Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Økonomiudvalget den 3. maj 2021

Mødefakta

Dato: Mandag den 3. maj 2021
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Mødelokalerne Sollentuna

Medlemmer

 • Anders Wolf Andresen (F)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Marianne Rosenkvist (Ø)
 • Steen Ørskov Larsen (UP)
 • Torben N. Rasmussen (V)

Fraværende med afbud

 • Mikkel Dencker (O)

Bemærkninger

Charlotte H. Larsen deltog for Mikkel Dencker. Marianne Rosenkvist deltog via Teams.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-05-2021

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-05-2021

Borgmesteren orienterede om COVID 19 situationen i Hvidovre og at besøgsforbud på Søvangsgården er ophævet. Borgmesteren orienterede endvidere om opfølgning på kommunalbestyrelsens beslutning vedr. HBC.


3. Befolkningsprognose 2021-2025

Beslutningstema

Der er udarbejdet ny befolkningsprognose for 2021-2025 for Hvidovre Kommune. Befolkningsprognosen anvendes i kommunens budgetlægning m.v.

 

Økonomiudvalget skal godkende befolkningsprognosen for 2021-25.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

 

 1. at befolkningsprognose for 2021-2025 godkendes som grundlag for budgetlægningen for 2022-2025 og for kommunens planlægningsopgaver i øvrigt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-05-2021

Økonomiudvalget godkendte, at befolkningsprognose for 2021-2025 godkendes som grundlag for budgetlægningen for 2022-2025 og for kommunens planlægningsopgaver i øvrigt.

Sagsfremstilling

Sagsfremstillingen er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

 

Der er udarbejdet prognose for befolkningsudviklingen fordelt på alder og delområder frem til 1. januar 2025. Almindeligvis udarbejdes befolkningsprognosen for en længere årrække, men da Kommunalbestyrelsens kommende beslutninger i forhold til boligbyggeprogrammets omfang og kronologisk udrulning har stor indflydelse på prognosens resultat er det i år valgt at begrænse prognosen til at dække budgetperiodens fire år.  Prognosen viser, at indbyggertallet forventes at stige fra 53.453 personer primo 2021 til 54.441 personer primo 2025. Dette svarer til en samlet stigning i indbyggertallet på 988 personer eller 1,8%.

 

I prognosen indgår forudsætninger som bl.a. demografi og kommunens boligbyggeprogram for allerede vedtagne byggerier.

 

I 2020 faldt befolkningstallet i Hvidovre med 76 personer. Dermed fik kommunen en lavere vækst end i 2019, hvor befolkningen voksede med 111 personer. Frem til 2022 forventes en stigning i befolkningstallet på 303 personer.

 

I nedenstående graf sammenlignes den nye befolkningsprognose med befolkningsprognosen fra 2020 for perioden 2020-2025.

 

 

Frem til 2023 viser befolkningsprognosen få ændringer sammenlignet med prognosen fra sidste år. I 2024 forventes nu en lidt lavere stigning i befolkningstallet. Dette skyldes ændringer i den forventede boligudbygning i 2023, sammenlignet med vurderingen i 2020.

 

Prognosen for befolkningstilvæksten påvirkes af den forventede boligudbygning i kommunen og en høj aktivitet i boligudbygningen betyder, alt andet lige, en højere tilflytning til kommunen.

 

I vedlagte notat og tabelmateriale vises befolkningsudviklingen fordelt på lokalområder, aldersgrupper og skoledistrikter. I notatet beskrives også flyttebalancen, udvikling i antallet af nyfødte samt ind- og udvandring til kommunen.

Politiske beslutninger og aftaler

Befolkningsprognosen anvendes i kommunens budgetlægningen mv.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune. Eventuelle demografiske korrektioner indgår i budgetlægningen for 2022-25.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag i denne sag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Befolkningsprognose 2021 - 2025 (docx)

4. Orientering - Ekspropriation ved anlæg København - Ringstedbanen

Beslutningstema

Der skal ske en regulering af de rådighedsindskrænkende servitutter, som er pålagt Hvidovre Kommunens ejendomme i forbindelse med anlæggelsen af København – Ringstedbanen. Derfor er der indkaldt til en ekspropriationsforretning, hvor Hvidovre Kommune kan gøre indsigelse mod ekspropriationen og fremsætte erstatningskrav.

 

Administrationen vurdere dog, at regulering af rådighedsindskrænkningerne ikke væsentlig forringer Hvidovre Kommunes ejendom, fordi der allerede er betydelige indskrænkninger på de berørte ejendomme som følge af banens anlæggelse.

 

Økonomiudvalget orienteres om forretningen, fordi ekspropriationer hører under Økonomiudvalgets beslutningskompetence, men det er tidligere besluttet, at administrationen kan indgå i eventuelle kommende aftaler om regulering af ekspropriationsaftaler og modtage erstatning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

 

 1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-05-2021

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Ved anlæggelsen af banen København – Ringsted er der tidligere eksproprieret arealer fra Hvidovre Kommune og fra borgerne til banens anlæggelse.

 

Banen er anlagt og i drift, men på de arealer, som allerede ved den første ekspropriation er pålagt rådighedsindskrænkninger i form af servitutter, har Banedanmark behov for at regulere rådighedsindskrænkninger yderligere. Det skal også ske ved ekspropriation.

 

Rådighedsindskrænkende servitutter medfører, at ejeren ikke frit kan råde over sin ejendom. Banedanmark ønsker rådighedsindskrænkninger om (vedlagt som bilag ”Arealfortegnelse nr. 65” og ”Supplerende besigtigelsesbog”):

 

 • Servitut om beskyttelsesområde for potentialudligning (Jording)
 • Servitut om jordankre
 • Servitut om ledning til GSM-R mast

 

Det er administrationens vurdering, at de ønskede rådighedsindskrænkninger ikke væsentligt forringer yderligere, fordi arealerne i forvejen har indskrænket brug på grund af baneanlæggets nærhed. Som et konkret eksempel på, hvad en af servitutterne vil indskrænke i fremtiden, kan oplyses, at hvis man vil sætte nye lygtepæle, metalgenstande eller elektriske konstruktioner op langs Allingvej, så er der særlige krav til deres konstruktion, og det skal ske i dialog med Banedanmark.

 

Derfor er der indkaldt til ekspropriationsforretning den 6. maj og den 7. maj 2021. På ekspropriationsforretningen, som delvist foregår på Scandic Hotel i Hvidovre og delvist på de berørte ejendomme, kan Hvidovre Kommune gøre indsigelse mod ekspropriationen og forlange erstatning. Erstatninger for rådighedsindskrænkende servitutter har dog ved tidligere ekspropriationer vist sig at være minimale.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. september 2018, punkt 23, at

Ad 1. Bortfaldet, jfr. Supplerende indstilling pkt. 5.

Ad 2. kommunalbestyrelsen godkendte Teknisk Aftale mellem Banedanmark og Hvidovre Kommune, herunder delaftalerne:

a. Delaftale vedr. erstatningsvandhul

b. Delaftale vedr. ekstra permanente arealer

c. Delaftale vedr. ombygning af kryds

Ad 3. Kommunalbestyrelsen godkendte at modtager erstatning på 444.832 kr.

Ad 4. Kommunalbestyrelsen godkendte, at administrationen bemyndiges til at indgå i eventuelle kommende aftaler om regulering af ekspropriationsaftaler og modtage erstatning.

Ad 5. Kommunalbestyrelsen godkendte fravigelse af gæsteprincippet på arealet lb. Nr. 218 og 220 for Banedanmarks signalkabel (FTN-kabel) (punkt 5 a).

Økonomiske konsekvenser

Eventuelle ekspropriationsindtægter fra kommunens ejendomme tilgår kassen.

Retsgrundlag

Lov om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge, lov nr. 527 af 26. maj 2010, § 4.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Arealfortegnelse nr. 65 (pdf)
 2. Supplerende Besigtigelsesbog (pdf)

5. Orientering - Status for udvikling af bolig- og naturområde øst for Byvej

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen orienteres om, at den udvikling af et nyt by- og naturområde, som Fingerplan 2019 åbner op for i Den Grønne Kile øst for Byvej, kan sikres ved indarbejdelse i Kommuneplan 2021. Kommunalbestyrelsen orienteres videre om status for arbejdet.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

 1. at tage til efterretning, at Fingerplanens krav om indenfor 48 måneder at opfylde forudsætningerne for udvikling af arealerne i Den Grønne Kile anses af Bolig- og Planstyrelsen for opfyldt, når disse er indarbejdet i Kommuneplan 2021.

 

 1. at tage den i sagsfremstillingen beskrevne status for udvikling af det nye bolig- og naturområde øst for Byvej til efterretning, idet man noterer sig, at den opståede problematik vedrørende pesticidforurening er en udfordring for projektets fremdrift.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-05-2021

Ad 1. - 2. Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Kommunalbestyrelsen har igangsat planlægningen for en omdannelse af en del af Den Grønne Kile øst for Byvej og nord for Brostykkevej som opfølgning på muligheden, der er indeholdt i Fingerplan 2019.

 

Administrationen har været i dialog med Erhvervsstyrelsen om, hvordan man kan være sikker på, at ændringerne i kommuneplanlægningen lever op til Erhvervsstyrelsens (nu Bolig- og Planstyrelsens) krav jævnfør Fingerplan 2019.

 

Bolig- og Planstyrelsen har skriftligt bekræftet, at kravet i Fingerplan 2019 om at de i § 18, stk. 9 anførte forudsætninger vedrørende naturområdet (Areal 3) skal være opfyldt indenfor 48 måneder fra ikrafttræden af Fingerplan 2019, anses som opfyldt ved vedtagelse af de tilsvarende ændringer i kommuneplanen.

 

Det vil sige, at indarbejdelse og politisk vedtagelse af de nødvendige rammeområder og retningslinjer i Kommuneplan 2021 inden den 29. marts 2023 vil sikre muligheden for et natur- og byområde i Den Grønne Kile på sigt. En mere detaljeret planlægning i form af den igangsatte lokalplan kan herefter gennemføres mere frit og uden tidsmæssig binding fra Statens side.

 

Jordforureningssag

Gruppen af udviklere fik i foråret 2020 udført en miljøundersøgelse på en del af området, Byvej 83E, hvor der har ligget et gartneri. Undersøgelse viste, at grunden er forurenet med en række pesticider stammende fra gartneridriften.

 

Ud fra miljøundersøgelsen samt historiske oplysninger om gartneridriften på de to grunde Byvej 83 og Brostykkevej 190 har Region Hovedstaden i 2020 kortlagt disse grunde på udviklingsarealet som forurenede eller med mistanke om forurening. De kortlagte arealer er vist på bilag 1 - Udviklingsområde ved Byvej og jordforurening.

 

På den baggrund har Center for Plan og Miljø fået en rådgiver til at udarbejde en liste over miljø- og sundhedsfarlige stoffer, der enten er fundet eller potentielt kan være på disse tidligere gartnerigrunde. Dette har resulteret i en liste på 90 stoffer, og for mange af stofferne findes der hverken standardanalyser i Danmark eller fastsatte grænseværdier.

 

Grænseværdier fastsættes ud fra miljø- og sundhedsfaglige kriterier og fastlægger, hvornår jorden er så forurenet, så den ikke må anvendes til boligformål. Grænseværdierne skal ligeledes anvendes ved spørgsmål om pesticidforurenet jord må genanvendes på grunden og hvilke modtageanlæg jorden må bortkøres til.

 

Det er normalt Miljøstyrelsen, der fastsætter nationale grænseværdier og Hvidovre Kommune har i breve og ved møde forespurgt Miljøstyrelsen om grænseværdier på disse forureningsstoffer.

 

Miljøstyrelsen har oplyst, at der pt. ikke er ressourcer til at fastsætte grænseværdier på disse pesticider centralt. Det er den/de sagsbehandlende myndigheder, der må stå for dette arbejde. På den baggrund har Borgmester Helle Adelborg skrevet til Miljøminister Lea Wermelin med en klar opfordring til, at arbejdet med forskning i pesticidforurenet jord og deraf udledte grænseværdier bør foretages nationalt med Miljøstyrelsen i spidsen.

 

Center for Plan og Miljø har fra udviklerne modtaget forslag til, hvordan pesticidforurenet jord kunne nyttiggøres ved indbygning i terrænmodellering (2 bakker) på naturarealet. Center for Plan og Miljø har meddelt udviklerne, at nyttiggørelse af pesticidforurenet jord kræver en miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 33. Her skal det beskrives i en omfattende ansøgning, hvordan det sikres, at anlægget ikke udgør en miljø- eller sundhedsmæssig risiko, herunder hvilken drift og monitering et sådan anlæg kræver i fremtiden.

 

For at kunne tillade at forurenet jord nyttiggøres, skal projektet desuden opfylde krav om, at der er et reelt behov for denne jord og at den erstatter andre materialer.

 

Center for Plan og Miljø har ikke endnu ikke modtaget en fyldestgørende ansøgning fra udviklerne, der opfylder ovenstående krav.

 

Lokalplanlægning

Da borgerinddragelsen blev meget forsinket har administrationen parallelt med høringen været i dialog med udviklerne af området med henblik på at fastlægge indholdet i et udkast til lokalplan. Udviklerne har i denne forbindelse konkretiseret sine ønsker til karakteren og placeringen af bebyggelse, vejanlæg, parkeringsanlæg og friarealer.

 

Lokalplanen skal basere sig på principperne i helhedsplanen fra udviklerne, dog med skyldig hensyntagen til indkomne ideer og forslag fra den forudgående høring.

 

Imidlertid er det administrationens vurdering, at man på en række afgørende punkter bevæger sig væk fra de principper, der lå til grund for helhedsplanen. Samtidig er det administrationens vurdering, at dette på en række punkter – og samlet – vil betyde dårligere løsninger.

 

De vigtigste emner i denne sammenhæng er placering af parkeringsarealer, vejadgang og boligbebyggelse, så der sikres en god overgang mellem de nye byområder og naturområdet såvel som i forhold til eksisterende naboområder og offentlige veje. Her er blandt andet udformning af landskabsrum og stier, der forbinder de nye boligers fællesarealer og naturarealet på tværs, af stor betydning.

 

Administrationen har derfor været nødsaget til at fravælge en del af udviklernes input til lokalplanen. Her kan nævnes udviklernes forslag om en vejadgang til det nordlige byområde i samme tracé som Nordlundsstien, placering af etageboliger i 3 etager tæt på krydset Byvej/Brostykkevej og rækkehuse tæt på naboskellet mod H/F Dahlia samt ændring af strukturen for boligveje med parkering, så disse placeres imellem boligklyngerne, i stedet for primært langs med de eksisterende offentlige veje, som oprindeligt vist i helhedsplanen.

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiudvalget godkendte den 2. marts 2020, punkt 6, at administrationen iværksætter en proces for inddragelse af borgere og interessenter forud for den formelle planlægning af det fremtidige by- og naturområde øst for Byvej.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. juni 2020, punkt 9, igangsættelsen af arbejdet med en ny lokalplan for området samt et tilhørende tillæg til Kommuneplan 2016.

Retsgrundlag

Planloven, lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 med senere ændringer, regulerer for indholdet i kommuneplaner og lokalplaner i sit kapitel 4 og 5 samt for tilvejebringelse af planer i kapitel 6.

Høring

Ved den gennemførte forudgående høring af offentligheden er der tale om en ekstraordinær og ikke lovpligtig høring, besluttet af Økonomiudvalget den 2. marts 2020.

Bilag

 1. Bilag 1 - Udviklingsområde ved Byvej og jordforurening. (pdf)

6. Eventuelt

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-05-2021

Anders Wolf Andresen (F) spurgte til seniorpolitik og fuldtidsstillinger i ældreplejen. Der blev orienteret om forskellige initiativer i forhold til seniorer, men der er ikke udarbejdet en egentlig seniorpolitik.

 

Torben N. Rasmussen (V)spurgte til udgravning i Hvidovre havn, og om det er tilstrækkeligt i forhold til de forskellige bådtyper, der er i havnen. Sagen drøftes på Teknik- og Miljøudvalget mandag den 10. maj 2021.

 

Torben N. Rasmussen (V) spurgte til opslag på LinkedIn, om beslutning om placering af POWERTOX på Holmene. Administrationen oplyste, at der arbejdes med det på Ørsteds eksisterende grund på Avedøre Holme, men at det ikke er en kommunal beslutning


7. Beslutning - Salg af vejareal og køb af ejendom uden udbud ved Hvidovrevej/Dalumvej

Lukket sag