Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Økonomiudvalget den 27. februar 2018

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 27. februar 2018
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Særlige forhold: Ekstraordinært møde
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Anders Wolf Andresen (F)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Torben N. Rasmussen (V)

Bemærkninger

Ekstraordinært møde

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-02-2018

Godkendt.


2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering vedr. borgmesteren

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-02-2018

Ingen.


3. Ændring af vedtægterne for Hovedstadens Letbane I/S

Beslutningstema

Punktet indeholder en indstilling om, at Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse godkender en ændring af vedtægterne for Hovedstadens Letbane I/S punkt 4. Ændringen indebærer, at staten ikke påtager sig en ejerrolle, men alene bidrager med medfinansiering af anlægsudgifterne ligesom i Aarhus og Odense. Ændringen af vedtægterne skal godkendes af samtlige ejerkommuner senest den 5. marts 2018.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende, at der som foreslået af staten indarbejdes et nyt pkt. 4.2 i vedtægterne for Hovedstadens Letbane I/S.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-02-2018

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Gennemgang af sagen

Staten v/transport-, bygnings- og boligministeren har med brev af den 26. februar 2018 meddelt Borgmesterforum, at staten ønsker at trække sig ud af Hovedstadens Letbane I/S, jf. bilag 1.

Baggrunden er, at staten ønsker den samme ejermodel for Hovedstadens Letbane I/S, som den der gjorde sig gældende ved etableringen af letbaner i hhv. Aarhus og Odense. Dvs. en model, hvor staten alene bidrager med medfinansiering af anlægsudgifterne, men hvor staten ikke påtager sig nogen ejerrolle.

På den baggrund skal der i vedtægternes pkt. 4 for Hovedstadens Letbane I/S indsættes et nyt pkt. 4.2. Forslag til ændring er vedhæftet – se bilag 2 for ændringsforslag og bilag 3 for de nugældende vedtægter.

Den foreslåede ændring af vedtægterne skal vedtages af Region Hovedstaden og kommunerne i regi af Borgmesterforum senest den 5. marts 2018 af hensyn til, at ledelsen i Hovedstadens Letbane I/S kan få bemyndigelse til at underskrive kontrakterne med de vindende entreprenører på letbaneprojektets anlægskontrakter.

Efterfølgende skal kapitel 3 i lov nr. 165 af 26. februar 2014 om letbane på Ring 3 ændres således, at der opnås hjemmel til, at Den Danske Stat v/transport-, bygnings- og boligministeren udtræder af interessentskabet i anlægsperioden, dvs. før letbanen tages i brug til passagerdrift. Statens udtræden af Hovedstadens Letbane I/S vil ske automatisk med virkning fra ændringslovens ikrafttræden. Dette lovforslag forventes fremsat og vedtaget i løbet af efteråret 2018.

Statens forpligtelser vedrørende kapitalindskud og anlægsreserver, jf. punkt. 5.2 i vedtægterne berøres ikke af statens udtræden i anlægsperioden. Staten forpligter sig således fortsat til at foretage den resterende del af det indskud på 1.777 mio. kr. (2013-priser), der indeksreguleres med Finansministeriets anlægsindeks frem til driftsstart, jf. den mellem Hovedstadens Letbane I/S og staten indgåede betalingsaftale. Ligeledes forpligter staten sig fortsat til at opretholde den i vedtægternes punkt 5.2 anførte korrektionsreserve.

Statens udtræden i anlægsperioden berører ikke interessentskabets adgang til lånoptagelse gennem statslån, jf. § 10 i lov nr. 165 af 26. februar 2014 om Letbane på Ring 3.

Det er således vurderingen, at statens udtræden af Hovedstadens Letbane I/S ikke har nogen umiddelbare økonomiske konsekvenser for letbaneprojektets gennemførelse, jf. indstilling fra bestyrelsen fremsendt til interessenterne den 11. januar 2018 om godkendelse af det økonomiske grundlag for indgåelse af kontrakterne for letbanen på Ring 3 – se bilag 4.

Det skal dog bemærkes, at staten efter sin udtræden af Hovedstadens Letbane I/S er fritaget for alle forpligtelser, der påhviler Hovedstadens Letbane I/S, eller som senere måtte blive rettet mod Hovedstadens Letbane I/S.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Bilag 1 - Brev fra transport- bygnings- og boligministeren til interessenterne i Hovedstadens Letbane IS (pdf)
 2. Bilag 2 - Forslag til nyt pkt. 4.2 i vedtægterne for Hovedstadens Letbane IS (pdf)
 3. Bilag 3 - De nugældende vedtægter for Hovedstadens Letbane IS (pdf)
 4. Bilag 4 - Indstilling fra bestyrelsen om godkendelse af det økonomiske grundlag for indgåelse af kontrakter (pdf)

4. Eventuelt

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-02-2018

Intet at bemærke.