Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Økonomiudvalget den 7. april 2021

Mødefakta

Dato: Onsdag den 7. april 2021
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Sollentuna II

Medlemmer

 • Anders Wolf Andresen (F)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Marianne Rosenkvist (Ø)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Steen Ørskov Larsen (UP)
 • Torben N. Rasmussen (V)

Bemærkninger

Marianne Rosenkvist deltog via Teams

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-04-2021

Godkendt.

Økonomiudvalget godkendte, at punkt 5 blev behandlet som punkt 2.


2. Meddelelser

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-04-2021

Borgmesteren orienterede om Coronasituationen i Hvidovre.


3. Beslutning om afvikling obligationer

Beslutningstema

Der skal tages stilling til evt. salg af en mindre del af kapitalporteføljen.

 

Jf. kommunens finansiel strategi pkt. 5 Ansvarlig investeringspolitik

 

Investeringer, uanset afkastets størrelse, må ikke ske på bekostning af den etiske ansvarlighed. Grundlæggende skal investeringer overholde almindelige forventninger til etiske krav og minimum hvert halve år skal investeringerne screenes for selskaber der overtræder internationale normer, herunder FN-konventioner der beskæftiger sig med menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, anti-korruption og miljøbeskyttelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

 

 1. at der gives instruks til Jyske Capital til at sælge ca. 7 mio. kr. i investeringsforeningen Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-04-2021

Økonomiudvalget godkendte, at der gives instruks til Jyske Capital til at sælge ca. 7 mio. kr. i investeringsforeningen Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

I forlængelse af en aktindsigt har der i uge 9 været bragt en artikel omhandlende Region Midtjylland der har investereret i lande som bliver anklaget for brud på menneskerettigheder. Mere konkret drejer det sig om at investeringerne er foretaget som køb af statsobligationer gennem Jyske Invest i Saudi-Arabien, Qatar og Bahrain. I forlængelse af sagen har Region Midtjylland valgt at sælge de omtalte statsobligationer.

 

ØOP har afledt af artiklen forespurgt kommunens fire kapitalforvaltere om i hvilket omfang dette også er tilfældet for den portefølje som investeres på vegne af Hvidovre Kommune.

 

Det er gjort med udgangspunkt i, at det af den finansielle strategi blandt andet fremgår,

 

”Investeringer, uanset afkastets størrelse, må ikke ske på bekostning af den etiske ansvarlighed. Grundlæggende skal investeringer overholde almindelige forventninger til etiske krav og minimum hvert halve år skal investeringerne screenes for selskaber der overtræder internationale normer, herunder FN-konventioner der beskæftiger sig med menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, anti-korruption og miljøbeskyttelse. Desuden er det en forudsætning, at Hvidovre Kommune kun indgår aftaler med kapitalforvaltere, der har tiltrådt FN´s principper i ”UN Principles of Responsible Investment” (UN PRI). Kapitalforvalteren skal bekræfte over for Hvidovre Kommune at disse principper er indarbejdet i kapitalforvalterens arbejdsrutiner”.

 

Tre af de fire kapitalforvaltere har tilkendegivet at det ikke er tilfældet. Men den sidste forvalter har tilkendegivet, at der er investeret 7 mio. kr. i investeringsforeningen Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder i statsobligationer udstedt af lande i Latinamerika, Asien, Østeuropa og Afrika. Der kan ikke delsælges, hvilket betyder at man ikke kan sælge specifikke dele af investeringsforeningens portefølje. Det er enten alle beviser, der skal sælges eller ingen.

 

En efterfølgende dialog viser, at den pågældende forvalter mener det holder sig indenfor rammerne af den finansielle strategi, idet de lader det være retningsgivende for overholdelsen, om FN har gennemført sanktioner for brud mod menneskerettigheder mod de pågældende lande. Dette er ikke tilfældet. Det er i Hvidovre Kommunes finansielle strategi ikke angivet, hvorledes overholdelsen skal udmøntes konkret. 

 

Såfremt man vælger at sælge porteføljen på de 7 mio.kr. forventes det d.d. at medføre et provenutab i størrelsesordenen 114.000 kr.

 

Center for Økonomi og Personal igangsætter på baggrund af sagen en gennemskrivning af den finansielle strategi, specielt med fokus på strategiens etiske kapitel og udmøntningen af strategiens indhold. En gennemskrivning vil fremadrettet indeholde at evt. udmøntningsspørgsmål af etisk karakter forelægges Økonomiudvalget til afgørelse.

Politiske beslutninger og aftaler

Finansiel strategi godkendt af Kommunalbestyrelsen den 24. oktober 2017.

Økonomiske konsekvenser

Markedsværdi af statsobligation pt er 7 mio. DKK. Hvis man vælger at sælge beviserne i investeringsforeningen Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder, forventes det at medføre et provenutab i størrelsesordenen 114.000 Dkk. (med kurser fra d. 19. marts 2021)

Retsgrundlag

 Jævnfør Hvidovre Kommunes ”Regulativ for Økonomistyring pkt. 6.2 Anbringelse af midler”

Midler, som ikke af hensyn til de daglige forretninger skal foreligge i kontanter, indsættes på bankkonti. De likvide aktiver forvaltes under hensyn til at sikre den bedst mulige forrentning.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


4. Beslutning - Arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Hvidovre Kommune

Beslutningstema

I efteråret 2020 indgik KL og Lærernes Centralorganisation en ny landsdækkende arbejdstidsaftale, A20, for alle undervisere i kommunerne.

 

Med udgangspunkt i A20 har administrationen og Hvidovre Lærerforening i fællesskab udarbejdet et udkast til en lokal aftale om lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid. Skolelederforeningen har ligeledes bidraget konstruktivt i udarbejdelsen.

 

Udkastet til den lokale aftale har fået overskriften ”Aftale om arbejdstid” og har virkning fra skoleåret 2021/22.

 

Økonomiudvalget skal godkende udkastet til den lokale arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Hvidovre Kommune. 

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget

 

 1. at godkende udkastet til den lokale arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Hvidovre Kommune. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-04-2021

Økonomiudvalget godkendte udkastet til den lokale arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Hvidovre Kommune.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Baggrund

I Hvidovre Kommune har rammerne for lærernes arbejdstid siden 2014 været beskrevet i et fælles forståelsespapir, som løbende er blevet revideret.

 

Den fælles forståelse tager udgangspunkt i Lov 409 samt i OK-15- og OK-18-forligene mellem KL og Lærernes Centralorganisation.  

 

Intentionerne i det fælles forståelsespapir har været understøttet af konstruktiv dialog og tæt samarbejde mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Lærerforening om rammerne for lærernes arbejdstid. I perioden frem til nu har parterne afventet Lærerarbejdstidskommissionens anbefalinger samt resultatet af en efterfølgende central forhandling, førend der blev indgået konkret dialog om mulighederne for en lokal arbejdstidsaftale.

 

Ny landsdækkende arbejdstidsaftale - A20

Med tilblivelsen af den landsdækkende arbejdstidsaftale A20 er ønsket om en arbejdstidsaftale for lærerne i Hvidovre Kommune nu rykket et skridt nærmere.

 

A20 fastsætter nye retningslinjer for lærernes arbejdstid, og samtidig lægger den op til, at der kan indgås lokale arbejdstidsaftaler, som fraviger eller supplerer den centrale aftale.

 

Formål med at indgå en lokal arbejdstidsaftale

Formålet med en lokal arbejdstidsaftale er, at lærerne i Hvidovre Kommune oplever tillid til deres professionelle dømmekraft og mulighed for et bæredygtigt og godt samarbejde på skolen.

 

Udkastet til den lokale arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Hvidovre Kommune er udarbejdet med henblik på at konkretisere en tydeligere ramme for den enkelte skoles tilrettelæggelse af et skoleår og med henblik på at sikre større gennemsigtighed og mere dialog omkring den enkelte lærers arbejdstid og opgaver.

 

På kommuneniveau understøtter aftalen et tæt samarbejde mellem administrationen og Hvidovre Lærerforening med det mål at bidrage til udviklingen af folkeskolen og understøtte sammenhængen mellem lærernes arbejdstid og opgaver.

 

Samarbejdet på kommuneniveau følges op af et tilsvarende samarbejde på skoleniveau mellem skoleleder, tillidsrepræsentant og lærere. I samarbejdet på tværs af kommune- og skoleniveau indhentes viden og erfaringer fra skolerne, med henblik på at kvalificere fremadrettede prioriteringer og opgaver.

 

Hvilken betydning får aftalen om arbejdstid?

Med udkastet til den lokale arbejdstidsaftale foreligger der nu et konkret aftalepapir, som indrammer parternes ønske om fortsat at skabe de bedste rammer for et tæt og konstruktivt samarbejde på alle niveauer.

 

Aftalen er udformet med tydelig angivelse af fravigelser fra og suppleringer til A20, sådan at det fremgår tydeligt, hvor de lokale tilpasninger fremgår af aftaleteksten.

 

Aftalen konkretiserer, hvordan dialogen og samarbejdet om skolens organisering og tilrettelæggelse af kommende skoleår styrkes og understøttes. Parterne forpligter sig til i fællesskab at realisere samarbejdet på alle de områder, der er dækket af aftalen, samt til at understøtte den fælles målsætning om at skabe størst mulig kvalitet i undervisningen og et godt arbejdsmiljø. Dette sender et tydeligt signal om den aftalte og fælles forpligtigelse.

 

Konkretiseringen sikrer et dialogbaseret samarbejde mellem lærer og skoleleder og ligeledes tydeliggøres det, på hvilke områder den lokale arbejdstidsaftale vil have betydning for den enkelte lærers arbejdstid.

 

Ikrafttræden

Aftalen træder i kraft den 1. august 2021, dog således at de bestemmelser, der vedrører samarbejde og planlægning af skoleåret 2021/22, træder i kraft den 1. januar 2021.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lærernes arbejdstid har siden 2013 været reguleret af bestemmelserne i Lov 409 - Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område (lov nr. 409 af 26. april 2013).

 

I henhold til styrelseslovens § 18, stk. 3 (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019) varetager økonomiudvalget den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører kommunens personaleforhold.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Aftale om arbejdstid (pdf)

5. Orientering - Tema om bæredygtighed og klimatilpasning samt tema om vækst og erhvervsudvikling i forslag til Kommuneplan 2021

Beslutningstema

Kommuneplanen skal revideres med udgangspunkt i Planstrategi 2019. Revisionen af kommuneplanen omfatter også nye krav i Planloven samt indarbejdelse af de statslige udmeldte nationale interesser på planområdet.

 

Inden Kommunalbestyrelsens behandling af det samlede forslag til Kommuneplan 2021 i juni, præsenteres Økonomiudvalget for to udvalgte temaer, som er ”Tema 6: Bæredygtighed og klimatilpasning” samt ” Tema 7: Vækst og erhvervsudvikling”.

 

Tema 6: Bæredygtighed og klimatilpasning, rummer emner indenfor det tekniske område, hvor kommunen er i gang med en bæredygtig omstilling, samt indarbejdelse af klimatilpasningskrav i bygge- og anlægsprojekter. Emner som mobilitet og forsyningsanlæg behandles ikke her, men er en del af tema 8: Mobilitet og forsyning.

 

Tema 7: Vækst og erhvervsudvikling, omhandler erhverv indenfor erhvervsområder og dermed primært er industrier, værksteder, lager- og transportvirksomheder. Detailhandel og centerområder er en del af tema 1 Byens udvikling.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget

 

 1. at tage orienteringen om tema 6: Bæredygtighed og klimatilpasning og tema 7: Vækst og erhvervsudvikling til efterretning med eventuelle bemærkninger.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-04-2021

Økonomiudvalget tog orienteringen om tema 6: Bæredygtighed og klimatilpasning og tema 7: Vækst og erhvervsudvikling til efterretning med følgende bemærkning: Tema 8 i den kommende kommuneplan skal have en mere retvisende overskrift.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Kommuneplanen indeholder kommunalbestyrelsens mål og visioner for Hvidovres udvikling, herunder arealanvendelse i kommunen. Kommuneplanen er opbygget af to dele. Den ene består af otte temaer og den anden del består af geografiske rammeområder (ca. 300 stk.).

 

Kommuneplanens indholdsfortegnelse, hvor temaet ”Bæredygtighed og klimatilpasning” samt temaet ”Vækst og erhvervsudvikling” er markeret, er vedlagt som bilag ”Kommuneplanens indholdsfortegnelse”.

 

Kommuneplan 2021 har til formål, at:

 • Give mulighed for realisering af Planstrategi 2019 Udvikling, Ansvar og Fællesskab.
 • Fastlægge retningen for Hvidovres fysiske udvikling.
 • Sikre strategisk sammenhæng mellem kommunens overordnede planlægning og den mere detaljerede sektor- og lokalplanlægning.
 • Vise borgere og interessenter hvilke vilkår og muligheder, der er for arealanvendelse i hele kommunen.
 • Indarbejde nationale interesser og anden ny lovgivning.

 

Hvert tema indeholder nogle underemner. Hvert emne starter med kommunalbestyrelsens målsætninger i tekst og i punktform, efterfulgt af retningslinjer og afsluttet med relevante redegørelsestekster, der kan være analyser, uddrag af politikker eller strategier der underbygger målsætningerne. Retningslinjer er juridiske bindinger for efterfølgende lokalplanlægning mv.

 

Denne sagsfremstilling behandler udelukkende indholdet af temaet ”Bæredygtighed og klimatilpasning” (tema 6) samt temaet ”Vækst og erhvervsudvikling” (tema 7). Indholdet i disse temaer er ændret væsentligt i forhold Kommuneplan 2016. Formålet med denne tidlige drøftelse af de to temaer i Økonomiudvalget er således at sikre, at udkastet lever op til de politiske ønsker på områderne, når den samlede Kommuneplan 2021 forelægges til behandling.

 

Tema 6 er afgrænset til emner indenfor det tekniske område, hvor kommunen er i gang med en bæredygtig omstilling, samt indarbejdelse af klimatilpasningskrav i bygge- og anlægsprojekter. Emner som mobilitet og forsyningsanlæg behandles ikke her, men er en del af tema 8:  Mobilitet og forsyning. I tema ”Mobilitet og forsyning” beskrives udvikling indenfor anlæg omkring mobilitet forsyningsvirksomhed.

 

Tema 7 er afgrænset til at omhandle industrierhverv, produktionserhverv og lignende erhverv der lokaliseres i erhvervsområder. Detailhandel og serviceerhverv hører under tema 1: Byens udvikling.

 

Bæredygtighed og klimatilpasning (tema 6)

Dette tema er præget af planlovsændringen i 2018 med krav om forebyggelse af skader på nybyggeri fra udvalgte oversvømmelser. Der er også fokus på Hvidovre Kommunes arbejde med bæredygtighed i forhold til resurser som for eksempel grundvand, affald og energi. Hovedparten af emnerne er ikke nye, men giver en tydeligere beskrivelse af risici og forholdsregler. Det er nyt at der kommer restriktioner i forhold til arealanvendelsen i områder, der er truet af oversvømmelse fra regn. Green Tech Island introduceres som en vision i denne kommuneplan.

 

Tema 6 om bæredygtighed og klimatilpasning har følgende underemner:

 • 6.1 Bæredygtig omstilling
 • 6.2 Beskyttelse af grundvand
 • 6.3 Affald som ressource
 • 6.4 Energi og varmeforsyning
 • 6.5 Forebyggelse af støj
 • 6.6 Robusthed overfor oversvømmelse ved regn
 • 6.7 Robusthed overfor oversvømmelse fra Harrestrup Å
 • 6.8 Robusthed overfor terrænnært grundvand
 • 6.9 Robusthed overfor oversvømmelse fra havet
 • 6.10 Green Tech Island – på Holmene

 

Den samlede tekst til temaet er vedlagt som bilag ”Tema 6: Bæredygtighed og klimatilpasning”.

 

Bæredygtig omstilling

Temaet beskriver flere områder, hvor kommunen arbejder med at reducere klimabelastningen og har en mere bæredygtig tilgang til resurser som blandt andet grundvand, affald og energi. Reduktion og forebyggelse af trafikstøj er også beskrevet her.

 

Da reduktion af miljøbelastning og klimatilpasning hænger tæt sammen i mange projekter, er det samlet i dette tema. Det er nødvendigt at planlægning og projekter er tilpasset de fremtidige ændringer af klimaet og derfor er konsekvenserne for Hvidovre beskrevet i hvert afsnit.

 

Udfordringerne ved de forskellige klimaforandringer er konkretiseret og primært ved oversvømmelse fra regn stilles der krav om at dette skal tænkes ind i det fysiske løsninger. Dette skal gøre kommunen mindre sårbar overfor klimaforandringerne og mindske klimabelastningen.

 

Indsatser for at undgå oversvømmelser skal som udgangspunkt bidrage med flere værdier og gevinster, så indsatsen for eksempel forhindrer oversvømmelser og samtidig skaber et rekreativt område til gavn for borgere og natur.

 

Oversvømmelse ved regn

Den øgede risiko for hyppigere og større oversvømmelser som følge af klimaforandringerne førte i 2018 til en planlovsændring med nye krav til kommuneplaner og lokalplaner om krav til forebyggelse af skader fra oversvømmelse ved nybyggeri.

 

Denne ændring implementeres i afsnit 6.5 ved at kommuneplanen indeholder et kort, der udpeger områder, der kan blive udsat for oversvømmelse fra regn svarende til en 100-årshændelse i 2118 med mere end 10 cm vand på terræn. Dette mål er også indeholdt i Skybrudsplanen. Der fastsættes retningslinjer med krav om afværgeforanstaltninger for byggeri i områder, der på kortet er udpeget med risiko for oversvømmelse.

 

I afsnit 6.5 stilles der også krav om, at nye projekter indrettes, så der både tages hensyn til hele det område projektet dækker, men også at projektet ikke medfører problemer med oversvømmelser i tilstødende områder.

 

De øvrige emner

Ud over oversvømmelse fra regn omtales oversvømmelse fra Harrestrup Å, terrænnært grundvand og oversvømmelse fra havet. Her stiller kommuneplanen ikke direkte krav til nyt byggeri, men oplyser om klimaforandringerne, konsekvenser og mulige forholdsregler.

 

Sidst nævnes Green Tech Island, der er en mulighed for omstilling af Hvidovre og hele Storkøbenhavn til en mere bæredygtig spildevandsrensning og energiforsyning. Den skal ses i sammenhæng med de andre Holme – som sammen udgør et nyt cirkulært erhvervsområde med naturbaseret kystsikring.

 

Vækst og erhvervsudvikling (tema 7)

De to store forandringer der præger ændringer i dette tema, er landsplandirektivet Fingerplan 2019 samt at to af byudviklingsområderne er eksisterende erhvervsområder. Hertil kommer planerne med etablering af Holmene, der også er omtalt, selvom området på nuværende tidspunkt ligger udenfor kommunen.

 

Tema 7 om vækst og erhvervsudvikling har følgende underemner:

 • 7.1 Erhvervsområder
 • 7.2 Holmene
 • 7.3 Områder til produktionsvirksomheder – Avedøre Holme
 • 7.4 Risikovirksomheder
 • 7.5 Områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav

 

Den samlede tekst til temaet vedlagt som bilag ”Tema 7: Vækst og erhvervsudvikling”.

 

Erhvervsområdet på Avedøre Holme

I Fingerplan 2019 har staten ikke længere forbeholdt hele erhvervsområdet på Avedøre Holme til virksomheder med særlige beliggenhedskrav (VSB). I stedet har man forbeholdt området til produktionserhverv samt transport- og logistikerhverv. Staten har samtidig defineret hvilke virksomhedstyper der kommer ind under betegnelsen ”produktionserhverv”.

 

Kommunen er forpligtet til at indarbejde Fingerplanens bestemmelser i kommuneplanen. Konsekvensen er, at en ny lokalplan for området vil forhindre de virksomheder på Avedøre Holme, der ikke er produktionsvirksomheder eller transport- og logistikvirksomheder, i at kunne udvide. Det kommer for eksempel til at påvirke nogle mindre håndværksvirksomheder.

 

Kommunens ønske om at skabe mulighed for at etablere et udviklingscenter på Avedøre Holme er også taget med i Tema 7. Denne anvendelse ligger ikke indenfor mulighederne i Fingerplan 2019 og kommunen har derfor dialog med Bolig- og Planstyrelsen om dette.

 

Nye byudviklingsområder i erhvervsområder

To af de byudviklingsområder, som kommunalbestyrelsen har udpeget i januar, berører eksisterende erhvervsområder. Det drejer sig om erhvervsområderne ved Gungevej/Høvedstensvej/Arnold Nielsens Boulevard og ved Tårnfalkevej/Strandskadevej. Disse erhvervsområder udlægges i Kommuneplan 2021 til blandede byområder.

 

I blandede byområder må der være boliger, forskellige offentlige formål og ikke-generende erhverv.

 

Transformation af et erhvervsområde til et blandet byområde tager typisk meget lang tid medmindre arealet er ejet af kommunen. I denne omdannelsesperiode kan der opstå modsatrettede interesser mellem nye boliger og eksisterende erhverv. Virksomheder kan ønske nye placeringer i erhvervsområder og her vil produktions- og transportvirksomheder kunne flytte til Avedøre Holme, hvorimod handelsvirksomhederne og nogle af håndværksvirksomhederne må finde andre erhvervsområder.

 

Holmene

Visionen om Holmene er indeholdt i den nye kommuneplan, så planlægningen kan påbegyndes når staten har lavet grundlag for det. På nuværende tidspunkt kan der imidlertid ikke formuleres retningslinjer for arealerne, da de ligger på søterritoriet og ikke i Hvidovre Kommune.

 

Risikovirksomheder og virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Disse to emner er bestemt af krav i planloven og Fingerplan 2019 og er beskrevet i overensstemmelse med disse krav. Dette lovkrav er uændret i forhold til Kommuneplan 2016.

 

Det foreslås, at muligheden for at etablere nye risikovirksomheder på Avedøre Holme begrænses til den sydøstlige del af erhvervsområdet.

 

Udlægget af området til virksomheder med særlige beliggenhedskrav er reduceret fra at omfatte hele Avedøre Holmes erhvervsområde til kun at omfatte Råhavnen.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 2. juni 2020 besluttede Økonomiudvalget synopsis for Kommuneplan 2021.

Økonomiske konsekvenser

Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2021 udføres af ekstern rådgiver. Udgifterne afholdes over Center for Plan og Miljøs driftsbudget.

Retsgrundlag

Planlovens § 11, jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

 

Ifølge planlovens § 24, stk. 3 skal forslag til kommuneplaner sendes i offentlig høring i minimum otte uger.

Bilag

 1. Kommuneplanens indholdsfortegnelse (pdf)
 2. Tema 7 - Vækst og erhvervsudvikling (pdf)
 3. Tema 6 - Bæredygtighed og klimatilpasning (pdf)

6. Beslutning - Aftale om brugsret til Lille Frihedens adgangsvej og parkeringspladser.

Supplerende beslutningstema

Økonomiudvalget spurgte på mødet den 31. august 2020, om der var indgået en aftale om brugsret dengang, hvor kommunen solgte grunden til boligselskabet, da der blev bygget ældreboliger i 2003.

 

Administrationen har ikke fundet dokumenter, som kan bekræfte, at en sådan aftale skulle være indgået tilbage i 2003

Supplerende sagsfremstilling

Økonomiudvalget spurgte på mødet den 31. august 2020 om der var indgået en aftale dengang, hvor kommunen solgte grunden til boligselskabet, da der blev bygget ældreboliger i 2003.

 

Center for politik og jura oplyser, at der ikke er fundet dokumenter, som kan bekræfte, at en sådan aftale skulle være indgået tilbage i 2003.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-04-2021

Økonomiudvalget godkendte aftalen med Boligselskabet Friheden om kommunens brugsret af adgangsvej og parkeringspladser.

Beslutningstema

Hvidovre Kommune købte ejendommen, beliggende Lille Friheden 1, tilbage i 2005. Der fulgte ikke grund med, som kunne anvendes til færdsel og parkering. Det er i stedet sket på nabogrunden, som ejes af Boligselskabet Friheden. Boligselskabet er utilfreds med, at kommunens brug af selskabets grund medfører ekstraomkostninger. Derfor har boligselskabet ønsket at indgå en brugsretsaftale.

 

Økonomiudvalget skal beslutte, om der skal indgås en brugsretsaftale med Boligselskabet Friheden, så kommunen får formel kørende adgang og parkeringspladser i relation til kommunens anvendelse af bygningen Lille Friheden. Udvalget skal endvidere bevillige omkostninger til brugsretsaftalens gennemførelse.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget

 

 1. at godkende aftalen med Boligselskabet Friheden om kommunes brugsret af adgangsvej og parkeringspladser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2020

Sagen udsat.

Sagsfremstilling

Center for Trafik- og Ejendomme har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

I 2005 solgte Boligselskabet Friheden bygningen Lille Friheden til Hvidovre kommune, fordi Hvidovre Kommune skulle anvende ejendommen til Aktivitetscenter. Det er siden flyttet, og ejendommen anvendes i dag til kurser, foredrag og lignende aktiviteter for både borgere og kommunen.

 

Ejendommen blev købt som en sokkeludstykning, hvilket betyder, at der ikke er noget grund, udover det areal, som bygningen ligger på. Der blev imidlertid ikke aftalt noget omkring kørende adgang og parkering til kommunens bygning og brug.

 

Siden 2005 har kommunens brugere af Lille Friheden benyttet både adgangsvej og parkeringspladser hos Boligselskabet Friheden. Boligselskabet har været utilfreds med, at kommunens benyttelse medfører ekstra vedligeholdelsesomkostninger for selskabet. 

 

Brugsretsaftalen (vedlagt som bilag ”Aftale”) medfører, at der udskilles en privat fællesvej, på hvilken kommunen får en brugsret til både kørende adgang og parkering ved Lille Friheden.

 

Brugsretsaftalen medfører, at der udskilles en privat fællesvej, der giver kommunen brugsret til vejadgangen, og kommunen får brugsret til parkeringen ved Lille Friheden. For denne rettighed  bidrager Hvidovre Kommune med 50 % af udgifterne til drift og vedligehold af adgangsvejen og parkeringspladserne. Drift og vedligehold udføres af Boligselskabet Friheden.

 

Administrationen har vurderet, at kommunens brug reelt medfører omkostninger for boligselskabet til drift og vedligehold, og kan derfor anbefale medfinansieringen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Kommunens udgifter til drift og vedligehold af adgangsvej og parkeringspladser til Lille Friheden vurderes at andrage ca. 10.000 kr. om året, som kan afholdes indenfor Vej og Parks budget til vejvedligehold.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten, hvor den saglige kommunale interesse i at indgå i brugsretsaftalen er at understøtte det kultur-og fritidsformål, som bygningen anvendes til.

Styrelsesvedtægten for Hvidovre Kommune, § 10, stk. 5.

Høring

Der er ingen høringspligt.

Bilag

 1. Aftale - Brugsret (pdf)

7. Eventuelt

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-04-2021

Anders Wolf Andresen (F) stillede spørgsmål til byggesagsbehandlingen og medarbejderomsætningen. Administrationen udarbejder et notat.

 

Marianne Rosenkvist (Ø) spurgte til udsendelse af afgørelser om fredagen. Administrationen undersøger mulighederne.

 

Steen Ørskov Larsen (UP) spurgte til forespørgsler om besøg i det Grønne Råd. Møderne er pt. offentlige for borgere.

 

Torben N. Rasmussen (V) spurgte til antallet af hjemmeplejebiler og ladestandere. Administrationen undersøger forholdet.

 

Torben N. Rasmussen (V) spurgte til Jagtklubbens øl og issalg på havnen. Administrationen undersøger sagen.


8. Beslutning - Salg af arealer uden udbud ved Toft Sørensens vænge

Lukket sag

9. Beslutning - Salg af vejareal og køb af ejendom uden udbud ved Hvidovrevej/Dalumvej

Lukket sag