Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Økonomiudvalget den 15. marts 2021

Mødefakta

Dato: Mandag den 15. marts 2021
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: via Teams og Sollentuna 2

Medlemmer

 • Anders Wolf Andresen (F)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Marianne Rosenkvist (Ø)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Steen Ørskov Larsen (UP)
 • Torben N. Rasmussen (V)

Bemærkninger

Marianne Rosenkvist (Ø) fraværende fra punkt 22.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2021

Mødet blev gennemført som videomøde, jf.§ 7 i bekendtgørelse nr. 1884 af 7. december 2020 om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd og i disses udvalg som led i håndtering af Coronavirussygdom (COVID-19).

 

Protokollen blev læst op ved mødets slutning og samtlige udvalgsmedlemmer tilsluttede sig dens ordlyd. Underskrift af beslutningsprotokollen undlades herefter i medfør af § 5 i bekendtgørelse nr. 1884 af 7. december 2020 om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd og i disses udvalg som led i håndtering af Coronavirussygdom (COVID-19).

 

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2021

Borgmesteren henviste til mail om COVID 19, og at kommunalbestyrelsesmødet den 23. marts 2021 afholdes på Teams. Temamødet den 23. marts inden kommunalbestyrelsesmødet udsættes.

 

Administrationen orienterede om den finansielle strategi, og investeringer i lande, der ikke overholder menneskerettigheder. Drøftelse af den finansielle strategi kommer på et senere møde.


3. Orientering af delberetning nr. 24 fra kommunens revision

Beslutningstema

Kommunens revision (BDO) har fremsendt revisionsberetning – delberetning nr. 24 vedrørende løbende revision for regnskabsår 2020.

 

Den udførte revision har givet anledning til en enkel bemærkning vedrørende sagsadministration på de sociale områder med statsrefusion. Det er dog BDO’s vurdering, at Hvidovre Kommune nu har iværksat de nødvendige tiltag på området.

 

Kommunalbestyrelsen skal tage delberetning nr. 24 til efterretning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 

 1. at delberetning nr. 24 fra kommunens revision (BDO) tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2021

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Center for Økonomi og Personale har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Kommunens revision (BDO) har fremsendt revisionsberetning – delberetning nr. 24 vedrørende løbende revision for regnskabsår 2020 og denne forelægges til efterretning.

 

Beretningen er udsendt via mail til Kommunalbestyrelsens medlemmer d. 11. februar 2021.

 

Den udførte revision har givet anledning til følgende bemærkning fra BDO:

 

Sagsadministration på de sociale områder med statsrefusion

Vi har i både 2018 og 2019 konstateret relativt mange fejl og mangler vedrørende bevilling af

Tillæg til pensionister og Hjælp i særlige tilfælde i både Voksenrådgivningen og Ydelsesservice.

 

Sagsbehandling af sager med Tillæg til pensionister og Hjælp i særlige tilfælde, jf. Lov om Aktiv socialpolitik til pensionister, er fra november 2019 flyttet fra Voksenrådgivningen og er nu samlet i Ydelsesservice under Center for Borgerservice.

 

Vi kan fortsat konstatere fejl og mangler på området på punkterne:

 • Manglende dokumentation for bevilling
 • Manglende dokumentation for den udbetalt ydelse

 

Det er dog samtidig vores vurdering, at der nu er iværksat de nødvendige tiltag i Ydelsesservice for sikring af korrekt sagsbehandling, idet det fremgår af administrationens tilbagemelding:

 • at der er aftalt et forløb med gennemgang af arbejdsgange og de interne formkrav til afgørelser, notater mv. i Ydelsesservice. Vi har ikke været tydelige nok i forventningsafstemningen, i forhold til fagligt indhold og formkrav internt efter overgang til Ydelsesservice fra anden afdeling.

 

Vi anbefaler, at kommunalbestyrelsen og/eller det relevante fagudvalg løbende orienteres om effekten af de iværksatte tiltag, således at gældende regler bliver efterlevet i højere grad.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 42 - § 42c

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Delberetning 2020 - Hvidovre Kommune (pdf)

4. Beslutning - Låneramme 2020

Beslutningstema

I budget 2021 er der forudsat låntaget 12,9 mio. kr. vedrørende energibesparende foranstaltninger samt 36 mio. kr. vedrørende indefrossen grundskyld, hvor kommunerne har mulighed for låntagning som kompensation for manglende indtægter.

 

Kommunalbestyrelsen skal godkende låntagningen for 2021.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 

 1. at der optages lån for de låneberettigede udgifter vedrørende energibesparende foranstaltninger på 3.894.000 kr.
 2. at der optages lån på 30.778.973 kr. til finansiering af udlæg vedrørende indefrossen grundskyld
 3. at budgettet til låntagning nedskrives med 8,9 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2021

Anders Wolf Andresen (F) spurgte til det lavere forbrug vedr. energibesparende udgifter. Det undersøges.

 

Ad 1.

For: Gruppe A,F,O, Ø og Steen Ørskov (UP).

Imod: Gruppe V.

 

Anbefales godkendt.

 

Ad 2.

Anbefales godkendt.

 

Ad 3.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Center for Økonomi og Personale har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Låntagningen i 2021 er budgetlagt til i alt 48,9 mio. kr., hvoraf 12,9 mio. kr. vedrører lån vedrørende energibesparen­de foranstaltninger, mens de øvrige 36 mio. kr. vedrører lån til indefrossen grund­skyld, hvor kommunerne har mulighed for låntagning som kompensation for de manglende indtægter. Låntagningen i 2021 er begrundet i den forudsatte aktivitet i 2020.

 

Det låneberettigede forbrug vedrørende energibesparende foranstaltninger er – med udgangspunkt i lånebekendtgørelsen - opgjort til 3,89 mio. kr. Det lavere niveau end budgetlagt skyldes bl.a., at der ikke er forbrugt det, der var forudsat på miljø- og energipuljen og energimærkning i 2020.

 

For at imødegå de likviditetsmæssige konsekvenser af indefrysning af grundskylden er det muligt at optage lån for 30,8 mio. kr. på baggrund af den faktiske manglende likviditetstilførsel. I budgettet var der forventet et lånoptag til dækning af den manglende indtægt fra grundskyld på 36 mio. kr. Selvom låntagning af grundskyld er mindre end forudsat er likviditetseffekten neutral fordi, der er indfriet en række lån i forbindelse med ejerskifte af ejendomme.

 

Lånoptagelse på baggrund af aktiviteten i 2020, skal ske inden udgangen af april 2021. Center for Økonomi og Personale vil optage lån på gunstigst mulige vilkår.

 

Administrationen anbefaler, at lånemulighederne udnyttes med følgende bemærkninger:

 • Lånoptaget er en finansieringsforudsætning i budget 2021.
 • Optagelse af lån vil på kort sigt ingen eller meget lave udgiftsdrivende effekter have, da de aktuelle obligationsrenter er højere end lånerenterne.
 • På længere sigt bør det tages i betragtning, at det alene er muligt for kommunen at tilføre ekstra likviditet gennem lån inden for lånebekendtgørelsens ramme. Pt. er kommunens kassebeholdning stabil og låneporteføljen relativ lille.

Politiske beslutninger og aftaler

Størrelsen af og principperne for lånoptagelsen besluttes af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse. Lånoptagelsen for 2020 er budgetteret i 2021, da det faktiske lånoptag finder sted i 2021 på baggrund af faktisk aktivitet i 2020.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2021 er der forudsat låntagning på 12,9 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger. Med udgangspunkt i lånebekendtgørelsen kan der hjemtages 3,894 mio. kr. Den mindre låntagning på 9 mio. kr. skyldes lavere niveau end forudsat i 2020 og budgettet til låntagning i 2021 bør derfor nedskrives tilsvarende finansieret af kassebeholdningen.

 

Der var forudsat lån til indefrossen grundskyld på 36 mio. kr. i 2021 – dette er nu opgjort til 30,8 mio. kr. Selvom låntagning af grundskyld er mindre end forudsat er likviditetseffekten neutral, idet der er indfriet en række lån i forbindelse med ejerskifte af ejendomme.

Retsgrundlag

Jævnfør Hvidovre Kommunes ”Regulativ for Økonomistyring pkt. 6.2 – Optagelse af lån. Lån kan optages i henhold til rammerne af ”Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.”

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


5. Beslutning - Holmene tillægsbevilling

Beslutningstema

Nærværende sag omhandler bevilling af beløb til det fortsatte arbejde med at etablere ni nye øer til fremtidens erhvervsvirksomheder.

 

Holmene er blandt andet med til at fremme erhvervsudviklingen og væksten i Danmark. Realiseringen af Holmene vil understøtte regeringens planer om at sikre fair balance i erhvervsudviklingen i hele Danmark. Hovedstadsområdet har de komparative fordele, såsom god infrastruktur, stort rekrutteringsgrundlag, nærhed til international lufthavn, nærhed til videns institutioner, som internationale virksomheder efterspørger, når de skal bosætte sig udenlands. Hovedstadsområdet har blandt andet de økonomiske fordele, som internationale virksomheder efterspørger, når de skal bosætte sig udenlands.

 

Sigtet med visionen for Holmene er blandt andet, at der er tale om virksomheder indenfor danske højprofilerede styrkeområder såsom Life Science, biotek, nanoteknologi, logistik og Green Tech. En lokalisering af virksomhedsklynger indenfor netop disse kategorier vil alt andet lige medføre afledt vækst i det øvrige Danmark. 

 

I perioden 2016-2020 har der i alt været budgetafsat 11,4 mio. kr. og der er behov for yderligere bevillinger for at modne projektet til den egentlige selskabsgørelse, hvor projektets økonomi forankres i et konsortium, som endnu ikke er helt på plads.

 

Administrationen giver status for projektet på udvalgsmødet.

 

Kommunalbestyrelsen skal godkende tillægsbevilling på 3,2 mio. kr. til projekt 0253 udvidelse af Avedøre Holme. Der vil blive lagt en ny sag frem, når resultater for VVM-udbud foreligger, eller hvis der sker andre tiltag, der kræver en større bevilling.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende tillægsbevilling og anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. til projekt 0253 udvidelse af Avedøre Holme, som finansieres af kassen
 2. at tage orienteringen om status for projektet til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2021

Ad 1.

For: Gruppe A, F,O, V og Steen Ørskov (UP).

Imod: Gruppe Ø.

 

Anbefales godkendt.

 

Ad 2.

For: A, F,O, V og Steen Ørskov (UP).

Imod: Gruppe Ø.

 

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Projektsekretariatet for Holmene har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

På projektet for Holmene er der afsat 11,4 mio. kr. Det afsatte beløb er brugt, og der skal afsattes flere midler for at fortsætte de forskellige aktiviteter i projektet. Når projektet bliver lagt ind i et selskab, forventes de afholdte afgifter på projektet tilbagebetalt til kommunen, hvorfor udgifterne i første omgang kan betragtes som et kasseudlæg.

 

Administrationen har afholdt møde med kommunens revision for at få klarlagt, hvordan projektet skal håndteres i forhold til bevillinger i Hvidovre Kommune. Udgifterne er meget afhængige af eksterne forhold, og det kan i det lys være vanskeligt at forudsige, hvornår udgifterne forfalder. I den kommende tid vil der være udgifter til VVM, selskabsdannelse, detailprojektering samt et afledt projekt sammen med Gate21 om cirkulær økonomi. Revisionen har konkluderet, at beløbene skal afsættes som anlægsudgifter.

 

Der arbejdes på flere aktiviteter i forhold til projektet for Holmene. Nedenfor gives en kort status for de vigtigste områder, og administrationen vil på mødet give en uddybende projektstatus.

 

Anlægslov

Der arbejdes på at få en anlægslov for Holmene. Der er en god dialog med Erhvervsministeriet og Erhvervsstyrelsen og nu også en god dialog med Finansministeriet. Administrationen forventer, at der kan komme nyt vedrørende principaftale for en anlægslov i løbet af foråret 2021.

 

VVM

Udbudsmateriale er udarbejdet og skal rettes til, når principaftale foreligger for en anlægslov. Udbudsmaterialet har været sendt til kommentering hos Brøndby, Vallensbæk og Ishøj kommuner, og bemærkningerne herfra vil blive indarbejdet inden VVM udsendes i udbud.

 

Selskabsdannelse

Det forventes stadig, at Hvidovre Kommune og investor danner selskab sammen. Kommunen forventes at eje maksimalt 49,9 % og investor minimum 51,1 %. Selskabsdannelse sker i forbindelse med anlægslov.

 

Gate 21

Hvidovre kommune er ved at starte et samarbejde op med Gate 21 med henblik på udvikling af den cirkulære økonomi i kommunen og specielt for Holmene/Avedøre Holme. Det er målet at fremme den cirkulære økonomi i kommunen. Cirkulær økonomi benyttes allerede på andre områder i kommunen, f.eks. inden for affald og genbrug. Det forventes, at kommunen skal betale halvdelen af udgifterne til samarbejdet.

 

Dialogmøder

Der er fortsat stor interesse for Holmene både regionalt, nationalt og internationalt. Administrationen afholder løbende møder med interesserede. For eksempel har der været afholdt møder med virksomheder fra Belgien og Holland og til marts/april afholdes der et stort møde for kommunaldirektørerne og borgmestre i BIOFOS-regi.

 

Synergier med andre store projekter

I Hovedstadsområdet er der en del andre projekter i gang, som har gode synergier til projektet for Holmene. For eksempel kan nævnes

-         Lynetteholmen vil skabe boliger, Holmene arbejdspladser.

-         Holmene bliver en del af beskyttelsen fra syd i forhold til stormflodsikring.

-         Hvis placering af fremtidens rensningsanlæg sker på Holmene vil det have god synergi med Ørsted.

-         En udvidelse af Amagermotorvejen vil give bedre adgangsforhold til Avedøre Holme/Holmene og en kapacitetsudvidelse på motorvejen, vil skabe gode vilkår for erhvervs- og arbejdslivet på Avedøre Holme/Holmene.

 

Økonomien

I budgettet på 3,2 mio. kr. er medtaget en lille del af udgifterne til selskabsdannelse, VVM og detailprojektering. Der vil blive udarbejdet en ny bevillingsansøgning, når projektet har afklaring i forhold til tilbud på VVM, Selskabsdannelse m.v.

 

Budget 2021

Mio. kr.

Lønninger Projektleder og gate 21 samarbejde

0,8

Tekniske rådgivere, advokater og fremme af projekt

2,0

Diverse

0,4

I alt

3,2

 

 

Politiske beslutninger og aftaler

I KB 30. august 2016, pkt. 12 er der godkendt bevilling på 2,5 mio. kr.

I KB 30. januar 2018, pkt. 9 er der godkendt bevilling på 8,9 mio. kr.

 

Økonomiske konsekvenser

På projekt 0253 Udvidelse af Avedøre Holme har der samlet været afsat 11,4 mio. kr. i perioden 2016-2020. Budgettet er forbrugt ved udgangen af 2020 og der er ikke afsat budget i investeringsoversigten for 2021-2024. 

 

Der søges om en tillægsbevilling og anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. til projektering i 2021. Tillægsbevillingen foreslås finansieret af kassen.

 

Sammenfatning af projektets økonomi

Mio. kr.

Forbrug 2016-2020

Ansøgning om tillægsbevilling

Samlet anlægssum

0253 Avedøre Holme

11,4

3,2

14,6

 

Sammenfatning af projektets anlægsbevilling

Mio. kr.

Nuværende anlægsbevilling

Ansøgning om anlægsbevilling

Samlet anlægsbevilling

0253 Avedøre Holme

11,4

3,2

14,6

 

 

Retsgrundlag

Efter kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, er

bevillingsmyndigheden hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter

eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke

iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling

Regulativ for økonomistyring Hvidovre Kommune, Bilag 1, pkt. 1. 3

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag


6. Beslutning - Godkendelse af kodeks for god borgerservice i Hvidovre Kommune

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende kodeks for god borgerservice i Hvidovre Kommune.

 

Det generiske kodeks for god borgerservice i Hvidovre Kommune udspringer af forslag fra møde i Teknik- og Miljøudvalget den 11. maj 2020. Formanden for udvalget foreslog, at der kan udarbejdes et kodeks på det tekniske område svarende til kodeks i Center for Borgerservice. Ud fra en gennemgang af de eksisterende kodekser i forskellige centre besluttede chefforum den 2. december 2020, at der skal udarbejdes et generisk kodeks, der gælder for alle kommunens centre.

 

HovedMED anbefalede den 4. marts 2021 Økonomiudvalget at anbefale det udarbejdede kodeks for god borgerservice overfor Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende kodeks for god borgerservice i Hvidovre Kommune.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2021

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Arbejdet med det generiske kodeks for god borgerservice i Hvidovre Kommune udspringer af forslag fra møde i Teknik- og Miljøudvalget den 11. maj 2020. Formanden for udvalget foreslog, at der kan udarbejdes et kodeks på det tekniske område svarende til kodeks i Center for Borgerservice. Ud fra en gennemgang af de eksisterende kodekser i forskellige centre besluttede chefforum den 2. december 2020, at der skal udarbejdes et generisk kodeks, der gælder for alle kommunens centre.

 

Kodekset blev behandlet på direktionsmøde den 9. februar og i chefforum den 10. februar. Bemærkninger til kodekset fra disse møder er indarbejdet i den nuværende version af kodekset. Kodekset fremgår af bilag ”Kodeks for god borgerservice i Hvidovre Kommune, februar 2021".

 

Kodekset erstatter de nuværende, forskellige kodeks i centrene, og skal efterleves i alle centre. MED-udvalgene i centrene får mulighed for at tilføje punkter til kodekset, som er særligt gældende for deres center / område.

 

HovedMED anbefalede den 4. marts 2021 Økonomiudvalget at anbefale det udarbejdede kodeks for god borgerservice overfor Kommunalbestyrelsen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kodeks for god borgerservice blev foreslået af formanden for Teknik- og Miljøudvalget på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. maj 2020, punkt 10.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Kodeks for god borgerservice i Hvidovre Kommune har rod i god forvaltningsskik, som er normer for, hvordan myndighederne bør opføre sig i forhold til borgerne.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Kodeks for god borgerservice i Hvidovre Kommune, februar 2021 (pdf)

7. Beslutning - Huslejestigning, Boligforeningen 3B, afdeling Danalund

Beslutningstema

Den almene boligorganisation Boligforeningen 3B, afd. Danalund har besluttet at renovere tag og facader.

 

For at finansiere renoveringen skal afdelingen optage et realkreditlån. Når lånet skal betales tilbage, så stiger huslejen. Huslejestigningen vil være 13,39 %.

 

Godkendelse af huslejestigningen skal ske for at sikre at formålet i almenboligloven iagttages, når ustøttede renoveringer medfører huslejestigninger på mere end 5 %.

 

Det følger af Delegationsplanen for Hvidovre Kommune, at Kommunalbestyrelsen skal tage stilling, når lånoptagelse medfører huslejestigninger på mere end 10 %.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende den afledte huslejestigning på 13,39 %

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2021

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Administrator KAB har på vegne af Boligforeningen 3B, afdeling Danalund (afdelingen) søgt om godkendelse af lånoptagelse uden kommunal garanti og deraf følgende huslejestigning til renovering af tag og facader (se vedlagte bilag ”Ansøgning fra Boligforeningen 3B, afd. Danalund”). Renoveringens samlede ramme er på 70.856.457 kr.

 

Beboerne i afdelingen har den 8. september 2020, pkt. 3 godkendt renoveringen af facader og tag samt huslejestigningen. Organisationsbestyrelsen har på sit møde den 3. december 2020, pkt. 13 godkendt lånoptagelsen og huslejestigningen.

 

Finansiering af renoveringen sker ved optagelse af et 30-årigt realkreditlån på 58.656.457 kr., ved at anvende egne opsparede midler, og ved at Landsbyggefonden søges om at anvende 4.000.000 kr. af deres egen trækningsret. Der vil ikke være behov for at stille kommunal garanti for lånet. Det nye lån skal respektere alle foranstående lån, derfor vil der ikke være lån, der skal indfries eller rykke for det nye lån.

 

Betydning for beboerne

Når beboerne i en afdeling har stemt for en renovering, som ikke er omfattet af råderetten, får det betydning for alle beboere, uanset om de har stemt for eller ej. Af de 52 fremmødte husstande stemte kun 1 imod, og 3 undlod at stemme.  

 

Den nødvendige huslejestigning til dækning af lånets ydelser udgør 13,39 %. Det svarer til en gennemsnitlig stigting pr. m2 pr. år på 116 kr. eller at huslejen pr. m2 pr. år stiger fra 867 kr. til 983 kr. Det betyder ex en månedlig huslejestigning på 445 kr. for en bolig på 46 m2 og på 734 kr. for en bolig på 76 m2.

 

Der er efter administrationens vurdering tale om rimelige moderniseringsarbejder efter almenboliglovens regler om arkitektonisk, teknisk, miljø og energimæssig kvalitet. Boligorganisationen har også redegjort for, hvordan man vil sikre mursejlerreder i forbindelse med facaderenoveringen. Boligerne vil trods huslejestigningen på baggrund af renoveringen fortsat kunne anvendes til boligsociale formål og udlejes til grupper, som har vanskeligt ved at skaffe sig en passende bolig på almindelige vilkår.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse om almene boliger m.v., nr. 1203 af 3. august 2020, § 5 b - 6 f.

Almenlejelovens, § 10, jf. Lovbekendtgørelse nr. 928 af 4. september 2019.

Driftsbekendtgørelsen § 79, stk. 4, nr. 70. af 26. januar 2018.

 

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Ansøgning - Boligforeningen 3B - Danalund (pdf)

8. Godkendelse af handleplan 2021-22 for Erhvervs- og Vækststrategi 2020-23

Beslutningstema

Økonomiudvalget godkender årligt en handleplan til Erhvervs- og Vækststrategi 2020-23. Da indsatserne har en længere indfasningsperiode er der brug for et længere forløb i forhold til at få gennemført indsatserne. Forslaget til den ny handleplan, som er vedlagt til godkendelse, er derfor 2-årig.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

 1. at godkende forslag til erhvervspolitisk Handlingsplan 2021-22

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2021

Der udarbejdes et orienteringspunkt om virksomhederne i Hvidovre, og hvordan de har klaret sig igennem Coronakrisen.

 

Økonomiudvalget godkendte forslag til erhvervspolitisk Handlingsplan 2021-2022.

Sagsfremstilling

Center For Digitalisering, Kommunikation og Erhverv har udarbejdet indstillingen.

 

Til Erhvervs-og vækststrategi 2020-2023 udarbejdes årlige handleplaner. Flere af de foreslåede initiativer i handleplanen for 2020 har dog vist sig vanskelige at gennemføre på et år. Dels på grund af de helt særlige forhold året bød på, som betød aktiviteter, der måtte udskydes eller aflyses og der var et helt andet informationsbehov hos virksomhederne end tidligere. Men også fordi opgavernes rækkevidde vil vare længere end 1 år, inden der kan spores resultater. Derfor foreslås den ny handleplan at få en rækkevidde på to år: Handleplan 2021-22. En ny plan gældende for 2023, vil blive forelagt til politisk godkendelse ultimo 2022.

Initiativerne udarbejdes på baggrund af Erhvervs- og vækststrategiens temaer, som er:

 • Fremtidens erhvervsområder
 • Arbejdskraft til vækst og
 • Professionel lokal erhvervsservice.

Der er på tværs af temaerne lagt særlig vægt på at have fokus på bæredygtighed og grøn omstilling. Initiativerne er afstemt med de centre, som er interessenter og som har medvirket med input og mål, ligesom forslaget har været drøftet med erhvervskontaktudvalget, som er kommet med yderligere forslag.

Med punktet følger forslag til initiativer i erhvervspolitisk Handlingsplan 2021-22 samt status på årets indsats 2020.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte 26/11 2019 Erhvervs-og vækststrategi 2020-2023 samt handleplan for 2020.

Retsgrundlag

Efter erhvervsfremmelovens § 14, jf. lovbekendtgørelse nr. 1518 af 18. december 2018 kan kommunerne varetage lokale erhvervsfremmeaktiviteter, der omfatter erhvervsservice og Erhvervsudvikling.

Miljømæssige konsekvenser

Der er i handleplanen særligt fokus på bæredygtige initiativer og cirkulær økonomi.

Bilag

 1. Handleplan Erhvervs- og vækststrategi 2021-22 (pdf)
 2. Status på Handleplanen 2020 (pdf)

9. Beslutning - Ændring af takster og tilskud som følge af statslig pulje til normering i dagtilbud

Beslutningstema

Hvidovre Kommune modtager i 2021 en bevilling på 8,25 mio. kr. til indfasning af minimumsnormeringer i dagtilbuddene. De statslige puljemidler skal indgå i beregningen af tilskud til private pasningstilbud og beregningen af forældrenes egenbetaling for en plads i kommunale tilbud. Som følge heraf ændres tilskud og takster for forældrebetaling pr. 1. juli 2021, idet ændringerne skal varsles med tre måneder.

 

Kommunalbestyrelsen skal godkende de ændrede tilskud og takster for forældrebetaling.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende de ændrede tilskud og takster for forældrebetaling pr. 1. juli 2021.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-03-2021

For: Gruppe A, F og O.

Gruppe Ø og Lisa Skov (UP)afventer Kommunalbestyrelsen.

 

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2021

For: Gruppe A, F, O, V og Steen Ørskov (UP).

 

Gruppe Ø afventer Kommunalbestyrelsen.

 

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familier har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Som led i indfasningen af minimumsnormeringer frem mod 2024 modtager Hvidovre Kommune en statslig pulje på 8,25 mio. kr. i 2021.

 

Til forskel fra den tilsvarende pulje i 2020 skal midlerne i 2021 indgå i beregningen af tilskuddet til private pasningstilbud og i beregningen af forældrenes egenbetaling (kaldet taksten) for en plads i et dagtilbud. Den kommunale dagpleje er ikke omfattet af den statslige pulje, og der sker derfor ikke ændringer i forældrenes egenbetaling til dette tilbud.

 

På den baggrund har administrationen beregnet de nye takster for forældrebetalingen i de kommunale tilbud og tilskuddet til forældrebetalingen i de private tilbud. Tabellen nedenfor er en oversigt over de ændrede takster og tilskud. I kolonnen yderst til højre ses stigningen som følge af den statslige pulje.

 

Kommunale tilbud

Nuværende forældrebetaling pr. måned

Forældrebetaling pr. måned fra 1. juli 2021

Stigning i forældrebetaling pr. måned

Vuggestueplads

2.925 kr.

2.978 kr.

53 kr.

Børnehaveplads

1.939 kr.

1.998 kr.

59 kr.

 

Private tilbud

Nuværende tilskud pr. måned

Tilskud pr. måned fra 1. juli 2021

Stigning i tilskud pr. måned

Privat pasningsordning (vuggestuealder)

6.434 kr.

6.525 kr.

91 kr.

Privat institution, vuggestue

9.332 kr.

9.453 kr.

121 kr.

Privat institution, børnehave

6.191 kr.

6.380 kr.

190 kr.

 

Ændringerne i takster og tilskud er gældende pr. 1. juli 2021, idet takstændringer skal varsles med tre måneder.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte takster og tilskud for 2021 på sit møde den 15. december 2020, pkt. 14.

 

På sit møde den 23. februar 2021 godkendte kommunalbestyrelsen indtægts- og udgiftsbevillingen til den statslige pulje til normeringer på 8,25 mio. kr. i 2021 samt at midlerne fordeles ligeligt til alle dagtilbud på baggrund af børnetal.

Økonomiske konsekvenser

Der er som udgangspunkt ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

 

De nye takster, som træder i kraft 1. juli 2021, forventes at medføre indtægter på 1,0 mio. kr.

 

De ekstra midler er – med rammerne for den statslige pulje - tænkt anvendt til private institutioner, økonomiske fripladser, søskenderabat.

 

De ændrede takster vil medføre en øget udgift til økonomiske fripladstilskud. Udgiften til tilskud til privat pasning samt betaling for køb af pladser i andre kommuner stiger som følge af de ændrede takster. Administration skønner, at indtægten fra forældrebetalingen vil dække en evt. øget udgift til økonomisk fripladstilskud og tilskud til private pasningstilbud.

Retsgrundlag

Det fremgår af Bekendtgørelse om rammer for puljemidler udmøntet på baggrund af 20.21.05 Reserve til minimumsnormeringer i forhold til fastsættelse af kommunens tilskud og forældres egenbetaling (bekendtgørelse nr. 192 af 9. februar 2021), § 1, at midler fra puljen skal indgå i fastsættelsen af kommunens tilskud og forældrenes egenbetaling.]

 

For så vidt angår varsling af ændring af takster og tilskud følger det af Bekendtgørelse om opkrævning og regulering af forældrebetaling for en plads i dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (bekendtgørelse nr. 99 af 27. januar 2014), § 2, at ændringer i kommunens tilskud og forældrenes egenbetaling for en plads skal varsles senest 3 måneder før ændringen finder sted.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


10. Beslutning - Initiativer til faglig og trivselsmæssig understøttelse i grundskolen

Beslutningstema

Gruppe V fremsatte på Kommunalbestyrelsens møde den 26. januar 2021 et medlemsforslag om at tilføre midler til ekstra undervisning for de elever, der skal til afgangsprøve til sommer, da eleverne grundet COVID-19 har modtaget fjernundervisning siden december 2020.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede, at medlemsforslaget skulle drøftes i Børne- og Uddannelsesudvalget. Samtidig blev administrationen bedt om at lave en nærmere afdækning af de ældste elevers behov for ekstra faglig og understøttelse frem til sommer, i samarbejde med skolerne.

 

Med udgangspunkt i at mange børn og unge i grundskolen har været fagligt og socialt udfordrede i perioden med COVID-19-foranstaltninger og fjernundervisning, har et flertal af Folketingets partier besluttet at igangsætte en række konkrete initiativer for at styrke elevernes faglige udvikling og trivsel frem mod sommeren 2021.

 

Kommunalbestyrelsen skal tage orienteringen om initiativer til faglig og trivselsmæssig understøttelse i grundskolen til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen skal derudover beslutte, om Ungdomsskolen samtidig skal udbyde faglige aftenhold og arrangere trivselsdage for de ældste elever for at understøtte dem yderligere frem mod afgangsprøverne.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at tage orienteringen om initiativer til faglig og trivselsmæssig understøttelse i grundskolen til efterretning

 

 1. at beslutte, om Ungdomsskolen skal udbyde faglige aftenhold og arrangere trivselsdage for de ældste elever for at understøtte dem yderligere frem mod afgangsprøverne, finansieret inden for Center for Skole og Uddannelses egen ramme.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-03-2021

Ad 1.

Anbefales taget til efterretning.

 

Ad 2.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2021

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Grundet stigende smitte med COVID-19 blev der i december 2020 indført nye restriktioner i grundskolen, og eleverne overgik til nødundervisning i form af fjernundervisning.

 

De yngste elever kunne vende tilbage til fysisk undervisning på skolerne den 8. februar 2021, mens eleverne i 5.- 10. klasse i skrivende stund fortsat er hjemsendte og modtager virtuel undervisning.   

 

Der er i den forbindelse bekymring for de faglige og sociale konsekvenser ved fjernundervisningen, særligt for de ældste elever, der afslutter deres uddannelsesforløb ved afgangsprøverne i sommeren 2021.

 

 

Konkrete initiativer til understøttelse af elevernes faglige udvikling og trivsel

Et bredt flertal i Folketinget har sidenhen indgået en aftale om at tildele kommunerne ekstra midler, så der kan blive taget hånd om de faglige og trivselsmæssige udfordringer, som eleverne måtte have oplevet i perioden med fjernundervisning.

 

Der er i aftalen lagt særlig vægt på, at kommunerne ikke laver centrale regler for udmøntning af midlerne, da aftalepartierne ønsker, at den enkelte skole skal have frihed til at prioritere, hvilke konkrete indsatser det giver mening at igangsætte lokalt.

 

Det er endnu uvist, hvor stor en andel af midlerne Hvidovre Kommune vil blive tildelt, men erfaringsmæssigt vil kommunen blive tildelt, hvad der svarer til ca. 1% af den samlede pulje.

 

Nedenfor er de mest centrale initiativer i aftalen skitseret:

 

 • Der afsættes 174 mio. kr. til almenskolerne. Administrationen estimerer, at det i Hvidovre vil svare til ca. 1,74 mio. kr. til de ni almenskoler samt 10. klassetilbud. Midlerne fordeles efter elevtal og socioøkonomi.

 

Rammen udmøntes lokalt af den enkelte skole med udgangspunkt i den konkrete elevgruppe og oplevede udfordringer. Midlerne kan anvendes til understøttende indsatser på alle klassetrin, men der skal først og fremmest være et særligt fokus på at understøtte de elever, der skal til afsluttende prøver til sommer, og de elever, der har særlige behov samt udfordringer.

 

Midlerne kan f.eks. anvendes til supplerende undervisning, tolærerordninger, co-teaching, ekstra undervisning i mindre hold og turboforløb. Skolerne kan også anvende midlerne til at finansiere meromkostninger i forbindelse med konvertering af understøttende undervisning til fagopdelt undervisning (øgede lønudgifter og øget åbningstid i SFO).

 

 • Der afsættes 44 mio. kr. til indsatser i PPR-regi. I Hvidovre vil dette svare til ca. 440.000 kr.

 

Midlerne skal anvendes til indsatser målrettet elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel samt til forbyggende og motiverende aktiviteter for børn og unge. PPR skal være omdrejningspunktet for identifikation af de elever, som har haft det svært eller har fået det værre både fagligt, socialt og trivselsmæssigt under nedlukningen. Indsatserne kan både være i form af opsøgende og forebyggende indsatser samt lettere

behandling målrettet enkelte elever eller mindre grupper af elever.

 

 • Der afsættes 15 mio. kr. til klubberne. I Hvidovre vil dette svare til ca. 150.000 kr.

 

Formålet er, at midlerne anvendes til opsøgende arbejde ift. elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel samt til forbyggende og motiverende aktiviteter og øvrige trivselsfremmende indsatser for børn og unge. Midlerne kan anvendes i foråret og til aktiviteter i sommerferien.

 

 • Der afsættes 10 mio. kr. til kultur-, fritids-, børne- og idrætsforeningen. I Hvidovre vil dette svare til ca. 100.000 kr.

 

Så længe skolerne ikke er fuldt åbne, er det væsentligt, at foreninger bidrager til, at der skabes trivsel, bevægelse og motivation hos de børn og unge, som fortsat er henvist til virtuel undervisning. Midlerne vil kunne bruges til trivsels- og bevægelsesaktiviteter samt sommerforløb.

 

 • Der afsættes 10 mio. kr. til elevrådene. I Hvidovre vil dette svare til ca. 100.000 kr.

 

Hvert elevråd tildeles et selvstændigt beløb på omtrent 3.000 kr. til at understøtte trivslen for skolens elever.

 

 • Der afsættes 1 mio. kr. til en forårsmotionsdag. I Hvidovre svarer dette ca. til 10.000 kr., der anvendes i samarbejde med kultur-, fritids- og idrætslivet.

 

 • Der gives mulighed for kortere fysiske udendørs møder, hvor det pædagogiske personale og op til fire elever kan mødes i faste grupper under forsvarlig afstand mv. Målgruppen for initiativet er bl.a. elever, der udviser bekymringstegn på begyndende mistrivsel eller dalende motivation for at gå i skole.

 

Administrationen er allerede i tæt dialog med skoler, PPR m.fl. med henblik på vidensdeling og idéudveksling om, hvordan midlerne bedst muligt kommer eleverne til gavn.

 

Alle initiativerne er nærmere beskrevet i ”Aftale om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel”.

 

Understøttende tilbud faciliteret af Ungdomsskolen

Ud over ovenstående initiativer har et flertal af Folketingets partier samtidig vedtaget, at sommerens afgangsprøver reduceres, således at både 9. og 10. klasserne i år kun aflægger 4 prøver (i dansk, matematik og engelsk). 

 

Ungdomsskolen havde i sommeren 2020 stor succes med at holde sommerskole i dansk, matematik og engelsk for elever i 6.- 10. klasse. Administrationen har på den baggrund vurderet, at de gode erfaringer fra sommerskolen med fordel kan føres videre og anvendes i understøttelsen af afgangseleverne frem til sommer.

 

I perioden efter påske og frem til midten af juni vil Ungdomsskolen således udbyde fem aftenhold af 10 ugers varighed i dansk, matematik og engelsk for 9. og 10. klasserne med henblik på fagligt løft inden afgangsprøverne.    

 

Derudover vil der også blive afviklet trivselsdage for afgangseleverne for at understøtte deres trivsel og fællesskabsfølelse den resterende tid af deres uddannelsesforløb.

 

De to initiativer faciliteret af Ungdomsskolen vil samlet beløbe sig til 105.330 kr., der finansieres inden for egen ramme. 

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. januar 2021, punkt 3, at sende et medlemsforslag fra Gruppe V om ekstra midler til afgangseleverne til behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune, da udgifterne til understøttende tilbud faciliteret af Ungdomsskolen dækkes af den samlede ramme.

Retsgrundlag

Under nedlukningen af skolerne gennemføres undervisningen efter reglerne i Bekendtgørelse om dagtilbud og nødundervisning m.v. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 (bekendtgørelse nr. 629 af 15. maj 2020 med senere ændringer).

 

Elever på 9. klassetrin aflægger folkeskolens afgangseksamen og 9. klasseprøver efter folkeskolelovens § 14 (lovbekendtgørelse nr. 1396 af 28. september 2020 med senere ændringer).

 

Elever på 10. klassetrin kan indstille sig til prøver efter folkeskolelovens § 19 f.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Aftale om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel (pdf)

11. Beslutning - Tilskud fra den regionale uddannelsespulje 2021 og egenfinansiering

Beslutningstema

På finansloven for 2021 er der afsat en bevilling på i alt 236 mio. kr. til en regional uddannelsespulje.

 

Hvidovre Kommune har fået bevilliget 2.104.000 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) fra den regionale uddannelsespulje. Kommunen kan med midlerne fra den regionale uddannelsespulje få dækket 80 procent af udgifterne til køb af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb. Dermed er der en kommunal egenfinansiering forbundet med bevillingen.

Kommunalbestyrelsen skal godkende indtægts- og udgiftsbevillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende tilskud fra STAR på 2.104.000 kr. i 2021 fra den regionale uddannelsespulje
 2. at godkende udgifts- og indtægtsbevilling på 2.104.000 kr. i 2021
 3. at godkende kommunal egenfinansiering på 20 % (526.000 kr.). Tilskuddet forudsætter egenfinansieringen.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-03-2021

Ad 1. – 3 Anbefales godkendt

 

Gruppe A ønsker et notat om muligheden for at samarbejde med de faglige organisationer om anvendelse af midlerne til uddannelse.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2021

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

På finansloven for 2021 er der afsat en bevilling på i alt 236 mio. kr. til en regional uddannelsespulje.

 

Formålet med den regionale uddannelsespulje er at give mulighed for, at flere ledige kan få korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb inden for områder, hvor der forventes jobåbninger inden for de næste seks måneder.

 

Kommunen kan med midlerne fra den regionale uddannelsespulje få dækket 80 procent af sine udgifter til køb af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb, der fremgår af den regionale positivliste i det regionale arbejdsmarkedsråds område, hvor kommunen er beliggende, eller af positivlisten i de tilstødende RAR-områder.

 

Årets bevilling er fordelt til alle landets kommuner ud fra kommunernes andel af

dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere, ledighedsydelsesmodtagere og overgangsydelsesmodtagere (uden for introduktionsprogrammet).

 

Hvidovre Kommune har i 2021 fået bevilliget 2.104.000 kr. fra STAR fra den regionale uddannelsespulje. Midlerne dækker 80 procent af udgifterne til uddannelsesforløb, og de sidste 20 procent skal dækkes af kommunens egenfinansiering. Den kommunale egenfinansiering udgør 526.000 kr.

 

Tilskuddet skal anvendes til aktiviteter, der påbegyndes i perioden 1. januar 2021 - 31. december 2021. Betingelser for anvendelse af tilskuddet er beskrevet i tilsangsbrevet (vedlagt som bilag: ”Brev fra STAR januar 2021 vedrørende tilsagn fra den regionale uddannelsespulje”).

Økonomiske konsekvenser

Der gives en udgiftsbevilling og indtægtsbevilling på 2.104.000 kr. i 2021 til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets ramme.
Administrationen foreslår, at den kommunale egenfinansiering på 526.000 kr. finansieres inden for Center for Beskæftigelse og Borgerservices ramme til aktivering af borgere. Projektets samlede budget beløber sig til 2.630.000 kr.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2., jf. Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, nr. 47 af 15. januar 2019.
Principper for økonomistyring Hvidovre Kommune, punkt 4.1.
Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering nr. 1974 af 11. december 2020, som fastlægger regler for ansøgning om og anvendelse af puljemidler fra styrelsen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Brev fra STAR januar 2021 vedrørende tilsagn fra den regionale uddannelsespulje (pdf)

12. Beslutning - Økonomimodel for udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde

Beslutningstema

Kommunalbestyrelserne har ansvaret for udarbejdelse af en ”Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Opgaven varetages i regi af KKR Hovedstaden”.

 

Der foreligger nu en økonomimodel, som KKR Hovedstaden har efterspurgt den 7. februar 2020, og som de 29 kommunalbestyrelser i Hovedstadsregionen og Region Hovedstaden har besluttet med Rammeaftale 2021-2022. Med modellen gives underskudsgaranti på de pladser, som kommuner eller region opretter for fællesskabet.

 

Kommunalbestyrelsen skal godkende ”Økonomimodel for udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde” inden den 15. april 2021 med henblik på at modellen kan drøftes og konkretiseres i KKR Hovedstaden senere i april 2021. 

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at Hvidovre Kommune godkender økonomimodellen til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-03-2021

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2021

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Der foreligger nu en økonomimodel, som KKR Hovedstaden har efterspurgt den 7. februar 2020, og som de 29 kommunalbestyrelser i Hovedstadsregionen og Region Hovedstaden har besluttet med Rammeaftale 2021-2022. Med modellen gives underskudsgaranti på de pladser, som kommuner eller region opretter for fællesskabet.

 

KKR Hovedstaden har gennem flere år arbejdet på at udvikle tilbudsviften. I Rammeaftale 2019-2020 indgik fokus på udvikling af tilbudsviften og et fælleskommunalt samarbejdsspor om de målgrupper på det specialiserede socialområde, som kommunerne har svært ved at finde pladser til. Beslutningen om at lave en økonomimodel blev første gang behandlet af KKR Hovedstaden den 7. februar 2020 og bekræftet den 19. juni 2020. Ligesom der før Covid-19 har været afholdt politiske dialogmøder om bl.a. tilbudsviften for kommunale udvalgsmedlemmer og borgmestre.

 

Økonomimodellen bidrager konstruktivt til den aktuelle nationale bevågenhed på handicapområdet og borgernes retssikkerhed. Kommunerne har forsyningsforpligtelsen på det specialiserede socialområde og kommunerne har et fælles ansvar for at have relevante tilbud til borgerne.

 

Økonomimodel med underskudsgaranti

Underskudsgarantien kan gives til driftsherrer, som i forvejen har erfaring med målgruppen, og som udvider med nye pladser til målgruppen.

 

Garantien træder kun i kraft, hvis der bliver ledige pladser på de nye pladser. I så fald garanterer de 29 kommuner dækning af faste omkostninger i tre år. Faste omkostninger fastlægges til 50 pct. af taksten for det enkelte tilbud.

 

Underskudsgarantien bygger på øvrige gældende regler og aftaler for området.

 

Det forventes ikke umiddelbart, at Hvidovre Kommune vil oprette nye pladser i forbindelse med økonomimodellen. 

 

Baggrund

Økonomimodellen bygger på takstbekendtgørelsens mulighed for, at kommunerne kan indgå forpligtende købsaftale med driftsherrer om køb af et antal pladser i en periode, hvis pladserne ikke efterspørges af andre.

 

KKR Hovedstaden har godkendt økonomimodellen og at modellen sendes til godkendelse i de 29 kommuner i Hovedstadsregionen og Region Hovedstaden.

 

I arbejdet med økonomimodellen er involveret KL, Social- og Indenrigsministeriet, Socialtilsynet, samt bruger- og handicaporganisationer gennem Regionalt Dialogforum.

 

Økonomimodellen skal i første omgang bruges til at oprette nye pladser til den målgruppe, hvor behovet er størst: ”voksne med autismespektrumforstyrrelser kombineret med selvskadende adfærd, afvigende seksuel adfærd, udadreagerende adfærd el.lign.”. Størstedelen af kommunerne i Region Hovedstaden mangler pladser til denne målgruppe. De nye pladser skal oprettes på eksisterende driftssikre tilbud i Hovedstadsregionen, og borgernes muligheder for frit at vælge tilbud styrkes ved mindre udvidelser i hele geografien.

 

KKR Hovedstaden anbefaler, at der til en start etableres 16-20 pladser løbende henover en passende periode. Den løbende udvidelse med pladser skal sikre, at kommunerne kan få borgerne klar til de nye pladser, og at driftsherrer kan nå at etablere pladserne, herunder ansætte yderligere personale mv. Det er vurderingen, at der er en meget høj efterspørgsel efter disse pladser, og at det derfor ikke er sandsynligt, eller kun i meget begrænset omfang sandsynligt, at økonomimodellen kommer i anvendelse.

 

Den videre proces

I det videre arbejde tager kommunerne og Region Hovedstaden i fællesskab ansvar for udviklingen af det specialiserede socialområde. Derfor indgår en række værdier i det videre samarbejde, såsom at tage ansvar, at udvise respekt for tilbuds evne til at sikre økonomisk rentabelt og fælles interesse i kvalitet overfor borgerne, mv.

 

KKR Hovedstaden vil på sit møde den 19. april 2021 blive forelagt status for de 29 kommuners politiske behandling af økonomimodellen.

 

Fristen for de 29 kommuners behandling sættes derfor til den 15. april 2021. Det muliggør, at KKR Hovedstaden kan orienteres på sit møde 19. april 2021 og tage stilling til forslag om konkret brug af modellen, herunder en nærmere afsøgning af, hvordan en konkret efterspørgsel kan blive dækket af mulige driftsherrer. Dette med henblik på, at de forpligtende købsaftaler for nye pladser kan behandles på møde i KKR Hovedstaden den 15. oktober 2021. Herefter starter etablering og løbende ibrugtagning af de nye pladser. Der planlægges en evaluering i efteråret 2022. Det er hensigten, at man i regi af rammeaftalen fremadrettet skal kunne udpege nye målgrupper, som der kan laves nye tilbud til med brug af økonomimodellen.

 

I regi af KKR Hovedstadens embedsmandsudvalg for det specialiserede socialområde og specialundervisning udarbejdes tekniske vejledninger, som er nødvendige for at kunne indgå forpligtende købsaftaler, herunder hjælp til beregning af takster mv. Der afholdes et informationsmøde for fagdirektører og -chefer for at sikre god involvering af samtlige kommuner og Region Hovedstaden. Herudover inviteres til en workshop i maj, som skal kvalificere dialogen mellem kommuner og driftsherrer om kvaliteten af de nye pladser. Helt konkret er det målet med workshoppen at afdække den aktuelle efterspørgsel og muligheder for at etablere nye pladser, at så de bliver benyttet.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 24. november 2020 pkt. 15 ”Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede socialområde og specialundervisning”.

Økonomimodellen for udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde skal ses som udmøntning af denne aftale.

Økonomiske konsekvenser

Der er umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

 

I forbindelse med etablering af nye pladser/tilbud vil der være øget fokus på hvilke typer pladser, der etableres samt antallet af pladser. 

 

Retsgrundlag

Efter servicelovens § 6, jf. lovbekendtgørelse nr. 1287 af den 28. august 2020, indgår kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet hvert andet år en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af de kommunale og regionale tilbud efter denne lov, som er beliggende i regionen.

 

Bekendtgørelse nr. 1298 af den 3. september 2020 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

 

Bekendtgørelse nr. 1017 af den 19. august 2017 om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner.

 

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Økonomimodel godkendt af KKR Hovedstaden den 3. februar 2021 (pdf)
 2. Målgruppebeskrivelse for voksne med autismespektrumforstyrrelser i kombination med adfærdsudfordringer mv (pdf)

13. Beslutning - Tilskud fra puljen til uddannelsesløft og egenfinansiering 2021

Beslutningstema

På finansloven for 2021 er der afsat en bevilling på i alt 65,8 mio. kr. til en pulje til uddannelsesløft.

 

Hvidovre Kommune har ansøgt om en bevilling på 600.000 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til uddannelsesløft. Kommunen kan med midlerne fra puljen til uddannelsesløft få dækket 80 procent af udgifterne til at dagpengemodtagere kan tage en erhvervsuddannelse som uddannelsestilbud i løbet af dagpengeperioden. Dermed er der en kommunal egenfinansiering forbundet med bevillingen.

 

Kommunalbestyrelsen skal godkende indtægts- og udgiftsbevillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende tilskud fra STAR på 600.000 kr. i 2021 fra puljen til uddannelsesløft
 1. at godkende udgifts- og indtægtsbevilling på 600.000 kr. i 2021
 1. at godkende kommunal egenfinansiering på 20 % (150.000 kr.). Tilskuddet forudsætter egenfinansieringen.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-03-2021

 

Ad 1. – 3 Anbefales godkendt

 

Gruppe A ønsker et notat om muligheden for at samarbejde med de faglige organisationer om anvendelse af midlerne til uddannelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2021

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

På finansloven for 2021 er der afsat en bevilling på i alt 65,8 mio. kr. til puljen til uddannelsesløft.

 

Formålet med puljen er at give ledige med størst behov mulighed for et uddannelsesløft fra ufaglært til faglært niveau. Ud fra formålet giver puljen mulighed for, at målgruppen kan tage en erhvervsuddannelse som uddannelsestilbud i løbet af dagpengeperioden.

 

STAR har fordelt midlerne til alle landets kommuner ud fra kommunernes andel af ledighedsberørte dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, som ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse.

 

Kommuner, som ønsker at modtage tilskud fra puljen, skal via STAR’s tilskudsportal indsende et budget for, hvor stor en del af den tildelte ramme, der forventes at blive anvendt i løbet af året. Der skal dermed ikke sendes en traditionel ansøgning.

 

Hvidovre Kommune har indsendt et budget på 600.000 kr. Midlerne dækker 80 procent af udgifterne til uddannelsesforløb, og de sidste 20 procent skal dækkes af kommunens egenfinansiering. Den kommunale egenfinansiering udgør 150.000 kr.

 

Tilskuddet skal anvendes til køb af erhvervsuddannelser, der gennemføres i perioden 1. februar 2021 – 31. december 2021. Betingelser for anvendelse af tilskuddet er beskrevet i opslag (vedlagt som bilag: ”Opslag fra STAR februar 2021 – Pulje til uddannelsesløft 2021”).

Politiske beslutninger og aftaler

Beskæftigelsesplan 2021 er godkendt på møde den 9. november 2020 i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget som punkt 4. Pejlemærke 2 i planen er forebyggelse af langtidsledighed. Dette skal blandt andet ske via målrettede opkvalificeringstiltag og tilbud om efteruddannelse blandt gruppen af ny-ledige.

Økonomiske konsekvenser

Der gives en udgiftsbevilling og indtægtsbevilling på 600.000 kr. i 2021 til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets ramme.


Administrationen foreslår, at den kommunale egenfinansiering på 150.000 kr. finansieres inden for Center for Beskæftigelse og Borgerservices ramme til aktivering af borgere.

 

Projektets samlede budget beløber sig til 750.000 kr.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2., jf. Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, nr. 47 af 15. januar 2019.
Principper for økonomistyring Hvidovre Kommune, punkt 4.1.
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 96, nr. 548 af 7. maj 2019

Bekendtgørelse nr. 1318 af 9. december 2019 om puljen til uddannelsesløft.

Bilag

 1. Opslag fra STAR februar 2021 - Pulje til uddannelsesløft 2021 (pdf)

14. Beslutning - Udlejning af stadeplads på Hvidovre Torv til vinservering

Beslutningstema

På Hvidovre Torv er der fire stadepladser (Torvecafeen, juletræ salg, kommende ishus og en ledig ved trapperne op mod Hvidovrevej). En vinhandlerbutik ved torvet ønsker at leje den ledige stadeplads på torvet til udendørsservering, ca. 70-100 m2.


Det skal besluttes, om den ledige stadeplads på Hvidovre torv skal udlejes til vinbutikken og med en fast lejepris til 325 kr./m2 årligt magen til torvecafeens m2 udlejningspris.

 

Administrationen behandler pt. en ansøgning fra vinbutikken om en stadeplads under 20m2. Vinbutikken ønsker nu at udleje en større areal, hvorfor denne fremlægges politisk.

 

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at administrationen udlejer den ledige stadeplads til vinbutikken til vinservering, at der opkræves en husleje på 325 kr./m2 årligt på inde- og udearealer på stadepladsen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende, at administrationen udlejer den ledige stadeplads til vinbutikken til vinservering.
 2. at godkende, at administrationen opkræver en husleje på 325 kr./m2 årligt på inde- og udearealer på stadepladsen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-03-2021

Ad 1.-2.Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2021

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

Der er fire mulige stadepladser på torvet; Torvecafeen, juletræssalg, kommende ishus samt en ledig stadeplads ud mod Hvidovrevej.

 

Indretning af den ledige stadeplads

Vinbutikken forventer at åbne butikken den. 1 april 2021 i butikslokalerne, hvor der tidligere har været et solcenteret. Vinbutikken ønsker at anvende den ledige stadeplads på torvet til servering af vin, tapas og kold mad.

 

Administrationen er i gang med at behandle en ansøgning fra vinbutikken om udendørsservering på den ledige stadeplads, svarende til 20m2. Vinbutikken ønsker nu mere plads end de 20m2.

 

Servering vil finde sted 3-4 gange om måneden i perioden fra 1. april til og med 30. september. Der ønskes opstillet 7-8 borde med plads til ca. 4 personer pr. bord, hvilket arealmæssigt udgør det 70-100 m2. På de varme og solrige dage vil der være opstillet nogle parasoller for kunderne.

 

Opkrævningstakster for stadepladser

I 2016 besluttede kommunalbestyrelsen, at stadepladser på over 20 m2 skal have en speciel lejeaftale, og at der for disse stadepladser skal opkræves 600 kr./m2 årligt for udendørsservering. I 2020 besluttede kommunalbestyrelsen, at Torvecafeen på Hvidovre torv skal have en husleje svarende til 325 kr./m2 årligt på inde- og udearealer, hvilket stemmer overens med markedsværdien. Det anbefales at sætte den samme leje for kommende faste stadepladser på Hvidovre Torv, der overskrider 20 m2 som for Torvcafeen.


Ny lokalplan for Hvidovre Torv
Center for Plan og Miljø er i gang med at udarbejde en ny lokalplan for området omkring Hvidovre Torv og den nordlige del af Hvidovregade.

 

Et af formålene i den nye lokalplan er at give mulighed for publikumsorienterede serviceerhverv som cafeer, spisesteder mv. langs Hvidovre Torv. Den nye lokalplan forventes endeligt vedtaget og offentliggjort i september 2021.

 

Det vil derfor ikke være muligt at benytte selve butikslokalerne, hvor vinbutikken skal indrettes, til servering af vin eller mad før den nye lokalplan er vedtaget.

 

Konsekvenser ved udlejning af stadepladsen til mere end 20m2

 

-          Ved udlejning af mere end 20m2, vil der være begrænses mulighed for afholdelse af øvrige arrangementer på torvet, idet der arealmæssigt vil være mindre plads til store arrangementer, når alle stadepladser bliver udlejet.

-          I 2019 havde kommunen givet tilladelse til tre store arrangementer:

Kultur og fritid sommer aktiviteter, Misdaq med mellemøstlige Bazar og tøndeslagning for børn i forbindelse med fastelavn. I 2020 var der ingen store arrangementer pga. Covid-19 restriktioner. I 2021 forventes der at være ca. 5 store arrangementer på torvet, hvis sundhedsstyrelsens restriktioner lempes.

-          Med den nye vinservering og isbod på torvet forventes en del liv på torvet, desuden vil torvet være attraktivt sted at gå hen, særligt om sommeren, hvor servering foregår.

-          Hvis Hvidovre Torv bliver et søgepunkt for mange borgere, forventes trafikken til og fra at blive væsentligt større. Herudover kan det forventes parkeringsmangel til borgerne/kunderne.

Politiske beslutninger og aftaler

På kommunalbestyrelsens møde den 25. februar 2020, punkt 33, godkendte kommunalbestyrelsen, at stadepladser op til 20 m2 fritages for stadepladsleje og at stadepladser over 20 m2 fortsat har særlig lejeaftale, og at der opkræves arealleje for yderligere m2 til inde-og udendørsservering = årlig 325 kr./m2 årligt, for de stadepladser, der opkræves gebyr for.

Økonomiske konsekvenser

En udlejning af den ledige stadeplads på torvet vil give en højere lejeindtægt til kommunen på 325 kr/m2 årligt. Der er endnu ikke beregnet en forventet lejeindtægt, idet arealet og antallet af åbningsgange endnu ikke er fastlagt.

 

Alt efter antal m2 og hvor mange dage vil lejeindtægten være mellem 1500-16.250 kr.

Retsgrundlag

§ 80 i Lov om offentlige veje m.v. (Lov nr. 1520 af den 27. december 2014)

Regulativ for stadepladser og omførsel i Hvidovre Kommune, vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 6. april 2016, punkt 14.

Der er ikke tale om en lejeaftale i erhvervslejelovens forstand, men om en aftale om brug af vejarealet, jf. vejlovens 80.

Høring

Der er ikke hørringspligt i denne sag.


15. Beslutning - Anmodning fra Hvidovre Søspejdere om underskudsgaranti til brug for finansiering af spejderhytte

Beslutningstema

Foreningen Hvidovre Søspejdere ønsker at opføre en ny spejderhytte på Hvidovre Havn som følge af, at foreningens tidligere hytte nedbrændte den 1. januar 2016.

 

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere besluttet at udsætte anmodning fra Hvidovre Søspejdere om økonomisk støtte til brug for finansiering af ny spejderhytte, idet havnens udvikling er til politisk drøftelse.

 

Efterfølgende har Hvidovre Søspejdere nedskaleret byggeprojektet med henblik på fremskyndelse af byggeprocessen. Foreningen har derfor indsendt en opdateret anmodning til Hvidovre Kommune om økonomisk støtte på et nedsat beløb, 262.250 kr.

 

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til foreningens anmodning om en underskudsgaranti på op til 262.250 kr. i form af et konkret tilskudsbeløb eller et rentefrit lån til brug for finansiering af det planlagte byggeri.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at beslutte, hvorvidt Hvidovre Kommune skal stille underskudsgaranti til Hvidovre Søspejdere i form af et tilskudsbeløb på 262.250 kr. til finansiering af foreningens planlagte hyttebyggeri
 2. at beslutte, hvorvidt Hvidovre Kommune skal stille underskudsgaranti til Hvidovre Søspejdere i form af et rentefrit lån på 262.250 kr. til finansiering af foreningens planlagte hyttebyggeri
 3. at et lån, såfremt dette bevilges, afdrages med minimum 8.742 kr. årligt, svarende til en løbetid på 30 år. Oppebærer foreningen løbende yderligere indtægter fra fonde eller lignende, modregnes disse i lånet efter aftale med foreningen

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-03-2021

Ad 1. Bortfalder.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2021

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Foreningen Hvidovre Søspejdere har via en kommunal brugsretsaftale rådighed over et areal på ca. 1.200 m2 beliggende på Hvidovre Strandvej 29, matr. 24 ir.

 

Foreningens spejderhytte nedbrændte 1. januar 2016, og foreningen har efterfølgende afholdt aktiviteter i en opstillet skurvogn, hvor det nedbrændte klubhus tidligere lå, samt i kælderen under Strandmarkskirken.

 

Foreningen anmodede i sommeren 2020 Hvidovre Kommune om økonomisk støtte i form af en underskudsgaranti på 675.000 kr. i form af et konkret tilskudsbeløb eller et rentefrit lån til brug for finansiering af en ny spejderhytte.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 7. september 2020, pkt. 7, at udsætte anmodningen til politisk drøftelse, idet Hvidovre Havns udvikling tillige er til politisk drøftelse.

 

Efterfølgende har foreningen valgt at nedskalere byggeprojektet og har indsendt en opdateret anmodning om økonomisk støtte i form af en underskudsgaranti på 262.250 kr. Nedskaleringen skyldes, at foreningen ikke opnåede en konkret fondsbevilling, samt at dispositionsforslaget tegnet af arkitekt Mette Lange krævede forskellige kommunale dispensationer. Idet yderligere fondsansøgninger og kommunale sagsbehandlingstider yderligere vil forhale projektet, har foreningen indhentet et nyt dispositionsforslag til et billigere klubhus, hvis opførsel ikke kræver indhentelse af samme dispensationer. Klubhusets design bliver nedskaleret fra en klassisk havnebygning med gavlhus til et mere simpelt længehus inspireret af Quark Centeret. Det betyder, at klubhuset ikke får en første sal og derfor bliver mindre. (Dispositionsforslagene er vedlagt som bilag ”Disposition for nedskaleret spejderhytte” og ”Arkitekt Mette Langes disposition for spejderhytte”).

 

Ifølge entreprenøren varer byggeprocessen 8 måneder, og foreningen ønsker at den påbegyndes i marts 2021. Således kan spejderhytten være klar til foreningens vintersæson, hvis aktiviteter (sejlerteori, navigation, mm.) alle foregår indendørs.

 

Spejderhyttens anslåede byggepris jf. entreprenørens overslag er ca. 3.8 mio. kr. Foreningen har fået udbetalt 3.15 mio. kr. i skadeserstatning for den tidligere hytte og har derudover fået bevilget 100.000 kr. fra Aktieselskabet Dampskibsselskabet Orient's Fond, 100.000 kr. fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, og 194.000 kr. fra Nykredits Fond. Byggeprojektets budget fremgår af foreningens ansøgning vedlagt som bilag ”Opdateret ansøgning fra Hvidovre Søspejdere om økonomisk støtte til spejderhytte”.

 

Foreningen forventer at have ca. 3,54 mio. kr. til rådighed til byggeriet inklusive skadeserstatninger og fondstilskud, og de forventede udgifter udgør i alt ca. 3,8 mio. kr.

På denne baggrund ansøger foreningen Hvidovre Kommune om en underskudsgaranti på 262.250 kr. i form af et konkret tilskudsbeløb eller et rentefrit lån til brug for finansiering af det planlagte byggeri.

 

Administrationen foreslår efter dialog med foreningen, at lånet afdrages med 8.742 kr. årligt svarende til en løbetid på 30 år, således at første betaling foreligger 1. januar 2022, og sidste betaling foreligger 1. december 2051.

 

Foreningen har ikke mulighed for at låne det manglende beløb af egen bank og vurderer desuden, at det vil være uhyre vanskeligt for foreningen at tilbagebetale et potentielt lån med renteniveau på aktuelle markedsvilkår.

 

Samspil med Helhedsplan for Hvidovre Havn

Borgermøde om udviklingen af havnen blev afholdt den 25. november 2020 i Kometen med inddragelse af borgere og foreninger.Mødet blev afholdt både som et møde med fysisk fremmøde med tilmelding og med mulighed for at deltage virtuelt/online.

På mødet blev der givet udtryk for fra mange sider, at foreningerne også fremover skal være en væsentlig del af havnen.

 

Hvidovre Søspejderes nuværende brugsretsaftale løber frem til 2037. Ifølge den gældende aftale vil foreningen blive kompenseret svarende til hyttens aktuelle værdi, såfremt Hvidovre Kommune – som konsekvens af helhedsplanen for Hvidovre Havn – vil anvende det pågældende areal inden for denne periode.

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiudvalget behandlede den 18. januar 2021, punkt 11, prioritering af tiltag på Hvidovre Havn. Dagsordenspunktet blev udsat.

 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 7. september 2020, punkt 7, at udsætte anmodning fra Hvidovre Søspejdere om økonomisk støtte på 675.000 kr. til brug for finansiering af ny spejderhytte til politisk drøftelse.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. september 2017, punkt 23, ny brugsretsaftale på 20 år med Hvidovre Søspejdere for areal i Hvidovre Havn, og godkendte, at såfremt Hvidovre Kommune vil anvende arealet inden for den aftalte 20-årige periode, som konsekvens af helhedsplanen for Hvidovre Havn, og hvis dette medfører, at hytten skal fjernes, kompenseres foreningen svarende til hyttens aktuelle værdi, eller i tilfælde af, at hytten ikke er færdigopført, kompenseres for de udgifter, der ved opsigelsens ikrafttræden har været afholdt til opførelsen. Foreningen anvises desuden en passende grund, hvorpå foreningen vil kunne opføre et nyt klubhus eller opnå brugsret til eksisterende klubhus.

 

Helhedsplan for Hvidovre Havn blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen 28. april 2009, punkt 4.

 

Kommunalbestyrelsen har tidligere godkendt en række låneaftaler med forskellige folkeoplysende foreninger:

 • Den 17. december 2009: lån på 1.000.000 kr. til Hvidovre Badminton Club
 • Den 18. juni 2013: lån på 200.000 kr. til Hvidovre Skøjte Klub
 • Den 25. oktober 2016, pkt. 17: lån på 450.000 kr. til Hvidovre Vinterbadere
 • Den 28. marts 2017: lån på 100.000 kr. til Hvidovre Atletik & Motion
 • Den 30. januar 2018, pkt. 10: lån på 400.000 kr. til Hvidovre Idrætsforening, fodboldafd.

 

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Søspejdere ansøger Hvidovre Kommune om en underskudsgaranti på 262.250 kr. i form af et konkret tilskudsbeløb eller et lån, der kassefinansieres.

 

Administrationen foreslår efter dialog med foreningen, at lånet afdrages med 8.742 kr. årligt svarende til en løbetid på 30 år, således at første betaling foreligger 1. januar 2022, og sidste betaling foreligger 1. december 2051.

 

Såfremt foreningens egne finansieringsmuligheder forbedres – eksempelvis via modtagelse af fondsstøtte - vil disse beløb blive modregnet i et potentielt tilskudsbeløb eller lån eller bruges til hurtigere tilbagebetaling som ekstraordinært afdrag eller modregning i et potentielt låns hovedstol.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne efter hvilke kommuner kan yde økonomisk støtte til kulturelle og idrætslige formål.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Opdateret ansøgning fra Hvidovre Søspejdere om økonomisk støtte til spejderhytte (pdf)
 2. Disposition for nedskaleret spejderhytte (pdf)
 3. Arkitekt Mette Langes disposition for spejderhytte (pdf)

16. Beslutning - Anmodning om forlængelse af forpagtningsaftale og lejeaftale i HBC-hallen

Beslutningstema

Den nuværende forpagtningsaftale mellem Martin Bruun og Hvidovre Kommune vedr. HBC-hallens restaurant udløber den 1. juli 2021.

Administrationen har modtaget anmodning fra Martin Bruun om forlængelse af forpagtningsaftalen, så den gælder til og med den 30. juni 2025.

 

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om anmodningen skal imødekommes, eller om forpagtningen enten skal i offentligt udbud eller i begrænset udbud til lokale foreninger.

 

Dertil skal Kommunalbestyrelsen give afslag på Martin Bruuns anmodning om forlængelse af lejeaftalen vedr. forpagterlejligheden i HBC-hallen, idet der tidligere er truffet politisk beslutning om at lejligheden skal anvendes til andet formål.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at beslutte, hvorvidt Martin Bruuns anmodning om forlængelse af forpagtningsaftale i HBC-hallen til og med 30. juni 2025 skal imødekommes, eller om aftalen enten ønskes i offentligt udbud eller i begrænset udbud til lokale foreninger
 2. at give afslag på Martin Bruuns anmodning om forlængelse af lejeaftalen vedrørende lejligheden i HBC-hallen, såfremt forpagters anmodning om forlængelse af forpagtningsaftalen imødekommes

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-03-2021

Udvalget vurderer, at Niels Ulsing(F) ikke er inhabil.

 

Ad 1. Det anbefales, at den nuværende forpagter tilbydes, at den eksisterende forpagtningsaftale forlænges med 2 år på gældende vilkår, hvorefter aftalen skal sendes i udbud.

 

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2021

Sagen sendes tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget, da der er nye oplysninger om det juridiske grundlag for beslutningen.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Forlængelse eller udbud af forpagtningen af HBC-hallens restaurant

Forpagtningsaftalen vedrørende HBC-hallens restaurant regulerer Hvidovre Kommunes bortforpagtning af køkken, spiserum og inventardepot beliggende i HBC-hallen, Bibliotekvej 62.

 

Martin Bruun overtog i 2016 forpagtningen for perioden 1. juli 2016 til og med 30. juni 2020. Efter Martin Bruuns anmodning godkendte Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2020 en ny forpagtningsaftale med Hvidovre Kommune gældende for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2021. Det blev i den forbindelse forudsat, at lejeaftalen følger forpagtningsaftalen og således også udløber den 30. juni 2021.

 

Martin Bruun anmoder nu om en yderligere forlængelse af forpagtningen frem til 30. juni 2025. (Vedlagt som bilag: ”Martin Bruuns anmodning om forlængelse af forpagtningsaftale og lejeaftale i HBC-hallen af den 11. november 2020”).

 

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om anmodningen skal imødekommes, eller om forpagtningsaftalen skal i enten offentligt udbud eller i begrænset udbud til lokale foreninger. (Vedlagt som bilag: ”Forpagtningskontrakt vedrørende HBC-hallens restaurant 2020-2021” samt ”Udkast til allonge til forpagtningskontrakt vedrørende forlængelse til 2025”).

 

Forlængelse af lejeaftalen for forpagterlejligheden
På HBC-hallens anden sal er indrettet en lejlighed på 80 m2, som Hvidovre Kommune pt. udlejer til Martin Bruun.

 

Martin Bruun anmoder nu om forlængelse af lejeaftalen til og med 30. juni 2025, såfremt forlængelsen af forpagtningsaftalen imødekommes.

 

Imidlertid godkendte Kommunalbestyrelsen den 29. september 2020, at der reserveres 200.000 kr. fra projekt 0286 – helhedsplan for idrætsområdet til ombygning af forpagterlejligheden i HBC-hallen i 2021. Ombygningen af lokalerne sker til brug for Hvidovre Badminton Clubs foreningsaktiviteter og påbegyndes efter Martin Bruuns fraflytning.

 

Administration foreslår derfor, at der gives afslag på forlængelse af lejeaftalen, idet ombygningen af lokalerne er politisk besluttet.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. september 2020, punkt 16, at der reserveres 200.000 kr. fra projekt 0286 – helhedsplan for idrætsområdet til ombygning af forpagterlejligheden i HBC-hallen i 2021.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. maj 2020, punkt 22, ny forpagtningsaftale mellem Hvidovre Kommune og Martin Bruun vedr. HBC-hallens restaurant gældende for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2021. Lejekontraktens varighed vedr. forpagterlejligheden følger forpagtningsaftalen og blev ved beslutningen derfor tillige forlænget til og med 30. juni 2021.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. september 2015, punkt 22, forpagtningsaftale mellem Hvidovre Kommune og Martin Bruun vedr. HBC-hallens restaurant gældende for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2020.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

I henhold til gældende forpagtningsaftales § 3, løber forpagtningsperioden fra den 1. juli 2020 til den 30. juni 2021, hvor forpagtningen ophører uden opsigelse. Forud for forpagtningsperiodens udløb vil parterne dog kunne begære aftalen genforhandlet med henblik på en forlængelse af forpagtningsperioden.

 

Et eventuelt udbud af forpagtningen gennemføres under overholdelse af de forvaltningsretlige regler og principper.

Høring

Der er ikke foretaget høring i sagen, men Hvidovre Badminton Club har overfor administrationen nyligt tilkendegivet, at man håber, at der ikke pludselig laves om på beslutningen om klublokalet, dvs. ombygningen af lejligheden. (Vedlagt som bilag: ”Hvidovre Badminton Clubs henvendelse til administrationen vedrørende lejemålet i HBC-hallen af den 18. januar 2021”).

 

Hvidovre Badminton Clubs henvendelse i den henseende udspringer af en orientering om denne sag givet til Kultur- og Fritidsudvalget på møde den 11. januar 2021, under punkt 2, Meddelelser.

Bilag

 1. Forpagtningskontrakt vedrørende HBC-hallens restaurant 2020-2021 (pdf)
 2. Udkast til allonge til forpagtningskontrakt vedrørende forlængelse til 2025 (pdf)
 3. Hvidovre Badminton Clubs henvendelse til administrationen vedrørende lejemålet i HBC-hallen af den 18. januar 2021 (pdf)
 4. Martin Bruuns anmodning om forlængelse af forpagtningsaftale og lejeaftale i HBC-hallen af den 11. november 2020 (pdf)

17. Beslutning - Udbud af forpagtning af kiosken ved Friluftsbadet Præstemosen

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. november 2019, at administrationen igangsatte et begrænset udbud af kiosken ved friluftsbadet fra sommersæsonen 2020 til lokale foreninger og erhvervsdrivende.

 

Da det indtil videre ikke har været muligt at indgå en ny forpagtningsaftale via et begrænset udbud, foreslår administrationen, at forpagtningen sendes i offentligt udbud, således at forplejning fortsat kan tilbydes friluftsbadets gæster.

 

Kommunalbestyrelsen skal på den baggrund godkende, at administrationen igangsætter et offentligt udbud af kiosken ved friluftsbadet fra sommersæsonen 2021 samt godkende administrationens udkast til en forpagtningskontrakt.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende, at administrationen igangsætter et offentligt udbud af kiosken ved Friluftsbadet Præstemosen fra sommersæsonen 2021
 2. at godkende administrationens udkast til en forpagtningskontrakt

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-03-2021

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2021

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. november 2018 ny forpagtningskontrakt vedrørende Restaurant Halvleg i Frihedens Idrætscenter. Kiosken i Friluftsbadet Præstemosen havde hidtil været inkluderet i den samlede forpagtningskontrakt, men i det godkendte tilbud fravalgte den nye forpagter – i overensstemmelse med udbudsvilkårene - betjeningen af kiosken i friluftsbadet, hvorfor kiosken ikke ville være bemandet fremover. Af denne grund besluttede kommunalbestyrelsen samtidig, at administrationen skulle udarbejde oplæg til udbud af forpagtningen af kiosken.   

 

Administrationen vurderede efterfølgende, at det ville være vanskeligt at engagere en forpagter til kiosken grundet forpagtningens begrænsede åbningstid og sæsonbestemte kundegrundlag, og den 30. april 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen administrationens forslag om i stedet at opsætte snackautomater ved Friluftsbadet Præstemosen.

Imidlertid måtte administration den 26. november 2019 orientere kommunalbestyrelsen om, at det ikke havde vist sig muligt at opsætte snackautomaterne. Friluftsbadet personale har ikke logistisk mulighed for at bemande dem, og eksterne leverandører har ikke ønsket at påtage sig opgaven med henvisning til en forventet begrænset indtjening.

 

Ligeledes blev Kommunalbestyrelsen den 26. november 2019 orienteret om, at administrationen havde indgået en ekstraordinær aftale med forpagteren af Restaurant Halvleg om drift af kiosken i sommersæsonen 2019 for at sikre forplejningen af friluftsbadets gæster.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte dertil den 26. november 2019, at administrationen igangsatte et begrænset udbud af kiosken fra sommersæsonen 2020 til lokale foreninger og erhvervsdrivende. Hensigten var, at en eller flere foreninger kunne have interesse i supplere sine indtægtsgrundlag ved periodevist at drive kiosken. Administrationen modtog imidlertid ingen interessetilkendegivelser for forpagtning af kiosken i sommersæsonen 2020. Administrationen indgik derfor på ny en ekstraordinær aftale med forpagteren af Restaurant Halvleg om drift af kiosken i sommersæsonen 2020. Det bemærkes, at forpagteren af Restaurant Halvleg fremadrettet stadig ikke ønsker at drive kiosken.

 

Administrationen har efterfølgende modtaget én interessetilkendegivelse fra en forening om forpagtning af kiosken i sommersæsonen 2021. Imidlertid er tilkendegivelsen nu trukket tilbage, og det har derfor indtil videre ikke være muligt at indgå forpagtningsaftale via et begrænset udbud.

 

Forslag til udbudsproces

Administrationen foreslår, at der foretages et offentligt udbud af kioskfaciliteterne fra sommersæsonen 2021 med sigte på at nå ud til flest mulige lokale interessenter. Udbuddet foreslås foretaget ved annonce i Hvidovre Avis.

 

Forpagtningsvilkårene vil være til forhandling. Administrationen har udarbejdet et udkast til en forpagtningskontrakt, som er vedhæftet som bilag ”Udkast til forpagtningskontrakt vedr. kiosken ved Friluftsbadet Præstemosen”.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. november 2018, punkt 28, at administrationen skulle udarbejde oplæg til udbud af forpagtningen af kiosken i Friluftsbadet Præstemosen.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. april 2019, punkt 16, administrationens forslag om at opsætte snackautomater ved friluftsbadet. Der blev samtidig ønsket en status på projektet efter et halvt år.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 26. november 2019, punkt 20, at administrationen igangsatte et begrænset udbud af kiosken ved friluftsbadet til lokale foreninger og erhvervsdrivende.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Et udbud gennemføres under overholdelse af de forvaltningsretlige regler og principper.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Udkast til forpagtningskontrakt vedr. kiosken ved Friluftsbadet Præstemosen (pdf)

18. Beslutning - Hvidovre Ishockey Klubs anmodning om forlængelse af is-sæsonen i Frihedens Idrætscenter

Beslutningstema

Dansk Ishockey Union har henvendt sig til Hvidovre Ishockey Klub med henblik på at afklare, om klubben kan træne og afvikle kampe på hjemmebane i Frihedens Idrætscenter i månederne april, maj og juni2021. Der er i alt tre ishaller i Frihedens Idrætscenter; Ishal 1 (åben til og med marts), Curlinghallen (åben til og med marts) samt Ishal 2 (åben til og med april).

Hvidovre Ishockey Klub har derfor henvendt sig til administrationen med anmodning om forlængelse af is-sæsonen 2020/2021 i Frihedens Idrætscenter grundet den nuværende nedlukning som følge af COVID-19. Anmodningen understøttes af henvendelse fra Dansk Idrætsforbund på vegne af Hvidovre Ishockey Klub, Hvidovre Skøjteklub og Hvidovre Curling Club.

 

Administrationen har udarbejdet forslag til mulige scenarier for forlængelse af is-sæsonen i Frihedens Idrætscenter. Derudover gør administrationen opmærksom på, at det kan være forbundet med væsentlige driftsmæssige udfordringer at holde ishallerne åbne i sommerperioden, hvor af konsekvenserne ikke kendes til fulde.

 

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, hvorvidt Hvidovre Ishockey Klubs anmodning skal imødekommes, samt beslutte hvilket scenarie der skal gælde for forlængelsen. Såfremt anmodningen imødekommes helt eller delvist, skal det godkendes, at der gives kassefinansieret tillægsbevilling svarende til størstedelen af omkostningerne (scenarie 1–3), samt at der for alle tre scenarier finansieres 0,3 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets ramme. Administrationen anbefaler, at scenarie 4 godkendes, hvortil der kan anvises finansiering inden for Kultur- og Fritidsudvalgets samlede ramme.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at beslutte, hvorvidt anmodningen fra Hvidovre Ishockey Klub om forlængelse af is-sæsonen 2020/2021 i Frihedens Idrætscenter skal imødekommes, samt beslutte hvilket scenarie der skal gælde for forlængelsen
 2. at godkende, at der gives kassefinansieret tillægsbevilling til størstedelen af forlængelse af is-sæsonen 2020/2021 til ét af scenarierne, samt at der for alle tre scenarier finansieres 0,3 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets ramme:

a) scenarie 1 til 1,6 mio. kr.

b) scenarie 2 til 0,6 mio. kr.

c) scenarie 3 til 0,4 mio. kr.

 1. at godkende, at d) scenarie 4 til 0,3 mio. kr. finansieres fra Kultur- og Fritidsudvalgets ramme

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-03-2021

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Bortfalder.

Ad 3. Scenarie 4 anbefales godkendt inklusive åbning af curlinghallen til en merudgift på 25.000 kr., som finansieres indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets egen ramme.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2021

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Baggrund

Grundet den nuværende COVID-19 situation har ishallerne i Frihedens Idrætscenter været lukkede siden 9. december 2020 for foreningslivet og offentligheden. Isen er af hensyn til afvikling af træning for eliteidrætsudøvere bevaret. I is-sæsonen 2020/2021 fjernes isen i Ishal 1 og Curlinghallen planmæssigt den 29. marts, imens isen fjernes i Ishal 2 den 1. maj. Isen genetableres planmæssigt i hallerne medio juli, således at hallerne åbner til is-sæsonen 2021/2022 primo august.

 

Dansk Ishockey Union har henvendt sig til Hvidovre Ishockey Klub med henblik på at afklare, om klubben kan træne og afvikle kampe på hjemmebane i månederne april, maj og juni 2021.

Ishockeyklubben har derefter henvendt sig til administrationen med anmodning om forlængelse af is-sæsonen 2020/2021. Ishockeyklubben oplyser, at VM for kvinder i Canada er rykket til starten af juni, hvorfor klubbens eliteidrætsudøvere har brug for at træne indtil da.

Derudover har klubbens ordinære medlemmer ikke kunnet træne i flere måneder, og udover ønsket om at kunne afvikle kampe, ønsker klubben med forlængelsen af is-sæsonen at kunne fastholde sine medlemmer. (Vedlagt som bilag: ”Anmodning fra Hvidovre Ishockey Klub om forlængelse af is-sæsonen 2020/2021”). Anmodningen understøttes af henvendelse fra Dansk Idrætsforbund på vegne af Hvidovre Ishockey Klub, Hvidovre Skøjteklub og Hvidovre Curling Club. (Vedlagt som bilag: ”Opfordring fra Dansk Idrætsforbund om forlængelse af is-sæsonen 2020/2021 af den 18. februar 2021”)

 

Samlet er der 657 faste brugere af ishallerne. Administrationen har adspurgt Hvidovre Skøjteklub, som også er interesserede i en forlængelse af is-sæsonen. Derudover vil Hvidovres andre isklubber potentielt også være interesserede i forlængelsen. Hvidovre Ishockey har 357 medlemmer (262 under 25 år og 95 over), Hvidovre Skøjte Klub har 237 medlemmer (209 under 25 år og 28 over), Copenhagen Crusaders har 56 medlemmer (53 under 25 år og 3 over), Hvidovre Isstok har 7 medlemmer (alle over 25 år) og Hvidovre Curlingklub har 168 medlemmer (30 under 25 år og 138 over).

Såfremt forlængelsen godkendes, vil administrationen i samarbejde med klubberne fordele tiderne i ishallerne.

 

Administrationen har udarbejdet forslag til fire scenarier for forlængelse af is-sæsonen 2020/2021 samt en beskrivelse af væsentlige udfordringer af økonomisk, teknisk, personale- og præcedensmæssig karakter. Ved enkelte udfordringer kendes de driftsmæssige konsekvenser ikke, og en afklaring heraf vil kræve en ekstern vurdering fra eksempelvis Teknologisk Institut.

 

I den forbindelse vurderer administrationen, at scenarie 4 - hvor kun Ishal 2 forlænges med åbning i maj måned - vil være den mest hensigtsmæssige set i forhold til de nævnte væsentlige udfordringer. (Vedlagt som bilag: ”Notat vedr. scenarier for forlængelse af is-sæson 2020/2021 samt væsentlige udfordringer i forbindelse hermed”).

 

Finansiering af forlængelsen

Idrætsområdet er særligt påvirket af restriktionerne og nedlukningerne i forbindelse med COVID-19 pandemien, der især påvirker områdets indtægtsniveau vedrørende f.eks. salg af entrebilletter til svømmehaller og skøjtehallen (offentligt skøjteløb). Områdets samlede merforbrug er delvist kompenseret via de mindreudgifter vedrørende driften, som restriktioner og nedlukninger også medfører, samt ved at udvise mådehold. Idrætsområdets regnskab for 2020 udviser således et samlet merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. En lignende påvirkning af området kan forventes i 2021, hvorfor der inden for idrætsområdet ikke forventes at kunne anvises finansiering af de beskrevne scenarier til forlængelse af is-sæsonen.

 

Det øvrige kultur- og fritidsområde påvirkes også af restriktionerne og nedlukningerne i forbindelse med COVID-19 pandemien, hvilket medfører, at der ikke forventes at kunne afvikles større arrangementer i første kvartal i 2021.

Derudover må der forventes færre ansøgninger om mindre tilskud til foreningsaktiviteter og lignende i 1. kvartal af 2021. Samlet set kan det forventes, at der vil kunne findes finansiering til scenarie 4 (estimerede udgifter for ca. 0,3 mio. kr.) inden for den samlede ramme ved regnskabsafslutningen vedrørende 2021.

 

Såfremt et af de første tre scenarier godkendes, kan der ikke anvises fuld finansiering hertil indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets samlede ramme. Rammefinansieringen vedrørende scenarie 4 er modregnet i de tre første scenarier.

 

Administrationen bemærker, at der sædvanligvis ikke er grundlag for at holde ishallerne åbne for offentligheden i april, maj og juni grundet lav efterspørgsel. Udgifter til offentlig brug er derfor ikke medtagede i estimeringen af omkostninger til forlængelsen.

 

Administrationen bemærker desuden, at Hvidovre Kommunes andre idrætsforeninger potentielt tillige kan anmode om forlængelse af sæsonerne i kommunens andre haller, svømmehaller og centre. Kommunen har ikke ved sin eventuelle beslutning om et udvidet serviceniveau på ét område (i form af udvidelse af istiden til gavn for denne del af elitesporten og foreningslivet) pligt til også at skulle udvide serviceniveauet på andre beslægtede områder såsom svømmehaller o.lign.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. december 2017, punkt 12, at udvide istiden i Frihedens Idrætscenter fra 1. april 2018 til 30. april 2018, og at der blev givet en udgiftsbevilling på 227.608 kr. og en indtægtsbevilling på 40.000 kr. vedrørende offentligt skøjteløb, hvorved der blev givet en nettoudgiftsbevilling på 187.608 kr., som finansieredes via et forventet mindreforbrug i 2017 på Kultur- og Fritidsudvalgets ramme vedrørende diverse puljer og fritidsaktiviteter.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte tillige den 19. december 2017, punkt 12, at der i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019 skulle drøftes, hvorvidt der permanent skal afsættes midler til udvidet istid i Frihedens Idrætscenter.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. oktober 2019, punkt 3, i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020, at der gives tillægsbevilling på ca. 0,2 mio. kr. til udvidet åbning af skøjtehallen i Frihedens Idrætscenter (Ny Ishal / Ishal 2) i april måned.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt et af de første tre scenarier godkendes, kan der ikke anvises fuld finansiering hertil indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets samlede ramme men gives kassefinansiering hertil. Rammefinansieringen vedrørende scenarie 4 er modregnet i tre første scenarier.

 

Scenarie 1:

Hvis ansøgningen fra ishockeyklubben om åbning af ishallerne (inklusive Curlinghallen) i april, maj og juni måned 2021 (inklusive juli af hensyn til genåbning i juli) imødekommes, vil det medføre estimerede udgifter for i alt ca. 1,6 mio. kr.

 

Scenarie 2:

Hvis begge ishaller (inklusive Curlinghallen) holdes åbne i april og maj måned 2021, vil det medføre estimerede udgifter for i alt ca. 0,6 mio. kr.

 

Scenarie 3:

Hvis Ishal 2 (inklusive Curlinghallen) holdes åben i maj og juni måned 2021 (inklusive juli af hensyn til genåbning i juli), vil det medføre estimerede udgifter for i alt ca. 0,4 mio. kr.

 

Scenarie 4:

Hvis Ishal 2 holdes åben i maj måned 2021, vil det medføre estimerede udgifter for i alt ca. 0,3 mio. kr., der finansieres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets samlede ramme.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne, efter hvilke kommuner kan støtte idrætslige formål.

Bilag

 1. Anmodning fra Hvidovre Ishockey Klub om forlængelse af is-sæsonen 2020/2021 (pdf)
 2. Opfordring fra Dansk Idrætsforbund om forlængelse af is-sæsonen 2020/2021 af den 18. februar 2021 (pdf)
 3. Notat vedr. scenarier for forlængelse af is-sæson 2020/2021 samt driftsmæssige udfordringer i forbindelse hermed (pdf)

19. Beslutning - Placering af skaterbane og anlægsbevilling

Beslutningstema

Der er i budget 2021 afsat 5 mio. kr. til etablering af en skaterbane. 

 

Det følger af den politiske aftale, at skaterbanen om muligt også skal kunne anvendes som et LAR-projekt. Desuden at skaterbanens udformning og placering skal forelægges til politisk drøftelse.

 

Administrationen har foretaget en overordnet screening af potentielle arealer (Areal A-L). På baggrund af screeningen foreslår administrationen, at der arbejdes videre med en løsning, hvor skaterbanen placeres på et af fem følgende arealer: A) Avedøre Stationsby - Brandtomt efter Børnehuset Enghøj, B) Bag Frydenhøjhallen C) Gungehusskolen ved HBC-Hallen, E) Hvidovre Stadion - Hjørnet af Hvidovrevej og Sollentuna Allé eller L) Ved Avedøre Stadion. Forslagene er ikke opstillet i prioriteret rækkefølge.

 

Kommunalbestyrelsen skal godkende en prioriteret rækkefølge for placeringen af skaterbanen. Der skal prioriteres mellem A, B, C, E og L. Desuden skal Kommunalbestyrelsen give anlægsbevilling på 5 mio. kr.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende en prioriteret rækkefølge for placeringen af skaterbanen. Der skal prioriteres mellem A, B, C, E og L:  

 

-         A: Avedøre Stationsby - Brandtomt efter Børnehuset Enghøj

-         B: Bag Frydenhøjhallen

-         C: Gungehusskolen ved HBC-Hallen

-         E: Hvidovre Stadion – Hjørnet af Hvidovrevej og Sollentuna Allé

-         L: Ved Avedøre Stadion

 

 

 1. at give anlægsbevilling på 5 mio. kr.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-03-2021

Ad 1.

GruppeO fremsætter ændringsforslag om, at sagen udsættes en måned og at en placering ved Rebæk Søpark undersøges.

For: GruppeO.

Imod: GruppeA og F.

Ændringsforslaget bortfalder.

 

GruppeA og F anbefaler placering A: Avedøre Stationsby godkendt.

For: GruppeA og F.

Imod: GruppeO under henvisning til eget ændringsforslag.

 

Placering A ved Avedøre Stationsby anbefales godkendt.

 

Resten af forslagene til placeringerne bortfalder.

 

Ad 2. Anbefales godkendt af GruppeA og F.

GruppeO afventer stillingtagen fra Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-03-2021

Gruppe O fremsatte ændringsforslag om, at sagen udsættes en måned og at en placering ved Rebæk Søpark undersøges.

 

For: Gruppe O.

Imod: Gruppe A, F, V, Liste H og Steen Ørskov Larsen (UP).

 

Ændringsforslaget blev ikke godkendt.

 

Ad 1. Prioriteret rækkefølge – Forslag A

 

For: Gruppe A, F og Liste H.

Imod: Gruppe V og O med henvisning til eget forslag.

 

Steen Ørskov Larsen (UP) afventer kommunalbestyrelsen.

 

Forslag A (Avedøre Stationsby) anbefales godkendt.

 

Ad 2.

For: Gruppe A, F og Liste H.

 

Gruppe O, V og Steen Ørskov Larsen (UP) afventer kommunalbestyrelsen.

 

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2021

Ad 1.

Gruppe O fremsatte ændringsforslag om, at sagen udsættes en måned og at en placering ved Rebæk Søpark undersøges.

 

For: Gruppe O.

Imod: Gruppe A, F, V, Ø og Steen Ørskov (UP)

 

Ændringsforslaget bortfaldet.

 

For: Gruppe A, F og Ø.

Imod: Gruppe O, V og Steen Ørskov (UP). Gruppe O under henvisning til eget forslag.

 

Kultur- og Fritidsudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets indstillinger af forslag A (Avedøre Stationsby) anbefales godkendt.

 

Ad 2.

For: Gruppe A, F og Ø.

Imod: Steen Ørskov (UP).

 

Gruppe O og V afventer Kommunalbestyrelsen.

 

Kultur- og Fritidsudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Der er i budget 2021 afsat 5 mio. kr. til etablering af en skaterbane.

 

Det følger af den politiske aftale, at skaterbanen om muligt også skal kunne anvendes som et LAR-projekt. Desuden at skaterbanens udformning og placering skal forelægges til politisk drøftelse.

 

Målgruppe:

Den primære målgruppe for skaterbanen er unge i alderen 12-17 år, der står på skateboard.

 

Størrelse og udformning:

Administrationen forventer, at skaterbanen bliver ca. 1.000 m2 stor og skal designes i fuldstøbt beton med indbyggede ramper og nedgravede bowls (skålformede fordybninger).

 

LAR-projekt:

De dybe bassiner vil eventuelt kunne anvendes til forsinkelse af skybrudsvand. Det kan dog først ved selve detailprojekteringen fastlægges, om arealet er egnet til opsamling af skybrudsvand.

 

Administrationen har været i dialog med HOFOR om mulighederne for et samarbejde og eventuel medfinansiering. HOFOR kan først vurdere om det har interesse for dem, når de kender skaterbanens placering.

 

Screening af potentielle arealer A – L (Bilag 1):

For at finde den bedst mulige placering, har administrationen, jf. bilag 1, foretaget en overordnet screening af potentielle arealer. Alle screenede arealer er ejet af Hvidovre Kommune, undtagen en enkelt grund ved HBC-Hallen.

 

Arealerne er vurderet ud fra følgende kriterier:

 

 • Skaterbanen må helst ikke ligge tæt på beboelse ellers skal der indtænkes løsninger til at dæmpe støjen fra skaterbanens brugere.

 

 • Skaterbanen må helst ikke ligge gemt. Børn og unge skal følge sig trygge, når de opholder sig alene eller i grupper på banen – også om aftenen.

 

 • Det skal helst være let at komme hen til skaterbanen via stier og god offentlig transport.

 

 • Placeringen bør ligge i nærheden af steder, hvor unge i forvejen færdes, f.eks. ved skoler, SFO´er og klubber. Det vil desuden være en fordel, hvis skaterbanen kan supplere idrætsanlæg og omvendt.

 

 • Om placeringen forudsætter en ny lokalplan.

 

 

Administrationens foreslåede placeringer:

På baggrund af screeningen vurderer administrationen, at der kan arbejdes videre med nedenstående fire arealer. Ingen af placeringerne kræver, jf. bilag 2, umiddelbart en ny lokalplan. Der er dog endnu ikke undersøgt planforhold for areal L: Ved Avedøre Stadion.

 

A)   Avedøre Stationsby - Brandtomt efter Børnehuset Enghøj

Arealet er ca. 2.000 m2 stort. Størstedelen af arealet er en brandtomt efter den tidligere pavillonbebyggelse, der husede Børnehuset Enghøj. Fotos af arealet kan ses på bilag 1., side 2-3.

 

Fordele:

-         Ligger tæt på Ungdomsskolen, børne- og fritidsinstitutioner og idrætsfaciliteter, herunder Avedøre Idrætsanlæg.

-         Skaterbanen kan blive et samlingspunkt for børn og unge i Avedøre, da det ligger midt i Avedøre stationsby.

-         Gode offentlige transportmuligheder (1A og Avedøre Station)

-         Ligger langt fra beboelse.

-         Kan evt. understøtte boligsocialt arbejde i Avedøre.

 

 

B)   Bag Frydenhøjhallen

Arealet er ca. 1000 m2. Det er asfalteret og anvendes til basketball. Fotos af arealet kan ses på bilag 1., side 4-5.

 

Fordele:

-          Ligger ved Frydenhøjenstien, Frydenhøjhallen og Frydenhøjskolen, hvor der dagligt færdes mange mennesker. Frydenhøjenstien har desuden forbindelse til Avedøre skole.

-          Forholdsvis god offentlig transport (200S på Gammel Køge Landevej, Avedøre Station). 

-          Stor parkeringsplads i nærheden.

-          Græsarealet uden om asfaltarealet kan eventuelt inddrages i udformningen.

 

Ulemper:

-          Der ligger et boligområde mod syd, ca. 30-35 meter væk fra arealet.

-          Arealet ligger lidt gemt, men der vil formentlig kunne åbnes op ud til Frydenhøjstien ved at fjerne beplantningen.

 

 

C)    Gungehusskolen ved HBC-Hallen

Arealet er ca. 1.250 m2 stort. Det ligger på Gungehusskole og består af en multibane og et område med legeredskaber. Fotos af arealet kan ses på bilag 1., side 6 -7.

 

Fordele:

-         Ligger tæt Gungehusskolen, hvor der dagligt færdes mange mennesker. Desuden ligger HBC-Hallen og et fitnesscenter lige i nærheden.

-         Arealet ligger tæt på steder, hvor de unge samles i dag (Rosenhøj, Sønderkær og Kometen).

-         Ligger langt fra beboelse.

 

Ulemper:

-         Ligger meget gemt og kan ikke ses udefra vejen.

-         Ligger i et industrikvarter.

-         Der skal findes en anden placering til de eksisterende legeredskaber og multibane.

-         Stiforbindelserne er mindre gode.

-         Der er begrænset parkeringsmulighed i området.

 

E)    Hvidovre Stadion – Hjørnet af Hvidovrevej og Sollentuna Allé

Arealet er ca. 850 m2 stort. Det anvendes ved kampe til cykel- og bilparkering samt TV- vogne under Tv-transmitterede kampe. Desuden anvendes arealet i forbindelse med tømning af skrald.

 

Fordele:

-         Ligger centralt placeret ved Hvidovre Stadion og Dansborgskolen.

-         Tæt på offentlig transport.

-         Synlig og central placering.

-         Få beboere, der kan generes af eventuel støj.

-         Lokale skatere peger på denne placering som ideel.

-         En skaterbane ligger inden for den planlagte anvendelse jf. kommuneplanen.

 

Ulemper:

-         Stadion bruger arealet i forbindelse med kampe og tilkørselsforhold for skraldebilerne. Desuden er der planlagt nyt renovations- og billetområde på arealet. Sidst nævnte er et krav fra DBU.

-         Arealet er umiddelbart ikke stort nok til en stor skaterbane.

 

 

 

L)    Ved Avedøre Stadion

Arealet ligger tæt ved Avedøreslette, Avedørelejen og det planlagt boligområde på Byvej. Planforholdsbestemmelser er endnu ikke undersøgt. Luftfoto af arealet kan ses på bilag 1, side 16-17.

 

Fordele:

-         Placeringen vil ikke genere de omkringboende med støj.

-         Skaterbanen kan indgå i sammenhæng med andre idrætsfaciliteter såsom at supplere en eventuel pumptrackbane.

-         Ligger i gåafstand fra Avedørelejeren og det nye planlagte boligområde på Byvej.

-         Familier kan kombinere udflugt til skaterbane med udflugt til rekreative grønne områder.

-         Der er planlagt busbetjening af Byvej fra 2022.

-         Mulighed for parkeringsplads.

 

Ulemper:

-         Langt fra en station.

-         Jorden kan være forurenet.

 

 

Interne høringer:

Placering A, B og C har været i intern høring hos Hvidovre Ungdomsskole, Frydenhøjskolen og Gungehusskolen.

 

Hvidovre Ungdomsskole vurderer, jf. bilag 3, at placeringen i Stationsbyen er rigtig god i forhold til deres aktiviteter. De forventer, at kunne benytte faciliteterne i deres undervisning. Desuden gør skolen opmærksom på, at den type anlæg er særlig udsat for et stort slid, og at de ikke ønsker at skulle bruge midler på at drifte eller føre tilsyn med faciliteten.

 

Frydenhøjskolen vurderer, jf. bilag 4, at placeringen bag Frydenhøjhallen kan medføre støjgener for naboerne, at skaterbane ligger noget afsides og at den eventuelt kan lægge op til uheldige aktiviteter. Rydning af buskene ud mod Frydenhøjstien mener skolen ikke vil gøre den store forskel. Frydenhøjskolen ønsker hellere en placering på brandtomten i Avedøre Stationsby med nærhed til deres klub, der har åbent til kl. 22.00. 

 

Gungehusskolen vurderer, at placeringen i forhold til skolen ligger godt. De har ikke haft yderligere bemærkninger.

 

Den videre proces:

Administrationen vil igangsætte forundersøgelser for Kommunalbestyrelsens førsteprioritet, herunder undersøgelse af om det vil give mening at indarbejde skybrudssikring i projektet, jordbundsanalyser, grundvandshøjder m.v. Herefter vil der sammen med brugergrupper blive afholdt workshop og udarbejdet et skitseforslag.

 

Kommunalbestyrelsen vil blive forlagt skitseforslaget og budget for afledt drift, når skaterbanen er detajlprojekteret.

 

Hvis det under forundersøgelserne viser sig, at Kommunalbestyrelsens førsteprioritet ikke kan gennemføres af tekniske årsager, vil administrationen opstarte forundersøgelser for udvalgets andenprioritet.

 

Anlæggelsen af skaterbanen kræver blandt andet en byggetilladelse, og at der fortages en VVM-screening med høring. Administrationen forventer, at skaterbanen bliver anlagt i 2022.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 21. september 2020 blev der indgået en politisk aftale mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF og Hvidovrelisten for 2021 og overslagsårene 2022-2024. I denne aftale indgår det, at der i 2021 afsættes 5. mio. kr.  til etablering af en skaterbane - om muligt gerne som et LAR-projekt. Udformning af projekt og placering skal forelægges til politisk drøftelse.

 

Den 6. oktober 2020 pkt. 3, godkendte Kommunalbestyrelsen budgettet for 2021. Der er i budgettet afsat 5 mio. kr. til etablering af en skaterbane.

Økonomiske konsekvenser

I investeringsoversigten for 2021-2024 fremgår det, at der er afsat 5 mio. kr. i 2021 til etablering af skaterbanen.

 

Der skal gives anlægsbevilling på 5 mio. kr.

 

Administrationen vil i forbindelse med den endelige godkendelsessag søge om midler til afledt drift for 2022 og frem.

Retsgrundlag

Efter kommunalfuldmagtsreglerne kan kommunerne etablere og drive idrætsanlæg, som f.eks. skaterbaner.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen konsekvenser

Sundhedsmæssige konsekvenser

Anlæggelse af en skaterbane vil øge de unges muligheder for en fysisk aktiv fritid, hvilket vil have stor betydning for de unges fysiske sundhed og mentale sundhed. Bland andet ved placeringen i byens rum, hvor der er let adgang og ved, at skaterbanen kan støtte op om fællesskaber.

Miljømæssige konsekvenser

Det skal undersøges om skaterbanen eventuelt kan anvendes som et LAR-anlæg til skybrudsvand.

Bilag

 1. Screening af arealer til skaterbane, udarbejdet af Center for Trafik og Ejendomme, dateret den 18. januar 2021 (pdf)
 2. Vurdering af planforhold for undersøgte lokaliteter til skaterbane, udarbejdet af Center for Plan og Miljø, dateret 15. januar 2021 (pdf)
 3. Udtalelse fra Hvidovre Ungdomsskole vedrørende placering af skaterbane i Avedøre Stationsby, dateret 22. januar 2021 (pdf)
 4. Udtalelse fra Frydenhøjskolen vedrørende placering af skaterbane bag Frydenhøjhallen, dateret 20. januar 2021 (pdf)

20. Beslutning - anlægsbevilling til skolerne, håndværk - og designlokaler

Beslutningstema

Skolernes håndværk- og designlokaler ønskes renoveret som følge af ændrede behov for indretning og placering, krav om skærpet opsyn samt nye krav til fagets undervisning og afholdelse af prøver.

 

Kommunalbestyrelsen skal give anlægsbevilling fra det afsatte budget i 2021 til ombygning af skolernes håndværk- og designlokaler.

Indstilling

Direktørerne indstiller til Teknik- og Miljøudvalget og Børne-og Uddannelsesudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende frigivelse af anlægssum på 2,67 mio. kr., disponeret til ombygninger i 2021

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-03-2021

Anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-03-2021

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2021

Børne- og Uddannelsesudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Skolernes håndværk- og designlokaler ønskes renoveret som følge af ændrede behov til indretning og placering, grundet krav om skærpet opsyn samt nye krav til fagets undervisning og afholdelse af prøver.

 

Faget håndværk og design blev indført i 2016 som valgfag gældende fra 7. klassetrin.

Faget erstatter fagene håndarbejde og sløjd og har fokus på entreprenørskab og innovative processer. Fra 2016 stillede faget nye krav til indretning og placeringen af lokalerne samt et krav om skærpet opsyn.

 

I lov nr. 209 af den 5. marts 2019 (ændring af folkeskoleloven) blev det vedtaget, at kravet om, at eleven ved afslutningen af undervisningen på 8. klassetrin skal aflægge prøve i valgfaget, som noget nyt også skulle gælde for håndværk og design.

 

Dette stiller nu presserende krav til rammerne, hvor flere elever skal undervises og de ældste elever skal til prøve i faget.

 

Særligt tre parametre er ifølge loven væsentlige at forholde sig til i forbindelse med indførelse af håndværk og design som prøvefag; disse er af didaktisk, sikkerhedsmæssig og

arbejdsmiljømæssig karakter.

 

Skolerne er udfordret af, at lokalerne til håndværk og design bærer præg af, at være traditionelle faglokaler med traditionel indretning, typisk de gamle håndarbejds- og sløjdlokaler. På flere af skolerne er lokalerne placeret langt fra hinanden og er i sig selv ikke tidssvarende.

Politiske beslutninger og aftaler

Budgettet til skolernes håndværk-og designlokaler blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i budgetvedtagelsen den 6. oktober 2020.

 

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet er der afsat 2,67 mio. kr. i 2021 på projekt 3460 Skoler, Håndværk- og designlokaler og der søges om en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløbet.

 

Projektet kan medføre øgede driftsudgifter til øget elforbrug, hvis der etableres mere

ventilation/procesudsug. Dette kan først opgøres i forbindelse med projektering af projektet.

Retsgrundlag

Efter kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, er bevillingsmyndigheden hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling

Regulativ for økonomistyring Hvidovre Kommune, Bilag 1, pkt. 1. 3.

Høring

Der er ikke høringspligt i sagen.


21. Beslutning - Deltagelse i EU LIFE IP-projektet "Circular Economy (CE) beyond Waste"

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har mulighed for at deltage i EU's LIFE IP program i projektet "Circular Economy Beyond Waste" i samarbejde med Miljøstyrelsen, en række andre kommuner, affaldsselskaber m.fl. med Region Midtjylland som projektleder.

 

Projektets formål er at igangsætte aktiviteter, der understøtter gennemførelsen af Handlingsplan for Cirkulær Økonomi, National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032.

 

Projektet forløber over 8 år i perioden 2022-2029, hvoraf Hvidovre Kommunes aktivperiode i projektet forventes at ligge i 2022-2023. Hvidovre Kommune skal deltage med et budget på 360.000 kr. og modtager samtidig tilskud på op mod 538.000 kr. til gennemførelse af 2 af projektets 7 delprojekter: 1. Acceleration af cirkulær økonomi på virksomhederne og 2. Cirkulær materialestafet. Derudover er der mulighed for deltagelse i vidensopbyggende og projektudviklende fællesaktiviteter som seminarer, netværk m.m.

 

Kommunalbestyrelsen skal beslutte om Hvidovre Kommune skal deltage i de 2 delprojekter.

Projektet ligger indenfor rammerne af DK2020 og bidrager til en klimareduktion i Hvidovre

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

 1. at godkende, at Hvidovre Kommune deltager som partner i EU LIFE IP-projektet "Circular Economy (CE) Beyond Waste" ved at deltage som projektdeltagere i 2 aktioner. Kommunen skal bidrage med en medfinansiering på op til 360.000 kr. Der forventes et EU-tilskud på op mod 538.000 kr.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-03-2021

For: Gruppe A, F, V, Liste H og Steen Ørskov Larsen (UP).

 

Gruppe O afventer kommunalbestyrelsen.

 

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2021

For: Gruppe A, F, V, Ø og Steen Ørskov (UP).

 

Gruppe O afventer Kommunalbestyrelsen.

 

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Hvidovre Kommune har mulighed for at indgå som partner i en ansøgning til EU's LIFE IP-program med projektet "Circular Economy (CE) Beyond Waste". LIFE er EU's miljø- og klimaprogram, og IP (Integrerede Projekter) har fokus på at implementere nogle af EU's centrale miljøforordninger som vil være direkte gældende i dansk lov.

 

Projektet søges finansieret gennem EU LIFE IP-program med ansøgningsfrist den 25. marts 2021. Projektet kommer til at løbe i 8 år fra 2022-2029. Projektet har et forventet samlet budget på i omegnen af 138 mio. kr., hvoraf ca. 80 mio. kr. er EU-tilskud (60%) og de resterende midler (40%) er medfinansiering fra partnerne.

 

I projektet er der fokus på at accelerere omstillingen til en cirkulær økonomi, hvor ressourcer og materialer forbliver i kredsløb med den højest mulige værdi, længst muligt, i stedet for at ende som affald. Det vil bidrage væsentligt til udviklingen hen mod et CO2-neutralt samfund, da 45 % af de globale CO2-udledninger skyldes materialeforbrug. Dette er i forlængelse af Hvidovre Kommunes deltagelse i arbejdet med at udarbejde Klimaplaner (DK 2020)

 

 

Der er i projektet fokus på at arbejde med mere forebyggelse og øget genbrug og genanvendelse. Der arbejdes derfor med bl.a. cirkulære indkøb/udbud, borgerinddragelse, nye forretningsmodeller og jobskabelse. Det sker inden for materialestrømmene generel genbrug, tekstiler, plast, byggematerialer, komposit, kartoner, elektronik og biomasse.

 

Med LIFE IP-projektet accelereres arbejdet med at implementere den nationale affaldsplan og dermed sikre en bæredygtig udvikling Hvidovre.

 

Projektet giver kommuner og affaldsselskaber mulighed for at opbygge viden og udvikle innovations- og demonstrationsprojekter.

 

Ansøgningsproces og finansiering

EU har i oktober 2020 godkendt et ti-siders "konceptnotat", som giver partnerskabet ret til at udarbejde den endelige EU-ansøgning. EU-ansøgningen har frist den 25. marts 2021, og

godkendes ansøgningen, forventes projektet at få opstart primo 2022.

 

Regionerne vil varetage projektledelsen og administrationen af projektet, ligesom de skal varetage konkrete aktiviteter i LIFE IP-projektet i forhold til viden- og kompetenceudvikling hos partnerne, netværksdannelse, fondsansøgninger, kommunikation m.v.

 

De enkelte partnere, herunder Hvidovre Kommune, skal selv finansiere deltagelsen i  delprojekter.

 

Hvidovre Kommune, Center for Plan og Miljø vil deltage i 2 delprojekter, der skal støtte kommunens egen affaldsplan. Det drejer sig om:

 

1. Acceleration af cirkulær økonomi på virksomheder hvor Frederiksberg Kommune er Lead, og Hvidovre, Albertslund, Rudersdal, Bornholms Regionskommuner og BOFA er projektdeltagere

 

2. Cirkulær materialestafet, der har fokus på værktøj til byggeaffald – genbrug og genanvendelse, hvor Københavns Kommune er Lead og Hvidovre og Bornholms Regionskommuner er projektdeltagere.

 

Derudover vil der være en række kommuner, der har meldt sig til at følge projektet undervejs.

 

Deltagelse i LIFE IP-projektet er en unik mulighed for at sikre opbakning til gennemførelse af Hvidovre Kommunes egen affaldsplan i de kommende år. Dels tilføres økonomiske midler og dels opnås ny viden og læring på en række områder, der bliver centrale for os i de kommende år set i lyset af bl.a. Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fra 2020 samt den kommende nationale affaldsplan.

 

Ideen bag projektet er, at kommuner og affaldsselskaber via deltagelse i projektet tilføres EU-midler til at implementere den nationale affaldsplan og de kommunale affaldsplaner på en måde, der bidrager mest muligt til den cirkulære omstilling

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

EU LIFE IP-projektet om den cirkulære økonomi giver mulighed for at Hvidovre Kommune kan få støttet aktiviteter vedrørende affald og cirkulær økonomi med op til 60 pct. af det samlede budget. Hvidovre Kommune skal i forvejen gennemføre en række aktiviteter, som falder inden for EU-projektet. Hvidovre Kommunes egenfinansiering vil derfor bestå af aktiviteter, som allerede skal gennemføres inden for den bestående ramme. Skulle vores ansøgning blive godkendt, vil vi kunne udvide vores aktiviteter svarende til det tilskud vi modtager. Det vil give mulighed for en bedre varetagelse af vores rolle i forhold til klima- og bæredygtighedsdagsordenen, herunder DK2020.

 

Projektet forløber over 8 år i perioden 2022-2029, hvoraf Hvidovre Kommunes aktivperiode i projektet forventes at ligge i 2022-2023. Hvidovre Kommuneskal deltage med et budget på 360.000 kr. til finansiering af 2 medarbejdere i sammenlagt 175 dage fordelt over 2 år og modtager samtidig tilskud på op mod 538.000 kr.

 

Udgifter og indtægter afholdes inden for Plan- og Miljøs driftsbudget.

 

Retsgrundlag

Hvidovre Kommune skal i henhold til affaldsbekendtgørelsen § 14, stk. 1, jf. bekendtgørelse  nr. 2159 af 9. december 2020, udarbejde og vedtage en 12-årig kommunal plan for håndtering af affald. Affaldsplanen skal revideres mindst hvert 6. år, og kommunen skal i 2021-2022 revidere planen. Deltagelse i LIFE IP projektet forventes at få betydning for kommunens revision af affaldsplanen.

 

LIFE IP projektet "CE Beyond Waste" vil bidrage til at gennemføre den kommende nationale affaldsplan ("Handlingsplan for cirkulær økonomi, National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032"), som er i høring indtil den 9. februar 2021.

 

Efter kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019,

er bevillingsmyndigheden hos kommunalbestyrelsen, og foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Two-pager LIFE IP (pdf)
 2. Life IP CN Circular Economy Beyond Waste (pdf)
 3. Cirkulær økonomi præsentation (pdf)

22. Beslutning - Tidsplan og proces for klimaplan - Klimapartnerskabet DK2020

Beslutningstema

Den 27. oktober 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen, at Hvidovre Kommunes skulle ansøge om at deltage i klimapartnerskabet DK2020, for at udarbejde en klimaplan for reduktion af CO2 og tilpasning til klimaforandringerne - nu og i fremtiden. Den 19. november blev det offentliggjort, at Hvidovre Kommune er en af de 46 nye kommuner, der kommer med i partnerskabet. 

Med deltagelsen forpligter Hvidovre Kommune sig til at lave en klimaplan med en ambitiøs målsætning om at blive CO2-neutral i 2050 og sørge for en klimatilpasning, der beskytter borgerne mod oversvømmelse. 

 

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 9. marts 2020 en tidsplan og temaerne for en bæredygtig energi- og klimahandlingsplan for Hvidovre Kommune. To dage senere lukkede landet ned pga. situationen med coronavirus, de planlagte workshops for borgere og virksomheder blev aflyst og arbejdet med handlingsplanen blev derfor udsat. Energi- og Klimahandlingsplanen indgår som en del af i DK2020 arbejdet. 

 

Kommunalbestyrelsen skal godkende den overordnede tidsplan for udarbejdelse af DK2020 klimaplanen. 
Kommunalbestyrelsen skal desuden godkende temaerne for klimaplanen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende den overordnede tidsplan for arbejdet med DK2020 klimaplan.
 2. at godkende temaerne for handlingsplanen.
 3. at godkende planen for involvering af borgere og virksomheder

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-03-2021

Ad 1.-3. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2021

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dagsordenspunktet.
 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. oktober 2020 Hvidovre Kommunes ansøgning om deltagelse i klimapartnerskabet DK2020, og d. 19. november blev det offentliggjort, at Hvidovre Kommune er kommet med i partnerskabet.

Med deltagelsen forpligter Hvidovre Kommune sig til at lave en klimaplan, der lever op til Paris-aftalen, dvs. at blive CO2-neutral i 2050 og at sørge for en klimatilpasning, der i tilstrækkeliggrad beskytter borgerne mod oversvømmelse.

 

Klimaplanen skal altså indeholde tiltag for både reduktion af CO2 og beskyttelse mod klimaforandringer, både oversvømmelser fra skybrud og stormflod, som vi allerede har oplevet i Hvidovre, og dem, der kommer i  fremtiden. Tiltagene vælges ud fra viden om Hvidovre Kommunes udfordringer og de mest effektive måder at løse dem på.

 

Målene for klimatilpasning af Hvidovre skal opstilles på baggrund af en velfunderet klimarisikovurdering i forlængelse af Hvidovre Kommunes eksisterende klimatilpasningsarbejde og i overensstemmelse med de scenarier som findes for nedbør og havvandsstigninger.

 

Hvidovres Klimaplan skal også have en ambitiøs målsætning om at være CO2-neutral i 2050. Det betyder, at der er balance mellem CO2-udledningen, og hvor meget CO2 der bliver optaget i træer, jordbund, søer og hav. 

 

Nedenfor beskrives grundlæggende elementer, som er vigtige i forhold til at nå i mål med en klimaplan for Hvidovre, der er forankret hos borgere og virksomheder.

 

Metode: data og fremskrivninger

Der blev i 2018 udledt ca. 185.000 ton CO2 i Hvidovre Kommune. Fordelingen kan ses på Figur 1. Størstedelen af CO2-udledningen kommer fra virksomheder, borgere og transport.

image001

Figur 1: CO2-udledningen i 2018 fordelt på kilder.

I klimaplanen skal der udarbejdes en tidslinje, der viser udledningen af CO2, hvis der ikke tages nogle initiativer (referencen). Der skal også udarbejdes en tidslinje for reduktionen af CO2 (reduktionssti). Den skal vise effekten af de forskellige tiltag, som besluttes politisk. På denne måde kan det illustreres, hvor meget der mangler (mankoen), før kommunen er CO2-neutral i 2050.

 

For klimatilpasningsområdet skal der laves en fuldstændig klimarisikovurdering, der omfatter alle kommunens nuværende og fremtidige klimarisici. Her indgår blandt andet stormflodssamarbejdet med såvel København som med kommunerne i Strandparken, den kommende skybrudsplan og en revideret klimatilpasningsstrategi.

 

Overordnede temaer

Figur 1 viser, at de største kilder til CO2 er elforbrug (45%), transport (25%) og varme (21%). Sammen med medarbejdere fra de relevante områder er der udarbejdet følgende forslag til temaer:

 

Tema

Emner – eksempler på tiltag

Transport

 • Cyklister - Cykelby Hvidovre, supercykelstier
 • Elbiler – opsætning af ladestandere
 • Offentlig transport – hurtigbus, park-n-ride
 • Varelevering – fra diesel til el

Bygninger

 • Bæredygtigt byggeri
 • Varme – Grøn fjernvarme til alle bygninger
 • Overskudsvarme ind i fjernvarmen
 • Isolering – Energitjek til boliger

El-forbrug

 • Belysning
 • Gadebelysning
 • Køling
 • Stand-by strøm, husk at slukke
 • Skøjtehal
 • Svømmehaller

Cirkulær økonomi

 • Byttemarkeder
 • Genbrugspladser
 • Grønne indkøb

Mad og madspild

 • Klimavenlige måltider – skoler, institutioner og ældre
 • Affaldsplan

Klimatilpasning

 • Afledning- og forsinkelse af skybrudsvand
 • Sikring mod stormflod og oversvømmelser
 • Genanvendelse af regnvand
 • Særlig kloak til regnvand (separering)

 

Tidsplan

Klimaplanen skal være politisk godkendt inden sommerferien 2022.

Derfor foreslår administrationen følgende overordnede tidsplan:

 

C:\Users\cxv\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.MSO\36BD03B6.tmp
 

Den overordnede tidsplan suppleres med en særlig tidsplan for inddragelse og politiske proces.

 

Tidspunkt 

Aktivitet 

Indhold 

Marts - maj 2021

Input fra virksomheder, borgere, forsyning, institutioner m.fl. 

Forslagene bliver meldt ind både digitalt og evt. ved workshops (fysisk eller digitalt) for passende temaer.

Juni 2021 

7.6 

14.6 

29.6 

Politisk behandling 

Teknik- og Miljøudvalget 

Økonomiudvalget 

Kommunalbestyrelse 

Kommunikations- og presseplan 

Plan for inddragelse 

Klimarisikovurdering 

Fremlæggelse af baggrundsdata

Fremtidens CO2-udledning 

Juni – september 2021

Kvalificering af input fra borgere og virksomheder

Effekten af forslagene bliver vurderet, og de mest effektive vil komme med i et bruttokatalog over muligheder. 

August - september 2021 

Dialog med virksomheder, borgere, forsyning, institutioner m.fl. 

Dialog om mulige tiltag.

Skal sikre bredt ejerskab.

September - december 2021 

Politiske temamøder 

Relevante fagudvalg 

Drøftelse af temaerne:

 • Transport
 • Bygninger
 • Cirkulær økonomi
 • El-forbrug
 • Mad og madspild
 • Klimatilpasning 

Første kvartal 2022 

Politisk behandling 

Teknik- og Miljøudvalget 

Økonomiudvalget 

Kommunalbestyrelse 

 

Prioritering af indhold i klimaplan på baggrund af temadrøftelser, input fra virksomheder og borgere. Tilretning af scenarier/tiltag.  

Juni 2022 

Politisk behandling 

Teknik- og Miljøudvalget 

Økonomiudvalget 

Kommunalbestyrelse 

 

Godkendelse af Klimaplan 

 

Involvering af borgere, virksomheder og andre interessenter

Næsten 90% CO2-udledningen kommer fra borgere og virksomheder og deres transport, og de ejer samtidig størstedelen af arealerne i kommunen. Både borgere og virksomheder skal derfor bidrage, hvis målene for både CO2-reduktion og klimatilpasning skal nås.

 

Der opleves stort engagement hos virksomhederne for reduktion af CO2 og klimatilpasning – senest den 28. januar ved et digitalt møde om den nye lokalplan for Avedøre Holme, hvor virksomhederne interesseret spurgte til cykelstier, ladestandere, overskudsvarme i fjernvarmen og solceller på tagene.

 

Også borgerne viser stor interesse. Til et digitalt informationsmøde den 5. november 2020 om udskiftning af olie- og gasfyr blev mødet i løbet af få dage fyldt om med 100 interesserede borgere og et ekstra møde blev i løbet af få timer fyldt op med yderligere 100. De borgere, der efterfølgende henvendte sig, fik optagelsen af mødet tilsendt.

 

Kommunens indsats skal i høj grad understøtte de forandringer, der skal ske hos borgere og virksomheder. Administrationen vil derfor facilitere at borgere, virksomheder og andre interessenter, f.eks. forsyningsvirksomheder og kommunens drift kommer med input til de tiltag, der skal indgå i klimaplanen.  

Politiske beslutninger og aftaler

Tilslutning til partnerskabet DK2020 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2020, punkt 17.

 

Beslutning om servicemål for vand på terræn ved skybrud er godkendt i Teknik- og Miljøudvalget den 5. oktober 2020. 

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 6. oktober 2020, punkt 3, Budgetforslag for 2021 med tilhørende aftale om 5 mio. kr. årligt til et klimarobust Hvidovre – Klimatilpasning og CO2 målsætning. 

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. januar 2020, punkt 11, igangsætning af modningsprojektet ”Når vandet kommer” sammen med Københavns Kommune. 

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. oktober 2019, punkt 3, anlægsbevilling på 8 mio. kr. til projekt 0277 Kystsikring, Stormflodsport med krav om godkendelse af arbejdet i Kommunalbestyrelsen inden igangsættelse.

 

Strategisk energiplan for Hvidovre Kommune blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 28.

maj 2019, punkt 12.

 

Programledelse for klimatilpasning og stormflodssikring er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 26. september 2017, punkt 28. 

 

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. oktober 2016 ”Kommuneplan 2016”, som punkt 5. I kommuneplanen er det besluttet, at der skal laves konkrete handlingsplaner for håndtering af skybrudsregn med en prioritering af de områder, hvor der er størst risiko for oversvømmelser. Skybrudsplanen vil med de opdaterede risikokort og indsatsområder, være et vigtigt grundlag for denne prioritering. 

 

Tilslutning til Compact of Mayors, senere Global Covenant of Mayors, blev vedtaget af

Økonomiudvalget den 18. januar 2016, punkt 6.

 

Kommunalbestyrelsen vedtog Risikostyringsplan Køge Bugt 2015 – gældende til 2021 –på mødet den 27. oktober 2015, punkt 20.

 

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. november 2014 ”Hvidovre Kommunes Strategi for Klimatilpasning” som punkt 9. Strategien sætter mål for skybrudsikring i kommunen. 

Økonomiske konsekvenser

Der bliver finansieret to stillinger inden for Center for Plan og Miljøs ramme i 2021.

I forbindelse med fastlæggelse af budgettet for 2022 vil der være brug for, at de to stillinger bliver finansieret centralt

 

De øvrige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune vil blive præsenteret i forbindelse med udkastet til handlingsplan.

Retsgrundlag

Hvidovre Kommune er ikke pålagt at udarbejde en energi- og klimahandlingsplan.

Der henvises til de uskrevne kommunalfuldmagtsregler, hvorefter det i vidt omfang er et

lovligt kommunalt formål at støtte aktiviteter, der virker til fremme af klima- og miljøhensyn i

kommunen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser

Samlet er der tale om en betydelig klimapolitisk satsning, som vil medføre et mærkbart ressourcetræk på 2 årsværk i 2021 og 2022.

Sundhedsmæssige konsekvenser

De sundhedsmæssige konsekvenser vil blive præsenteret i forbindelse med udkastet til handlingsplan.

Miljømæssige konsekvenser

En klimaplan, der lever op til Paris-aftalen, vil få positive konsekvenser for miljøet og klimaet, da den vil give et fald i udledningen af CO2 og andre drivhusgasser og også have en effekt på luftforureningen. Dertil kommer, at klimatilpasning vil betyde reduceret risiko for sundhed og miljø ved at forebygge oversvømmelser.


23. Beslutning - Godkendelse af låneoptagelse indsamling København

Beslutningstema

Hvidovre Kommunalbestyrelse skal godkende I/S Amager Ressourcecenters (ARCs) lånoptagelse til etablering af indsamlingsfaciliteter på Kraftværksvej og Parkstien i Københavns kommune.

 

Ifølge ARCs vedtægt kræver al lånoptagelse og anden gældsstiftelse i ARC forudgående vedtagelse i samtlige interessenters kommunalbestyrelser.

 

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til optagelse af lån i ARC til indsamlingsfaciliteter i København.Anmodningen vedrører optagelse af lån på 190 mio. kr., heraf 160 mio. kr. vedrørende Kraftværksvej og30 mio. kr. vedrørende Parkstien.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

 

 1. at det godkendes, at ARC optager lån på 190 mio. kr. til etablering af indsamlingsfaciliteter vedrørende faciliteter i Københavns Kommune

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-03-2021

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2021

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet denne sagsfremstilling.

 

ARC planlægger en række investeringer for i alt 190 mio. kr., som ønskes lånefinansieret. ARCs optagelse aflån skal ifølge ARCs vedtægt § 11, stk. 5 godkendes i ARCs fem ejerkommuner. Det er alene låntagningen,der skal træffes beslutning om i ejerkommunerne. Det er selskabets bestyrelse, som beslutter at igangsætte

de enkelte projekter. På den baggrund skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til ARCs optagelse af lån.

 

Anmodning om godkendelse af lånoptagelse til etablering af indsamlingsfaciliteter vedrørende KøbenhavnsKommuneARC varetager i forlængelse af aftale mellem ejerkommunerne pr. 7. maj 2018 affaldsindsamlingen iKøbenhavns Kommune. Kompetenceoverdragelsen af opgaven skete pr. 1. januar 2019. ARC hjemtager

indsamlingen i takt med, at de nuværende kontrakter ophører. I den forbindelse etablerer ARCindsamlingsfaciliteter på henholdsvis Kraftværksvej og Parkstien i Københavns Kommune. Som led i aftalenom kompetenceoverdragelse skal Københavns Kommune dække udgifterne til affaldsindsamlingen ogderigennem også udgifter til anlægsprojektet. ARC har, jf. bilag 1, anmodet kommunerne om at godkende, at

ARC optager et lån på 190 mio. kr. til etablering af indsamlingsfaciliteter på Kraftværksvej og Parkstien iKøbenhavns Kommune. Københavns Kommunes betaling for ARCs varetagelse af opgaven fastsættes ioverensstemmelse med hvile-i-sig-selv-princippet, sådan at varetagelsen af opgaven er omkostningsneutralfor ARC og de øvrige ejerkommuner.

 

ARC har ved tidligere henvendelse den 20. april 2020 anmodet om en lignende godkendelse af låneoptagelsevedrørende 130 mio. kr. til Parkstien samt ladeinfrastruktur. Alle fem ejerkommuner godkendte anmodningen i

juni 2020. Nærværende anmodning supplerer den tidligere godkendelse, hvorved der i alt er anmodet om 320mio. kr. til etablering af indsamlingsfaciliteter. I forbindelse med den tidligere anmodning/godkendelsevurderede Bech-Bruun, at låneoptagelsen til finansiering af plads med garageanlæg til renovationsbiler ogmandskabsfaciliteter til brug for affaldsindsamling i Københavns Kommune vil være omfattet af

Politiske beslutninger og aftaler

Godkendelsen sker i henhold til § 11, stk. 5. vedtægten for I/S Amager Ressourcecenter.

Økonomiske konsekvenser

Lånoptaget hos ARC påvirker ikke Hvidovre Kommunes låneramme eller Hvidovre Kommunesdriftsøkonomi.

 

ARCs ejerkommuner hæfter for lånet på 190 mio.kr., jf. ARCs vedtægter § 6 stk. 2, efter

folkeregisterfolketallet pr. 1. januar det år, hvor forpligtelsen falder til betaling. Hvidovre Kommunes andelaf hæftelsen er dermed 8,3 pct. svarende til 15,8 mio.kr.

 

Den valgte fremgangsmåde vedrørende optagelse af lån har været normal praksis i forhold til alle ARCs lån.

 

Risikoen for at hæftelsen kommer til indfrielse vurderes som lav, da det kun vil være aktuelt i en situation,hvor Københavns Kommune ikke overholder sin aftalemæssige forpligtelse over for ARC

Retsgrundlag

Godkendelsen sker i henhold til § 11, stk. 5. vedtægten for I/S Amager Ressourcecenter, der er underlagt styrelseslovens bestemmelser om §60-selskaber.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne type sager.

Bilag

 1. Anmodning om godkendelse af lånoptagelse til etablering af indsamlingsfaciliteter vedrørende Københavns Kommune (pdf)

24. Beslutning - Opsætning af ladestandere til hjemmeplejens vognpark

Beslutningstema

Hvidovre Kommunes hjemmepleje står først for at implementere el-ladestandere.

 

Hjemmeplejen har i alt 21 el-køretøjer fordelt ved Strandmarkens Fritidscenter, ved Præstemoseskolen og ved Enghøjhuset. I 2021 opsættes 11 standere med 22 ladere fordelt på de tre lokationer. El-ladestanderne har en effekt på 22 kW pr. enhed, hvilket dækker det nuværende behov. Bevilling til projektet er givet i forbindelse med vedtagelse af budget 2021.

 

Udvalget skal beslutte at overføre midler fra Klimapuljen til Projekt Opsætning af el-ladestandere til hjemmeplejens vognpark.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at tage placering og etablering af de 21 parkeringspladser med tilhørende el-ladestandere til hjemmeplejens egen vognpark til efterretning

 

 1. at tage til efterretning, at der fra 2022 årligt afsættes 20.000 kr. til fremtidig drift- og vedligehold, inklusiv hærværk, til el-ladestanderne på Vej og Parks driftsbudget

 

 1. at beslutte en overførsel på 463.950 kr. fra Klimapuljen til udførelse af punkt 1

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-03-2021

Ad 1.-3.

 

For: Gruppe A, F, O, Liste H og Steen Ørskov Larsen (UP).

 

Gruppe V afventer kommunalbestyrelsen.

 

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2021

Sagen udsættes.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Ifølge budgetaftalen for 2021 skal flere bilister køre på strøm. Kommunens egne benzin- og dieseldrevne biler forventes over de næste par år at være blevet udskiftet til elbiler.

 

Den nuværende Ladestanderbekendtgørelse giver alene kommunen hjemmel til at opsætte el-ladestandere på kommunalt ejede parkeringspladser til brug for kommunens egen vognpark. Det betyder, at hverken ansatte eller øvrige borgere, for egen regning, må benytte sig af el-ladestanderne.

 

KL og Staten arbejder pt. på at få ændret denne begrænsning i bekendtgørelsen.

 

Kommunen har i dag 21 el-biler i hjemmeplejen, fordelt med 12 biler på Strandmarkens Fritidscenter, 6 biler på Præstemoseskolen og 3 biler i Enghøjhuset, hvor der skal placeres el-ladestandere. Se sagens bilag for placeringer.

 

Kommunen har modtaget et tilbud fra en lokal el-installatør om etablering og opsætning af el-ladestandere til udførelse i 2021 med henblik på, at kunne vurdere opgavens omfang. Opgaven vil efter Teknik- og miljøudvalgets behandling af sagen blive udbudt til flere firmaer.

 

Tilbuddet indeholder levering af i alt 11 el-ladestandere fra Clever, inkl. grave- og el-arbejder. Tilbuddet indeholdt desværre ikke oplysninger om tilslutningsbidraget fra SEAS til elnettet, dette udgør knapt 500.000 kr., derfor er der behov for at tilføre flere midler til etablering af el-ladestanderne. Midlerne foreslås tilført fra Klimapuljen, idet el-infrastruktur til Hjemmeplejens elbiler bidrager til reduktion af CO2-udledningen i kommunen.

 

I bilagsmaterialet er der også vist en mulig udvidelse af el-ladestanderne til brug for ansatte og øvrige borgere. Se bilag ”Ladestandere Strandmarkens Fritidscenter”, bilag ”Ladestandere Præstemoseskolen” og bilag ”Ladestandere Enghøjhusets hjemmepleje”.

 

Administrationen kan dog ikke anbefale udvidelsen af el-ladestanderne på nuværende tidspunkt, da det er usikkert om - og hvornår, lovgivningen bliver ændret, så ansatte og borgere må benytte el-ladestanderne for egen regning. Desuden vil den udbyggede udvidelse koste yderligere ca. 1.160.000 kr. I forbindelse med etableringen af el-ladestanderne til hjemmeplejen kan der anslået spares 30 – 50.000 kr. ved at forberede udvidelsen ved en samtidig etablering af elkabler i jorden. Dette vil dog koste yderligere ca. 360.000 kr. og disse penge vil være tabt, hvis lovgivningen ikke ændres.

Politiske beslutninger og aftaler

I henhold til politisk aftale af 27. oktober 2019, aftaltes det ”at arbejde hen imod en udskiftning af vores bilpark til elbiler, startende med hjemmeplejens biler”.

 

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 2021 den 6.oktober 2020, pkt. 3, er der bevilget 700.000 kr. til indkøb og opsætning af ladestandere til hjemmeplejens bilpark, samt en pulje på 1 mio. kr. til opsætning af ladestandere i Hvidovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til opsætning af el-ladestandere til hjemmeplejens vognpark afholdes af det afsatte budget på 700.000 kr., og restbeløbet på 463.950 kr. foreslås finansieret af Klimapuljen, idet el-ladestanderinfrastruktur til Hjemmeplejens elbiler reducerer CO2-udledningen.

 

Drift og vedligeholdelse inklusiv hærværk af el-ladestandere anslås til at udgøre 20.000 kr., der overføres til driftsbudgettet.

Retsgrundlag

”Efter § 3, stk 1 i bekendtgørelse nr.181 af den 5.marts 2020 om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger (ladestanderbekendtgørelsen)”, skal bestående bygninger med mere end 20 parkeringspladser, der ikke er beboelsesbygninger, have etableret mindst 1 ladestander i tilknytning til parkeringsanlægget senest den 1. januar 2025.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Ladestandere - Strandmarkens Fritidscenter (pdf)
 2. Ladestandere - Præstemoseskolen (pdf)
 3. Ladestandere - Enghøjhusets hjemmepleje (pdf)

25. Beslutning - Godkendelse af skybrudsplan

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har i Strategi for Klimatilpasning 2014 opsat en række mål for bl.a. håndtering af skybrud. En del af strategien består i at udarbejde en skybrudsplan for Hvidovre Kommune.

 

Skybrudsplanen indeholder opdaterede skybruds- og risikokort på baggrund af nye data. Planen beskriver overordnede virkemidler og tilgange for skybrudssikringen i Hvidovre. Den giver et samlet overblik, der viser ”regnvandets veje” når der kommer skybrud.

 

Skybrudsplanen er et værktøj, som skal sikre sammenhængende planlægning i kommunen af skybrudsløsninger. Den skal dermed understøtte at de reelle behov for skybrudssikring løses samtidig med at der sikres mest mulig skybrudssikring for pengene.

 

Ambitionsniveauet for skybrudssikring følger Strategi for Klimatilpasning 2014 og er tilpasset ny viden og serviceniveauer for bl.a. Harrestrup Å projektet.

 

Planen sendes i 4 ugers offentlig høring.

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende skybrudsplanen for Hvidovre
 2. at godkende, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af lokalplanen
 3. at godkende offentlig høring i 4 uger

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 08-03-2021

Ad 1.-3. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2021

Der udarbejdes en status for skybrudsarbejdet til Kommunalbestyrelsen.

 

Bygge- og Planudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Dagsordenspunktet er udarbejdet af Center for Plan og Miljø.

 

Skybrudsplanen fastsætter det politiske ambitionsniveau for sikringen mod skybrud og opstiller retningsgivende principper og prioriteter for arbejdet med skybrudssikring. Formålet med planen er at sikre en sammenhængende planlægning, hvor klimatilpasning integreres i den øvrige planlægning og udvikling i kommunen. Den skal samtidig danne baggrund for lokale planer og projekter. Der forventes at være en tidshorisont på omkring 30 år at gennemføre ambitionen i planen.

 

Det politiske ambitionsniveau, i forhold til servicemål for vand på terræn ved skybrud, siger, at Hvidovre skal sikres så der højest sker skader på grund af oversvømmelse ved skybrud én gang i løbet af 100 år i gennemsnit. Servicemålet gælder for hele kommunen. Der skelnes imellem eksisterende og ny bebyggelse. Eksisterende bebyggelse sikres 30 år frem, mens der ved nyt byggeri skal sikres 100 år frem. Dette ligger i forlængelse af tidligere ambitionsniveauer for skybrudssikring og ambitionsniveauet i Harrestrup Å projektet.

 

For at udvise økonomisk ansvarlighed er der behov for at udføre skybrudssikringen samtidig med andre projekter. Derfor skal områder, hvor der er størst risiko for oversvømmelse prioriteres. Det er også væsentligt, at arbejdet koordineres med andre gravearbejder f.eks. nye kloakker og ny vejbelægning. Det kan få økonomien til at hænge bedre sammen, så vi opnår mere klimatilpasning for de samme penge.

 

Der er derfor i Skybrudsplanen udarbejdet en liste over kriterier, der skal anvendes når der prioriteres mellem forskellige projekter. Listen indeholder de vigtigste kriterier, men der kan være andre, der lokalt kan finde anvendelse. De vigtigste kriterier for prioriteringen af skybrudssikringen er angivet nedenfor:

• Reduktion af risiko

• Synergi/samtidighed

• ”Lavthængende frugter” og omkostningseffektivitet

• Særlige områder

• Bæredygtighed og merværdier

 

I forbindelse med udarbejdelsen af skybrudplanen er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning (VVM). På baggrund af screeningen har administrationen vurderet, at skybrudsplanen ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet i lovens forstand. Screeningsafgørelsen skal offentliggøres med 4 ugers klagemulighed, efter at planen er politisk godkendt.

 

Skybrudsplanen indgår som en af rammerne for den kommende Klimaplan for Hvidovre Kommune (Dk2020). 

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. november 2014 ”Hvidovre Kommunes Strategi for Klimatilpasning” som punkt 9. Strategien sætter mål for skybrudsikring i kommunen.

 

Programledelse for klimatilpasning og stormflodssikring er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 26. september 2017, punkt 28.

 

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. oktober 2016 ”Kommuneplan 2016”, som punkt 5. I kommuneplanen er det besluttet, at der skal laves konkrete handlingsplaner for håndtering af skybrudsregn med en prioritering af de områder, hvor der er størst risiko for oversvømmelser. Skybrudsplanen vil med de opdaterede risikokort og indsatsområder, være et vigtigt grundlag for denne prioritering.

 

Beslutning om servicemål for vand på terræn ved skybrud er godkendt i Teknik- og Miljøudvalget den 5. oktober 2020, punkt 12.

 

Budgetaftalen for 2021 med tilhørende baggrundsnotater, Temaanalyse – Klimatilpasning i Hvidovre Kommune. 

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til den overordnede skybrudssikring forventes betalt af HOFOR gennem medfinansieringsordningen, det vil sige via vandafledningsbidraget. Grundejere er selv ansvarlige for skybrudssikring på egen grund. Hvidovre Kommune skal dermed selv skybrudssikre egne ejendomme, for at forebygge skader og dermed reducere omkostninger ved skybrud.

 

Økonomien vil blive konkretiseret i lokale planer som opsætter specifikke løsningsforslag, og afsætning af konkrete beløb sker i forbindelse med de specifikke projekter. De konkrete skybrudsløsninger vil tage udgangspunkt i økonomien der indgår i budgetaftalen, hvor der er afsat en pulje på 5 mio. kr. årligt til klimaformål.

Retsgrundlag

Kommunerne er i henhold til Aftale om kommunernes økonomi for 2013 mellem regeringen og KL forpligtet til at gennemføre en risikokortlægning og udarbejde klimatilpasningsplaner.


Skybrudsplanen vurderes desuden at være omfattet af VVM-loven (lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020), jf. lovens § 2, stk. 1, nr. 1. 

Høring

Der er høringspligt i denne sag ifm. screening om miljøvurdering af skybrudplanen, jf. § 32 i VVM-loven (Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020). Screeningsafgørelsen skal offentliggøres med 4 ugers klagemulighed, efter at Skybrudsplanen er politisk godkendt.

Miljømæssige konsekvenser

I forbindelse med udarbejdelse af skybrudsplanen, er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning efter Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020).

 

Administrationen har efter miljøvurderingslovens § 10 vurderet, at der ikke skal gennemføres

en miljøvurdering, jævnfør § 8, stk. 1 og 2.

 

Afgørelsen om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, har herefter været offentliggjort, jf. VVM-lovens § 33. Der har ved offentliggørelsen været angivet klagevejledning, jf. VVM-lovens § 48, stk. 3. Såfremt der efter udløbet af den 4-ugers klagefrist ikke er indkommet klager over kommunens afgørelse efter VVM-lovens § 10. 

 

På baggrund af screeningen har administrationen vurderet, at skybrudsplanens gennemførelse ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet i lovens forstand, og at der derfor ikke udarbejdes en fuld miljøvurdering efter miljøvurderingsloven.

Bilag

 1. Regnvandets veje, Skybrudsplan 2020, Hvidovre Kommune (pdf)

26. Eventuelt

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-03-2021

Anders Wolf Andresen (F) spurgte til, om der er kommet svar på henvendelse om nationale test. Det blev oplyst, at der endnu ikke er kommet svar.


27. Orientering - Henvendelser fra investorer

Lukket sag