Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Økonomiudvalget den 17. maj 2021

Mødefakta

Dato: Mandag den 17. maj 2021
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Mødelokalerne Sollentuna

Medlemmer

 • Anders Wolf Andresen (F)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Marianne Rosenkvist (Ø)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Steen Ørskov Larsen (UP)
 • Torben N. Rasmussen (V)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-05-2021

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-05-2021

Borgmesteren orienterede om COVID 19 og forpagtning af HBC hallens restaurant.


3. Beslutning - Tværkommunalt samarbejde om kontrol af arbejdsklausuler

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om deltagelse i tværkommunalt samarbejde om kontrol af arbejdsklausuler, med deltagelse af Hvidovre, Albertslund, Rødovre og København.  

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller overfor Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen:

 

 1. at Hvidovre Kommune tilslutter sig det fælleskommunale samarbejde om kontrolindsats rettet mod eksterne leverandørers overholdelse af overenskomster og forhindring af social dumpning (arbejdsklausuler).

 

 1. at samarbejdet med Københavns Kommune vedrørende kontrolindsatsen i første omgang rettes mod bygge- og anlægsopgaver.

 

 1. at finansieringen af stillingen sker indenfor den bestående ramme til formålet.

 

 1. at Hvidovre Kommune forestår ansættelse af en medarbejder, der efterfølgende udstationeres i Københavns Kommunes CSR-enhed.

 

 1. At Hvidovre Kommune som følge af den nye samarbejdsmodel opsiger nuværende samarbejdsaftale.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-05-2021

For: Gruppe A, F, O og Ø.

Gruppe V og Steen Ørskov Larsen (UP) afventer kommunalbestyrelsen.

 

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Ad 4. Anbefales godkendt.

Ad 5. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center For Økonomi og Personale har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Hvidovre Kommune har siden august 2018 samarbejdet med PwC om stikprøvekontrol af arbejdsklausuler i kommunens kontrakter.  

 

I efteråret rettede Borgmesteren I Hvidovre Kommune kontakt til Københavns Kommunes Overborgmester for at foreslå et samarbejde omkring arbejdsmarkedsklausuler. Efter en positiv tilkendegivelse herfra har administrationen i samarbejde med Albertslund Kommune og Rødovre Kommune ført drøftelse med CSR enheden (Corporate Social Responsibility) i Københavns Kommune for at afdække mulighederne for en konkret samarbejdsmodel omkring kontrol af arbejdsmarkedsklausuler. 

 

På den baggrund fremlægges der nu forslag til sådan et samarbejde.

 

I dag udfører Københavns Kommune kontrolarbejdet indenfor følgende 3 hovedområder:

 

 • Bygge- og anlægsopgaver
 • Tjenesteydelser
 • Velfærd

 

CSR-enheden i Københavns Kommune har pt. afsat 10 årsværk til arbejdet med kontrol og opfølgning af arbejds- og uddannelsesklausuler inkl. et nyt projekt indeholdende krav om ID-kort til ansatte på større bygge- og anlægsopgaver i kommunen.

 

Københavns Kommune foretager pt. 600 til 700 fysiske kontroller årligt. I praksis sker kontrollen ved, at minimum 2 medarbejdere foretager en fysisk kontrol på en given arbejdsplads med henblik på at vurdere, hvorvidt den/de pågældende leverandører, og deres ansatte overholder kommunens krav.

 

På baggrund af kontrollen udarbejdes der en rapport, med angivelse af de eventuelle forhold man er stødt på, som ikke er i overensstemmelse med den/de gældende kontraktbestemmelser.

 

Da der betrædes nyt land med denne form for samarbejde vil udgangspunktet for et samarbejde mellem de fire kommuner i første omgang rette fokus mod bygge- og anlægsopgaverne. På baggrund af erfaringer herfra kan samarbejdet efterfølgende udvides til at omfatte tjenesteydelser og velfærdsområdet ligesom kontrol af uddannelsesklausuler mv., vil være muligheder.

 

Roller i samarbejdsmodellen.

 

Modellen baserer sig på, at der er tre parter med hver deres veldefinerede roller.

 

Det drejer sig om ”Kontrolenheden”, ”Leverandøren” og ”Den enkelte kommune”.

 

”Kontrolenheden” foretager kontrollen efter forudgående aftale med kommunerne ligesom de kommunerelevante resultater af kontrollen afrapporteres til kommunen.

 

”Kommunen” vil være ansvarlig for sanktionsniveau og udførsel i forhold til leverandøren.

 

”Leverandøren” er den part der kontrolleres. Udgangspunktet vil være, at der ved mistænkelige forhold også foretages kontrol i kædeansvar.  

 

Kontrol- og rapporteringsproces

Forudsætningen for et effektivt kontrolsamarbejde er, at kontrolproceduren så vidt muligt ligner hinanden i det kommunale samarbejde.

 

Dette forudsætter at retningslinjer i form af politikker og interne retningslinjer kommunerne imellem processuelt minder så meget om hinanden at det effektivt kan sammenlignes.     

 

Efter en gennemgang og sammenligning af de fire kommuners arbejdsmarkedsklausuler vurderes det, at de nuværende politikker og retningslinjer i Albertslund, Rødovre og Hvidovre er tilstrækkeligt på linje med Københavns Kommune, til at et samarbejde kan igangsættes.

 

Der vil ikke være behov for ændringer i bestående kontrakter – men der vil fremadrettet blive arbejdet på justeringer i kommunernes kontraktskabeloner af effektivitetshensyn.

 

Der vedlægges principaftale der vil danne grundlag for samarbejdet og indenfor ramme af denne vil det konkrete samarbejde tilrettelægges.  

 

Samarbejde med Albertslund, Rødovre og Hvidovre.

I den nuværende grundmodel for et samarbejde ansættes der en medarbejder i Hvidovre Kommune med arbejdssted i Københavns Kommunes CSR-enhed. Arbejdsopgaverne og fordelingen af opgaver aftales ud fra de retningslinjer og omfang, der er aftalt med de deltagende kommuner. Den aftalte ressource vil modsvare de opgaver der aftales med de tre kommuner.  

 

Finansieringen af stillingen sker forholdsmæssigt mellem Albertslund, Rødovre og Hvidovre ud fra indbyggertallet per 1. januar 2021.

 

Med et samarbejde med Københavns Kommune vil en fælles kontrolmedarbejder kunne drage fordel af at blive indplaceret i et stærkt fagligt miljø, idet kommunerne i fællesskab finansierer en fuldtidsstilling, hvor vedkommende udstationeres i Københavns Kommunes CSR-enhed.

 

Såfremt samarbejdet giver et forventet positivt resultat vil yderligere samarbejde kunne drøftes. Disse vil i givet tilfælde dog skulle foreligges for de involverede kommunalbestyrelser, såfremt det ligger udover principaftalens rammer.

 

De øvrige fremtidige muligheder er udover de allerede nævnte kontrolområder: 

 

Interessent håndtering

I arbejdet med at sikre overholdelse af arbejds- og uddannelsesklausulerne har Københavns Kommune involveret arbejdsmarkedets parter. Der afholdes jævnlige møder med DI, 3F, LO-Hovedstaden m.fl. med henblik på at sikre en god dialog mellem de involverede parter.

Interessenthåndteringen er vigtig – også i et udbygget kommunalt samarbejde, eftersom den sikrer hurtig orientering / handling, såfremt der er problemer på en arbejdsplads.

 

De tre samarbejdskommuner vil kunne inddrages i disse dialoger med arbejdsmarkedets parter. Dette vil i givet fald ske med deltagelse af repræsentanter for alle de deltagende kommuner

 

Politiske beslutninger og aftaler

Det fremgår af Budgetaftalen for 2021-2024 at der skal arbejdes for at styrke kontrollen med indgåede sociale klausuler i kommunens kontrakter

 

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 260.000 kr. i budgettet til finansiering af udgifter vedrørende arbejdsklausuler.

Personalemæssige konsekvenser

Der ansættes et årsværk i Hvidovre Kommune til varetagelse af kontrolopgaver. Ressourcen udstationeres i Københavns CSR enhed.

Bilag

 1. Principaftale - Arbejdsklausuler (docx)
 2. Arbejdsklausul Hvidovre (docx)

4. Beslutning - Økonomirapportering pr. 31. marts 2021 - samlet

Beslutningstema

Sagen omfatter den samlede økonomirapportering pr. 31. marts 2021 for Hvidovre Kommune. Kommunalbestyrelsen orienteres om forventet regnskab for 2021.

 

Administrationen har med udgangspunkt i kendte forudsætninger, herunder de tre første måneders forbrug, foretaget en vurdering af Hvidovre Kommunes økonomi.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 

 1. at drøfte økonomirapportering pr. 31. marts 2021

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-05-2021

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Sagsfremstillingen er en sammenfatning af centrenes afrapporteringer pr. 31. marts 2021. Disse afrapporteringer er behandlet i de respektive fagudvalg i maj 2021, hvortil der henvises.

 

Rapporteringen omfatter:

 

1. Oversigt over det samlede forbrug

2. Opgørelse over den forventede likviditet 2021

 

Administrationen har nu gennemgået udvalgenes budgetter og der forventes samlede nettomerudgifter i forhold til budgettet på 13 mio. kr.

 

I tabel 1 nedenfor er vist det korrigerede budget, det faktiske forbrug pr. 31. marts samt det forventede mer-/mindreforbrug fordelt på drift (inden for/uden for servicerammen), anlæg og finansielle poster. Der er givet bemærkninger til de enkelte forventede afvigelser under tabellen.

 

Der er ikke taget højde for corona-relaterede merudgifter.

 

Tabel 1 – samlet oversigt pr. 31. marts 2021

 

Forklaring til afvigelserne 

 

Økonomiudvalget

Inden for servicerammen

 

På Økonomiudvalgets område er der fra og med budget 2021 afsat en samlet ramme på i alt 10 mio. kr. til imødegåelse af forventede merudgifter på de tre specialiserede områder; børn og unge, undervisning og voksne. Det vil sige, at rammen er afsat til imødegåelse af de forventede merudgifter på de specialiserede områder under Børne- og Uddannelsesudvalget, og tilsvarende på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område.

 

I afsnittene nedenfor fremgår det, at der på de specialiserede områder forventes merudgifter i størrelsesordenen 15 mio. kr. og dermed 5 mio. kr. mere end forudsat i budget 2021.

 

På Økonomiudvalgets område er desuden merindtægter på netto 1,9 mio. kr., som hovedsageligt vedrører tilbagebetaling af uretmæssige udbetalte midler.

 

Finansiering

Kommunerne under ét har forøget skatterne mere end aftalt i økonomiaftalen for 2021. Der er derfor både en individuel og en kollektiv sanktion. Den kollektive sanktion rammer Hvidovre med 0,3 mio. kr., mens Hvidovre ikke bliver ramt af den individuelle sanktion.

 

Børne- og Uddannelsesudvalget

Inden for servicerammen

 

De specialiserede områder er fortsat under voldsomt udgiftspres og på udvalgets område forventes et samlet merforbrug på 8,1 mio. kr. inden for servicerammen.

 

Merudgifterne kan hovedsageligt forklares med afgørelser i Ungdomskriminalitetsnævnet og udgifter til specialbørnehaver. Afgørelser i nævnet har kommunen ingen indflydelse på.

 

De nuværende forventninger om merforbrug bygger på de kendte forudsætninger samt de udgiftsreducerende tiltag, som både Center for Børn og Familier og Center for Skole og Uddannelse arbejder med.

 

Parallelt med forelæggelse af økonomirapportering, forelægges samtidig særskilt rapportering for Børne- og Uddannelsesudvalgets to specialiserede områder. Her uddybes udvikling på de forskellige specialiserede områder (børn og unge samt undervisning og specialbørnehaver) og de udgiftsreducerende tiltag, som centrene arbejder med.

 

Uden for servicerammen

 

Der forventes merudgifter på ca. 3 mio. kr. til tabt arbejdsfortjeneste, som er udgifter uden for servicerammen.

 

Ældre- og Sundhedsudvalget

Inden for servicerammen

 

Der forventes et merforbrug på udvalgets område på ca. 6,7 mio. kr. inden for servicerammen.

 

Det forventede merforbrug omfatter merudgifter på 3,7 mio. kr. vedrørende en beboer med helt særlige behov på et af kommunens plejecentre. Herudover forventes merudgifter på 3 mio. kr. til øget dimensionering af social- og sundhedselever.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Inden for servicerammen

 

På det specialiserede voksenområde forventes et samlet merforbrug på ca. 6,5 mio. kr. inden for servicerammen. Merudgifterne kan – i lighed med tidligere år – tilskrives merudgifter til borgeres ophold i midlertidige botilbud samt udgifter til herberger.

 

Parallelt med forelæggelse af økonomirapportering, forelægges samtidig særskilt rapportering for Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets specialiserede område. Her uddybes udvikling på det voksenspecialiserede område og de udgiftsreducerende tiltag, som Center for Handicap og Psykiatri arbejder med.

 

Serviceramme

Kommunens serviceramme er 2.845,4 mio. kr. i 2021. Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2020 udgør 62 mio. kr. Med de forventede merudgifter på 9,7 mio. kr. (servicerammeområder) i denne sag, vil det forventede forbrug på servicerammeområderne være 2.917,2 mio. kr. og vil umiddelbart medføre et merforbrug på servicerammen på ca. 72 mio. kr. Der forventes imidlertid overførsler på driften fra 2021 til 2022 på 60 mio. kr., hvilket betyder, at der umiddelbart vil være et merforbrug på servicerammen på nuværende tidspunkt på ca. 12 mio. kr. Der er som altid en vis usikkerhed både i forhold til det forventede forbrug og overførselsbeløbet.

 

Tabel 2 – forventet likviditet ultimo 2021

 

Den forventede likviditet ved udgangen af 2021 er beregnet med udgangspunkt i kassebeholdningen primo 2021. Primo beholdningen er tillagt den budgetterede kasseforøgelse på 3,4 mio. kr. og korrigeret for tillægsbevillinger, som i al væsentlighed omfatter overførsler fra 2020 til 2021 på både drift og anlæg, som blev besluttet af Kommunalbestyrelsen på møde i april. På de finansielle poster er det tillægsbevillinger som konsekvens ændret lånoptagning samt overførsler til imødegåelse af forventet tilbagebetaling vedrørende budgetgarantien på arbejdsmarkedsområdet.

 

Hertil er tillagt resultatet af økonomirapporteringen pr. 31. marts 2021 på 13 mio. kr. Endelig korrigeres der for de forventede overførsler på såvel drift som anlæg fra 2021 til 2022, hvorved den forventede likviditet ultimo 2021 fremkommer.

Politiske beslutninger og aftaler

I henhold til kommunens ” Principper for Økonomistyring”, (KB 15/12-2020 pkt. 8) udarbejder

administrationen økonomirapportering til fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

Afrapporteringen til udvalget sker på baggrund af de enkelte fagudvalgs økonomirapportering pr. 31. marts 2021 samt Økonomiudvalgets eget ressortområde pr. 31. marts.

 

Økonomirapporteringerne er tillige behandlet i de respektive fagudvalg på møderne i maj.

Økonomiske konsekvenser

Økonomirapporteringen pr. 31. marts er en tidlig vurdering af det forventede regnskab for 2021 og er dermed forbundet med en vis usikkerhed.

 

Derfor vil eventuelle bevillingsmæssige tiltag afvente vurderingerne ved økonomirapportering pr. 31. august 2021.

 

Der forventes på nuværende tidspunkt samlet set nettomerudgifter på 13 mio. kr., som består af merudgifter på 9,7 mio. kr. på servicerammen, merudgifter uden for servicerammen på 3 mio. kr. samt mindreindtægter på 0,3 mio. kr. på finansiering.

 

Direktionen har på baggrund af det forventede merforbrug på serviceområderne igangsat administrativt særlig skærpet fokus især de specialiserede områder, idet det tilstræbes at holde eventuelle merforbrug inden for de eksisterende rammer.

Retsgrundlag

Lov om kommuners styrelse § 42, stk. 7. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler

for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige

optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af

regulativet, før de sættes i kraft.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


5. Beslutning om det specialiserede børneområde

Beslutningstema

I forbindelse med budget 2021-24 blev de specialiserede områder tilført i alt 28,5 mio. kr., hvoraf det specialiserede børneområde blev tilført 7 mio. kr. 

 

Parallelt med økonomirapporteringerne, som forelægges for de respektive fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. pr. 31. marts, 30. juni samt 31. august, forelægges særskilt sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling mm) på de tre områder.

 

Som følge af forventede yderligere merudgifter på bl.a. det specialiserede børneområde forelægges ligeledes forslag om udgiftsreducerende tiltag.

 

Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal godkende de foreslåede indsatser med henblik på at nedbringe merforbruget på området herunder den foreslåede opnormering i Familierådgivningen med 3 årsværk.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende, at udgiftsniveauet nedbringes med de foreslåede indsatser (anbringelsesområdet, udbud af skoledagbehandlingstilbud, aflastning og afløsning på børnehandicapområdet (SEL §44/84), styrkelse af Familierådgivningen og arbejdet med strategien Lige Muligheder, tabt arbejdsfortjeneste SEL § 42)
 2. at godkendes den foreslåede opnormering i Familierådgivningen med 3 årsværk

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 10-05-2021

Ad. 1

For: Gruppe A.

Afventer Kommunalbestyrelsen: Gruppe F, O, Ø ogLisa Skov (UP).

 

Anbefales godkendt med en bemærkning om, at der tages forbehold for handicaprådets høringssvar.

 

Ad. 2

For: Gruppe A.

Afventer Kommunalbestyrelsen: Gruppe F, O, Øog Lisa Skov (UP).

 

Anbefales godkendt med en bemærkning om, at der tages forbehold for handicaprådets høringssvar.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-05-2021

Punktet udsættes til Økonomiudvalgetsmøde den 31. maj 2021.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

 

I forbindelse med budget 2021-24 blev de specialiserede områder tilført i alt 28,5 mio. kr., hvoraf det specialiserede børneområde blev tilført 7 mio. kr. 

 

Parallelt med økonomirapporteringen pr. 31. marts 2021, som forelægges for Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges samtidig særskilt sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling mm) på det specialiserede børneområde. Og som følge af forventede yderligere merudgifter på det specialiserede børneområde indgår forslag om udgiftsreducerende tiltag.

 

Der har været en markant udvikling i udgifterne til specialbørneområdet siden 2018. På nuværende tidspunkt forventes – med de kendte forudsætninger – et forbrug i 2021 på ca. 172 mio. kr., mens det afsatte budget er på ca. 165 mio. kr. og dermed et forventet merforbrug på knap 7 mio. kr. Dette er et meget foreløbigt skøn, der tager udgangspunkt i de børn og unge, der pt er indskrevet i tilbuddene. Skønnet for 2021 indeholder nu konsekvenser af udbud af dagtilbud samt øvrige nyere tiltag.

 

I bilaget redegøres for udvikling i økonomi for årene 2018-2021, antal helårspersoner, der i perioden har været anbragt eller frekventeret forebyggende foranstaltninger samt gennemsnitlige årlige udgifter på de forskellige tilbud.

 

Tabellen viser udgiftsudviklingen i sammenligneligt prisniveau.

 

Udgifterne på området var ca. 161 mio. kr. i 2018 og forventes i 2021 at være på ca. 172 mio. kr.

 

I samme periode er antallet af helårspersoner (anbragte/i forebyggende forantaltninger) steget fra 268,2 til forventet 357,3.

 

 

Stigningen er sket på køb af pladser både i form af anbringelser og forebyggende foranstaltninger, dagbehandling, § 44/84 og Ungdomskriminalitetsnævn.

 

Der har været er en entydig nedgang i gennemsnitspriserne siden 2019 på stort set alle de anvendte tilbud. Kun Ungdomskriminalitetsnævnets gennemsnitspriser har siden etableringen i 2019 været markant stigende.

 

Center for Børn og Familier har udarbejdet følgende forslag til nedbringelse af udgiftsniveauet på området – disse er uddybet i bilag.

 

 1. Anbringelsesområdet 0-18/22 år
 2. Udbud af skoledagbehandlingstilbud
 3. Aflastning og afløsning på børnehandicapområdet (SEL §44/84)
 4. Styrkelse af Familierådgivningen og arbejdet med strategien Lige Muligheder
 5. Tabt arbejdsfortjeneste SEL § 42

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 6. oktober 2020, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2021-24 - besluttet at tilføre de specialiserede områder i alt 28,5 mio. kr., hvoraf det specialiserede børneområde blev tilført 7 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes merudgifter på det specialiserede børneområde på ca. 7 mio. kr. Disse indgår i den samlede økonomirapportering pr. 31. marts 2021.

Retsgrundlag

Det følger af § 40, skt. 2 i lov om kommuners styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, at bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen, og at foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, ikke må iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser

Forslag 4 indebærer en udvidelse med 3 årsværk i Familierådgivningen i Center for Børn og Familier permanent fra 2022.

Bilag

 1. Specialiseret børneområde (pdf)
 2. Handicaprådets høringssvar til det specialiserede børneområde (pdf)

6. Beslutning om specialundervisning

Beslutningstema

I forbindelse med budget 2021-24 blev de specialiserede områder tilført i alt 28,5 mio. kr., hvoraf specialundervisningsområdet blev tilført 4 mio. kr. 

 

Parallelt med økonomirapporteringerne, som forelægges for de respektive fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. pr. 31. marts, 30. juni samt 31. august, forelægges særskilt sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling mm) på de tre områder.

 

Som følge af forventede yderligere merudgifter på bl.a. specialundervisningsområde forelægges ligeledes forslag om udgiftsreducerende tiltag.

 

Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal godkende om de ændrede indsatser på specialundervisningsområdet med henblik på at nedbringe merforbruget på området.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende de ændrede indsatser på specialundervisningsområdet (Hvidovre Heldagsskole, Fleksible Indsatser, udkørende team, uddannelse af ordblindekoordinator, udbud af dagbehandling, det fælleskommunale STU-udbud) med henblik på at nedbringe merforbruget på området

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 10-05-2021

For: Gruppe A.

Imod: Lisa skov (UP).

Afventer Kommunalbestyrelsen: Gruppe F, Oog Ø.

 

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-05-2021

Punktet udsættes til Økonomiudvalgetsmøde den 31. maj 2021.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

 

I forbindelse med budget 2021-24 blev de specialiserede områder tilført i alt 28,5 mio. kr., hvoraf specialundervisningsområdet blev tilført 4 mio. kr. 

 

Parallelt med økonomirapporteringen pr. 31. marts 2021, som forelægges for Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges samtidig særskilt sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling mm) på specialundervisningsområdet. Og som følge af forventede yderligere merudgifter på specialundervisningsområdet indgår forslag om udgiftsreducerende tiltag samt allerede igangsatte indsatser.

 

Der har været en markant udvikling i udgifterne til specialundervisningsområdet siden 2018. På nuværende tidspunkt forventes – med de kendte forudsætninger – et forbrug i 2021 på ca. 157 mio. kr., mens det afsatte budget er på ca. 156 mio. kr. og dermed et forventet merforbrug på ca. 1 mio. kr. Dette er et meget foreløbigt skøn, der tager udgangspunkt i de elever, der modtager specialundervisning. Skønnet for 2021 indeholder nu konsekvenser af udbud af dagtilbud samt øvrige nyere tiltag.

 

I bilaget redegøres for udvikling i økonomi for årene 2018-2021, antal helårspersoner, der i perioden har modtaget specialundervisning samt gennemsnitlige årlige udgifter på de forskellige tilbud.

 

Tabellen viser udgiftsudviklingen i sammenligneligt prisniveau.

 

Udgifterne på området var ca. 129 mio. kr. i 2018 og forventes i 2021 at være på ca. 157 mio. kr. Stigningen i udgifterne skyldes bl.a. STU, specialbørnehaver samt Fleksible Indsatser og ny pulje fra 2021. De to sidstnævnte er der givet budgetter til.

 

I samme periode er antallet af helårspersoner (elever i specialundervisning) steget fra 443,3 til forventet 552,8.

 

 

Der har været er en entydig nedgang i gennemsnitspriserne side 2019 på stort set alle de anvendte tilbud. Kun dagbehandlings gennemsnitspriser skiller sig ud.

 

Center for Skole og Uddannelse har allerede arbejdet med nye indsatser og der foreligger følgende forslag til nedbringelse af udgiftsniveauet på området

 

 1. Hvidovre Heldagsskole
 2. Fleksible Indsatser
 3. Udkørende team
 4. Uddannelse af ordblindekoordinator
 5. Udbud af dagbehandling
 6. Det fælleskommunale STU-udbud

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 6. oktober 2020, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2021-24 - besluttet at tilføre de specialiserede områder i alt 28,5 mio. kr., hvoraf specialundervisningsområdet blev tilført 4 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes merudgifter på specialundervisningsområdet på godt 1 mio. kr. Disse indgår i den samlede økonomirapportering pr. 31. marts 2021.

Retsgrundlag

Det følger af § 40, skt. 2 i lov om kommuners styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, at bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen, og at foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, ikke må iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Specialundervisning (pdf)
 2. Handicaprådets høringssvar til det specialiserede undervisningsområde (pdf)

7. Beslutning om det specialiserede voksenområde

Beslutningstema

I forbindelse med budget 2021-24 blev de specialiserede områder tilført i alt 28,5 mio. kr., hvoraf det specialiserede voksenområde blev tilført 7,5 mio. kr. 

 

Parallelt med økonomirapporteringerne, som forelægges for de respektive fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. pr. 31. marts, 30. juni samt 31. august, forelægges særskilt sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling mm) på de tre områder.

 

Som følge af forventede yderligere merudgifter på bl.a. det specialiserede voksenområde forelægges ligeledes forslag om udgiftsreducerende tiltag.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal godkende de foreslåede indsatser med henblik på at nedbringe merforbruget på området herunder de foreslåede opnormeringer i Center for Handicap og Psykiatri.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende, at udgiftsniveauet nedbringes med de foreslåede indsatser (Revision af praksis for tildeling af midlertidige botilbud § 107, Fortsat hjemtagelse af boligparate borgere til egen bolig med støtte, Etablering af socialfaglig kontraktkoordinator-funktion, Etablering af rusmiddelcenter)
 2. at godkendede foreslåede opnormeringer i Center for Handicap og Psykiatri på 1 årsværk i Voksenrådgivningen og 7 årsværk i rusmiddelcenter

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10-05-2021

Ad 1.

For: Gruppe F og A med undtagelse af revision af praksis for tildeling af midlertidige botilbud § 107.

 

Gruppe O og V afventer behandlingen i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

Anbefales godkendt.

 

Ad 2. 

For: Gruppe F og A.

 

Gruppe O og V afventer behandlingen i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

Anbefales godkendt.

 

Handicaprådets høringssvar vil indgå i sagens behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-05-2021

Punktet udsættes til Økonomiudvalgetsmøde den 31. maj 2021.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

 

I forbindelse med budget 2021-24 blev de specialiserede områder tilført i alt 28,5 mio. kr., hvoraf det specialiserede voksenområde blev tilført 7,5 mio. kr. 

 

Parallelt med økonomirapporteringen pr. 31. marts 2021, som forelægges for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges samtidig særskilt sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling mm) på det specialiserede voksenområde. Og som følge af forventede yderligere merudgifter på det specialiserede voksenområde indgår forslag om udgiftsreducerende tiltag.

 

På nuværende tidspunkt forventes – med de kendte forudsætninger – et forbrug i 2021 på ca. 310 mio. kr., mens det afsatte budget er på 304 mio. kr. og dermed et forventet merforbrug på 6,5 mio. kr. Dette er et meget foreløbigt skøn, der tager udgangspunkt i de voksne, der pt er indskrevet i tilbuddene. Skønnet for 2021 indeholder nu konsekvenser af de foreslåede tiltag.

 

I bilaget redegøres for udvikling i økonomi for årene 2018-2021, antal helårspersoner, der i perioden har været anbragt eller frekventeret forebyggende foranstaltninger samt gennemsnitlige årlige udgifter på de forskellige tilbud.

 

Tabellen viser udgiftsudviklingen i sammenligneligt prisniveau.

 

Udgifterne på området var ca. 323 mio. kr. i 2018 og forventes i 2021 at være på ca. 311 mio. kr. Der har ikke været den store ændring fra 2019 og frem. Faldet fra 2018 skyldes, at en del af udgifterne til over 65-årige fremadrettet afholdes af Center for Sundhed og Ældre, hvor der også er overført tilsvarende budget.

 

I samme periode er antallet af helårspersoner (anbragte/i forebyggende forantaltninger) faldet fra 480,9 til forventet 470,4.

 

 

Faldet er især sket på midlertidige ophold.

 

Der har været ikke er en entydig udvikling i gennemsnitspriserne.

 

Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet følgende forslag til nedbringelse af udgiftsniveauet på området

 

 

 1. Revision af praksis for tildeling af midlertidige botilbud § 107
 2. Fortsat hjemtagelse af boligparate borgere til egen bolig med støtte
 3. Etablering af socialfaglig kontraktkoordinator-funktion
 4. Etablering af rusmiddelcenter

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 6. oktober 2020, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2021-24 - besluttet at tilføre de specialiserede områder i alt 28,5 mio. kr., hvoraf det specialiserede voksenområde blev tilført 7,5 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes merudgifter på det specialiserede voksenområde på ca. 6,5 mio. kr. Disse indgår i den samlede økonomirapportering pr. 31. marts 2021.

Retsgrundlag

Det følger af § 40, skt. 2 i lov om kommuners styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15.

januar 2019, at bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen, og at foranstaltninger,

der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af

årsbudgettet, ikke må iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne

bevilling.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser

Forslag 3 om socialfaglig kontraktkoordinator indebærer en udvidelse med 1 årsværk i Voksenrådgivningen i Center for Handicap og Psykiatri, mens forslag 4 om etablering af lokalt rusmiddelcenter indebærer en udvidelse med 7 årsværk.

Bilag

 1. Specialiseret voksenområde (pdf)
 2. Handicaprådets høringssvar til det specialiserede voksenområde (pdf)

8. Orientering om Likviditet 1. kvartal 2021

Beslutningstema

Efter bestemmelserne i ”Principper for økonomistyring pkt. 6 - Finansiel styring” skal der som minimum hvert kvartal – dvs. per ultimo marts, juni, september og december – udarbejdes likviditetsoversigt efter kassekreditreglen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 

 1. at tage orienteringen om likviditeten, ultimo marts 2021, til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-05-2021

Det undersøges om kommunens kapitalforvaltere kan komme med et nærmere detaljeret bud på, hvordan kommunens indtægter fra investeringer vil udvikle sig i 2021.

 

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Kommunens likviditet opgøres efter kassekreditreglen, som er et gennemsnit af de seneste 12 måneders daglige saldi på kassekontiene inkl. obligationsbeholdning fratrukket saldi på kassekreditter og byggelån. Det beregnede gennemsnit må efter kassekreditreglen ikke være negativt.

 

Kommunen tager i sin økonomiske styring – f.eks. ved opgørelsen af den reelle kasse – udgangspunkt i likviditeten opgjort på enkelte datoer fx. ultimo året, hvorimod f.eks. Indenrigs- og Boligministeriet ved opgørelse af kommuners likviditet tager udgangspunkt i den gennemsnitlige likviditet. Der kan være betydelig forskel på tallet for likviditeten afhængigt af, om likviditeten opgøres pr. dato (fx ultimo året) eller som gennemsnit.

 

Den gennemsnitlige daglige likviditet har i løbet af 1. kvartal 2021 været på 645,2 mio. kr.

 

Figur 1 viser den grafiske udvikling i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2021 til 31. marts 2021. Den faktiske kassebeholdning har i perioden ligget mellem 370 og 812 mio. kr. Figur 1 viser, at den daglige likviditet samt gennemsnitlige likviditet i 2021 har udviklet sig på et højere niveau i det første kvartal end 2020.

 

Årsagen til, at likviditet er på et højere niveau i første kvartal, er at Hvidovre Kommune ultimo 2020 havde en likvidbeholdning på 389,7 mio. kr., hvilket er ca. 38 mio. kr. højere end ultimo 2019, hvor den likvide beholdning var på 351,8 mio. kr. Stigningen kan overvejende henføres til kommunens mindreforbrug på driften og anlægsområdet i 2020. se tabel 1. Effekten af det kan ses i primo 2021, hvor den daglige beholdningskurve for 2021 er højere end 2020 kurve.

 

Tabel 1

 

Likviditet er sum af Kommunens kontante beholdninger, bankindstående inklusiv kassekredit samt Investeringen i aktie, obligationer.
Der er ved årets udgang foretaget repoforretning på 150 mio. kr. til at dække likviditetsbehovet i overgangen mellem 2020 og 2021. En repoforretning er et salg og køb af egne værdipapirer med få dages mellemrum, der giver kortvarig kontant likviditet. Der var tegnet en repo hen over årsskiftet til 2021.

 

 

 


 

Den gennemsnitlige beholdning for 2021 i figur 1, følge udviklingen i den høje daglige beholdning og er højere den gennemsnitlige kassebeholdning for 2020.

 

Figur 1: Udvikling i gennemsnitlig likviditet 2020 og 2021

 

Figur viser fire likviditetsbevægelser.
To af dem er fra 2020 hvilket sammenlignes med bevægelser fra 2021.
Det er den dadlige kassebeholdning fra 2020 (fra Januar- december) og 2021 (fra Januar- marts)
Det er også gennemsnitlige kassebeholdning fra 2020 og 2021.

 

 

 

Kommunens investeringer hos de nedenstående fire forvaltere pr. 31. marts 2021 fremgår af tabel 2. og aktivallokering i tabel 3 og figur 2 som overholder kommunens finansielle strategi. På opgørelsestidspunktet er ca. 716 mio. kr. anbragt i investerings- og placeringsforeninger samt i obligationer.

 

Tabel 2: Investeringsafkast 1. kvartal 2021 

 

Kommunen har investeret hos fire forvaltere: Danske Capital med 117 mio. Kr.
Jyske Bank med 264 mio. kr.
Nykredit med 171 mio. kr.
Gudme Raashor med 165 mio. kr.
Afkast i 1. kvartal er 0,25

 

Af tabel 2 fremgår at afkastet per 31. marts (årets tre første måneder) var +0,25. Dette dækker over såvel realiseret gevinst/tab og urealiseret tab/gevinst. Det gennemsnitlige afkast er dermed udtryk for, hvor stor den samlede gevinst ville være såfremt man indløste hele porteføljen den 31. marts 2021. Center for Økonomi og Personale følger løbende udviklingen i formuen og i skrivende stund viser markedet at have en samlet markedsværdi på 716 mio.kr.
 

Tabel 3: Kapitalforvalternes fordeling af deres mandat på aktivklasser per 31.3.2021

 

Tabel viser hvordan forvaltere har investeret penge i aktie, Danske obligationer, Virksomhedsobligationer eller Stats obligationer samt i kontant beholdninger.
Dette stemmes overens med kommunes finansiel startegi.

 

 

Figur 2: Aktivallokering ultimo 1. kvartal 2021

 

Forvaltere har samlet investeret 14,6 pct. i aktier; 5,3 pct. i Virksomhedsobligationer; 79 pct. i Danske Obligationer; 0,6 pct. Statsobligationer og 0,5 pct. i kontanter.

 

Aktivallokeringen fremgår af Figur 2. Aktivallokeringen overholder kommunens finansielle strategi. Denne tilsiger, at der kan placeres mellem 75 til 100 pct. i danske stats- og realkreditobligationer. Mellem 0 til 20 pct. i aktier, mellem 0 til 10 pct. i udenlandske obligationstyper og mellem 0 til 2 pct. i kontanter.

 

Allokeringen til andre aktivklasser end danske obligationer kan samlet set maksimalt udgøre 25 pct. af kapitalen under forvaltning.

 

Den rapporterede negative kontantbeholdning i tabel 2 af Nykredit, skyldes beregningstekniske forhold. I kapitalplejen er der allerede disponeret over de renter og udtrækninger, som kommer til porteføljen 1. oktober. Rapporten tager udgangspunkt i handelsdato og ikke valørdato.

 

Derfor vil midler, som er disponeret pr. 1/10, allerede nu fragå kontantbeholdningen. Og midlerne, som vil tilgå kontoen 1/10, vil endnu ikke fremgå af kontantbeholdning.

 

Det er vigtigt at understrege, at kontoen på intet tidspunkt har haft en negativ saldo.

 

 

Økonomiske og finansielle nyheder – aktuelt[1]

 

I første kvartal oplevede global økonomi en bedring i den økonomiske aktivitet.

Bedringen i USA steg i tempo, mens tempoet modererede i Kina, om end aktiviteten fortsat

er robust. I Europa er aktiviteten dog stadig svag, idet COVID-19-smittespredningen

igen går den forkerte vej, hvilket har tvunget flere europæiske lande til at fastholde

strenge COVID-19-restriktioner.

 

I USA lempes restriktionerne gradvist, og koblet sammen med den seneste COVID-19-stimuluspakke, er der grobund for en yderligere acceleration af væksten i USA. Denne forventning blev i særdeleshed afspejlet i bevægelserne på rentemarkederne i USA, hvilket resulterede i turbulente finansielle markeder i første kvartal. Selvom markedsusikkerheden faldt en anelse tilbage i slutningen af første kvartal, forventer forvaltere, at de finansielle markeder stadig vil være præget af usikkerheder relateret til udviklingen i COVID-19-situationen samt risici forbundet med produktion og distribution af COVID-19-vaccinerne.

 

For Europa pegede nøgletallene på, at svagheden i den økonomiske aktivitet fra

fjerde kvartal 2020 fortsatte ind i første kvartal. Årsagen skal bl.a. findes i, at daglige

antal nye COVID-19-tilfælde igen går den forkerte vej efter at have startet første

kvartal ud med at falde. Det har betydet, at en række europæiske lande, heriblandt

Frankrig, Italien, Tyskland og Spanien, har været nødsaget til at fastholde de strenge

COVID-19-restriktioner i et forsøg på at inddæmme smittespredningen.

 

Den europæiske centralbank, ECB, valgte i første kvartal at holde renten uændret,

men annoncerede at forøge det ugentlige opkøb af obligationer under ECB’s pandemirelateret

opkøbsprogram for at imødekomme rentestigningerne, som fandt sted i løbet af første kvartal. Inflationen ligger dog fortsat langt under ECB’s målsætning, hvilket forvaltere forventer, vil forblive tilfældet de kommende mange år, da ECB står i en sværere position sammenlignet med Fed, når det kommer til at presse inflationen op.

 

På baggrund af forvalternes forventning til vækst og inflation, anses det for mest sandsynligt,

at ECB vil holde renten uændret frem til 2025-2026.


[1] Redigeret uddrag af Rapportering fra Jyske Bank/Nykredit/Danske Capital marts 2021

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Jævnfør Indenrigs og Boligministeriet, ”Budget og regnskabssystem for kommuner afsnit 7,3 Likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditregler” - Den kvartalsvist udarbejdede likviditetsoversigt skal løbende forelægges Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


9. Beslutning - Dispensation fra udlejningsbekendtgørelsen for Hvidovre Boligselskab, afdeling Baunevangen

Beslutningstema

Den almene boligorganisation Hvidovre Boligselskab (herefter Hvidovre Boligselskab) og afdeling Baunevangen ønsker en dispensation fra udlejningsbekendtgørelsen, fordi de ønsker at genetablere fortrinsretten for beboerne i Hvidovre Boligselskab til afdeling Baunevangen.

 

Det er en nyere ændring til udlejningsbekendtgørelsen, som medfører, at fortrinsretten er blevet reduceret til hver anden ledige familiebolig. Men det er lovligt for en kommune at dispensere, så fortrinsretten genetableres.

 

Økonomiudvalget skal tage stilling til aftaler om kommunens anvisningsret til familieboliger, herunder om der kan indgås aftale om fleksibel udlejning, som dispenserer fra udlejningsbekendtgørelsen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

 1. at godkende, at der ikke indgås aftale med Hvidovre Boligselskab om dispensation fra udlejningsbekendtgørelsen § 7 for afdelingen Baunevangen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-05-2021

Økonomiudvalget godkendte, at der ikke indgås aftale med Hvidovre Boligselskab om dispensation fra udlejningsbekendtgørelsen § 7 for afdelingen Baunevangen.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Baggrund

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 4. marts 2019 en aftale om at ændre det dagældende ventelistesystem for udlejning af almene familieboliger, så hver anden ledige almene familiebolig i en afdeling skal gives til den eksterne venteliste (vedlagt som bilag ”Baggrund for ændring”). Ændringen skulle fremme

 

 • En mere blandet beboersammensætning
 • Retfærdighed
 • Gennemsigtighed
 • Objektive udlejningskriterier

 

Ændringen blev gennemført den 1. juli 2019, men det var fortsat muligt for kommunerne at give en dispensation fra bestemmelsen via en aftale om fleksibel udlejning eller ved reglerne om kommunal anvisning.

 

Ændringen betød ikke, at antallet af ledige almene familieboliger, der stilles til rådighed for boligsøgende på den eksterne venteliste, blev større. Men ændringen ville påvirke hvilke boliger, der tilbydes boligsøgende på den eksterne venteliste, så også de særligt attraktive almene boliger bliver tilbudt boligsøgende på den eksterne venteliste.

 

Hvidovre Boligselskab og afdelingen Baunevangen  

Hvidovre Boligselskabs almene familieboliger fordeler sig på tre afdelinger:

 

 • Hvidovreparken - etageejendom, 221 boliger
 • Baunevangen – rækkehuse, 151 boliger
 • Skårupvej – tæt lav række/klyngehuse, 72 boliger  

 

Kommunen har anvisningsret til alle afdelingerne og modtager således hver fjerde ledige lejemål. Anvisningsretten fungerer både til Hvidovre Boligselskab og Hvidovre Kommunes tilfredsstillelse. Problemstillingen handler således om de øvrige ”første til tredje” ledige lejemål og fordelingen heraf mellem den interne og eksterne venteliste.

 

Det er Hvidovre Boligselskab og afdelingen Baunevangens ønske at indgå en aftale om fleksibel udlejning, som tilsidesætter udlejningsbekendtgørelsen § 7 således, at hver anden ledige familiebolig i afdeling Baunevangen ikke går til den eksterne venteliste, men til den interne venteliste for hele Hvidovre Boligselskab (vedlagt som bilag ”Henvendelse om dispensation”). Det vil sige en tilbageførsel til situationen forud for lovændringen i 2019, hvor ledige boliger automatisk først blev anvist til boligsøgende på den interne venteliste.

 

Hvidovre Boligselskab og afdelingen Baunevangen oplyser, at baggrunden for deres ønske er

 

 • at genhuse børnefamilier fra Hvidovreparken under gennemførelsen af den påtænkte helhedsplan for Hvidovreparken
 • at sørge for at lejligheder ikke står ubeboet, hvilket de har oplevet, når lejere optaget fra den eksterne liste ikke er flyttet ind med det samme.
 • at genetablere forrangen for beboere i Hvidovreparken, som har boet længe i Hvidovreparken og som gerne vil flytte til afdeling Baunevangens rækkehuse.   

 

Det er imidlertid administrationens opfattelse, at hvis den påtænkte helhedsplan for Hvidovreparken bliver besluttet, så er der regler i almenboligloven, som sikrer, at genhusning kan ske. Det også administrationens opfattelse, at en genhusningsproblematik kun vil være en periodevis udfordring, mens arbejderne i den påtænkte helhedsplan står på.

 

Det er også administrationens opfattelse, at det forhold, at man skal optage lejere fra den eksterne venteliste, som ikke bekendt med almenboliglovens regler, kan afhjælpes med bedre information til de kommende lejere, og at der i øvrigt er reaktionsmuligheder mod det beskrevne forhold i almenboliglovgivning.

 

Det er endelig administrationens opfattelse, at ønsket om at genetablere fortrinsretten for Hvidovreparkens beboere på den interne venteliste ikke er i overensstemmelse med den nye lovs intention. Det er administrationens opfattelse, at bestemmelsen om, at hver anden ledige bolig skal tilbydes den eksterne venteliste, skal respekteres, medmindre der er særlige forhold. Et særligt forhold kunne være et formål, som de oprindelige ideer om fleksible udlejningskriterier bygger på, bl.a. at svage boligområders situation kan forbedres ved at tiltrække mere ressourcestærke boligsøgende til en afdeling ved at give dem en fortrinsret til ledige boliger forud for placeringen på ventelisten. Administrationen har konkret vurderet, at afdeling Baunevangen ikke har boligsociale udfordringer af særlig karakter.  

 

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Almenboligloven §§ 59-60, Lovbekendtgørelse om almene boliger m.v. af den 3. august 2020

 

Udlejningsbekendtgørelsen § 7, Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. nr. 1360 af den 28. november 2018 med senere ændringer.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Henvendelse om dispensation (pdf)
 2. Baggrund for ændring (pdf)

10. Beslutning - Fastlæggelse af afgørelseskriterier og delegationsregler for håndhævelse af Boligreguleringsloven § 47

Beslutningstema

Center for Plan og Miljø har behov for et nærmere defineret grundlag for sin administration i konkrete sager om boligreguleringslovens § 47, stk. 1. Efter denne bestemmelse kan personer, der tilhører samme husstand, ikke uden kommunalbestyrelsens samtykke benytte mere end én bolig i samme kommune.Kommunerne i Region Hovedstaden, undtagen Bornholms Kommune, samt Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød og Stevns Kommuner betragtes i denne henseende som én kommune.

 

Hvidovre Kommune har for nylig modtaget en dispensationsansøgning til at benytte to boliger, og administrationen er ikke bekendt med tidligere afgjorte sager i kommunen vedrørende denne regel.

 

Økonomiudvalget skal godkende det foreslåede administrationsgrundlag for sager efter boligreguleringslovens § 47.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget

 

 1. at godkende, at Hvidovre Kommune som praksis behandler ansøgninger om tilladelse efter boligreguleringslovens § 47, stk. 1 individuelt, idet følgende tre vurderingskriterier vil blive vægtet:

 

 • effektiv udnyttelse af boligmassen,
 • personlige eller helbredsmæssige behov hos ansøgerne, der taler for benyttelse af to boliger, samt
 • størrelsen og beskaffenheden af de berørte boliger.

 

 1. at godkende, at administrationen fortsat skal afgøre ansøgninger om tilladelse efter boligreguleringslovens § 47, stk. 1, jf. kommunens delegationsplan.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-05-2021

Ad 1. Økonomiudvalget godkendte, at Hvidovre Kommune som praksis behandler ansøgninger om tilladelse efter boligreguleringslovens § 47, stk. 1 individuelt, idet følgende tre vurderingskriterier vil blive vægtet:

 • effektiv udnyttelse af boligmassen,
 • personlige eller helbredsmæssige behov hos ansøgerne, der taler for benyttelse af to boliger, samt
 • størrelsen og beskaffenheden af de berørte boliger.

 

Ad 2. Økonomiudvalget godkendte, at administrationen fortsat skal afgøre ansøgninger om tilladelse efter boligreguleringslovens § 47, stk. 1, jf. kommunens delegationsplan.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt i samarbejde med Center for Politik og Ledelse.

 

Efter § 47, stk. 1 i boligreguleringsloven kan personer, der tilhører samme husstand, ikke uden kommunalbestyrelsens samtykke benytte mere end én bolig i samme kommune.Kommunerne i Region Hovedstaden, undtagen Bornholms Kommune, samt Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød og Stevns Kommuner betragtes i denne henseende som én kommune.

 

Når kommunen behandler ansøgninger om tilladelse efter § 47, stk. 1, skal kommunen foretage en konkret og individuel vurdering, der afvejer forskellige hensyn, herunder hensyn til boligmassen og borgernes individuelle behov. Kommunen kan således ikke på forhånd beslutte enten at godkende eller afslå ansøgninger.

 

Administrationen har ikke kendskab til tidligere sager på området i Hvidovre Kommune, men kan konstatere, at der for nylig er indgivet en ansøgning om dispensation efter § 47. Der er dog efter administrationens vurdering behov for et nærmere defineret administrationsgrundlag, så administrationen kan anvende en overordnet praksis, og det samtidig tydeliggøres overfor berørte borgere, hvad der kan forventes i Hvidovre Kommunes afgørelser på området.Administrationen vurderer desuden, at en administrativ praksis vil medføre en ensartet og mere effektiv behandling af sager efter § 47, og at borgerne dermed vil kunne forvente at få en hurtigere afgørelse.

Boligreguleringslovens overordnede formål er at sikre en effektiv udnyttelse af boligmassen efter lokale behov. En bolig pr. husstand vurderes at svare til effektiv udnyttelse af boligmassen i Hovedstadsområdet. Samtidig kan personlige eller helbredsmæssige behov hos en borger begrunde en tilladelse til at benytte mere end én bolig. De individuelle behov kan også vedrøre størrelsen og beskaffenheden af de berørte boliger.

Det bemærkes afslutningsvis, at administrationen ikke foretager opsøgende tilsyn med, om enkelte husstande benytter flere boliger, men at forvaltningen dog har pligt til at reagere på anmeldelser og til at behandle indkomne ansøgninger.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Det følger af boligreguleringslovens § 47, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 4. september 2019 med senere ændringer, at det ikke uden kommunalbestyrelsens samtykke er  tilladt personer, der hører til samme husstand at benytte mere end en bolig i samme kommune. Kommunerne i Region Hovedstaden, undtagen Bornholms Kommune, samt Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød og Stevns Kommuner betragtes i denne henseende som én kommune.

 

 

Begrebet "husstand" er ikke entydigt defineret i lejelovgivningen, men antages som minimum at omfatte lejers ægtefælle, registrerede partner, samlever, børn og stedbørn.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


11. Beslutning - Beredskabsplan for forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb for 2021-2025

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet et udkast til revision af kommunens beredskabsplan for forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Beredskabsplanen er dels et selvstændigt dokument, der ligger offentligt tilgængeligt på kommunens hjemmeside, og dels en del af kommunens indsatsmodel iTIDE. Det er alene beredskabsplanen, som er foreslås revideret. Indsatsmodellen vil blive revideret på et senere tidspunkt.

 

Kommunalbestyrelsen skal godkende den reviderede beredskabsplan for forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende den reviderede beredskabsplan for forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 10-05-2021

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-05-2021

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familier har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Kort baggrund

Alle kommuner er lovgivningsmæssigt forpligtede til at udarbejde et kommunalt beredskab, som skal indeholde kommunens initiativer til forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge. Beredskabet skal desuden indeholde handleveje for medarbejdere og ledere, når der opstår mistanke eller viden om overgreb. Endelig skal beredskabet beskrive, hvordan det tværfaglige beredskab i kommunen fungerer, samt hvordan myndighedsafdelingen samarbejder med bl.a. børnehus, politi, sundhedsvæsen m.fl.

 

Beredskabet skal medvirke til, at der reageres hurtigt og kvalificeret ved mistanke eller viden om overgreb mod et barn. Det skal sikre, at fagpersoner har kendskab til tegn og reaktioner på overgreb og kender kommunens procedure i overgrebssager samt egen og andre faggruppers rolle og ansvar i sagen.

 

Kommunens brede indsatsmodel iTIDE, som har til formål at sikre en tidlig indsats til børn og unge, som vækker bekymring, blev udarbejdet i 2007 og er senere evalueret og revideret i hhv. 2012 og 2016. Siden 2016 har iTIDE specifikt indeholdt beredskabsplanen for forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge.

 

Revision af beredskabsplan for forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb for 2021-2025

Den foreslåede revision af beredskabet medfører en række opdateringer og udvidelser af den nuværende version af beredskabsplanen, herunder bl.a.;

-         Nye opdaterede definitioner af henholdsvis fysisk og psykisk vold, samt seksuelle overgreb.

-         Udvidet afsnit omkring forebyggelse af overgreb i det daglige pædagogiske arbejde, samt konkrete refleksionsspørgsmål til brug på arbejdspladserne.

-         Tilføjet afsnit med opmærksomhed på børnegrupper, som er særligt udsatte ift. vold og seksuelle overgreb, herunder børn og unge med handicap, børn og unge anbragt uden for hjemmet, udsatte børn og unge, og børn og unge med grænseoverskridende seksuel adfærd.

-         Et stærkere fokus på overgreb, som kan foregå på digitale og sociale medier, samt groomingprocesser (proces, hvor en krænker opbygger en relation til et barn eller en ung med henblik på at begå et seksuelt overgreb), som kan føre til fysiske og digitale overgreb.

-         Beredskabsplanen er gjort til et mere overskueligt opslagsværk, som gør det lettere for fagprofessionelle at anvende beredskabsplanen både til oplysning om forebyggelse, tidlig opsporing, og som konkret handleanvisning i konkrete sager med mistanke eller viden om overgreb.

Politiske beslutninger og aftaler

Det daværende Skoleudvalg og Social- og Sundhedsudvalg tog hhv. den 31. maj 2012 pkt. 23 og den 6. juni 2012 pkt. 19, evaluering og revision af indsatsmodellen iTIDE til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen tog den 21. juni 2016 pkt. 17, den reviderede udgave, samt beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter servicelovens § 19, stk. 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 1287 af den 28. august 2020 med senere ændringer, skal kommunalbestyrelsen udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov dog med maksimalt 4 års interval. Kommunalbestyrelsen kan ikke delegere denne kompetence.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Udkast. Beredskabsplan for forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge, 2021-2025 (pdf)
 2. Beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. 2016. (pdf)

12. Beslutning - Udfasning af afdeling Stjernen i Børnehuset Cassiopeia

Beslutningstema

Afdeling Stjernen i Børnehuset Cassiopeia har til huse i et pavillonbyggeri beliggende ved Strandmarkens Fritidscenter. De fysiske rammer i afdelingen lever ikke op til kommunens vision for den fysiske standard i kommunens dagtilbud, og det foreslås derfor at udfase afdelingen.

 

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om udfasning af afdeling Stjernen i Børnehuset Cassiopeia pr. 30. april 2022.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende at afdeling Stjernen i Børnehuset Cassiopeia udfases pr. 30. april 2022.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 10-05-2021

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-05-2021

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familier har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Børnehuset Cassiopeia, der er beliggende i pasningsdistrikt syd, består af tre afdelinger. Den ene afdeling kaldet Stjernen har til huse i et pavillonbyggeri, der ligger ved Strandmarkens Fritidscenter. De øvrige to afdelinger ligger samlet på en anden adresse.

 

Pavillonbyggeriet lever ikke op til kommunens vision for den fysiske standard i kommunens dagtilbud, idet bygningen er i dårlig stand, ligesom de fysiske forhold i bygningen generelt ikke er tilfredsstillende. Det samme gør sig gældende med udearealerne omkring afdelingen.

 

Visionen for den fysiske standard indeholder en række pejlemærker for, hvordan man sikrer en høj standard i kommunens dagtilbud. Pejlemærkerne er:

 • Tidssvarende dagtilbud i forhold til fysisk standard og indretning
 • Fleksible dagtilbud ved overvejende kombinerede institutioner
 • Bæredygtige dagtilbud i forhold til økonomi og faglighed.

 

På den baggrund foreslår administrationen at udfase brugen af afdeling Stjernen, så Børnehuset Cassiopeia fremover består af de to afdelinger, der ligger fysisk samlet. De to øvrige afdelinger lever op til kommunens vision for den fysiske standard.

 

Udfasningen følger ”Udviklingsplanen for den fysiske standard i kommunens dagtilbud” som de daværende Børne- og Undervisningsudvalg og Teknik- og Miljøudvalg godkendte i 2014.

 

Udfasningen foreslås at ske pr. 30. april 2022. Det betyder, at processen påbegyndes, når Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning herom, men sker gradvist frem mod april 2022. Det giver mulighed for at lave en udfasning, der er til mindst mulig gene for børn, forældre og pædagogiske medarbejdere i Børnehuset Cassiopeia. Der er i den forbindelse ikke børn, som skal flytte til andre dagtilbud.

 

Forventningen er, at arealet efterfølgende indgår i den igangværende proces omhandlende den fremtidige anvendelse af området, hvor Strandmarkens Fritidscenter ligger.

 

Når Børnehuset Cassiopeia har forladt pavillonbyggeriet den 30. april 2022, vil bygningen kunne anvendes til genhusning af andre dagtilbud, der rammes af vandskader, rotter eller andet, frem til pavillonbyggeriet nedrives.

 

Betydning for kapaciteten i pasningsdistrikt syd og kommunen som helhed

Afdeling Stjernen huser i dag fire vuggestuegrupper, mens de to øvrige afdelinger huser to vuggestuegrupper og seks børnehavegrupper. Med udfasningen af afdeling Stjernen sker der en omorganisering af Cassiopeia med henblik på at skabe et dagtilbud, der har balance mellem antallet af vuggestuepladser og børnehavepladser. Der udfases i alt 22 vuggestuepladser og 32 børnehavepladser.

 

Børnehuset Cassiopeia vil pr. 1. maj 2022 have en kapacitet på op til 56 vuggestuebørn og op til 112 børnehavebørn.

 

Der er generelt efterspørgsel efter pladser i pasningsdistrikt syd, men efterspørgslen er dog ikke i kraftig stigning, som det er set tidligere.

 

Pr. 1. juni 2021 forventes udbygningen af Kirsebærhuset, der ligeledes er beliggende i pasningsdistrikt syd, at stå klar til at modtage børn. Herved åbner 12 nye vuggestuepladser og 48 nye børnehavepladser i distriktet.

 

Hertil kommer, at der i kommunen som helhed vurderes at være tilstrækkelig kapacitet til at rumme efterspørgslen.

 

Desuden har administrationen igangsat et analyse- og afklaringsarbejde, der skal resultere i et forslag til en plan, der skal skabe balance mellem behovet for pladser og kapacitet på langt sigt i kommunen som helhed. Både reduktionen i kapacitet som følge af udfasningen af Stjernen og udvidelsen i kapacitet som følge af åbningen af Kirsebærhusets tilbygning indgår i dette arbejde.

 

Administrationen vurderer på den baggrund, at udfasningen af afdeling Stjernen kan rummes inden for den nuværende samlede kapacitet i kommunen.

Politiske beslutninger og aftaler

Det daværende Socialudvalg godkendte på sit møde den 5. september 2011, pkt. 3 ”Vision for den fysiske standard for Hvidovre Kommunes 0-6 års institutioner”.

 

Det daværende Børne- og Undervisningsudvalg godkendte på sit møde den 3. april 2014, pkt. 9 ”Udviklingsplanen for den fysiske standard i kommunens dagtilbud”.

 

Det daværende Teknik- og Miljøudvalg godkendte på sit møde den 14. maj 2014, pkt. 5 ligeledes ”Udviklingsplanen for den fysiske standard i kommunens dagtilbud”.

Økonomiske konsekvenser

Når udfasningen er gennemført og pavillonbyggeriet ikke længere anvendes, forventes en mindre besparelse på udgifter til el og varme. Besparelsen tages med som en teknisk reduktion i budget 2022.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen har i medfør af dagtilbudsloven ansvaret for dagtilbud og skal sørge for det nødvendige antal pladser, jf. § 3 a, stk. 1, og § 4, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 1326 af den 9. september 2020).

Høring

Forslaget om udfasning af afdeling Stjernen pr. 30. april 2022 har været i høring i forældrebestyrelsen i Børnehuset Cassiopeia, i lokalMED i Børnehuset Cassiopeia, i CenterMED i Center for Børn og Familier og blandt de faglige organisationer på dagtilbudsområdet.

 

Der er kommet høringssvar fra forældrebestyrelsen i Cassiopeia, lokalMED i Cassiopeia, fra FOA/PMF København Syd og fra BUPL Storkøbenhavn. Alle er vedlagt som bilaget ”høringssvar”.

 

I høringssvarene udtrykkes der generelt opbakning til forslaget om at udfase Stjernen. I høringssvarene fra lokalMED, FOA/PMF og BUPL refereres der desuden til de utilfredsstillende fysiske rammer i afdeling Stjernen. FOA/PMF og BUPL bakker ligeledes op om, at Stjernen først udfases pr. 30. april 2022 af hensyn til medarbejdere, børn og forældre.

 

I alle høringssvar er der stor opmærksomhed på det psykiske arbejdsmiljø i den kommende tid. I høringssvaret fra forældrebestyrelsen er der en opfordring til at finde stillinger i kommunens andre dagtilbud til de medarbejdere, der skal opsiges. I høringssvarene fra FOA/PMF og BUPL udtrykkes forventning om, at overtallige medarbejdere tilbydes ansættelse i Kirsebærhuset, det nye dagtilbud på Bytoften eller i andre dagtilbud i kommunen.

 

Som det fremgår af afsnittet om personalemæssige konsekvenser nedenfor vil de overtallige medarbejdere, så vidt det er muligt og relevant, blive tilbudt ansættelse i andre dagtilbud i kommunen, fx Kirsebærhuset og det ny dagtilbud på Bytoften.

 

I høringssvaret fra forældrebestyrelsen og lokalMED efterspørges økonomisk støtte i udfasningsprocessen, herunder særligt hvis der grundet opsigelser blandt de faste medarbejdere undervejs i processen bliver behov for vikarer.

 

Center for Børn og Familier vil gennem hele processen være i dialog med ledelsen i Børnehuset Cassiopeia om den økonomiske og personalemæssige situation, så der kan opretholdes en forsvarlig drift i afdeling Stjernen.

Personalemæssige konsekvenser

Med udfasningen af afdeling Stjernen nedlægges der samlet set to vuggestuegrupper og to børnehavegrupper i Børnehuset Cassiopeia.

 

Dagtilbuddet vurderer umiddelbart, at der vil være i alt 11-14 overtallige pædagogiske medarbejdere samt 1 overtallig køkkenmedarbejder, når udfasningen er gennemført. Ved naturlig afgang undervejs i processen vil tallet være mindre.

 

Der indledes dialog med de relevante faglige organisationer om overtallige medarbejdere. Så vidt det er muligt og relevant, vil de overtallige medarbejdere blive tilbudt ansættelse i andre dagtilbud, fx Kirsebærhuset, der forventes at udvide pr. 1. juni 2021, eller det ny dagtilbud på Bytoften, der forventes at åbne i februar 2022.

Bilag

 1. Høringssvar (pdf)

13. Beslutning - Udviklingsplan for skolernes læringsrum og fysiske rammer

Beslutningstema

Det er politisk besluttet, at der skal udarbejdes en udviklingsplan for skolernes fysiske rammer og læringsrum. Administrationen har derfor udarbejdet en udviklingsplan med syv anbefalinger til, hvordan skolernes læringsrum kan styrkes og udvikles over en 10-årig periode.

 

Kommunalbestyrelsen skal tage udviklingsplanen med tilhørende bilag vedrørende skolernes fysiske rammer og læringsrum til efterretning samt godkende 10-årsplanen.

 

Derudover skal Kommunalbestyrelsen godkende, at udviklingsplanen og prioriteringen af de tilhørende anbefalinger henvises til budgetforhandlingerne i forbindelse med budget 2022 og overslagsår.

Indstilling

Direktørerne indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Kultur– og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at tage udviklingsplan med tilhørende bilag vedrørende skolernes fysiske rammer og læringsrum til efterretning
   
 2. at godkende 10-årsplanen

 

 1. at godkende, at udviklingsplan og prioritering af de tilhørende anbefalinger henvises til budgetforhandlingerne i forbindelse med budget 2022 og overslagsår.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-04-2021

Ad 1.Anbefalet taget til efterretning.

Ad 2.Kan ikke anbefales godkendt.

Ad 3.Anbefales godkendt.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 12-04-2021

Ad 1.Retur til administrationen for yderligere oplysninger.
Ad 2.Retur til administrationen for yderligere oplysninger.
Ad 3.Retur til administrationen for yderligere oplysninger.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 12-04-2021

Ad 1.

For: Gruppe A, O, V, Liste H og Steen Ørskov Larsen (UP)

Undlader: Gruppe F.

 

Anbefales taget til efterretning.

 

Ad 2.

Udvalget afventer stillingtagen i kommunalbestyrelsen.

 

Ad 3.

For: Gruppe A, O, V, Liste H og Steen Ørskov Larsen (UP)

Undlader: Gruppe F.

 

Anbefales godkendt.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 10-05-2021

Ad 1.

Anbefales taget til efterretning.

 

Ad 2.

Gruppe A stillede følgende ændringsforslag:
 

A.Fremrykning af toiletter til de første år.

Ændringsforslag vedtaget.

 

B.SFO-samling udgår som målsætning.

For: Gruppe A, F, og Ø.

Imod: Lisa Skov (UP).

Afventer kommunalbestyrelsen: Gruppe O.

 

Ændringsforslag vedtaget.

 

C.Idrætshal på Gungehus og Avedøre udgår og lægges i idebank.

For: Gruppe A og Lisa Skov (UP).

Imod: Gruppe F.

Afventer Kommunalbestyrelsen: Gruppe O og Ø.

 

Ændringsforslag vedtaget.

 

D.Udvalget ønsker at oprette en idebank, hvor anlæg af kunstgræsbaner bliver en del af det. Idebanken kan realiseres ud fra kommunens anlægsbudget og eller ved ekstern fundraising.

For: Gruppe A og Lisa Skov (UP).

Imod: Gruppe F.

Afventer Kommunalbestyrelsen: Gruppe O og Ø.

 

Ændringsforslag vedtaget.

 

Lisa Skov (UP) stillede følgende ændringsforslag:

Fremrykke fleksible læringsmiljøer og varierende undervisningsmiljøer - oprettet som pulje, hvor skolerne er medfinansierende.

For: Gruppe A, F og Lisa Skov (UP).

Afventer Kommunalbestyrelsen: Gruppe O og Ø.

 

Ændringsforslag vedtaget.

 

For: Gruppe A og Lisa Skov (UP).

Imod: Gruppe F.

Afventer Kommunalbestyrelsen: Gruppe O og Ø.

 

Anbefales godkendt.

 

Ad. 3

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-05-2021

Ad 1.

Børne- og Uddannelsesudvalgets, Teknik- og Miljøudvalgets og Kultur- og Fritidsudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

 

Ad 2.

For: Gruppe A.

Gruppe F, O, V, Ø og Steen Ørskov Larsen (UP) afventer kommunalbestyrelsen.
 

Børne og uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

 

Ad 3.

Børne- og Uddannelsesudvalgets, Teknik- og Miljøudvalgets og Kultur- og Fritidsudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

I forbindelse med behandlingen af sagen er administrationen blevet bedt om at besvare følgende spørgsmål:

 

 1. Vil man kunne lave en prioriteret rækkefølge på hver enkelt skole?
 2. Vil det være muligt at få en oversigt over hvilke tiltag i udviklingsplanen, der er lovmæssige og hvilke tiltag, der alene er for at højne kvaliteten?
 3. Hvis man sætter gang i f.eks. alle toiletforbedringerne på en gang, vil det så kunne i delt udbud eller skal det i et samlet udbud?

 

De tre spørgsmål besvares i et notat, der er vedlagt denne sag.

Sagsfremstilling

 

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Som en del af udviklingsplanen på skoleområdet godkendte Kommunalbestyrelsen en vision for folkeskolernes fysiske rammer og læringsrum i efteråret 2017. I forlængelse af visionen er der udarbejdet et koncept, som uddyber visionen ved at beskrive, hvordan skolernes forskellige læringsrum kan udvikles, så de understøtter nutidens krav til læring og trivsel.

 

Visionen og konceptets fokuspunkter omhandler bl.a. fleksible fysiske rammer, varierende og inkluderende læringsmiljøer, bedre muligheder for motion og bevægelse, SFO’ens indretning og placering på skolen samt styrkelse af elevernes undervisningsmiljø.

 

Administrationen har i samarbejde med skolelederrepræsentanter gennemgået skolernes fysiske rammer og læringsrum og sammenholdt dem med visionen og konceptet for skolernes læringsrum. Der er i forhold til fokuspunkterne konstateret et større gab mellem vision og den faktiske tilstand.

 

På baggrund af analysen er der udarbejdet syv anbefalinger, som skal sikre mere tidssvarende faciliteter, der understøtter de nuværende krav til skole og fritid. Anbefalingerne er prioriteret tidsmæssigt over en 10-årig periode. For flere af anbefalingerne foreslås det, at de gennemføres over en årrække. 10-årsplanen for de syv anbefalinger er, at

 

 1. opgradere faglokaler til idræt, madkundskab, musik og naturfag, så undervisningen kan leve op til kompetencekravene for fagene (år 1-7).

 

 1. investere i varierende læringsmiljøer, som tager højde for forskellige læringsstile, aktiviteter og nye arbejdsformer (år 2).

 

 1. opgradere og etablere flere elevtoiletter, så kommunen lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området (år 1-6).
  indrette badefaciliteter, så der tages inklusionshensyn og er mulighed for mere privat badning (år 2).

 

 1. samle SFO1 på de skoler, hvor SFO’ens afdelinger ligger væk fra skolen, så den bliver en integreret del af indskolingen (år 2-5).

 

 1. foretage mere grundlæggende ændringer af rummene i basisområderne, dvs. klasselokaler, grupperum og gang – dette med afsæt i erfaringerne fra anbefaling nr. 2 (år 6-7).

 

 1. opgradere udemiljøer særligt for de ældste elever for at sikre mere bevægelse og motion i forhold til denne elevgrupper (år 6-7).
  omlægge boldbaner til miljøvenlige kunstgræsbaner, så de kan anvendes hele året. (år 2-10) (Bør sammentænkes med foreningsområdet).

 

 1. Afdække muligheden for etablering af skolemadsordninger (år 1-2).

 

I forbindelse med anbefaling 6 (om miljøvenlige kunstgræsbaner) er det vigtigt med en opmærksomhed på afvejningen mellem forskellige hensyn. Omlægning af græsbaner til kunstgræsbaner bør vurderes i forhold til tre parametre:

 

 • Brugerbehov (herunder foreningsområdets brug og efterspørgsel)
 • Miljøhensyn
 • Økonomi (anlæg og driftsomkostninger)

 

I bilaget ”10-årsplan - Oversigt over anbefalingerne for skolernes læringsrum i et 10-årsperspektiv” vises et overblik over foreslåede tiltag på de enkelte skoler, og der præsenteres en investeringsoversigt over en 10-årig periode.

Anbefalingerne er uddybet i udviklingsplanen og i beskrivelsen af anbefalinger med estimater.

 

10-årsplanen og bilagsmaterialet er udarbejdet i et samarbejde mellem Center for Trafik og Ejendomme og Center for Skole og Uddannelse, herunder med deltagelse af skoleledere.

 

Indeklimastrategi

Sideløbende med udviklingsplanen er der udarbejdet en indeklimastrategi for skolerne. Udviklingen af strategien er støttet af fondsmidler fra Realdania. Strategien har afsæt i forholdene på Avedøre Skole, Dansborgsskolen og Gungehusskolen og skal bl.a. bidrage til at sikre et balanceret samspil mellem brugernes adfærd og de tekniske løsninger, når der igangsættes indeklimatiltag. Strategien blev politisk behandlet i januar 2020.

Politiske beslutninger og aftaler

I forbindelse med budgetaftalen for 2017 og overslagsårene 2018-20 ønskede Kommunalbestyrelsen, at der skulle udarbejdes en status- og udviklingsplan for skole- og dagtilbuddenes fysiske rammer i et 10-årigt perspektiv.

 

Som en del af 10-årsplanen på skoleområdet godkendte Kommunalbestyrelsen en vision for folkeskolernes fysiske rammer den 31. august 2017, punkt 4.

 

Børne- og Uddannelsesudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret om indeklimastrategien den 13. januar 2020, punkt 6.

Økonomiske konsekvenser

Der er i forbindelse med denne sag ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

 

10-årsplanen indeholder udviklingstiltag for 169.860.000 kr. over den 10-årige periode.

 

Den politiske prioritering af udviklingstiltagene vil blive behandlet i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger.

Retsgrundlag

Det fremgår af folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 1 (lovbekendtgørelse nr. 1396 af 28. september 2020 med senere ændringer), at kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolens virksomhed samt træffer beslutning vedrørende bevillinger til skolevæsnet og de økonomiske rammer for de enkelte skoler.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. 10-årsplan - Oversigt over anbefalinger for skolernes læringsrum i et 10-årsperspektiv (pdf)
 2. Udviklingsplan (pdf)
 3. Status og analyse vedr. skolernes fysiske rammer og læringsrum (pdf)
 4. Koncept for skolernes læringsrum (pdf)
 5. Estimater Udviklingsplan - sammenfatning i tal BUV 2021 (pdf)
 6. Beskrivelse af anbefalinger med estimater BUV 2021 (pdf)
 7. Besvarelse på spørgsmål stillet på BUV 12.4.21 (docx)

14. Beslutning - Strategi for mental sundhed 2021-2024

Beslutningstema

På baggrund af Hvidovre Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitikken 2019-2022, er der blevet udarbejdet en Strategi for mental sundhed på tværs af aldersgrupper og fagcentre.  Strategi for mental sundhed er udarbejdet på baggrund af drøftelser i Ældre- og Sundhedsudvalget samt dialogmøder med fagprofessionelle fra kommunens fagcentre. 

 

Ældre- og Sundhedsudvalget skal godkende Strategi for mental sundhed 2021-2024 og anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at strategien godkendes.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og

Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende Strategi for mental sundhed 2021-2024.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 10-05-2021

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-05-2021

Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

I Sundheds- og Forebyggelsespolitikken 2019-2022, er et af de centrale temaer, mental sundhed. Et af målene under mental sundhed er, at der skal udarbejdes en strategi for mental sundhed på tværs af aldersgrupper og fagcentre.

 

Strategi for mental sundhed bygger på visionen. Som godkendt af Ældre- og Sundhedsudvalget på møde d. 5. oktober2020 om, at ”Hvidovre Kommune ønsker at fremme den mentale sundhed for alle borgere. Der skal være sammenhæng mellem skoleliv, arbejdsliv, fritidsliv og familieliv.” (vedlagt som bilag ”Strategi for mental sundhed 2021-2024”)

 

Strategien for mental sundhed er udarbejdet på baggrund af drøftelser i Ældre- og Sundhedsudvalget samt dialogmøder med repræsentanter fra Center for Kultur og Fritid, Center for Skole og Uddannelse, Center for Børn og Familier, Center for Beskæftigelse og Borgerservice samt Center for Sundhed og Ældre.

 

Strategi for mental sundhed er inddelt i fem indsatsområder, hvor der både beskrives de indsatser og tilbud, der allerede eksisterer og hvor der sættes mål for at fremme den mentale sundhed i Hvidovre Kommune. Indsatsområderne er Fællesskaber og frivillighed, Naturen, Digital sundhed og søvn, Den gode start og Tilbud.

 

Målene afspejler Ældre- og Sundhedsudvalgets drøftelser i processen for strategiens tilblivelse.

 

Fællesskab og frivillighed

Hvidovre Kommune vil arbejde for:

 • At skabe flere fællesskabsorienterede tilbud målrettet mænd.
 • At skabe flere fællesskaber i nærmiljøet, der hvor borgerne er fx i boligforeninger, skoler, dagtilbud, plejecentre, biblioteker mm.
 • At understøtte og skabe flere præstationsfrie rum, hvor uorganiserede frivillige idrætsfællesskaber kan mødes.
 • At etablere et netværk af ABC-ambassadører - ABC for mental sundhed er en metode til at arbejde med inkluderende fællesskaber. A står for at gøre noget aktivt, B for at gøre noget sammen og C for at gøre noget meningsfuldt.

 

 

Natur

Hvidovre Kommune vil arbejde for:

 • At alle folkeskoler i kommunen får tilbud om tovholderuddannelse i Udeskole og udeskoleundervisning. DGI Udeskole handler om at trække naturen og nærmiljøet ind i undervisningen og kombinere udeliv og praktiske oplevelser med læring og faglig udvikling.
 • At Hvidovre Bibliotekerne etablerer tilbud og aktiviteter, så flere familier med børn og unge kommer ud i naturen.
 • At anvende naturen rekreativt i kommunes eksisterende tilbud til ældre fx Aktivitetscentret, daghjem og plejecentre.

 

 

Digital sundhed og søvn

Hvidovre Kommune vil arbejde for:

 • At mental sundhed bliver et tema i ”Et sundt skoleliv”, hvor temaer som digital sundhed og søvnens betydning indgår.
 • At udbrede kendskab til gode søvnvaner ved at tale om søvn i mødet med borgerne fx i de forebyggende hjemmebesøg mm.
 • At styrke borgernes digitale kompetencer og muligheder for at indgå i virtuelle fællesskaber samt gøre brug af online tjenester.

 

 

Den gode start

Hvidovre Kommune vil arbejde for:

 • At etablere samarbejde med ungdomsuddannelser om ”Klar livet – uden røg og rusmidler”, hvor fokus er på unges sundhed og trivsel.
 • At understøtte opsporing af dårlig mental sundhed blandt Jobcentrets borgere.
 • At mental sundhedsfremme skal være en del af forløbsprogrammer for borgere med kronisk sygdom.
 • At sikre og udbrede den gode modtagelse i kommunale institutioner, foreningslivet etc.

 

 

Tilbud

Hvidovre Kommune vil arbejde for:

 • Tilbud til borgere med stress og/eller angst.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 1. februar 2021, punkt 4, drøftede Ældre- og Sundhedsudvalget Hvidovre Kommunes mål for Strategi for Mental Sundhed.

 

Den 9. november 2020, punkt 4, drøftede Ældre- og Sundhedsudvalget temaer i Hvidovre

Kommunes Strategi for Mental Sundhed ud fra oplæg på nærværende udvalgsmøde.

 

Den 5. oktober 2020, punkt 8, godkendte Ældre- og Sundhedsudvalget visionen: ” I Hvidovre

Kommune ønsker vi at fremme den mentale sundhed for alle borgere. Der skal være

sammenhæng mellem skoleliv, arbejdsliv, fritidsliv og familieliv” og procesplan for

udarbejdelsen af strategi for mental sundhed med en bemærkning om, at temaerne bliver

drøftet på udvalgsmødet 9. november 2020.

 

Den 18. december 2018, punkt 20, godkendte Kommunalbestyrelsen ny Sundheds- og

Forebyggelsespolitik for Hvidovre Kommune gældende i årene 2019-2022.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Sundhedslovens § 119 (Lovbekendtgørelse 903 af 26. august 2019 med senere ændringer).

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forskning viser, at mental sundhed har betydning for menneskers trivsel, udvikling og helbred

samt muligheder for at klare sig godt både socialt, uddannelses- og arbejdsmæssigt.

Mental sundhed er af afgørende betydning for menneskers sundhed og helbred både på kort

og lang sigt.

Bilag

 1. Strategi for Mental Sundhed 2021-2024 (pdf)

15. Beslutning - Tilskud fra puljen til uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhverv eller følgeerhverv

Beslutningstema

På Finansloven for 2021 er der afsat i alt 50 mio. kr. til puljen til uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhverv eller følgeerhverv. Heraf udmeldes 49,2 mio. kr. Midlerne er afsat til en håndholdt indsat for medarbejdere fra minkerhvervet eller følgeerhverv, der får ret til alle typer uddannelse inden for puljen.

 

Hvidovre Kommune har fået tilsagn om en bevilling på 200.000 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

 

Kommunen kan med midlerne fra puljen få dækket 100 pct. af udgifterne til køb af uddannelser, realkompetencevurderinger og jobsøgningskurser.

 

Kommunalbestyrelsen skal godkende indtægts- og udgiftsbevillingen.

Indstilling

 Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende tilskud fra STAR på 200.000 kr. i 2021 fra puljen til uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhverv eller følgeerhverv
 2. at godkende udgifts- og indtægtsbevilling på 200.000 kr. i 2021.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10-05-2021

Ad 1-2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-05-2021

Ad 1. - 2.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

På Finansloven for 2021 er der afsat i alt 50 mio. kr. til puljen til uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhverv eller følgeerhverv. Heraf udmeldes 49,2 mio. kr.

 

Pulje har til formål at sikre ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhvervet, og som er blevet ledige. Den ledige får inden for puljen ret til alle typer af uddannelse uanset, om der er tale om offentlige eller private udbydere i Danmark. 

 

Målgruppen er følgende personer omfattet af Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats § 6: Dagpengemodtagere, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, overgangsydelsesmodtagere (uden for introduktionsprogrammet), sygedagpengemodtagere og personer i jobafklaringsforløb, som ikke er i et ansættelsesforhold eller driver selvstændig virksomhed, personer i ressourceforløb, ledighedsydelsesmodtagere, revalidender, førtidspensionister, selvforsørgende ledige samt unge under 18 år med behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats.

 

Personer i målgruppen skal have arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv i hele eller dele af perioden fra og med den 1. januar 2020 til og med den 22. marts 2021.

 

Målgruppen har ret til tilbud om uddannelse og visse andre forløb inden for en pulje i perioden fra og med den 23. marts 2021 til og med den 31. december 2021.

 

Kommuner, som ønsker at modtage tilskud fra puljen, skal via STAR’s tilskudsportal indsende et budget for, hvor stor en del af den tildelte ramme, der forventes at blive anvendt i løbet af året. Der skal dermed ikke sendes en traditionel ansøgning. Jobcentret har undersøgt, om vi har borgere i målgruppen. Hvidovre Kommune har både borgere der er ledige, som tidligere har arbejdet i mink- eller følgeerhverv, og borgere som på nuværende tidspunkt arbejder i mink- eller følgeerhverv. Hvidovre Kommune har derfor indsendt et budget på 200.000 kr.

 

Betingelser for anvendelse af tilskuddet er beskrevet i opslag (vedlagt som bilag: ”Opslag fra STAR den 16. april 2021 – Pulje til uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhverv eller følgeerhverv”).

Politiske beslutninger og aftaler

Beskæftigelsesplan 2021 er godkendt på møde den 9. november 2020 i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget som punkt 4. Pejlemærke 2 i planen er forebyggelse af langtidsledighed. Dette skal blandt andet ske via målrettede opkvalificeringstiltag og tilbud om efteruddannelse blandt gruppen af ny-ledige.

Økonomiske konsekvenser

Der gives en udgiftsbevilling og indtægtsbevilling på 200.000 kr. i 2021 til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets ramme.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2., jf. Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, nr. 47 af 15. januar 2019.

Principper for økonomistyring Hvidovre Kommune, punkt 4.1.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 97 b, nr. 548 af 7. maj 2019.

Bekendtgørelse nr. 469 af 20. marts 2021 om ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv inden for en pulje i 2021.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Opslag fra STAR den 16. april 2021 – Pulje til uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhverv eller følgeerhverv (pdf)

16. Beslutning - Godkendelse af forpagtningskontrakt vedrørende kiosken i Friluftsbadet Præstemosen

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. marts 2021 udkast til forpagtningskontrakt vedrørende kiosken i Friluftsbadet Præstemosen, samt at forpagtningen skulle sendes i offentligt udbud.

 

Som følge af det offentlige udbud har administrationen modtaget to ansøgninger om indgåelse af forpagtningsaftale. Dog er den ene ansøgning efterfølgende trukket tilbage, hvorfor administrationen anbefaler, at der indgås aftale med den tilbageværende ansøger per 1. juni 2021, hvor friluftsbadet åbner.

 

Kommunalbestyrelsen skal godkende forpagtningskontrakten.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende forpagtningskontrakt vedrørende kiosken i Friluftsbadet Præstemosen

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-05-2021

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-05-2021

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. november 2019, at administrationen igangsatte et begrænset udbud af kiosken ved Friluftsbadet Præstemosen fra sommersæsonen 2020 til lokale foreninger og erhvervsdrivende.

 

Da det ikke var muligt at indgå en ny forpagtningsaftale via et begrænset udbud, godkendte

Kommunalbestyrelsen den 23. marts 2021, at administrationen igangsatte et offentligt udbud af kiosken fra sommersæsonen 2021. Kommunalbestyrelsen godkendte tillige administrationens udkast til en forpagtningskontrakt.

 

Forpagtningen har efterfølgende været sendt i offentligt udbud gennem annonce i Hvidovre Avis og på Hvidovre Kommunes sociale medieplatforme.

Administrationen modtog herefter to ansøgninger om forpagtningen – dog blev den ene ansøgning trukket tilbage. Ansøgningen blev trukket tilbage, idet ansøgeren vurderede, at dennes planlagte aktiviteter og varesortiment krævede uforholdsmæssigt store investeringer til inventar. Administrationen foreslog et kommunalt tilskud til inventar og ombygning af kiosken fra idrætsområdets budget, men ansøgeren valgte at trække ansøgningen tilbage alligevel.

 

Administrationen vurderer, at den tilbageværende ansøger vil kunne løfte opgaven med driften af forpagtningen fra den 1. juni 2021, hvor friluftsbadet åbner. Den nye forpagter tilbyder åbningstider og varesortiment i henhold til udkastet til forpagtningskontrakten og har desuden erfaring med drift af kiosker.

 

Kommunalbestyrelsen skal godkende forpagtningskontrakten.

(Vedlagt som bilag: ”Forpagtningskontrakt vedr. kiosken i Friluftsbadet Præstemosen”)

 

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. november 2018, punkt 28, at administrationen skulle udarbejde oplæg til udbud af forpagtningen af kiosken i Friluftsbadet Præstemosen.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. april 2019, punkt 16, administrationens forslag om at opsætte snackautomater ved friluftsbadet. Der blev samtidig ønsket en status på projektet efter et halvt år.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 26. november 2019, punkt 20, at administrationen igangsatte et begrænset udbud af kiosken ved friluftsbadet til lokale foreninger og erhvervsdrivende.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. marts 2021, punkt 19, at administrationen igangsatte et offentligt udbud af kiosken ved Friluftsbadet Præstemosen fra sommersæsonen 2021. Kommunalbestyrelsen godkendte tillige administrationens udkast til en forpagtningskontrakt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

 

Friluftsbadet driftes i regi af Avedøre Idrætscenter. Udgifter til inventar og lignende vil i mindre omfang finansieres af Avedøre Idrætscenter.

Retsgrundlag

Udbuddet af forpagtningen er gennemført under overholdelse af forvaltningsrettens regler og principper.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Forpagtningskontrakt vedr. kiosken ved Friluftsbadet Præstemosen (pdf)

17. Orientering. Projektforslag opgradering af buslinje 500S

Beslutningstema

’I samarbejdsaftalen mellem kommunerne om letbanen på Ring 3 er der afsat 25 mio. kr. til opgradering af busforbindelsen mellem Brøndbyvester og Avedøre Holme.

I 2018 er arbejdet om Ring 3-letbanen igangsat, og på baggrund af beslutning i Hvidovre og Brøndby Kommuner er der i samarbejde med Movia og Region Hovedstaden nu udarbejdet et projekt for opgradering af vejforløbet, som buslinje 500S kører på mellem Brøndbyvester og Avedøre Holme.

 

Hvidovre Kommune har i 2018 sammen med Brøndby Kommune søgt og fået medfinansiering hos Trafik- Bygnings- og Boligministeriets pulje til kollektiv trafik, sådan at der samlet set er 43 mio. kr. til rådighed i projektet. Projektet er udgiftsneutralt for Hvidovre Kommune.

 

Projektet skal forbedre fremkommeligheden for buslinje 500S ved at opgradere vej- og stoppestedsinfrastruktur på strækningen mellem Brøndbyvester og Avedøre Holme. Målsætningen er at få bussen hurtigere frem i trafikken og gøre rejsen med kollektiv trafik mere attraktiv.

 

Kommunalbestyrelsen skal tage opgradering af buslinje 500S til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
 

 1. at tage til orientering at der arbejdes videre med projektet i henhold til den beskrevne tidsplan

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-05-2021

Anbefales taget til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-05-2021

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

 

I projektet om Ring 3-letbanen blev der oprindeligt tænkt en afgrening fra Glostrup Station via Brøndbyvester og Brøndby Strand til Avedøre Holme. Denne afgrening blev senere kendt som ”Letbanens Etape 2”.
Hvidovre Kommune er derfor deltager i Letbane-samarbejdet på grund af denne strækning.

 

Ved Samarbejdsaftalen om Ring 3-letbanen, som letbanekommunernes borgmestre indgik i 2011, blev Letbanens Etape 2 udskudt til et senere tidspunkt. I stedet afsattes 25 mio. kr. til en opgradering af busforbindelsen mellem Glostrup Station og Avedøre Holme.

 

Trafikselskabet Movia har i samarbejde med Brøndby og Hvidovre Kommuner samt Region Hovedstaden nu afsluttet udarbejdelsen af et projektforslag til opgradering af infrastrukturen langs linje 500S mellem Glostrup Station og Avedøre Holme.

 

En opgradering af infrastrukturen på den pågældende delstrækning af linje 500S vil ikke blot sikre en god opkobling fra Avedøre Holme gennem Brøndby Strand og Brøndbyvester til Glostrup Station,men vil med en forventet passagervækst på buslinje 500S samtidig understøtte en bedre driftsøkonomi for den kommende letbane i Ring 3. Ligeledes vil det understøtte en eventuel fremtidig højklasset busforbindelse (BRT) langs Avedøre Havnevej til Avedøre Holme og på længere sigt til det planlagte ”Holmene”.

 

I forbindelse med strækningen langs Stamholmen, vil denne på et senere tidspunkt kunne opgraderes til egentlig BRT-standard, hvor en forlængelse til ”Holmene” vil kunne kobles på. Opgraderingen til en BRT-standard på hele Stamholmen til TEC m.fl. og til Holmene vil være et nyt projekt, uafhængigt af nærværende 500S-opgradering, og opgraderingen skal i givet fald finansieres af Hvidovre kommune.

 

De samlede entreprenøromkostninger, ekskl. optioner, for anlægsprojektet er estimeret til 35,65 mio. kr. Da projektet som følge af driftsbesparelser samt passagervækst forventes at reducere det årlige driftstilskud med op til 3,5 mio. kr., forventes projektomkostningerne således at være tilbagebetalt indenfor 10 år.

 

Halvdelen af projektomkostningerne finansieres af Loop City via de midler, der i Samarbejdsaftalen af 29. juni 2011 med henblik på at øge letbanens passagertal, blev afsat til at øge fremkommeligheden for busserne på den pågældende strækning. Resten finansieres af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

 

Movia har søgt og fået medfinansiering til projektet med Brøndby og Hvidovre Kommuner samt Region Hovedstaden som medansøgere. Projektet organiseres med de to kommuner som projektejere med ansvar for at udbyde og gennemføre projekter på egne anlæg, mens Movia vil stå for dialogen med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, herunder afrapportering og evaluering af projektet.

 

Projektet forløber i perioden fra første kvartal 2019 til fjerde kvartal 2024 efter følgende tidsplan:

 • Forår 2019-forår 2021: Forundersøgelser og udarbejdelse af detailprojekt
 • Forår 2021:   Politisk behandling i kommuner og region
 • Sommer 2021:  Offentlig høring
 • Efterår 2021:  Endelig politisk behandling i kommuner og region
 • Efterår 2021-efterår 2022: Hovedprojektering og udbud
 • Efterår 2022-efterår 2024: Anlæg af projektet

 

Projektet indeholder en lang række ændringer i den nuværende trafikale infrastruktur. Dette er i bilaget beskrevet detaljeret, men er på strækningen lokalt i Hvidovre Kommune kort summeret op i det følgende:

 

Gammel Køge Landevej/Stamholmen 

Signaltekniske ændringer for at forbedre busfremkommeligheden

 

Helseholmen/Stamholmen

Forbedring af stoppestedsfaciliteter og cykelparkering

 

Avedøreholmen/Stamholmen

Forbedring af stoppestedsfaciliteter og cykelparkering

 

Ved Copenhagen Business Park

Etablering af busbane og bussignal på Stamholmen i østgående retning umiddelbart før rundkørslen. Stoppestederne på Avedøre Havnevej i nordgående retning samles og flyttes til ny placering lige syd for kontorbygningen. Etablering af 24 nye cykelparkeringspladser samt forbedret belysning.

 

Ved broen over Amagermotorvejen

Der anlægges en særlig højresvingsbane på Avedøre Havnevej for trafikken fra Avedøre Holme mod Amager og der etableres en længere vognbane for den højresvingende trafik.

Nord for broen over Amagermotorvejen etableres en ekstra venstresvingsbane for trafikken fra Amager mod Avedøre Holme.

 

På den samlede strækning gennem begge kommuner forbedres fremkommeligheden for buslinje 500S med 2 minutter set som et gennemsnit af de to retninger i henholdsvis morgen- og eftermiddagsmyldretiderne.

 

Fremkommeligheden for biltrafikken påvirkes lokalt både positivt og negativt, men forventes samlet set at blive nogenlunde neutral på strækningen gennem Hvidovre Kommune.

Politiske beslutninger og aftaler

Samarbejdsaftalen af den 29. juni 2011 om etablering af letbane langs Ring 3

 

Beslutning af den 29. august 2018 i Teknik- og Miljøudvalget, punkt 7, om at søge medfinansiering til opgradering af buslinje 500S hos statens pulje til kollektiv trafik

 

Beslutning af den 11. juni 2019 i Teknik- og Miljøudvalget, punkt 3, om at der gives anlægsbevilling til rådgivning og anlæg af en højklasset busforbindelse på linje 500S gennem Hvidovre Kommune.

 

Beslutning af den 6. oktober 2020 i Kommunalbestyrelsen, punkt 3, om at anlægsprojektet overføres til driftsbudgettet fra 2021.

Økonomiske konsekvenser

Der er i alt afsat udgifter på 21,5 mio. kr. til rådgivning og anlæg af Hvidovre Kommunes del af en højklasset busforbindelse mellem Brøndbyvester og Avedøre Holme. Projektet er samlet set udgiftsneutralt, idet udgifterne betales af Hvidovre Kommune og refunderes løbende af Movia.

 

Indtil 2020 har der været afholdt udgifter på 1,6 mio. kr. og indtægter på 0,5 mio. kr. på anlægsprojekt 2512 Opgradering af buslinje 500S.

Fra 2021 ligger projektet i Vej og Parks driftsbudget med 1,0 mio. kr. i 2021, 9,5 mio. kr. i 2022 og 10,2 mio. kr. i 2023.

Retsgrundlag

Lov om Trafikselskaber jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af den 20. marts 2015 med senere ændringer, som blandt andet vedrører finansieringen af buslinjer af regional betydning.

Høring

Projektforslaget sendes i offentlig høring i sommeren 2021.

Bilag

 1. Anlægsrapport - opgradering af buslinje 500S (pdf)
 2. Busfremkommelighed Avedøre Holme linje 500S, Slides (pdf)

18. Beslutning - Mandat til ordinære generalforsamlinger 2021 i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S

Beslutningstema

Hvidovre Kommune er medejer af HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Kommunen skal som medejer tage stilling til indstillingspunkterne på selskabernes generalforsamlinger.

 

Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune bedes derfor afgive mandat til at følge HOFORs indstillinger ved afstemninger på de ordinære generalforsamlinger i HOFOR Vand Holding A/S of HOFOR Spildevand Holding A/S.

 

Der afholdes ordinær generalforsamling i selskaberne den 28. maj 2021.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

 1. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretning til efterretning,
 2. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne godkender selskabernes årsrapporter,
 3. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne godkender bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultat,
 4. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne stemmer for den af København udpegede kandidat som ny bestyrelsesformand i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S,
 5. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne stemmer for Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 33 96 35 56) som revisor.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-05-2021

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

 

Ad 2.-5.Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-05-2021

Ad 1. – 5.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Hvidovre Kommune har siden 1. juli 2012 været medejer af HOFOR Vand Holding A/S, der ejer vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Københavns, Rødovre og Vallensbæk kommuner samt koncernens serviceselskab. Herudover har Hvidovre Kommune siden årsskiftet 2012/13 været medejer af HOFOR Spildevand Holding A/S, der ejer spildevandsselskaberne i de samme kommuner. 

 

Ejerne har i de to holdingselskabers bestyrelser en repræsentant fra hver ejer-kommune. Fra Hvidovre Kommune er Mikkel Dencker repræsentant.

 

De to holdingselskaber skal i henhold til lovgivningen og selskabernes vedtægter holde ordinære generalforsamlinger tidsnok til, at årsrapporterne kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned. Der er derfor berammet generalforsamlinger til den 28. maj 2021.

Som ejer af HOFOR Vand Holding A/S har Hvidovre Kommune 6,64 % af stemmerne på generalforsamlingen, mens kommunen har 9,70 % af stemmerne på generalforsamlingen i HOFOR Spildevand Holding A/S.

 

Kommunens stemme på generalforsamlingerne afgives i overensstemmelse med den beslutning, som kommunalbestyrelsen i medfør af denne indstilling fastlægger med simpelt flertal. Kommunen taler således med én stemme på hver generalforsamling.

I lighed med sidste år holdes generalforsamlingerne uden fremmøde som skriftlige generalforsamlinger, det vil sige generalforsamlingerne holdes ikke fysisk, og selskaberne konstaterer på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne, hvordan stemmerne er afgivet. På den baggrund udarbejdes efterfølgende referat (protokollat) af generalforsamlingerne.

 

 

Indstillingspunkterne:

 

Med hensyn til indstillingens punkter 1,2 og 3 henvises til de som bilag 1 og bilag 2 vedlagte årsrapporter 2020 for henholdsvis HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S.

 

Heraf fremgår ledelsesberetningerne samt årets resultat. I 2020 havde HOFOR Vand Holding A/S i 2020 var et underskud på 21.535.000 kr. og i HOFOR Spildevand Holding A/S et overskud på 85.595.000 kr. Underskuddet i HOFOR Vand Holding A/S kan henføres til regnskabstekniske forhold mellem vandselskaberne, HOFOR A/S og HOFOR Vand Holding A/S i forbindelse med investeringsprojekter. Der er tale om en regnskabsmæssig korrektion for anlægsførte indirekte produktionsomkostninger.

 

Overskuddet i HOFOR Spildevand Holding A/S kan henføres til de positive resultater i de underlæggende HOFOR Spildevandsselskaber samt HOFOR Spildevand Holdings andel af BIOFOS Holding A/S. Halvdelen af overskuddet hidrører fra BIOFOS.

 

Mht. indstillingens punkt 4 har selskabets bestyrelsesformand, Leo Larsen forud for generalforsamlingen meddelt selskabet sin beslutning om at fratræde som selskabets formand og udtræde af bestyrelsen. Generalforsamlingen skal derfor vælge en ny formand for bestyrelsen. Der er endnu ikke fastlagt et navn men det indstilles at følge indstillingen fra København som har bestemmende flertal i selskabet som ny formand for bestyrelsen.

 

Med hensyn til indstillingens punkt 5 foreslås selskabernes nuværende revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 33 96 35 56) genvalgt som selskabernes revisor.

 

Under forudsætning af, at der blandt ejerne er flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingernes protokollater blive udformet i overensstemmelse med de som bilag 3 og bilag 4 vedlagte udkast.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 7. maj 2012, punkt 7 ”Deltagelse i en fælles vandkoncern”.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. maj 2012, punkt 17 ”Deltagelse i en fælles spildevandskoncern”.

Økonomiske konsekvenser

Beslutningen har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen.

Hvidovre Kommunes andele i selskaberne indgår i kommunens balance med del af selskabernes egenkapital, som kommunen ejer. Henholdsvis 6,64 % af HOFOR Vand Holding A/S (138,4 mio. kr.), og 9,70 % (757,7 mio. kr.) af HOFOR Spildevand Holding A/S.

Retsgrundlag

De to holdingselskaber skal i henhold til lovgivningen og selskabernes vedtægter afholde ordinære generalforsamlinger tidsnok til, at de godkendte årsrapporter er afsendt og modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsperiodens afslutning, altså senest 1. juni.

 

Kommunens Styrelsesvedtægt, §13 stk. 4, hvor det er bestemt, at Teknik- og Miljøudvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om varetagelse af kommunens ejerinteresser i vand- og spildevandsforsyningsselskaber.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Årsrapport 2020 HOFOR Vand Holding (pdf)
 2. Årsrapport 2020 HOFOR Spildevand Holding (pdf)

19. Eventuelt

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-05-2021

Anders Wolf Andresen (F) spurgte til abonnement på KommuneFokus. Borgmesteren oplyste, at der ikke tegnes abonnement på KommuneFokus, samt at den nye kommunalbestyrelse vil blive præsenteret for en pakke af abonnementer.

 

Anders Wolf Andresen (F) spurgte til stadepladser på havnen. Der er en sag på vej til Bygge- og Planudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

 

Marianne Rosenkvist (Ø) spurgte til puljemidler til foreningslivet efter Corona. Det undersøges.


20. Beslutning - ansøgning om dispensation fra boligreguleringslovens § 47

Lukket sag

21. Beslutning – Voldgiftssag på projekt Gungehusskolen, ekstra gruppeordning

Lukket sag

22. Orientering - Henvendelser fra investorer

Lukket sag