Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Økonomiudvalget den 31. maj 2021

Mødefakta

Dato: Mandag den 31. maj 2021
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Mødelokalerne Sollentuna

Medlemmer

 • Anders Wolf Andresen (F)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Marianne Rosenkvist (Ø)
 • Mikkel Dencker (O)

Fraværende med afbud

 • Steen Ørskov Larsen (UP)
 • Torben N. Rasmussen (V)

Bemærkninger

Charlotte Munch deltog for Torben N. Rasmussen. Lisa Skov deltog for Steen Ørskov Larsen.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-05-2021

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-05-2021

Borgmesteren orienterede om smitte på Dybenskærhave, som har medført besøgsforbud i 4 uger, og trafikforholdene ved Holmegårdskolen, samt om en sag om status for Holmene, der kommer på Kommunalbestyrelsens møde i juni.


3. Godkendelse – Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport for 2020

Beslutningstema

Databeskyttelsesrådgiver Julie Egholm har udarbejdet årsrapport 2020 for Hvidovre Kommunes efterlevelse af reglerne for behandling af personoplysninger. Den indeholder en vurdering af hvordan kommunen efterlever kravene i lovgivningen og hvordan kommunen fremadrettet kan forbedre efterlevelsen af kravene i lovgivningen.


Administrationen anbefaler på den baggrund en række forbedrende tiltag som skal øge modenhedsniveauet på forskellige områder.


Økonomiudvalget orienteres om dette og bedes derefter fremstille sagen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor kommunalbestyrelsen

 1. At godkende årsrapporten fra Databeskyttelsesrådgiveren (bilag 1) samt administrationens plan for forbedrende tiltag (bilag 2).

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-05-2021

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv har udarbejdet dette dagsordenspunkt. Hvidovre Kommune bliver årligt vurderet af databeskyttelsesrådgiveren på kommunens efterlevelse af reglerne for behandling af personoplysninger. Databeskyttelsesrådgiveren refererer til kommunens politiske niveau for at sikre en prioritering af arbejdet med databeskyttelse.

 

Databeskyttelsesrådgiveren har i 2020 målt på 35 modenhedskriterier, som afspejler krav efter GDPR eller på anden måde har betydning for implementering af GDPR og drift af GDPR-opgaver i kommunen. Niveauet for efterlevelse bliver scoret på point fra 1-5, hvor 5 er det højeste. Generelt er 3 et accepteret niveau for efterlevelse. Hvidovre Kommune havde i 2020 et overordnet gennemsnitligt niveau på 3,1.

 

På nogle individuelle punkter ligger kommunen godt over det accepterede niveau på 3. Dette er bl.a. tilfældet for så vidt angår håndtering af brud på persondatasikkerheden, hvor kommunen har et modenhedsniveau på 5 og opdatering af politikker for beskyttelse af personoplysninger, hvor kommunen har et modenhedsniveau på 4. Også i forhold til informationssikkerheden ligger kommunen på visse punkter over det accepterede niveau. Dette gælder bl.a. beredskabsplan i kommunen for videreførelse af kritiske forretningsprocesser i tilfælde af kritiske situationer, hvor kommunen har et niveau på 5.

 

Der er dog også nogle punkter, der individuelt ligger under det accepterede niveau på 3 og det skal der derfor handles på.

 

Når kommunen afviger fra det ønskede niveau, anbefaler databeskyttelsesrådgiveren overfor kommunen hvilke specifikke opgaver der bør fokuseres på fremadrettet.

 

Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv vurderer, at databeskyttelsesrådgiverens årsrapport korrekt viser, hvor der skal sættes ind for at få alle punkter på minimum 3 og en plan for dette er fremlagt i Bilag 2.

Politiske beslutninger og aftaler

Dagsordenspunkt om årsrapport fra databeskyttelsesrådgiver Julie Egholm for 2018/2019 blev forelagt Økonomiudvalget pr. 18.05.2020 og blev godkendt. Derefter godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 26.05.2020.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Retsgrundlag

-          Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EØS-relevant tekst).

 

-          Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)

Høring

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Bilag

 1. Bilag 1 - Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2020 (pdf)
 2. Bilag 2 - Initiativer til varetagelse af de anbefalinger databeskyttelsesrådgiverens årsrapport har for Hvidovre Kommune.docx (pdf)

4. Beslutning – Godkendelse af databeskyttelsespolitik for Hvidovre Kommune

Beslutningstema

Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv har på vegne af Sikkerhedsforum udarbejdet en databeskyttelsespolitik for Hvidovre Kommunes håndtering og efterlevelse af reglerne for behandling af personoplysninger. Databeskyttelsespolitikken er et lovkrav og dermed en forudsætning for, at Hvidovre Kommune kan overholde gældende lovgivning på området.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget:

 1. at godkende databeskyttelsespolitikken. (bilag 1)

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-05-2021

Økonomiudvalget godkendte databeskyttelsespolitikken.

Sagsfremstilling

Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv har på vegne af Sikkerhedsforum udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Hvidovre Kommune har behov for at behandle information om identificerede eller identificerbare personer for at kunne udføre kommunens opgaver.

 

Databeskyttelsespolitikken beskriver, hvordan disse personoplysninger skal håndteres for at det sikres, at kommunen overholder reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

 

Alle ansatte, herunder ledere, medarbejdere, frivillige og samarbejdspartnere i Hvidovre Kommune, har et ansvar for at sikre, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Databeskyttelsespolitikken beskriver hvem der har ansvar for hvilke opgaver, så det sikres at kommunen efterlever behandlingsprincipperne og reglerne i øvrigt i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

 

Databeskyttelsespolitikken er udgangspunktet for, at Hvidovre kommune overholder gældende lovgivning og hvordan dette skal gøres.

 

Chefforum skal drøfte hvordan politikkens forskrifter udmøntes i praksis, jævnfør det allerede eksisterende arbejde med databeskyttelse.

Politiske beslutninger og aftaler

Beslutning i Direktionen den 18-05-2021


Direktionen godkendte databeskyttelsespolitikken.

 

Politikken skal præsenteres og drøftes i chefforum.

 

HovedMED får politikken som bilag til en sag om opmærksomhed vedr. datasikkerhedsindsatser på et kommende møde i HovedMED.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen) Artikel 24, stk. 2.

 

Lov nr. 502 af 23/05/2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).

Høring

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Bilag

 1. Bilag 1 - Databeskyttelsespolitikken (docx)

5. Beslutning - Forslag til Kommuneplan 2021

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2019 at der skal ske en revision af hele kommuneplanen samtidig med at man vedtog udkast til Planstrategi 2019.

 

Revisionen af kommuneplanen tager udgangspunkt i Planstrategi 2019 Udvikling, Ansvar og Fællesskab. Revisionen omfatter også nye krav i Planloven samt indarbejdelse af de statslige udmeldte nationale interesser på planområdet.

 

Kommunalbestyrelsen skal beslutte om Forslag til Kommuneplan 2021 kan godkendes og sendes i offentlig høring. Kommunalbestyrelsen skal også godkende at der afholdes et borgermøde samt at miljøvurdering af forslaget fremlægges i offentlig høring.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen:

 

 1. at godkende Forslag til Kommuneplan 2021.
 2. at godkende, at forslaget fremlægges i offentlig høring i otte uger.
 3. at godkende, at der skal afholdes et borgermøde i forbindelse med den offentlige høring af Forslag til Kommuneplan 2021.
 4. at godkende, at den tilhørende miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2021 fremlægges i offentlig høring i otte uger.

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-05-2021

Ad 1.

Gruppe A og O stillede ændringsforslag om, at byggefeltet på græsplænen ved Rebæk Søpark, som er beskrevet i boligpolitikken, skal udgå af kommuneplanen og indarbejdes som et rekreativt område.

 

For: Gruppe A, F,O, V og Ø.

Imod: Lisa Skov (UP).

 

Ændringsforslaget anbefales godkendt.

 

Gruppe F og Ø stillede ændringsforslag om, at Rebæk Søpark og Cirkusgrunden udgår som byudviklingsområder, da vi ønsker at bevare og værne om Hvidovres grønne og rekreative områder.

 

For: Gruppe F og Ø.

Imod: Gruppe A,O,V og Lisa Skov (UP). Gruppe A og O med henvisning til eget forslag.

 

Ændringsforslaget anbefales ikke godkendt.

 

Lisa Skov (UP) stillede ændringsforslag om, at Cirkusgrunden udgår af kommuneplanen.

 

For: Gruppe F,Ø og Lisa Skov (UP).

Imod:  Gruppe A,O og V.

 

Ændringsforslaget anbefales ikke godkendt.

 

Gruppe V stillede ændringsforslag om, at Tårnfalkevej, som byudviklingsområde, udgår af kommuneplanen.

 

For: Gruppe V.

Imod: Gruppe A, F, O og Lisa Skov(UP).

Undlader: Gruppe Ø.

 

Ændringsforslaget anbefales ikke godkendt.

 

Anbefales godkendt.

 

Ad 2. Anbefales godkendt, at forslaget fremlægges i offentlig høring i otte uger fra den 12. august 2021.

 

Ad 3. Anbefales godkendt.

 

Ad 4. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Kommuneplanens struktur

Kommuneplanen indeholder kommunalbestyrelsens mål og visioner for Hvidovres udvikling, herunder arealanvendelse i kommunen. Kommuneplanen er opbygget af to dele. Den ene består af otte temaer og den anden del består af geografiske rammeområder (ca. 300 stk.) og herudover er der tilknyttet en række bilag. ”Forslag til Kommuneplan 2021” og ”Bilag til Forslag til Kommuneplan 2021” er vedlagt som to separate bilag til dette dagsordenspunkt.

 

Kommuneplan 2021 har til formål, at:

 • Give mulighed for realisering af Planstrategi 2019 Udvikling, Ansvar og Fællesskab.
 • Fastlægge retningen for Hvidovres fysiske udvikling.
 • Sikre strategisk sammenhæng mellem kommunens overordnede planlægning og den mere detaljerede sektor- og lokalplanlægning.
 • Vise borgere og interessenter hvilke vilkår og muligheder, der er for arealanvendelse i hele kommunen.
 • Indarbejde nationale interesser og anden ny lovgivning.

 

Hvert tema indeholder nogle underemner. Hvert emne starter med kommunalbestyrelsens målsætninger i tekst og i punktform, efterfulgt af retningslinjer og afsluttet med relevante redegørelsestekster, der kan være analyser, uddrag af politikker eller strategier der underbygger målsætningerne. Retningslinjer er juridiske bindinger for efterfølgende lokalplanlægning mv.

 

Kommuneplanens indhold

Der er flere ændringer end sædvanligt i en ny kommuneplan for Hvidovre og alligevel vil hovedparten af kommunen være uforandret. De steder hvor der laves ændringer vil der dog komme betydelige forandringer, det er blandt andet de nye boligområder, erhvervsområder og omkring en ny BRT-busforbindelse.

 

Med Planstrategi 2019 Udvikling, Ansvar og Fællesskab har Kommunalbestyrelsen udtrykt ønsker om en by i social, økonomisk og miljømæssig balance med fokus på trivsel, sundhed og fællesskab. Derfor indeholder Forslag til Kommuneplan 2021 både emner indenfor velfærdsområdet, erhvervsudvikling, byudvikling samt indsatser for at forbedre miljøet og klimatilpasning.

 

Kommunalbestyrelsen har samtidig valgt at planstrategien skal understøtte FN´s verdensmål for en bæredygtig udvikling og Forslag til Kommuneplan 2021 er derfor skabt med udgangspunkt i en bæredygtige helhedstænkning, der afspejles i kommuneplanen som helhed og i de enkelte temaer.

 

Temaerne i Kommuneplan 2021 er:

 1. Byens udvikling
 2. Trivsel, udvikling og sundhed
 3. Kultur og fritid
 4. Kulturarv
 5. Natur
 6. Bæredygtighed og klimatilpasning
 7. Vækst og erhvervsudvikling
 8. Mobilitet og tekniske anlæg

 

De væsentligste ændringer i forhold til gældende kommuneplan

Nye boligområder
Den store interesse for at investere og bosætte sig i Hvidovre bruges til at gentænke og styrke byens liv og grønne områder. Konkret er det sket med udpegningen af 11 nye byudviklingsområder hvor ønsket er at skabe rammerne for et mere varieret boligudbud i Hvidovre Kommune. Der bliver indført krav til gennemsnitlig boligstørrelse og mulighed for at planlægge for, at almennyttige boliger udgør en bestemt del af de nye boliger.

 

Det største areal blandt byudviklingsområderne er det nye natur- og byområde øst for Byvej og nord for Brostykkevej. Udover at give mulighed for at etablere et større antal boliger med fokus på fællesskab, bæredygtighed og god adgang til grønne naturområder, vil de godt 26 hektar af arealerne fremover være offentligt tilgængeligt for alle borgere. Herved overgår størstedelen af den nuværende landbrugsjord til det formål der primært er tiltænkt arealer i De Grønne Kiler – almen, ikke bymæssig friluftsanvendelse med vægt på at styrke naturen.

 

De øvrige 10 byudviklingsområder sker gennem byomdannelse inden for byzonen. Enten ved omdannelse af arealer i nærheden af stationerne eller ved omdannelse af erhvervsområder, der er omkranset af beboelse.

 

Der skal gives noget tilbage til byen, hver gang vi bygger nyt. Det bidrager positivt til bylivet også at indtænke fælles service- og byfunktioner i boligprojekterne. Derfor fokuseres på, at ny boligbebyggelse afbalanceres med byens øvrige behov såsom butikker, offentlig service m.v.

 

Uderummene skal anvendes til mere end ét formål. En mangesidig udnyttelse af byrummene i en tættere by vil give bedre muligheder for byliv, mødesteder og kan være et attraktivt, rekreativt sted for mange borgere året rundt med mulighed for motion og bevægelse.

 

 

Nye boliger i nærheden af de større, åbne landskaber, skal have stærke forbindelser mellem boligerne og naturområderne.

 

Bæredygtighed og klimatilpasning skal tænkes ind i byggeprojekter ved at have opmærksomhed på at begrænse bygningers miljøbelastning både under opførelsen og i hele deres levetid. Konkret skal nyt byggeri sikres mod oversvømmelse fra en regnhændelse svarende til en 100-årshendelse i 2018 (om 100 år).

 

Bevaringsværdige helheder er udvalgt som steder hvor vi målretter indsatsen med at beskytte de særligt værdifulde kulturhistoriske helheder. Disse kulturhistoriske værdier skal styrkes og anvendes aktivt, når der sker ændringer i bebyggelse for at bevare en historisk reference og vores særegne identitet i Hvidovre.

 

Idrætsfaciliteter

Foreningslivet er en af de vigtigste hjørnesten på kultur- og fritidsområdet. Foreningerne er med til at danne rammerne for alsidige folkeoplysende aktiviteter, fremme integrationen samt understøtte borgernes udvikling, læring og dannelse.

 

Der er mangel på idrætsfaciliteter på tværs af kommunen, og derfor indeholder kommuneplanen retningslinjer om, at muligheden for at etablere flere idrætsfaciliter på tværs af kommunen skal undersøges, at der i Hvidovre Nord skal udlægges et areal til nye idrætsfaciliteter inden for planperioden, samt at der i den fysiske planlægning af byens rum skal indtænkes mulighed for motion og bevægelse.

 

Sammenhæng mellem de grønne områder

Kommuneplanen lægger op til øget sammenhæng mellem de grønne områder og styrkelse af naturindholdet både i byen og i naturområder. Det vil være til gavn for dyre- og plantelivet og gøre områderne lettere tilgængelige, når man er til fods eller på cykel.

 

Hvidovre har flere attraktive naturområder og disse er nu samlet på et Grønt Danmarkskort. Det skal give et bedre grundlag for at skabe grønne forbindelser også på tværs i kommunen og til en strategi for driften og udviklingen af naturområderne.

 

Fingerplan 2019 har givet mulighed for et nyt naturområde øst for Byvej. For at styrke biodiversiteten og de rekreative muligheder er området blevet udpeget som et nyt skovrejsningsområde. Karakteren, omfanget og åbenheden af det eventuelle skovområde vil der blive taget stilling til i forbindelse med lokalplanen for området.

 

Der er en visionsplan på vej for Køge Bugt Strandpark. Planen indeholder den fremtidige kobling til Holmene, hvor området omkring Brøndby Havnevej og Avedøre Holme kommer til at få en central funktion.

 

Hvidovre Havn
Hvidovre Havn huser i dag et aktivt foreningsliv og udgør også et væsentligt rekreativt område, til glæde for det almene friluftsliv i byen. Kommuneplanen udfolder udviklingspotentialet, så havnen kan omfatte yderligere aktiviteter og være et attraktivt, rekreativt center for mange brugere året rundt. Konkret skabes der mulighed for at ny planlægning for Hvidovre Havn kan omfatte et maritimt center til formidling af natur og miljø ved vandet lige som der kan indpasses havnerelateret erhverv som f.eks. restaurant, café, ishus, salg og udlejning af udstyr til både, kajakker boards mv. efter kommunalbestyrelsens ønske.

 

Omdannelse af to erhvervsområder til blandede byområder
Erhvervsområderne syd for Høvedstensvej og ved Tårnfalkevej rummer i dag forskellige industri-, værksteds- og handelsvirksomheder. I Høvedstensvej-området er der desuden skole og andre offentlige funktioner. Disse erhvervsområder skal over tid omdannes til blandede byområder, hvor der overvejende skal være boliger og offentlige formål, men hvor der også bliver plads til ikke-generende erhverv, som kan indpasses mellem de nye anvendelser.

Formålet med omdannelsen af de to områder er at give mulighed for at opføre nye boliger med en sammensætning i ejerform, boligstørrelse mv., der kan supplere kommunens nuværende boligstruktur, og at mindske områdernes barrierevirkning ved at integrere dem fysisk og funktionelt med de omliggende boligområder.

 

Erhvervsområdet på Avedøre Holme forbeholdes produktionsvirksomheder
Med vedtagelsen af landsplandirektivet Fingerplan 2019 blev der efter kommunalt pres i over 20 år omsider mulighed for at planlægge for andet end særligt forurenende virksomheder inden for erhvervsområdet på Avedøre Holme, de såkaldte virksomheder med særlige beliggenhedskrav (VSB) med miljøklasse 6 og 7.

 

Til gengæld har staten krævet, at der kun må planlægges for produktionsvirksomheder samt transport- og logistikvirksomheder. Vel at mærke kun den slags produktionsvirksomheder, der ligger inden for definitionen jævnfør Erhvervsstyrelsens vejledning om samme, dvs. virksomheder, der er omfattet af forskellige bekendtgørelser på miljøområdet.

 

De nye planlægningsmuligheder vil blive udnyttet til at give mulighed for at opføre højere og tættere bebyggelse i området end den gældende lokalplan giver mulighed for.

 

Holmene - Nyt innovativt erhvervsområde
Med etablering af Holmene er visionen at skabe Nordeuropas største og mest innovative erhvervsområde med fokus på bæredygtighed, symbioser og klynger - og samtidig genskabe den holmestruktur, der for 100 år siden gjorde området til en indbydende naturoplevelse.

 

Der vil blive skabt nyt liv. Både for erhvervslivet, for dyre- og plantelivet og for udelivet. Opbygningen af erhvervsområdet i holme giver mulighed for at skabe en aktiv kystlinje med løberuter og supercykelstier, vandsportsaktiviteter og marine spots, som kan tiltrække familier og skoleklasser, der kan blive inddraget og opnå forståelse for naturen.

 

Holmene skal være en stærk, grøn vækstmotor for hele landet, så Danmarks internationale konkurrenceevne styrkes, og så der investeres og sikres højt kvalificeret arbejdskraft. 

 

Endelig skal Holmene være en del af stormflodssikringen fra syd, der skal beskytte hovedstadsområdet mod stormflod.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 2. juni 2020. Punkt 5. Økonomiudvalget godkendte synopsis for Kommuneplan 2021.

 

Den 7. april 2021. Punkt 5. Økonomiudvalget tog orienteringen om tema 6: Bæredygtighed og klimatilpasning og tema 7: Vækst og erhvervsudvikling til efterretning med følgende bemærkning: Tema 8 i den kommende kommuneplan skal have en mere retvisende overskrift.

 

Den 17. december 2019. Punkt 10. Kommunalbestyrelsen besluttede sammen med vedtagelse af udkast til Planstrategi 2019, at der skal ske en revision af kommuneplanen i sin helhed.

Økonomiske konsekvenser

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2021 er udført af ekstern rådgiver. Udgifterne afholdes over Center for Plan og Miljøs driftsbudget.

Retsgrundlag

Planlovens §§ 11 og 24 jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020

Miljøvurderingsloven §§11, 12 og 32, jf. lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020

Høring

Ifølge planlovens § 24, stk. 3 skal forslag til kommuneplaner sendes i offentlig høring i minimum otte uger. Miljøvurderingen skal sendes i høring sammen med forslag til kommuneplan.

 

Administrationen forventer at offentliggøre Forslag til Kommuneplan 2021 fra den 12. august til den 7. oktober 2021 (uge 33-40). Borgermøde forventes at kunne afholdes i uge 37/38.

 

Opmærksomhed om Forslag til Kommuneplan 2021 i høringsperioden vil blive skabt på forskellige måder gennem events og nyhedsindslag.

Miljømæssige konsekvenser

Lov om miljøvurdering af planer og programmer stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til kommuneplanen er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkninger.

 

Administrationen har vurderet, at forslaget til kommuneplanen skal miljøvurderes, jf. lovens § 8, stk. 2, nr. 1 og 2. Dette begrundes med, at kommuneplanens indhold er af et sådant omfang, at forholdene bør miljøvurderes.

 

Miljøvurderingen er et særskilt dokument (miljørapport), der offentliggøres i forbindelse med høring af forslag til kommuneplanen.

 

Den udarbejdede miljøvurdering af forslaget til kommuneplan er vedlagt som bilag ”Miljørapport til Forslag til Kommuneplan 2021”.

 

Miljørapporten konkluderer følgende:

 

Overordnet set medfører de miljøvurderede temaer ikke grund til konkrete afværgeforanstaltninger, men der opfordres til, at kommunen alligevel foretager kontinuerlig opfølgning på tiltagene i Kommuneplan 2021, for at sikrer sig, at de forløber i henhold til de anbefalinger, som er beskrevet i de enkelte afsnit af miljørapporten, herunder beskrivelserne af potentielle negative påvirkninger.

 

Kommunen opfordres til at have særligt fokus på støj i forbindelse med asfaltbelægninger, da der i november 2020 skete en nedjustering af støjdæmpende asfalts effektivitet, så denne reduceres med 1,1dB, mens SMA8 bliver 0,1 dB bedre (Vejdirektoratet, 2020).

 

Støjreducerende asfalt er en væsentlig del af Hvidovre Kommunes støjstrategi, handlingsplaner og metode til støjbekæmpelse, og denne nye viden skal derfor indgå i kommunens vurdering af metoder og midler til støjbekæmpelse i planlægningen fremover.

 

Vejdirektoratet har, som konsekvens af de ændrede effekter, valgt, at de fremover kun anvender SMA8 belægninger til støjdæmpning. Det betyder, at omfanget/antallet af støjbelastede arealer, boliger og personer omkring statens veje kan forværres med 25-40% i forhold til nuværende opgørelser.

 

Udover dette element er der ikke identificeret noget behov for deciderede afværgeforanstaltninger som følge af forslag til kommuneplanen, idet det vurderes muligt at planlægge kommuneplanens tiltag på en måde, så væsentlige miljøpåvirkninger undgås.

 

Der er dog enkelte opmærksomhedspunkter, som bør indgå i den videre planlægning, for at sikre mod væsentlige negative miljøpåvirkninger. Disse er:

 • Afklaring af behovet for eventuelle forundersøgelser for fund og fortidsminder inden anlægsarbejde i dialog med det lokale museum.
 • Opmærksomhed på jordforureninger og krav til håndtering af disse i forbindelse med gravearbejde, nedsivning eller lign.
 • Vurdering af belastningen med næringsstoffer og miljøfremmede stoffer ved udledning til recipienter herunder særlig i relation til vandhandleplanernes miljømål.
 • Indpasning af fysiske anlæg i omgivelserne, herunder særlig i beskyttede kulturmiljøer eller bevaringsværdige landskaber.
 • Ved skovrejsning bør der være opmærksomhed på optimering i relation til biodiversiteten og den landskabelige påvirkning.
 • Ved anlægsarbejde nær naturområder bør tidsplanlægningen af arbejdet tage hensyn til forskellige dyrearter, herunder særligt flagermus, som er følsomme overfor vibrationer og støj.

 

Bilag

 1. Forslag til Kommuneplan 2021 (pdf)
 2. Bilag til Forslag til Kommuneplan 2021 (pdf)
 3. Miljørapport til Forslag til Kommuneplan 2021 (pdf)
 4. Slides - Præsentation af Forslag til Kommuneplan 2021 (pdf)

6. Orientering - Status på "Med Målet for Øje"

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har gennem en årrække arbejdet med at skabe bedre sammenhæng for borgere med komplicerede sagsforløb. Det sker under overskriften ’Med Målet for Øje’. Formålet er at sikre velkoordinerede borgerforløb med størst mulig effekt – til gavn for borgere, medarbejdere og kommunens økonomi.

 

Arbejdet involverer de 5 fagcentre: Center for Beskæftigelse og Borgerservice, Center for Skole og Uddannelse, Center for Børn og Familier, Center for Handicap og Psykiatri og Center for Sundhed og Ældre samt medarbejdere i fællescentrene: Center for Økonomi og Personale og Center for Politik og Ledelse.

 

Som det væsentligste er administrationen p.t. i gang med at udvikle et internt kompetenceudviklingsforløb for en bred gruppe af medarbejdere. Forløbet skal øge deltagernes evne til at indgå i tværprofessionelt samarbejde, når og hvor behovet opstår, så borgerne møder en kommune, der arbejder sammenhængende og velkoordineret.

 

Økonomiudvalget skal tage orientering om status på arbejdet til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget

 

 1. at tage orientering om status på ”Med Målet for Øje” til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-05-2021

Økonomiudvalget tog orientering om status på ”Med Målet for Øje” til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Hvidovre Kommune har gennem en årrække arbejdet med at skabe bedre sammenhæng for borgere med komplicerede sagsforløb. Det sker under overskriften ”Med Målet for Øje”. Formålet er at sikre, at borgere med mange kontaktflader til kommune oplever velkoordinerede forløb med størst mulig effekt – til gavn for borgere, medarbejdere og kommunens økonomi.

 

Arbejdet involverer de 5 fagcentre: Center for Beskæftigelse og Borgerservice, Center for Skole og Uddannelse, Center for Børn og Familier, Center for Handicap og Psykiatri og Center for Sundhed og Ældre og samt medarbejdere i fællescentrene: Center for Økonomi og Personale og Center for Politik og Ledelse.

 

Historik

Direktionen tog i efteråret 2015 initiativ til projekt ”30:1 Helhedsorienteret social indsats”, som senere blev til Med Målet for Øje.

 

Oprindeligt tog projektet udgangspunkt i en antagelse om, at de dyreste borgere/ husstande i en kommune også ville være dém med de mest komplicerede problemer og flest indgange til kommunen. I forlængelse heraf var det antagelsen, at der var penge at spare ved at koordinere indsatserne omkring disse borgere bedre.

 

På baggrund af et større analysearbejde af de 100 dyreste husstande i kommunen, konkluderede man imidlertid, at ressourcetræk ikke var den oplagte indgang til at identificere særligt komplicerede sagsforløb. Der kunne ikke identificeres de overlap i indsatser, som andre kommuner havde fundet i lignende undersøgelser.

 

Projektets formål blev justeret, så fokus fremefter har været at forebygge uhensigtsmæssigt komplicerede sagsforløb og sikre en helhedsorienteret indsats.

 

På den baggrund arbejdede ca. 50 ledere og medarbejdere i foråret 2017 i en såkaldt Simulatorhal med at generere konkrete erfaringer med helhedsorienteret samarbejde. Resultatet gav bl.a. ledelsen en pejling af, hvor det tværgående samarbejde giver udfordringer samt af behovet for at udvikle bestemte kompetencer.

 

Fra medio 2018 til ultimo 2019 har den sammenhængende ungeindsats været det store ”Med Målet for Øje”-projekt. Som konsekvens af ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job” har Hvidovre Kommune ligesom landets andre kommuner været i gang med at udvikle en sammenhængende kommunal ungeindsats lokalt. Dette arbejde har involveret fire fagcentre.

 

Derudover har ”Med Målet for Øje”-arbejdet taget form af ledernetværk, workshopdage samt et omfattende arbejde med at afdække, hvor det tværgående samarbejde giver udfordringer.

 

Læringsforløbet ”Med Målet for Øje”

Det har længe været et ønske at sikre de rette kompetencer hos medarbejdere og ledere til at samarbejde og koordinere på tværs omkring borgere med komplekse problemer. Derfor har projektets styregruppe taget initiativ til at udvikle et internt kompetenceudviklingsforløb med netop det formål.

 

Læringsforløbet ”Med Målet for Øje” løber hen over 10 måneder og uddanner deltagerne i ”AMBIT[1]” - en metode til tværprofessionelt samarbejde om og med udsatte borgere.

 

AMBIT er en samarbejdsmodel for (forandrings-)arbejde med målgrupper, der har:

 • multiproblemer
 • mange professionelle omkring sig
 • lav motivation for hjælp. 

 

Metoden giver frontpersonalet værktøjer til at samarbejde, ikke blot med borgeren, men også med alle relevante professionelle og netværk rundt omkring borgeren. Desuden får personalet redskaber til at håndtere samarbejde, der hvor det bliver svært og til at holde fokus på læring og effekt af arbejdet.

 

AMBIT-tænkningen er allerede afprøvet i Hvidovre Kommune med succes i projekter som bl.a. U-start, Familieskolen og ”Flere kvinder med indvandrerbaggrund i beskæftigelse”.

 

Metoden er udviklet på Anna Freud-centeret i London. Forløbets undervisere er uddannet her og er derudover ansat på Poppelgården Familiecenter. De har lang erfaring med at udvikle større uddannelsesforløb for Center for Børn og Familier i form af ”Sammen om Barnet” og ”Den Refleksive Praktiker”. Poppelgårdens undervisere er desuden erfarne i AMBIT-praksis, da de arbejder i netop projekterne U-start og Familieskolen.

 

Læringsforløbet er kompetencegivende og afsluttes med afgangsprojekt og certificering i AMBIT. Hvidovre Kommune bliver hermed den første kommune i landet til at certificere medarbejdere i AMBIT.

 

Læringsforløbet er udarbejdet på baggrund af et solidt forarbejde. Som et led i projektet er der bl.a. arbejdet med at identificere tværgående samarbejdsflader med udfordringer. Mens meget tværgående samarbejde i organisationen fungerer rigtig godt, er der områder, hvor bl.a. lovgivning, stærk faglig specialisering og forskellige kulturer giver udfordringer. Det gælder bl.a. snitflade- og overgangsproblematikker, hvor der i forarbejdet er identificeret følgende:

 

 • Manglende rettidighed i kommunikationen på tværs af afdelinger og centre
 • Manglende snitfladeafklaring som placerer afgørelserne på medarbejdernes skuldre
 • Manglende koordinering mellem indsatser, der berører og påvirker hinanden
 • Manglende procedurer for forskellige overgange. 

 

Læringsforløbet er strikket sammen, så det adresserer udfordringerne identificeret i forarbejdet og imødekommer efterspørgslen på værktøjer til tværgående samarbejde.

 

Emnemæssigt kommer det første hold til at arbejde med distriktssamarbejde om børn i folkeskolen, udsatte unge, der har er i fare for ikke at få uddannelse eller job og endelig samarbejde om borgere med behov ind i både ældre-, psykiatri- og handicapområdet.

 

Det første af i alt fire hold starter den 21. september 2021. Med ca. 40 deltagere på hvert hold, forventer vi at uddanne ca. 160 medarbejdere henover de næste tre år.

 

Fokus på resultater af læringsforløbet

Et væsentligt element i AMBIT-tilgangen i sig selv er fokus på at dokumentere effekt, lære af det, man gør og justere, hvis ikke en indsats virker. For hver af de problemformuleringer, som deltagerne kommer til at arbejde med, bliver der opstillet konkrete mål, som arbejdet skal måles på.

 

Derudover følger kommunens HR-afdeling læringsforløbet på et overordnet plan med henblik på at lære af - og eventuelt justere på den måde, som forløbet er tilrettelagt.

 

Det helt overordnede mål med læringsforløbet er at skabe en forandring i den kultur, der er lokalt for samarbejde på tværs. Kulturforandringen skal ske ved at en stor gruppe medarbejdere og ledere bliver uddannet i AMBIT-tankegangen og tager denne tankegang med tilbage til kolleger og medarbejdere i egen organisation.  

 

Kobling til Hvidovrevejen og HR-strategien

Læringsforløbet understøtter kommunens HR-strategi og Hvidovrevejen. Under overskriften ”Sammen styrker vi resultaterne” er der fokus på at udvikle organisationen gennem bl.a. samarbejde på tværs. Læringsforløbet er designet, så medarbejdere og ledere fra fem af kommunens centre kommer til at udvikle løsninger på konkrete udfordringer sammen.

 

Læringsforløbet skal desuden være med til at skabe organisationsudvikling gennem innovation nedefra og peger her også ind i overskriften ”Sammen skaber vi velfærd”.


[1] ”AMBIT” er en forkortelse for ”Adaptive mentalization-based integrative treatment” Bevington, D., Fuggle, P., Cracknell, L., & Fonagy, P. (2017). Adaptive mentalization-

based integrative treatment: A guide for teams to develop systems of

care. Oxford: Oxford University Press.

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiudvalget tog igangsættelse af projektets 1 fase til efterretning på møde den 8. februar 2016, punkt 7.

 

Økonomiudvalget tog afslutningen af fase 1 i projekt ”Med Målet for Øje” og orientering om projektets planlagte videre forløb til efterretning på møde den 20. februar 2017, punkt 9.

 

Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget tog orientering om Økonomiudvalgssagen fra den 20. februar 2017 til efterretning hhv. den 1. marts, punkt 3, den 9. marts punkt 4 og den 27. marts 2017 punkt 3.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

 

Læringsforløbet koster 6.800 kr. pr. deltager inklusiv undervisning, certificering fra Anna Freud-centeret samt forplejning og finansieres af centrenes egne kompetenceudviklingsmidler.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne sag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


7. Beslutning - Skema B for renovering af Hvidovre Hospitals Kollegium

Beslutningstema

Økonomiudvalget har godkendt renovering af Hvidovre Hospitals Kollegium i 2019, og at renovering finansieres ved ydelsesstøtte fra stat og kommune.

 

Renovering omfatter større renoveringsarbejder, herunder modernisering, samt energibesparende foranstaltninger. Projekteringen er nu gennemført og den viser, at anskaffelsessummen er mindre en forudsat ved Skema A. Det medfører et mindre behov for ydelsesstøtte, da lånet til at gennemføre renoveringen ikke skal være så stort, som hidtil antaget.

 

Økonomiudvalget skal godkende Skema B, herunder anskaffelsessummens størrelse.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller over for Økonomiudvalget

 

 1. at godkende Skema B med en samlet anskaffelsessum på 16,053 mio kr. til renovering af kollegiet.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-05-2021

Økonomiudvalget godkendte Skema B med en samlet anskaffelsessum på 16,053 mio. kr. til renovering af kollegiet.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Hvidovre Hospitals kollegium, som er en selvejende ungdomsboliginstitution opført med støtte, ansøgte i 2019 om at få lov til optage et lån på 18 mio. kr. til renovering af kollegiet.

 

Arbejderne omfattede:

 

 • Ventilationsanlæg
 • Skimmelrenovering og maling af værelser
 • Nye køkkener
 • Nye vådrumsdøre
 • LED belysning
 • Faldstammer
 • Solceller

 

Efter at projekteringen er gennemført, har det vist sig, at anskaffelsessummen ikke bliver så høj som forudsat i Skema A (vedlagt som bilag ”Skema B”).

 

 

Skema A

Skema B

Forskel

Entreprise

16.278.000

14.223.000

2.055.000

Omkostninger, herunder teknisk rådgivning

1.407.000

1.559.000

-152.000

Gebyrer til offentlige myndigheder

318.000

271.000

47.000

Anskaffelsessum

18.003.000

16.053.000

1.950.000

 

Og fordi anskaffelsessummen er lavere, er der alene behov for at optage et mindre lån. Det medfører et mindre ydelsesstøttebehov på 263.269 kr. Den kommunale udgift til ydelsesstøtten udgør 52.654 kr. årligt (vedlagt som bilag ”Ydelsesstøtte”) mod tidligere beregnet ydelsesstøtte på 82.000 kr. årligt.

 

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiudvalget godkendte den 18. marts 2019, punkt 7, at

 

Ad 1. at der på statens vegne meddeles tilsagn om ydelsesstøtte til tilbagebetaling af lån på 18 mio. kr. til renovering af kollegiet.

Ad 2. at kommunen godtgør staten 20 % af ydelsesstøtten.

Ad 3. at kommunens andel af ydelsesstøtten finansieres af kassen.

Ad 4. at kommunen indestår for eventuelle fremtidige underskud på kollegiets drift.

Ad 5. godkende kommunens vedståelse af 100 % garanti for lån ydet af Nykredit i forbindelse med rykning for nyt lån på 18 mio. kr.

 

Økonomiske konsekvenser

I almenboligloven er det fastsat, at låntagers årlige betaling på lån udgør 2,8 % af lånet. Ydelsesstøtten udgør forskellen mellem de samlede ydelser på lånet og lånetagers betaling. Den samlede ydelse på lånet er beregnet til 651.752 kr. og låntagers betaling er 388.483 kr. Den kommunale andel af ydelsesstøtten er 20 % af differencen mellem disse beløb svarende til 52.654 kr. som tages af kassen.

 

Retsgrundlag

Almenboliglovens § 100 (lovbekendtgørelse nr. 1116 af 02/10-2017), hvor det er bestemt at

 • Kommunen på statens vegne kan meddele tilsagn om ydelsesstøtte
 • Kommunen skal godtgøre staten en andel af ydelsesstøtten

Ydelsesstøtte kun kan gives på betingelse af, at kommunen indestår for eventuelle underskud på kollegiets fremtidige drift.

 

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

 

Bilag

 1. Skema B (pdf)
 2. Ydelsesstøtte (pdf)

8. Beslutning om det specialiserede børneområde

Beslutningstema

I forbindelse med budget 2021-24 blev de specialiserede områder tilført i alt 28,5 mio. kr., hvoraf det specialiserede børneområde blev tilført 7 mio. kr. 

 

Parallelt med økonomirapporteringerne, som forelægges for de respektive fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. pr. 31. marts, 30. juni samt 31. august, forelægges særskilt sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling mm) på de tre områder.

 

Som følge af forventede yderligere merudgifter på bl.a. det specialiserede børneområde forelægges ligeledes forslag om udgiftsreducerende tiltag.

 

Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal godkende de foreslåede indsatser med henblik på at nedbringe merforbruget på området herunder den foreslåede opnormering i Familierådgivningen med 3 årsværk.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende, at udgiftsniveauet nedbringes med de foreslåede indsatser (anbringelsesområdet, udbud af skoledagbehandlingstilbud, aflastning og afløsning på børnehandicapområdet (SEL §44/84), styrkelse af Familierådgivningen og arbejdet med strategien Lige Muligheder, tabt arbejdsfortjeneste SEL § 42)
 2. at godkendes den foreslåede opnormering i Familierådgivningen med 3 årsværk

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 10-05-2021

Ad. 1

For: Gruppe A.

Afventer Kommunalbestyrelsen: Gruppe F, O, Ø ogLisa Skov (UP).

 

Anbefales godkendt med en bemærkning om, at der tages forbehold for handicaprådets høringssvar.

 

Ad. 2

For: Gruppe A.

Afventer Kommunalbestyrelsen: Gruppe F, O, Øog Lisa Skov (UP).

 

Anbefales godkendt med en bemærkning om, at der tages forbehold for handicaprådets høringssvar.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-05-2021

Punktet udsættes til Økonomiudvalgetsmøde den 31. maj 2021.

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-05-2021

Ad 1.

Budgetforligsparterne ser med bekymring på det stadig stigende forbrug på de specialiserede områder.

De specialiserede børne- og voksenområder er fra 2021 øget med ca. 60 mio. kr. årligt sammenlignet med niveauet i 2018.

På trods af denne tildeling er forligsparterne enige om at dække et evt. merforbrug i 2021 ved en ekstraordinær bevilling finansieret af kassebeholdningen.

Administrationen skal fortsat arbejde på de skitserede indsatser indenfor de eksisterende kvalitetsstandarder. Dette er en forudsætning for, at det fremtidige forbrug og en øget tilgang på de specialiserede områder ikke fortsat kommer til at udhule kvaliteten af den velfærd, vi ønsker at tilbyde på alle serviceområder.     

 

For: Gruppe A, F og O.

Gruppe V, Ø og Lisa Skov (UP) afventer Kommunalbestyrelsen.

 

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

 

Ad 2.

For: Gruppe A, F og O.

Gruppe V, Ø og Lisa Skov (UP) afventer Kommunalbestyrelsen.

 

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

 

I forbindelse med budget 2021-24 blev de specialiserede områder tilført i alt 28,5 mio. kr., hvoraf det specialiserede børneområde blev tilført 7 mio. kr. 

 

Parallelt med økonomirapporteringen pr. 31. marts 2021, som forelægges for Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges samtidig særskilt sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling mm) på det specialiserede børneområde. Og som følge af forventede yderligere merudgifter på det specialiserede børneområde indgår forslag om udgiftsreducerende tiltag.

 

Der har været en markant udvikling i udgifterne til specialbørneområdet siden 2018. På nuværende tidspunkt forventes – med de kendte forudsætninger – et forbrug i 2021 på ca. 172 mio. kr., mens det afsatte budget er på ca. 165 mio. kr. og dermed et forventet merforbrug på knap 7 mio. kr. Dette er et meget foreløbigt skøn, der tager udgangspunkt i de børn og unge, der pt er indskrevet i tilbuddene. Skønnet for 2021 indeholder nu konsekvenser af udbud af dagtilbud samt øvrige nyere tiltag.

 

I bilaget redegøres for udvikling i økonomi for årene 2018-2021, antal helårspersoner, der i perioden har været anbragt eller frekventeret forebyggende foranstaltninger samt gennemsnitlige årlige udgifter på de forskellige tilbud.

 

Tabellen viser udgiftsudviklingen i sammenligneligt prisniveau.

 

Udgifterne på området var ca. 161 mio. kr. i 2018 og forventes i 2021 at være på ca. 172 mio. kr.

 

I samme periode er antallet af helårspersoner (anbragte/i forebyggende forantaltninger) steget fra 268,2 til forventet 357,3.

 

 

Stigningen er sket på køb af pladser både i form af anbringelser og forebyggende foranstaltninger, dagbehandling, § 44/84 og Ungdomskriminalitetsnævn.

 

Der har været er en entydig nedgang i gennemsnitspriserne siden 2019 på stort set alle de anvendte tilbud. Kun Ungdomskriminalitetsnævnets gennemsnitspriser har siden etableringen i 2019 været markant stigende.

 

Center for Børn og Familier har udarbejdet følgende forslag til nedbringelse af udgiftsniveauet på området – disse er uddybet i bilag.

 

 1. Anbringelsesområdet 0-18/22 år
 2. Udbud af skoledagbehandlingstilbud
 3. Aflastning og afløsning på børnehandicapområdet (SEL §44/84)
 4. Styrkelse af Familierådgivningen og arbejdet med strategien Lige Muligheder
 5. Tabt arbejdsfortjeneste SEL § 42

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 6. oktober 2020, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2021-24 - besluttet at tilføre de specialiserede områder i alt 28,5 mio. kr., hvoraf det specialiserede børneområde blev tilført 7 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes merudgifter på det specialiserede børneområde på ca. 7 mio. kr. Disse indgår i den samlede økonomirapportering pr. 31. marts 2021.

Retsgrundlag

Det følger af § 40, skt. 2 i lov om kommuners styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, at bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen, og at foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, ikke må iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser

Forslag 4 indebærer en udvidelse med 3 årsværk i Familierådgivningen i Center for Børn og Familier permanent fra 2022.

Bilag

 1. Specialiseret børneområde (pdf)
 2. Handicaprådets høringssvar til det specialiserede børneområde (pdf)

9. Beslutning om specialundervisning

Beslutningstema

I forbindelse med budget 2021-24 blev de specialiserede områder tilført i alt 28,5 mio. kr., hvoraf specialundervisningsområdet blev tilført 4 mio. kr. 

 

Parallelt med økonomirapporteringerne, som forelægges for de respektive fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. pr. 31. marts, 30. juni samt 31. august, forelægges særskilt sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling mm) på de tre områder.

 

Som følge af forventede yderligere merudgifter på bl.a. specialundervisningsområde forelægges ligeledes forslag om udgiftsreducerende tiltag.

 

Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal godkende om de ændrede indsatser på specialundervisningsområdet med henblik på at nedbringe merforbruget på området.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende de ændrede indsatser på specialundervisningsområdet (Hvidovre Heldagsskole, Fleksible Indsatser, udkørende team, uddannelse af ordblindekoordinator, udbud af dagbehandling, det fælleskommunale STU-udbud) med henblik på at nedbringe merforbruget på området

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 10-05-2021

For: Gruppe A.

Imod: Lisa skov (UP).

Afventer Kommunalbestyrelsen: Gruppe F, Oog Ø.

 

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-05-2021

Punktet udsættes til Økonomiudvalgetsmøde den 31. maj 2021.

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-05-2021

Budgetforligsparterne ser med bekymring på det stadig stigende forbrug på de specialiserede områder.

De specialiserede børne- og voksenområder er fra 2021 øget med ca. 60 mio. kr. årligt sammenlignet med niveauet i 2018.

På trods af denne tildeling er forligsparterne enige om at dække et evt. merforbrug i 2021 ved en ekstraordinær bevilling finansieret af kassebeholdningen.

Administrationen skal fortsat arbejde på de skitserede indsatser indenfor de eksisterende kvalitetsstandarder. Dette er en forudsætning for, at det fremtidige forbrug og en øget tilgang på de specialiserede områder ikke fortsat kommer til at udhule kvaliteten af den velfærd, vi ønsker at tilbyde på alle serviceområder.     

 

For: Gruppe A, F og O.

Gruppe V, Ø og Lisa Skov (UP) afventer Kommunalbestyrelsen.

 

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

 

I forbindelse med budget 2021-24 blev de specialiserede områder tilført i alt 28,5 mio. kr., hvoraf specialundervisningsområdet blev tilført 4 mio. kr. 

 

Parallelt med økonomirapporteringen pr. 31. marts 2021, som forelægges for Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges samtidig særskilt sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling mm) på specialundervisningsområdet. Og som følge af forventede yderligere merudgifter på specialundervisningsområdet indgår forslag om udgiftsreducerende tiltag samt allerede igangsatte indsatser.

 

Der har været en markant udvikling i udgifterne til specialundervisningsområdet siden 2018. På nuværende tidspunkt forventes – med de kendte forudsætninger – et forbrug i 2021 på ca. 157 mio. kr., mens det afsatte budget er på ca. 156 mio. kr. og dermed et forventet merforbrug på ca. 1 mio. kr. Dette er et meget foreløbigt skøn, der tager udgangspunkt i de elever, der modtager specialundervisning. Skønnet for 2021 indeholder nu konsekvenser af udbud af dagtilbud samt øvrige nyere tiltag.

 

I bilaget redegøres for udvikling i økonomi for årene 2018-2021, antal helårspersoner, der i perioden har modtaget specialundervisning samt gennemsnitlige årlige udgifter på de forskellige tilbud.

 

Tabellen viser udgiftsudviklingen i sammenligneligt prisniveau.

 

Udgifterne på området var ca. 129 mio. kr. i 2018 og forventes i 2021 at være på ca. 157 mio. kr. Stigningen i udgifterne skyldes bl.a. STU, specialbørnehaver samt Fleksible Indsatser og ny pulje fra 2021. De to sidstnævnte er der givet budgetter til.

 

I samme periode er antallet af helårspersoner (elever i specialundervisning) steget fra 443,3 til forventet 552,8.

 

 

Der har været er en entydig nedgang i gennemsnitspriserne side 2019 på stort set alle de anvendte tilbud. Kun dagbehandlings gennemsnitspriser skiller sig ud.

 

Center for Skole og Uddannelse har allerede arbejdet med nye indsatser og der foreligger følgende forslag til nedbringelse af udgiftsniveauet på området

 

 1. Hvidovre Heldagsskole
 2. Fleksible Indsatser
 3. Udkørende team
 4. Uddannelse af ordblindekoordinator
 5. Udbud af dagbehandling
 6. Det fælleskommunale STU-udbud

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 6. oktober 2020, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2021-24 - besluttet at tilføre de specialiserede områder i alt 28,5 mio. kr., hvoraf specialundervisningsområdet blev tilført 4 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes merudgifter på specialundervisningsområdet på godt 1 mio. kr. Disse indgår i den samlede økonomirapportering pr. 31. marts 2021.

Retsgrundlag

Det følger af § 40, skt. 2 i lov om kommuners styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, at bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen, og at foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, ikke må iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Specialundervisning (pdf)
 2. Handicaprådets høringssvar til det specialiserede undervisningsområde (pdf)

10. Beslutning om det specialiserede voksenområde

Beslutningstema

I forbindelse med budget 2021-24 blev de specialiserede områder tilført i alt 28,5 mio. kr., hvoraf det specialiserede voksenområde blev tilført 7,5 mio. kr. 

 

Parallelt med økonomirapporteringerne, som forelægges for de respektive fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. pr. 31. marts, 30. juni samt 31. august, forelægges særskilt sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling mm) på de tre områder.

 

Som følge af forventede yderligere merudgifter på bl.a. det specialiserede voksenområde forelægges ligeledes forslag om udgiftsreducerende tiltag.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal godkende de foreslåede indsatser med henblik på at nedbringe merforbruget på området herunder de foreslåede opnormeringer i Center for Handicap og Psykiatri.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende, at udgiftsniveauet nedbringes med de foreslåede indsatser (Revision af praksis for tildeling af midlertidige botilbud § 107, Fortsat hjemtagelse af boligparate borgere til egen bolig med støtte, Etablering af socialfaglig kontraktkoordinator-funktion, Etablering af rusmiddelcenter)
 2. at godkendede foreslåede opnormeringer i Center for Handicap og Psykiatri på 1 årsværk i Voksenrådgivningen og 7 årsværk i rusmiddelcenter

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10-05-2021

Ad 1.

For: Gruppe F og A med undtagelse af revision af praksis for tildeling af midlertidige botilbud § 107.

 

Gruppe O og V afventer behandlingen i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

Anbefales godkendt.

 

Ad 2. 

For: Gruppe F og A.

 

Gruppe O og V afventer behandlingen i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

Anbefales godkendt.

 

Handicaprådets høringssvar vil indgå i sagens behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-05-2021

Punktet udsættes til Økonomiudvalgetsmøde den 31. maj 2021.

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-05-2021

Budgetforligsparterne ser med bekymring på det stadig stigende forbrug på de specialiserede områder.

De specialiserede børne- og voksenområder er fra 2021 øget med ca. 60 mio. kr. årligt sammenlignet med niveauet i 2018.

På trods af denne tildeling er forligsparterne enige om at dække et evt. merforbrug i 2021 ved en ekstraordinær bevilling finansieret af kassebeholdningen.

Administrationen skal fortsat arbejde på de skitserede indsatser indenfor de eksisterende kvalitetsstandarder. Dette er en forudsætning for, at det fremtidige forbrug og en øget tilgang på de specialiserede områder ikke fortsat kommer til at udhule kvaliteten af den velfærd, vi ønsker at tilbyde på alle serviceområder.     

 

Ad 1.

Gruppe A,F og O stillede ændringsforslag om, at indsatsen vedrørende revision af praksis for tildeling af midlertidige botilbud § 107 udgår.

 

For: Gruppe A,F og O.

Gruppe V, Ø og Lisa Skov (UP) afventer Kommunalbestyrelsen.

 

Ændringsforslaget anbefales godkendt.

 

For: Gruppe A,F og O.

Gruppe V, Ø og Lisa Skov (UP) afventer Kommunalbestyrelsen.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling med det stillede ændringsforslag anbefales godkendt.

 

Ad 2.

For: Gruppe A, F og O.

Gruppe V, Ø og Lisa Skov (UP)afventer Kommunalbestyrelsen.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

 

I forbindelse med budget 2021-24 blev de specialiserede områder tilført i alt 28,5 mio. kr., hvoraf det specialiserede voksenområde blev tilført 7,5 mio. kr. 

 

Parallelt med økonomirapporteringen pr. 31. marts 2021, som forelægges for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges samtidig særskilt sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling mm) på det specialiserede voksenområde. Og som følge af forventede yderligere merudgifter på det specialiserede voksenområde indgår forslag om udgiftsreducerende tiltag.

 

På nuværende tidspunkt forventes – med de kendte forudsætninger – et forbrug i 2021 på ca. 310 mio. kr., mens det afsatte budget er på 304 mio. kr. og dermed et forventet merforbrug på 6,5 mio. kr. Dette er et meget foreløbigt skøn, der tager udgangspunkt i de voksne, der pt er indskrevet i tilbuddene. Skønnet for 2021 indeholder nu konsekvenser af de foreslåede tiltag.

 

I bilaget redegøres for udvikling i økonomi for årene 2018-2021, antal helårspersoner, der i perioden har været anbragt eller frekventeret forebyggende foranstaltninger samt gennemsnitlige årlige udgifter på de forskellige tilbud.

 

Tabellen viser udgiftsudviklingen i sammenligneligt prisniveau.

 

Udgifterne på området var ca. 323 mio. kr. i 2018 og forventes i 2021 at være på ca. 311 mio. kr. Der har ikke været den store ændring fra 2019 og frem. Faldet fra 2018 skyldes, at en del af udgifterne til over 65-årige fremadrettet afholdes af Center for Sundhed og Ældre, hvor der også er overført tilsvarende budget.

 

I samme periode er antallet af helårspersoner (anbragte/i forebyggende forantaltninger) faldet fra 480,9 til forventet 470,4.

 

 

Faldet er især sket på midlertidige ophold.

 

Der har været ikke er en entydig udvikling i gennemsnitspriserne.

 

Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet følgende forslag til nedbringelse af udgiftsniveauet på området

 

 

 1. Revision af praksis for tildeling af midlertidige botilbud § 107
 2. Fortsat hjemtagelse af boligparate borgere til egen bolig med støtte
 3. Etablering af socialfaglig kontraktkoordinator-funktion
 4. Etablering af rusmiddelcenter

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 6. oktober 2020, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2021-24 - besluttet at tilføre de specialiserede områder i alt 28,5 mio. kr., hvoraf det specialiserede voksenområde blev tilført 7,5 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes merudgifter på det specialiserede voksenområde på ca. 6,5 mio. kr. Disse indgår i den samlede økonomirapportering pr. 31. marts 2021.

Retsgrundlag

Det følger af § 40, skt. 2 i lov om kommuners styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15.

januar 2019, at bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen, og at foranstaltninger,

der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af

årsbudgettet, ikke må iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne

bevilling.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser

Forslag 3 om socialfaglig kontraktkoordinator indebærer en udvidelse med 1 årsværk i Voksenrådgivningen i Center for Handicap og Psykiatri, mens forslag 4 om etablering af lokalt rusmiddelcenter indebærer en udvidelse med 7 årsværk.

Bilag

 1. Specialiseret voksenområde (pdf)
 2. Handicaprådets høringssvar til det specialiserede voksenområde (pdf)

11. Beslutning - Aftale om konsulentydelse om tilbagebetaling af moms - Affaldshåndtering

Beslutningstema

Landsskatteretten har den 21. oktober 2020 truffet afgørelser som har betydning for, om der skal opkræves moms for levering af visse renovationsydelser til private grundejere og grundejerforeninger. Med afgørelserne blev Skattestyrelsens hidtidige praksis på området underkendt. Det medfører, at der sandsynligvis åbnes mulighed for, at kommunen kan anmode om tilbagebetaling fra Skattestyrelsen af tidligere afregnet moms fra 2012 og fremefter vedrørende visse renovationsydelser. Da det drejer sig om nettoafregning af momsen på nævnte aktivitet, vil et forsigtigt skøn være, at der skal ske tilbagebetaling på ca. 10 mio. kr.

 

Alle indtægter og udgifter vedrører det brugerfinansierede område.

 

Center for Trafik og Ejendomme ønsker at indgå aftale med kommunens revisor om opgørelse til brug for berigtigelse af moms.

 

Kommunalbestyrelsen skal tage orientering til efterretning samt træffe beslutning om der kan godkendes indgåelse af konsulentaftale om opgørelse til brug for berigtigelse af momstilbagebetalingskrav.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 

 1. at tage orientering om tilbagebetaling af moms til efterretning
 2. at godkende, at der indgås aftale med kommunens revisorer BDO omkring benyttelse af konsulentydelse, hvilket vil medføre en estimeret udgift på 665.000 kr., som modregnes i det momsbeløb, der refunderes kommunen
 3. at godkende en tillægsbevilling på 665.000 kr. til konsulentudgift i 2021 finansieret af indkomne indtægter fra tilbage betaling
 4. at godkende, at provenuet af tilbagebetalingen indgår i takstfastsættelsen i forbindelse med budget 2022-25

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-05-2021

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Ad 4. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Landsskatteretten har i en kendelse den 21. oktober 2020 fastslået, at kommunerne ikke skal lægge moms på opkrævninger hos private og grundejerforeninger for afhentning af affald, når kommunerne efter miljøbeskyttelsesloven er forpligtet til at indsamle affaldet, og der derfor er tale om en myndighedsopgave.

 

Kommunerne har sædvanligvis opkrævet moms på de ydelser, som borgerne har betalt for afhentning af affald. Det er gjort i den tro, at de var forpligtet hertil jf. momsloven.

 

Tilbage i 2014 blev der imidlertid rejst tvivl om rigtigheden af momsopkrævningen. Efter EU-reglerne skal der ikke moms på opkrævninger, hvis indhentningen af affaldet er en myndighedsopgave. Det medførte, at der var et behov for afklaring af, hvornår der var tale om en myndighedsopgave og hvornår der var tale om forsyningsaktivitet, samt den deraf korrekte praksis i kommunernes kutyme for momsopkrævning på alle ydelser.

 

Derfor rettede tre kommuner henvendelse til Skatterådet for bindende svar på, hvorvidt affaldshåndteringsydelserne til private, uden mulighed for valg af alternativer, skulle betragtes som myndighedsopgaver og derfor ikke pålægges moms. Afhængig af sagens udfald ville det give kommunerne mulighed for genoptagelse af momsafregninger tilbage til 2012.

 

Gældende procedure blev bekræftet af Skatterådet i 2015, som fastslog at området var at betragte som forsyningsvirksomhed og hermed fuld momspligtig.

Herefter blev afgørelsen indbragt for Landsskatteretten, der som tidligere nævnt ændrede Skatterådet afgørelse i oktober 2020.

 

Skattestyrelsen har ikke indbragt sagen for domstolene inden for den fastsatte 3 måneders ankefrist og Landsskatterettens afgørelse er derfor nu gældende. Sædvanlig procedure er, at Skattestyrelsen herefter vil udsende et styresignal, der fastsætter ny praksis for momsbehandling af myndighedsaktivitet på området, samt åbner mulighed for kommunernes anmodning om genoptagelse af momsafregningerne fra 2012 og fremefter tilpasset de nye retningslinjer.

 

Udsendelse af styringssignal fra Skattestyrelsen forventes at ske senest i efteråret 2021, og herefter vil der være en frist på 6 måneder til at opgøre og fremsende anmodning om tilbagebetaling af moms samt at indrette områdets praksis til et nyt regelsæt.

 

Helt konkret vil dette medføre, at kommunerne skal have refunderet nettoafregning på moms for de aktiviteter, der relaterer til affaldsområdets myndighedsopgaver for de seneste 10 år, inklusiv 2021.

 

Da denne moms er opkrævet uberettigede via affaldstaksterne hos borgerne, er det derfor i princippet borgernes penge. Men da affaldsområdet skal ”hvile-i-sig-selv” vil eventuelle økonomiske fordele, her tilbagebetaling af moms fra Skat, skulle indgå i de fremtidige takstberegninger og derfor medfører nedsættelse af taksterne på området en fordel for borgerne. Direkte tilbagebetaling til borgerne eller mulighed for borgerne at rejse krav herom, menes derfor ikke at blive aktuelt.

 

Administrationen anbefaler, at kommunens revisor BDO udfører opgaven med at berigtige momsforholdene. Der er tale om et større og komplekst arbejde, som kræver special ekspertise.  Sædvanligvis kan der alene reguleres 3 år tilbage, men Skatterådets styringssignal åbner for årene 2012 og frem.

Økonomiske konsekvenser

Affaldsområdet er takstfinansieret og skal ”hvile-i-sig-selv”, hvilket forudsætter, at alle økonomiske transaktioner fra området aktiviteter skal registreres i et lukket kredsløb med en årlig opgørelse af mellemregning til kommunens skattefinansierede område. Der må ikke ske en sammenblanding af de takstfinansierede og skattefinansierede områders økonomi.

 

Forudsat at aftale om konsulentydelse fra revisionsfirmaet BDO godkendes, vil dette medføre en udgift på 665.000 kr. for affaldsområdet. Heraf har området allerede betalt 115.000 kr. til BDO for behandling af året 2018 samt opstartsydelse. Dette blev iværksat med kort frist, da der på daværende tidspunkt var risiko for, at 2018 faldt for forældelsesfristen og det videre forløb for sagen endnu ikke var afklaret. For året 2018 er modtaget en positiv tilbageregulering på ca. 1 mio. kr.

 

Imødekommes kommunens anmodning om genoptagelse af seneste 10 års momsangivelse, med efterfølgende reguleringer og tilbagebetaling, vil der med et forsigtigt skøn tilgå området ca. 10 mio. kr.

 

Der søges således om tillægsbevilling til konsulentydelser på 665.000 kr. i 2021 finansieret af de allerede indkomne momsmidler.

 

Provenuet af tilbagebetalingen vil indgå i takstfastsættelsen i forbindelse med budget 2022-25. Affaldsområdet er administrativt og økonomisk opdelt efter de forskellige affaldsordninger og nettoindtægten vil derfor blive fordelt og indregnet i fremtidige takstgrundlag til fordel for de ordninger, hvor indtægten oprindeligt blev registreret.

 

De samlede budgetterede årlige udgifter for affaldsområdet er ca. 65 mio. kr.

Retsgrundlag

Landsskatterettens afgørelse af den 21. oktober 2020.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Skattestyrelsen - brev til kommunerne omkring moms og renovation - 31032021 (pdf)
 2. Udskrift afgørelse Landsskatteretten 21 oktober 2020 (pdf)

12. Eventuelt

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-05-2021

Kenneth F. Christensen (A) spurgte til den lokale parkeringskontrol. Oversigt over parkeringsbøder udsendes til næste økonomiudvalgsmøde, sammen med den oprindelige beslutning.


13. Beslutning - Opgradering af antenneudstyr på Hvidovre Stadion og Risbjergskolen

Lukket sag

14. Ansættelse af ny skoleleder til Engstrandskolen

Lukket sag