimal butiksstørrelse i rammeområdet for tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2016

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. januar 2021 forslag til Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2016.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Kommuneplantillæg udarbejdes efter planlovens § 23 b, jf.  lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 med senere ændringer.

 

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 med senere ændringer. 

 

Høring

Jf. Planlovens § 24, stk. 3, var forslag til kommuneplantillæg fremlagt i otte ugers offentlig

høring fra den 1. februar til 29. marts 2021.

 

Miljømæssige konsekvenser

Lov om miljøvurdering af planer og programmer stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse med udarbejdelsen af plansforslagene er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkninger, og der er efterfølgende foretaget en miljøvurdering af lokalplanen.

 

Miljøvurderingen er et særskilt dokument, der har været offentliggjort i forbindelse med høring af plansforslagene.

 

Sammenfattende redegørelse

Der er udarbejdet et udkast til den sammenfattende redegørelse om miljørapporten til Lokalplan 147 og Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2016. Udkastet er vedlagt som bilag, ”Sammenfattende redegørelse - Lokalplan 147 og Kommuneplantillæg 13”.

 

Dokumentet beskriver hvordan miljøhensyn er indarbejdet i plangrundlaget, indholdet i de indkomne høringssvar og hvilke ændringer der er indstillet i forbindelse med den endelige politiske behandling af lokalplanen og kommuneplantillægget.

 

Det påpeges, at planernes tiltag bør medføre krav om yderligere undersøgelser af miljøpåvirkningerne og etablering af afværgeforanstaltninger mod disse, før der kan etableres og ibrugtages boligbyggeri inden for planområdet. Dette vil ske i forbindelse med behandling af en byggeansøgning for et konkret byggeri, ved hjælp af lokalplanens bestemmelser og bygningsreglementet.

 

Den sammenfattende redegørelse vil blive tilrettet med eventuelle ændringer besluttet ved vedtagelse af planen og offentliggøres sammen med planen. Dens indhold vil blive indarbejdet i de endelige kommuneplantillægs afsnit om miljøvurdering.

Bilag

 1. Bilag 01 Hvidbog Gennemgang af høringssvar til Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2016 (pdf)
 2. Bilag 02 Sammenfattende redegørelse - Lokalplan 147 og Kommuneplantillæg 13 (pdf)
 3. Bilag 03 Samlede høringssvar til nyt plangrundlag for Kløverprisvej (pdf)
 4. Bilag 04 Forslag til tillæg13 til Kommuneplan 2016 (pdf)

4. Beslutning - Stillingtagen til planproces for projekt for etageboliger på Landlystvej 44

Beslutningstema

Ejeren af ejendommen på Landlystvej 44 ønsker at nedrive eksisterende erhvervs- og boligbebyggelse på ejendommen og i stedet opføre en boligbebyggelse i fire etager med 20 mindre lejligheder.

 

Projektet er lokalplanpligtigt, og kommunen er efter planloven forpligtet til at udarbejde et forslag til lokalplan, da projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Men udvalget har også muligheden for at ændre kommuneplanen, hvis man ikke ønsker at fremme projektet.

 

Udvalget skal beslutte, om man vil ændre kommuneplanens rammer, så der ikke kan gennemføres et projekt i det omfang, der fremgår af projektet.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen,

 

 1. at godkende, at ansøger meddeles, at kommunen ikke ønsker at udarbejde et lokalplansforslag på baggrund af den konkrete henvendelse og i stedet vil ændre kommuneplanens rammer for ejendommen
 2. at godkende, at der indarbejdes en ændring i forslaget til Kommuneplan 2021, så ejendommen på Landlystvej 44 højst kan udnyttes med en bebyggelsesprocent på 60, og så bebyggelsen højst kan opføres i tre etager med en maksimal bygningshøjde på 11 m.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2021

Sagen udsættes.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Skitseprojekt for 20 lejligheder

Ejendommen på Landlystvej 44 rummer i dag en erhvervs- og boligbebyggelse i en og to etager. Nikolic Arkitektur har for ejeren af ejendommen fremsendt et skitseprojekt for en ny boligbebyggelse på Landlystvej 44. Skitseprojektet vedlægges som bilag ”Landlystvej 44 – forslag til boligejendom”.

 

Tegningerne viser en slags punkthus i fire etager med fem boliger pr. etage, dvs. i alt 20 boliger, der alle er 2-værelses lejligheder. Bygningen forsynes desuden med kælder.

 

Det samlede boligareal er på 1.183 m2 etageareal, svarende til en gennemsnitlig boligstørrelse på ca. 59 m2 (brutto).

 

Med et grundareal på 1.479 m2 er bebyggelsesprocenten beregnet til 80.

 

Bygningen er vist omtrent midt på grunden. Bygningen er placeret vinkelret på Landlystvej i en afstand af ca. 23 m fra vejskellet. Der er en afstand på 4,5 m til naboskellet mod øst op til etageboligerne i Snedkerhaven. Afstanden til naboskellet op mod boligerne mod vest er ca. 3,7 m. Den indbyrdes afstand mellem den foreslåede bygning og bygningen, der er opført på Landlystvej 42, er oplyst til 12,5 m

 

Der er angivet en bygningshøjde på 13,2 m. Hvis det skrå højdegrænseplan skulle være overholdt (max. højde = 1,4 x afstand), måtte bygningshøjden med den angivne placering ikke overskride 5,18 m.

 

Arealerne mellem bygningen og vejskellet vil overvejende blive anvendt til parkering (12 p-pladser). Her er også vist areal til cykelparkering. Der er placeret et affaldsskur ca. 1 m fra vejskel.

 

Administrationen har gennemgået projektet i forhold til principperne i Boligpolitikken. Notatet er vedlagt som bilag ”Boligprojekt på Landlystvej 44 i forhold til Boligpolitikken”

 

Gældende Lokalplan 106

Ejendommen ligger i den gældende Lokalplan 106 inden for delområde C, hvor den er udlagt til erhvervsformål som værksteder, engros- og lagervirksomheder og kontorer. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 65, og bebyggelse må højst opføres i to etager og med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m.

 

Langs Landlystvej og langs naboskel i øvrigt skal bebyggelse holdes mindst 5 m fra skel.

 

Da etageboliger ikke er en tilladt anvendelse jf. lokalplanen, kan boligprojektet ikke gennemføres uden fornyet lokalplanlægning.

 

Blandet byområde i Kommuneplan 2016

Ejendommen ligger i den gældende kommuneplan inden for fortætningsområderne i det stationsnære kerneområde omkring Hvidovre Station.

 

I disse områder skal der ske en fysisk og funktionel fortætning gennem opførelse af supplerende bebyggelser og aktiviteter for at få mere liv og flere aktiviteter i byen. Fortætningsområderne skal kunne rumme en blanding af forskellige byfunktioner, herunder større kontorprægede virksomheder med mange ansatte, større institutioner med mange besøgende, samt tæt boligbyggeri. Fortætningsområderne i de stationsnære kerneområder skal udvikles efter en helhedsplan for hvert område.

 

I kommuneplanen ligger ejendommen inden for rammeområde 1A6, som følge af vedtagelsen af Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2016. Der gælder følgende rammebestemmelser for området:

 

 • Generel anvendelse: Blandet byområde
 • Specifik anvendelse: Blandet bolig og erhverv, etageboliger, tæt-lave boliger, kontor- og serviceerhverv, offentlige formål
 • Max. bebyggelsesprocent: 80
 • Max. antal etager: 4
 • Max. bygningshøjde: 14 m

 

Kommuneplanen fastlægger parkeringsnormen i fortætningsområderne til mindst en parkeringsplads pr. 200 m2 og højst en parkeringsplads pr. 100 m2 etageareal til boligformål. Med et boligetageareal på 1.183 m2 må der således etableres mellem seks og 12 p-pladser.

 

Pligt til at udarbejde en ny lokalplan

Projektet er lokalplanpligtigt, men i overensstemmelse med kommuneplanen. Kommunen har i sådanne tilfælde pligt til at udarbejde en ny lokalplan. Derfor skal udvalget tage stilling til, om man vil lave en lokalplan for det fremsendte eller et tilrettet projekt, eller om man vil ændre kommuneplanens bestemmelser for ejendommen.

 

Forslag til handling

Hvis det skal lykkes med en fortætning i høj kvalitet af de stationsnære områder, skabes de bedste muligheder gennem en samlet planlægning for et større område. Som led i arbejdet med Lokalplan 141 for naboejendommen spurgte administrationen derfor, om ejer kunne være interesseret i at lade Landlystvej 44 indgå i en samlet helhedsplan ved udbygningen af Snedkerhaven. Ifølge udviklerne var dette beklageligvis ikke muligt på daværende tidspunkt.

 

Administrationen vurderer, at grunden med sin begrænsede størrelse, smalle form og beliggenheden i forhold til nabobygninger gør den uegnet til fortætning i større omfang. En mindre huludfyldning som denne bør ske på en sådan måde, at ejendommen ikke bebygges ud over det, som de generelle forhold i området giver mulighed for.

 

Nabobebyggelsen på Landlystvej 42 er opført i tre etager mod Landlystvej for at sikre et sammenhængende bybillede på nordsiden af denne vej. Også boligblokkene på Landlystvej 46 og 46A samt Hvidovrevej 83 og 83A er i tre etager.

 

Dette bør også være det maksimalt tilladte for ejendommen på Landlystvej 44. Det modsvarer en maksimal bebyggelsesprocent på 60, hvilket i øvrigt svarer til byggeretten for etageboligbebyggelse jf. BR18, § 170, hvis ejendommen ikke er lokalplanlagt. En etageboligbebyggelse på tre etager giver normalt en bygningshøjde på ca. 10 m.

 

Det foreslås derfor, at ansøger meddeles, at kommunen ikke ønsker at udarbejde et lokalplansforslag på baggrund af den konkrete henvendelse og i stedet vil ændre kommuneplanens rammer for ejendommen, så denne højst kan udnyttes med en bebyggelsesprocent på 60, højst bebyggelse i tre etager og en maksimal bygningshøjde på 11 m.

 

Denne ændring bør i givet fald blive indarbejdet i forslaget til Kommuneplan 2021.

 

Hvis administrationens forslag ikke godkendes, vil sagen blive forelagt Bygge- og Planudvalget med henblik på igangsættelse af en lokalplan.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommuneplan 2016 blev endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen den 25. oktober 2016, punkt 5.

 

Boligpolitikken blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 29. januar 2019, punkt 7.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter § 13, stk. 2 i planloven, (lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 med senere ændringer), skal en lokalplan tilvejebringes, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivninger af bebyggelse, og i øvrigt når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Det følger af stk. 3, at hvis en udstykning eller et byggearbejde m.v. som nævnt i stk. 2 er i overensstemmelse med kommuneplanen, påhviler det kommunalbestyrelsen snarest at udarbejde et forslag til lokalplan og derefter fremme sagen mest muligt. Kommunalbestyrelsen kan i et sådant tilfælde forlange, at udstykkeren eller bygherren yder kommunen bistand til planens udarbejdelse.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Bilag 01 Landlystvej 44 Forslag til boligejendom (pdf)
 2. Bilag 02 Landlystvej 44 i forhold til Boligpolitikken (pdf)

5. Beslutning - Ansøgning om stationsnærhed ved BRT-standsningssteder på Avedøre Havnevej

Beslutningstema

Regeringen har som opfølgning på Fingerplan 2019 igangsat en forsøgsordning, hvor kommuner kan opnå mulighed for at planlægge større, brugsintensivt byggeri omkring standsningssteder for BRT-linjer (Bus Rapid Transit).

 

I den forbindelse har Hvidovre Kommune indsendt en interessetilkendegivelse om at indgå i forsøgsordningen med stationsnære kerneområder. Den 17. marts 2021 besluttede Bolig- og planstyrelsen at invitere Hvidovre Kommune til at indsende ansøgning om forsøgsordningens anden fase.

 

Hvidovre Kommune har derfor udarbejdet en fælles ansøgning i samarbejde med Rødovre Kommune, MOVIA og Region Hovedstaden, der vedrører en BRT-linje fra Gladsaxe Trafikplads til Avedøre Holme. Der er to stationer som Hvidovre Kommune har interesse i at få med i forsøgsordningen med stationsnære kerneområder. Det er stationerne ”Hvidovre Hospital” og ”Avedøre Holme, CPH Business Park”.

 

Kommunalbestyrelsen skal godkende ansøgningen om stationsnærhed for standsningsstederne på en BRT-linje langs Avedøre Havnevej og godkende bevillingen til forundersøgelsen af projektet.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

 1. at godkende, at den fælles ansøgning om stationsnærhed omkring standsningssteder på Ring 2½, herunder omkring Avedøre Havnevej ved henholdsvis Kettevej og Stamholmen, sendes til Bolig- og Planstyrelsen.
 2. at godkende, at der gives tillægsbevilling og anlægsbevilling til forundersøgelse af en BRT-linje langs Ring 2½ på 870.000 kr. i 2022 finansieret af kassebeholdningen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2021

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Stationsnære kerneområder

Center for Plan og Miljø og Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

I Fingerplan 2019 er det indeholdt, at som led i en forsøgsordning kan der afgrænses et mindre antal stationsnære kerneområder omkring standsningssteder for BRT-linjer.

 

Regeringen har igangsat en forsøgsordning, hvor kommuner med arealer i hovedstadsområdets fingerby kan opnå mulighed for at planlægge større, brugsintensivt byggeri omkring standsningssteder for BRT-linjer.

 

Hvidovre Kommune har i samarbejde med Rødovre Kommune, MOVIA og Region Hovestaden udarbejdet en fælles ansøgning, der vedrører en BRT-linjen 200S fra Gladsaxe Trafikplads til Avedøre Holme. I Hvidovre skal BRT-linjen langt overvejende være på Avedøre Havnevej. Den fælles ansøgning er vedlagt som bilag ”BRT-forsøgsordning i hovedstadsområdets fingerby, fælles ansøgning om stationsnærhed til BRT-stationer langs Ring 2½”.

 

Der er særligt to kommende stationer som Hvidovre Kommune har interesse i at få med i forsøgsordningen med stationsnære kerneområder. Det er stationerne ”Hvidovre Hospital” og ”Avedøre Holme, CPH Business Park”.

 

Fordelene ved at deltage i forsøgsordningen er, at de stationsnære kerneområder giver mulighed for flere anvendelser i nærområdet, idet der også kan planlægges for regionale funktioner, herunder større kontorejendomme.

 

Et stationsnært kerneområde ved standsningsstedet ”Hvidovre Hospital” åbner mulighed for planlægning for kontorerhverv for eksempel langs Avedøre Havnevej, som kan være med til at skærme for trafikstøj hvis der etableres boliger i et muligt byudviklingsområde syd for Høvedstensvej. På samme måde kan et stationsnært kerneområde i den nordlige del af Avedøre Holme øge chancerne for at Hvidovre Kommune kan planlægge for muligheden for at der på sigt kan etableres et udviklingscenter på Avedøre Holme, hvor områdets virksomheder kan samarbejde med vidensinstitutioner om produktionsudvikling.

 

Staten har, med Infrastrukturplan 2035 fra den 8. april 2021, foreslået at afsætte ca. 0,6 mia. kr. til forsøgsordningen, herunder en forundersøgelse der skal foretages forud for anlægsarbejdet. Det svarer til ca. 50% af den forventede samlede anlægsudgift.

 

Hvis Bolig- og Planstyrelsen godkender kommunernes ansøgning, skal de stationsnære kerneområder efterfølgende indarbejdes i kommuneplanlægningen.

 

Forsøgsordning

Fra folketinget er der udmeldinger om opbakning til forsøgsordningen med BRT-betjening i Hovedstaden, og der arbejdes for, at det skal være et bidrag uden for anlægsrammen. I det lys har København og Gladsaxe kommuner også besluttet at samarbejde om en forundersøgelse for den fulde BRT-strækning. En godkendelse af tillægsbevillingen til forundersøgelse forpligter ikke kommunerne til en finansiering af det øvrige fysiske anlægsarbejde. Det vurderes, at forundersøgelsen kan sættes i gang i løbet af 2022.

 

En forundersøgelse af den fremtidige BRT-betjening langs Ring 2½ vil være med til at belyse følgende forhold:

 

 • BRT-strækningen skal gennemgås med henblik på vejtekniske løsninger, og der skal foretages en såkaldt korridoranalyse med beskrivelser af dagens trafikale situation, den forventede byudvikling og analyser af det omkringliggende opland.
 • Mulige alternative løsninger, som blev identificeret i projektets første fase bliver beskrevet og prioriteret.
 • De arealmæssige- og ledningsmæssige forhold bliver beskrevet.
 • Anlægsøkonomi og driftsøkonomi estimeres.
 • Trafikale effekter beregnes efter trafikmodeller, ligesom passagerestimater og konsekvenser for kommunens øvrige busdrift vurderes.
 • En samfundsøkonomisk vurdering foretages, herunder konsekvenser for klima-, støj,- og miljøeffekter.
 • Der foretages en trafiksikkerhedsmæssig revision af hele projektet.
 • Potentialer for erhvervs- og byudvikling vurderes for områderne langs BRT-strækningen.
 • Der foretages en vurdering af projektets afgrænsning til andre projekter, herunder fremtidige vejprojekter samt forskellige organisatoriske forhold og snitflader til andre aktører.
 • Der udarbejdes en overordnet tids- og projektplan.
 • Der gennemføres en risikoanalyse ligesom at hele forundersøgelsen vil gennemgå en ekstern kvalitetssikring.

 

Politiske beslutninger og aftaler

Den 7. december 2020, punkt 9, godkendte Økonomiudvalget, at der skulle sendes en interessetilkendegivelse om at indgå i forsøgsordningen med stationsnære kerneområder ved standsningsstederne ”Hvidovre Hospital” og ”Avedøre Holme, CPH Business Park”.

Økonomiske konsekvenser

De samlede udgifter til forundersøgelse af den samlede BRT-linje langs Ring 2½ udgør til 12 mio. kr. Hvidovre Kommunes andel af udgifterne er fastsat til 29% af kommunernes andel, svarende til en udgift på 870.000 kr., som forventes at forfalde til betaling i 2022.

 

Der søges om anlægsbevilling og tillægsbevilling på 870.000 kr. i 2022, som foreslås finansieret af kassebeholdningen.

 

Samlet økonomi – Forundersøgelse af BRT-linjen langs Ring 2½:

 

Andel af udgifterne i %

Andel af udgifterne i kr.

Andel af kommuners del i %

Stat

50%

 

 

Movia og Region

25%

 

 

Kommuner i alt

25%

 

 

Udgifter i alt

100%

12.000.000

 

Heraf:

 

 

 

Rødovre

 

930.000

31%

Hvidovre

 

870.000

29%

Brøndby

 

90.000

3%

København

 

450.000

15%

Gladsaxe

 

660.000

22%

Kommuner i alt

 

3.000.000

100%

 

 

Retsgrundlag

Det fremgår af såvel § 6, stk. 3 (vedrører ”Det indre storbyområde, håndfladen”) og § 11, stk. 3, (vedrører ”Det ydre storbyområde, byfingrene”) i Fingerplan 2019 – Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning, at stationsnære kerneområder i forbindelse med BRT-linjer kan afgrænses som led i en forsøgsordning:

 

”Som led i en forsøgsordning kan erhvervsministeren og transport-, bygge- og boligministeren godkende, at der afgrænses stationsnære kerneområder omkring standsningssteder for BRT-linjer (Bus Rapid Transit) fordelt på op til i alt 3 BRT-linjer i det indre og/eller ydre storbyområde med op til 3 standsningssteder pr. linje.”

 

Efter styrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, må foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. 

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. BRT-forsøgsordning i hovedstadsområdets fingerby, fælles ansøgning om stationsnærhed til BRT-stationer langs Ring 2½.pdf (pdf)

6. Orientering - Parkeringskontrol

Beslutningstema

Der gives en status på parkeringskontrollen i Hvidovre kommune for perioden 1. januar - 31. maj 2021. Grundet Coronapandemiens betydning for trafikken, gives der ikke en status for marts til 21. december 2020.

 

Økonomiudvalget følger og overvåger parkeringskontrollens udførelse og skal tage orienteringen til efterretning.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

 1. at tage orienteringen om Parkeringskontrol til efterretning.

 

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2021

Økonomiudvalget tog orienteringen om parkeringskontrol til efterretning, og besluttede at drøfte en ny evaluering om 6 måneder, hvor der inddrages en vurdering af områder, hvor parkering giver anledning til trafiksikkerhedsproblemer.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Hvidovre Kommune har haft parkeringskontrol siden 2019, og der gives en status for perioden 1. januar – 31. maj 2021 (se vedlagte bilag ”Evaluering af parkeringskontrol”).

 

Coronapandemien havde også betydning for afvikling af trafikken og dermed udstedelsen af parkeringsafgifter, ligesom at parkeringsvagten deltog i de nødforanstaltninger som Coronapandemien medførte. Af disse årsager, omfatter evalueringen kun perioden 1. januar – 31. maj 2021.

 

I perioden 1. januar – 31. maj 2021 er der udstedt 1035 parkeringsafgifter, 107 har klaget over afgiften og der har været 38 øvrige henvendelser om parkering.

 

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen behandlede sagen den 26. maj 2020, punkt 9 og besluttede

Ad 1.
Kommunalbestyrelsen godkendte, at Center for Politik og Ledelse får driftsbevilling svarende til en deltidsstilling på 18,5 time til at understøtte de administrative arbejdsgange ved parkeringskontrollen.
Ad 2.
Kommunalbestyrelsen godkendte, at Center for Politik og Ledelse får driftsbevilling til at opnormere med en deltidsstilling på 18,5 time til at udføre parkeringskontrol aften og nat, samt ved afløsning ved ferie og sygdom.
Ad 3.
Udgår, jfr. indstillingens punkt 4 og 5.
Ad 4.
Kommunalbestyrelsen godkendte, i forlængelse af indstillingens punkt 1 og 2, at merudgiften på 141.000 kr. i 2020 finansieres af kassebeholdningen.
Ad 5.
Kommunalbestyrelsen godkendte, at mindreudgifter på 168.000 kr. fra 2021-2024 som følge af bortfald af statsafgift tilgår kassebeholdningen.
 

Kommunalbestyrelsen behandlede sagen den 30. oktober 2018, punkt 14, herunder 

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte, at placeringen og organiseringen af den kommunale parkeringskontrol under Økonomiudvalget i Center for Politik og Ledelse.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at den lokale bekendtgørelse om parkering forbliver uændret (på nær redaktionelle rettelser), som grundlag for den kommunale parkeringskontrol.

Ad 3.a.

Kommunalbestyrelsen kunne ikke godkende, at der gives driftsbevilling til ansættelse af to P-vagter

á 25 timer pr. uge.

Ad 3.b.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der gives driftsbevilling til ansættelse af én P-vagt á 37 timer pr. uge. Nettoudgiften vil årligt være 317.000 kr.

Ad 4.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at ordningen skal evalueres efter et år.

 

Kommunalbestyrelsen behandlede sagen den 29. maj 2018, punkt 13 og Kommunalbestyrelsen godkendte, at Hvidovre Kommune etablerer en kommunal parkeringskontrol, hvor de økonomiske konsekvenser samt den hermed forbundne effekt evalueres et år efter ikrafttræden og at ordningens nettoudgifter finansieres af kassen.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre kommune.

 

 

Retsgrundlag

Færdselsloven, lovbekendtgørelse nr. 1324 af den 21. november 2018, § 121 og § 122 a.

Hvidovre Kommunes Styrelsesvedtægt, § 9.

 

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

 

Bilag

 1. Evaluering af parkeringskontrol (pdf)
 2. Afgifter pr. forseelse (pdf)
 3. Afgifter pr. gade (pdf)

7. Beslutning - Prioritering af tiltag på Hvidovre Havn

Beslutningstema

Havnen har stor interesse for borgere, foreninger og politikere, og det vidner fremmødet til de mange offentlige møder om havnens fremtid om. Klubberne på havnen har sammen med Idrætsrådet udarbejdet et idekatalog, hvori der er bud på udviklingsinitiativer, som afspejler ønskerne fra foreningerne på havnen. Idekataloget blev præsenteret på et borgermøde, og har siden været en integreret del af de politiske drøftelser, sammen med de mange borgerbidrag, der ligeledes har været om hvilke prioriteringer, der skal fremmes på havnen. Bidragene forelægges i nærværende sagsfremstilling.  

 

I erkendelse af, at ikke alle tiltag kan implementeres med det samme, er det nu op til Kommunalbestyrelsen at prioritere, hvilke tiltag der skal iværksættes nu og på et senere tidspunkt.

 

Kunstrådet har på et møde med administrationen anbefalet, at kunst på en eller anden måde bliver en integreret del af havnens udsmykning. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvorvidt kunst skal tænkes ind i udsmykningen af havnen. 

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen
 

 1. at godkende igangsætning af forundersøgelser og brugerproces for følgende anlægsprojekter:

a)     Et nyt klubhus til Roklubben med tilknyttede offentlige toiletter og et multianvendeligt lokale til fællesbrug og undervisningsformål. Igangsættes i 2021

b)     Et nyt Is/cafe-hus med offentlige toiletter for enden af Nordmolen. Igangsættes i

2022

c) Det blå Quark for enden af Nordmolen igangsættes i 2021

d) Et nyt masteskur mellem Suset og HOFOR-matrikel. Igangsættes i 2022

 

2. at beslutte igangsættelse af følgende tiltag:

a) Undersøgelse af Mørtelrenden for anvendelsesmuligheder

b) Undersøgelse af muligheder for opsætning af badebro/ponton

c) Udarbejdelse af kriterier for valg af havnerelaterede aktiviteter – jf. sagsfremstilling

 

3. at godkende igangsætning af følgende tiltag i 2021-2022 for at havnen gøres mere imødekommende og tilgængelig for alle borgere:
 

a)     Udarbejdelse af en overordnet plan for skiltning, materialer og farver, inventar, lys, belægninger og beplantninger samt inventar på - og omkring bebyggelser på havnen og stranden, som fremlægges til politisk godkendelse

b)     Etablering af flere p-pladser om sommeren, herunder flere handicap p-pladser med nærhed til strand

c)      Etablering af flere skraldespande og flere cykelparkeringsmuligheder

d)     Etablering af ny indgang til havnen for bilister

 

 

4. at frigive det afsatte rådighedsbeløb i 2021 på 41,3 mio. kr. på projekt 2517 Udvikling af Hvidovre Havn til udførelser, forundersøgelser samt projekteringsudgifter. Beløbet periodiseres jf. skemaet under økonomiske konsekvenser

 

5. at godkende, at der etableres et kunstspor på Hvidovre Havn, hvortil der afsættes 1% af det samlede afsatte budget på 41,3 mio. kr., svarende til 413.000 kr. samt at der søges fondsmidler til kunstspor

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2021

Gruppe F stillede ændringsforslag om, at der:

 1. Nedsættes en følgegruppe bestående af foreninger og interessenter i og omkring havnen til at komme med input i processen nu og fremadrettet.

 

 1. Udarbejdes, i den videre proces, en samlet overordnet plan for tiltag og byggeri, der iværksættes i havnen.

 

Disse forslag er ikke til hindring for, at de foreslåede tiltag iværksættes, men sikrer inddragelsesprocessen og en sammenhæng i havnens udvikling.

 

For: Gruppe F og Ø.

Imod: Gruppe A og Steen Ørskov Larsen (UP). Gruppe A med en bemærkning om, at det er vores opfattelse, at det allerede er indeholdt i sagsfremstillingen.

Undlader: Gruppe O og V.

 

Ændringsforslagene anbefales ikke godkendt.

 

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Ad 4. Anbefales godkendt.

Ad 5.

For: Gruppe A, F, O, V og Ø.

Imod: Steen Ørskov Larsen (UP).

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenspunktet i samarbejde med Center for Kultur og Fritid og Center for Plan og Miljø.
 

Administrationen har samlet op på de afholdte borgermøder og de mange bidrag fra foreninger og borgere. Og foreslå på baggrund heraf nogle generelle markører for havnen. Disse præsenteres nedenfor:

 

Havnens identitet
 

-         Det er vigtigt, at havnen beholder dens særpræg i forhold til andre havne. Udviklingen skal foregå i et tempo, hvor ’hjertet er med’. Havnen er fortsat til vandsportsforeninger, men skal også være for byens borgere.

 

-         Det gode samarbejde mellem foreningerne på havnen skal fortsætte og gerne udvikles yderligere, bl.a. gennem fælles brug af fx moderniserede UV-faciliteter med større mulighed for samarbejder omkring fx fælleskurser i navigation, sikkerhed, ungdomsaktiviteter osv.

 

 

Havnen er for alle borgere
Havnenskal fortsat være imødekommende og inviterende, så borgerne fortsat får glæde af havnens rekreative muligheder. Den uorganiserede idræt skal der også være plads til. Fx er det ønskeligt, at man som borger kan leje en kajak, padleboard eller andet, uden at have tilknytning til én af foreningerne på havnen. I dag er der for få pladser, hvor man som borger kan sidde og grille og hygge med familie og venner, og derfor er der brug for flere steder, hvor sådanne aktiviteter kan udfolde sig.  

 

Der er behov for en gennemgående linje hvad angår materialevalg, belysning, belægninger og farvevalg. Havnen fremstår lidt spraglet i dag, og fremover vil havnen, med få og enkle midler kunne fremstå mere helstøbt, hvis der fastlægges en designlinje for havnens udseende, hvor formålet er at forøge den kvalitative opfattelse af stedet.

 

På renovationssiden lægges der op til, at der generelt strammes op med sikrere affaldsspande, med mågesikrede låg, og at der opsættes flere affaldsspande. Det er specielt udfordrende, når det er varmt, og når mange borgere frekventerer stranden.

 

 

 

Sikker færdsel og parkeringsforhold
Det skal være sikrere at færdes i og ved havnen. Derfor skal der kun være en indgang til havnen for havnens gæster, og en sekundær indgang for andre former for transporter, såsom vareindlevering og til og frakørsel af både. P-pladsforholdene forbedres ved, at bådstativerne fjernes i sommerhalvåret for at give plads til bilparkering. Herudover etableres der flere cykelparkeringsstativer ved stranden og andre steder på havnen, hvortil der erfaringsmæssigt færdes mange mennesker. 

 

Der mangler cykelparkering med cykelstativer flere steder ved ’indgangene’ til havnen og til strandområdet. Handicappede har i dag svært ved at få adgang til havnen, hvorfor flere og velplacerede p-pladser til denne borgergruppe bør prioriteres. Tilkørselsforhold og parkering i højsæsonen skal forbedres, fx parkering kun i den ene side på tilkørselsvejene til havnen og stranden. 

 

Anlægsprojekter

På det ledige byggefelt på Nordmolen kan der etableres et Ishus/cafemiljø inspireret af cafeen ved Strandparken i Brøndby. Hertil faciliteter til det blå Quark med nærhed til vand, kombineret med et fælles forenings- og undervisningslokale i Roklubben.
 

Der igangsættes en proces med relevante brugere for programmering og projektering af nyt klubhus til Roklubben med offentlige toiletter og med et forenings- og undervisningslokale med moderne AV-udstyr, depotplads for både og grej til ungdomsskolens vand-aktiviteter kan eventuelt indarbejdes i projektet.


Et masteskur ville kunne hjælpe en del på oprydningen på havnen. Administrationen foreslår en placering mellem HOFORs ejendom på matrikelnummer 18dg og Suset.

 

Søspejderne er i gang med de formelle ansøgninger med henblik på at opføre deres nye klubhus. Disse aktiviteter kører planmæssigt og kører parallelt med den øvrige forskønnelse af Hvidovre Havn. 
 

 

Øvrige projekter

Mørtelrenden undersøges med henblik på eventuel rekreativ anvendelse.

 

Badebro/ponton
Vinterbadestigen/redningsstigen er etableret.  Hertil kan etableres en ’tømmerflåde/ponton’, som man vil kunne svømme ud til. Dette vil kræve myndighedstilladelser, blandt andet fra Kystdirektoratet.
 

Aktiviteter på en udvidet Sydmole
Det anbefales, at der opsættes flere bænke, borde og bålpladser, så borgere tilbydes en dejlig udsigtsplads undervejs på gåturen og hyggelige picnicpladser for børnefamilier.
 

 

Fremtidig drift af havnen
I dag forestår Sejlklubben Suset driften af havnen sammen med kommunen. Det har fungeret fint og upåklageligt. Men, der er mange stemmer i havnen og der er mange interesser, som hele tiden skal balanceres, så foreningerne og havnens brugere kan fungere bedst muligt. Det vil derfor være naturligt at overveje alternative modeller for drift af havnen. En model kunne være et havneråd med repræsentanter fra de forskellige foreninger, eventuelt suppleret med borgerrepræsentanter med interesse for havnen. Der er mange konstellationsmuligheder og disse må i sidste ende bero på en drøftelse mellem havnens foreninger og politikerne.

 

 

 

 

Nye faciliteter og midlertidige aktiviteter 
Der udarbejdes kriterier for valg af midlertidige aktiviteter på Sydmolen og på hele havnen, fx havne-markedsdage. Formålet med de midlertidige aktiviteter er dels at skabe liv på havnen, dels at høste nogle erfaringer med, hvilke aktiviteter, der fremover efterspørges og ønskes. Der skal i de midlertidige aktiviteter tages hensyn til, at molerne udbedres i de kommende år samt at Søspejderne bygger, hvorfor der vil være byggeaktivitet flere steder på havnen i en længere periode.

 

Hvorvidt der skal etableres havnerelaterede erhverv undersøges. Mulighed for kajak- og andre aktuelle vandsportsmuligheder undersøges ligeledes. Kajakudlejning kunne placeres sammen med ishus på byggefeltet yderst på Nordmolen. Alternativt kunne det måske være interessant for Kajakklubben at stå for denne opgave. Det ses også gerne, at der udlejes padelboards, ting til surfing m.m., og mulighederne herfor undersøges nærmere. Der fremføres en særskilt sag herom.

 

Spisested
Flere spisesteder i havnen kan give konkurrence og hermed en forventet øget kvalitet. Det kan bidrage til, at flere kommer i havnen og at Suset og Jagtforeningen hermed også kan få flere kunder og besøgende.


 

Offentlige toiletter
I dag er der ikke toiletter nok til de mange gæster, som frekventerer Hvidovre strand og havnen. En placering af offentlige toiletter ved Roklubbens lokaler er besluttet, men også supplerende toiletfaciliteter på Nordmolen ved det kommende ishus/kommende café, vil være en god ide, så de mange sommergæster har gode toiletforhold. 


Husbåde

Muligheden for husbåde er ikke tilstede grundet vanddybden.

 

 

Etablering af kunstspor på havnen
Både i Lodsparken og i den kommende Kulturgård er kunst indtænkt som et centralt greb til at løfte oplevelsen af stedet. Også på havnen vil kunst kunne skabe en stemning, som bidrager positivt til oplevelsen af at være på havnen. At kunst påvirker stemningsbilledet, ses faktisk et andet sted i Hvidovre, hvor man netop har medtænkt kunst i omgivelserne, og det er Bredalsparken, hvor der ved legepladsen er et kunstværk af en hoppende hval. Kunstinstallationen er en klar identitetsmarkør, den ansporer betragteren til at tænke, her er en legeplads, men kunstinstallationen formidler faktisk også et kvalitativt billede af legepladsen og de omkringliggende grønne arealer - her er hyggeligt. Det samme indtryk kunne en kunstinstallation på havnen formidle til stor glæde for de besøgende. I lighed med de nævnte kunstinstallationer ovenfor, vil også et kunstprojekt på havnen kunne skabe en sammenhængende oplevelse med lokal forankring. 


Hvidovre Kunstråd vil kunne indgå i de nærmere drøftelser om kunstsporets indhold og udtryk førend en overordnet vision for kunstsporet fremlægges til politisk godkendelse.

 

Planforhold
Nogle af de ovenfor oplistede tiltag vil forudsætte, at der forinden meddeles dispensation fra den gældende Lokalplan 316 for Hvidovre Havn til det konkrete projekt. Andre tiltag forudsætter, at der udarbejdes en ny lokalplan for området. Sidstnævnte gælder navnlig undervisnings- og erhvervslokaler, der ikke rummes inden for den gældende lokalplan. Når kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om sine ønsker til havnens fremtid, vil administrationen forelægge en sag til beslutning om igangsættelse af lokalplanarbejdet og rammerne for dette.

Politiske beslutninger og aftaler

Der har været drøftelser om havnens fremtid i mange år.

 

På Kommunalbestyrelsens møde den 28. april 2009 blev ”Helhedsplan for Hvidovre Havn” godkendt.

 

I 2019 lavede foreningerne på havnen deres visionsplan, som også blev fremlagt på et borgermøde på Hovedbiblioteket i oktober 2019.

 

 

På Kommunalbestyrelsens møde den 26. maj 2020 drøftede Kommunalbestyrelsen de beskrevne scenarier og godkendte, at scenarierne kvalificeredes i en borgerworkshop, forud for en politisk beslutning om valg af scenarier til igangsættelse af en planproces.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. oktober 2020, at der i 2021-2024 afsættes i alt 41,3 mio. kr. til udvikling af Hvidovre Havn i perioden 2021-2024.

 

Den 25. november 2020 blev der afholdt borgermøde om havnens udvikling.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 26. januar 2021 under punkt 14 Beslutning - Prioritering af tiltag på Hvidovre Havn at godkende punkt 1 og at udsætte punkterne 2 og 3 til drøftelse på et temamøde i kommunalbestyrelsen om Hvidovre Havn.

 

Temamødet om havnen blev afholdt den 5. marts 2021.

Økonomiske konsekvenser

I investeringsoversigten er der afsat 41,3 mio. kr. på projekt 2517 Udvikling af Hvidovre Havn.

fordelt med 2,0 mio. kr. i 2021, 13,2 mio. kr. i 2022 og 10,0 mio. kr. årligt i 2023 og 2024 og 6,1 mio. kr. i 2025.

 

Der søges om frigivelse af det samlede rådighedsbeløb på 41,3 mio. kr.

 

Indtægtsbevilling fra fondsmidler vil blive søgt i forbindelse med den politiske godkendelse af en overordnet vision for kunstsporet.

 

Sammenfatning af projektets økonomi

Mio. kr.

Budget 2021

Budget 2022

Budget 2023

Budget 2024

Budget 2025

Samlet anlægssum

Projekt 2517 Udvikling af Hvidovre Havn

2,0

13,2

10,0

10,0

6,1

41,3

 

Sammenfatning af projektets anlægsbevilling

 

Mio. kr.

Nuværende anlægsbevilling

Ansøgning om anlægsbevilling

Samlet anlægsbevilling

Projekt 2517 Udvikling af Hvidovre Havn

0,0

41,3

41,3

 

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag på dette indledende stadie i processen, men flere af ovenstående tiltag forudsætter at der forinden er vedtaget en ny lokalplan for området.
For flere af ovenstående tiltag vil der endvidere skulle foretages nærmere undersøgelser af relevante regler, herunder om visse tiltag vil kræve dispensationer mv.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


8. Beslutning - Henvendelse fra Grundejerforeningen Ny Hvidovre

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal – på baggrund af en henvendelse – beslutte om, Kommunalbestyrelsen vil indgå en aftale med Grundejerforeningen Ny Hvidovre (herefter Grundejerforeningen) om en anden beplantning på Ege Allé i stedet for de tre fældede egetræer på kommunens grund.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at beslutte hvilket svar Kommunalbestyrelsen skal give til Grundejerforeningen Ny Hvidovre.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2021

Økonomiudvalget henviser henvendelsen til drøftelse i kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Baggrund

Den 18. april 2020 fældede nogle beboere tre egetræer på Ege Alle, som stod på kommunal grund. Administrationen politianmeldte fældningen som hærværk. Administrationen har efterfølgende fremsat et erstatningskrav (et såkaldt adhæsionskrav) til behandling under straffesagen, med krav om erstatning for udgifterne til genplantning af tre tilsvarende træer. Dette erstatningskrav udgør 179.735 kr., kr.

 

Anklagemyndigheden har rejst tiltale for groft hærværk imod fire personer i straffesagen. Retssagen er berammet i byretten til behandling den 9. marts 2022.

 

Grundejerforeningen ønsker at indgå en aftale med Hvidovre Kommune, herunder at Grundejerforeningen betaler for en ny beplantning, som erstatter de fældede træer, og at Hvidovre Kommune herefter meddeler anklagemyndigheden, at der ikke længere er et krav om erstatning mod de fire grundejere.

 

Administrationen vurderer, at det er lovligt for Hvidovre Kommune at indgå denne aftale, så længe Hvidovre Kommune handler økonomisk forsvarligt.

 

Om anklagemyndigheden - hvis kommunen indgår en aftale med Grundejerforeningen - vil frafalde tiltalen vil være op til anklagemyndigheden.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser afhænger af hvilken aftale, der indgås med Grundejerforeningen. Erstatningskravet, som udgør omkostninger ved genplantning af 3 egetræer er opgjort til 179.735 kr.

Retsgrundlag

Om Kommunalbestyrelsen lovligt kan beslutte, at Hvidovre Kommune ikke fremsætter noget erstatningskrav for de tre fældede egetræer, og i stedet indgår en aftale med Grundejerforeningen om beplantning af området med andre træer eller anden beplantning, hvor Grundejerforeningen betaler omkostningerne eller dele af omkostninger afhænger af, hvorvidt kommunen sagligt kan begrunde at denne løsning etableres i stedet for en genplantning af de tre egetræer.

 

Kommunen må kun undlade at kræve erstatning, hvis der er et sagligt grundlag herfor.

 

En saglig begrundelse kan være, at kommunen på anden måde bliver holdt økonomisk skadesløs, og dermed handler økonomisk forsvarligt.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. 25.04.21 Brev til borgmester og KB (pdf)

9. Orientering - Holmene status juni 2021

Beslutningstema

Holmene er i løbet af det sidste halve år blevet nævnt i planer fra Centraladministrationen. Senest i regeringsudspillet ” tættere på grønne byer og en hovedstad i udvikling, hvor det fremgår, at Regeringen vil indgå dialog med Hvidovre Kommune om en projekteringslov.

 

På mødet vil administrationen give en status for projektet.

 

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 

 1. At tage orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2021

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Siden 6. maj 2015 har Hvidovre Kommune arbejdet med Holmene. De sidste to år har administrationen haft god dialog med den ministerielle centraladministration.

 

Der er udarbejdet fire overordnede nationale planer, hvori Holmene figurerer; og disse er planer for den cirkulære økonomi, havplanen, infrastrukturplanen og planen – tættere på grønne byer og en hovedstad i udvikling.

 

I planen tættere på grønne byer og en hovedstad i udvikling, hedder det, at ”regeringen vil aktivt understøtte en etapeopdelt realisering af projekt Holmene for at åbne nye muligheder for lokalisering af produktionsvirksomheder og give plads til boligudvikling i andre dele af hovedstaden. Regeringen vil gå i dialog med Hvidovre Kommune med henblik på at træffe beslutning om en projekteringslov for Projekt Holmene i første halvår 2022”.

 

Ovennævnte tilkendegivelse betyder reelt, at projekt Holmene understøtter den igangværende proces i hovedstadskommunerne med at omdanne erhvervsarealer til boligarealer, og Holmene vil, med en stor koncentration af virksomheder være det sted, hvor produktion foregår. Det betyder naturligvis ikke, at al erhvervsaktivitet i hovedstadsområdet flytter til Holmene, men det giver kommunerne i hovedstadsområdet muligheder for at byplanlægge på en mere hensigtsmæssig og sammenhængende måde, som kan fremme en bedre balance med lokale erhvervsvirksomheder og boligkvartererne. Holmene vil efterspørge vare og tjenesteydelser fra de omkringliggende kommuner, hvilket, alt andet lige, vil medføre et ikke ubetydeligt vækst  scenarie for kommunerne i hovedstadsområdet.

 

Administrationen er i dialog med Bolig- og indenrigsministeriet, Miljø-, Transport- og Finansministeriet om den fremadrettede proces. Her bliver der blandt andet drøftet selskabsform, VVM og tidshorisont mv., som alle er elementer, der skal indgå i den kommende projekteringslov.

 

Det er vigtigt, at de omkringliggende kommuner er tæt på projektet, og har mulighed for at dele deres synspunkter med Hvidovre Kommune. Derfor har der på initiativ fra administrationen været afholdt en række dialogmøder med embedsmænd og borgmestre. På møderne er der blevet orienteret om projektet, og deltagerne har haft mulighed for at kommentere på en række forhold, såsom infrastruktur, støjbelastning i anlægsfasen, miljøforhold, forhold omkring den forestående VVM-undersøgelse, organisering af projektet, infrastrukturfond og mange andre relevante forhold.

 

Det er blandt borgmestre og embedsmænd blevet besluttet, at der etableres dialogfora, hvor relevante forhold om projektet drøftes. De første møder afvikles i efteråret 2021.

 

Hvidovre Kommune og centraladministrationen vil ligeledes i løbet af 2021 nedsætte nogle embedsmandsgrupper, som har til formål at udarbejde en projekteringslov. Projekteringsloven afdækker væsentlige og kritiske forhold i projektet, og konklusionen i projekteringsloven er dels en vurdering af projektets gennemførlighed og hvad, der skal til, dels kvalificering af data- og dokumentationsgrundlaget for anlægsloven.

 

Det forventes, at projekteringsloven færdiggøres og vedtages i sommeren 2022, og anlægsloven vedtages i 2023/2024. Herefter kan projektet projekteres med henblik på opbygning af øerne ultimo tyverne.

 

Hvidovre Kommune vil have embedsfolk centralt placeret i de statslige arbejdsgrupper. Og kommunen vil varetage dialogerne med omegnskommunerne i de omtalte etablerede dialogfora. Kommunen varetager indtil videre sekretariatsfunktionen og projektledelsen, indtil en decideret organisation etableres.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 23-03-21 tillægsbevilling og anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. til projekt 0253 udvidelse af Avedøre Holme, som finansieres af kassen.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne sag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


10. Forlængelse af eksisterende leasingarrangement i forbindelse til anskaffelse af multifunktionsmaskiner

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til en forlængelse af eksisterende rammeaftale hos KommuneLeasing til brug for finansiering af multifunktionsmaskiner købt på SKI forpligtende aftale for multifunktionsmaskiner.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

 

 1. at godkende tillægget på forlængelsen af eksisterende leasingarrangement til udløb den 31.12.2023.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2021

Økonomiudvalget godkendte tillægget på forlængelsen af eksisterende leasingarrangement til udløb den 31. december 2023.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune har igennem en årrække haft en leasingrammeaftale til finansiering af multifunktionsmaskiner (store kopi/printmaskiner). Den nuværende rammeaftale benyttes af størsteparten af kommunens institutioner således, at anskaffelsesværdien af en multifunktionsmaskine kan finansieres over en 4-årig periode.

 

Den nuværende rammeaftale udløb pr. 31.12.2020.

 

Leasingarrangementet benyttes udelukkende til finansiering af multifunktionsmaskiner i forbindelse til køb på en forpligtende SKI aftale og er et tilbud for kommunens institutioner, således at de kan dele deres udgift til anskaffelsen over 4 år.

 

Det er Center for Økonomi og personales vurdering, at der med fordel kan indgås forlængelse af eksisterende rammeaftale med Kommune Leasing. Herved opnås en finansieringsordning der for kommunens brugere og institutioner, gør det nemt og muligt, at få genanskaffet multifunktionsmaskiner.

Politiske beslutninger og aftaler

Eksisterende leasingarrangement er godkendt af Økonomiudvalget den 20.april 2015 og afledt af kommunens beslutning om at deltage i SKI´s forpligtende aftaler som er en del af økonomiaftalen for 2012.

 

Forlængelsen af eksisterende leasingarrangement er afledt af kommunens deltagelse i SKI nuværende forpligtende aftale 50.10 på multifunktionsmaskiner.

Økonomiske konsekvenser

Leasingarrangementet med KommuneLeasing vil være identisk med det eksisterende arrangement og vil derfor ikke have yderligere økonomiske konsekvenser.

 

Den eksisterende ramme er på kr. 5.000.000. Den tidsmæssige forlængelse vil alene lyde på det resterende disponible rammebeløb som er kr. 2.381.376.

 

Det eksisterende arrangement er udelukkende benyttet til finansiering af multifunktionsmaskiner og det kommende arrangement vil ligeledes kun være til finansiering af multifunktionsmaskiner.

 

Det er Center for Økonomi og personales vurdering, at der i den fireårige periode, som den nye SKI aftale løber vil skulle indkøbes/udskiftes ca. 100 - 150 multifunktionsmaskiner af forskellig størrelse og primært til erstatning af eksisterende maskiner. Anskaffelsespriserne forventes, at ligge i størrelsesordenen fra kr. 6-7.000 for de små modeller som primært benyttes af mindre institutioner og optil kr. 25-40.000 for de store modeller som primært benyttes af større institutioner som plejehjem, skoler og administrationen. 

 

De økonomiske konsekvenser for den enkelte institution vil i praksis fortsat bestå af de årlige leasingydelser og renteudgifter som den enkelte institution og administrationen har i forbindelse med et leasingarrangement af en eller flere multifunktionsmaskiner.

 

En stor del af de eksisterende maskiner er i dag finansieret via arrangement hos KommuneLeasing og dermed er økonomien til selve leasingydelserne og renterne allerede en del af de eksisterende driftsbudgetter.

 

Center for Økonomi og Personale kan oplyse at leasingarrangementet/ finansieringsmuligheden alene vil være et tilbud til den enkelte institution og Center for Økonomi og Personales anbefaling for brug af leasing primært vil være overfor institutioner, hvor anskaffelsessummen er af en størrelse, hvor det er vanskeligt for institutionen at finde finansieringen til kontant køb i et enkelt år.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

 

Bilag

 1. Allonge til R00844 - Forlængelse af rammeperiode - Allonge 2.pdf (pdf)
 2. Kopi - Underskrevet leasingaftale K-167 R00844 (pdf)
 3. Kopi - Underskrevet allonge 1 til rammeaftalen med KommuneLeasing (pdf)

11. Beslutning om principper for hjemmearbejde

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om principper for hjemmearbejde.

 

Hvidovre Kommune står i lighed med andre kommuner overfor at skulle kæmpe om at tiltrække den nødvendige arbejdskraft. Der skal derfor arbejdes på at gøre Hvidovre Kommune så attraktiv som muligt for jobsøgere samtidig med at værdiskabelsen for borgerne fastholdes. Erfaringer fra nedlukningen under corona har vist, at muligheden for hjemmearbejdet i mange sammenhænge med fordel kan anvendes til gavn for såvel organisationen som den enkelte medarbejder og imødegåelsen af de kommende arbejdskraftudfordringer. Derfor lægges der op til, at organisationen i en ”ny normal” efter corona kan tilbyde hjemmearbejde af begrænset varighed, som element i en effektiv arbejdsform i det omfang arbejdspladsens opgaver tillader det.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

 1. At godkende principper for hjemmearbejde i Hvidovre Kommune

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2021

Økonomiudvalget godkendte principperne for hjemmearbejde i Hvidovre Kommune.

Sagsfremstilling

Principper for hjemmearbejde i Hvidovre Kommune

For at vi kan være en robust organisation, der er gearet til at håndtere fremtidens arbejdskraftsudfordringer, skal vi være en organisation, der er både fleksibel, attraktiv og effektiv i værdiskabelsen for borgerne. Derfor vil vi tilbyde hjemmearbejde, som element i en effektiv arbejdsform i det omfang arbejdspladsens opgaver tillader det. Nedlukningen under corona har vist, at delvis hjemmearbejde i mange sammenhænge med fordel kan anvendes til gavn for såvel organisationen som den enkelte medarbejder.

 

På baggrund af organisationens evaluering af hjemmearbejde i efteråret 2020 og drøftelser i direktion, chefforum og HovedMED er udgangspunktet for hjemmearbejde i en ”ny normal” nedenstående fire organisatoriske værdier, der søger at tilgodese organisationens behov for fællesskab og fleksibilitet:

 

 1. Vi vil bevare arbejdsfællesskabet således, at den fysiske tilstedeværelse og hjemmearbejde balancerer under hensyntagen til en sammenhængende arbejdsplads- og organisationskultur, hvor udvikling og videndeling på tværs fortsat prioriteres.
 2. Vi er en fysisk arbejdsplads med et digitalt mindset. Det betyder, at udgangspunktet for arbejdet er tilstedeværelse på arbejdspladsen. I det omfang at arbejdspladsens opgaver tillader det, kan hjemmearbejde være en mulighed for den enkelte.
 3. Vi anvender hjemmearbejde til at understøtte kvaliteten i arbejdet samt effektive og hensigtsmæssige arbejdsformer og -vilkår for den enkelte medarbejder.
 4. Vi anser muligheden for hjemmearbejde som en vigtig forudsætning for, at vi kan være en attraktiv, moderne og familievenlig arbejdsplads og organisation. Der skal være opmærksomhed på work-life-balance.

 

Med udgangspunkt i de fire organisatoriske værdier kan der på baggrund af en drøftelse i Center- og eller LokalMED indgås frivillige individuelle aftaler mellem medarbejder og nærmeste leder om hjemmearbejde af begrænset varighed, der både imødekommer organisationens, arbejdspladsens og medarbejderens behov.

 

Principperne bygger på kommunens egen undersøgelse af hjemmearbejdet under corona samt drøftelser i ChefForum og Direktionen og HovedMED. Nedenfor gennemgås nøglepunkter fra undersøgelsen og de drøftelser, der ligger til grund for principperne.

 

Fordele og ulemper ved hjemmearbejdet - sammenfatning   

De erfaringer, der kommer til udtryk blandt ledere og medarbejdere i kommunens egen undersøgelse af hjemmearbejdet under corona i efteråret 2020 lægger ikke op til, at spørgsmålet om hjemmearbejde vs. arbejdet på kontoret handler om et enten/eller. For langt størstedelen af de ansatte i Hvidovre Kommune (ledere og medarbejdere) handler det om et både/og. Hjemmearbejdet skal ikke erstatte arbejdet på kontoret eller påtvinges medarbejderne, men skal være en mulighed, man kan benytte sig af, når eller hvis det giver mening for både organisation og for medarbejder.

 

De mest markante fordele og ulemper ved hjemmearbejdet tilkendegivet i undersøgelsen er sammenfattet i nedenstående skema, hvor de tilnærmelsesvist er rangeret efter væsentlighed:

 

Fordele

Ulemper

Koncentration om arbejdsopgaverne - Det er nemmere at koncentrere sig om og fordybe sig i arbejdsopgaverne, når man sidder hjemme end på kontoret, hvor man frivilligt eller ufrivilligt kan blive forstyrret.

 

Udfordringer med tilvejebringelse af det rette fysiske arbejdsmiljø (ergonomiske udfordringer med stol, bord, dårligt lys, svingende netværksforbindelser, kun en skærm frem for to, lille skærm (bærbar) mv.).

 

Fleksibilitet - Der kan bedre skabes sammenhæng mellem arbejde og privatliv.

Social isolation – den manglende sociale interaktion med kolleger opleves som demotiverende og som en negativ psykisk belastning ved ensidigt hjemmearbejde. Det kan være svært at fastholde relationer. Muligheden for at mødes på Teams, er ikke nok til at forebygge.

 

Kortere transporttid - Der skal ikke bruges tid på transport til og fra arbejdet.

Manglende vidensdeling – hjemmearbejdet under corona har gjort det tydeligt, hvor meget uformel vidensdeling betyder for opgaveløsningen.

 

 

Sammensmeltning af arbejde og fritid – Hjemmearbejdet kan betyde, at arbejde og fritid flyder sammen.

 

Det skal bemærkes, at de ulemper, der opleves ved hjemmearbejdet, primært knytter sig til oplevelser ved et længerevarende påtvunget hjemmearbejde (som under corona) og altså ikke til hjemmearbejdet som en mulighed, man i korte perioder (fx få  dage om ugen) kan gøre brug af.

 

At de ovenfor nævnte fordele ”fylder” generelt i samfundet, bekræftes i øvrigt i en undersøgelse foretaget af Aalborg Universitet blandt hjemsendte akademikere. Undersøgelsen fremhæver desuden et andet aspekt, som Hvidovre Kommune bør være opmærksom på i de kommende års rekrutteringsindsats. Forskerne antager således, at forventninger til muligheden for fleksibilitet i arbejdslivet (jf. punkt 2) vil komme til at fylde mere som kriterie for valg af arbejdsplads på fremtidens arbejdsmarked.


Særligt om digitale møder (Teams) – fordele og ulemper

Læringskurven for digital mødeafholdelse har været stejl og digitale møder har åbnet muligheden for hjemmearbejde. Men også i forhold til arbejdet på kontoret giver muligheden for afholdelse af digitale møder anledning til refleksion.

 

Der er en oplevelse af, at effektivitet i møderne kan være bedre, og at fleksibiliteten øges bl.a. fordi transporttiden mindskes (tid og miljø). Inkorporeringen af digital mødepraksis giver bl.a. flere muligheder, når det kommer til mødeaktivitet med fx styrelser, rådgivere, erhverv, foreninger, øvrige kommuner, borgere mv. Digitale møder giver samtidig mulighed for mere fysisk tilstedeværelse og nærvær for lederen lokalt. Omvendt knytter udfordringerne sig primært til samarbejde og kommunikation og især situationer, hvor man ikke kender hinanden godt. Særligt møder hvor en eller flere af mødedeltagerne ikke har tændt for deres kamera kan vanskeliggøre kommunikationen.

 

Fordele

Ulemper

Effektivitet – Særligt ved driftsopgaver kommer man hurtigere til ”sagens kerne”.

Samarbejde – Det kan være svært at arbejde samme om opgaver, der kræver en fælles indsats.

Fleksibilitet – afholdelse af møder begrænses ikke af den fysiske afstand mellem mødedeltagerne.

Kommunikation – Det er svært at tolke på kropssprog, hvorfor kommunikationen begrænses.

Der arbejdes i organisationen løbende på at integrere teams/digitale møder som en del af kommunikations- og mødepaletten. Bl.a. ved, at der lokalt sættes fokus på, hvornår det i det hele taget giver mening med fysiske møder henholdsvis digitale møder.

 

Opgavetyper

Nedenstående skema viser en oversigt over de opgavetyper, der som udgangspunkt opleves som bedst egnede til at blive løst hhv. ved arbejde på kontoret/rådhuset og derhjemme.

 

Kontoret

Hjemmearbejdspladsen

Fagligt samarbejde

Fokuseret arbejde

Innovation

Fordybelse

Udviklingsprojekter

Alene-arbejde

Idégenerering

 

Videndeling

 

Onboarding

 

 

Ovenstående skal naturligvis ikke forstås alt for firkantet, men der er ingen tvivl om, at hjemmearbejdet egner sig bedst til opgavetyper, der kræver fordybelse og en særlig individuel indsats, mens kontorarbejdet/arbejdet på kontoret egner sig bedst til opgavetyper, der kræver en fælles indsats og idéudveksling. 

 

Produktivitet - Kvantitativt

Det er vanskeligt at sammenligne produktivitet ved hjemmearbejde før og under corona, da der som udgangspunkt er tale om helt forskellige situationer. Perioden under corona har således dels været præget af påtvunget hjemmearbejde, hvilket i mange områder af organisationen har medført radikalt anderledes arbejdsgange og dels af coronarelaterede opgaver, der har skullet løses sideløbende med den vanskelige drift.

 

Imidlertid er der intet der tyder på, at en øget omlægning til hjemmearbejde vil bevirke, at produktiviteten i organisationen vil gå ned.

 

En kvantitativ undersøgelse foretaget af Center for Økonomi og Personale (ØOP) viser bl.a. at antallet af oprettede sager og dokumenter i kommunens fælles dokumenthåndteringssystem, Acadre, i 2020 ligger niveau med de to foregående år. At tallene er en lille smule lavere i 2020 skyldes primært, at man i Center for Handicap og Psykiatri (HAP) i 2020 tog fagsystemet Cura i anvendelse til sagsbehandling. Det har betydet en fald i oprettelse af sager på 3,7 % og dokumenter på 10,8 %.

 

Tabel 1 - Oprettede sager og dokumenter i Acadre 2018-2020

 

2018

2019

2020

Sager

39.473

39.991

38.530

Dokumenter

326.297

333.910

297.683

 

Ser vi på fagsystemer i de tre fagcentre POM, BOB og BES, tegner der sig generelt et billede af, at produktiviteten under corona ikke er faldet.

 

I POM er antal afgjorte byggesager pr. måned pr. medarbejder i første halvår 2019 blevet sammenlignet med tilsvarende for første halvår 2020.  Her dokumenteres det, at produktiviteten på området var højere i april, maj og juni i 2020 end i de tilsvarende måneder i 2019. Hjemmearbejdet startede som bekendt medio marts 2020.

 

Figur 1 – Afgjorte sager pr. måned pr. medarbejder, POM

 

På familieområdet i BOF er antallet af aktiviteter i fagsystemet DUBU (Digitalisering – Udsatte Børn og Unge) steget med 18,3 % i perioden fra 2018 til 2020. Antal aktiviteter dækker over alle aktiviteter, der er foretaget i sagerne; mødenotater, statusudtalelser, afgørelser, ansøgninger mv.

 

Figur 2 – Samlede aktiviteter i DUBU, BOF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som det fremgår af figur 3 nedenfor, blev der på beskæftigelsesområdet afholdt væsentlig færre samtaler i 2. kvartal 2020, hvor medarbejderne var hjemsendt, hvilket til dels skyldtes udfordringer med at anskaffe mobiltelefoner og bærbare pc’er til medarbejderne, men også at en række samarbejdspartnere bl.a. i sundhedssektoren lukkede ned. I andet halvår 2020, hvor medarbejderne har været delvist hjemsendt, har antallet af samtaler imidlertid været højt. Dette skal ses i sammenhæng med den stigende ledighed i samfundet.

 

Figur 3 – Job og opfølgningssamtaler, BOB

 

I bilag A beskrives udviklingen i oprettelse af sager og dokumenter samt data fra fagsystemerne i BOB, BOF og POM nærmere.

 

Produktivitet - Kvalitativt

Antal af oprettede sager mv. siger imidlertid intet om kvaliteten af opgaveløsningen. For bedre at kunne få et indtryk af kvaliteten har Center for Økonomi og Personale spurgt til centerledelsens oplevelse med opgaveløsningen før og under corona.

 

Her er det ganske entydigt opfattelsen, at hjemmearbejdet under corona ikke har påvirket kvaliteten negativt. Der er stemmer, der taler for, at det påtvungne hjemmearbejde med social isolation til følge har været belastende for driften og har gjort det nødvendigt at fokusere ekstra på motivation og trivsel. Ligesom muligheden for at yde faglig sparring til tider har givet udfordringer.

 

Men de negative bemærkninger knytter sig netop til en ”kunstig” situation med påtvunget langvarigt hjemmearbejde. Anskues hjemmearbejdet som en mulighed der i perioder kan gøres brug af, er der blandt centercheferne samstemmende enighed om, at hjemmearbejdet bibringer en nødvendig fleksibilitet til opgaveløsningen, simpelthen fordi det kan indgå som et ekstra redskab i værktøjskassen af arbejdsmetoder, der kan tænkes med. Ikke mindst i forhold til større skriveopgaver der kalder på koncentration og fordybelse.

 

Firkantet sagt er det opfattelsen blandt centercheferne, at ”for meget” hjemmearbejde kan skade oplevelsen af samhørighed og fællesskab i organisationen og dermed også den tværfaglige opgaveløsning, mens ”for lidt” hjemmearbejde omvendt kan skade udviklingen fleksibilitet, der samtidig er nødvendig for, at vi lokalt kan levere høj kvalitet i opgaveløsningen, og som i stigende grad vil blive efterspurgt af jobsøgere på de kommende års arbejdsmarked. Se nærmere i Bilag A om centerledernes perspektiver.


Principper for hjemmearbejde i lovgivningsmæssigt perspektiv

For så vidt angår det fysiske arbejdsmiljø er arbejdsmiljølovgivningen for hjemmearbejde med baggrund i coronakrisen i gang med at blive ændret. Der er således behov for at følge disse ændringer tæt, da de vil være rammesættende for mulighederne for hjemmearbejde.

 

I Hvidovre Kommune vil tilbuddet om tidsbegrænset hjemmearbejde, som det fremgår ikke være et krav fra arbejdsgiver men være baseret på frivillige individuelle aftaler. Uagtet dette har medarbejdere og ledelsen en fælles interesse i at finde fælles løsninger indenfor lovgivningens rammer. Når hjemmearbejdet foregår over en vis periode og har et vist omfang, gælder der krav i forhold til indretning af arbejdsstedet og til skærmarbejdet.

 

Center for Økonomi og Personale arbejder på at kunne fremlægge konkretiserede forslag til, hvorledes arbejdsmiljøhensynet håndteres bedst muligt – givet behov, ønsker og rammer.

 

Sikring af arbejdsmiljøet i hjemmet

For at imødegå de fysiske arbejdsmiljømæssige udfordringer, der kan opstå som følge af et hjemmearbejde af begrænset varighed baseret på frivillighed, vil der være behov for, at organisationen stiller ressourcer til rådighed.

 

Udgifter til sikring af arbejdsmiljøet i hjemmet afholdes inden for eksisterende rammer herunder mulighed for ansøgning til FAR (Forum for Arbejdsmiljø og Risikovurdering. Eventuelle inventarindkøb til etablering af hjemmearbejdsplads betragtes som udlån.

 

Indkøb kan omhandle fysiske midler som fx borde, skærme, stole mv.

 

Evaluering

For at vi kan sikre bedst mulig kvalitet i vores service til borgerne er der naturligvis behov for, at vi får evalueret på organisationens erfaringer med den øgede brug af hjemmearbejde; herunder arbejdsmiljø i hjemmet, digitale mødeformer, praktisering af principper og anvendelsen af de økonomiske midler til sikring af arbejdsmiljøet.

 

Der skal således følges op både i Direktion, ChefForum, ledergrupper og i MED-organisationen. Evalueringsopgaven vil blive forankret i HR og Udvikling i Center for Økonomi og Personale. Direktionen vil tage stilling til evalueringsprocessen på møde efter sommerferien.

 

I efteråret 2021 afholdes en temadag med titlen ”robust organisation i et coronaperspektiv”, hvor formålet er at få sat fokus på, hvordan læring fra corona kan bidrage til at skabe, opretholde og udvikle på relationer, samarbejde og fleksibilitet i organisationen. Målgruppen for temadagen er ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til sikring af arbejdsmiljøet i hjemmet afholdes inden for eksisterende rammer herunder mulighed for ansøgning til FAR (Forum for Arbejdsmiljø og Risikovurdering).

Retsgrundlag

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 247 af 2. april 2003 om begrænsninger i anvendelsen af lov om arbejdsmiljø på arbejde, som udføres i den ansattes hjem. At-vejledning d.2.9-2 om hjemmearbejde af den 1. oktober 2003.

Bilag

 1. Bilag A - Produktivitet før og under corona (pdf)
 2. Bilag B - Evaluering af corona-perioden, samlet rapport (pdf)
 3. Bilag C - Notat om regler og undtagelser i arbejdsmiljølovgivningen for kontor- og skærmarbejde ved hjemmearbejde (pdf)

12. Orientering - Afslutning af nybyggeri i afdeling Vojensvej, Boligforeningen Hvidovrebo

Beslutningstema

Boligorganisationen Boligforeningen Hvidovrebo (herefter Hvidovrebo) har ansøgt og fået en forhåndsgodkendelse af et nybyggeri i afdelingen 8, Vojensvej.

 

Nybyggeriet var en fortætning af det eksisterende byggeri, som i forvejen efter en brand medførte en større renovering af blok 18. Man ønskede at påføre en ekstra etage på blok 18, hvormed der opførtes seks nye almene familieboliger.

 

Afdelingsmødet for afdeling 8, Vojensvej godkendte ikke projektforslaget om at opføre seks nye boliger.

 

Kommunalbestyrelsen orienteres om at projektet bortfalder, og tiltag som er iværksat tilbagekaldes.

 

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 

 1. at tage orientering om, at det forhåndsgodkendte projektidé i afdeling 8, Vojensvej, Hvidovrebo afsluttes, til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2021

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Efter en brand, som medførte større skade på blok 18, opstod en projektidé om at fortætte bebyggelsen og påføre en ekstra etage på blok 18. Dermed kunne der opføres seks nye almene familieboliger.

 

Hvidovrebo ansøgte om forhåndsgodkendelse af idéen og kommunalbestyrelsen gav sin tilslutning hertil.

 

Projektet blev herefter konkretiseret i et samarbejde mellem organisationsbestyrelsen, afdelingsbestyrelse, forretningsføreren og ekstern rådgiver Friis Andersen Arkitekter. Der var også nedsat en styregruppe for projektet, hvis opgave det var at gennemarbejde projektet og sikre forankring i afdelingen.

 

Administrationen har også modtaget en dispensationsansøgning fra lokalplanen fra Friis Andersen Arkitekter til opførelse af den ekstra etage på blok 18. Der blev igangsat nabohøring hos de omkringliggende ejendomme, som er beliggende i Rødovre Kommune. Høringsperioden gik til den 16. juni 2021.

 

Hvidovrebo har via deres forretningsfører FA09 nu meddelt, at beboerne på afdelingsmødet den 7. juni 2021 ikke stemte for, at der skulle opføres seks nye boliger på blok 18.

 

Administrationen meddeler Hvidovrebo, at forhåndsgodkendelsen bortfalder, og administrationen har afsendt orienteringsbreve til de berørte naboer for at oplyse, at projektet er bortfaldet.

 

 

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 8. februar 2021, pkt. 3 at tilkendegive over for Hvidovrebo, at kommunen som udgangspunkt er indstillet på at imødekomme et ønske om fortætning i form af nybyggeri af en etage samtidig med renovering af den nedbrændte bygningskrop.

 

Boligpolitik, vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2019. Boligpolitikken har til formål at sikre, at udbuddet af boliger matcher fremtidens behov, og at boligudviklingen bidrager til at skabe en bedre by som helhed, herunder at der sker fortætning, Fokusområde 4.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

 

 

Retsgrundlag

Almenboliglovens §§ 5 b – 6f, 28, 37, 91, 97, 98, jf. Lovbekendtgørelse om almene boliger m.v. nr. 1203 af 3. august 2020.

 

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


13. Orientering - Tilladelse til skole på forurenede grunde

Beslutningstema

Hvidovre Privatskole har ansøgt om tilladelse til at ændre anvendelsen på Gungevej 1 og 2 til skoleformål. Denne ændring kræver tilladelse efter jordforureningsloven, da ejendommene er kortlagte som forurenede.

 

Center for Plan og Miljø har til hensigt, at give tilladelse til skoleformål i 3 bygninger på ejendommene, da det ved forureningsundersøgelser er dokumenteret, at jordforureningen ikke udgør en risiko for elevernes sundhed eller for miljøet i øvrigt.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget

 

 1. at tage orienteringen om at give tilladelse til skoleformål på Gungevej 1 og 2 til efterretning

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2021

Økonomiudvalget tog orienteringen, om at give tilladelse til skoleformål på Gungevej 1 og 2, til efterretning.

Sagsfremstilling

Hvidovre Privatskole skal flytte til nye bygninger og har fundet ejendommene Gungevej 1 og 2 egnede til dette formål.

 

På Gungevej 1 og 2 vil Hvidovre Privatskole anvende 4 bygninger til skoleformål (bygning 2, 3, 4 og 5), se bilag 1 ”Situationsplan Gungevej 1 og 2, Fremtidige forhold”. På Gungevej 2 skal bygning 1, der i dag bruges til Genbrugshal, ikke anvendes af Privatskolen.

 

Privatskolen ansøgte i sommeren 2020 om tilladelse til at ændre anvendelsen af Gungevej 1 og 2 fra erhverv til skoleformål. Ejendommene er kortlagte som forurenede pga. tidligere erhvervsaktiviteter, og ændring fra erhverv til skole kræver derfor en tilladelse efter jordforureningslovens § 8.

 

Tilladelsen skal sikre, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt for eleverne og at ændringen ikke spreder forureningen i jord og grundvand. Desuden skal tilladelse sikre, at en senere forureningsoprensning, der foretages af regionen, ikke fordyres.

 

Når en ansøgning om § 8 tilladelse sikrer disse forhold og i øvrigt opfylder de forureningsfaglige standarder, skal kommunen meddele tilladelse.

 

Fra sommeren 2020 og til ultimo februar 2021 har Hvidovre Privatskole foretaget forureningsundersøgelser på begge grunde.

 

I tre af de fire bygninger, som Privatskolen ønsker anvendt, er der kun påvist et lavt forureningsniveau. Privatskolen ønsker derfor at starte skoleaktiviteterne på Gungevej med bygningerne 2, 3 og 4, se bilag 1 ”Situationsplan Gungevej 1 og 2, Fremtidige forhold”.

 

Center for Plan og Miljø har modtaget tilstrækkelig dokumentation for forureningssituationen på grundene og i bygningerne 2, 3 og 4, og vurderer på den baggrund, at der ikke er risiko for elevernes sundhed samt risiko for yderligere spredning til jord og grundvand.

 

Der er dermed grundlag for at give tilladelse til at ændre anvendelsen til skoleformål efter jordforureningslovens § 8, se bilag 2 ”Udkast til § 8 tilladelse Gungevej 1 og 2”. Center for Plan og Miljø har på den baggrund udarbejdet udkast til tilladelse og Region Hovedstaden har haft udkast til tilladelse i høring. Regionen har ikke haft bemærkninger til udkastet.

 

Center for Plan og Miljø har derfor til hensigt, at sende udkast til tilladelse i høring hos ansøger omhandlende bygning 2, 3 og 5. Tilladelsen omfatter ikke bygning 4, som vil være aflåst og uden adgang for elever.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Retsgrundlag

Jordforureningslovens § 8(lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 med senere ændringer).

Høring

Ansøger partshøres efter forvaltningslovens § 19. Udkast til § 8 tilladelse sendes i partshøring hos ansøger

Bilag

 1. Bilag 1_ Situationsplan_Fremtidige forhold.pdf (pdf)
 2. Bilag 2_ Udkast til § 8 tilladelse Gungevej 1 og 2 (pdf)

14. Beslutning - Udlejning af arealer på Hvidovre Havn og delegation af beslutningskompetence

Beslutningstema

Der er enkelte ledige arealer på Hvidovre Havn, som kan udlejes midlertidigt til sport og rekreative formål, som passer med havnens aktiviteter. Det kan understøtte, at der bliver mere liv på havnen, indtil havnens udviklingsprojekter er gennemført.

 

For at signalere til omgivelserne, at havnen står foran nogle ændringer, som cementerer havnen som et sted, hvor foreninger og borgere bruger havnens faciliteter til fritid, sport og rekreative formål, anbefaler administrationen, at der skabes midlertidige aktiviteter til gavn for havnens brugere.

 

Det anbefales yderligere, at der politisk tages overordnet stilling til, hvilke kriterier man skal benytte for at vælge mellem de aktiviteter, man ønsker på havnen, og at administrationen får kompetencen til at meddele de nødvendige tilladelser. 

 

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Bygge- og Planudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende, at arealer ved havnen midlertidigt udlejes til havne- og vandaktiviteter eller rekreative formål.
 2. at godkende kriterier for valg af de midlertidige aktiviteter, der kan tillades på havnen, og at godkende, at Center for Trafik- og Ejendomme bemyndiges til at meddele midlertidige tilladelser.
 3. at godkende, at Center for Plan og Miljø bemyndiges til at meddele midlertidig dispensation fra lokalplaners anvendelsesbestemmelser efter planlovens § 19, stk. 1. 
 4. at godkende, at Center for Politik og Ledelse bemyndiges til at indgå lejeaftalerne.

 

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 07-06-2021

Ad 1.-4. Anbefales godkendt, med det stillede ændringsforslag om, at udlejningen foregår i dialog med de relevante foreninger.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-06-2021

Ad 1.-4. Anbefales godkendt, med et enigt udvalgs stillede ændringsforslag om, at udlejningen foregår i dialog med de relevante foreninger, og at udlejningen skal kunne foregå hele året og ikke kun i sommerperioden.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2021

Ad 1. – 4. Bygge- og Planudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har i samarbejde med Center for Trafik og Ejendomme og Center for Plan og Miljø udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Flere erhvervsdrivende har rettet henvendelse til administrationen om at få lov til midlertidig at leje et areal i Hvidovre Havn, hvorfra de kan sælge eller udleje produkter, som er relaterede til havne- og vandaktiviteter eller sælge mad og drikke. Lejerne ønsker salget eller udlejen skal foregå fra transportcontainere eller andre simple og rå konstruktioner, som kendes fra Københavns madmarkeder og strandparker.

 

Planlovens begrænsninger

Lokalplan 316 for Hvidovre Havn fastlægger anvendelsen til offentlige formål. Området må kun anvendes til lystbådehavn med tilhørende klubhuse, cafeteria, kiosk, handel med bådudstyr, værksteder, offentligt toilet, parkering, ophalerplads, kloakpumpestation, samt brevdueforening.

 

Generelt kan man ikke fravige anvendelsesbestemmelserne i en lokalplan, heller ikke ved dispensation. Men planloven giver mulighed for at meddele en tidsbegrænset dispensation til at fravige de fastlagte anvendelser i op til 3 år til midlertidige aktiviteter. Der vil ikke kunne dispenseres til anlæg og lignende, der ikke vil kunne fjernes, eller som på anden måde vil medføre en permanent ændring eller påvirkning af området. Ligeledes vil der som udgangspunkt ikke kunne dispenseres til meget omkostningsfulde konstruktioner, som kun vanskeligt vil kunne fjernes.

 

Ledige arealer

Der er et ledigt byggefelt på den nordlige mole, øst for stedet, hvor søspejdernes klubhus skal genopføres (vedlagt som bilag ”kort over ledigt byggefelt”).

 

Administrationen vurderer, at der kan være plads til 2-3 lejere på arealet, da en del af byggefeltet skal bruges som oplagsplads ved molebyggeriet, ved genopførelsen af søspejdernes klubhus, samt at arealet også bruges til større arrangementer, som ex. triatlonstævne.

 

Erhvervsaktiviteter på dette sted forudsætter dog, at Kystdirektoratet også meddeler tilladelse, da arealerne er omfattet af strandbeskyttelseslinjen. Derfor vil den endelige indgåelse af erhvervslejemålet gøres betinget af, at denne godkendelse opnås.

 

Der er for nuværende ikke andre disponible områder på havnen, da disse enten er disponeret over ved brugs- eller lejeret til de foreninger, som i forvejen har etableret sig på havneområdet.

 

Udlejning af arealer

En kommune, som ejer fast ejendom, som den for en kortere eller længere periode ikke selv skal benytte til normale kommunale formål, kan udleje den på markedsvilkår. Hvidovre Kommune skal ikke benytte det ledige byggefelt permanent førend havneprojektet er gennemført og kan derfor for en midlertidig periode udleje arealet. Derudover bør udlejning ske til et kommunalt formål, som er at sikre havnens og strandens bevarelse som attraktivt rekreativt område i sommerperioden.

 

Administrationen foreslår, at lejerne tilbydes en op til 3-årig lejeaftale for månederne maj, juni, juli, august, september i årene 2021-2023. Lejeaftalerne vil også tage højde for det udviklingsarbejde, som Hvidovre Havn står over for, så eventuelle lejemål kan opsiges eller ændres under hensyn til de arbejder, der skal foregå på havnen.

 

For året 2021 kan udlejen påbegyndes efter opnåelse af dispensation efter planloven, dispensation fra kystdirektoratet og udarbejdelse af lejeaftale. Det er dog forskelligt fra erhvervsdrivende til erhvervsdrivende, hvor hurtigt man kan etablere det midlertidige salgsområde. Derfor kan det være begrænset, hvor meget der kan nås til sommeren 2021.

 

Udlejning skal ske til markedsleje. Administrationen har endnu ikke undersøgt, hvad markedslejen kan udgøre. Markedslejen vil være påvirket af, at det er begrænsede tidsperioder, at der er særlige opsigelse- og ændringsvilkår, og at lejer skal bære alle omkostninger til etablering og afvikling, ex. fremføring af el og vand.

 

Valg mellem potentielle lejere

Administrationen vil på kommunens hjemmeside annoncerer, hvad det er for nogle politisk valgte kriterier der for at udvælge de midlertidige aktiviteter, som ønskes på havnen. 

 

Det er derfor nødvendigt at opstille en række kriterier, så valget af lejere sker på et ensartet grundlag og sådan, at valget samlet set sikrer, at det kommunale formål med udlejningen opnås.

 

Administrationen foreslår, at de indkomne ansøgninger vurderes efter følgende kriterier:

 

 • Relevans i forhold til havneaktivitet (havne- eller vandaktiviteter).
 • Relevans i forhold til at tilføre havnen spise- og drikkemuligheder.
 • At lejerne tilsammen både tilfører havnen havne- og vandaktiviteter og spise- og drikkemuligheder.

 

For at sikre, at de erhvervsdrivende har lige muligheder for at ansøge foreslår administrationen:

 

 • Center for Trafik og Ejendomme annoncerer via www.hvidovre.dk
 • Center for Trafik og Ejendomme udvælger på baggrund af de politisk valgte kriterier de midlertidige aktiviteter
 • Center for Plan og Miljø giver midlertidige dispensation fra lokalplanen.
 • Center for Politik og Ledelse udarbejder lejeaftale.
 • Center for Politik og Ledelse ansøger sammen med de udvalgte lejere Kystdirektoratet om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen.
 • Teknik- og Miljøudvalget orienteres om de valgte lejere og dispensationer.

 

Dispensationer fra Delegationsplanen for Hvidovre Kommune

Administrationen forslår, at den bemyndiges til at vælge mellem ansøgerne efter de opstillede politisk valgte kriterier for midlertidige aktiviteter, give dispensation fra planloven, og indgå lejeaftalerne. Det sker for at sikre, at der kan opstartes lejemål allerede for sæson 2021, og for at der fremadrettet kan være en smidig proces, hvis en lejer fx ønsker at opsige, og der skal vælges en anden.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Udlejning skal ske til markedsleje og administrationen har endnu ikke undersøgt, hvad markedslejen kan udgøre. Udlejning af arealerne vil medføre en lejeindtægt, som vil tilgå kassebeholdningen.

Retsgrundlag

En kommune som ejer fast ejendom, som den for en kortere eller længere periode ikke selv skal benytte til normale kommunale formål, kan udleje den på markedsvilkår. Det følger af de uskrevne kommunalfuldmagtsregler.

 

Der kan meddeles midlertidig dispensation fra lokalplaners anvendelsesbestemmelser efter planlovens § 19, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af den 1. juli 2020 med senere ændringer.

 

Inden for strandbeskyttelseslinjen må der ikke ske ændring i tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen. Der må f.eks. ikke placeres bebyggelse, ske beplantning eller terrænændringer, etableres hegn eller placeres campingvogne og lignende. Dette er fastlagt i Naturbeskyttelseslovens § 15, stk. 1, jf.  lovbekendtgørelse nr. 240 af den 13. marts 2019 med senere ændringer.

 

Lokalplan 316, Hvidovre havn.

 

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

 

Bilag

 1. Kort over ledigt byggefelt (pdf)

15. Beslutning - Endelig godkendelse af Skybrudsplan 2020

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har haft Skybrudsplan 2020 i høring i perioden d. 16. marts -13. april 2021.

Forsyningsselskabet HOFOR har i høringsperioden haft mindre bemærkninger til planen, som Administrationen efterfølgende har indarbejdet i skybrudsplanen. Der er ikke indkommet yderligere høringssvar.

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende skybrudsplanen for Hvidovre Kommune

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 07-06-2021

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2021

Bygge- og Planudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Kommunalbestyrelsen har d. 23. marts 2021, pkt. 31 godkendt at sende Skybrudsplan 2020 i høring. Der er kun indkommet bemærkninger fra HOFOR angivet i vedlagte hvidbog (bilag 1). Administrationen har tilrettet skybrudsplanen jævnfør disse bemærkninger (bilag 2).

 

Skybrudsplanen anvendes som et overordnet beslutningsværktøj til at vurdere, hvordan og hvor meget regnvand der strømmer på overfladen. I sammenhæng med spildevandsplanen, som angiver serviceniveauet for kloakkerne, er planerne med til at vise, hvor der skal være indsatser i forhold til håndtering af daglig regn og skybrud. 

 

Rammer og servicemål fra skybrudsplanen indgår i Kommuneplan 2021, så der er en sammenhæng i arbejdet med at sikre Hvidovre Kommune mod skybrud.

 

Administrationen koordinerer både planer og projekter med Forsyningsselskabet HOFOR, som er den vigtigste samarbejdspartner i dette arbejde.

 

Skybrudsplanen og spildevandsplanen danner rammerne for bl.a. Harrestrup Å projektet i Vigerslev Parken og Stormflodsarbejdet, hvor det skal sikres, at der er taget højde for både vandet fra havet og baglandet til Hvidovre Kommune.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. november 2014 ”Hvidovre Kommunes Strategi for Klimatilpasning” som punkt 9. Strategien sætter mål for skybrudsikring i kommunen.

 

Programledelse for klimatilpasning og stormflodssikring er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 26. september 2017, punkt 28.

 

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. oktober 2016 ”Kommuneplan 2016”, som punkt 5. I kommuneplanen er det besluttet, at der skal laves konkrete handlingsplaner for håndtering af skybrudsregn. Skybrudsplanen vil med de opdaterede oversvømmelseskort, være et vigtigt grundlag.

 

Beslutning om servicemål for vand på terræn ved skybrud er godkendt i Teknik- og Miljøudvalget den 5. oktober 2020, punkt 12.

 

Budgetaftalen for 2021 med tilhørende baggrundsnotater, Temaanalyse – Klimatilpasning i Hvidovre Kommune. 

 

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 23. marts 2021 skybrudsplanen og godkendte samtidigt at sende denne i 4 ugers høring.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til den overordnede skybrudssikring forventes betalt af HOFOR gennem medfinansieringsordningen, det vil sige via vandafledningsbidraget. Grundejere er selv ansvarlige for skybrudssikring på egen grund. Hvidovre Kommune skal dermed selv skybrudssikre egne ejendomme for at forebygge skader.

 

Økonomien vil blive konkretiseret i lokale planer, som opsætter specifikke løsningsforslag, og afsættelse af konkrete beløb sker i forbindelse med de specifikke projekter. De konkrete skybrudsløsninger vil tage udgangspunkt i den afsatte pulje på 5 mio. kr. årligt bl.a. til klimaformål.

Retsgrundlag

 

Kommunerne er i henhold til Aftale om kommunernes økonomi for 2013 mellem regeringen og KL forpligtet til at gennemføre en risikokortlægning og udarbejde en klimahandlingsplan.

Skybrudsplanen er en del af dette arbejde.

Høring

Skybrudsplanen har været i 4 ugers høring i perioden 16. marts – 13. april 2021. Der er kun indkommet bemærkninger fra HOFOR

Miljømæssige konsekvenser

I forbindelse med udarbejdelse af skybrudsplanen, er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning efter Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020).

 

Administrationen har efter miljøvurderingslovens § 10 vurderet, at der ikke skal gennemføres

en miljøvurdering, jf. lovens § 8, stk. 1 og 2.

 

Afgørelsen om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, har herefter været offentliggjort, jf. VVM-lovens § 33. Der har ved offentliggørelsen været angivet klagevejledning, jf. VVM-lovens § 48, stk. 3.

Bilag

 1. Bilag 1. Hvidbog for kommentarer til partshøringen af udkast til Skybrudsplan 2020 (pdf)
 2. Bilag 2 til dagsordenspunkt. Regnvandets veje - Skybrudsplan 2020 Hvidovre Kommune (docx)

16. Orientering om headspace Hvidovres arbejde i 2020

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen besluttede med budgetaftalen for 2017, at Hvidovre Kommune skulle etablere et headspace-tilbud til unge 12-25-årige. Hvidovre Kommune har fra 2017 haft en samarbejdsaftale med headspace.

 

Børne- og Uddannelsesudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget orienteres om headspaces arbejde.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget

 1. at tage orienteringen om headspace Hvidovre til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-06-2021

 

 Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-06-2021

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2021

Økonomiudvalget tog orienteringen om headspace Hvidovre til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Der gives en status på headspace Hvidovres arbejde (vedlagt som bilag ”Årsrapport headspace Hvidovre 2020”).

 

Med budgetaftalen for 2017 besluttede kommunalbestyrelsen, at Hvidovre Kommune skulle oprette et headspacetilbud i Hvidovre.

 

headspace er:

 

 • et tilbud til 12-25-årige,
 • et før-kommunalt tilbud, som giver anonym rådgivning om fx mangel på selvværd, stress, depression, uddannelse, job, familie, sociale problemer, stofmisbrug, mobning eller ensomhed,
 • et supplement til de tilbud, som i forvejen findes til målgruppen.

 

I headspace kan børn og unge i alderen 12-25 år komme direkte fra gaden og få en samtale med en ungerådgiver. Der er ingen ventetid, det er gratis og anonymt, og det foregår på de unges præmisser.

 

headspace er et initiativ under Det Sociale Netværk og er støttet af blandt andet satspuljemidler og en række forskellige fonde.

 

headspace ligger i 25 byer: Aabenraa, Aalborg, Aarhus, Albertslund, Ballerup, Billund, Esbjerg, Fredericia, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Guldborgsund, Helsingør, Herning, Hjørring, Horsens, Hvidovre, Kalundborg, København, Lolland, Lyngby-Taarbæk, Odense, Roskilde og Rødovre, Slagelse.

Hvert af landets headspace-centre har både fastansatte medarbejdere samt en række frivillige.

 

headspace har på landsplan mere end 600 frivillige, der sidder klar i de fysiske centre, på chatten, ved telefonen og på mail, men også ude på uddannelsesstederne og der, hvor unge kommer til dagligt.

 

headspace Hvidovre

headspace Hvidovre har lokaler på Hvidovrevej 253B og holder åbent tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12.00-18.00.

 

2020 har været et særligt år i headspace ligesom for resten af samfundet med nedlukning og nedgang i aktiviteter som følge af corona.

 

Af headspaces årsrapport fremgår det, at der i 2020 i gennemsnit var 8,6 unikke unge pr. måned, der fik personlig rådgivning af headspace Hvidovre, i 2019 var det 12,3 unikke unge pr. måned (dækker både samtaler i headspaces lokaler og korte samtaler ved udgående aktiviteter). 60 % af de unge har 1-3 samtaler med headspace. I 2020 blev der afholdt 246 samtaler, hvor der i 2019 blev afholdt 350 samtaler.

 

Til trods for corona har headspace øget antallet af udgående aktiviteter til 56 i 2020 mod 40 i 2019.

 

72 % af de unge, headspace Hvidovre har samtaler med, er piger. Ligesom 72 % af de unge, der henvender sig i headspace Hvidovre bor i Hvidovre.

 

Headspace opgør hvilke emner, de unge henvender sig omkring. De mest hyppige emner i Hvidovre i 2020 er disse:

 1. Konflikter med venner og/eller familie
 2. Håndtering af hverdagen
 3. Bekymring/utryghed/angstfølelse
 4. Uddannelse/arbejde
 5. Tristhed/nedtrykthed/depressive tanker
 6. Identitet og selvværd, hvem er jeg og hvad kan jeg?
 7. Præstationspres/stress
 8. Kæresteproblemer
 9. Bekymring for ven eller familiemedlem
 10. Vold, overgreb, traumatisk oplevelse
 11. Mobning (nuværende eller tidligere)
 12. Ensomhed

 

headspace Hvidovre er forankret i Center for Beskæftigelse og Borgerservice, som finansierer det årlige tilskud til headspace, mens Center for Børn og Familie leverer den kommunale medarbejder, der sidder i headspace 10 timer ugentligt. Center for Børn og Familie og Center for Beskæftigelse og Borgerservice deler finansieringen af de 10 timer.

Politiske beslutninger og aftaler

Med budgetaftalen for 2017 besluttede kommunalbestyrelsen, at Hvidovre Kommune fra januar 2017 til 31. december 2018 etablerer en afdeling af headspace.

På møde den 10. december 2018, punkt 7, godkendte Økonomiudvalget, at samarbejdet med headspace skulle forlænges til den 31. december 2019.

På møde den 9. december 2019, punkt 8 besluttede Økonomiudvalget, at samarbejdsaftalen med headspace forlænges med to år for 2020 og 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen har i medfør af Serviceloven ansvar for, at kommunen tilrettelægger en indsats, der sikrer sammenhæng mellem kommunens generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte, jf. § 11, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 1287 af 28. august 2020 med senere ændringer.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Årsrapport headspace Hvidovre 2020 (pdf)

17. Beslutning - Klub Nord udvidelse

Beslutningstema

Der blev i budget 2020-2023 afsat 7,9 mio. kr. til udvidelse af Klub Nord, beliggende på Hvidovregade 20. Udvidelse omfattede udvidelse af nuværende arealer med aktivitetsrum, garderobe og toilet, herunder opførelse af nyt og større byggeri i stedet for de nuværende slidte pavilloner.Udvidelsen af Klub Nord skulle frigøre Femagervejens Fritidscenter til salg.

 

På baggrund af efterfølgende genberegninger af kapacitetsbehov samt lokalplanbehov blev budgettet øget til 12,8 mio. kr. i forbindelse med budgetaftalen for 2021-2024.

 

På baggrund af ovenstående forhold samt høstede erfaringer fra Klub Nord med brug af Femagervejen under Corona-nedlukningen er der udarbejdet to forslag til udvidelse af Klub Nord.

Indstilling

Direktionen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

1.  at beslutte, hvilket af de to scenarier 1 eller 2 med tilhørende budget for udvidelse af Klub Nord, der skal gennemføres:
 

 1. Hvidovregade 20 udvides med 300 kvm

Udgift: 12,8 mio. kr.

Evt. afledt behov for kapacitetsudvidelse på skoler er p.t. ikke estimeret. Femagervej frasælges (vurdering 2,7 mio. kr.)

Pavillon (85 kvm) nedrives og klub udvides med ny tilbygning på 300 kvm. Samlet fodaftryk fra bygninger på Hvidovregade 20: 470 kvm.  

Samlet kapacitet til i alt 275 klubmedlemmer.

 

 1. Hvidovregade 20 ombygges og udvides med 195 kvm, Femagervej opgraderes

Udgift: 10,8 mio. kr., fordelt på 0,4 mio. kr. til opgradering Femagervej og 10,4 mio. kr. til udvidelse Hvidovregade.

Hvidovregade: Pavillon ombygges indvendigt (85 kvm) og klub tilbygges med 195 kvm.

Samlet fodaftryk fra bygninger på Hvidovregade 20: 450 kvm.  

Femagervej: Opgraderes.

Samlet kapacitet til i alt 325 klubmedlemmer.
 

 

2.  at godkende anlægssummen og bevillingsændringerne for det valgte scenarie

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-06-2021

Ad 1.

For: Gruppe A, F, O, V og Liste H

Imod: Lisa Skov (UP), med bemærkning om, at forældrebestyrelsen og ledelsen bør lave høringssvar inden Teknik- og Miljøudvalget træffer beslutning om scenarier.

 

Ad 1. Scenarie 2 anbefales godkendt.

 

Ad 2.

For: Gruppe A, F, O, V og Liste H.

Imod: Lisa Skov (UP) med henvisning til ad. 1.

 

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-06-2021

Ad 1.

For: Gruppe A, F, O og Ø.

Imod: Lisa Skov (UP) med bemærkning om, at forældrebestyrelsen og ledelsen bør lave høringssvar inden Børne- og Uddannelsesudvalget træffer beslutning om scenarier.

 

Scenarie 2 anbefales godkendt.

 

Udvalget ønsker en udtalelse fra forældrebestyrelsen og ledelsen til behandlingen i Økonomiudvalget.

 

Ad 2.

For: Gruppe A, F, O og Ø.

Imod: Lisa Skov (UP).

 

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2021

Ad 1. og 2.
Børne- og Uddannelsesudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme (TOE) og Center for Skole og Uddannelse (SKO) har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

I det oprindelige anlægsbudget for 2020-2023 var projektets budget på 7,9 mio. kr. og omfattede:

Udvidelsen af Klub Nord frigør Femagervejens Fritidscenters lokaler, som herefter kan sælges. Udvidelse af nuværende arealer med aktivitetsrum, garderobe og toilet, herunder opførelse af nyt og større byggeri i stedet for de nuværende slidte pavilloner

 

Der blev i Budgetaftalen 2021-2024 afsat i alt 12,8 mio. kr. til udvidelse af Klub Nord, idet

Genberegning nu omfattede en kapacitetsudvidelse med 40 yderligere børn, som følge af udvidelsen af Holmegårdsskolen, etablering af nyt køkken, som følge af tilgangen samt myndighedskrav og forudsætning for materialer og forhold mv. beskrevet i Lokalplan 137.

 

Ændrede ønsker til Femagervej

Siden foråret 2020 har Klub Nord grundet Coronarelaterede krav og sundhedsfaglige retningslinjer været nødsaget til at gøre fuldt brug af matriklerne Hvidovregade 20 samt Femagervej 37. Hvidovregade har været forbeholdt de yngste klubmedlemmer og Femagervej har været forbeholdt de ældste.

 

Trods de utidssvarende fysiske rammer på Femagervej 37, så er der alligevel gjort gode erfaringer på denne matrikel, i og med at de ældste klubmedlemmer finder rammerne passende til deres behov for aktiviteter, social interaktion og samvær. I det forløbne år har Klub Nord, som en af de få klubber, formået at fastholde medlemstallet hos de ældste klubmedlemmerne, og klubbens erfaringer peger på, at det netop er rammerne på Femagervej 37, som viser sig at være attraktive for de ældste klubmedlemmer.

 

Der opleves primært fordele ved at have klubmedlemmerne opdelt efter alder og interesser på de to fysisk separate matrikler. På baggrund af disse erfaringer anbefales Klub Nord, ud fra et pædagogisk og trivselsrelateret perspektiv, fremadrettet at blive placeret på matriklerne Hvidovregade 20 samt Femagervej 37, jf. scenarie 2.

 

Kapacitetsdata primo 2021

Pr. 1. februar 2021 har klubben 280 medlemmer. 1. maj 2020 var medlemstallet 338.  Klubben har pt. 92 medlemmer på venteliste til 1. maj. Klubben forventes at optage ca. 60 nye medlemmer inden for den fysisk maksimale kapacitet. Det betyder, at en række klubmedlemmer tvinges over i deres 2. prioritetsønske. Der forventes et medlemstal på 325 pr. 1. maj 2021 samt 10-14 ansatte.

 

Scenarier

De to scenarier for udvidelse af Klub Nord er beskrevet detaljeret i bilagsmaterialet.
Herunder følger en kort opsummering af scenarier:

 

I begge scenarier er der behov for en medlemskapacitet på 325 medlemmer pr. 1. maj 2021 samt 10-14 ansatte. I scenarie 1 kan der maks. tilbydes 275 medlemspladser, hvilket medfører et behov for at etablere de resterende 45 – 50 medlemspladser andetsteds i distrikt Hvidovre Nord. Man kan f.x. udvide SFO2 på Præstemoseskolen. Scenarie 2 kan tilbyde 325 medlemspladser.
 

De to scenarier skal opfylde planbestemmelser omkring p-pladser på Hvidovregade 20.

Lovliggørelse af p-pladsforhold vil optage min. 70 kvm af legeplads på Hvidovregade 20

 

Scenarie 1. Hvidovregade 20 pavillon nedrives og klub udvides med 300 kvm.

Samlet fodaftryk fra bygninger på Hvidovregade 20: 470 kvm.  
Ny kapacitet til i alt 275 klubmedlemmer.

Resterende 45-50 medlemmer fordeles ud på de to skoler i nord.

Udgift 12,8 mio. kr. Ejendommen Femagervej 37 sælges, vurdering 2,7 mio. kr.

Evt. afledt behov for kapacitetsudvidelse på skoler er p.t. ikke estimeret.

 

Scenarie 2. Hvidovregade 20 indvendig ombygning af pavillon samt udvidelse med 195 kvm.

Samlet fodaftryk fra bygninger på Hvidovregade 20: 450 kvm

Femagervej 37 opgraderes
Kapacitet i Hvidovregade: ca. 220 medlemmer (4.–5. kl.) samt 8–10 ansatte.
Femagervej: ca. 105 medlemmer (6.–8. kl.) samt 5-6 ansatte.
Udgift 10,8 mio. kr., fordelt på 0,4 mio. kr. til opgradering Femagervej og 10,4 mio. kr. til udvidelse Hvidovregade.

 

Tidsplan

Hvidovregade 20: 2,5 – 3 år fra scenarie er besluttet. Dette forudsætter, at afklaringer vedrørende de øvrige ejendomme i lokalplanens udstrækning har fundet sted, så lokalplanarbejdet for området kan skride frem. 

Politiske beslutninger og aftaler

Der blev i budget 2020-2023 afsat 7,9 mio. kr. til udvidelse af Klub Nord, beliggende på Hvidovregade 20. Udvidelse omfattede udvidelse af nuværende arealer med aktivitetsrum, garderobe og toilet, herunder opførelse af nyt og større byggeri i stedet for de nuværende slidte pavilloner.Udvidelsen af Klub Nord skulle frigøre Femagervejens Fritidscenter til salg.

 

På baggrund af efterfølgende genberegninger af kapacitetsbehov samt lokalplanbehov blev budgettet øget til 12,8 mio. kr. i forbindelse med budgetaftalen for 2021-2024.

Økonomiske konsekvenser

Der er på projekt 5800 Klub Nord, udvidelse af arealer afsat 12,8 mio. kr. i budget 2021-2022, heraf 5,3 mio. kr. i 2021 og 7,5 mio. kr. i 2022.

 

Administrationen har udarbejdet to forslag til renovering og udvidelse af Klub Nord. De økonomiske konsekvenser afhænger af, hvilket scenarie der besluttes.

 

Scenarie 1

Der ansøges om anlægsbevilling på 11,9 mio. kr. og der foretages en periodisering af budgettet.

Ved valg af scenarie 1 optages salg af Femagervej i anlægsbudgettet på særskilt projekt med en forventet salgsindtægt på 2,7 mio. kr. i 2023.

 

Projektets samlede økonomi, scenarie 1

Mio. kr.

2021

2022

2023

2024

I alt

Projekt 5800 Klub Nord – afsat i anlægsbudgettet

5,3

7,5

 

 

12,8

Periodisering

-4,8

-7,0

4,7

7,1

0

Anlægsudgifter i alt

0,5

0,5

4,7

7,1

12,8

 

Scenarie 2

Der ansøges om en anlægsbevilling på 9,9 mio.kr. og en tillægsbevilling på -2,0 mio. kr. i 2021 og der foretages en periodisering af budgettet.

 

Projektets samlede økonomi, scenarie 2

Mio. kr.

2021

2022

2023

2024

I alt

Projekt 5800 Klub Nord – afsat i anlægsbudgettet

5,3

7,5

 

 

12,8

Ansøgning om tillægsbevilling:

-2,0

 

 

 

-2,0

Periodisering

-2,8

-7,0

3,7

6,5

0

Anlægsudgifter i alt

0,5

0,5

3,7

6,5

10,8

 

Projektets samlede anlægsbevilling

Mio. kr.

Anlægsbevilling

Ansøgning om anlægsbevilling

I alt

Scenarie 1

0,9

11,9

12,8

Scenarie 2

0,9

9,9

10,8

 

Bilag

 1. Bilag 1_NOTAT - To scenarier 2021.05.18 (pdf)
 2. Bilag 2_Skema to scenarier. 2021.05.18 (pdf)
 3. Udtalelse fra ledelsen på Klub Nord (pdf)

18. Beslutning - Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet

Beslutningstema

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttende den 12. april 2021, at administrationen udarbejder oplæg til en kommende brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet.

 

Beslutningen blev vedtaget med ændringsforslag om, at der skal udarbejdes et spørgeskema, som udover borgerne også omfatter pårørende. Spørgsmålene skal udarbejdes, så de er let tilgængelige for alle borgerne og besvarelserne skal anonymiseres.

 

Administrationen har udarbejdet forslag til, hvordan en brugertilfredshedsundersøgelse kan gennemføres.

 

Brugertilfredshedsundersøgelsen omfatter både Center for Handicap og Psykiatris myndighedsfunktion i Voksenrådgivningen og interne og eksterne leverandører. Det er vurderingen, at en brugertilfredshedsundersøgelse af det ønskede omfang skal gennemføres af et eksternt konsulentfirma. Administrationen har derfor været i dialog med konsulentvirksomheder, der har erfaringer med tilsvarende opgaver.

 

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om der skal igangsættes en brugertilfredshedsundersøgelse i Center for Handicap og Psykiatri.

 

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

 

 1. at godkende forslag til brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet.
 2. at godkende køb af eksterne konsulenter til gennemførelse af undersøgelsen
 3. at godkende, at udgifter til brugertilfredshedsundersøgelsen på 450.000 kr. finansieres af kassebeholdningen i 2021.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-06-2021

Ad 1. Anbefales godkendt

Ad 2. Anbefales godkendt

Ad 3. Anbefales godkendt

 

Udvalget stiller ændringsforslag om, at der gennemføres en tilsvarende undersøgelse på børneområdet.

 

Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling

 

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2021

Ad 1. – 3.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. februar 2021 at sende medlemsforslag fra SF om ”undersøgelse af psykiatri- og handicapområdet” til behandling i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

 

Administrationen udarbejdede notat med dels en redegørelse om eksisterende indikatorer om brugertilfredshed i Center for Handicap og Psykiatri og dels med scenarier for, hvordan en brugertilfredshedsundersøgelse kan gennemføres.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttende den 12. april 2021, at Center for Handicap og Psykiatri udarbejder oplæg til en brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet.

 

Beslutningen blev vedtaget med ændringsforslag om, at der skal udbedes et spørgeskema, som udover borgerne også omfatter pårørende. Spørgsmålene skal udarbejdes, så de er let tilgængelig for alle borgerne ligesom besvarelserne skal anonymiseres. Derudover ønskes, at brugertilfredshedsundersøgelsen omfatter både brugertilfredsheden på myndigheds- og på udførerniveau.

 

Brugertilfredshedsundersøgelse

Administrationen har udarbejdet forslag til, hvordan en brugertilfredshedsundersøgelsen i Center for Handicap og Psykiatri kan gennemføres. I forbindelse med arbejdet med forslaget, har administrationen været i dialog med konsulentvirksomheder, som har erfaring med gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelser for andre danske kommuner. Det konkrete design til en brugertilfredshedsundersøgelse, vil blive tilpasset og udviklet i dialog med den leverandør, som der indgås kontrakt med efter indhentning af tilbud.

 

Som overordnet ramme vil brugertilfredshedsundersøgelsen omfatte voksenområdet på både myndighedsniveau og udførerniveau.  Den vil bestå af en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse for at kunne identificere generelle tendenser i borgernes besvarelser og en mere dybdegående kvalitativ interviewundersøgelse for at få uddybet og nuanceret viden om konkrete emner. Undersøgelsen vil blive rettet mod både borgere og pårørende. Ud fra kendskabet til målgruppens funktionsnedsættelser er det administrationens vurdering, at det er hensigtsmæssigt med et mindre spørgeskema med let tilgængelige spørgsmål. Desuden vil nogle borgere have behov for støtte til at svare.

 

Resultaterne vil blive samlet i en rapport, som vil blive forlagt politisk. Temaer og spørgsmål fra DHs undersøgelse vil indgå som inspiration i udarbejdelse af spørgerammeren for undersøgelsen. Det er administrationens vurdering, at det ikke vil være hensigtsmæssigt i høj grad at tage afsæt i DHs undersøgelse, da spørgsmålene er bredere og beskæftiger sig med flere fagområder.

 

Det foreslås at Voksenrådgivningen gennemfører undersøgelsen i en fastlagt periode, hvor borgere, der har kontakt med Voksenrådgivningen, tilbydes at svare på et spørgeskema i forlængelse af deres forløb. Undersøgelsen vil omfatte både borgere som modtager en afgørelse og borgere, som er i råd og vejledningsforløb.

 

Der er ca. 750 borgere, som modtager en eller flere ydelser fra HAP, som i forskellig grad har kontakt med Voksenrådgivningen. 

 

Blandt borgere, som modtager støtte fra Center for Handicap og Psykiatri, vil der blive udsendt spørgeskemaer til modtagere af bostøtte efter servicelovens § 85 og til borgere, der bor på botilbud eller i bofællesskaber efter servicelovens §§ 107 og 108 eller efter § 105 i lov om almene boliger med støtte efter servicelovens § 85. Blandt modtagere af ydelser vil det samlet set betyde, at ca. 180 borgere, som modtager bostøtte og ca. 250 borgere, som modtager støtte i et botilbud/bofællesskab vil modtage et spørgeskema.

 

Det bemærkes, at de ca. 250 borgere, der bor i botilbud/bofællesskaber, fordeler sig på ca. 130 forskellige leverandører/tilbud, hvoraf Center for Handicap og Psykiatris interne tilbud Lille Friheden, Hvidovregade og Holmelunden udgør tre.

 

Foruden gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelsen i Voksenrådgivningen og de ovennævnte ydelsesområder foreslås det, at den udarbejdes, så den også omfatter pårørende til borgere, der modtager ydelser i Center for Handicap og Psykiatri.

 

Det sidste element i brugertilfredshedsundersøgelsen er en række kvalitative interviews blandt et udvalg af borgere og/eller pårørende, som giver mulighed for en dybere viden om nuancerne i graden af tilfredshed og/eller som nedslag på områder af særlig interesse.

 

Plan for gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelsen

Nedenstående plan for gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelsen i Center for Handicap og Psykiatri forudsætter, foruden en politisk beslutning om den overordnede ramme for undersøgelsen, at der afsættes midler til gennemførelsen. Det skønnes, at aktiviteterne vil kunne gennemføres på ca. 6 måneder. Der vil være delaktiviteter i selve brugertilfredshedsundersøgelsen, som kan gennemføres parallelt. En egentlig tidsplan kan først udarbejdes i dialogen med de konsulenter, som vælges til at varetage opgaven.

 

Både DHs undersøgelse og høringssvaret fra Handicaprådet til sagen den 12. april har myndighedsområdet som omdrejningspunkt og det foreslås derfor, at brugertilfredshedsundersøgelsen først gennemførelse i Voksenrådgivningen, hvis der er behov for, at aktiviteter bredes ud.

 

 • Trin 1: Opgaven beskrives og der indhentes tilbud fra konsulentfirmaer (Administrationen)
 • Trin 2: Dialog vedr. f.eks. metode, identifikation af respondenter, spørgeramme, afrapportering og tidsplan (Administration og Konsulentfirma)
 • Trin 3: Brugertilfredshedsundersøgelse gennemføres (Konsulentfirma)

1)     Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt borgere i kontakt med Voksenrådgivningen gennemføres.

2)     Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt borgere der modtager SEL §§ 85, 107 og 108 og ABL § 105 gennemføres

3)     Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt pårørende til borgere, der modtager ydelser i Center for Handicap og Psykiatri gennemføres

4)     Kvalitative interview blandt et udvalg af borgere/pårørende til borgere, der er i kontakt med Voksenrådgivningen og/eller modtager ydelser i Center for Handicap og Psykiatri gennemføres

 • Trin 4: Brugertilfredshedsundersøgelsen afrapporteres til Hvidovre Kommune (Konsulentfirma)
 • Trin 5: Resultaterne præsenteres for Kommunalbestyrelsen (Administrationen)

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. februar 2021, punkt 4, at

medlemsforslag fra SF om ”undersøgelse af psykiatri- og handicapområdet” til behandling i

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget sendes til behandling i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 12. april 2021, punkt 3, at Hvidovre Kommune igangsætter en tilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet hurtigst muligt, og at der udarbejdes et spørgeskema, som, udover borgerne også omfatter de pårørende til de sårbare borgere, hvis det er juridisk medholdeligt. Skemaet skal sendes ud til borgerne og til deres pårørende, og svarene skal Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og administrationen efterfølgende evaluere på, og finde løsninger for. Desuden skal besvarelserne anonymiseres.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen skønner ud fra tidligere erfaringer med køb af større konsulentopgaver og dialogen med leverandørerne, at en brugertilfredshedsundersøgelse, som skitseret ovenfor, vil koste mellem 350.000 og 450.000 kr. at gennemføre. Prisestimatet forudsætter, at en stor del af spørgerammerne kan anvendes til både myndigheds- og udførerniveauet og til både borgere og pårørende. Det foreslås, at udgifterne til brugertilfredshedsundersøgelsen finansieres af kassebeholdningen i 2021.

Retsgrundlag

Det følger af § 40, stk. 2, i lov om kommuners styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af den 15. januar 2019, at bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen, og at foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, ikke må iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

Høring

Handicaprådet er høringsberettigede og et eventuelt høringssvar vil indgå i behandling af sagen.

 

Bilag

 1. Handicaprådets høringssvar til brugertilfredshedsundersøgelse HAP (pdf)
 2. Forklæde til Handicaprådets høringssvar vedr. brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet (docx)

19. Beslutning - nedlægge en plads i Bofællesskabet Lille Friheden og leje af boligen til personalefacilitet

Beslutningstema

Bofællesskabet Lille Friheden mangler personalefaciliteter og både Arbejdstilsynet og Socialtilsynet har påpeget denne mangel. Der var afsat anlægsmidler i Budget 2019 til etablering af en pavillon til formålet. Dette projekt er ikke muligt at gennemføre og siden har administrationen afsøgt andre muligheder. Nu er et lejemål i bofællesskabet ledig og administrationen har været i dialog med boligselskabet som bekræfter, at det er muligt for Hvidovre Kommune at leje denne bolig midlertidigt i op til 10 år til brug til personalefacilitet.

 

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget

 1. at godkende, at der nedlægges en plads i Bofællesskabet Lille Friheden.
 2. at godkende, at Hvidovre Kommune lejer boligen midlertidigt i op til 10 år til en årlig husleje på 104.316 kr.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-06-2021

Ad 1. Godkendt

Ad 2. Godkendt

 

Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2021

Ad 1. Økonomiudvalget godkendte, at der nedlægges en plads i Bofællesskabet Lille Friheden.

Ad 2. Økonomiudvalget godkendte, at Hvidovre Kommune lejer boligen midlertidigt i op til 10 år til en årlig husleje på 104.316 kr.

Sagsfremstilling

Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Baggrund

Bofællesskabet Lille Friheden består i dag af 11 boliger og en fælleslejlighed, som beboerne betaler for og benytter til fælles aktiviteter, som f.eks. fællesspisning og socialt samvær.

 

Socialtilsynet har ved flere lejligheder kritiseret, at personalet også benytter beboernes fælleslejlighed til dokumentation og andre administrative formål. Desuden har Arbejdstilsynet efter deres seneste besøg nedlagt påbud om, at personalet, når de nu udfører disse opgaver i bofællesskabet, så skal de have tilstrækkelige personalefaciliteter, f.eks. have adgang til hæve- sænkeskrivebord og personaletoilet.

 

Der findes personalefaciliteter på Næsborgvej, men personalet oplever, at der går for meget tid fra beboerne, hvis Næsborgvej skal benyttes.

 

Ved behandlingen af budgettet for 2019, blev der afsat 0,9 mio. kr. til etablering af en pavillon til formålet. Denne løsning er ikke mulig, fordi den almene boligorganisation Boligselskabet Friheden, hvori bofællesskabet ligger, ikke kan etablere en pavillon, fordi de skal overholde almenbolig- og planlovens regler.

 

Omdannelse

Nu er en beboer fraflyttet bofællesskabet og administrationen ønsker at benytte den ledige bolig til personalefacilitet på linje med den pågående proces i bofællesskabet Holmelunden.

 

Boligselskabet Friheden har drøftet forespørgslen på et organisationsbestyrelsesmøde og tilbudt, at Hvidovre Kommune kan leje boligen midlertidigt i 10 år og indrette den til personalefacilitet.

Politiske beslutninger og aftaler

Som del af behandlingen af budget 2019 på mødet den 9. oktober 2018 punkt 3 er afsat anlægsmidler til etablering af pavillon.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 25. februar 2020 punkt 30, at ”Holmelundsvej 1, 2. tv. nedlægges permanent som bolig i tilbuddet og overgår til anvendelse som personalefacilitet.”

Økonomiske konsekvenser

Hvis pladsen nedlægges midlertidigt og overgår til personalefacilitet, vil der være en udgift til husleje 104.316 kr. Udgifterne finansieres inden for Center for Handicap og Psykiatris ramme.

Retsgrundlag

Hvidovre Kommunes styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2018, § 18, stk. 2 samt § 10, stk. 5.

 

Høring

Handicaprådet er høringsberettiget.

 

Bilag

 1. Handicaprådets høringssvar til nedlæggelse af lejlighed i bofællesskabet Lille Friheden (pdf)
 2. Forklæde til handicaprådets høringssvar (pdf)

20. Beslutning - medlemsforslag fra Gruppe F om Kulturpas til Hvidovres børnefamilier

Beslutningstema

Gruppe F har stillet medlemsforslag om etablering af kulturpas til Hvidovre Kommunes børnefamilier for at give familier gratis adgang til forskellige kultursteder i Hvidovre.

 

Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte, hvorvidt der skal etableres kulturpas i Hvidovre Kommune samt drøfte rammerne for kulturpasset.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at beslutte, hvorvidt der skal etableres kulturpas i Hvidovre Kommune samt drøfte rammerne for kulturpasset

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-05-2021

Det besluttes, at der etableres et kulturpas, der giver fri entré til maksimalt 3 betalingskrævede aktiviteter på Hvidovre Kommunes kultur- og fritidsområde. Tilbuddet målrettes borgere der er godkendt til friplads-ordning i Hvidovre Kommune samt borgere over 60 år og gælder i resten af 2021. Udgifter forbundet med ordningen finansieres af et eventuelt mindreforbrug på udvalgets område.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-06-2021

Det anbefales, at der etableres et kulturpas, der giver fri entré til maksimalt 3 betalingskrævede aktiviteter på Hvidovre Kommunes kultur- og fritidsområde, og at kulturpasset målrettes samtlige borgere godkendt til økonomisk friplads samt alle borgere over 60 år på overførselsindkomst.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2021

Gruppe Ø stillede ændringsforslag om, at er en borger målgruppe for kulturpasset, så er alle borgerens børn under 18 år omfattet af tilbuddet, uanset om de alle har bopæl i Hvidovre Kommune.

For: Gruppe Ø.
Imod: Gruppe A,O, V og Steen Ørskov Larsen (UP). Gruppe A, O og V med henvisning til, at det er tungt administrativt pga.GDPR-reglerne.
Undlader: Gruppe F.

Ændringsforslaget anbefales ikke godkendt.

For: Gruppe A, F, O, V og Ø.
Imod: Steen Ørskov Larsen (UP).

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Bilaget ”Redegørelse for økonomiske konsekvenser og relevante problematikker ved implementering af ny kulturpas-ordning” er vedhæftet dagsordenspunktet.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

På møde den 23. marts 2021 behandlede Kommunalbestyrelsen et medlemsforslag fra Gruppe F om etablering af et kulturpas til Hvidovre Kommunes børnefamilier. Kommunalbestyrelsen besluttede i den forbindelse, at forslaget skulle henvises til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Kulturpasset skal give børnefamilier mulighed for at besøge forskellige kultursteder i Hvidovre; forslaget sigter således både mod at skabe positive oplevelser for de børn og familier, som mistrives under COVID19-krisen, samt at understøtte de kultursteder, der har oplevet en økonomisk nedgang som følge af krisen.

 

Ifølge medlemsforslaget skal hver omfattet familie kunne hente et kulturpas i Borgerservice eller på biblioteket. Kulturpasset skal give adgang til 3 kulturbesøg og være målrettet de børnefamilier, som via kommunen har friplads i én af kommunens institutioner.

Ifølge medlemsforslaget kunne et kulturpas f.eks. give adgang til følgende kulturaktører og -aktiviteter:

 • En forestilling på Teater Vestvolden
 • Et besøg på Cirkusmuseet
 • En tur i svømmehallen
 • Et besøg på forstadsmuseet
 • En forestilling hos teaterforeningen

 

Det nævnes i medlemsforslaget, at kulturpasset kan kassefinansieres af kommunale midler, der ikke er blevet brugt som planlagt på grund af COVID19.

 

Eksisterende gratis tilbud for børn og familier
Administrationen bemærker, at Hvidovre Kommune og lokale kulturaktører allerede i dag tilbyder en mængde gratis kultur- og fritidstilbud til kommunens børnefamilier:

 

 • Teater Vestvolden afholder årligt Hvidovre Teater Festival i samarbejde med HvidovreBibliotekerne, hvortil børn har gratis adgang. Teatret giver desuden rabat til skoleelever, ligesom det er kutyme at give skoler og institutioner fripladser ved særlige anledninger som forpremierer og når der er ledige pladser.

 

 • Cirkusmuseet tilbyder børn gratis adgang med følgeskab af en voksen. Derudover tilbyder museet gratis adgang til årlige begivenheder som Cirkusdag, Befæstningsdag og julemarked, ligesom der som del af kommunens sommerferieaktiviteter Aktiv Sommer normalvis afholdes Cirkusskole med gratis adgang.

 

 • I samarbejde med idrætscentrene arrangeres der flere gange om året Sjov Lørdag med forskellige gratis aktiviteter som floorball, skak, klatring, fodbold, badminton, svømning, hoppeborg mm. For børn over 7 år tilbydes gratis adgang til svømmehallen i skolernes ferier på hverdage mellem kl. 9.00-14.00. Samtidig tilbydes der forskellige rabatordninger for børn og familier.

 

 • HvidovreBibliotekerne tilbyder en række gratis online aktiviteter; herunder litteraturformidling og oplæsning. Normalt afholdes også en række forskellige workshopaktiviteter for børn, der enten er gratis eller meget billige (under COVID19-perioden har workshopsne været aflyst, og der er i stedet uddelt ”kreaposer” til børn). Hen over sommeren afholder bibliotekerne Glade Børn på Plænen i Avedøre, ligesom der som regel også afholdes aktiviteten Sommerbogen, hvor børn læser og får præmier.

 

 • Herudover afholdes der vanligt gratisarrangementer under den årligt tilbagevendende Vestegnens Kulturuge, ligesom der de seneste år (med undtagelse af 2020) er afholdt forskellige aktiviteter som Børnenes Store Kunstudstilling, open air-koncerter og et væld af forskellige aktiviteter under Aktiv Sommer såsom badminton, børnenes dyrskue, rollespil, ridning, rulleskøjteløb og roller derby mm.

 

Muligt samspil med den kommunale Fritidspas-ordning
Administrationen påpeger, at Kommunalbestyrelsen den 18. december 2018 besluttede at igangsætte en kommunal fritidspas-ordning, hvorigennem forældre kan ansøge om tilskud til kontingentbetaling, udstyr og vejledning til deres børns fritidsaktiviteter i regi af lokale, godkendte foreninger i Hvidovre Kommune. Ordningen er målrettet børn og unge i alderen 3-17 år fra familier bosat i Hvidovre Kommune.

 

Ordningen indebærer, at ansøgere kan opnå op til 1.200 kr. i kontingenttilskud for den aktuelle sæson og derudover op til 700 kr. i tilskud til udstyr, beklædning o.l. årligt. Der blev i 2020 udbetalt 65.000 kr. i tilskud via Fritidspas-ordningen. Der er i 2021 afsat 100.000 kr. til fritidspas. Fra og med 2021 er det desuden blevet muligt at opnå tilskud til deltagelse i kommunens sommerferiekolonier.

 

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at etablere kulturpas i Hvidovre Kommune foreslår administrationen, at en selvstændig kulturpas-ordning administreres på samme måde som fritidspas-ordningen (således at forældre på overførselsindkomst kan søge om økonomisk tilskud, og der ved ansøgning kræves samtykke til indhentning af oplysninger om familiens/husstandens indkomst).

 

Da samfundet snarligt forventes at genåbne, og rammerne for kulturlivet gradvist ventes at normalisere sig, anbefaler administrationen, at en potentiel kulturpas-ordning gøres midlertidig og således kun vil kunne søges i løbet af 2021.

Politiske beslutninger og aftaler

 

Kommunalbestyrelsen behandlede den 23. marts 2021, punkt 3, medlemsforslag fra Gruppe F om kulturpas til Hvidovres børnefamilier og henviste forslaget til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.
 

Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. december 2018, punkt. 19, at igangsætte en kommunal fritidspas-ordning, hvorigennem forældre kan ansøge om tilskud til kontingentbetaling, udstyr og vejledning til deres børns fritidsaktiviteter.

Økonomiske konsekvenser

Det har ikke været muligt for administrationen at foretage et estimat af de forventede merudgifter som følge af etableringen af det foreslåede kulturpas, da det ikke vides, hvor mange borgere der potentielt vil gøre brug af tilbuddet.

 

Der er fra budgettet til projektet God Fritid Til Alle afsat 100.000 kr. til Fritidspas-ordningen i 2021, og der er i 2019 og 2020 ydet tilskud fra ordningen på henholdsvis 46.000 kr. og 65.000 kr.

 

Det bemærkes, at det fra og med 2021 desuden er blevet muligt at opnå tilskud fra Fritidspas-ordningen til deltagelse i kommunens sommerferiekolonier, og at disse udgifter ligeledes skal afholdes inden for den samlede økonomiske ramme på 100.000 kr. De forventede udgifter hertil kendes pt. ikke.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Redegørelse for økonomiske konsekvenser og relevante problematikker ved implementering af ny kulturpas-ordning (pdf)

21. Beslutning - Frigivelse af midler til renovering af bane 2 på Hvidovre Stadion

Beslutningstema

Bane 2 på Hvidovre Stadion, der er en kombineret aflastningsbane/træningsbane for bane 1 – opvisningsbanen på Hvidovre Stadion, er med tiden blevet meget hård og kompakt, hvilket har forringet banens spilleegenskaber. Derudover øger banens nuværende tilstand sandsynligheden for at spillerne får skader af at benytte banen.
Banen vil nu skulle anvendes mere end hidtil som følge af en ændring i sæsonplanen for 1. division i fodbold, hvor sæsonen er blevet forlænget af hensyn til afvikling af landskampspauser, og en renovering af bane 2 er derfor meget presserende.

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at der frigives 0,5 mio. kr. fra Helhedsplanen på Idrætsområdet til renovering af bane 2 på Hvidovre Stadion.

 

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende anlægssum på 0,5 mio. kr. til renovering af bane 2 på Hvidovre Stadion i 2021, der finansieres via Helhedsplanen for Idrætsområdet.

 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-06-2021

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2021

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.
 

Bane 2 på Hvidovre Stadion er en kombineret aflastningsbane/træningsbane for bane 1, og avendes bl.a. af 1.divisions-spillerne fra Hvidovre Fodbold A/S, spillere fra Hvidovre IF Fodboldafdeling, og af Dansborgskolens elever i dagtimerne. Derudover anvendes banen som kampbane for ungdomsrækkerne.

Banen er af ældre dato, og er derfor spillet så hård og kompakt, at banens spillegenskaber er forringede. Derudover medfører banens hårdhed en øget risiko for at spillerne får skader på knæ og hofter af at spille på den.
Bane 2 har en meget vigtig funktion som aflastningsbane for bane 1 – opvisningsbanen på Hvidovre Stadion.Når bane 2 på grund af dens dårlige (hårde) tilstand ikke kan anvendes som aflastningsbane i samme omfang som hidtil, øges belastningen af bane 1, hvilket giver udfordringer med at holde bane 1 i optimal stand.

 

Anbefalingerne for en renovering af bane 2 på Hvidovre Stadion består i hovedtræk af følgende punkter:
 

 • vertikalskæring af banen, så den er næsten bar
 • pålægning af sand
 • eftersåning af rajgræs og gødning af banen
 • gennemvanding af arealet i ca. 8-10 dage.


Hvidovre Stadion kan selv stå for udføring af opgaven med renoveringen af bane 2, der forventes at tage ca. 6-8 uger og koste ca. 0,5 mio. kr. Tidligere overslag lød på ca. 1,5 mio. kr., men resultatet af nye jordbundsundersøgelser har vist, at arbejdet med renoveringen ikke vil være helt så omfattende som først antaget.


Efter renoveringen af bane 2 vil der fremover skulle vandes oftere i sommerperioden for at holde banen blød og spilbar. De afledte driftsudgifter hertil, skønnes at udgøre ca. 0,03 mio. kr. årligt, som afholdes indenfor Hvidovre Stadions driftsramme.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen ansøger om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til renovering af bane 2 på Hvidovre Stadion i 2021. Anlægsudgiften finansieres af projekt 0402 Helhedsplanen for idrætsområdet.

De årlige afledte driftsudgifter som følge af behov for øget vanding i sommerperioden skønnes at udgøre ca. 0,03 mio. kr., der afholdes indenfor Hvidovre Stadions driftsramme.

Projektets anlægsbevilling

Mio. kr.

Anlægs-bevilling

Ansøgning om anlægsbevilling

I alt

0402/01 Forpagterlejlighed HBC-hallen

0,2

 

0,2

0402/02 Pumptrack-cykelbane

0,2

 

0,2

Kunstgræsbane Avedøre Stadion
(KB 22.6.2021)

 

2,0

2,0

Renovering af bane 2 Hvidovre Stadion
(KB 22.6.2021)

 

0,5

0,5

Anlægsbevilling i alt

0,4

2,5

2,9

 

Det samlede rådighedsbeløb på projekt 0402 Helhedsplan for idrætsområdet i 2021 udgør 8,9 mio. På denne dagsorden behandles følgende forslag til projekterne: Kunstgræsbane Avedøre Stadion, Renovering af bane 2 Hvidovre Stadion og Sønderkær, omklædningsfaciliteter, etablering af sammenbygning, godkendes. Såfremt alle godkendes, vil der være et restbudgettet på rammen til Helhedsplan for idrætsområdet på 3,4 mio. kr. i 2021, 0,99 mio. kr. i 2022 og 6,75 mio. kr. i 2023.


Sammenfatning af økonomien på projekt 0402 Helhedsplan for idrætsområdet i 2021

Rådighedsbeløb mio. kr.

2021

2022

2023

0402 Rammen (ikke disponeret)

8,9

7,0

7,0

0402/01 Forpagterlejlighed HBC-hallen

-0,2

 

 

0402/02 Pumptrack-cykelbane

-2,0

 

 

Kunstgræsbane Avedøre Stadion

(KB 22.06.2021)

-2,0

 

 

Renovering af bane 2 Hvidovre Stadion

(KB 22.06.2021)

-0,5

 

 

0286/05 Sønderkær, omklædningsfaciliteter

(KB 22.06.2021)

-0,8

-5,75

-0,25

0286/05 Sønderkær, sammenbygning

(KB 22.06.2021)

 

-0,26

 

Restbudget på Helhedsplanen

3,4

0,99

6,75

 

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne efter hvilke kommuner kan støtte idrætslige formål.

 

Efter kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, er bevillingsmyndigheden hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


22. Beslutning - Frigivelse af midler til udskiftning af kunstgræstæppet på kunstbane 1 på Avedøre Stadion

Beslutningstema

Kunstgræstæppet på kunstbane 1 på Avedøre Stadion er meget slidt og trænger til udskiftning.
Administrationen har indhentet et overslag på udskiftning af kunstgræstæppet, der lyder på ca. 1,8 mio. kr. Hertil kommer udgifter til etablering af særlige miljøforanstaltninger som granulatfang og granulatsluse ved banen, der skønnes at udgøre i alt ca. 0,2 mio. kr.
Kommunalbestyrelsen skal godkende, at der frigives 2 mio. kr. fra Helhedsplanen på Idrætsområdet til udskiftning af kunstgræstæppet på kunstbane 1 på Avedøre Stadion.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende anlægssum på 2 mio. kr. til udskiftning af kunstgræstæppet på kunstbane 1 på Avedøre Stadion i 2021, der finansieres via Helhedsplanen for Idrætsområdet.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-06-2021

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2021

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Avedøre Stadion består ud over en række græsbaner også af 3 kunstgræsbaner. Den ældste af kunstgræsbanerne, kunstbane 1, er etableret i 2007 og de to nyeste kunstgræsbaner er etableret i 2013. Bane 1 er tidligere repareret i 2013 i forbindelse med etablering af de to øvrige kunstgræsbaner, hvor området omkring det ene straffesparksfelt og målfelt blev repareret som følge af stor belastning, men kunstgræstæppet er nu så nedslidt, at det trænger til at blive udskiftet.

Der er indhentet et overslag fra en rådgiver, der lyder på ca. 2 mio. kr.

 

Optagning af kunstgræs

62.000 kr.

Transport (Vordingborg-Herning, 13 lastbiler)

50.000 kr.

Gatefee

192.000 kr.

Nyt kunstgræstæppe med infill

1.100.000 kr.

Oprydning og renovering af E-layer

190.000 kr.

Rådgivning (udbud, tilsyn mm.)

196.000 kr.

Granulatfang

90.000 kr.

Granulatsluse (2 x 30.000 kr.)

60.000 kr.

Hegn, diverse

60.000 kr.

I alt ca.

2.000.000 kr.


Da projektet har en estimeret værdi på under 3 mio. kr., foreslår administrationen, at opgaverne indgås på baggrund af underhåndsudbud, der er en mindre formel udbudsform, hvor der som udgangspunkt, indhentes tre underhåndsbud fra tre entreprenører, herunder lokale entreprenører, hvis fagligheden kan honoreres.

Tidsplan for projektet


Godkendelse af projektforslag:

Politisk behandling af dagsordenspunkt i Kultur- og Fritidsudvalget (7.6.2021), Økonomiudvalget (14.6.2021) og Kommunalbestyrelsen (22.6.2021).

Juni 2021.

 

Miljøgodkendelse:

Ansøgning om miljøgodkendelse. Kommentering/høring af udkast til tilladelser samt klagefrist.

April til ultimo juni 2021.

 

Rådgiverudbud:

Der indhentes underhåndsbud fra 3 leverandører.

Primo juni – medio juni 2021.

 

Udførelse:

Etablering af byggeplads, skæring, optagning og bortskaffelse af eksisterende kunstgræs, reparation og spraycoating af e-layer, installation af nyt kunstgræs og afslutning af projekt.

Ultimo juni/primo juli – primo september 2021.


Anlægsbevillingen gives under forudsætning af, at der opnås de nødvendige tilladelser fra Center for Plan og Miljø.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 12. juni 2007, punkt 15, at rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til projekt 0975 – Kunstgræsbane frigaves og at der blev givet tilsvarende anlægsbevilling, samt at restfinansiering på 1 mio. kr. skulle tages via porteføljekontoen.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 28. maj 2013, punkt 29, at rådighedsbeløbet på 8 mio. kr. til projekt 0151 – etablering af 2 kunstgræsbaner på Avedøre Stadion frigaves og at der blev givet tilsvarende anlægsbevilling.
 

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 29. oktober 2013, punkt 8, at reparation af eksisterende kunstgræsbane finansieredes via mindreforbruget fra etableringen af de to nye kunstgræsbaner på Avedøre Stadion.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen ansøger om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til udskiftning af kunstgræstæppet på kunstbane 1 på Avedøre Stadion i 2021. Anlægsudgiften finansieres af projekt 0402 Helhedsplanen for idrætsområdet.

Projektets anlægsbevilling

Mio. kr.

Anlægs-bevilling

Ansøgning om anlægsbevilling

I alt

0402/01 Forpagterlejlighed HBC-hallen

0,2

 

0,2

0402/02 Pumptrack-cykelbane

0,2

 

0,2

Kunstgræsbane Avedøre Stadion
(KB 22.6.2021)

 

2,0

2,0

Renovering af bane 2 Hvidovre Stadion
(KB 22.6.2021)

 

0,5

0,5

Anlægsbevilling i alt

0,4

2,5

2,9

 

Det samlede rådighedsbeløb på projekt 0402 Helhedsplan for idrætsområdet i 2021 udgør 8,9 mio. På denne dagsorden behandles følgende forslag til projekterne: Kunstgræsbane Avedøre Stadion, Renovering af bane 2 Hvidovre Stadion og Sønderkær, omklædningsfaciliteter, etablering af sammenbygning, godkendes. Såfremt alle godkendes, vil der være et restbudgettet på rammen til Helhedsplan for idrætsområdet på 3,4 mio. kr. i 2021, 0,99 mio. kr. i 2022 og 6,75 mio. kr. i 2023.

 


Sammenfatning af økonomien på projekt 0402 Helhedsplan for idrætsområdet i 2021

Rådighedsbeløb mio. kr.

2021

2022

2023

0402 Rammen (ikke disponeret)

8,9

7,0

7,0

0402/01 Forpagterlejlighed HBC-hallen

-0,2

 

 

0402/02 Pumptrack-cykelbane

-2,0

 

 

Kunstgræsbane Avedøre Stadion

(KB 22.06.2021)

-2,0

 

 

Renovering af bane 2 Hvidovre Stadion

(KB 22.06.2021)

-0,5

 

 

0286/05 Sønderkær, omklædningsfaciliteter

(KB 22.06.2021)

-0,8

-5,75

-0,25

0286/05 Sønderkær, sammenbygning

(KB 22.06.2021)

 

-0,26

 

Restbudget på Helhedsplanen

3,4

0,99

6,75

 

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne efter hvilke kommuner kan støtte idrætslige formål.

 

Efter kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, er bevillingsmyndigheden hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


23. Beslutning - Dispositionsforslag til ny omklædningsbygning ved Sønderkær

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende dispositionsforslag til ny omklædningsbygning ved Sønderkær samt give anlægsbevilling, og beslutte, om der skal gives tillægsbevilling til etablering af en sammenbygning med det eksisterende klubhus.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende dispositionsforslag til ny omklædningsbygning ved Sønderkær

 

 1. at godkende anlægsbevilling og tillægsbevilling på 6,8 mio. kr., som finansieres af projekt nr. 0402 Helhedsplan for idrætsområdet med 0,8 mio. kr. i 2021, 5,75 mio. kr. i 2022 og 0,25 mio. kr. i 2023

 

 1. at beslutte, om der skal gives tillægsbevilling på 0.26 mio. kr. til sammenbygning af ny omklædningsbygning med det eksisterende klubhus

 

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at beslutte udbudsform

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-06-2021

1. -3.Anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-06-2021

Ad 1.-4.

 

For: Gruppe A, F, O, V og Liste H.

 

Lisa Skov (UP) afventer Kommunalbestyrelsen.

 

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2021

Ad 1. – 3.

Kultur- og Fritidsudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Ad 4.
Økonomiudvalget bemærker, at det ved en fejl i referatet fra Teknik- og Miljøudvalget ikke er blevet noteret, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at udbudsformen er indbudt og begrænset licitation med kriteriet mest økonomisk fordelagtige tilbud.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har i samarbejde med Center for Kultur og Fritid udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Den 27. april 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen placering af byggefelt til ny omklædningsbygning. Det blev endvidere besluttet, at Teknik- og Miljøudvalget skal forelægges licitationsresultat på ekstraordinært møde, at tildelingskriteriet ved udbud er økonomisk mest fordelagtige tilbud med ligelig vægtning af pris og kvalitet, og at der til tilbudsgivere stilles krav om overholdelse af sociale klausuler herunder sikring af lærlingepladser. Revideret tidsplan blev godkendt. Endelig besluttede Kommunalbestyrelsen, at notat om betingelserne for indbudt licitation, herunder brug af lokale virksomheder, foreligger ved sagens behandling i fagudvalgene.

 

Det skal i den forbindelse nævnes, at sociale klausuler og lærlingeklausuler er en del af kommunens standardkrav, som vil være gældende ved dette udbud.

 

Administrationen har i samarbejde med klubben og ekstern rådgiver udarbejdet dispositionsforslag til ny omklædningsbygning. Opmærksomheden henledes på, at placeringen af den nye omklædningsbygning gør det muligt at beslutte etablering af kunstgræsbane.

 

Planforhold

Opførelse af omklædningsbygningen og den tilhørende sammenbygning med det eksisterende klubhus forudsætter, at der meddeles dispensation fra Lokalplan 217, § 10.6. Dette skyldes, at der ikke er fastlagt en konkret grænse for opførelse af mindre huse/skure i området, men at dette skal ske på en sådan måde, at de efter kommunalbestyrelsens skøn ikke virker skæmmende for omgivelserne.

 

Det er administrationens vurdering, at tilbygningen i dispositionsforslaget er givet en placering, udformning og materialeanvendelse, så der opnås en god helhedsvirkning med de bevaringsværdige tidligere skolebygninger. Desuden er tilbygningen placeret uden for de grønne områder, hvilket sikrer at de kan fastholdes som åbne og grønne områder for rekreative aktiviteter som boldspil og leg. En dispensation ligger således inden for lokalplanens formålsbestemmelser.

 

Ansøgning om dispensation fra lokalplanen vil ske som en særskilt ansøgning på det nuværende, principielle grundlag, hvis kommunalbestyrelsen godkender dispositionsforslaget. Dispensationer efter planlovens § 19 kan først meddeles, når der er gennemført skriftlig naboorientering om ansøgningen i mindst to uger.

 

Dispositionsforslaget

I det følgende beskrives dispositionsforslaget overordnet. For yderligere detaljer henvises til bilaget dispositionsforslag.

 

Omklædningsbygningen, som er på ca. 255 m2., opføres i røde mursten, med røde tagsten, og med en taghældning på max. 25°.

 

Omklædningsbygningen er indrettet med fire omklædningsområder, bolddepot, kombineret dommeromklædning og handicaptoilet, rengøringsrum, teknikrum i tagrummet, samt en gangforbindelse, der ligeledes fungerer som vindfang. Omklædningsområdet er indrettet med to store og to mindre omklædningsrum, som hver er indrettet med forrum, toilet og bruseområde.

 

Interiørdetaljer så som farver, indretning og udstyr, som også tilgodeser pige- og kvindehold, vil blive udarbejdet i den videre projektering og i samarbejde med Center for Kultur og Fritid og med Rosenhøj Boldklub, samt DGI – Projekt og udvikling.

 

Udearealerne indrettes med faste belægninger, som udføres med niveaufri adgang til indgangsdøre, cykelparkering, græsarealer og beplantning.

 

Parkering

I dispositionsforslaget er ikke redegjort for parkering, da administrationen afventer beslutning om projektet for Rydultowy Plads. Såfremt dette projekt ikke besluttes udført, arbejdes i nærværende sag videre med en minimumsløsning for parkeringen, på grusarealet foran Sønderkær Skole. I budgettet er afsat 700.000 kr. hertil. Center for Trafik og Ejendomme fremlægger særskilt sag herom når beslutning om realisering af projekt for Rydultowy Plads er truffet.

 

Sammenbygning (option)

Administrationen anbefaler, den nye bygning sammenbygges med det eksisterende klubhus. Det er også et stort ønske fra Rosenhøj BK. Fordelene er oplagte, idet man kan udnytte de to huse langt mere hensigtsmæssigt, og få mere ud af kvadratmeterne; administrationen deler dette synspunkt. Sammenbygningen af de to bygninger beløber sig til 260.000 kr. Det skal besluttes om der skal gives tillægsbevilling hertil. Det skal for ordens skyld nævnes, at omklædningsbygningen godt kan fungere uden en sammenbygning med klubhuset.

 

 

 

 

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27.april 2021, punkt 13,

 

Placering af byggefelt til ny omklædningsbygning ved Sønderkær.

 

Forslag til ændret proces for politisk behandling og at licitationsresultatet behandles på et ekstraordinært møde i Teknik- og Miljøudvalget.

 

Kommunalbestyrelsen tog orienteringen om udbudsform til efterretning med bemærkning om, at man i udbudsprocessen vægter pris og kvalitet ligeligt, samt at der til tilbudsgivere stilles krav om overholdelse af sociale klausuler, herunder sikring af lærlingepladser mv.

 

Endelig godkendte Kommunalbestyrelsen revideret tidsplan.

Økonomiske konsekvenser

Der er på projekt 0286/05 Sønderkær, omklædningsfaciliteter afsat 1,0 mio. kr. til projektering, finansieret af helhedsplanen for idrætsområdet.

 

Der søges tillægsbevilling og anlægsbevilling på 6,8 mio. kr., finansieret af projekt 0402 – helhedsplan for idrætsområdet. Derudover ansøges om tillægsbevilling og anlægsbevilling på 0,26 mio. kr. til sammenbygning, ligeledes finansieret af helhedsplanen for idrætsområdet.

 

Sammenfatning af projektets økonomi

Rådighedsbeløb mio. kr.

2021

2022

2023

I alt

0286/05 Sønderkær, omklædningsfaciliteter

1,0

 

 

1,0

Ansøgning om tillægsbevilling

0,8

5,75

0,25

6,8

Ansøgning om tillægsbevilling, sammenbygning

 

0,26

 

0,26

Rådighedsbeløb i alt

1,8

6,01

0,25

8,06


Projektets anlægsbevilling

Mio. kr.

Anlægs-bevilling

Ansøgning om anlægsbevilling

I alt

0286/05 Sønderkær, omklædningsfaciliteter

1,0

6,8

7,8

0286/05 Sønderkær, sammenbygning

0,0

0,26

0,26

Anlægsbevilling i alt

1,0

7,06

8,06

 

Der forventes årlige afledte driftsudgifter på 50.000 kr., som indgår i budgetprocessen for 2022-2025.

 

Det samlede rådighedsbeløb på projekt 0402 udgør i 2021 8,9 mio. inkl. overførsel af ikke disponerede midler i 2020 på 1,9 mio. kr. Hvis forslag til disponering af projekterne Kunstgræsbane Avedøre Stadion, Renovering af bane 2 Hvidovre Stadion og Sønderkær, omklædningsfaciliteter, etablering af sammenbygning, godkendes, vil der være et restbudgettet på rammen på 3,4 mio. kr. i 2021, 0,99 mio. kr. i 2022 og 6,75 mio. kr. i 2023.

 

Sammenfatning af økonomien på projekt 0402 Helhedsplan for idrætsområdet i 2021

Rådighedsbeløb mio. kr.

2021

2022

2023

0402 Rammen (ikke disponeret)

8,9

7,0

7,0

0402/01 Forpagterlejlighed HBC-hallen

-0,2

 

 

0402/02 Pumptrack-cykelbane

-2,0

 

 

Kunstgræsbane Avedøre Stadion

(KB 22.06.2021)

-2,0

 

 

Renovering af bane 2 Hvidovre Stadion

(KB 22.06.2021)

-0,5

 

 

0286/05 Sønderkær, omklædningsfaciliteter

(KB 22.06.2021)

-0,8

-5,75

-0,25

0286/05 Sønderkær, sammenbygning

(KB 22.06.2021)

 

-0,26

 

Restbudget på Helhedsplanen

3,4

0,99

6,75

 

Retsgrundlag

Det følger af lokalplan 217, § 10.6, at mindre huse/skure kan placeres indenfor lokalplanområdet på en sådan måde, at de efter kommunalbestyrelsens skøn ikke

virker skæmmende for omgivelserne.

 

Efter kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, er bevillingsmyndigheden hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. Regulativ for økonomistyring Hvidovre Kommune, Bilag 1, pkt. 1. 3.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Dispositionsforslag (pdf)
 2. Notat om udbud (pdf)

24. Beslutning - Pleje- og anlægsplan for Vestvolden 2021-2025

Beslutningstema

Ifølge fredningsbestemmelserne for Vestvolden skal ”Pleje- og anlægsplanen for Vestvolden” revideres med et tidsinterval på højst 5 år.

 

Administrationen har sammen med en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for København, Rødovre, Brøndby og Hvidovre kommuner, Naturstyrelsen samt Slots- og Kulturstyrelsen udarbejdet et forslag til en reviderede ”Pleje- og anlægsplan for Vestvolden”, der gælder for perioden 2021 -2025. 

 

Der er kun få ændringer i den reviderede plejeplan. Den største ændring er, at plejeplanen giver mulighed for, at Naturstyrelsen kan rydde opvækst af træer og buske på volden ud for Avedøresletten. Der skal efterlades store solitære træer for at volden ikke bliver helt træløs.

 

Plejeniveau og målsætninger for Hvidovre Kommune er i den reviderede ”Pleje- og anlægsplan for Vestvolden 2021-2025” uændret.

 

Kommunalbestyrelsen skal godkende den reviderede plejeplan for Vestvolden, der gælder for perioden 2021-2025.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende forslag ”Pleje-og anlægsplan for Vestvolden 2021-2025”

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-06-2021

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2021

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Ifølge fredningsbestemmelserne for Vestvolden skal der udarbejdes en revideret plejeplan for Vestvolden med et tidsinterval på højst 5 år. Plejeplanen skal fastlægge retningslinier for naturpleje, offentlighedens adgang og udførelsen af foranstaltninger, der opfylder fredningens formål.

 

Fredningen har, jf. fredningsbestemmelserne, til formål at:

 

 • Beskytte fæstningsanlægget Vestvolden som historisk monument og derved sikre en opretholdelse og muliggøre en forbedret oplevelse af de kulturhistoriske værdier, der knytter sig til anlægget.

 

 • Bevare og forbedre de landskabelige og biologiske værdier, der er knyttet til fredningsområdet, herunder at sikre fæstningsanlægget passende omgivelser og øge områdets funktion som spredningskorridor for plante- og dyreliv og

 

 • Fastholde og sikre offentlighedens ret til, at færdes i området samt at regulere områdets anvendelse til almene fritidsformål.

 

Administrationen har sammen med en arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter for København, Rødovre, Brøndby og Hvidovre kommuner, Naturstyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen udarbejdet en revideret ”Pleje- og anlægsplan for Vestvolden 2021-2025”. Den reviderede Pleje- og anlægsplan for Vestvolden 2021-2025 og tilhørende bilag er vedlagt sagen.

 

Der er kun få ændringer i den reviderede plejeplan. Den største ændring er, at plejeplanen giver mulighed for, at Naturstyrelsen eventuelt kan rydde for opvækst af træer og buske på volden ud for Avedøre Sletten. Herved vil det historiske voldanlæg fremstå mere tydeligt. Der vil blive efterladt store solitære træer, for at volden ikke blive helt træløs. Desuden vil rydningen skulle foregå i dialog med Hvidovre Kommune.

 

Plejeniveau og målsætninger for Hvidovre Kommune er i den reviderede ”Pleje- og anlægsplan for Vestvolden 2021-2025” uændret.

 

Arbejdsgruppen har i overensstemmelse med fredningsbestemmelserne indkaldt udtalelser fra Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Botanisk Forening og Foreningen Vestvoldens Venner.

 

Der er kommet to høringssvar fra henholdsvis Foreningen Vestvoldens Venner og Dansk Ornitologiske Forening.

 

Høringssvaret fra Foreningen Vestvoldens Venner omhandler hovedsageligt forkerte stedsangivelser mv. 

 

Høringssvaret fra Dansk Ornitologiske Forening omhandler især et ønske om mere fokus på at bevare og beskytte naturen i forhold til det historiske anlæg. Desuden ønsker Dansk Ornitologiske Forening opvæksten på voldanlægget, ud for Avedøresletten, bevaret. Arbejdsgruppen, Naturstyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen har taget Dansk Ornitologiske Forenings synspunkter til efterretning. Uddybende høringsnotat og høringssvar er vedlagt sagen.

 

I planperiode 2021 – 2025 er det hensigten, at Slots-og Kulturstyrelsen får kortlagt bygningsforfald, herunder omfanget af graffiti/hærværk og får afklaret hvorledes det skal håndteres.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. september 2017, pkt. 10. Pleje- og anlægsplan for Vestvolden 2017-2020.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

 

Retsgrundlag

Efter Naturklagenævnets afgørelse af den 28. juni 1996 er Hvidovre Kommune plejemyndighed for de ikke-statsejede arealer, som ligger i kommunen. Efter afgørelsen skal pleje- og anlægsplan for Vestvolden revideres med et tidsinterval på højst 5 år.

 

Høring

Arbejdsgruppen har i overensstemmelse med fredningsbestemmelserne indkaldt udtalelser fra Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Botanisk Forening og Foreningen Vestvoldens Venner

Bilag

 1. Forslag til Pleje- og anlægsplan for Vestvolden 2021-2025 (74 sider) (pdf)
 2. Temakort Pleje- og anlægsplan for Vestvolden (14 sider) (pdf)
 3. Høringssvar og høringsnotat Pleje- og anlægsplan for Vestvolden 2021-2025 (15 sider) (pdf)
 4. Bilag til Pleje- og anlægsplan for Vestvolden 2021-2025 ( 325 sider).pdf (pdf)

25. Beslutning - Klimaplan 2050: Inddragelse og proces for politisk drøftelse

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende planen for inddragelse af borgere, virksomheder og andre interessenter beskrevet i den vedlagte kommunikationsstrategi.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. marts 2021 administrationens forslag om overordnet tidsplan samt temaerne for handlingsplanen: Transport, bygninger, el-forbrug, cirkulær økonomi (genbrug), mad og madspild og klimatilpasning. 

 

Den 27. oktober 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen,?at?Hvidovre Kommunes?skulle deltage?i klimapartnerskabet DK2020 og udarbejde en klimaplan for reduktion af CO2?og tilpasning til klimaforandringerne. Med deltagelsen forpligter Hvidovre Kommune sig til at lave en klimaplan med en ambitiøs målsætning?om at blive?CO2-neutral i 2050?og?sørge for en?klimatilpasning, der?beskytter borgere og virksomheder mod?oversvømmelse.? 

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen  

 1. at godkende planen for inddragelse af borgere, virksomheder og andre interessenter inkl. den vedlagte kommunikationsstrategi. 
 1. at gennemføre et ekstraordinært Kommunalbestyrelsesmøde i september?2021 med en politisk drøftelse af klimaplanens tiltag. 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-06-2021

Ad 1.-2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2021

Borgmesteren orienterede om, at borgermødet om klima er blevet flyttet til den 12. august 2021 pga. landskampen.

Ad 1. Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2. Afventer kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø, Center for Trafik og Ejendomme, Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv og Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt. 

 

Sagen omhandler processen for udarbejdelse af klimaplanen. Administrationen modtager i slutningen af maj måned tal for CO2-udledningen for Hvidovre i 1990, og hvor mange tons CO2 der mangler for at nå målet om 70% reduktion i 2030. Disse tal vil blive præsenteret på Teknik- og Miljøudvalgets møde. Derudover vil den tekniske rådgiver på Kommunalbestyrelsens møde fremlægge eksempler på initiativer og om deres effekt på CO2-udledningen er stor eller lille. Det skal danne grundlag for de kommende politiske drøftelser om tiltag til CO2-reduktion.

 

For at nå målene om 70 % CO2-reduktion i 2030 og CO2-neutralitet i 2050, skal kommunen lykkes med at påvirke virksomheder og borgere til at ændre adfærd, f.eks. ved at støtte energitjek af boliger, ved at lave partnerskaber med virksomhederne eller ved at stille krav når kommunen køber ind og indgår kontrakter.  

 

Indhold i politisk drøftelse 

Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen i september måned holder et ekstraordinært temamøde, hvor Kommunalbestyrelsen drøfter tiltag og dilemmaer inden for hvert tema i klimaplanen. Umiddelbart før mødet vil den tværgående arbejdsgruppe gennemføre en målrettet inddragelse af borgere, virksomheder og andre interessenter. 

  

Dagsordenpunktet giver en indgangsvinkel til selve drøftelsen med bl.a. baggrundsdata. En del af de relevante data bliver først tilgængeligt umiddelbart inden og præsenteres drfor til temamødet.?? 

 

Da kommunens egen drift kun står for en lille del af CO2-udledningen, skal klimaplanen være bredt forankret hos borgerne og virksomhederne, så det sikres, at initiativerne giver et mærkbart fald i CO2.?Forslagene fra borgere og virksomheder bearbejdes af administrationen, så de kan indgå i de politiske drøftelser.

 

Temamødet med Kommunalbestyrelsen skal sætte den politiske retning og give prioriteringer, der kan bruges i det videre arbejde med udarbejdelse af scenarier. Som optakt præsenteres relevante data og det samlede input fra inddragelsen. For hvert af de foreslåede tiltag vil der være en oversigt med information om effekten på CO2, økonomi, merværdi, konsekvenser for kommunens drift samt input fra borgere, virksomheder og andre interessenter. Ud fra disse informationer kan Kommunalbestyrelsen kombinere tiltagene, så målene om 70% besparelse i 2030 og klimaneutralitet i 2050 kan nås, samtidig med at der tages hensyn til den økonomiske ramme og de øvrige konsekvenser beskrevet for tiltaget. 

 

Kommunikation og inddragelse 

Der skal foregå et grundigt kommunikations- og inddragelsesarbejde, da kommunen selv kun står for en meget lille del af CO2 udledningen og dermed har et lille besparelsespotentiale.

 

For at sikre fremdrift, jf. projektets tidsplan med godkendelse i juni 2022, foreslår den tværgående arbejdsgruppe af hensyn til Corona, at inddragelsen primært vil foregå digitalt, f.eks. ved digitale møder, afstemninger, sociale medier?mm.

 

Inddragelsen uddybes i kommunikationsstrategien, se bilag 1: Kommunikationsstrategi for Klimaplan 2050.  

 

Proces med politiske behandlinger og offentlighedsfaser:

 

Tid

Aktivitet / møde

Input til klimaplan-arbejdet

Juni

Udpegning af nøgleinteressenter på baggrund af udledningsdata

Ved at gå i direkte dialog med nøgleinteressenter og store udledere, faciliterer kommunen mulighed for at virksomheder/ boligforeninger m.fl. kan indgå i samarbejder / partnerskaber.

 

3. juni

Digitalt kickoff møde med virksomheder.

Borgmesteren indleder.

Oplæg ved virksomheder

 

(Program under forberedelse i samarbejde med erhvervsteam)

Hvad får din virksomhed til at flytte sig?

Hvad motiverer dig/ din virksomhed?

Er du/ din virksomhed interesseret i at indgå i et partnerskab?

 

7. juni

 

Møde i Teknik- og Miljøudvalget. Oplæg ved administrationen. Data præsenteres. Hvor langt er vi fra 70% i 2030? Hvilke tiltag kan der være?

 

Input til Kommunalbestyrelsens møde (22.6), bl.a. prioritering af indsatser.

17. juni

Digitalt kickoff møde med borgerne.

Borgmesteren indleder

(Program under forberedelse i samarbejde med kommunikationsteam)

 

Hvad får dig til at flytte dig?

Hvad motiverer dig?

Er du interesseret i at indgå i et samarbejde/ partnerskab?

 

22. juni

Møde i Kommunalbestyrelsen:

Data for CO2 præsenteres.

Hvor langt er vi fra 70% i 2030?

Oplæg ved rådgiver fra Viegand Maagøe, hvor mulige tiltag præsenteres.

 

Præsentation af Hvidovres håndtering af klimatilpasning.

Prioritere af emner i klimaplanen:

Hvilke indsatser kommer først?

Er der indsatser, som skal håndteres på længere sigt?

 

September

(14 dage)

Optakt til drøftelse i Kommunalbestyrelsen. Digital inddragelse med forslag til tiltag, afstemninger, debatforum mv.

Mulighed for at borgere og virksomheder kan fortælle, hvad de lægger vægt på i en klimaplan.

Den digitale inddragelse giver borgere og virksomheder mulighed for at afgive stemmer/ komme med input til tiltag i klimaplanen.

Resultatet vil blive præsenteret til Kommunalbestyrelsens temamøde.

 

September

 

Markedsplads med involvering af borgere og

Temamøde i Kommunalbestyrelsen: Drøftelse af mulige tiltag i klimaplanen

-          Rækkefølge (Kort/mellem/lang sigt)

-          Hvem skal gøre det (interessenter)?

-          Hvad koster det?

-          Hvem skal betale?

-          Kommunens rolle?

 

Den offentligt tilgængelige markedsplads giver mulighed for, at borgere kan komme forbi og afgive en stemme/ give input til de tiltag, der bliver præsenteret.

 

 

September - december

Konkretisere samarbejdet med nøgleinteressenter - både virksomheder og borgere

 

Partnerskabsaftaler med interesserede virksomheder.

Kampagner i samarbejde med boligselskaber og grundejerforeninger, f.eks. ”Energibesparelser i boliger”

 

Oktober - december

Beregning af effekten af konkrete tiltag – f.eks. energibesparelser i boliger, hurtigere udrulning af fjernvarme, opstilling af elbil-ladestandere eller lavere hastighed på motorvejen.

 

 

Februar 2022

Møde i Kommunalbestyrelsen:

Præsentation af skitse til klimaplan.

-          Hvornår skal det ske?

-          Hvem skal gøre det (interessenter)?

-          Hvad koster det?

-          Hvem skal betale?

-          Kommunens rolle?

 

Forslag til ændringer i klimaplanens tiltag.

Marts 2022

Udarbejdelse af udkast til klimaplan. Beregning af konsekvenser af de foreslåede ændringer.

 

Fastlæggelse af om tiltagene i udkastet til klimaplan er tilstrækkeligt til at nå målene. 

April 2022

Forhåndsvurdering af om klimaplanen opfylder Paris-aftalens mål.

 

Den grønne tænketank ”Concito” vurderer planens indhold.

April 2022

Møde i Kommunalbestyrelsen:

Behandling af udkast til klimaplan.

 

 

April/ Maj 2022

Høring

Høringssvar til indarbejdelse i klimaplan

Juni 2022

Møde i Kommunalbestyrelsen:

Behandling af det endelige udkast til klimaplan

 

 

Sommer 2022

Klimaplanen sendes via den grønne tænketank ”Concito” til organisationen C40, der står bag udviklingen af klimaplaner, der kan overholde Paris-aftalen

Organisationen C40 skal godkende, at klimaplanen lever op til Parisaftalens mål om at holde temperaturstigningen under 2 °C.

 

Politiske beslutninger og aftaler

Klimaplanens overordnede tidsplan og temaer blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 23. marts 2021, punkt 30.

 

Kommunalbestyrelsen godkendt den 27. oktober 2020, pkt. 17, at Hvidovre Kommune tilslutter sig VIP-projekt nr. 1 ”DK2020 for hele Danmark” og som led i deltagelsen udvikler en klimaplan, der lever op til Parisaftalens målsætninger, både hvad angår reduktioner i drivhusgasudledninger og tilpasning til klimaforandringerne.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 5. oktober 2020, pkt. 12, servicemål for vand på terræn ved skybrud. 

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 6. oktober 2020, punkt 3, Budgetforslag for 2021 med tilhørende aftale om 5 mio. kr. årligt til et klimarobust Hvidovre – Klimatilpasning og CO2-målsætning. 

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. januar 2020, punkt 11, igangsætning af modningsprojektet ”Når vandet kommer” sammen med Københavns Kommune. 

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. oktober 2019, punkt 3, anlægsbevilling på 8 mio. kr. til projekt 0277 Kystsikring, Stormflodsport med krav om godkendelse af arbejdet i Kommunalbestyrelsen inden igangsættelse.

 

Strategisk energiplan for Hvidovre Kommune blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 28.

maj 2019, punkt 12.

 

Programledelse for klimatilpasning og stormflodssikring er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 26. september 2017, punkt 28. 

 

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. oktober 2016, punkt 5, ”Kommuneplan 2016”. I kommuneplanen er det besluttet, at der skal laves konkrete handlingsplaner for håndtering af skybrudsregn med en prioritering af de områder, hvor der er størst risiko for oversvømmelser. Skybrudsplanen vil, med de opdaterede risikokort og indsatsområder, være et vigtigt grundlag for denne prioritering. 

 

Tilslutning til Compact of Mayors, senere Global Covenant of Mayors, blev vedtaget af

Økonomiudvalget den 18. januar 2016, punkt 6.

 

Kommunalbestyrelsen vedtog Risikostyringsplan Køge Bugt 2015 – gældende til 2021 –på mødet den 27. oktober 2015, punkt 20.

 

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. november 2014, punkt 9, ”Hvidovre Kommunes Strategi for Klimatilpasning”. Strategien sætter mål for skybrudsikring i kommunen.  

Økonomiske konsekvenser

Der bliver finansieret to stillinger inden for Center for Plan og Miljøs ramme i 2021.

I forbindelse med fastlæggelse af budgettet for 2022 vil der være brug for, at de to stillinger bliver finansieret centralt

 

De øvrige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune, herunder forøgede omkostninger for kommunens drift, vil blive præsenteret i forbindelse med Kommunalbestyrelsens drøftelse af tiltag i september 2021.

Retsgrundlag

Hvidovre Kommune er ikke pålagt at udarbejde en energi- og klimahandlingsplan.

Der henvises til de uskrevne kommunalfuldmagtsregler, hvorefter det i vidt omfang er et

lovligt kommunalt formål at støtte aktiviteter, der virker til fremme af klima- og miljøhensyn i

kommunen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser

Samlet er der tale om en betydelig klimapolitisk satsning, som vil medføre et mærkbart ressourcetræk på 2 årsværk i 2021 og 2022 i Center for Plan og Miljø samt et væsentligt ressourcetræk i andre centre, særligt i Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv.

Sundhedsmæssige konsekvenser

De sundhedsmæssige konsekvenser vil blive præsenteret i forbindelse med Kommunalbestyrelsens drøftelse af tiltag i september 2021.

Miljømæssige konsekvenser

En klimaplan, der lever op til Paris-aftalen, vil få positive konsekvenser for miljøet, klimaet og sundheden, da den vil give et fald i udledningen af CO2 og andre drivhusgasser og også vil have en effekt på luftforureningen. Dertil kommer, at klimatilpasning vil betyde reduceret risiko for sundhed og miljø ved at forebygge oversvømmelser.

Bilag

 1. Kommunikationsstrategi for Klimaplan 2050 (pdf)
 2. Slides - Klimaplan TMU 070621 (pdf)

26. Forslag til vedtægtsændringer. Service Level Agreement mellem Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om der skal meddeles tilladelse til ændring af Hovedstadens Beredskabs vedtægter og Service Level Agreement (SLA) på myndighedsområdet, så der kan foretages kompetenceoverdragelse af sager vedrørende påbud og forbud i forbindelse med brandsyn samt overdragelse af sager om forbud i forbindelse med ulovlig anvendelse af eksisterende bygninger, der ikke er omfattet af brandsyn.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

 1. at godkende forslaget til ændring af vedtægterne for Hovedstadens Beredskab
 2. at godkende forslaget til ændringer af Service Level Agreement mellem Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne på myndigheds- og forebyggelsesområdet som en konsekvens af ændringen af vedtægterne.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-06-2021

Ad1.-2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2021

Ad 1. og 2. Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Den 1. januar 2021 trådte en ændring af byggeloven (lov nr. 2080 af 21/12 2020) i kraft, som bl.a. giver mulighed for at kompetenceoverdrage påbud og forbud i forbindelse med brandsyn til §60 fællesskaber.

 

Lovændringen har også betydning for den tidligere af Hovedstadens Beredskabs bestyrelse (14. november 2018) og kommunalbestyrelserne i ejerkommunernes (foråret 2019), godkendte vedtægtsændring om kompetenceoverførsel af forbud (forslag til nyt pkt. 5.2), som ikke blev godkendt af Ankestyrelsen. 

 

Det nye forslag til et nyt pkt. 5.2 i vedtægterne fremgår af bilag 1, der indeholder de gældende vedtægter sammenholdt med ændringerne. I det nye forslag til nyt pkt. 5.2 fremgår kompetenceoverdragelsen af påbud og forbud i forbindelse med brandsyn af den første bullit, mens forslaget om at kompetenceoverføre forbud i forbindelse med ulovlig anvendelse af bygninger mv., der ikke er omfattet af brandsyn, fremgår af bestemmelsens bullit 2. Med bestemmelsen vil den tidligere arbejdsdeling i kommunerne mellem brandvæsen og byggemyndighed blive videreført. 

 

Forslaget indebærer samtidig nogle konsekvensændringer, herunder nummereringen af punkterne 5.2 – 5.5, samt en ændring af henvisningerne i pkt. 6.4 og 6.7 til pkt. 5.1 og 5.2, hvor henvisningerne bliver ændret til pkt. 5.1 -5.3.

 

Hovedstadens Beredskab har for at forenkle sagsgangen inden forslaget til vedtægtsændringer, sammen med forslaget til ændring af Service Level Agreement (jf. nedenfor), forelægges kommunalbestyrelsen/Borgerrepræsentationen i ejerkommunerne indhentet en forhåndsgodkendelse af forslaget til vedtægtsændringer i Ankestyrelsen. Denne modtog Hovedstadens Beredskab den 20. april 2021.

 

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte på sit møde den 21. april 2021 forslaget til et nyt pkt. 5.2 og de heraf følgende konsekvensrettelser. Det følger af kapitel 18 i Hovedstadens Beredskabs vedtægter, at ændringer heraf skal godkendes af såvel ejerkommunernes kommunalbestyrelser og Ankestyrelsen. Det anbefales på den baggrund, at kommunalbestyrelsen godkender forslaget til vedtægtsændringer.

 

En ny ændring af vedtægterne betyder også, at det vil være nødvendigt at tilpasse den gældende Service Level Agreement (SLA) mellem Hovedstadens Beredskab og Ejerkommunerne på myndigheds- og forebyggelsesområdet. På denne baggrund er der indføjet konsekvensrettelser i kap. 5 om brandteknisk sagsbehandling samt i kap. 7 om brandsyn, jf. bilag 2.

 

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte på sit møde den 21. april 2021 også forslaget til ændring af SLA. Det følger af gældende SLA, at større ændringer skal forelægges og godkendes i bestyrelsen og efterfølgende i ejerkommunernes kommunalbestyrelser. Det anbefales på den baggrund, at kommunalbestyrelsen/Borgerrepræsentationen godkender forslaget til ændring af SLA.

 

Indstillingerne er også drøftet og anbefalet af Samarbejdsorganet (samarbejdsforum mellem Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne på myndigheds- og forebyggelsesområdet) på et møde den 20. januar 2021.

 

Såfremt vedtægtsændringen godkendes af samtlige interessenter, vil de herefter blivefremsendt til Ankestyrelsens endelige godkendelse, inden de kan træde i kraft. De nye vedtægter vil efter endelig godkendelse blive fremsendt til interessenterne sammen med den reviderede SLA og være tilgængelige på Hovedstadens Beredskabs hjemmeside.

 

Vurdering

Administrationen vurderer, at en kompetenceoverdragelse af sager vedrørende påbud og forbud i relation til boligsektoren, er en gevinst for ejerkommunerne, idet regelforenklingen giver en kortere og hurtigere beslutningsproces til gavn for både borgere og brugere.

Politiske beslutninger og aftaler

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse (14. november 2018) og kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne (foråret 2019), godkendte vedtægtsændring om kompetenceoverførsel af forbud (forslag til nyt pkt. 5,2), som ikke blev godkendt af Ankestyrelsen.

 

Hovedstadens Beredskab har indhentet en forhåndsgodkendelse af forslaget til vedtægtsændringerne i Ankestyrelsen den 20. april 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Byggeloven. Lov nr. 2080 af 21-012-2020, som bl.a. giver mulighed for at kompetenceoverdrage påbud og forbud ifm. Brandsyn til §60 fællesskaber.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Forslag til vedtægtsændringer sammenholdt med gældende vedtægter (pdf)
 2. Forslag til revideret SLA 02022021 (pdf)
 3. Indstillingsparadigme til ejerkommunerne (pdf)

27. Beslutning - Hvidovregade 51 - Lovkrav til bygning

Beslutningstema

Ejendommen Hvidovregade 51 er nu undersøgt nærmere i forhold til anvendelseskategori og hvilke tekniske -, miljømæssige - og sikkerhedsmæssige krav, dette udløser i forbindelse med en sammenlægning med Aktivitetscentret i Hvidovregade 49.

 

Kommunalbestyrelsen skal tage orienteringen til efterretning samt godkende den reviderede anlægssum for at imødekomme gældende lovkrav.

Indstilling

Direktionen indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
 

1. at tage orientering om lovkrav i forbindelse sammenbygning af Ejendommen Hvidovregade 51 med Ejendommen Hvidovregade 49 til efterretning
 

2. at godkende en samlet anlægssum på 13,9 mio. kr. på projekt Hvidovregade 51, finansieret af de afsatte 2,25 mio. kr. på projektet i anlægsbudgettet, 3 mio. kr. til ældrekulturcenter i driftsbudgettet, mens de resterende 8,65 mio. kr. finansieres af kassen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-06-2021

Ad 1.

For: Gruppe A og F.
 

Gruppe O, V, Liste H og Lisa Skov (UP) afventer Kommunalbestyrelsen.
 

Anbefales taget til efterretning.

 

Ad 2.

For: Gruppe A og F. 

 

Gruppe O, V, Liste H og Lisa Skov (UP) afventer Kommunalbestyrelsen.
 

Anbefales godkendt.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 07-06-2021

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

 

Ad 2

For: Gruppe A, Gruppe F, Gruppe O

Afventer stillingtagen i Kommunalbestyrelsen: Liste H, Lisa Skov (UP)

 

Anbefales godkendt.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2021

Ad 1.
For: Gruppe A, F og O.
Imod: Gruppe V og Steen Ørskov Larsen (UP).
Gruppe Ø afventer kommunalbestyrelsen.

Ældre- og Sundhedsudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets indstillinger anbefales taget til efterretning.

Ad 2.
For: Gruppe A, F og O.
Imod: Gruppe V og Steen Ørskov Larsen (UP).
Gruppe Ø afventer kommunalbestyrelsen.

Ældre- og Sundhedsudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik- og Ejendomme har udarbejdet dagsordenspunktet i samarbejde med Center for Plan og Miljø og Center for Ældre og Handikap.

 

Oprindelige forudsætninger for budgetberegninger

Ved Kommunalbestyrelsens beslutning den 2. marts 2020 om køb af ejendommen Hvidovregade 51 omfattede renoveringsbehovet på ejendommen en udskiftning af vinduer og døre samt andre mindre tiltag samt etablering af et handikaptoilet. Det fremførte budget indeholdt ikke brand-, indeklima– og tilgængelighedstiltag samt udearealer, ej heller inventar. – se bilag – Notat Hvidovregade 51.

 

Under budgetdrøftelser for 2021-24 blev der i august 2020 yderligere ønsket en pris for etablering af en glasgang mellem de to ejendomme Hvidovregade nr. 51 og 49. Anvendelseskategori samt hvilke lovmæssige krav, dette vurderedes at medføre, var på dette tidspunkt ikke afklaret.

 

Afklaring af anvendelseskategori

En vurdering af anvendelsesformål og placering i brandklasse er afgørende for, hvilke krav der stilles til bygning og indretning i form af brandkrav, sikkerhedskrav, tilgængelighedskrav og krav til indeklima, - samt - ikke mindst også -, hvorledes der evt. kan dispenseres herfra gennem konkrete lokale alternative løsninger.

 

Indledende vurdering/screening af bygningernes anvendelseskategori (brandklasse) og krav har indtil 2020 været foretaget af Byggesagsteamet i Center for Plan og Miljø.  I 2020 trådte en ny bekendtgørelse i kraft, hvilket betyder, at anvendelseskategorier fremover ikke længere må vurderes og screenes i Byggesagsteamet, som er myndighed for området, men nu vurderes af en certificeret brandrådgiver.

 

Certificerede brandrådgivere er som følge af denne nye bekendtgørelse en aktuel manglende fagressource overalt i Danmark. Derfor har vurdering af anvendelseskategori for Hvidovregade 51 desværre været længe undervejs.

 

Nu er denne vurdering kommet fra certificerede brandrådgivere fra det rådgivende ingeniørfirma Moe A/S. Moe har vurderet, at en sammenbygning med Aktivitetscentret, som er brugerstyret ældre-kulturcenter,vil udløse en anvendelseskategori 6, som er den højeste i kategorien fra 1-6.

 

Der er tale om anvendelseskategori 6. Anvendelseskategorien fastlægges på baggrund af personerne, der opholder sig i bygningen og deres evne til at bringe sig selv i sikkerhed i tilfælde af brand. I dette konkrete tilfælde drejer det sig om personer med fysiske eller kognitive funktionsnedsættelser, hvilket udløser skærpede krav til brand og flugtveje. Se bilag Moe brandnotat. Hvidovregade 51 som del af Aktivitetscenteret er i notatet beskrevet som ”scenarie 1”.

 

Udover brandkrav vil der på grund af den ændrede anvendelse også blive stillet myndighedskrav til tilgængelighed og indeklima (ventilation, dagslysforhold akustik mv.) Personbelastningen i -, og funktionen af de enkelte rum i bygningen vil være bestemmende for det konkrete omfang af krav til ventilation. I budgetestimatet er, grundet den skønnede personbelastning, forudsat etablering af ventilation.

 

Krav om miljøsanering og bortskaffelse af forurenet jord
Der skal miljøscreenes på materialer, når den producerede mængde affald er mere end 1 ton.
I miljøsaneringen går man målrettet efter problematiske stoffer (farligt affald) for at fjerne dem. TOE vurderer, at de omfattende indvendige nedrivninger i bygningen vil generere affald i den størrelsesorden.

 

Ligeledes stiller Arbejdstilsynet krav til entreprenørens arbejde med miljøsanering og bortskaffelse af farligt affald, herunder beskyttende beklædning, krav til selve håndteringen af materialer mm. Dette er omkostningstungt arbejde, som TOE har medregnet i prisestimatet.

 

I 2018 blev der konstateret forurenet jord på Hvidovregade 49. Der kan således forekomme forurenet jord, hvor glasgang skal etableres. Der skal derfor foretages undersøgelser af jordbundsforhold. Der er skærpede myndighedskrav til bortskaffelse af forurenet jord, hvilket er omkostningstungt.

 

Ny lokalplan
Det er nødvendigt at vedtage en ny lokalplan for at kunne sammatrikulere Hvidovregade 49 og 51 og for at kunne anvende bygningen til offentlige formål. Den gældende Lokalplan 137 giver ikke mulighed for at anvende bygningen på Hvidovregade 51 til offentlige formål, bortset fra offentlig administration. En ny lokalplan vil indeholde krav om arealer til cykel- og bilparkering i forhold til den ændrede anvendelse, jf. kommuneplanens retningslinjer.

 

Lovliggørelse af eksisterende forhold i Hvidovregade 49

Der er konstateret ulovligheder i forbindelse med anvendelse af værksteder i kælder og teknikrum i det eksisterende Aktivitetscenter i Hvidovregade 49. Værkstederne er derfor nedlukkede. Værksteder søges reetableret i enten Hvidovregade 49 eller 51, når de to ejendomme lægges sammen.

 

Samlet prisestimat

Ud fra gennemførte forundersøgelser med en certificeret brandrådgiver samt forventede krav til arbejder og ydelser forbundet med en placering i anvendelseskategori 6 ved sammenbygning af Hvidovregade 51 og Hvidovregade 49, er de kortlagte udgifter estimeret til 7,3 – 8,1 mio. kr.

 

Derudover er der ikke-kortlagte krav til tilgængelighed, ventilation, ABA, ABDL mm., udbedring af ulovlig EL, bortskaffelse af forurenet jord, byggeherreomkostninger samt flere nødvendige arbejder og ydelser. Disse arbejder er estimeret til 3,5 – 5,8 mio. kr.

 

Samlet estimeres udgifter til mellem 10,8 og 13,9 mio. kr.

 

Da der endnu ikke er gennemført alle de nødvendige forundersøgelser, er prissætning behæftet med en stor usikkerhed. Behov i forbindelse med inventar, cykel- og bilparkering, samt udearealer er ligeledes ikke afdækket og indeholdt i estimater.

 

Tidsplan

Forudsat politisk godkendelse og forceret lokalplanproces som gennemføres parallelt med projektering forventes følgende tidsplan:


2021: Arbejde ny lokalplan påbegyndes, forundersøgelser, idéoplæg, byggeprogram, rådgiverudbud.

2022: Dispositionsforslag, ny lokalplan færdiggøres, projektforslag, for- og myndighedsprojekt, byggetilladelse.

2023: Hovedprojekt, entrepriseudbud, politisk godkendelse af licitationsresultat, opstart af byggeri efterår 2023.

2024: Udførelse, ibrugtagning medio 2024

 

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen har den 2. februar 2020 godkendt, at ejendommen Hvidovregade 51 erhverves for kr. 5.995.000 og at borgmesteren bemyndiges til at gennemføre handlen.

 

I budgettet for 2020 er afsat 2,250 mio. kr. til renovering af Hvidovregade 51.
 

I budgettet for 2021 er, under driftslignende anlægspuljer, afsat rådighedsbeløb på 3 mio. kr. til Ældrekulturcenter, glasgang og inventar.

 

Bygge- og Planudvalget har d. 17. august 2020 under pkt. 3 igangsat arbejdet

lokalplansarbejde for den nordlige del af Hvidovregade, herunder Hvidovregade 51.


Bygge- og Planudvalget har d. 30. november 2020 under pkt. 9 udvidet

lokalplanafgrænsningen til også at omfatte Hvidovregade 47 – 49.

Økonomiske konsekvenser

I budgettet for 2020 er afsat 2,250 mio. kr. til projekt 5802 Renovering af Hvidovregade 51.

I budgettet for 2021 er, under driftslignende anlægspuljer, afsat rådighedsbeløb på 3 mio. kr. til Ældrekulturcenter, glasgang og inventar.

 

Der søges om anlægsbevilling og tillægsbevilling på 11,65 mio. kr. til projekt 5802 Hvidovregade 51, som finansieres med 3 mio. kr. fra driftsbudgettet og 5,65 mio. kr. af kassen.

 

Projektets samlede økonomi

 

Før 2021

2021

2022

2023

2024

I alt

5802 Hvidovregade 51, budget

0,10

1,00

1,15

0

0

2,25

Ansøgning om tillægsbevilling

 

0

0

3,50

8,15

11,65

I alt

0,10

1,00

1,15

3,50

8,15

13,90

 

 

Projektets samlede anlægsbevilling

 

Anlægsbevilling

Ansøgning om anlægsbevilling

I alt

Hvidovregade 51

2,25

11,65

13,90

 

De afledte driftsudgifter fra 2023 beregnes og medtages i anlægsprocessen 2022-2025.

Retsgrundlag

Planlov

Planloven, lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020, fastlægger i § 18, at når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i § 19. Der kan ikke dispenseres fra planens anvendelsesbestemmelse, bortset fra midlertidige aktiviteter for indtil 3 år.

 

Planlovens § 13 fastlægger, at kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe lokalplaner efter reglerne i kapitel 6. En lokalplan må blandt andet ikke stride mod kommuneplanen.

 

BR18

I henhold til Bygningsreglement 2018, BR18, kap. 1, § 20, skal bebyggelsen ved om- til eller nybygning, tilknyttes en certificeret brandrådgiver. Rådgiveren skal sikre, at byggeriet er i overensstemmelse med kapitel om brand i bygningsreglementet samt sikre, at dokumentation herfor er fyldestgørende, opfylder formål og er kontrolleret.

Bygningsafsnittet indplaceres i anvendelseskategorier, jf. BR18, kap. 5, § 84, stk. 2 og § 85 ud fra bygningsafsnittets faktiske anvendelse, som er givet ved:

Anvendelseskategorien skal bestemmes ud fra:

 • om et bygningsafsnit er indrettet med sovepladser
 • om personer i bygningsafsnittet har kendskab til flugtvejene
 • om personers mulighed for selv at bringe sig i sikkerhed
 • om det maksimale antal personer, som det enkelte rum er indrettet til

Anvendelseskategorierne fastlægges dermed på baggrund af personerne, der opholder sig i bygningen og deres evne til at bringe sig selv i sikkerhed i tilfælde af brand.

 

Bygningerne er af certificeret brandrådgiver fastsat som Anvendelseskategori 6:

Bygningsafsnit med

 • Plejeboliger
 • Behandlings- og sengeafsnit på hospitaler
 • Plejehjem
 • Fængsler
 • Boliger og institutioner til personer med fysiske eller kognitive funktionsnedsættelser
 • Vuggestuer
 • Børnehaver.

Anvendelseskategorien gælder for bygningsafsnittet og den ændres ikke som følge af, at andre bygningsafsnit i bygningen indplaceres i andre kategorier.

 

Affaldsbekendtgørelsen

En miljørådgiver, eller anden kompetent person, skal miljøscreene adresserne, såfremt der produceres mere end 1 ton affald, jf. affaldsbekendtgørelsens § 69, stk. 1, punkt 1.

En miljørapport skal udarbejdes på baggrund af miljøscreeningen, jf. § 69, stk. 2.
Derudover skal affaldet anmeldes, mindst 14 dage før arbejdet påbegyndes, jf. § 70, stk. 2, punkt 2. Gælder miljøsaneringen begge adresser skal de vurderes under 1 (anmeldes samlet), jf. § 69, stk. 3

 

På Hvidovregade 49 er der konstateret forurening på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven (Lovbekendtgørelse nr. 282 af d. 27. marts 2017 om forurenet jord, § 3, jf. § 5.) på en del af grunden. Vidensniveau 2 betyder, at der er konstateret forurening.

 

Såfremt arealanvendelsen ændres, eller der skal bygges eller graves i det kortlagte areal, så skal der søges om § 8 tilladelse hos kommunens miljøteam. Tilladelsen kan indebære, at der stilles krav om yderligere undersøgelser og eventuelt skal fjerne forureningen.

Hvis der skal flyttes jord fra det kortlagte areal, så skal det ligeledes anmeldes til miljøteamet, inden jorden flyttes, jf. § 50, stk. 2 i jordforureningsloven.

 

Almindeligt havearbejde kræver ikke tilladelse.

Bilag

 1. Bilag 1 - Notat Hvidovregade 51 (pdf)
 2. Bilag 2 - Brandnotat MOE 2021.03.10 (pdf)

28. Eventuelt

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2021

Anders Wolf Andresen (F) spurgte til brug af borgerrådgiver og mulighed for at bytte sager med andre kommuners borgerrådgiver. Det undersøges.

Kenneth F. Christensen (A) spurgte til national database for affaldsregulativer og seneste opdatering for Hvidovre Kommune. Det undersøges.

Marianne Rosenkvist (Ø)spurgte til flag om badevandets kvalitet. Borgmesteren oplyste, at det fremgår af Hvidovre Kommunes hjemmeside. Egentlige flag kræver livreddere.


29. Beslutning – Opgradering af antenneudstyr på Hvidovre Stadion

Lukket sag

30. Orientering - Henvendelser fra investorer

Lukket sag