Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Økonomiudvalget den 8. februar 2021

Mødefakta

Dato: Mandag den 8. februar 2021
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: via Teams og Sollentuna 2

Medlemmer

 • Anders Wolf Andresen (F)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Marianne Rosenkvist (Ø)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Steen Ørskov Larsen (UP)
 • Torben N. Rasmussen (V)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-02-2021

Mødet blev gennemført som videomøde, jf.§ 7 i bekendtgørelse nr. 1884 af 7. december 2020 om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd og i disses udvalg som led i håndtering af Coronavirussygdom (COVID-19).

 

Protokollen blev læst op ved mødets slutning og samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer tilsluttede sig dens ordlyd. Underskrift af beslutningsprotokollen undlades herefter i medfør af § 5 i bekendtgørelse nr. 1884 af 7. december 2020 om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd og i disses udvalg som led i håndtering af Coronavirussygdom (COVID-19).

 

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-02-2021

Ingen meddelelser.


3. Beslutning - Forhåndsgodkendelse af nybyggeri i Boligforeningen Hvidovrebo, afd. Vojensvej

Beslutningstema

Boligforeningen Hvidovrebo ønsker at bygge seks nye almene familieboliger oven på den blok, der brændte i afdelingen Vojensvej.

 

Da det er meget omkostningstungt og ressourcekrævende for boligforeningen at tilvejebringe den nødvendige dokumentation, gennemføre tiltag for at opfylde plangrundlaget og gennemføre de beboerdemokratiske processer ønsker Boligforeningen Hvidovrebo en forhåndsgodkendelse af projektet om at opføre seks nye almene familieboliger.

 

Hvis Økonomiudvalget forhåndsgodkender projektet, så vil Boligforeningen Hvidovrebo arbejde videre, så Kommunalbestyrelsen kan tage endelig stilling til projektet ved en skema A ansøgning efter almenboliglovens regler.

 

Det følger af styrelsesvedtægten for Hvidovre Kommune, at det almene boligområde hører under Økonomiudvalgets kompetence.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

 1. at godkende en forhåndsgodkendelse af nybyggeri efter brand i Boligforeningen Hvidovrebo, afdeling Vojensvej.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-02-2021

Økonomiudvalget gav forhåndsgodkendelse af nybyggeri efter brand i Boligforeningen Hvidovrebo, afdeling Vojensvej.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Boligforeningen Hvidovrebo, afdeling Vojensvej har anmodet Hvidovre Kommune om at forhåndsgodkende (vedlagt som bilag ”Ansøgning”), at når der gennemføres en gennemgribende renovering efter brand af en blok i afdelingen Vojensvej, bygges der samtidig en ekstra etage, så der kommer seks nye almene boliger i afdelingen (vedlagt som bilag ”Førsynsrapport”).

 

Der ønskes en forhåndsgodkendelse, fordi boligforeningen Hvidovrebo ikke ønsker at bruge uforholdsmæssig mange ressourcer på et projekt, der på et senere tidspunkt vil få afvist skema A, fordi Hvidovre Kommune ikke ønsker boligtypen eller har en anden arkitektonisk og byggeteknisk vision. Boligforeningen Hvidovrebo ønsker derfor kommunens holdning til, hvorvidt støtte til nybyggeriet er realistisk i projektets nuværende form eller med mindre tilretninger.

 

Baggrunden for deres ønske er, at den øverste etage af boligblokken i afdelingen udbrændte og at den øvrige bygning er medtaget efter branden, og derfor skal den genopføres før den igen kan benyttes til beboelse. Boligforeningen stod også over for at skulle renovere vinduer, døre og have nye køkkener, som afdelingen selv skulle finansiere. Ved at udføre nybyggeriet sammen med genopførelsen og renoveringen efter branden kan man reducere omkostningerne til nybyggeriet (vedlagt som bilag ”budget”).

 

De seks nye lejligheder vil blive på to værelser. Tanken er kun at etablere altangang til den nye 2. sal (mod øst), men at elevatortårn også vil kunne betjene 1. salen ud for de to lejligheder, den står overfor.

Altangang vil skygge en smule, men kun overfor de fire midterste lejligheder, da altangangen ikke har behov for at gå helt til bygningens ender. Det vil betyde, at både boligerne på 1. sal og den nye 2. sal vil være tilgængelige for gangbesværede.

 

Både organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelsen har drøftet idéen med at bygge seks nye boliger og har givet positive tilkendegivelser (vedlagt som bilag ”organisationsbestyrelse” og afdelingsbestyrelse”). Det har på grund af coronapandemien dog ikke været muligt at gennemføre et egentligt afdelingsmøde, hvor idéen kunne blive præsenteret for afdelingens beboere og godkendt.

 

Husleje og øgning af antallet af almene familieboliger

Boligorganisationen forventer, at huslejeniveauet fastholdes efter nybyggeriet (vedlagt som bilag ”Finansiering og husleje”). Administrationen vurderer, at huslejeniveauet derfor ikke vil modvirke, at der fremover kan ske udlejning efter almenboligloven. Det er også vurderet, at det er attraktivt for Hvidovre Kommune, at udbuddet af mindre almene boliger, der samtidig er tilgængelige for gangbesværede, øges. 

 

Lokalplan, arkitektonisk og byggeteknisk værdi

Administrationen har tilkendegivet over for Boligforeningen Hvidovrebo, at byggeriet ikke opfylder den gældende lokalplan 115, §§ 6.1 og 7.2, men at projektet ud fra en foreløbig vurdering ikke strider imod formålsbestemmelsen i § 2.1. Administrationen har også oplyst, at parkeringskravet i Kommuneplanen 2016 også skal iagttages ved nybyggeri. Derudover har administrationen foreløbigt og indledningsvist vurderet, at projektet ikke strider imod almenboliglovens krav til arkitektonisk, byggeteknisk, sundhedsmæssig, miljø- og energimæssig kvalitet.

 

Boligorganisationen oplyser, at de vil imødekomme lokal- og kommuneplanskrav, og forventer at søge om dispensation fra den eksisterende lokalplan, herunder for overskridelsen på bebyggelsesprocenten som efter projektets gennemførelse vil være 64,9 % mod lokalplanens 60 %.

 

Finansiering

Boligorganisationen har oplyst, at hvis nybyggeriet gennemføres, så forventer boligorganisationen at finansiere nybyggeriet med:

 

Realkreditlån 90 %    9.239.000 kr.

Grundkapital  8 %       821.000 kr.

Beboerindskud 2 %       205.000 kr.

I alt   10.265.000 kr.

 

Grundkapitalen er et rentefrit lån som ydes af Hvidovre Kommune til afdelingen. Lånet er afdragsfrit i op til 50 år, men afdelingen skal dog påbegynde tilbagebetalingen, når afdelingens økonomi tillader det. Da de seks lejligheder er under 90 m2, kan det kun udgøre 8 % af den samlede finansiering.

 

Der kan også blive behov for at Hvidovre Kommune stiller regaranti for realkreditbelåningen.

 

Maksimumbeløb for nybyggeri pr. m2 er 21.460 kr. (2021) og maksimum pr. bolig er 368.530 (2021), hvilket medfører at det samlede maksimumbeløb er 10.365.980 kr. Det er således forventningen at den samlede anskaffelsessum ikke vil overstige maksimumbeløbet.

 

Den videre proces

Hvis Boligorganisationen opnår en forhåndsgodkendelse af nybyggeriet, vil boligorganisationen arbejde videre med et egentligt projekt, som kan opnå skema A godkendelse fra Kommunalbestyrelsen, herunder sikre at nybyggeriet opfylder Planloven, og samtidig søge at opnå tilslutning til nybyggeriet ved de beboerdemokratiske beslutningsprocesser.

Politiske beslutninger og aftaler

Boligpolitikken, Fokusområde 1,2 og 4, som Kommunalbestyrelsen godkendte 29. januar 2019.

Økonomiske konsekvenser

I finansieringen indgår rente- og afdragsfrit lån på i alt 0,821 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen.

 

Regarantien beregnes som alle andre garantier, men medregnes ikke i kommunens låneramme.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger, lovbekendtgørelse nr. 1203 af 3. august 2020, §§ 115 og 118.

Støttebekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 14 af 9. januar 2020, § 13.

Styrelsesvedtægten for Hvidovre Kommune § 10, stk. 5.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Ansøgning (pdf)
 2. Førsynsrapport (pdf)
 3. Budget (pdf)
 4. Organisationsbestyrelsen (pdf)
 5. Afdelingsbestyrelsen (pdf)
 6. Finansiering og husleje (pdf)

4. Beslutning - Frigivelse af midler til projektering af pumptrack-cykelbane

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. august 2020 en ny strategisk udviklingsplan for Hvidovre Strandpark, der potentielt involverer anlæggelsen af en pumptrack-cykelbane.

 

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at der frigives 0,2 mio. kr. fra Helhedsplanen på Idrætsområdet til en indledende projektering af en pumptrack-bane.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende, at der anvendes op til 0,2 mio. kr. fra projekt 0286 – helhedsplan for idrætsområdet til projektering af en pumptrack-cykelbane ved Hvidovre Strandpark i 2020

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-11-2020

Sagen udsættes til politisk behandling i februar.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-02-2021

Anbefales godkendt.

 

Orientering om forslag til alternativ placering ved Avedøre Stadion pga. trafikale forhold ved den foreslåede placering i Hvidovre Strandpark af hensyn til 8-14-årige brugere af pumptrack-cykelbanen.

Administrationen undersøger begge placeringer nærmere i forhold til parkeringspladser og i forhold til høring af klubber ved Avedøre Stadion.

Inden for rammen på de 200.000 kr. skal projekteringen afdække begge placeringer.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-02-2021

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Baggrund

Hvidovre Kommune har som del af den tværkommunale bestyrelse bag Strandparken I/S besluttet at igangsætte et arbejde med at videreudvikle Køge Bugt Strandpark og dennes rekreative tilbud for både lokale og gæster udefra.

 

Kommunalbestyrelsen behandlede den 25. august 2020 udkast til en ny strategisk udviklingsplan og identitet for Hvidovre Strandpark; herunder integration af yderligere sports- og aktivitetsområder på areal langs Brøndby Havnevej. Specifikt i udviklingsplanens tilføjelser anbefales etablering af nye anlæg og faciliteter for motionister, f.eks. i form af krævende motionsstier på og omkring bakkerne, en trailbane for cykler på bakkerne samt en asfalteret pumptrack på en del af græsarealet ved ankomsten til området.

 

Anlæg af pumptrack-cykelbane
En pumptrack er en bane, som fortrinsvis bruges af forskellige cykeltyper, og hvis banen asfalteres, kan den endvidere anvendes af løbehjul, skateboard, rulleskøjter mv. En pumptrack består af mindre bump, hop og bakker og fungerer ved, at brugerne ”pumper” fart i cyklen henover banens bump og pukler.

 

Den lokale cykelforening, Hvidovre Trail, har i samarbejde med DGI og i dialog med administrationen skitseret et scenarie for anlæg af en pumptrack ved Hvidovre Strandpark. Skitseforslaget, der er vedlagt som bilag, involverer en bane på ca. 1800 m2, der er ca. 27 m. bred, 66 m. lang og med en max. højde på ca. 1,3 m.

 

Banen ønskes placeret på den sydøstlige del af græsarealet mellem Stamholmen og Brøndby Havnevej. Den ønskede placering er tydeliggjort på oversigtskort over området, der fremgår som bilag.

 

Der peges bl.a. på denne placering, da den muliggør nem adgang fra det eksisterende grusareal syd for græsarealet, der pt. anvendes til parkering. Derudover placeres banen i umiddelbar nærhed af det eksisterende mountainbikespor, der er anlagt på den modsatte side af Brøndby Havnevej.

 

En del af græsarealet bliver i dag anvendt af Schæferhundeklubben kreds 43 Hvidovre til opvisnings- og konkurrencefaciliteter. Administrationen har været i dialog med foreningen, der bekræfter, at denne godt kan fortsætte sine aktiviteter på trods af en potentiel etablering af banen.

 

Det indstilles til Kommunalbestyrelsen at godkende, at der anvendes op til 200.000 kr. svarende til 10% af en estimeret anlægssum på 2 mio. kr. til den indledende projektering. Etableringen af banen forventes igangsat i 2021. Udgifterne til den indledende projektering og den efterfølgende etablering foreslås finansieret af Helhedsplanen på idrætsområdet, hvortil der er afsat 7 mio. kr. i både 2021, 2022 og 2023.

 

Projekteringsudgifterne indbefatter bl.a. involvering af ekstern rådgiver med henblik på udførelse af krævede forundersøgelser i området (jordbundsundersøgelser, afklaring af krav til dræn og underlag mv.), afdækning af,hvorvidt arealets dimensioner muliggør anlæggelsen samt facilitering af projektets udbud, assistance ved valg af leverandør samt varetagelse af relevante myndighedsansøgninger mv.

 

Underbygning af politiske pejlemærker mv.

Etableringen af en pumptrack underbygger det politiske pejlemærke ”Byen som motionsrum”, der bl.a. sigter mod at få flere borgere til at motionere. Pejlemærkets delmål indebærer bl.a. indretning af byrummet, så det bliver nemmere og mere attraktivt at

dyrke motion; f.eks. ved at etablere motionsruter, redskaber mm. i det offentlige byrum, samt at etablere helt nye faciliteter for specifikke typer af motionsudøvere som cykelryttere, skatere mm.

 

Administrationen bemærker, at det eksisterende Hvidovre Mountainbikespor er placeret tæt ved pumptrackens tænkte placering (på modsatte side af Brøndby Havnevej). Etableringen af en pumptrack vil således både understøtte de mange nuværende brugere af mountainbikesporet og samtidig kunne tiltrække endnu flere besøgende til området.

 

Planforhold
Administrationen bemærker, at banens foreslåede placering er omfattet af Lokalplan 511. Matr.nr. 43ex Avedøre, hvor banen ønskes anlagt, skal ifølge lokalplanen anvendes til jorddeponi samt offentlige rekreative formål som hundetræning, boldspil og lignende, samt til mindre bebyggelse, der er tilknyttet de pågældende aktiviteter.

 

Lokalplanens § 7.3 fastlægger, at området skal beplantes med græs efter endt opfyldning. En realisering af etableringen forudsætter således en dispensation fra lokalplanens krav om, at området skal have karakter af åben græsflade. Anlægget af banen forudsætter desuden, at Kystdirektoratet meddeler dispensation til anlæg inden for strandbeskyttelseslinjen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen behandlede den 25. august 2020, punkt 11, udkast til en ny strategisk udviklingsplan og ny identitet for Strandparken og fremsendte sine bemærkninger hertil. Bestyrelsen for Strandparken forventes at godkende den endelige udviklingsplan den 8. december 2020, hvorefter planen fremsendes til ejerkommunernes godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen har estimeret prisen for projekteringsarbejdet til 200.000 kr., der foreslås finansieret via projekt 0286 – Helhedsplan for Idrætsområdet.

 

Sag vedrørende endelig frigivelse af midler til anlæggelse af pumptrack-banen forventes at blive fremlagt til politisk behandling i 2021.

 

Der resterer ca. 2 mio. kr. på projekt 0286 - Helhedsplan for Idrætsområdet i 2020, og der er afsat 7 mio. kr. på helhedsplanen i både 2021, 2022 og 2023.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne, efter hvilke kommuner kan støtte idrætslige formål.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag

Bilag

 1. Præsentation af pumptrackprojekt (pdf)
 2. Skitseforslag - pumptrackbane (pdf)
 3. Oversigtskort - pumptrack (pdf)

5. Beslutning - Godkendelse af ny eliteidrætspolitik

Beslutningstema

Administrationen har efter endt offentlig høring revideret udkastet til ny eliteidrætspolitik, og Kommunalbestyrelsen skal derfor godkende den endelige udgave af politikken, der vil gælde i perioden 2021-2022.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende administrationens udkast til ny eliteidrætspolitik gældende for perioden 2020-2022

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-01-2021

Sagen udsættes til næste udvalgsmøde.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-02-2021

Anbefales godkendt.

 

Punkt 5 under ”Kriterier for tildeling af støtte til elitearbejde” skal uddybes og specificeres ved at dette tekststykke tilføjes: ”f.eks. gennem uddannelse af trænere; ledelses- og strategiudvikling; samarbejder med sportspsykologer og –fysiologer; udvikling af træningsfaciliteter og lignende.”

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-02-2021

For: Gruppe A, F,O, V og Steen Ørskov Larsen (UP).

Imod: Gruppe Ø. Gruppe Ø stemmer imod med begrundelsen om, at der i talent/eliteidrætspolitikken slet ikke er medtaget et trivselsaspekt for de unge, som støttes. Eliteidrætsudøvelse stiller store krav til unge mennesker – både i form af tid, krop og mentalt. Vi har et ansvar for at sikre, at de midler vi sender efter unge mennesker, ikke skaber mistrivsel i unge menneskers liv.

 

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. marts 2020 ny Kultur- og Fritidspolitik for perioden 2020-2022. I politikken blev indskrevet, at der desuden skulle udarbejdes en selvstændig eliteidrætspolitik som appendix på et senere tidspunkt.

 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 7. september 2020 administrationens udkast til ny eliteidrætspolitik 2020-2022.

 

Formålet med Hvidovre Kommunes eliteidrætspolitik er at skabe gode og gunstige forhold for kommunens nuværende og kommende eliteidrætsudøvere, og udmøntningen af politikken tager i praksis form som en søgbar økonomisk pulje målrettet kommunens idrætsforeninger. Det nye politikudkast indeholder både en kortfattet beskrivelse af kommunens politiske målsætninger for eliteidrætsområdet samt en kortfattet beskrivelse af retningslinjerne for den tilhørende økonomiske pulje.

 

Hovedformålet med at integrere retningslinjerne for tilskudsordningen i det politiske dokument har været at tydeliggøre kommunens vision og målsætning vedr. eliteidræt over for de lokale foreninger, og samtidig gøre kriterier og regler for at søge støtte letforståelige og lettilgængelige.

 

Administrationen har i udarbejdelsen af udkastet til en ny eliteidrætspolitik og reviderede retningslinjer for tilskudsordningen desuden lænet sig op ad Team Danmarks vejledninger i forhold til definition af ”elite”- og ”talent”-begreber, prioriterede støtteformål mv.

 

Der er i 2021 afsat 985.601 kr. til puljen Elite 2650. Det forventes, at reviderede kriterier og rammer for puljen kan implementeres i 2021.   

 

Inddragelse af foreningslivet

Den 17. november 2020 afholdte Kultur- og Fritidsudvalget et virtuelt dialogmøde, hvor Hvidovre Kommunes idrætsforeninger og Hvidovre Idrætsråd havde mulighed for at stille spørgsmål og rette kommentarer til udkastet til eliteidrætspolitikken.

 

Den 19. november 2020 var der frist til at indsende skriftlige høringssvar til Kultur- og Fritidsudvalget. Administrationen modtog i alt tre skriftlige høringssvar fra Hvidovre Idrætsråd, Hvidovre Fodboldklub og Hvidovre Kajakklub.

 

Ændringer til politikudkastet

På mødet den 30. november 2020 drøftede Kultur- og Fritidsudvalget de indkomne høringssvar samt mulige tilretninger af politikudkastet. På denne baggrund har administrationen udarbejdet et revideret politikudkast med følgende ændringer:

 

 • Hvidovre Kommunes overordnede vision for eliteidrætsområdet er blevet fremhævet
 • Begrebet ”projekter” er konsekvent ændret til ”satsninger”
 • Det er tydeliggjort, at politikken og tilskudsordningen understøtter både hold og enkeltudøvere
 • Definitionen af talentudøvere er præciseret, således at det nu fremgår, at talentudøveres udviklingsperspektiv kan være på både nationalt og internationalt niveau
 • Det er præciseret, at alle tilskudsmodtagere skal udarbejde årlige evalueringer af satsninger
 • Den foreslåede proces vedr. vurdering af ansøgninger samt bevilling af tilskud er omskrevet, således at Idrætsrådets rolle samt samarbejde med udvalget tydeliggøres

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget evaluerede den 4. december 2018, punkt 5, den økonomiske pulje Elite 2650.

 

Kultur- og Fritidsudvalget fordelte den 13. maj 2019, punkt 8, puljen Elite 2650 og besluttede i den forbindelse, at administrationen skulle igangsætte en yderligere evaluering af puljen.

 

Den 22. august 2019 afholdtes offentligt dialogmøde med kommunens eliteforeninger om udvikling af puljen Elite 2650.

 

Kultur- og Fritidsudvalget afholdte i forlængelse af det ordinære udvalgsmøde den 11. november 2019 temamøde om udvikling af Elite 2650.

 

Kultur- og Fritidsudvalget afholdte den 3. februar 2020 dialog med Team Danmark om fremtidige rammer for Elite 2650.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. marts 2020, punkt 23, ny Kultur- og Fritidspolitik for perioden 2020-2022.

 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 7. september 2020, punkt 6, udkast til ny eliteidrætspolitik.

 

Den 17. november 2020 afholdtes offentligt, virtuelt dialogmøde med kommunens idrætsforeninger.

 

Den 30. november 2020, punkt 13, drøftede udvalget de indkomne høringssvar til udkastet til den nye eliteidrætspolitik, og det blev besluttet, at administrationen skulle udarbejde revideret politikudkast til fornyet politisk behandling.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Eliteidrætslovens (LBK nr. 1155 af 25/09/2013) § 7 åbner mulighed for, at kommuner kan yde økonomisk støtte til eliteidræt, medmindre der er tale om egentlig erhvervsvirksomhed.

Høring

Kultur- og Fritidsudvalget afholdte den 22. august 2019 et indledende dialogmøde for kommunens idrætsforeninger om udvikling og revision af den eksisterende tilskudsordning til eliteidræt, Elite 2650. Den 11. november 2019 afholdtes herefter et temamøde, hvor indsamlet data fra det offentlige dialogmøde blev diskuteret, og mulige rammer for nye puljekriterier drøftet. Den 3. februar 2020 afholdte udvalget dialogmøde med Team Danmark om fremtidige rammer for tilskudsordningen. 

 

Med udgangspunkt i de afholdte møder og drøftelser udarbejdede administrationen både udkast til en ny, kortfattet eliteidrætspolitik samt et udkast til reviderede retningslinjer for en tilskudsordning på eliteidrætsområdet. Kultur- og Fritidsudvalget godkendte udkastet den 7. september 2020 og fastsatte datoen for et senere, offentligt høringsmøde, der dog måtte aflyses som følge af COVID19. Der blev i stedet afholdt et virtuelt dialogmøde den 17. november 2020. På mødet modtog Kultur- og Fritidsudvalget femogtyve spørgsmål og kommentarer til udkastet til eliteidrætspolitikken.

 

Den 19. november 2020 var der frist til at indsende skriftlige høringssvar til Kultur- og Fritidsudvalget. Administrationen modtog i alt tre skriftlige høringssvar fra Hvidovre Idrætsråd, Hvidovre Fodboldklub og Hvidovre Kajakklub.

Bilag

 1. Revideret udkast til eliteidrætspolitik 2020-2022 (pdf)
 2. NYT revideret udkast til eliteidrætspolitik 2020-2022 (pdf)

6. Orientering om udbygningsplan for fjernvarmen i Hvidovre Kommune

Beslutningstema

Hvidovre Fjernvarmeselskab A.m.b.a. har vedtaget en vejledende udbygningsplan for fjernvarmen i Hvidovre Kommune. Kommunalbestyrelsen anbefales at tage udbygningsplanen til efterretning.

 

En udbygning af klimavenlig fjernvarme i Hvidovre Kommune vil være et centralt element i at sikre, at Hvidovre bidrager til de nationale mål om 70% reduktion af CO2 i 2030.

 

I planen sker udbygningen af fjernvarmen som ø-projekter, der er afkoblet fra forsyningen i Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS).

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at tage Hvidovre Fjernvarmeselskabs udbygningsplan for fjernvarmen i Hvidovre Kommune (undtaget Avedøre Holme) til efterretning.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 01-02-2021

Anbefales taget til efterretning.

 

Slides fra drøftelse af punktet vedhæftet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-02-2021

Bygge- og Planudvalgets indstilling om at tage udbygningsplanen til efterretning godkendt.

Det bemærkes, at sagen ikke går videre til kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Hvidovre Fjernvarmeselskab A.m.b.a. har vedtaget en vejledende udbygningsplan for fjernvarmen i Hvidovre Kommune og har anmodet kommunen om at behandle planen som et plangrundlag for varmeforsyningen i Hvidovre. Udbygningsplanen med bilag vedlægges (Se Bilag 1 - 2020 1218 HFS - udbygningsplan for fjernvarme i Hvidovre Kommune og Bilag 2 - 2020 1218 Bilag - udbygningsplan med årstal).

 

Kommunens rolle

Hvidovre Kommune har som myndighed på varmeforsyningsområdet pligt til at planlægge varmeforsyningen. Hvidovre Kommune udarbejdede og vedtog i 1980’erne en varmeplan for kommunen i overensstemmelse med varmeforsyningsloven. I varmeplanen fremgår det, hvilke områder der skal forsynes med naturgas, og hvilke der skal forsynes med fjernvarme.

 

Lovgivningsmæssigt er der ikke krav til, at Hvidovre Kommune skal godkende udbygningsplanen; det er først ved godkendelse af konkrete projektforslag, at naturgasområderne kan ændres til fjernvarmeområder. Hvidovre Kommune kan derfor ikke blive gjort ansvarlig, hvis udbygningsplanen ikke bliver gennemført, eller hvis nogle af aktiviteterne udskydes.

 

Administrationen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen tager udbygningsplanen til efterretning. En udbygningsplan giver den enkelte varmeforbruger mulighed for at planlægge, hvordan varmeforsyningen skal være i fremtiden. For eksempel kan en husejer bedre beslutte, om der skal forsøges med en levetidsforlængelse af naturgaskedlen hvis udbygningsplanen viser, at der kommer fjernvarme indenfor en kortere årrække, eller om der skal indkøbes en helt ny installation.

 

Fjernvarmen i Hvidovre

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. september 2012 pkt. 12 en udbygningsplan for fjernvarmen, så hele kommunen midt i 2020 skulle være dækket af fjernvarme.

 

Efter at Teknik- og Miljøudvalget den 11. august 2014 pkt. 15 godkendte et projektforslag for Hvidovre Midt (nord for Brostykkevej og øst for Hvidovrevej), faldt gasprisen. Da fjernvarmeprisen ikke længere var konkurrencedygtig, kunne der ikke godkendes yderligere projektforslag. Udbygningsplanen er derfor ikke blevet indfriet.

 

Kommunalbestyrelsen har dog den 24. november 2020 godkendt et projektforslag med miljø- og klimavenlig fjernvarme til området ved Vojensvej. Det kunne lade sig gøre, fordi det er et ø-projekt, der ikke modtager varme fra VEKS, og derfor kan holde en varmepris, der kan konkurrere med naturgas.

 

Med Folketingets ”Klimaaftale for energi og industri mv.” fra 22. juni 2020 (se Bilag 3 - Klimaaftale for energi og industri mv 2020) er der truffet beslutning om, at naturgasfyrene skal udskiftes med klimavenlig varme. Det har givet grundlag for en ny udbygningsplan for fjernvarmen i Hvidovre Kommune.

 

Udbygningsplan for nye fjernvarmeområder

Fjernvarmekunderne i Hvidovre Kommune bliver i dag forsynet med varme fra Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS). Andre dele af Hvidovre Kommune bliver forsynet med naturgas. For at blive fossilfri skal varmeforsyningen i disse områder omlægges, og det er her, Hvidovre Fjernvarme har fremlagt en udbygningsplan baseret på decentral fjernvarmeforsyning i såkaldte ø-projekter.

 

Med ø-projektet for fjernvarme til Vojensvej, har Hvidovre Fjernvarmeselskab vist, at klimavenlig varme fra en stor varmepumpe er konkurrencedygtig i forhold til naturgasforsyningen.

Hvidovre Fjernvarmeselskabs udbygningsplan indeholder lignende projekter med varmepumpe, overskudsvarme eller en anden klimavenlig teknologi.

Der skal i det enkelte projektforslag tages stilling til, hvordan forsyningssikkerheden bevares, når varmen ikke kommer fra VEKS.

 

Det fremgår af den nye varmeleveringsaftale med VEKS, at der kan laves ø-projekter, der ikke er koblet til VEKS. Da ø-projekterne i udbygningsplanen er en konvertering af naturgasområder, er der ikke tale om en afkobling af den nuværende varmeforsyning fra VEKS.

 

Udbygningsplanen er til orientering sendt til VEKS. Deres bemærkninger fremgår af afsnittet ”Høring”.

 

I udbygningsplanen findes de forventede årstal for udbygningen i de enkelte områder. Som noget nyt er udbygningsplanen baseret på ø-projekter, der er mindre afgrænsede områder, der forsynes af et mindre, lokalt varmeanlæg. Derfor er rækkefølgen for områderne forskellig fra den tidligere udbygningsplan.

 

Rækkefølgen er fundet ud fra hensyn som infrastruktur, antal potentielle fjernvarmeforbrugere og deres brændsler samt efterspørgsel efter fjernvarme (opskrivning):

 

 • 2021: Vojensvej – Nord for Jernbanen
 • 2021-2022: Rebæk Nord
 • 2021-2023: Avedøre Landsby
 • 2023-2024: Rebæk Syd & Præstemosen
 • 2025-2026: Nymarken & Mågeparken
 • 2026-2027: Strandmark Nord
 • 2028-2029: Ærtebjerg & Frydenhøj
 • 2030-2031: Grækerkvarteret

 

Hvis det er muligt, vil Hvidovre Fjernvarmeselskab øge tempoet i udbygningen, så borgerne endnu tidligere kan overgå til miljøvenlig og klimavenlig fjernvarme. Det kan f.eks. ske, hvis der er ekstraordinært mange interesserede husstande i et område.

 

Det er administrationens vurdering, at en udbygning af fjernvarmen i Hvidovre Kommunen er en god måde at opfylde kravene i Varmeforsyningslovens formålsparagraf:

 

Lovens formål er at fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand og inden for disse rammer at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler.

 

Administrationen kan anbefale, at udbygningsplanen tages til efterretning.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. november 2020 punkt 16 ”Projektforslag for fjernvarme i området omkring Vojensvej”.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. oktober 2020 punkt 17, at Hvidovre Kommune deltager i partnerskabet DK2020 – klimaplaner for hele Danmark og forpligter sig til at lave en ambitiøs klimaplan, der lever op til Paris-aftalen.

 

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. juni 2020 punkt 12 ”Planstrategi 2019”, der indeholder en beslutning om, at Hvidovre Kommune vil arbejde for at indfri den nationale målsætning om at sænke CO2-udledningen med 70 % i forhold til 1990 og selv vil tage initiativer til at bidrage forholdsmæssigt til, at det nationale mål nås.

 

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28.maj 2019 ”Hvidovre Kommune Strategisk Energiplan 2019” som punkt 12.

 

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 11. august 2014 punkt 15 Projektforslag for Hvidovre Midt (nord for Brostykkevej og øst for Hvidovrevej).

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. september 2012 punkt 12 en udbygningsplan for fjernvarmen i Hvidovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Det påhviler kommunalbestyrelsen i samarbejde med forsyningsselskaber og andre berørte parter at udføre en planlægning for varmeforsyningen i kommunen, jf. § 3, stk. 1 i varmeforsyningsloven, lovbekendtgørelse nr. 1215 af 14. august 2020.

 

Kommunalbestyrelsen godkender efter lovens § 4, stk. 1 projekter for etablering af nye kollektive varmeforsyningsanlæg eller udførelsen af større ændringer i eksisterende anlæg. Nærmere retningslinjer herfor er beskrevet i projektbekendtgørelsen (bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 1794 af 2. december 2020).

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag, da den vejledende udbygningsplan ikke er juridisk bindende. Udbygningsplanen er til orientering sendt til VEKS. VEKS ønsker en mødedialog med Hvidovre Kommune, om det fremtidige samarbejde.

 

Sagsfremstillingen er blevet ændret, så det tydeligt fremgår, at de planlagte ø-projekter kan rummes indenfor den nuværende varmeforsyningsaftale med VEKS og derfor ikke er en afkobling af varmeforsyningen fra VEKS.

Miljømæssige konsekvenser

Et skift fra opvarmning med naturgas og olie til klimavenlig fjernvarme vil give en besparelse på mange tusind tons CO2 hvert år.

For luftforurening med gassen NOx, der skader mennesker og planter, er besparelserne mindre, men det giver stadig et bidrag til et sundere miljø.

Et skift fra oliefyring giver desuden en besparelse for de sundhedsskadelige partikler.

Bilag

 1. 2020 1218 HFS - udbygningsplan for fjernvarme i Hvidovre Kommune (pdf)
 2. 2020 1218 Bilag - udbygningsplan med årstal (pdf)
 3. Klimaaftale for energi og industri mv 2020 (pdf)
 4. Slides, Udbygningsplan for Fjernvarme (pdf)

7. Beslutning om Hvidovre Havn, genopretning af molen

Beslutningstema

Administrationen har fået undersøgt forureningsgrad og dybder i havnebassinet i Hvidovre Havn samt en foreløbig vurdering af hvilken type kajfront, der skal etableres i Hvidovre Havn.

 

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at administrationen arbejder videre med at få udvidet Sydmolen, at sideflytte bunden i havnebassinet, at få detailprojekteret kajløsningen samt at give anlægsbevilling til det afsatte budget på i alt 12 mio. kr. til genopretning af molerne på Hvidovre Havn.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende, at der søges om dispensation hos Naturstyrelsen til at udvide Sydmolen.
 2. at godkende, at administrationen går videre med løsning om at sideflytte sediment i havnen, så der overalt hvor bådene ligger til kaj bliver en dybde på ca. 1,4 meter og ca. 1,8 meter i midten af bassinet, en omkostning på ca. 0,5 mio. kr.
 3. at godkende, at administrationen igangsætter en detailprojektering af havnekaj, så første anlægsetape kan påbegyndes i 2022.
 4. at give anlægsbevilling på 12,0 mio. kr. på projekt 2516 Hvidovre Havn, genopretning af molen

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 01-02-2021

Ad 1.-4.Anbefales godkendt.

 

Liste H stiller forslag om, at de berørte foreninger inddrages bedst muligt efter administrationens skøn, eventuelt i samarbejde med Center for Kultur og Fritid.

 

For: Liste H

Imod: Gruppe A, F, O, V, og Steen Ørskov Larsen (UP)

 

Forslaget anbefales ikke godkendt.

 

Gruppe A, O og Steen Ørskov Larsen (UP) stiller ændringsforslag om, at de berørte foreninger fortsat inddrages bedst muligt efter administrationens skøn, eventuelt i samarbejde i Center med Kultur og Fritid.

 

For: Gruppe A, F, O, V, Liste H og Steen Ørskov Larsen (UP)

 

Ændringsforslaget anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-02-2021

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling, herunder det anbefalede ændringsforslag anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Sideflytning af bund i havnebassin

Administrationen har fået rådgivende ingeniørfirma NIRAS til at vurdere forhold i havnen vedrørende kaj og havnebassin.

 

I hele havnebassinet er der udført målinger af dybden samt forureningsundersøgelser. Undersøgelserne viser, at der ikke er dybt nok i havnebassinet til etablering af en fremtidig kaj. Derfor skal der fjernes en del af havnesedimentet ind mod kajen. Da sejlerne i mange år har klaget over, at dybden er for lav i havnebassinet, er det undersøgt, hvor dybt der faktisk er i hele havnebassinet, og hvad der kræves for, at en typisk lystbåd kan sejle i havnebassinet uden at støde på grund. NIRAS vurderer, at hvis havnebassinet uddybes til 1,4 meters dybde overalt, hvor bådene ligger til kaj og 1,8 meter i midten af havnebassinet, vil de lystbåde, som holder til i Hvidovre Havn, kunne sejle der.

 

Forureningsundersøgelser viser, at havnebunden har en forureningsgrad, hvor det er dyrt at komme af med det opgravede materiale fra havbunden til godkendt modtageranlæg. Derfor foreslår NIRAS at sideflytte havbunden.

 

Sideflytning af havnebassin kræver en nærmere undersøgelse af miljøforhold. Tilladelse til sideflytningen skal efterfølgende vurderes og gives af Plan- og Miljøafdelingen i Hvidovre Kommune.

 

Udvidelse af Sydmolen - dispensationsansøgning

I forbindelse med vurdering af fremtidens kajkonstruktion er det fordelagtigt at udvide Sydmolen i bredden og i højden. Det vil tjene tre formål:

-         Øge bredden af molen - vil sikre at der er plads til den tekniske konstruktion til kajen.

-         Hæve molen - vil sikre at tekniske installationer ikke bliver ødelagt af fremtidig stormflod.

-         Det ekstra stykke areal – 3-6 meter i bredden, vil give mulighed for at udvidelsesarealet kan benyttes til rekreativt område, og derved give en bedre mulighed for rekreative oplevelser.

 

Hvor molerne afgrænses af stenene i vandet, begynder Natura 2000 området, hvor det ikke er tilladt at etablere forandringer. Det er Naturstyrelsen, der kan give dispensation til at udvide Sydmolen ind i Natura 2000 området.

 

Administrationen mener, der er gode begrundelser for, hvorfor molen skal udvides, og derfor bør der indsendes en dispensationsansøgning til Naturstyrelsen.

 

Da havbunden er forurenet, er det ikke muligt at benytte denne til indbygning i forbindelse med udvidelse af molen. Jorden skal derfor komme udefra. Da der i øjeblikket er mangel på renjordsdepoter i Københavnsområdet vurderer administrationen, at det ikke bliver et problem med at få jorden tilført til moleudvidelsen.

 

Hvis kommunen får dispensation til moleudvidelsen, skal der efterfølgende udarbejdes et detailprojekt for, hvordan udvidelsen skal etableres samt udbud til entreprenør, som kan foretage jordpåfyldningen.

 

Der vil formentlig skulle foretages en miljøvurdering (VVM) ved en udvidelse af Sydmolen. 

 

Fremtidens kajkonstruktion

NIRAS har undersøgt 5 forskellige løsningsmodeller for Hvidovre havns fremtidige kajkonstruktion. De varierer i pris fra 10 -17 mio. kr. Der er fordele og ulemper ved alle konstruktioner. Der er i løsningsforslag lagt vægt på, at det bliver den samme type kajfront hele vejen rundt i havnen, og at den bliver så vedligeholdelsesfri som muligt.

 

Derfor er NIRAS kommet frem til, at den bedste løsning er en Københavnerspuns, som findes i mange havne. Denne løsning er estimeret til ca. 12 mio. kr.

 

Administrationen ønsker i løbet af 2021 at detailprojektere denne løsning og herefter at orientere brugere af havnen om løsningen. Den første etape forventes at kunne udbydes i 2022.

 

NIRAS har vurderet, at den midlertidige lappeløsning, som blev etableret på Nordmolen kan holde et par år. Administrationen holder løbende øje med udviklingen.

 

Tidsplan for projektet

Da der er flere myndighedsprocesser involveret, en del detailprojekteringer og udbud, må tidsplanen betragtes, som meget foreløbig.

 

2021

-         Miljøvurdering og tilladelse til sideflytning af havnebassin

-         Udførelse af den fysiske flytning af havbund oktober-november 2021

-         Ansøgning om dispensation til udvidelse af Sydmolen i Natura 2000 området

-         Detailprojektering i forhold til udvidelse af mole, vurdering af teknisk konstruktion for opfyldning, økonomi og udbudsform i forhold til opfyldning

-         Detailprojektering af kajtype, orienteringsmøde på havnen for brugere af havnebassinet

2022

-         Etablering af den første etape af ny kajfront

-         Udvidelse af sydlig mole med jord

Politiske beslutninger og aftaler

I budgetforliget 2020-2023 blev der afsat i alt 9,5 mio. kr. til renovering af molen på Hvidovre Havn.

 

I budgetforliget 2021-2024 er på der afsat yderligere 3 mio. kr. i 2024 på projektet.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten for 2020 er der på projekt 2516 Hvidovre Havn genopretning af molen afsat 0,5 mio. kr. i 2020 til forundersøgelser for genopretning af mole.

Der er på investeringsoversigten i årerne 2021-2024 afsat 3 mio. kr. årligt til renovering af havnen.

 

Der søges om anlægsbevilling til det samlede budget på 12 mio. kr. i 2021-2024.

 

Sammenfatning af projektets økonomi

Mio. kr.

Budget 2020

Budget 2021

Budget 2022

Budget 2023

Budget 2024

Samlet anlægs-sum

Projekt 2516 Hvidovre Havn, genopretning af molen

0,5

3,0

3,0

3,0

3,0

12,5

 

Sammenfatning af projektets anlægsbevilling

Mio. kr.

Nuværende anlægsbevilling

Ansøgning om anlægsbevilling

Samlet anlægsbevilling

Projekt 2516 Hvidovre Havn, genopretning af molen

0,5

12,0

12,5

 

Retsgrundlag

Efter kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af den 15. januar, er bevillingsmyndigheden hos kommunalbestyrelsen.

 

Hvidovre Kommune ejer Hvidovre Havn, og kommunen kan ifølge kommunalfuldmagtsreglerne lovligt anvende midler til at vedligeholde egne ejendomme og anlæg.

 

Efter miljøbeskyttelsesloven, § 27, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 1218 af den 25. november 2019 med senere ændringer, må stoffer, der er aflejrede i vandløb, søer eller havet, ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse påvirkes, så de kan forurene vandet.

 

Efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, må visse virksomheder, anlæg eller indretninger ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse heraf.

 

En udvidelse af Sydmolen er omfattet af denne bestemmelse.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag


8. Beslutning - EU-ansøgning om tilskud til information til borgere om CO2 besparelse

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har fået mulighed for at deltage i et konsortium med firmaet ”Path to a Green Home”. Projektets formål er at motivere borgerne til at nedbringe deres CO2-udledning, f.eks. gennem energirenovering af deres hus eller ved at ændre vaner. Det kan kobles direkte med arbejdet i klima-VIP projektet ”Energibesparelser i boliger” og klimaplanen, der skal laves i partnerskabet DK2020.

 

Konsortiet ansøger EU om tilskud til projektet CLACSON (CLimate Action by Communities to achieve Sustainability Of Neighborhoods / Klimahandling i kommunerne for at få bæredygtige bydele).

 

Kommunalbestyrelsen orienteres om projektet og skal godkende udgifts- og indtægtsbevilling på ca. 2,7 mio. kr.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende, at Hvidovre Kommune ansøger om ca. 2,7 mio. kr. (360.188 €)
 2. at godkende den tilhørende udgiftsbevilling og indtægtsbevilling vedrørende EU-midler til projektet CLACSON under puljen Horizon 2020 – Green deal.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 01-02-2021

Ad 1.– 2.Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-02-2021

Det undersøges, om der er yderligere materiale om projektet, der kan fremsendes inden kommunalbestyrelsesmødet.

 

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dagsordenpunktet.

 

Hvidovre Kommune er inviteret til at deltage i en ansøgning til et EU-projekt, der skal motivere borgerne til at energirenovere deres bolig og til at ændre deres adfærd, så de kan mindske deres CO2-udledning.

 

Konkret er der tale om en app, som borgerne kan bruge til at blive klogere på, hvordan de kan leve mere bæredygtigt indenfor 6 emner:

 • Varme
 • Strøm
 • Vand
 • Fødevarer
 • Forbrug og affald
 • Transport

 

Udover information giver app’en borgerne point, efter hvilke tiltag de implementerer. Pointene kan de bruge til at få en bæredygtig ”præmie” i en lokal butik (sponsorat).

 

Københavns Universitet er også med i projektet for at undersøge, hvordan forskellige versioner af app’en kan påvirke borgernes adfærd i forskellig grad.

 

Dette projekt skal ses i forlængelse af det Klima VIP-projekt om energibesparelser i boliger, som Hvidovre Kommune er aktiv i under KKR Hovedstaden. App’en vil være en ny kommunikationskanal til at nå borgerne med de gode råd om energirenovering.

 

Projektet spiller også ind i DK2020 klimaplanen, hvor borgerne spiller en vigtig rolle, fordi de står for ca. 30% af CO2-udledningen. Her er det vigtigt, at der er en helhedsorienteret tilgang,  så der ud over forbrug af strøm og varme også er fokus på andre store kilder som transport og fødevarer.

 

En version af app’en, der er målrettet viceværter/varmemestre i boligselskaberne, forventes desuden at blive udviklet i projektet, og er særlig relevant da omkring 40% af boligerne i Hvidovre Kommune er almennyttige lejeboliger. Dette vil også kunne kobles til Klima VIP-projektet om energibesparelser i boliger.

 

Ved hjælp af de informationer, som borgerne indsamler med app’en, kan effekten af deres indsats for at sænke CO2-udledningen dokumenteres.

Denne dokumentation kan Hvidovre Kommune bruge i arbejdet med Klimaplanen (DK 2020-projektet).

 

Konsortiet indsender den 26. januar 2021 ansøgning om tilskud til projektet om nedbringelse af CO2-udledningen i samarbejde med borgerne. En bevilling af tilskud vil omfatte finansiering af lønmidler svarende til knap 1,75 årsværk over de 4 år projektet løber. Der er ikke krav om egenfinansiering fra kommunens side.

Politiske beslutninger og aftaler

Projektet skal ses i sammenhæng med Hvidovre Kommunes deltagelse i VIP-projekter og klimapartnerskabet DK2020, besluttet på Kommunalbestyrelsen på møde den 27. oktober 2020 pkt. 17.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune, idet udgifterne svarer til de tildelte tilskudsmidler.

Hvis Hvidovre Kommune modtager tilsagn om ca. 2,7 mio. kr. til projektet, søges der udgiftsbevilling til Center for Plan og Miljøs driftsbudget til lønudgifter og konsulentydelser på tilsammen ca. 2,7 mio. kr. samt en tilsvarende indtægtsbevilling vedrørende EU-midlerne.

Retsgrundlag

Efter de uskrevne kommunalfuldmagtsregler, er det i vidt omfang et lovligt kommunalt formål at støtte aktiviteter, der virker til fremme af klima- og miljøhensyn i kommunen.

 

Det er kommunalbestyrelsen, der som bevillingsmyndighed har bevillingskompetencen, jf. § 40, stk. 2 i Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser

Center for Plan og Miljø vil anvende størstedelen af bevillingen til årsværks-ressourcer over en 4-årig periode, svarende til knap 21 mandemåneder, der ligger i naturlig forlængelse af centrets arbejde med en klimaplan.

Miljømæssige konsekvenser

Projektet bidrager til at gøre Hvidovre Kommune mere bæredygtig. Erfaringer herfra kan bruges til at fremme bæredygtige løsninger og miljø- og energitiltag hos endnu flere borgere både i og udenfor kommunen. Det er desuden en indsats, der kan indgå i klimaplanen, så målet om 70% reduktion af CO2 i 2030 kan nås.


9. Beslutning - fondsbevilling fra Realdania til Kulturgården og tiltrædelse af Charter for Samfundsansvar i ejendoms-, bygge-og anlægsbranchen i Danmark

Beslutningstema

Realdania har den 12. januar 2021 valgt at imødekomme en ansøgning fra Hvidovre Kommune om støtte til bæredygtighedstiltag i forbindelse med byggeriet af Kulturgården.

 

Midlerne, der bevilliges via Realdanias kampagne til støtte for klimamæssig bæredygtighed i kommunale byggeprojekter, skal medfinansiere merudgiften til en etablering af en trækonstruktion kontra en betonkonstruktion, hvilket vil bevirke en reduktion i CO-2 udslippet.

 

En forudsætning for at modtage støtte er, at Hvidovre Kommune søger medlemskab i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og tiltræder Charter for samfundsansvar i ejendoms-, bygge – og anlægsbranchen i Danmark.

 

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende, at Hvidovre Kommune tiltræder Charter for samfundsansvar i ejendoms-, bygge-og anlægsbranchen i Danmark.
Kommunalbestyrelsen skal godkende en indtægtsbevilling fra Realdania på op til 2,8 mio. kr.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende, at Hvidovre Kommune søger medlemskab i Foreningen for byggeriets ansvar og samtidig tiltræder Charter for samfundsansvar i ejendoms-, bygge-og anlægsbranchen i Danmark

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

 1. at godkende, at give indtægtsbevilling på op til 2,8 mio. kr. i støtte fra Realdania i 2021 og give en udgiftsbevilling på 2,8 mio. kr.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 01-02-2021

Ad 1. Godkendt.

 

Ad 2. Anbefales godkendt.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-02-2021

Ad 2. Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Realdania har iværksat kampagnen ”Klimamæssig bæredygtighed i kommunale byggerier”. Kampagnens formål er dels at støtte kommuner i rådgivning om bæredygtighedstiltag, dels at støtte udførelse af bæredygtighedstiltag i kommunale byggerier.

 

Realdania har den 12. januar 2021 givet tilsagn til Hvidovre Kommunes ansøgning om støtte til rådgivning og udførelse af ”Projekt Træhus” på Kulturgården, hvor bygningens konstruktion etableres i træ i stedet for beton, hvilket vil bevirke en reduktion i CO-2 udslippet.

 

Realdania har bevilliget op til 2,8 mio. kr.
Læs nærmere i bilag ”Bevillingsbrev fra Realdania”

 

Charter for samfundsansvar i ejendoms-, bygge – og anlægsbranchen i Danmark
En forudsætning for at modtage de ansøgte midler er, at Hvidovre Kommune underskriver Charter for samfundsansvar i ejendoms-, bygge -og anlægsbranchen i Danmark. Ved en tiltrædelse af charteret søges samtidig medlemskab af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar. Medlemskab koster 5.000 kr. årligt.

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, der består af en række offentlige og private aktører; herunder bl.a. Københavns, Odense og Helsingør Kommune, har til formål at gøre bæredygtige løsninger til fundamentet for sund konkurrence i ejendoms-, bygge – og anlægsbranchen.

 

Foreningens ”Charter for samfundsansvar i ejendoms-,bygge- og anlægsbranchen i Danmark” hviler på 6 principper:

 

 1. Systematisk vurdering af, om charterets principper overholdes, i de projekter vi arbejder med
 2. Vurdering af samarbejdspartneres og leverandøres håndtering af samfundsansvar
 3. Vi indgår i dialog med samarbejdspartnere og interessenter
 4. Vi arbejder for bæredygtige løsninger
 5. Vi har ordentlige ansættelses-og arbejdsforhold
 6. Vi udviser uafhængighed og ukorrupt praksis

 

Ved at underskrive charteret er Hvidovre Kommune forpligtet til at søge at efterleve de ovennævnte principper. Charterets fulde ordlyd kan læses i bilag ”Charter for samfundsansvar i ejendoms-, bygge-og anlægsbranchen i Danmark”.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen har på møderne 26. april 2016, punkt 11, 25. april 2017, punkt 12, 24. april 2018, punkt 24 og 25, 9. oktober 2018, punkt 3 og 25. juni 2019, punkt 6, 24. september 2019, punkt 19, 24. juni 2020, punkt 13 og 27. oktober 2020, punkt 20 givet anlægsbevilling for samlet 122,5 mio. kr. i udgift og 1,8 mio. kr. i indtægt til det samlede projekt for bymidten.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgifterne til ”Projekt Træhus” på ca. 7,4 mio. kr. indgår i det samlede projekt 0240 Bymidten, hvor der i alt er afsat 122,5 mio. kr. i investeringsoversigten.

Der søges om en tillægsbevilling til indtægten på 2,8 mio. kr. i 2021 til støtte fra Realdania.

Projekt Bymidten, rådighedsbeløb:

Mio. kr.

Forbrug før 2020

Budget 2020

Budget 2021

Budget 2022

I alt

Ansøgning om tillægsbevilling

I alt

Anlægsudgifter

9,0

11,5

51,1

50,9

122,5

0,0

122,5

Anlægsindtægter

-0,1

-1,7

0,0

 

-1,8

-2,8

-4,6

Anlægssum i alt

8,9

9,8

51,0

50,9

120,7

-2,8

117,9

 

Projekt Bymidten, samlet anlægsbevilling:

Mio. kr.

Nuværende

anlægsbevilling

Ansøgning om

Anlægsbevilling

I alt

Anlægsudgifter

122,5

0

122,5

Anlægsindtægter

-1,8

-2,8

-4,6

Anlægsbevilling i alt

120,7

-2,8

117,9

Støtten fra Realdania er omfattet af reglerne om fondsmoms og der skal tilbageholdes 17,5% af tilskuddet til momsrefusionsordningen.

 

Medlemskabet af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar på 5.000 kr. årligt afholdes indenfor Center for Trafik og Ejendommes driftsbudget.

Retsgrundlag

Efter de uskrevne kommunalfuldmagtsregler, er det i vidt omfang et lovligt kommunalt formål at støtte aktiviteter, der virker til fremme af klima- og miljøhensyn i kommunen.

 

Efter kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019,

er bevillingsmyndigheden hos kommunalbestyrelsen, og foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

Høring

Der er ikke høringspligt i sagen.

Bilag

 1. Bevillingsbrev fra Realdania (pdf)
 2. Charter for samfundsansvar i ejendoms-, bygge - og anlægsbranchen i Danmark (pdf)

10. Beslutning - Anlægsbevilling samt fremrykning af beløb til ventilation på Holmegårdsskolen

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal give anlægsbevilling for 2021 til ventilation på Holmegårdsskolen samt fremrykke økonomi disponeret til Ventilationsprojekt på skoler fra 2022.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at give anlægsbevilling på 5 mio. kr. disponeret til projekt Ventilation på skoler i 2021
 2. at godkende en fremrykning fra 2022 af 7,2 mio. kr. på projekt Ventilation på folkeskoler samt give anlægsbevilling svarende hertil

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 01-02-2021

Ad 1.-2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-02-2021

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

På Holmegårdsskolen lever indeklimaet ikke op til lovkrav. Et ventilationsprojekt er nu projekteret i 2020 og økonomisk beregnet januar 2021. Projektet ønskes udført i 2021, da det vil være hensigtsmæssigt at koordinere og sammentænke ventilationsprojektet med den igangværende udvidelse af skolen.

 

Efter samråd med rådgivende ingeniør på projektet anbefaler administrationen, at projektet udføres parallelt med den igangværende renovering af lokaler, idet dobbeltarbejder hermed undgås, så som to gange nedtagning af lofter, ekstra byggeplads, forlænget genhusning m.m.

 

Hertil kommer, at gener for skolens brugere undgås ved at arbejder udføres inden for det store udbygningsprojekts samlede tidsramme.

 

Omfang af ventilationsprojektet er afdækket og økonomien estimeret på baggrund heraf.

Projektet er estimeret til 12,2 mio. kr. og omfatter bl.a. forundersøgelser, sammenbygning med nyt ventilationsanlæg, rådgivning og fagtilsyn under udførsel, uforudsete udgifter samt leje af pavilloner.

 

Af ventilationsprojektet kan udgifter for 5 mio. kr. finansieres ved frigivelse af den tidligere givne anlægsbevilling fra projekt 3456 samt fremrykning af 7,2 mio. kr. fra projekt 3456 ventilation på skoler i 2022.

 

Den samlede ramme for alle projekter under Ventilation på skoler forventes at kunne rumme fremrykningen af midler.

Politiske beslutninger og aftaler

Budget 2021 og overslagsårene 2022-2024 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2020, pkt. 3. Der blev afsat rådighedsbeløb i investeringsoversigten på i alt 40 mio. kr., fordelt med 5 mio. kr. i 2021, 15 mio. kr. i 2022 og 10 mio. kr. årligt i 2023 og 2024.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten afsat 5,0 mio. kr. i 2021, 15 mio. kr. i 2022 samt 10 mio. kr. årligt i 2023 og 2024 til projekt 3456 Ventilation på skolerne.

 

Der søges om en tillægsbevilling på 7,2 mio. kr. og en samlet anlægsbevilling på 12,2 mio. kr. til projekt Ventilation på Holmegårdsskolen. Tillægsbevillingen foreslås finansieret ved fremrykning af det afsatte rådighedsbeløb i 2022 til ventilation på skoler.

 

Sammenfatning af projektets økonomi

Mio. kr.

Budget 2021

Fremrykning fra 2022

Samlet anlægssum

Ventilation Holmegårdsskolen

5,0

7,2

12,2

 

Sammenfatning af projektets anlægsbevilling

Mio. kr.

Nuværende anlægsbevilling

Ansøgning om anlægsbevilling

Samlet anlægsbevilling

Ventilation Holmegårdsskolen

0,0

12,2

12,2

 

Retsgrundlag

Efter kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, er

bevillingsmyndigheden hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter

eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke

iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


11. Eventuelt

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-02-2021

Anders Wolf Andresen (F) spurgte til hjemløse i Hvidovre, og om der er nogle borgere i Hvidovre, der mangler pladser. Der udarbejdes en status for hjemløse i Hvidovre.

 

Anders Wolf Andresen (F)spurgte til spørgetid på kommunalbestyrelsens møder. Det blev oplyst, at der på næste kommunalbestyrelsesmøde gennemføres en spørgetid via teams. Det bliver annonceret i Hvidovre Avis, og på hjemmesiden og Facebook.

 

Steen Ørskov Larsen (UP) spurgte til artikel om Stevnsbogaard. Administrationen oplyste, at der løbende er tilsyn på ejendommen, og at der kommer en artikel i Hvidovre Avis om status.

 

Marianne Rosenkvist (Ø) spurgte til 14 dages isolation ved smitte af B117, og spurgte til forholdsregler ved tilbagevenden i klubber og SFO for 0. -4.klasse. Administrationen oplyste, at der ikke længere gælder særlige isolationsregler ved smitte for B117.


12. Forhåndsaftale for Skoleledere

Lukket sag

13. Beslutning - Tilladelse til at søge om byggetilladelse på Stamholmen 225

Lukket sag

14. Orientering - Henvendelser fra investorer

Lukket sag

15. Beslutning - Bevilling fra statslig pulje til normeringer i dagtilbud 2021 og fordeling af midlerne

Beslutningstema

På statsligt niveau er der indgået aftale om udmøntning af midler til indfasning af minimumsnormeringer i 2021. Hvidovre Kommunes del af disse midler i 2021 er 8,25 mio. kr.

 

Kommunalbestyrelsen skal godkende indtægts- og udgiftsbevillingen.

 

Til forskel fra puljen til indfasning af minimumsnormeringer i 2020 er det i 2021 et krav, at private pasningsordninger og private institutioner også skal have del i midlerne. Det sker via det tilskud, som kommunen giver til disse pasningstyper. Derudover er det op til kommunen selv at fordele midlerne. Administrationen foreslår, at der sker en ligelig fordeling til alle dagtilbud på baggrund af børnetal.

 

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om fordelingen af midlerne.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende bevilling fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til normering i dagtilbud i 2021 på 8,25 mio. kr.
 2. at godkende, at der gives henholdsvis indtægts- og udgiftsbevilling på 8,25 mio. kr. i 2021
 3. at godkende, at midlerne fordeles ligeligt til dagtilbuddene på baggrund af børnetal.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 05-02-2021

For: Gruppe A, F, O og Ø.

 

Lisa Skov (UP) afventer kommunalbestyrelsen.

 

Ad 1.- 3. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-02-2021

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familier har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet har indgået aftale om lovbundne minimumsnormeringer på kommuneniveau fra 2024 og et løft af normeringerne i årene frem til da.

 

Som led i dette løft af normeringerne udmøntes i 2021 en statslig pulje. Midlerne er blevet fordelt mellem kommunerne efter en objektiv fordelingsnøgle, og kommunen har således ikke ansøgt om midlerne. Hvidovre Kommune modtager i 2021 8,25 mio. kr. Administrationen estimerer, at det svarer til lidt mere end 22 fuldtidsansatte pædagogiske medarbejdere i 2021.

 

Inden kommunen modtager midlerne, skal kommunen bekræfte, at vi ønsker at modtage dem. Er der kommuner, der ikke ønsker at modtage midler, bliver disse midler efterfølgende fordelt mellem de resterende kommuner.

 

Administrationen har allerede bekræftet, at kommunen ønsker at modtage midlerne. Det er sket bl.a. for at understøtte, at midlerne kan omsættes til pædagogiske medarbejdere i dagtilbuddene så hurtigt som muligt. Det er tillige væsentligt, fordi uforbrugte midler ikke kan overføres til 2022.

 

”Følgebrev”, der beskriver puljen, og ”Liste over foreløbig fordeling af tilskud” er vedlagt som bilag.

 

Til forskel fra den tilsvarende statslige pulje i 2020 skal midlerne indgå i beregningsgrundlaget for kommunens tilskud til private institutioner og pasningsordninger og i beregning af forældrebetalingen.

 

Derudover er det op til kommunen selv at beslutte, hvordan tilskuddet skal fordeles blandt daginstitutionerne. Der er ikke krav til uddannelsesniveauet til de personer, der ansættes, hvorfor midlerne både kan anvendes til pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere.

 

Administrationen foreslår, at midlerne fordeles ligeligt til alle dagtilbud på baggrund af børnetal. Administrationen afventer en bekendtgørelse på området bl.a. i forhold til, hvordan fordelingen til de private pasningsordninger og private institutioner konkret skal udmøntes. Med en beslutning om ligelig fordeling til alle dagtilbud, er forventningen, at de private tilbud vil modtage midler som et tilsvarende kommunalt tilbud.

 

En ligelig fordeling vil understøtte indfasningen af bedre normering i dagtilbuddene generelt. Bedre normering vil styrke muligheden for at understøtte trivsel, udvikling, læring og dannelse for alle børn, herunder for børn i udsatte positioner og børn fra sårbare familier.

Økonomiske konsekvenser

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har givet en bevilling på 8,25 mio. kr. til anvendelse i 2021.

 

Der gives en udgifts- og indtægtsbevilling på 8,25 mio. kr. Den samlede bevilling indtægts- og udgiftsføres i kommunen.

Retsgrundlag

Finanslov for finansåret 2021 (LTB nr. 2 af 29/12-2020) samt ”Aftale mellem regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om minimumsnormeringer” af 5. december 2020. Der foreligger endnu ikke en bekendtgørelse, der udmønter Finanslov 21 og den politiske aftale.

 

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser

Puljen vil medføre ansættelse af et antal pædagogiske medarbejdere i dagtilbuddene. Ansættelserne vil svare til lidt mere end 22 fuldtidsansatte pædagogiske medarbejdere i 2021.

Bilag

 1. Følgebrev (pdf)
 2. Liste over foreløbig fordeling af tilskud (pdf)