Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Økonomiudvalget den 19. november 2018

Mødefakta

Dato: Mandag den 19. november 2018
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Anders Wolf Andresen (F)
 • Gert Wahl (Ø)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Torben N. Rasmussen (V)

Fraværende med afbud

 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Steen Ørskov Larsen (C)

Bemærkninger

Finn Gerdes deltog for Kenneth F. Christensen. Lisa Skov deltog for Steen Ørskov.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2018

Godkendt.


2. Meddelelser

Sagsfremstilling

 • Proces for udvælgelse af kunstner på Kulturgården.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2018

Borgmesteren orienterede om at rundtur for ”upcycling projekter” i Ørestad Syd bliver den 17. december 2018 kl. 13 – 15.

Bilag

 1. Notat vedr. forkortet proces for udvælgelse af kunstner (docx)

3. Orientering om accept af tilbud fra Gældsstyrelsen

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har accepteret tilbud fra Gældsstyrelsen om køb af kommunens privatretlige fordringer under inddrivelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

 

 1. at accept af tilbud fra Gældsstyrelsen om køb af kommunens privatretlige fordringer under inddrivelse tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2018

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og analyse har udarbejdet sagen.

 

Efter indstillingen af den automatiserede gældsinddrivelse i det tidligere SKAT er der igangsat et oprydningsarbejdet for så vidt angår de tilgodehavender kommunerne har. Det er i en aftale mellem KL og Regeringen aftalt, at der skal foretages en ekstraordinær afskrivning af fordringer med tvivlsom retskraft – hvilket vil sige fordringer der vanskeligt lader sig indfri. Af aftalen fremgår vilkårene for dette. Rent praktisk foregår det ved at staten – ved Gældsstyrelsen – tilbyder at købe kommunernes privatretlige inddrivelsesfordringer og Gældstyrelsen vil efterfølgende afskrive fordringerne.

 

Fordringerne er er udvalgt ud fra en række kriterier, som er:

 • Fordringer under 1.000 kr.
 • Fordringer mellem 1.000 kr. og 7.500 kr., hvis skyldneren har en skattepligtig årsindkomst under 200.000 kr.
 • Ingen fordringer over 7.500 kr. – uanset skyldnerens indkomst.
 • Fordringer, der er sendt til inddrivelse til og med den 19. november 2015, som er den dag, hvor forældelsesfristen blev udskudt, og for hvilke der den 8. september 2018 er tvivl om retskraften. samt relaterede renter og gebyrer sendt til inddrivelse efter den 19. november 2015.
 • Det skal være muligt for Gældsstyrelsen at afskrive fordringerne, når de er købt. Derfor afkøbes eksempelvis ikke udenlandske krav eller privatretlige underholdsbidrag.
 • Fordringer, hvor en afskrivning kan støde retsfølelsen (fx politibøder, sagsomkostninger fra straffesager og skattebøder), afkøbes heller ikke.
 • Har en skyldner gældsposter for mere end 50.000 kr., som lever op til kriterierne for afskrivning, begrænses afskrivningen, således at maksimalt 50 pct.af skyldnerens samlede gæld under inddrivelse på over 50.000 kr. kan afskrives. Gældsstyrelsen tilbyder tilsvarende kun at afkøbe det fulde beløb op til 50.000 kr. Beløb herudover afkøbes med maksimalt 50 pct.

 

Gældsstyrelsen har tilbudt at købe kommunens fordringer for en samlet endelig købesum på 122.230,09 kr. Købesummen svarer til fordringernes kursværdi pr. 31. august 2018 fratrukket 18 pct. for udbetalt statsrefusion. Den nominelle værdi af Hvidovre Kommunes fordringer, som er tilbudt overtaget, udgør 747.009,81 kr., hvoraf 157.631,21 kr. er påløbne inddrivelsesrenter.

 

Kursværdien afspejler i høj grad skyldnernes betalingsevne. I dette tilfælde har mange skyldnere en så lav indkomst, at Gældsstyrelsen er lovgivningsmæssigt afskåret fra at inddrive gælden.

 

Fristen for accept er sat uforholdsmæssigt stramt til den 12. november og da det for administrationen kun har været muligt at få udskudt denne frist til den 16. november er aftalen underskrevet af Borgmesteren og Kommunaldirektøren og indsendt til Gældsstyrelsen, samtidig med at sagen forelægges til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

KL forventer, at konteringen af selve det modtagne kompensationsbeløb på 122.230,09 kr. sker som finansiel indtægt og at kommunens fordringer på de 747.009,81 kr. afskrives via balancekontiene.  

 

Der afventes forsat en endelig udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet omkring hvorvidt de er enige i KL’s oplæg til afskrivninger.

 


4. Likviditet 3. kvartal

Beslutningstema

 1. Efter ”Regulativ for Økonomistyring pkt. 7.1 – finansiel styrings” bestemmelser skal der som minimum hvert kvartal – dvs. ultimo marts, juni, september og december – udarbejdes likviditetsoversigt efter kassekreditreglen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 

 1. at tage orienteringen ultimo september til efterretning. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2018

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Kommunens likviditeten opgøres efter kassekreditreglen, som er et gennemsnit af de seneste 12 måneders daglige saldi på kassekontiene inkl. obligationsbeholdning fratrukket saldi på kassekreditter og byggelån. Det beregnede gennemsnit må efter kassekreditreglen ikke være negativt.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning 

 

Opgjort efter disse bestemmelser er Hvidovre Kommunes gennemsnitlige daglige kassebeholdning for perioden 1. okt. 2017 – 30. sep. 2018 på 650,1 mio.kr. Den faktiske kassebeholdning har i perioden 1. januar 2018 til 30. sep. 2018 ligget mellem 392 og 776 mio. kr. Figur 1 viser den grafiske udvikling i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2018 til 30. sep. 2018. Den grafiske fremstilling viser, at likviditeten i indeværende år udvikler sig jævnt på samme niveau som i 2017.

 

 

Kommunen tager i sin økonomiske styring – f.eks. ved opgørelsen af den reelle kasse – udgangspunkt i likviditeten opgjort på enkelte datoer fx. ultimo kvartal, hvorimod f.eks. Økonomi- og Indenrigsministeriet ved opgørelse af kommuners likviditet tager udgangspunkt i den gennemsnitlige likviditet. Der kan være betydelig forskel på tallet for likviditeten afhængigt af om likviditeten opgøres pr. dato (fx ultimo kvartal) eller som gennemsnit. Den gennemsnitlige likviditet har i perioden 1. januar 2018 til 30. sep. 2018 ligget mellem 654 mio. kr. og 640 mio. kr.

 

På opgørelsestidspunktet er ca. 686 mio. kr. anbragt i investerings- og placeringsforeninger samt i obligationer. 

 

Kommunens investeringer hos de tre nye forvaltere og Danske Bank (hjemfaldsmidler) pr. 30. sep. 2018 fremgår af tabel 1. og aktivallokering i diagrammet som overholder kommunens finansielle strategi.

 

Investeringens nettoresultat har været positiv. Samlet set et vægtet afkast på 1,39 % svarende til 9,5 mio. kr. inklusiv realiseret og urealiseret kurstab siden januar 2018.

 

Tabel 1: Kommunens investeringer hos de 4 forvaltere pr. 30. sep. 2018

 

Aktivside

 

 

Ultimo september 2018

 

 

 

Aktuel % andel i

Investerings portefølje

Afkast tom. sep. 2018

Beløb i
mio. DKK

Aktie

Obl.

Ulands. Obl.

Kontant

Gudme Raaschou **

0,64

159

15%

80%

3%

2%

Nykredit **

0,90

160

10%

88%

6%

-4,4%

Jyske bank **

0,62

159

11%

83%

6%

0%

Danske Capital- Hjemfald *

0,36

208

10%

79%

11%

0%

I alt

 

686

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vægtet gennemsnit % (afkast + realiseret og U/real. kursgevinst/tab)

0,61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markedsværdi jf. beholdningsliste afviklingsdato

 

 

 

 

* Danske Bank Asset Management: Afkastet dækker hele 2018 og dermed også 1. kvartal måned der var præget af betydelig turbulens på de finansielle markeder

* Vores PM-aftale hos Danske Bank Asset Management ændres nu således at investeringsrammerne harmoniseres hos alle vores kapitalforvaltere

** Vores tre nye kapitalforvaltere har foretaget start af porteføljerne i juni måned

 

Diagrammet: Aktivallokering ultimo 3. kvartal 2018

 

Diagrammet er baseret på data pr. handelsdato

 

 

Økonomiske og finansielle nyheder – aktuelt[1]

 

Der har været positive afkast for globale aktier og kreditobligationer i 3. kvartal, hvor renterne var lidt stigende. Der er ikke væsentlige ændringer i de makroøkonomiske indikatorer, hvorfor der er udsigt til, at fremgangen i verdensøkonomien fortsætter. Væksten i verdensøkonomien kører på et højt niveau, hvor den eskalerende handelskrig mellem USA og Kina indtil videre kun har taget toppen af de forventede vækstrater.

Renteforskellen mellem USA og Europa voksede yderligere i løbet af 3. Kvartal. På de korte obligationer er forskellen på over 3 pct. og godt 2,5 pct. på de 10-årige. Renteforskel er et godt billede på, at USA er et godt stykke foran Europa i forhold til vækst, inflation og normaliseret pengepolitik.

I Europa er væksten også stigende men med et lidt mere ujævnt forløb end i USA og stadig med geografiske forskelle. I den nordlige del af Europa er der pænt gang i væksten med begyndende mangel på arbejdskraft. Forbrugerpriserne er stigende og er nu på 2,1 pct. mens kerneinflation holder sig omkring 1 pct.

Den Europæiske Centralbank (ECB) er i gang med at udfase sit opkøbsprogram. Centralbanken har åbnet en kattelem ved at melde ud, at såfremt der ikke er klar indikationer på, at inflationsudvikling i Europa udvikler sig som forventet, kan opkøbsprogrammet blive forlænget.

I september var opkøbene nede på 15 mia. euro og ved udgangen af året stopper opkøbene helt. Centralbanken har i det forgangne kvartal været meget bevidst tvetydige om pengepolitikken med udmeldingen, at man forventer en renteforhøjelse ”i løbet er sommeren 2019”. ECB har et skarpt fokus på udviklingen i Sydeuropa, der stadig er tynget af høj offentlig gæld og som derfor ikke har brug for højere renter. ECB’s officielle styringsrente er således stadig -0,4 % og Nationalbankens indskudsbevisrente er uforandret -0,65 %. Negative rente er dog ikke en holdbare situation.

Forvaltere fastholder en undervægt af obligationer og en undervægt af varigheden samt en overvægt af risiko via eksponeringen til kreditobligationer og aktier. Europæiske aktier og emerging markets-aktier overvægtes.


[1] Redigeret uddrag af Rapportering fra Jyske Bank/Gudme Raaschou/Nykredit september 2018

Retsgrundlag

Jævnfør Økonomi- og indenrigsministeriet, ”Budget og regnskabssystem for kommuner afsnit 7,3 Likviditetsoversigt opgjort efter kassekreditregler” - Den kvartalsvist udarbejdede likviditetsoversigt skal løbende forelægges kommunalbestyrelsens medlemmer.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


5. Forudgående høring om ændring af Kommuneplan 2016 - blandet byområde ved Immerkær

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet et høringsmateriale til en forudgående høring om ændring af anvendelse af ejendommen Immerkær 42 fra erhvervsområde til blandet byområde. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om administrationens udkast til høringsmateriale kan godkendes og udsendes.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende det af administrationen udarbejdede høringsmateriale
 2. at den forudgående høring finder sted i perioden 11. december 2018 - 20. januar 2019
 3. at administrationens udkast til høringsmateriale udsendes til ejere og lejere i de berørte og omkringliggende ejendomme ved høringsperiodens begyndelse.
 4. at der træffes beslutning om, hvorvidt der skal afholdes et borgermøde, der både omhandler den forudgående høring af anvendelsesændringen på Immerkær 42 og den forudgående høring om en mulig ny lokalplan for boliger på Svend Aagesens Allé 10B-D.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2018

Ad 1. – 4.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Teleforeningen har i november 2017 anmodet om, at Hvidovre Kommune udarbejder kommuneplantillæg for ejendommen Immerkær 42, matr.nr. 99b Hvidovre by, med et indhold svarende til det vest herfor beliggende rammeområde 1A5. Desuden ønskes en ny lokalplan for ejendommen, der ophæver den eksisterende Byplanvedtægt H16.

 

Det ønskede plangrundlag skal blandt andet give mulighed for en ændring af anvendelsen fra erhvervsområde til både erhverv og boligformål. Derfor skal kommunalbestyrelsen jf. planlovens § 23 c ved væsentlige ændringer af kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i en planstrategi, indkalde ideer og forslag m.v. før et forslag til kommuneplantillæg kan udarbejdes. Indkaldelsen af ideer og forslag skal indeholde en kort beskrivelse af hovedspørgsmålene i den forestående planlægning.

 

På sit møde den 25. september 2018 godkendte kommunalbestyrelsen, at der gennemføres en forudgående høring med henblik på at ændre den planlagte anvendelse af ejendommen Immerkær 42 fra erhvervsområde til blandet byområde.

 

Med baggrund i dette har administrationen udarbejdet et høringsmateriale i form af et debatoplæg, der beskriver spørgsmålet om ændringen af anvendelsen for Immerkær 42 og som kan bruges i forbindelse med en forudgående høring. Det ligger som bilag ”Forudgående høring om ændret anvendelse for Immerkær 42”.

 

Den forudgående høring kommer udelukkende til at omhandle den ændrede anvendelse. De bygningsregulerende bestemmelser, såsom højde og bebyggelsesprocent, bliver fastlagt efterfølgende i selve kommuneplantillægget og lokalplanen, når bygherre/ejer kommer med et nyt forslag for en boligbebyggelse på ejendommen.

 

Fælles borgermøde

På sit møde den 28. august 2018, punkt 12, besluttede kommunalbestyrelsen at foretage en forhøring af et skitseprojekt for en ny boligbebyggelse på ejendommen Svend Aagesens Allé 10B-D, der er beliggende indenfor det foroven nævnte rammeområde 1A5 vest for Immerkær 42. Dette for at sikre inddragelse af berørte beboere i området i forbindelse med grundejers forespørgsel om udarbejdelse af en ny lokalplan her.

 

Da de to ejendomme geografisk ligger i umiddelbar forlængelse af hinanden og der må forventes at være et vist sammenfald af interessenter til de to høringer og dermed også blandt deltagerne i et eventuelt borgermøde, anbefaler administrationen i givet fald at afholde et fælles borgermøde i forbindelse med de to sideløbende høringsperioder.

Retsgrundlag

Planlovens § 23c, stk. 1 og stk. 2, lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. september 2018, punkt 7, at der gennemføres en forudgående høring med henblik på at ændre den planlagte anvendelse af ejendommen på Immerkær 42 fra erhvervsområde til blandet byområde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Høring

Ifølge planlovens § 23 c skal kommunalbestyrelsen, før udarbejdelse af forslag til væsentlige ændringer af kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i en planstrategi, indkalde ideer og forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet.

 

Indkaldelsen af ideer og forslag skal indeholde en kort beskrivelse af hovedspørgsmålene i den forestående planlægning. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist for afgivelse af ideer, forslag m.v.

Bilag

 1. Forudgående høring om ændret anvendelse for Immerkær 42 (pdf)

6. Godkendelse af forlængelse af frist for afklaring om biogasanlæg

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til I/S Amager Ressourcecenters anmodning om fristforlængelse i forbindelse med en afklaring af størrelse, finansiering og placering af et bioforgasningsanlæg.

 

I forlængelse af aftale mellem de fem ejerkommuner i I/S Amager Ressourcecenter (ARC) i juni 2018, skal der træffes beslutning om størrelse, finansiering og placering vedr. et biogasanlæg inden udgangen af 2018. Der pågår aktuelt en dialog mellem ARC og Ørsted om et samarbejde. Af hensyn til mulighederne for at nå en afklaring foreslås fristen forlænget til senest marts 2019.

Indstilling

Kommunaldirektørenindstiller til Økonomiudvalget

 

 1. at godkende fristforlængelse for afklaring om størrelse, finansiering og placering af ARCs bioforgasningsanlæg fra udgangen af 2018 til senest marts 2019.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2018

Sagen er ved en fejl ikke indstillet til kommunalbestyrelsen.

 

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejde sagsfremstillingen

 

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 26. juni 2018 pkt. 10 en tillægsaftale pr. 7. maj 2018 om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning mellem ejer­kommunerne i ARC. Tillægsaftalen er vedlagt som bilag ”Tillæg til tillægsaftale pr. 13. juni 2016”, dateret 07. maj 2018.

 

Af tillægsaftalen fremgår af pkt. 10: ”At selskabet anlægger et bioforgasningsanlæg baseret på behandling af mindst 30.000 ton bioaffald om året, og at der inden udgangen af 2018 tages stilling til anlæggets størrelse, finansiering og placering.”

 

ARC er aktuelt i dialog med energiselskabet Ørsted om et eventuelt samarbejde. Afhængigt af de nærmere muligheder kan samarbejdet omfatte udlejning af et areal til forbehandling af bioaffald i tilknytning til Ørsteds planlagte biogasanlæg på Avedøre Holme i Hvidovre Kommune. Anlægget forventes at være klar til modtagelse af bioaffald fra ARC-kommunerne fra januar 2021.

 

Afklaringen med Ørsted rummer, jf. tidsplanen, i vedlagte bilag ”Status fra ARC på aftaletillæg f.s.v.a. sortering og biogasanlæg”, indgåelse af kontrakt i februar 2019, hvilket sker med forbehold for ejerkommunernes tilsagn og senere godkendelse af lånegaranti. Efter de foreliggende oplysninger giver en eventuel aftale mellem ARC og Ørsted lavere investeringsomkostninger for ARC, ligesom kommunernes omkostninger til behandling af bioaffald forventes reduceret. Desuden indebærer forløbet en afklaring af blandt andet juridiske muligheder, CO2-beregning og trafikale konsekvenser.

 

ARCs beskrivelse af status og videre proces, jf. ”Status fra ARC på aftaletillæg f.s.v.a. sortering og biogasanlæg”, vedrører ud over biogasanlæg det sorteringsanlæg, som selskabet er ved at planlægge i forlængelse af tillægsaftalen pr. 7. maj 2018. Sorteringsanlægget ventes at være i drift fra medio 2021. I henhold til den indgåede tillægsaftale mellem ejerkommunerne er etablering af sorterings- og biogasanlæg en forudsætning for selskabets import af affald og dermed for genoprettelse af selskabets økonomi.

 

Af hensyn til mulighederne for at nå en afklaring og herunder fremlægge en sag i ejerkommunerne foreslås det, at fristen for at tage stilling til anlæggets størrelse, finansiering og placering på den beskrevne baggrund forlænges fra udgangen af 2018 til senest marts 2019.

 

Administrationens vurdering

Den foreslåede fristforlængelse tilgodeser mulighed for afklaring af, om der kan indgås en samarbejdsaftale om biogasanlæg med Ørsted.

 

Ved realisering af de nævnte planer vurderes tillægsaftalen pr. 7. maj 2018 at være opfyldt, således, at der kan ske en import af affald til forbrænding fra 2020. Import af affald vurderes at være påkrævet for, at der kan ske en genopretning af selskabets økonomi.

Retsgrundlag

ARC er et fælleskommunalt interessentskab etableret efter reglerne i Styrelseslovens §60. Hvidovre Kommune ejer og hæfter for ca. 7 % af ARC.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 30. august 2016 aftale pr. 13. juni 2016 om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning mellem ejerkommunerne i ARC.

 

Den 30. januar 2018 pkt. 7 blev Kommunalbestyrelsen orienteret om arbejdet med udmøntningen af aftalen om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning og behovet for at opdatere det økonomiske grundlag for planen, hvorfor fristen for at tage stilling til ARCs plan for genanvendelse og CO2-reduktion rykkes fra 1. marts til forventeligt 1. maj 2018.

 

Den 16. juni 2018 pkt. 10 godkendte kommunalbestyrelsen ARCs plan for genanvendelse og CO2-reduktion, tillæg til tillægsaftalen om blandt andet øget omsætning i ARC og årlig takstregulering fra 1. januar 2019, og at de delegerede til ARCs generalforsamling anmodes om at vedtage sådan regulering, evt. ved instruktion.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke selvstændigt økonomiske konsekvenser. En eventuel aftale mellem ARC og Ørsted ser efter de foreliggende oplysninger ud til at kunne billiggøre kommunernes omkostninger til behandling af bioaffald sammenlignet med den ramme, som blev tiltrådt i alle ejerkommuner i juni 2018.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen personalemæssige konsekvenser.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen sundhedsmæssige konsekvenser.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen miljømæssige konsekvenser.

Bilag

 1. Tillæg til tillægsaftale pr 13 juni 2016 (pdf)
 2. Status fra ARC på aftaletillæg f.s.v.a. sorteringsanlæg og biogasanlæg (pdf)

7. Principiel drøftelse af etablering af biogasanlæg på Ørsteds areal på Avedøre Holme

Beslutningstema

Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S ansøger om udarbejdelse af nyt plangrundlag for deres ejendom, Hammerholmen 50. Plangrundlaget skal give mulighed for etablering af et biogasanlæg. Projektet kræver udarbejdelse af ny lokalplan og tillæg til Kommuneplan 2016.

 

Økonomiudvalget skal drøfte den principielle stillingtagen til etableringen af anlægget og om hvorvidt administrationen skal anmode Bygge- og Planudvalget at igangsætte lokalplanarbejdet og Økonomiudvalget om at igangsætte udarbejdelse af kommuneplantillæg.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende, at der igangsættes en planlægningsproces med det formål at placere et biogasanlæg ved Avedøreværket, herunder at Bygge- og Planudvalget anmodes om at igangsætte en lokalplanproces.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2018

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

I brev af 4. juli 2018 med supplerende baggrundsnotat fra den 12. oktober 2018, se bilag ”Anmodning om igangsættelse af ny lokalplan og kommuneplantillæg” og ”Baggrundsnotat for ansøgning om nyt plangrundlag”, anmoder Ørsted Bioenery & Thermal Power A/S om, at Hvidovre Kommune påbegynder udarbejdelse af nyt plangrundlag, der muliggør etablering af et nyt biogasanlæg på Hammerholmen 50.

 

Ørsted Bioenery & Thermal Power A/S er et datterselskab af Ørsted A/S og har som sit primære formål at drive virksomhed inden for energisektoren. Selskabet producerer el og varme på en række termiske kraftvarmeværker i Danmark, og man ønsker at understøtte omlægningen til vedvarende energi i det fremtidige energisystem. Som led i denne omstilling ønsker Ørsted, i samarbejde med virksomheden DakaReFood (Daka), at etablere et biogasanlæg på Avedøre Holme, geografisk placeret i tilknytning til Ørsteds eksisterende kraftvarmeværk på stedet, Avedøreværket.

 

Der er samtidig drøftelser om, at Amager Ressource Center (ARC) kan etablere et forbehandlingsanlæg i tilknytning til biogasanlægget, så indsamlet kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) fra ARCs ejerkommuner – herunder Hvidovre – kan behandles på anlægget. ARCs ejerkommuner er jævnfør ejeraftaler gensidigt forpligtet til at finde en lokalisering for bioforgasning af KOD.

 

Projektet vil indebære, at der skal opføres et antal tanke og tekniske komponenter med et samlet bebygget areal på ca. 3.500 m² placeret på en grund på ca. 35.000 m². Den samlede bygningsmasse vil være ca. 26.100 m³ og den maksimale bygningshøjde vil være 26 meter, idet der dog tillige etableres en ca. 40 meter høj skorsten.

 

Biogasanlægget skal udnytte energiindholdet i forskellige former for industriel biomasse og kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) til fremstilling af biogas, der efter rensning sendes ud i naturgasnettet til forbrugerne. Det samlede biomassegrundlag til biogasfremstillingen vil være ca. 200.000 tons/år. Den tilbageblevne, afgassede biomasse forventes afsat som jordforbedringsmiddel på økologiske jordbrug.

 

Ansøger vurderer, at den samlede trafikmængde kan holdes inden for den maksimale trafikmængde, som Avedøreværket allerede i dag har tilladelse til, dvs. op til 14.600 lastbiler per år. Foreløbige vurderinger af den øgede trafikmængde ved til- og frakørsel til anlægget er af ARC og Ørsted vurderet til henholdsvis 10 – 60 daglige kørsler fra ARC og omkring 45 daglige kørsler fra DAKA. Der vil også være en transport af udrådnet materiale væk fra biogasanlægget. Det forventes udskibet fra Ørsteds havn, men omregnet til lastbilstransporter er der tale om en mængde svarende til omkring 20 daglige kørsler.

 

Såfremt anlægget etableres, vil administrationen anbefale, at transporterne så vidt muligt sker uden for myldretiden, hvor ventetider allerede nu er markante og at der anvendes en tvangsrute, således at rundkørslen ved Copenhagen Business Park ikke belastes.

 

Med hensyn til andre miljøforhold er særligt mulige lugtgener i fokus. Ørsted Bioenery & Thermal Power A/S har oplyst, at lugt fra anlægget ved hjælp af lukkede systemer, filte m.v. vil blive begrænset til gældende grænseværdier. Administrationen vil i samarbejde med Ørsted sikre, at værket bliver etableret med ”state of the art” udstyr/filtre i forhold til lugtgener. Grænseværdier vil blive fastlagt i en godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, hvor Hvidovre Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed.

 

Center for Plan og Miljø vurderer, at det ansøgte projekt ikke er i overensstemmelse med det eksisterende plangrundlag, og det vil derfor kræve, at der udarbejdes ny lokalplan og kommuneplantillæg.

 

Såfremt Økonomiudvalget principielt stiller sig positive over for Ørsteds ansøgning om etablering af biogasanlæg på deres areal på Avedøre Holme vil administrationen lægge en sag om igangsætning af lokalplan op på Bygge- og Planudvalget samt en sag om igangsætning af kommuneplantillæg på Økonomiudvalget.

Retsgrundlag

Planlovens kap. 5 om lokalplanlægning og kapitel 6 om planers tilvejebringelse og ophævelse, Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Anmodning om igangsættelse af ny lokalplan og kommuneplantillæg (pdf)
 2. Baggrundsnotat for ansøgning om nyt plangrundlag (pdf)
 3. Supplerende oplysninger til sagen (pdf)

8. Orientering om status på nedlukning af Taxinævnet i Region Hovedstaden, samt nævnets regnskab for 2017

Beslutningstema

Taxinævnet i Region Hovedstaden har fremsendt status på nedlukning af nævnet, samt regnskab for 2017 til orientering i medlemskommunerne.

 

Endvidere orienteres der kort om baggrund for nedlukning af nævnet og det videre forløb.

 

Økonomiudvalget bedes tage disse orienteringer til efterretning.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget               

 1. at orientering om status på nedlukning af Taxinævnet i Region Hovedstaden tages til efterretning                                                                           
 2. at orientering om regnskab 2017 for Taxinævnet i Region Hovedstaden tages til efterretning

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2018

Ad 1.

Økonomiudvalget tog orienteringen om status på nedlukning af Taxinævnet i Region Hovedstaden til efterretning.

 

Ad 2.

Økonomiudvalget tog orienteringen om regnskab 2017 for Taxinævnet i Region Hovedstaden til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet dette dagsordenpunkt

 

Frederiksberg Kommune har p.v.a. Taxinævnet i Region Hovedstaden fremsendt brev af 26. september 2018 med status for nedlukning af Taxinævnet i Region Hovedstaden, samt nævnets regnskab for 2017.

 

Myndighedskompetencen er flyttet fra kommuner til Staten ifm. ikrafttrædelse af ny taxilov den 1. januar d.å.

 

Folketinget vedtog den 14. december 2017 den nye taxilov. Den nye taxilov medfører, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen overtager administrationen af taxiområdet fra landets kommuner og i hovedstadsområdet fra Taxinævnet. Den nye taxilov omfatter al erhvervsmæssig persontransport i bil – det vil sige taxikørsel, limousinekørsel og kørsel for offentlige myndigheder.

 

I en overgangsperiode, 2018, er det aftalt at nævnet hjælper styrelsen med salg af trafik- og

nummerplader. Det endelige tidspunkt for nedlæggelsen er primo 2019.

 

Der er ikke behov for at medlemskommunerne vedtager en formel udtrædelse af nævnet, jf. nævnets vedtægter, da nævnet er nedlagt via ændring af loven. Sagen skal derfor alene behandles politisk som en orienteringssag.

Retsgrundlag

Taxiloven, LOV nr. 1538 af 19/12/2017 med tilhørende bekendtgørelser.

 

Politiske beslutninger og aftaler

Vedtægter for den fælleskommunale myndighed ”Taxinævnet i Region Hovedstaden”, som senest er godkendt af kommunalbestyrelsen den 29. maj 2012, punkt 28, bortfalder i medfører af lovændringen.

 

Økonomiske konsekvenser

Regnskab 2017 udviser et overskud på 657.423 kr. Overskuddet indgår i tidligere års resultater, som afregnes til ejerkommunerne når det endelig regnskab (slutregnskab) opgøres. Ultimo 2017 er akkumuleret saldo for overført overskud 1.576.898 kr.

 

Nettoudgiften har sædvanligvis været fordelt mellem de 28 medlemskommuner efter befolkningstal.

 

Hvidovre Kommune har i 2017 og 2018 bidraget med henholdsvis 74.529 kr. og 74.585 kr. svarende til ca. 3 % af nævnets nettoudgifter.

  

I basisbudgettet for 2019 er der afsat 31.842 kr. til aktiviteten. 

 

Da der også har været aktiviteter i 2018 vil den endelig opgørelse af Taxinævnet tidligst kunne ske primo 2019. I den endelige opgørelse vil der blive taget hensyn til verserende sager på tilgodehavender for ca. 0,5 mio. kr., som behandles hos Restancemyndigheden

 

Indtil endelig opgørelse og afregning hos medlemskommuner vil overført overskud/egenkapital befinde sig på en mellemregningskonto hos Frederiksberg Kommune.

 

Regnskabet er sendt til alle medlemskommuner og det kommunale tilsyn i Ankestyrelsen.

 

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag

Bilag

 1. Brev af 26. september 2018 fra Frederiksberg Kommune til Tilsynet og medlemskommunerne (pdf)

9. Godkendelse af delegationsplan for Hvidovre Kommune

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet et udkast til en fælles delegationsplan for hele Hvidovre Kommune. Det er første gang, og den fælles delegationsplan træder i stedet for den tidligere procedure, hvor hvert fagområde fremlagde deres egne delegationsplaner for de stående udvalg, som de hørte under.

 

Den fælles delegationsplan skal skabe et samlet overblik over, hvor kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og fagudvalgene har delegeret deres beslutningskompetence til administrationen, og hvor de ikke har.

 

Økonomiudvalget skal godkende, at delegationsplanen indstilles til godkendelse i kommunalbestyrelsen, da det efter styrelsesvedtægten er Økonomiudvalgets kompetence at behandle sager, der samordner kommunens forhold.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget af anbefale over for kommunalbestyrelsen,

 1. at godkende delegationsplanen.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2018

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for kommunens myndighedsvaretagelse og kan træffe afgørelse i enhver sag. Det vil imidlertid være en uoverkommelig opgave for kommunalbestyrelsen at træffe afgørelse i enhver sag. Derfor kan og har kommunalbestyrelsen delegeret kompetence til de stående udvalg. De stående udvalg har i stort omfang videredelegeret kompetencen til administrationen, som dermed træffer langt de fleste beslutninger i det daglige vedrørende alt fra tildeling af kontante ydelser til byggetilladelser.

 

Administrationen udarbejder traditionelvis en delegations- eller kompetenceplan som supplement til styrelsesvedtægten, for at kunne identificere de myndighedsområder, hvor kommunalbestyrelsen eller de stående udvalg ikke har ønsket at delegere kompetencen eller ikke må delegere. I Hvidovre Kommune har delegationerne tidligere fremgået af omkring 30 forskellige delegations- eller kompetenceplaner, som de stående udvalg løbende har godkendt.  

 

Administrationen har nu vurderet, at det er hensigtsmæssigt at skabe et fælles samlet overblik over hvem, der har beslutningskompetencen på de myndighedsområder, som Hvidovre Kommune varetager, se vedlagte bilag ”Delegationsplan for Hvidovre Kommune 2019-2022”. Det fælles samlet overblik skal i det daglige hjælpe til at skabe en smidig og effektiv organisation til gavn for borgeren. Samtidig skal den understøtte det gode samarbejde mellem det politiske niveau og administration ved at fastsætte hvilke sager, der ønskes til politisk behandling.

 

Det, at der er udarbejdet en fælles delegationsplan for Hvidovre Kommune, forhindrer ikke, at administrationen fremlægger sager for det politiske niveau, som har væsentlig eller principiel betydning eller hvor andre grunde taler herfor, selvom administrationen efter delegationsplanen har fået kompetence til at træffe afgørelse.

 

 

 

Den nye fælles delegationsplan vil være dynamisk, da myndighedsområder løbende ændres af ny lovgivning eller at den, der har delegeret, ønsker større politisk bevågenhed på et givent område. Derfor vil administrationen løbende samle op og fremlægge delegationsplanen til fornyet godkendelse.

 

Proces

Siden begyndelsen af denne valgperiode er samtlige delegations- og kompetenceplaner i centrene gennemset, og samlet i et fælles dokument. Herefter har udkastet til den fælles

delegationsplan været sendt i høring i alle centre.

 

Denne høring medførte mange korrektioner, typisk i form af, at lovområder blev påført og ombrydning til centerstukturen indarbejdet korrekt. Rettelserne er indarbejdet og ændringer, hvor delegationen ændres væsentlig er fremhævet med blå skrift. I det hele taget er der tale om en hel ny fælles delegationsplan for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven nr. 1031 af den 6. juli 2017, § 17

HVIDOVRE KOMMUNES STYRELSESVEDTÆGT pr. 1. januar 2018, § 10

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag

Personalemæssige konsekvenser

 

 

Bilag

 1. Udkast - Delegationsplan Hvidovre Kommune 2019-2022 (pdf)

10. Godkendelse af køb af forsikringer

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal, efter afslutningen af kommunens forsikringsudbud for den kommende treårige periode, vælge at tegne otte forsikringer. Derudover kan udvalget vælge at tilkøbe tre yderligere forsikringer.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

 1. at godkende, at Hvidovre Kommune køber ekstern forsikringsdækning på de otte forsikringer, hvor kommunen er forpligtet efter forsikringsudbuddet
 2. at beslutte om Hvidovre Kommune skal købe en eller flere tilkøbsdækninger i henhold til nedenstående.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2018

Ad 1.

Økonomiudvalget godkendte, at Hvidovre Kommune køber ekstern forsikringsdækning på de otte forsikringer, hvor Hvidovre Kommune er forpligtet efter forsikringsudbuddet.

 

Ad 2.

Økonomiudvalget besluttede at tilkøbe vandskadeforsikring på ejendom og løsøre samt forhøjet ledelsesansvar, og efter den 3-årige periode vurdere om disse forsikringer fortsat skal tegnes.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Økonomiudvalget besluttede på sine møder 6. juni og 20. august 2018, at Hvidovre Kommune skulle gå i EU-udbud med forsikringsporteføljen som anført nedenfor, og at udbuddet skulle gennemføres med kommunens forsikringsmægler Wilis I/S.

 

Udbuddet er gennemført som et offentligt EU-udbud. Vægtningen af forsikringsudgift og dækningsomfang er foretaget med en pointdeling op til 5 på hver. Forholdet mellem den årlige forsikringsudgift og muligheden for supplerende dækninger af tilbudte forsikringsydelser har ligeledes været vægtet i udbuddet.

 

Syv forsikringsselskaber har bedt om udbudsmaterialet, hvoraf fire har afgivet bud på varierende dele af porteføljen. Wilis I/S har vurderet de indkomne tilbud og anbefaler, at aftaler indgås med leverandørerne således:

 

 • Gjensidige  Bygning-, løsøre og entrepriseforsikring 2.370.883 kr.
 • Protector Motorkøretøjsforsikring      287.993 kr.
 • Gjensidige Arbejdsulykkesforsikring, katastrofedækning    110.239 kr.
 • Gjensidige Kollektiv ulykkesforsikring       13.004 kr.
 • Europæiske Årsrejseforsikring          2.288 kr.
 • Gjensidige Kunstforsikring, all risk        31.334 kr.
 • Gjensidige Ansvarsforsikring for plejeanbragte børn    102.687 kr.
 • AIG  Kommunal ledelsesansvarsforsikring       22.000 kr.

          SUM                       2.940.428 kr.

 

Priserne er ekskl. afgifter på i alt 43.473,08 kr. og vil desuden blive årligt indeksreguleret fra 1.1.2019, forventeligt ca. 2-3 pct. 

 

Hvidovre kommune har desuden mulighed for at tilkøbe

 

 • Gjensidige  Vandskade – bygning      527.735 kr.
 • Gjensidige Vandskade – løsøre       141.764 kr.
 • AIG  Ledelsesansv.fors. m. 5 mio. forhøjet forsikringssum   15.000 kr.

          SUM        684.499 kr.

 

Priserne er ekskl. afgifter på i alt 7.529,49 kr. og før indeksregulering. 

 

Forsikringsaftalerne indgås for en treårig periode, der begynder 1. januar 2019. Inden udløbet af den treårige periode vil Økonomiudvalget få mulighed for at forlænge dækningsperioden med 1-2 år.

 

Hvidovre Kommune er qua udbuddet og under hensyntagen til Wilis I/S’ kontrol af tilbuddenes konditionsmæssighed i forhold til betingelserne i udbudsmaterialerne, forpligtet til at tegne de otte førstnævnte forsikringer. Det er derimod valgfrit for kommunen, om man vil tegne tilkøbsforsikringer på vandskade – bygning, vandskade – løsøre og forhøjet ledelsesansvarsdækning.

 

Den samlede årlige præmie for de otte ovenstående forsikringer uden tilkøb (ca. som nuværende forsikringsportefølje) udgør 2.940.428 kr. i 2018-priser ekskl. afgifter på 43.473 kr., hvilket er 626.910 kr. mere end den nuværende præmie på 2.313.518 kr. for porteføljen i 2018. Hvis Økonomiudvalget beslutter sig for de tre tilkøbsforsikringer bliver den samlede præmie på 3.624.927 kr. årligt i 2018-priser ekskl. afgifter på 51.003 kr.

 

Det kan ikke med sikkerhed konstateres, hvad præmieforøgelsen i forhold til den nuværende samlede årlige præmie skyldes. Der ses dog en tendens til stigende præmier generelt i markedet. Desuden har Hvidovre Kommunes præmie for indeværende forsikringsperiode ifølge Wilis I/S været lavt i forhold til markedet generelt. Med til billedet hører også, at kommunen har haft en større brandskade (HBC-hallen), som givetvis også har haft indflydelse på det tilbudte præmieniveau.

 

Med indstillingen til forsikringskøb fastholdes i store træk den dækningsprofil, kommunen har haft i mere end 10 år. Det er fortsat administrationens opfattelse, at kommunen holder en fornuftig balance mellem ekstern dækning for større skader og præmiebetaling. Der vil desuden ske et skifte fra Protector til Gjensidige som kommunens primære forsikringsselskab. Gjensidige Forsikring er en del af det norske selskab Gjensidige Forsikring ASA og dermed en stor aktør på nordisk plan. 

 

Vandskadeforsikring

Den årlige præmie på vandskadeforsikring er relativ høj og tilbuddet skal formentlig ses i lyset af, at kommunen siden 2014, har haft store og dyre vandskader i Børnehuset Vedbyholm og Tandplejecenteret Enghøj, der har kostet over 3 mio. kr. hver. De dyre skader kan være et argument for at tegne forsikringen. Kommunen har i dag ikke vandskadeforsikring. Omvendt verserer der i forbindelse med skaden på Tandplejecenteret Enghøj en igangværende regressag mod Hvidovre Fjernvarme, da skaden skyldtes et lækket fjernvarmerør. Det samlede tab for kommunen kan derfor endnu ikke præcist opgøres og vil muligvis formindskes. Det kan heller ikke med sikkerhed siges, i hvilket omfang skaden var blevet dækket, såfremt kommunen havde været vandskadeforsikret, da dette ville bero på en konkret skadesagsbehandling, der ikke har fundet sted.

 

I forlængelse heraf bemærkes, at de af Gjensidige tilbudte vandskadeforsikringer indeholder en række forbehold som fx skade forårsaget ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb, skade forårsaget ved opstigning af grundvand eller kloakvand og skade på og som følge af frostsprængte rør (medmindre frostsprængning skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning eller utilstrækkelig opvarmning i udlejede lokaler). Policen er vedlagt som bilag.

 

Vedr. ABA-brandanlæg i flygtningeboligerne på Belægningen

Det fremgår af Trafik- og Byggestyrelsens Vejledning af 8. december 2015 om krav til flygtningeboliger, at bygninger udført med værelser med adgang til fælles adgangsareal skal udføres med blandt automatisk brandalarmanlæg og varslingsanlæg, hvis bygningsafsnittet har mere end 10 soverum eller er beregnet til mere end 50 sovepladser. Da bygningsafsnittet på Belægningen, der huser flygtninge, har mere end 10 soverum, skal der derfor etableres ABA-brandanlæg. Gjensidige har desuden stillet en række yderligere betingelser for at tilbyde brandforsikring for flygtningeboligerne på Belægningen. ABA-anlægget skal inspiceres årligt i henhold til gældende retningslinjer og der skal afrapporteres til selskabet. Der skal ligeledes installeres et funktionsdygtigt varslingsanlæg i henhold til gældende DBI-retningslinjer. Endelig skal beboerne senest en uge efter indflytning være undervist i brugen af elektriske apparater, der udleder varme. Dette krav gælder uanset, at der er etableret særskilt køkkenvogn til beboernes forplejning. Personalet vil blive pålagt at forestå den nødvendige undervisning.

 

Vedr. affaldscontainere

Gjensidige har betinget sig, at der kan indsættes en klausul om forhøjet selvrisiko på 500.000 kr. på kommunens branddækninger, hvis DBI’s vejledning nr. 29 om affaldscontainere ikke overholdes. Dette indebærer, at affaldscontainere skal placeres min. 5 meter fra bygninger og være aflåste. Center for Politik og Ledelse og Center for Trafik og Ejendomme vil samarbejde om, at reglerne bliver overholdt.

Retsgrundlag

Udbudsloven, LOV nr. 1564 af 15/12/2015 med senere ændringer.

Politiske beslutninger og aftaler

Udbud af forsikringer besluttet på Økonomiudvalgsmøde den 6. juni, pkt. 4 og 20. august 2018, pkt. 22. Indkøbspolitik for Hvidovre Kommune, september 2016, pkt. 9.

Økonomiske konsekvenser

Den årlige merudgift til præmiebetaling på kommunens forsikringer for en treårig periode fra 1. januar 2019 finansieres af kommunekassen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Beslutningsoplæg - udbud af forsikringer 2018 Hvidovre Kommune (omdeles på mødet) (pdf)
 2. Tilbudssammenligning - udbud af forsikringer 2018 - Hvidovre Kommune (omdeles på mødet) (pdf)
 3. Vandskadepolice - bygning, løsøre (pdf)

11. Godkendelse af låneoptagelse, Rebæk Søpark Kollegiet

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning om godkendelse af låneoptagelse til brug for indfrielse af statslån som forfalder til betaling.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

 

 1. at godkende optagelse af realkreditlån på 13.109.000 kr. med pant i Rebæk Søpark Kollegiet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2018

Behandles på det ekstraordinære økonomiudvalgsmøde.

Sagsfremstilling

Dagsordenspunktet er udarbejdet af Center for Politik og Ledelse.

 

Hvidovre Hospitals Kollegium v/ KKIK (Kollegiernes Kontor i København) har modtaget besked fra Udbetaling Danmark om, at der forfalder nogle statslån den 19. december 2018.

 

Der er tale om 10 lån, som forfalder til en samlet betaling på 12.883.477 kr.

 

Til indfrielse af statslånene ønsker Hvidovre Hospitals Kollegium at optage 30årigt realkreditlån på 13.109.000 kr.

 

Optagelse af lån til indfrielse af statslånene er godkendt på bestyrelsesmøde den 30. oktober 2018.

Retsgrundlag

§ 3 stk. 3 i bekendtgørelse om organisation af ungdomsboliger, der er opført med offentlig

støtte (nr. 666 af 27/09/1991), som bestemmer at bestyrelsen kan træffe beslutning om

pantsætning af ejendommen.

§ 21 stk. 1 i bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med

statsstøtte (nr. 340 af 01/06/1993), som bestemmer at låneoptagelse skal godkendes af

kommunen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

 

Optagelse af lån til indfrielse af statslånene bevirker en stigning i huslejen for et kollegieværelse fra 2.212 kr. mdl. til 2.351 kr. mdl.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Mødereferat 181030. bestyrelsens beslutning låneoptagelse (pdf)
 2. Bilag 3 - NK - email med bemærkninger til lån Rebæk (pdf)
 3. Bilag 2 NK beregning af lån (pdf)
 4. Bilag 1 Varslingsbrev statslån til betaling 2018 (pdf)
 5. Anmodning godkendelse låneoptagelse (pdf)

12. Boliganvisning Egevolden II, Øjebliksbillede

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har 100 % boliganvisning til Egevolden II. Hvert 2. år forelægges øjebliksbillede til orientering.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget

 

 1. at tage orienteringen om øjebliksbilledet til efterretning

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2018

Økonomiudvalget tog orienteringen om øjebliksbilledet for boliganvisning i Egevolden II til efterretning.

Sagsfremstilling

Øjebliksbillede pr. 1. marts 2018 i Egevolden II.

 

Sagsfremstillingen er udarbejdet af Center for Borgerservice.

 

Hvidovre Kommune har siden marts 2007 haft den fulde anvisningsret i Lejerbos afdeling 184-0 Egevolden II, der består af 252 boliger.

 

Aftalen om anvisningsretten løber til 28.2.2022.

 

De kommunale anvisningsregler til disse boliger, er de samme som er gældende for Avedøre Stationsby.

 

Der bliver hvert andet år udarbejdet et øjebliksbillede i Egevolden II.

Årets øjebliksbillede er baseret på, hvilke offentlige ydelser, der blev ydet pr. 1. marts 2018, omregnet til helårsvirkning.De samlede udgifter til offentlige ydelser er beregnet til 26,6 mio. kr. i 2018.

 

Ved øjebliksbilledet beregnet 2016 var udgifter til offentlige ydelser 26,8 mio. kr. altså et mindre fald.

 

Udviklingen i udgiften offentlige ydelser fra 2010-2018 er følgende:

2010 25.518 mio. kr.

2012 26.469 mio. kr.

2014 27.624 mio. kr.

2016 26.839 mio. kr.

2018 26.663 mio. kr.

 

Opgørelsen viser:

 

At 120 husstande er selvforsørgende, svarende til 47,6% af husstandene.

Tilsvarende tal for 2016 var 77 husstande selvforsørgende, svarende til 30,6%.

 

32 husstande modtager alene boligsikring/boligydelse, svarende til 12,7%.

I 2016 modtog 38 husstande offentlige ydelser,svarende til 15,1%.

 

Opgjort på antallet af beboere, er 241 voksne selvforsørgende, svarende til 60,3% af samtlige voksne i afdelingen (400).

I 2016 udgjorde antallet af selvforsørgende 232 personer, svarende til 58,73 %.

 

159 personer, svarende til 39,75 %, modtager i 2018 offentlige ydelser som pension, dagpenge eller kontanthjælp,

 

I 2016 modtog 163 personer offentlige ydelser, svarende til 41,26 %.

 

De seneste 6-7 år har der ikke været udlejningsvanskeligheder i afdelingen.

 

I 2017 var der 21 fraflytninger svarende til 8,33%, hvilket er en lav fraflytningsprocent sammenlignet med andre boligafdelinger.

 

 

Konklusion :

 

Udviklingen i afdelingen vurderes at være tilfredsstillende med hensyn til udgiften til offentlige ydelser, som er nedadgående samt til udlejningssituationen i afdelingen.

 

 

 


13. Beslutning om løsning af kapacitetsudfordringer på skoleområdet 2019 - 2023

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen blev i juni 2018 præsenteret for forskellige forslag til, hvordan pladsmæssige udfordringer på Risbjergskolen og Præstemoseskolen kan håndteres. To forslag blev efterfølgende sendt i høring hos de respektive skolebestyrelser:

 

 • Råderet over lokaler på Sønderkærskolen
 • Ændring af grænsen for optag af elever fra andre distrikter og kommuner (grænsen for det frie skolevalg) på udvalgte årgange på Risbjergskolen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at høringssvarene fra skolerne tages til efterretning, idet kommunalbestyrelsens oprindelige beslutninger i sagen samtidig fastholdes, hvilket indebærer:

 

 1. at Risbjergskolen og Præstemoseskolen skal have mulighed for i nødvendigt omfang at benytte lokaler på Sønderkærskolen, til de større elever, fra skoleåret 2019/20 til 2022/23
 2. at der fastsættes en maksimal grænse for frit skolevalg på 22 elever i Risbjergskolens nuværende 1. klasser i skoleårene 2018/19 og 2019/20
 3. at der fastsættes en maksimal grænse for frit skolevalg på 22 elever i Risbjergskolens 0. klasser i skoleåret 2019/20

 

 1. at beslutningen om maksimal grænse for frit skolevalg evalueres i slutningen af skoleåret 2019/20 med henblik på, om der bør vedtages en gennemsnitlig grænse på 22 elever for hvert af de kommende 0. klassetrin frem til 2022/23.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-10-2018

Sagen blev udsat med henblik på, at udvalget inden stillingtagen får lejlighed til at drøfte spørgsmålet om Sønderkærskolen med skolelederne samt en repræsentant fra hver af skolebestyrelsernepå henholdsvis Præstemoseskolen og Risbjergskolen.

 

Udvalget bad administrationen om at arrangere det pågældende møde, idet de pågældende inviteres til torsdag den 25. oktober 2018 i tidsrummet kl. 8-9.

 

Udvalget bad samtidig administrationen om – forud for dette møde og til brug for sagens oplysning i den videre politiske beslutningsproces – at udarbejde et notat om udgiften til pavilloner sammenlignet med udgiften forbundet med benyttelsen af Sønderkærskolen.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 01-11-2018

Ad 1.

Litra a:

På baggrund af høringssvarene, Risbjergskolens tilbagemelding om at kunne rumme egne elever i skolens nuværende fysiske rammer fremadrettet, samt den nuværende skoleprognose stillede gruppe A følgende ændringsforslag:

 

”At administrationen undersøger, hvorvidt det er muligt at tilbygge et tredje spor til Præstemoseskolen, så området nord for motorvejen og behovet for lokalekapacitet fremover belyses. Undersøgelsens resultat skal indgå i drøftelsen af den langsigtede struktur for kommunens folkeskoler.

 

I samarbejde med Præstemosens skoleledelse, bedes Administrationen om at udarbejde alternative løsningsmuligheder som eksempelvis distriktsændringer og optimering af de fysiske rammer, således at skolen kan rumme distriktets børn i de kommende år.”

 

Et flertal i udvalget bestående af gruppe A og F tilsluttede sig ændringsforslaget og anbefaler således dette godkendt i stedet for direktørens indstilling, mens et mindretal bestående af gruppe O, C, og Ø afventer stillingtagen til sagens behandling i kommunalbestyrelsen.

 

Litra b og c:

Anbefales godkendt.

 

Ad 2.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2018

Ad 1.

Gruppe Ø stillede ændringsforslag om, at Sønderkærskolen fastholdes som en mulig løsning.

 

For: Gruppe Ø.

Imod: Gruppe A, Fog C.

Undlader: Gruppe O og V.

 

Ændringsforslaget bortfaldet,

 

Litra a:

 

For: Gruppe A, F og C.

Imod: Gruppe Ø med henvisning til eget forslag.

Gruppe O og V afventer kommunalbestyrelsen.

 

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling med det stillede ændringsforslag anbefales godkendt.

 

Litra b og c:

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

 

Ad 2.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Administrationen har modtaget høringssvar fra bestyrelserne på Risbjergskolen, Præstemoseskolen og Gungehusskolen vedrørende råderet over lokaler på Sønderkærskolen frem til 2023.

 

Skolebestyrelsernes tilbagemeldinger og administrationens bemærkninger hertil er samlet i de vedlagte bilag ”Benyttelse af lokaler på Sønderkærskolen” samt ”Ændring af grænsen for det frie skolevalg på Risbjergskolen”.

 

Risbjergskolens og Præstemoseskolens brug af lokaler på Sønderkærskolen

Det fremgår af høringssvarene, at både Risbjergskolen og Præstemoseskolen ser udfordringer i at drive skole på to matrikler.

 

Administrationen anerkender disse udfordringer. Administrationens samlede vurdering er dog fortsat, at det vil være muligt midlertidigt at afhjælpe kapacitetsproblemer på de to skoler ved ibrugtagning af lokaler på Sønderkærskolen.

 

Administrationen vurderer endvidere, at Risbjergskolens skolebestyrelses forslag om at opsætte pavilloner vil være en væsentlig mere omkostningstung løsning end ibrugtagning af de eksisterende skolelokaler på Sønderkærskolen.

 

Såfremt den ene eller begge skoler er nødt til at benytte sig af lokaler på Sønderkærskolen, vil administrationen og den eller de pågældende skoler samarbejde om at håndtere de konkrete udfordringer.

 

Afprøvning af andre pædagogiske principper end det nuværende hjemklasseprincip

På stort set alle skoler har hver klasse sit eget lokale – det såkaldte hjemklasseprincip. I nogle tilfælde kan en ophævelse af hjemklasseprincippet give mulighed for, at den fysiske kapacitet på skolerne udnyttes mere optimalt.

 

Kommunalbestyrelsen vedtog i juni 2018 et pilotforsøg, som giver skolerne mulighed for at afprøve andre principper for den fysiske organisering af undervisningen, herunder at arbejde med hjemklasseområder med færre basislokaler og en højere udnyttelsesgrad af faglokalerne.

 

Kommunalbestyrelsen vedtog, at skolerne, med skolebestyrelsernes opbakning, kunne tilslutte sig pilotforløbet, under hensyntagen til de pædagogiske principper.

 

Administrationen har spurgt skoler og skolebestyrelser, om de kunne være interesserede i at afprøve andre principper for den fysiske organisering af undervisningen. Ingen af skolerne har dog meldt sig til pilotforsøget på nuværende tidspunkt.

Retsgrundlag

Bestemmelserne vedrørende skolestruktur samt rammer for klassedannelse fremgår af folkeskolelovens § 40, stk. 2 (Lovbekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2017 med senere ændringer).

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen behandlede den 26. juni 2018, punkt 13, forslag til løsning på skolernes kapacitetsudfordringer i årene 2019 – 2023.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte, dels at Risbjergskolen får mulighed for i nødvendigt omfang at benytte lokaler på Sønderkærskolen til de større elever frem til 2023 med ibrugtagning fra den 1. august 2019, dels at der på udvalgte årgange på Risbjergskolen fastsættes en maksimal grænse for frit skolevalg på 22 elever.

 

Kommunalbestyrelsen sendte de nævnte beslutninger i høring i de respektive skolebestyrelser.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte i øvrigt, at der igangsættes et pilotprojekt på én eller flere af kommunens skoler vedrørende afprøvning af andre pædagogiske principper end det nuværende hjemklasseprincip.

 

Endelig fremgik det af sagen, at muligheder og scenarier for håndtering af kapacitetsmæssige udfordringer i perioden 2023 – 2031 forventes behandlet i Kommunalbestyrelsen på et senere tidspunkt.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt Sønderkærskolen tages i brug, må der forventes udgifter til istandsættelse.   Omfanget af udgifter skal belyses gennem yderligere undersøgelser, og sagen vil om nødvendigt blive forelagt Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på ny.

 

I forbindelse med ibrugtagningen af Sønderkærskolen oppebæres der ikke længere huslejeindtægter fra tredjepart. Dette er teknisk korrigeret i budget 2019.

 

Ændring af grænsen for optag af elever fra andre distrikter og kommuner har ingen yderligere økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Høring

Beslutninger vedrørende skolestrukturen træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne på de berørte skoler, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 2, 2. pkt.

 

Det fremgår endvidere af folkeskolelovens § 44, stk. 10, at en skolebestyrelse har ret til at udtale sig om alle spørgsmål, der vedrører skolen, og at skolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen forelægger den.

Bilag

 1. Udtalelse og bilag hertil fra bestyrelsen på Risbjergskolen (pdf)
 2. Udtalelse fra bestyrelsen på Præstemoseskolen (pdf)
 3. Udtalelse fra bestyrelsen på Gungehusskolen (pdf)
 4. Benyttelse af lokaler på Sønderkærskolen (pdf)
 5. Ændring af grænsen for det frie skolevalg på Risbjergskolen (pdf)
 6. Kommunalbestyrelsens beslutning på møde den 26. juni 2018, punkt 13, "Beslutning om løsning af kapacitetsudfordringer på skoleområdet 2019 - 2023" (pdf)
 7. Notat af 24-10-2018 vedrørende kapacitetsudfordringer på skoleområdet (pdf)

14. Godkendelse af model for organisering af en sammenhængende ungeindsats, herunder placering af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

Beslutningstema

Hvidovre Kommune skal iværksætte en ny organisering af en sammenhængende ungeindsats. Det følger af det nye lovkompleks vedr. den Forberedende Grunduddannelse (FGU), som kommunerne skal etablere.

 

Børne- og Uddannelsesudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal godkende Hvidovre Kommunes model for organiseringen af en sammenhængende ungeindsats, herunder den organisatoriske placering af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU).

Indstilling

Direktørerne indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen;

 

 1. at godkende modellen for organiseringen af en sammenhængende ungeindsats.

 

 1. at godkende, at UU organisatorisk og fysisk placeres i Center for Beskæftigelse. Ungeindsatsen.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 01-11-2018

Ad 1. -2.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-11-2018

Ad 1) Anbefales godkendt.
Ad 2) Anbefales godkendt.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2018

Ad 1. – 2.

Børne- og Uddannelsesudvalgets og Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Med vedtagelsen af den nye lovgivning om FGU og den kommunale indsats for unge under 25 år, har kommunerne fået et entydigt myndighedsansvar for at gøre unge parate til ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Det følger også af lovgivningen, at den vejledning, som i dag sker i UU, skal integreres i kommunernes øvrige arbejde med de unge.

 

Model for organisering af sammenhængende ungeindsats

I regi af projektets styregruppe er der udarbejdet en overordnet model for organisering af den sammenhængende ungeindsats i Hvidovre Kommune, se vedhæftede bilag ”Organisering af sammenhængende ingeindsats”. Modellen er et resultat af arbejdet i styregruppen samt på en temadag med ledere på beskæftigelses- og uddannelsesområdet samt det sociale område.

 

Modellen tager udgangspunkt i den eksisterende organisering og består i et tværfagligt modtagerteam og et forpligtende samarbejde med Centrene for hhv. Beskæftigelse, Børn og Familier, Skole og Uddannelse, Handicap og Psykiatri samt evt. Borgerservice.

 

Modellen vil danne grundlag for det videre udviklingsarbejde. Her vil en tværgående arbejdsgruppe bestående af organisationens ledere og medarbejdere med særlig viden om området arbejde med at folde detaljerne i modellen ud.

 

Omorganisering af UU

Omorganiseringen af det forberedende uddannelsesområde indebærer for Hvidovre Kommune, at UU-CenterSyd opløses, og samtlige medarbejdere i Hvidovreafdelingen overgår til ansættelse i Hvidovre Kommune. Der er derfor behov for at integrere UU i den eksisterende organisation.

 

På baggrund af input fra førnævnte temadag samt fra styregruppen foreslår direktørerne, at UU placeres i Center for Beskæftigelse, Ungeindsatsen.

 

UU-vejlederne overdrages den 1. april 2019, mens de øvrige administrative medarbejdere overdrages den 31. juli 2019. De vil herefter være under Center for Beskæftigelse, Ungeindsatsens ledelse.

 

Modellen for Hvidovre Kommunes nye Ungeindsats inklusiv UUs placering skal være endelig godkendt og meddelt Undervisningsministeriet ved årsskiftet 2018/2019.

Retsgrundlag

Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Kommunal indsats for unge under 25 år) nr. 746 af den 8. juni 2018, kap. 1 d.

Politiske beslutninger og aftaler

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget anbefalede på møde den 27. september 2018 pkt. 9 at godkende opløsningen af UU-Center Syd til fordel for virksomhedsoverdragelsen af medarbejdere og opgaver til Hvidovre Kommunes eget regi, samt at godkende at UU-vejlederne virksomhedsoverdrages pr. den 1. april 2019, og det øvrige administrative personale virksomhedsoverdrages pr. den 31. juli 2019.

 

Sagen behandles herefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med etableringen af den sammenhængende ungeindsats er der afsat 50 mio. kr. på landsplan via Lov- og Cirkulære Programmet. Hvidovre Kommunes andel af disse midler udgør ca. 0,5 mio. kr. 

 

De egentlige løn- og driftsudgifter forventes afholdt inden for det eksisterende budget til Ungdommens Uddannelsesvejledning, der er en del af Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets nuværende budget. Der er afsat 7,8 mio. kr. årligt.

 

De endelige økonomiske konsekvenser afdækkes yderligere i takt med, at den sammenhængende ungeindsats udrulles.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Organisering af Sammenhængende ungeindsats (pdf)

15. Godkendelse af bevilling fra Styrelsen for Arbejdmarked og Rekruttering - Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen

Beslutningstema

Center for Sundhed og Ældre, Center for Beskæftigelse og Center for Personale og Løn har ansøgt om og fået bevilliget midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til udarbejdelse og afprøvning af en Strategi for øget nærvær og lavere fravær i ældreplejen i Hvidovre Kommune 2019 - 2021.

 

Indtægts- og udgiftsbevillingen skal godkendes.

 

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bevilling af puljemidler til at arbejde med nedbringelse af sygefravær i ældreplejen på baggrund af puljeansøgningen ”Strategi for øget nærvær og lavere fravær i ældreplejen i Hvidovre Kommune 2019 - 2021”
 2. at godkende, at der gives henholdsvis indtægts- og udgiftsbevilling på 4.781.823 kr. fordelt på årene 2018 med 562.521 kr., 2019 med 1.376.493 kr., 2020 med 1.401.981 kr. og 2021 med 1.440.828 kr.

 

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 25-10-2018

Ad 1) Anbefales godkendt.
Ad 2) Anbefales godkendt.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-11-2018

Ad 1) Anbefales godkendt.
Ad 2) Anbefales godkendt.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2018

Ad 1. – 2.

Ældre- og Sundhedsudvalgets og Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Center for Sundhed og Ældre, Center for Beskæftigelse og Center for Personale og Løn har ansøgt om midler fra Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen med det formål at udvikle, implementere og evaluere en Strategi for øget nærvær og lavere fravær i ældreplejen i Hvidovre Kommune 2019 – 2021.

 

Indsatsen for øget nærvær og lavere fravær i ældreplejen er forankret i 7 projektspor. Det overordnede mål med projektet er at reducere sygefraværet med 1 % frem mod 2021. Effekterne af projektet forventes blandt andet at være, at flere medarbejdere i ældreplejen har en bedre trivsel, at flere ældre i ældreplejen har en bedre trivsel og et bedre arbejdsmiljø og en øget faglighed i ældreplejen.

 

Indsatsen forankres og udfoldes af en projektleder i Center for Sundhed og Ældre, en fastholdelseskoordinator i Center for Beskæftigelse, og en arbejdsmiljøkonsulent og en HR udviklingskonsulent i Center for Personale og Løn.

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bevilliget 4.781.823 kr. til brug i projektperioden fra d. 1. august 2018 til d. 31. december 2021.

 

Ansøgning og budget er vedlagt som bilag.

 

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, (bek nr. 1276 af 31/10/2016), som fastlægger regler for ansøgning om og anvendelse af puljemidler fra styrelsen

Politiske beslutninger og aftaler

Ansøgningen til Pulje til nedbringelse af fravær i ældreplejen sker med udgangspunkt i opfyldelsen af Hvidovre Kommunes Ældrepolitik, hvor det er en målsætning at sikre tryg og værdig pleje til borgere, som ikke kan klare sig selv, og sikre at hjælpen tager udgangspunkt

i den enkelte borgers liv og livshistorie. Ansøgningen understøtter ligeledes opfyldelsen af Værdighedspolitikken hvor det fremgår, at medarbejderne har de rette kompetencer og ressourcer er vigtigt for, de ældres oplevelse af kvalitet i plejen.

 

Økonomiske konsekvenser

Den samlede bevilling indtægts- og udgiftsføres i kommunen.

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har givet tilsagn om 4.781.823 kr. Bevillingen dækker over løn til projektleder, fastholdelseskoordinator, arbejdsmiljøkonsulent og HR konsulent.

 

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser

Der ansættes en projektleder og en fastholdelseskoordinator. Arbejdsmiljøkonsulent og HR konsulent, der begge udgør ¼ årsværk, findes blandt de eksisterende personaleressourcer i Center for Løn og Personale.

 

 

Sundhedsmæssige konsekvenser

Projektet skal bidrage til bedre trivsel, både for ældre og medarbejdere i ældreplejen.

 

Bilag

 1. Hvidovre Kommune ansøgning og budget til Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen.pdf (pdf)

16. Godkendelse af koncept for bruger- og pårørenderåd på hjemmehjælpsområdet

Beslutningstema

Administrationen foreslår at oprette et bruger- og pårørenderåd på hjemmehjælpsområdet, så borgerne får et ekstra ”talerør” og sikres indflydelse. Det vil tillige ligestille borgerne på hjemmehjælpsområdet i forhold til plejecentrenes bruger- og pårørenderåd. Forslag til et koncept for et bruger- og pårørenderåd på hjemmehjælpsområdet fremstilles her til kommunalpolitisk godkendelse.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende koncept for bruger- og pårørenderåd på hjemmehjælpsområdet

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 25-10-2018

Anbefales godkendt.

Administrationens bemærkninger til handicaprådets høringssvar blev omdelt inden sagens behandling og indgår i den videre beslutningsproces.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2018

Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Baggrund

Center for Sundhed og Ældre ønsker at oprette et bruger- og pårørenderåd på hjemmehjælpsområdet. Center for Sundhed og Ældre har forelagt ønsket om et bruger- og pårørenderåd for Ældrerådet. Ældrerådet har hilst ønsket velkommen og har meldt to repræsentanter ind, som har været med til at udarbejde et forslag til koncept for bruger- og pårørenderåd sammen med Center for Sundhed og Ældre. Der er i udarbejdelsen lagt vægt på ønsker og behov for området samt erfaringer fra andre kommuner, blandt andet Københavns Kommune.

 

I det følgende er et sammendrag af konceptet. Det nærmere koncept fremgår i bilag.

 

Formål med rådet

Formålet med bruger- og pårørenderådet på hjemmehjælpsområdet er at medvirke til at opnå de bedst mulige forhold for modtagerne af hjemmehjælp i Hvidovre Kommune under det til enhver tid gældende politisk fastsatte serviceniveau.

 

Opgaver for rådet

Bruger- og pårørenderådet forholder sig til tendenser, temaer og nationale krav om tiltag på området. Forventningen er, at rådet kan bidrage med vinkler på hjemmehjælpsydelser og indsatser i kommunen, som personalet pga. anden position og perspektiv ikke nødvendigvis tillægger værdi. Center for Sundhed og Ældre kan anvende dette i tilrettelæggelsen af arbejdet på hjemmehjælpsområdet.

 

Rådet kan både tage forhold op som Center for Sundhed og Ældre ønsker feed back på, men kan også tage forhold op som brugere og pårørende mener er vigtige.

 

Eksempelvis kan rådet drøfte, hvordan der kan komme færrest mulige hjælpere hos borgerne. Rådet kan også have mere konkrete opgaver som fx prøvesmagning af mad fra leverandører af madservice.

 

Afgrænsning

Rådet har en rådgivende funktion og ikke beslutningskompetence vedrørende driften og udviklingen på hjemmehjælpsområdet.

 

Desuden behandler rådet ikke klager og enkeltsager, men kan dog læse anonymiserede henvendelser, der belyser tendenser eller udfordringer på hjemmehjælpsområdet.

 

Hjemmehjælpsområdet omfatter alle ydelser og indsatser indenfor § 83 i Serviceloven tildelt borgere i egen bolig: praktisk hjælp, personlig pleje, madservice og indkøbsordningen. Emnefeltet kan senere udvides til også at omfatte hjemmesygeplejen.

 

Sammensætning af rådet

Administrationen foreslår, at rådet består af 6 brugere og pårørende, hvoraf en bruger er formand for rådet. Udvælgelsen af disse sker hvert andet år på et møde, hvor kommunen bredt inviterer brugere og pårørende, som er interesserede i at deltage i rådet til at møde op. 

 

Derudover består rådet af 1 repræsentant valgt af Ældrerådet plus eventuelt 1 suppleant.

 

Yderligere foreslås, at de private leverandører af hjemmehjælp vælger 2 repræsentanter.

 

Endelig stiller Center for Sundhed og Ældre med 4 repræsentanter i rådet, herunder næstformand og sekretær.

 

Mødefrekvens

Som udgangspunkt afholdes tre årlige møder, men mødefrekvensen kan ændres ved behov.

Retsgrundlag

§ 16, stk. 2, i Serviceloven (LBK nr. 1114 af 30.08.2018):

 

”Kommunalbestyrelsen kan nedsætte et eller flere råd, der rådgiver kommunen vedrørende tilrettelæggelse af indsatsen efter denne lov. Kommunalbestyrelsen fastsætter rammerne for og omfanget af rådenes opgaver.”

Politiske beslutninger og aftaler

Konceptet for bruger- og pårørenderådet på hjemmehjælpsområdet er i tråd med Hvidovre Kommunes Ældrepolitik. Ældrepolitikken sætter bl.a. fokus på det fælles ansvar og samspil mellem den ældre, pårørende og kommunens medarbejdere. Det fremgår bl.a., at parterne sammen udvikler velfærd og trivsel.

 

Videre er konceptet for bruger- og pårørenderådet i overensstemmelse med Hvidovre Kommunes Pårørendepolitik, som bygger på værdierne anerkendelse, tillid og åbenhed.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser, da:

 

-         brugere og pårørendes deltagelse i rådet er frivillig og ulønnet.

-         private leverandører af hjemmehjælp ikke modtager særlig kompensation for deltagelse i rådet.

-         repræsentanterne fra Center for Sundhed og Ældres deltagelse i rådet sker indenfor den eksisterende ramme.

Høring

Ældrerådet og Handicaprådet er høringsberettigede i denne sag. Høringssvar og administrationens notater vedr. høringssvarene vil tilgå udvalgene inden sagens behandling.

Bilag

 1. Koncept for bruger- og pårørenderåd på hjemmehjælpsområdet (docx)
 2. Høringssvar fra Ældrerådet (pdf)
 3. Høringssvar fra Handicaprådet (pdf)
 4. Forklæde til HR høringssvar vedr. bruger- og pårørenderåd (pdf)

17. Beslutning af ny procedure for Hvidovre Kommunes Sundhedspulje

Beslutningstema

Hvidovre Kommunes Sundhedspulje frigives hvert år, hvor bl.a. foreninger og kommunale institutioner kan søge om midler til sundhedstiltag, der er med til at fremme folkesundheden for kommunens borgere. Ansøgerne har ca. 6 måneder til at afprøve deres projekter, hvilket ofte kan være vanskeligt at nå.

Ældre- og Sundhedsudvalget skal derfor beslutte om Hvidovre Kommunes Sundhedspulje skal gøres 2-årig således at ansøgere, der får tilsagn, har længere tid at af afprøve deres projekter/aktiviteter.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

 1. at beslutte om Hvidovre Kommunes Sundhedspulje skal være 2-årig og at ansøgninger til Sundhedspuljen behandles hvert andet år.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 25-10-2018

Udvalget besluttede at anbefale overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at Hvidovre Kommunes Sundhedspulje gøres mere fleksibel, så der fortsat kan ansøges årligt, men således at eventuelle længerevarende projekter op til 2 års varighed også kan godkendes.

Udvalget besluttede samtidig at anbefale overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at en sådan mere fleksibel puljeordning – hvis denne vedtages – evalueres efter et år.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2018

Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Hvert år har foreninger og kommunale institutioner mulighed for at søge Hvidovre Kommunes Sundhedspulje til aktiviteter, projekter m.m., der er med til at fremme folkesundheden blandt kommunens borgere.

 

På møde i Ældre- og Sundhedsudvalget d. 14. marts 2018 bemærkede udvalget, at der ved næste fordeling af ansøgningspuljens midler ønskes en indstilling fra administrationen med et forslag til fordeling af midlerne, herunder en sondring mellem ansøgninger fra kommunens institutioner og øvrige ansøgninger, så der er et bedre oplysningsgrundlag for udvalgets stillingtagen. Dette vil administrationen efterleve. Se bilag 1 for fordeling af Sundhedspuljen 2017 og 2018 i forhold til kommunale og ikke-kommunale puljemodtagere.

 

Den nuværende procedure for puljen forløber således, at den frigives til ansøgning omkring februar måned hvert år. Indkomne ansøgninger behandles i marts/april måned, og så er der frist for indsendelse af fakturaer og evalueringer omkring 1. november.

Dette giver ansøgere, som har fået tilsagn om midler fra puljen, ca. 6 måneder til at afprøve aktiviteten/projektet.

 

En 2-årig pulje vil give ansøgerne mulighed for at afprøve aktiviteter/projekter over længere tid. Det vil både give mere tid til implementering og tid til at se, om aktiviteten/projektet har de ønskede sundhedsfremmende effekter og resultater.

Formålet med uddelingen af midler fra Sundhedspuljen er netop at fremme folkesundheden bl.a. ved tidlige indsatser, nye initiativer og ved at afprøve tværgående indsatser.

 

Det har tidligere været vanskeligt bl.a. for skolerne at nå at sætte projekter i gang i det nuværende tidsinterval – bl.a. fordi skolernes sommerferie ligger i perioden. Herudover planlægges et skoleår lang tid i forvejen, og det kan herved være svært at ”presse” et projekt ind.

 

Ældre- og Sundhedsudvalget vil skulle behandle ansøgninger for en 2-årig periode første gang i marts/april 2019 og hvert andet år derefter.

Retsgrundlag

Sundhedspuljen er et bidrag til, at Kommunalbestyrelsen efterlever Sundhedslovens § 119 (lbk. 19 af 28/02/2018) om Kommunalbestyrelsens ansvar for, ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne, at skabe rammer for en sund levevis.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 14. marts 2018, punkt 5, besluttede Ældre- og Sundhedsudvalget at det snarest belejligt skal have forelagt en sag med henblik på at drøfte fremtidig procedure, kriterier mv.

Desuden bemærkede udvalget generelt, at der ved næste fordeling af ansøgningspuljens midler ønskes en indstilling fra administrationen med et forslag til fordeling af midlerne, herunder en sondring mellem ansøgninger fra kommunens institutioner og øvrige ansøgninger, så der er et bedre oplysningsgrundlag for udvalgets stillingtagen.

 

Dette vil administrationen efterleve.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune ved ændring af procedure for ansøgninger til Sundhedspuljen.  

 

Sundhedspuljen indeholder ca. 0,46 mio. kr. 2019 og ca. 0,46 mio. kr. i 2020.

 

Ældre- og Sundhedsudvalget kan kun udmønte midler svarende til det beløb, der er afsat pr. budgetår.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Formålet med uddelingen af midler til sundhedstiltag er at fremme folkesundheden blandt kommunens borgere, blandt andet ved at sætte fokus på tidlig indsats, støtte til nye initiativer og afprøve virkningen af tværgående indsatser i Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Bilag 1: Fordeling af puljemidler 2017 og 2018 (kommunal/ikke-kommunal).pdf (pdf)

18. Midler fra Alzheimerforeningen til Daghøjskolen på Vestegnen

Beslutningstema

Daghøjskolen på Vestegnen for yngre med demens og pårørende er satspuljefinansieret og finder sted i samarbejde mellem 4 kommuner. Alzheimerforeningen sidder med i styregruppen og har ydet et tilskud (bevilling) til aktiviteter for brugerne af Daghøjskolen.

 

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal godkende bevillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
 

1. at godkende Alzheimerforeningens bevilling til materialer til Daghøjskolen på Vestegnen, og at der gives indtægts- og udgiftsbevilling på 30.000 kr.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 25-10-2018

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2018

Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dagsordenpunktet.

 

I 2017 modtog de fire kommuner Albertslund, Glostrup, Ishøj og Hvidovre satspuljemidler til et rådgivnings- og aktivitetscenter for yngre borgere med demens og pårørende. Brugerne har besluttet at kalde stedet for Daghøjskolen på Vestegnen for yngre med demens og pårørende.  Der var ikke søgt og bevilget midler til aktiviteter for brugerne i Daghøjskolen. Alzheimerforeningen er repræsenteret i styregruppen for Daghøjskolen med formanden for Alzheimerforeningen Storkøbenhavn.  Alzheimerforeningen har ønsket at støtte den firkommunale Daghøjskole med 30.000 kr. i 2018. Midlerne går til materialer ved diverse aktiviteter, fx skrivebøger til dagbogsgruppen, pensler og maling til malegruppen mm.

 

 

Retsgrundlag

Sundhedsloven §119

Politiske beslutninger og aftaler

Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte på møde den 29. januar 2018 indtægter fra Sundhedsstyrelsens satspulje til rådgivnings- og aktivitetscenter for yngre med demens og pårørende.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede bevilling på 30.000 kr. indtægts- og udgiftsføres i kommunen.

 

Indtægten fra Alzheimerforeningen vil blive anvendt til aktiviteter i Daghøjskolen på Vestegnen for yngre med demens og pårørende.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Sundhedsmæssige konsekvenser

Meningsfulde aktiviteter for borgere med demens betyder, at borgeren kan opleve større trivsel og overskud i hverdagen.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen


19. Ændring af indstillingskriterier for Årets Hædringer

Beslutningstema

Uddelingen af de årlige priser på fritidsområdet er en årligt tilbagevendende begivenhed, der hylder præstationer på idræts- og spejderområdet. Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til at revidere kriterierne for indstilling af idrætsudøvere.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende reviderede kriterier for indstilling af idrætsudøvere til arrangementet Årets Hædringer

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-11-2018

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2018

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Uddelingen af de årlige priser på fritidsområdet er en tilbagevendende begivenhed, der hylder præstationer på idræts- og spejderområdet, og som bliver arrangeret i fællesskab mellem Center for Kultur og Fritid, Center for Politik og Ledelse, Idrætsrådet og Samrådet (spejderforeningernes interesseorganisation). Arrangementet afholdes hvert år den tredje onsdag i maj.

 

I 2016 blev de nuværende kriterier for indstilling af idrætsudøvere vedtaget. Kriterierne oplister de krævede præstationer, som potentielle idrætsudøvere skal have præsteret i det forgangne år for at komme i betragtning til at modtage en eller flere priser. Kriterierne er opdelt i tre aldersbestemte kategorier, der inkluderer ”Ungdomsgruppen fra 12 år”; ”Veteran/Mastergruppen” samt ”Seniorgruppen”.

 

Grundet en fejl er der for ungdomsgruppens vedkommende indskrevet følgende kriterie: ”Deltagelse i DM med placering fra 1.-4. plads”. Kriteriet skal ændres til ”Deltagelse i DM med placering fra 1.-3. plads”.

 

Revideret liste med indstillingskriterier er vedhæftet sagen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Politiske beslutninger og aftaler

De nuværende indstillingskriterier for Årets Hædringer blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2016.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Høring

Der er ikke høringspligt til denne sag.

Bilag

 1. Kriterier for indstilling af idrætsudøvere (pdf)

20. Sammenlægning af puljerne Indretning af kommunale lokaler, foreninger og Engangspuljen

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget, Kultur og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal beslutte hvordan puljerne ”Indretning af kommunale lokaler, foreninger” og ”Engangspuljen” kan sammenlægges til én ny større pulje med nye kriterier.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget at anbefale over for Kultur og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende en sammenlægning af puljerne ”Indretning af kommunale lokaler, foreninger” og ”Engangspuljen” med virkning pr. 1. januar 2019.
 2. at godkende de nye kriterier for den nye fælles pulje ”Engangspuljen”.
 3. at godkende at Folkeoplysningsudvalget tildeles kompetencen til at administrere denne nye pulje.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 11-10-2018

Ad 1, 2 og 3: Anbefales godkendt.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-11-2018

Ad 1-3. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2018

Ad 1. – 3.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet denne sagsfremstilling.

Folkeoplysningsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 1. marts 2018 i behandlingen af ansøgningerne til puljen ”Indretning af kommunale lokaler, foreninger” (skal ikke forveksles med ”Indretning af kommunale lokaler, aftenskoler”), at Center for Kultur og Fritid skal se på sammenspillet og regelsættet mellem puljerne ”Indretning af kommunale lokaler, foreninger” og ”Engangspuljen”.

 

Det kunne konstateres, at der ofte er et sammenfald i ansøgningerne til puljerne i ansøgningerne fra foreningerne, samt at der ofte var ansøgninger til de to puljer som var urealistiske ift. puljernes forholdsvis beskedne budgetter.

 

Aktuelt har Folkeoplysningsudvalget kompetencen til at udbetale via puljen ”Indretning af kommunale lokaler, foreninger” imens at det er Kultur og Fritidsudvalget som har kompetencen til udbetalinger via puljen ”Engangspuljen”.

 

Center for Kultur og Fritid afholdte d. 17. september 2018 et fælles dialogmøde med henholdsvis formanden for Kultur og Fritidsudvalget og formanden for Folkeoplysningsudvalget.

 

På mødet var der konsensus omkring at indstille, at de to puljer bliver slået sammen til en ny fællespulje, der overtager navnet ”Engangspuljen”. Denne pulje placeres i Folkeoplysningsudvalgets regi. Der var ligeledes enighed om, at der ved ansøgninger til puljen, skal være mindst 1/3 egenbetaling på anskaffelsen. Der var ligeledes enighed om at sammenlægningen tilgodeser en bredere ansøgerskare.

 

Ved anskaffelsen af aktivitetsudstyr eller til opbevaring af aktivitetsudstyr, skal det ansøgte  have relation til foreningens formålsparagraf.

Det er ikke muligt at søge om tilskud, hvis det ansøgte allerede er indkøbt.

Det er tilladt for foreningerne at slå sig sammen om ansøgninger til den nye pulje.

 

Center for Kultur og Fritid gør opmærksom på, at foreninger der modtager lokaletilskud til permanente lejemål, som foreningerne selv ejer eller lejer, ikke kan søge om tilskud til indretningsmæssige ændringer af deres bygning via Engangspuljen. Dette hører til lokaletilskudspuljen.

Foreningerne der modtager lokaletilskud kan fortsætte med, at vedligeholde deres bygning når behovet opstår og opnå delvist tilskud til dette via lokaletilskudspuljen.

 

Gældende kriterier for de to puljer:

 

Indretning af kommunale lokaler, foreninger:

Foreninger der anvender kommunalt lejede eller ejede lokaler, og som ønsker indretningsmæssige ændringer, kan søge om tilskud til indretning af kommunale lokaler.

Der kan søges om tilskud til f.eks.:

 • Nyt inventar (borde, stole, lamper o.l.)
 • Persienner/gardiner
 • Hårde hvidevarer
 • Kopimaskine/printer
 • Køkken

 

Engangspuljen:

Der kan søges om tilskud til aktivitetsudstyr eller til opbevaring af aktivitetsudstyr, som den enkelte forening har et stort behov for at få anskaffet. Det ansøgte aktivitetsudstyr skal have relation til foreningens formålsparagraf, og det er ikke muligt at søge om tilskud til udstyr, der allerede er indkøbt.

 

Forslag til nye kriterier for den nye og fælles pulje ”Engangspulje”:

Der kan søges om tilskud til:

-         Aktivitetsudstyr eller opbevaringsløsninger af aktivitetsudstyr i foreningernes lokaler.

-         Indretningsmæssige ændringer (borde, stole, lamper o.l.)

-         Ansøgninger på 500 kr. eller derunder er under bagatelgrænsen.

-         Ansøgninger kan normalt maksimum være på 30.000 kr.

Retsgrundlag

Efter folkeoplysningslovens (LBK nr. 1115 af 31/08/2018) § 35, stk. 2 skal kommunalbestyrelsen oprette et udvalg (Folkeoplysningsudvalget), hvortil den kan henlægge sine opgaver efter folkeoplysningsloven. Folkeoplysningsudvalget kan i forlængelse heraf administrere den nye pulje, forudsat at de aktiviteter, der ydes tilskud til, er tilskudsberettigede aktiviteter efter folkeoplysningsloven.

Politiske beslutninger og aftaler

Folkeoplysningsudvalget besluttede på deres møde den 1. marts 2018 at Center for Kultur og Fritid skal gennemse regelsættet for puljerne: ”Indretning af kommunale lokaler, foreninger” og ”Engangspuljen”.

Supplerende økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 9. oktober 2018 budgettet for perioden 2019-2022.
Herefter udgør budgettet til Indretning af kommunale lokaler 92.622 kr. og budgettet til Engangspuljen 72.675 kr.

Ved en sammenlægning af puljerne vil det samlede beløb udgøre ca. 0,165 mio. kr. (165.297 kr.).
 

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2019 og overslagsårene 2020-2022 afsat følgende beløb til de to puljer:

 • Indretning af kommunale lokaler 0,1 mio. kr. (97.297 kr.)
 • Engangspuljen 0,075 mio. kr. (74.975 kr.)


Ved en sammenlægning af puljerne vil det samlede beløb udgør ca. 0,175 mio. kr. (172.272 kr.)

Som følge af den endelige vedtagelse af kommunens budget 2019 er det muligt, at ovenstående beløb er reduceret jf. Forslag om at reducere puljer på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

En reduktion på 3 % af puljebeløbende vil samlet udgøre ca. 5.300 kr., således at den nye Engangspulje vil udgøre 166.972 kr.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag


21. Anlægsregnskab - Avedøre Holme, tidsregistrering på vejtavler

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme fremlægger anlægsregnskab for projekt 2502, tidsregistrering på vejtavler til godkendelse.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik-og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende anlægsregnskab for projekt 2502 Avedøre Holme, tidsregistrering på vejtavler

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 24-10-2018

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2018

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

 

Projekt

 

Regnskab

Bevilling

Forskel i kr.

0125, Avedøre Holme, tidsregistrering på Avedøre Holme

U

1.144.374

1.540.000

- 395.626

Center for Trafik og Ejendomme fremlægger anlægsregnskab med et samlet mindre forbrug på 395.626 kr.

Retsgrundlag

Det er ikke retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Fremgår af specifikation på anlægsregnskabet.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af specifikation på anlægsregnskabet.

Høring

Der er ikke høringspligt i sagen.

Bilag

 1. Avedøre Holme - tidsregistrering på vejtavler.pdf (pdf)

22. Valg af model for teknisk service

Beslutningstema

Som led i dannelsen af Ejendomscenteret har administrationen arbejdet med optimeringer af den tekniske service på skole- og institutionsområdet. På et fællesmøde mellem Børne- og Uddannelsesudvalget og Teknik-og Miljøudvalget den 3. maj 2018 blev to modeller for organiseringen af den tekniske service præsenteret. Udvalgene vedtog at sende modellerne i høring med mulighed for at indsende alternative forslag. På baggrund af høringen har skolerne formuleret en tredje model.


Direktionen har afholdt møde med skolelederne og drøftet modellernes fordele og ulemper. Som følge af mødet og den forudgående proces anbefaler direktionen, at kommunalbestyrelsen vælger model 2, som imødekommer skolens behov for nærhed og fleksibilitet i services og som styrker den tekniske indsats på kommunens samlede ejendomsportefølje.

 

Kommunalbestyrelsen bedes godkende valg af model 2 for organisering af den tekniske service.

Indstilling

Direktørerne indstiller til Teknik- og Miljøudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at

 

 1. godkende valg af model 2, argumentationen fremgår af sagsfremstillingen

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 24-10-2018

Model 2:

For: Gruppe A, F, C og Liste H

 

Imod: Gruppe O

 

Gruppe V afventer kommunalbestyrelsen.

 

Model 2 anbefales godkendt.

 

Et enigt udvalg ønsker ordningen evalueret efter 1 år.

 

 

Model 1:

For: Gruppe O

 

Imod: Gruppe A, F, C og Liste H

 

Gruppe V afventer kommunalbestyrelsen.

 

Model 1 anbefales ikke godkendt.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 01-11-2018

For: Gruppe A, F og C.

Imod: Gruppe Oog Ø.

 

Anbefales godkendt.

 

Et enigt udvalg ønsker ordningen evalueret efter 1 år.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2018

Model 2:

For: Gruppe A, F og C.

Imod: Gruppe O og Ø

 

Gruppe V afventer kommunalbestyrelsen.

 

Teknik- og Miljøudvalgets og Børne- og Uddannelsesudvalgets indstillinger, herunder at ordningen evalueres efter 1 år, anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenpunktet.


På fællesmødet mellem Børne- og Uddannelsesudvalget og Teknik- og Miljøudvalget den 3. maj 2018 blev to modeller – model 1 og 2 - for organisering af den tekniske service på skole-og institutionsområdet præsenteret. På mødet blev det besluttet at sende de fremlagte modeller i høring med mulighed for at indsende alternative forslag.

 

De to modeller er udviklet af en nedsat projektgruppe og en arbejdsgruppe, bestående af bl.a. repræsentanter fra skoler og institutioner.

 

Krav til modeller
Modellerne skulle imødekomme krav om optimering af driften, sikre et mere afstemt og standardiseret serviceniveau samt sikre, at også dagtilbud og foreningsejendomme, omfattes af teknisk service.
Hertil kommer, at der i forbindelse med budget 2019 – 2022 forventes en besparelse på 1 mio. kr. i forbindelse med optimering af ejendomsområdet, hvorfor modellerne også skal indeholde et besparelsespotentiale.

Model 1
I model 1 organiseres alle tekniske servicemedarbejdere i Ejendomscenteret, hvor også ledelsesretten placeres. På alle skoler placeres fortsat en teknisk medarbejder for at sikre fleksibilitet og tilgængelighed.
 

 

Model 2
I model 2 fastholder skolerne ledelsesretten over en servicemedarbejder, de resterende medarbejdere organiseres i Ejendomscenteret.

 

Præsentation af modellerne kan ses i bilaget ”Modeller for teknisk service”
 

 

Høring

De to modeller har været sendt i høring i skole- og forældrebestyrelser i perioden 8. maj til 30. maj 2018. Der indkom i alt 15 høringssvar; heraf tre svar fra henholdsvis stadioninspektør, skolesekretærene og LokalMED på Gungehusskolen.

I høringssvarene blev rejst en række bekymringer ift. de fremlagte modeller.
De væsentligste bekymringspunkter kan sammenfattes til følgende:

 

-      En centralisering vil medføre en serviceforringelse

-      Pædagogisk og administrativt personale skal varetage tekniske opgaver

-      Mange akutte opgaver opstår, hvor omgående handling er afgørende

-      Vigtigheden af gode relationer mellem elever og teknisk servicepersonale betones

- eleverne passer bedre på bygningen, når de kender personalet

 

Høringssvarene kan læses i bilagene ”Høringssvar”

 

Model 3 – skolernes model

Som led i høringen foreslog skolerne en alternativ model (model 3)
Model 3 fastholder den nuværende ordning, hvor det tekniske personale er organiseret på skolerne, ledelsesretten bevares på skolerne, men skolerne servicerer de omkringliggende dagtilbud.

 

Ved at fastholde servicepersonalet på skolerne bevares tilknytningen til skolerne.
Eneste ændring ved modellen i forhold til den eksisterende organisering er, at skolerne i modellen også vil servicere de omkringliggende institutioner, som i dag ikke serviceres.
Model 3 anviser ingen besparelsespotentialer inden for eget område.

 

Præsentation af modellen kan ses i bilaget ”model 3 – skolernes model”

 

Direktionens anbefaling

Med afsæt i høringssvarene blev der d. 27. august afholdt et møde med deltagelse af skolelederne, direktionen, administrationen samt borgmester og udvalgsformænd for Teknik-og Miljøudvalget samt Børne-og Uddannelsesudvalget. På mødet blev modellernes fordele og ulemper drøftet.

 

Model 3 muliggør ikke i samme omfang som model 1 og 2 en effektivisering af driften, idet hver skole vil udgøre et ’mini-ejendomscenter’. Mulighed for synergi og samarbejde på tværs af kommunens ejendomsportefølje vil derfor være begrænset. Vælges model 3 udestår, at skolerne anviser besparelsespotentialer indenfor hvert enkelt ’mini-ejendomscenter’.

På baggrund af drøftelserne og de ovenfor nævnte bekymringspunkter, anbefaler direktionen model 2 af følgende grunde:

 

-Model 2 er et godt kompromis der imødekommer skolens behov

Model 2 vurderes at være et godt kompromis, der imødekommer hovedparten af de bekymringspunkter, der er rejst i høringsprocessen; skolerne fastholder fortsat ledelsesretten over en medarbejder, hvorved ejerskab, fleksibilitet og nærhed til skolen bevares.


-Model 2 styrker samarbejdet om teknisk service og drift på tværs i kommunen

Samtidig afgiver skolerne resterende ressourcer til en ’fælles pulje’ under Ejendomscenteret, hvilket vil styrke opgaveløsningen for kommunens samlede ejendomsportefølje og sikre en professionalisering af - og afstemning af de tekniske serviceopgaver på kommunens ejendomme. Det giver mulighed for synergi, teamsamarbejde og sparring, udnyttelse af specialkompetencer, deling af ressourcer ved spidsbelastninger samt mulighed for vikardækning m.v.

 

-Model 2 sikrer fokus på kerneopgaven
Det er skoleledernes kerneopgave at sikre eleverne kundskaber og færdigheder. Det er ikke skoleledernes kerneopgave at drive et ejendomscenter. Med modellen afgiver skolerne en ressource til en ’fælles pulje’ under Ejendomscenteret, hvilket vil styrke den tekniske indsats på kommunens samlede ejendomsportefølje og frigiver skoleledelsen til at fokusere på deres kerneopgave.
 

-Model 2 understøtter standardisering og optimering af teknisk service på tværs i kommunen
Samtidig efterlever modellen de tidligere nævnte krav om, at også institutionerne serviceres, at der sker en standardisering af serviceniveauet samt at der via koordinering af ressourcer på sigt kan optimeres på ejendomsdriften, jf. den vedtagne strategi om Hvidovre Kommunes Ejendomsstrategi.

 

-Model 2 forventes at give en økonomisk besparelse på ejendomsdriften

Med modellen imødekommes forventningen om en økonomisk besparelse på ejendomsområdet, som er rejst i forbindelse med budget 2019 – 2022, vedr. etablering af et ejendomscenter.  Det sker gennem øget samarbejde, øget udnyttelse af specialkompetencer og specialmateriel, samt rettidig service, drift og vedligehold af bygningsmassen, hvorved bygningernes levetiden forlænges, førend investeringer i renoveringer eller nybyg bliver nødvendige.

 

 

Tidsplan
Forudsat den politiske godkendelse foreslås nedenstående tidsplan:
 

Dato

Tiltag

Oktober 2018

Politisk godkendelse

November 2018 – februar 2019

Forberedelse af implementering

December 2018 – 3- 6 mdr. varsling

Relevante medarbejdere varsles om ny, organisatorisk placering pr. 1. juli 2019

August 2019

Model implementeres

 

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

30. maj 2017
Kommunalbestyrelsen tog Hvidovre Kommunes Ejendomsstrategi til efterretning.

 

3. maj 2018
Teknik- og Miljøudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget
1) tog de fremlagte modeller for organisering af ejendomsservice, drift og vedligehold til efterretning.
2) Besluttede at sende de fremlagte modeller i høring

Økonomiske konsekvenser

Det estimeres at model 2 på sigt vil medføre en besparelse på mellem 0,4 – 0,8 mio. kr. 

Høring

Der har været afholdt en høring for skole-og institutionsbestyrelser i perioden 8. maj til 30. maj 2018.

Personalemæssige konsekvenser

Der vil ske en omorganisering af en række medarbejdere fra skolerne til Ejendomscenteret. De berørte varsles tre til seks måneder forud afhængig af ansættelsesvilkår.

Bilag

 1. Præsentation af model 1 og 2 (pdf)
 2. Høringssvar - Avedøre Skole (pdf)
 3. Høringssvar - Dansborgsskolen (pdf)
 4. Høringssvar - Engstrandskolen (pdf)
 5. Høringssvar - Frydenhøjskolen (pdf)
 6. Høringssvar - Gundgehusskolen (pdf)
 7. Høringssvar - Gungehusskolen (Medudvalg) (pdf)
 8. Høringssvar - Holmegårdsskolen (pdf)
 9. Høringssvar - Hvidovre Ungdomsskole (pdf)
 10. Høringssvar - Risbjergskolen (pdf)
 11. Høringssvar - Præstemoseskolen (pdf)
 12. Høringssvar - udtalelse fra Center-MED (pdf)
 13. Høringssvar - skolesekretærene (pdf)
 14. Høringssvar - Stadioninspektør, Idrætsområdet (pdf)
 15. Høringssvar - Børneinstitutionen Vedbyholm (pdf)
 16. Høringssvar - Børneinstitutionen Frydenhøj (pdf)
 17. Notat vedr. erfaringer ifm. driftsmodeller for teknisk service i kommunale ejendomme (pdf)

23. Samarbejde om håndtering af skybrudsvand omkring Harrestrup Å

Beslutningstema

Hvidovre Kommunalbestyrelse skal i 2019 tage stilling til Kapacitetsplan 2018 for Harrestrup Å.

Kapacitetsplanen skal sikre, at alle oplandskommuner fremover kan anvende Harrestrup Å som skybrudsvej, uden der sker skadevoldende oversvømmelser op til en 100 års regnhændelse.

 

Inden da skal Kapacitetsplan 2018 sammen med en miljøvurdering af planen sendes i offentlig høring. Kommunalbestyrelsen skal derfor beslutte at igangsætte den offentlige høring koordineret med de øvrige ni kommuner i Harrestrup Å’s opland.

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

 

 1. at bekræfte deltagelsen i samarbejdet om Harrestrup Å med de ni øvrige kommuner og deres respektive forsyningsselskaber i Harrestrup Å oplandet
 2. at godkende forslag til Aftaletillæg 4 og forslag til Kapacitetsplan 2018 som grundlag for en fælles offentlige høring
 3. at beslutte at sende udkast til Kapacitetsplan 2018 i 8 ugers høring sammen med udkast til Miljøvurderingsrapport af planen, idet høringsperiode og bearbejdning af høringssvar koordineres med de øvrige 9 kommuner i Harrestrup Ås opland.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 23-10-2018

Ad 1-3. Anbefales godkendt.

 

Gruppe V stiller ændringsforslag om, at som et supplement til planen om Harrestrup Å, ønskes det undersøgt, hvorvidt Kystengen kan indgå som et regnvandsmagasin i forbindelse med skybrud med videre.

 

Ændringsforslaget anbefales godkendt.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2018

Ad 1. – 3.

Bygge- og Planudvalgets indstillinger med det stillede ændringsforslag anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Harrestrup Å er en vital vandvej for afledning af regnvand fra ti kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, København og Rødovre. De ti kommuner og deres spildevandsselskaber er gået sammen om at forebygge oversvømmelser ved skybrud.

 

Åen kan ikke rumme de mængder af regnvand, der løber til den ved skybrud.  Det skyldes både klimaforandringerne med voldsommere skybrud, og at områderne, der afleder regnvand til åen, gennem årene er blevet mere og mere befæstet med asfalt, beton og fliser, der hindrer regnen i at sive ned i jorden. I de kommende år har kommunerne ønske om at etablere skybrudsveje til åen i det omfang det er lønsomt, så den kan udnyttes yderligere til at transportere skybrudsvand væk. Dette forudsætter, at der skabes den nødvendige kapacitet, så der ikke skabes oversvømmelser andre steder nedstrøms.

 

Målsætningen for samarbejdet er at sikre borgerne i oplandet mod vandskader op til en 100 års regnhændelse i vandløbet om 30 år, og at gøre det på den samfundsøkonomisk optimale måde. For at kunne dette, har parterne i fællesskab udarbejdet en fælles Kapacitetsplan, der rummer en kombination af delløsninger langs åen, som tilsammen skal sikre oplandet mod oversvømmelser op til en 100 års regnhændelse om 30 år.

 

Dette gøres i hovedtræk ved at gennemføre en kombination af anlægsprojekter, der dels forsinker regnvandet i grønne områder, og dels lader det løbe hurtigere ud af åen nedstrøms ved Kalveboderne. Anlægsprojekterne gennemføres i grønne områder og på overfladen, hvilket er langt billigere end fx underjordiske betonbassiner. Når åen og de grønne områder bearbejdes for at kunne håndtere regnvandet, forventes der at kunne opnås miljømæssige og rekreative synergieffekter.

 

Hvis de enkelte kommuner hver især skulle etablere bassiner til at håndtere en 100 års regnhændelse om 30 år skulle der etableres et samlet volumen på 5,9 mio. m3.

 

En så kraftig regnhændelse vil dog ikke falde samtidig over så stort et areal som Harrestrup Å’s opland dækker og dermed ikke optræde i alle kommuner samtidig. Ved at deltage i samarbejdet kan man udnytte hinandens bassinvoluminer og det betyder, at den fælles løsning har et væsentligt mindre samlet volumenbehov som er opgjort til 3,6 mio. m3 inkl. buffer.

 

Det er dog stadig rigtigt meget vand, og der vil derfor være brug for at magasinere vand på næsten alle tilgængelige grønne arealer.

 

Økonomi

Budgetrammen for Kapacitetsplanen er ca. 1,1 mia. kr., som skal investeres over en 20-årig periode. Tidlige økonomiske estimater, er meget usikre, men Kapacitetsprojektet har anvendt en række almindeligt anerkendte metoder til at håndtere denne usikkerhed. Usikkerheden på anlægsoverslag ligger erfaringsmæssigt mellem minus 25 % og plus 50 % ved tidlige estimater på afløbsprojekter.

 

For Kapacitetsplanen svarer det til, at anlægsoverslaget spænder mellem ca. 0,6 og 1,1 mia. med et basisestimat på 0,7 mia. baseret på skønnede mængder og gennemsnitlige enhedspriser. I henhold til anbefalingerne for budgetlægning har parterne valgt den høje værdi med 50 % korrektionstillæg som budgetramme for Kapacitetsplanen.

 

En cost-benefit-analyse viser, at den aktuelle risiko for skader som følge af oversvømmelser, dvs. den risiko, der er i dag, er på omkring 300 mio. kr./år og risikoen vil på grund af klimaændringerne stige til nær 600 mio. kr. /år om 100 år, hvis kapacitetsplanen ikke gennemføres.

 

Den største samfundsøkonomiske gevinst opnås, hvis kapacitetsplanens tilpasning af Harrestrup Åbliver fulgt op af, at alle kommuner klimasikrer deres områder, så lokale skybrudsveje fører regnvandet til Harrestrup Å i stedet for at forvolde lokal skade.

 

I det tilfælde, vil skadesomkostningerne blive reduceret fra 300 mio. kr./år til ca. 70 mio. kr./år. – henholdsvis fra 600 mio. kr./år til 120 mio. kr./år efter klimaændringerne om 100 år.

 

Cost-benefit-analysen viser, at lønsomheden for planen afhænger af hvor meget kommunerne skybrudssikrer i oplandet. Hvis alle kommuner skybrudssikrer, er planen meget lønsom med en positiv nettonutidsværdi på ca. 6 mia. kr. Hvis ingen kommuner mod forventning skybrudssikrer ud over det fælles projekt i Harrestrup Å, balancerer ”costs” og ”benefits”.

 

Det er en forudsætning i Samarbejdsaftalen, at det er forsyningsselskaberne, der skal finansiere Kapacitetsplanen og at omkostningerne derved lægges på vandtaksterne hos borgere/virksomheder. Det er enkelt for en række af delløsningerne, som kan gennemføres direkte af selskaberne som regnvandstekniske anlæg. Det er lidt vanskeligere for de delløsninger, der vedrører selve åen, da den nuværende lovgivning kræver, at projekter i åer gennemføres af kommunerne.

 

Det kan håndteres enten i de såkaldte medfinansieringsprojekter eller som vandløbsreguleringsprojekter efter Vandløbsloven, hvor selskaberne kan finansiere op til 100 % af udgifterne. I medfinansieringsprojekter skal beliggenhedskommunen være projektejer og der skal sendes ansøgning til Forsyningssekretariatet ligesom kommunen skal stå i forskud med udgifterne.

 

Ved vandløbsreguleringsprojekter kan forsyningerne udarbejde projektet som kommunen godkender, hvorefter forsyningerne også udfører projekterne og finansierer dem 100%, fordi det er forsyningerne, der har gavn af reguleringerne.

 

De forskellige regelsæt gør gennemførelsen af projekterne lidt mere besværlig. Der er dog ingen tvivl om, at de valgte delløsninger i kombination udgør den samfundsøkonomisk bedste måde at opnå målsætningen på, og det vurderes, at samarbejdet kan håndtere disse besværligheder.

 

Kapacitetsplanen viser en teknisk og økonomisk optimal vej til at sikre åen baseret på den bedste tilgængelige viden vi har i dag. Der sker imidlertid konstante forandringer i vores samfund, der vil påvirke langtidsplaner og dermed Kapacitetsplanen. Derfor skal langtidsplanlægningen ses som en løbende proces, der skal optimeres, når samfundet og omgivelserne forandres, og når der kommer ny viden til. Der er derfor lagt op til, at Kapacitetsplanen skal evalueres hvert 3 år for kontinuerligt at sikre, at planen opnår målsætningen.

 

Forslag til Kapacitetsplan 2018 er miljøvurderet og udkast til miljøvurderingsrapport skal sendes i høring sammen med Kapacitetsplanen.

 

 

Konsekvenser for Hvidovre Kommune og HOFOR Spildevand Hvidovre A/S:

Kapacitetsplanen omfatter i Hvidovre Kommune etablering af oversvømmelsesarealer på de to grønne arealer mellem Sydkærsvej og Damhusåen. Samtidig etableres et dige i kote 2,4 meter langs Harrestrup Å fra Gl. Køge Landevej og op til umiddelbart syd for Sønderkær. Diget vil sammen med de øvrige delprojekter sikre bebyggelserne mod oversvømmelser fra åen op til en 100 års regnhændelse om 30 år.

 

HOFOR Spildevand Hvidovre A/S har en andel i Kapacitetsplanen på 10,4% og Kapacitetsplanen vil have som konsekvens, at spildevandstaksten i Hvidovre over en 40 års periode – anlægs- og finansieringsperioden - vil belastes med gennemsnitlig 1,35 kr./m3 – dog op til 2,70 kr./m3 eller hvad der svarer til 240 kr./år for en gennemsnitlig husstand, når den er højest.

 

Det videre forløb

Den endelige Kapacitetsplan skal vedtages af alle kommunalbestyrelser i de 10 kommuner, der indgår som aftaleparter. Men inden vedtagelse skal kapacitetsplanen samt en miljøvurdering af planen sendes i offentlig høring og der skal vurderes, om høringssvarene giver anledning til tilpasninger af kapacitetsplanen. Der er derfor aftalt mellem de 10 kommuner at koordinere høringsperioden, så den er sammenfaldende for alle kommuner – tilsigtet fra den 30. november 2018 og 8 uger frem – og at projektsekretariatet, der er placeret hos HOFOR udarbejder en første hvidbog om høringssvarene.

 

Den endelige vedtagelse af Kapacitetsplanen kan først ske efter den offentlige høring og sker ved tiltrædelse af Aftaletillæg 4, der erstatter Aftaletillæg 3. Med den aftale indgår parterne en ”musketer-ed” om at gennemføre Kapacitetsplan 2018 til 1,1 mia. kr. sammen over de næste 20 år og det er beskrevet, hvordan projekterne skal organiseres og gennemføres.

 

Hvad angår investering i fælles anlæg, aftalte man i Aftaletillæg 1 en model, hvor man inden for det hydrologiske opland (det opland, hvor regnvand naturligt løber mod åen) opgør arealet af hver af kommunernes befæstede og kloakerede arealer. På den måde regner man ud, hvor meget hver af kommunerne belaster Harrestrup Å under skybrud, og lægger det til grund for den andel, som forsyningsselskabet skal betale.

 

Direktøren indstiller på denne baggrund, at bygge- og planudvalget anbefaler ØU og KB at beslutte at sende udkast til Kapacitetsplan 2018 og Miljøvurderingsrapport, udkast til Kapacitetsplan 2018 i 8 ugers offentlig høring.

Retsgrundlag

Kapacitetsplan 2018 er omfattet af lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Efter lovens §8 skal der udarbejdes en miljøvurdering af planens miljømæssige konsekvenser ligesom planen og miljøvurderingen efter § 32 skal sendes i offentlig høring.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 10. juni 2014 blev der indgået en aftale mellem parterne, hvor man forpligtede sig til at samarbejde om at sikre den nødvendige kapacitet i og omkring åen. Borgmesteren blev

bemyndiget til at indgå aftalen på Kommunalbestyrelsens møde den 25. marts 2014, punkt 19.

 

Den 27. februar 2015 blev Aftaletillæg 1 indgået, hvor man bl.a. fastlagde, hvordan økonomifordelingen til de fælles anlæg skal være. I Aftaletillæg 1 blev styregruppen bemyndiget til at indgå Aftaletillæg 2, der skulle fastlægge en foreløbig fordeling af økonomi til drift af åen. Det blev indgået på styregruppemødet den 15. juni 2015. Aftaletillæg 1 og 2 blev tiltrådt på Kommunalbestyrelsens møde den 25. august 2015, punkt 15.

 

I 2016 indgik parterne Aftaletillæg 3, hvor Kapacitetsplan 2016 blev tiltrådt og at parterne i en 2-årig periode ville optimere planen, der opererede med en sikring af åen mod en 100 års hændelse om 100 år. Kapacitetsplan 2016 ville koste 2,2 mia. kr. Aftaletillæg 3 blev tiltrådt på Kommunalbestyrelsens møde den 20. december 2016, punkt 17.

 

Samarbejdet om Harrestrup Å som skybrudsvej er samtidig et af fire indsatsområder i

Kommunalbestyrelsens Strategi for Klimatilpasning 2014, som blev vedtaget på

Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2014, punkt 9

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune

Høring

Den endelige vedtagelse af Kapacitetsplan 2018 kan først ske efter planen og en miljøvurdering af planen har været sendt i offentlig høring. Det endelige forslag til Kapacitetsplan 2018 forventes at blive forelagt Kommunalbestyrelsen første halvår 2019.

Bilag

 1. Aftaletillæg 4 (pdf)
 2. Forslag til Kapacitetsplan 2018 (pdf)
 3. Oversigtskort over samtlige delprojekter i Kapacitetsplan 2018 (pdf)
 4. Overblik over teknik, økonomi og aftaler (pdf)
 5. Miljørapport. Forslag til Kapacitetsplan 2018 (pdf)
 6. Oplæg til BPU d. 22.10.2018. Harrestrup Å - Kapacitetsplan 2018 (pdf)

24. Anmodning om igangsættelse af ny lokalplan for Knud Larsens Byggecenter, Gammel Køge Landevej 515-537 samt Søvangsvej 4

Beslutningstema

Knud Larsens Byggecenter ansøger om, at vi sætter lokalplanarbejdet mv. i gang for deres ejendom, Gammel Køge Landevej 515-537 samt Søvangsvej 4. Lokalplanen skal sikre virksomhedens fremtidige drift, blandt andet ved at øge bebyggelsesgraden og udlægge et større byggefelt.

 

Bygge- og Planudvalget skal beslutte, om man vil igangsætte arbejdet med en ny lokalplan og, i givet fald, beslutte principperne for indholdet i denne lokalplan.

 

Økonomiudvalget skal beslutte, om man vil igangsætte arbejdet med et tillæg til Kommuneplan 2016, der hæver den maksimale bebyggelsesprocent for rammeområde 4E5.

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 

 1. at igangsætte arbejdet med en ny lokalplan for ejendommene på Gammel Køge Landevej 515-537 samt Søvangsvej 4
 2. at godkende, at lokalplanen får et principielt indhold, som dette fremgår af sagsfremstillingen
 3. at forlange, at grundejer yder kommunen bistand til lokalplanens udarbejdelse jævnfør planlovens § 13, stk. 3.

 

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 

 1. at igangsætte arbejdet med et tillæg til Kommuneplan 2016, der øger den maksimalt tilladte bebyggelsesprocent fra 30 til 40 samt butikkens maksimale størrelse.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 23-10-2018

Ad 1.

 

For: Gruppe V og Liste H

 

Gruppe A og O afventer kommunalbestyrelsen.

 

Anbefales godkendt.

 

 

Ad 2.

 

For: Gruppe V og Liste H

 

Gruppe A og O afventer kommunalbestyrelsen.

 

Anbefales godkendt.

 

 

Ad 3.

 

For: Gruppe V og Liste H

 

Gruppe A og O afventer kommunalbestyrelsen.

 

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2018

Gruppe O bad om notat om lovliggørelse af forholdene inden kommunalbestyrelsens møde.

 

Ad 4.

 

For: Gruppe A og V.

Gruppe F, O, C og Ø afventer kommunalbestyrelsen.

 

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

I brev af 12. september 2018, se bilag ”Lokalplanændring”, anmoder Klaus S. Hansen på vegne af Knud Larsens Byggecenter om, at Hvidovre Kommune påbegynder udarbejdelse af ny lokalplan, der sikrer virksomhedens fremtidige drift.

 

Virksomheden udtaler i skrivelsen, at den nugældende lokalplans bebyggelsesprocent er fuldt udnyttet, og at virksomhedens drift møder udefrakommende krav mht. miljø og arbejdsmiljø. At skulle imødekomme disse krav vil kræve yderligere byggeri på ejendommen i form af overdækninger og lignende.

 

Fremover forventer Knud Larsen Byggecenter følgende udefra kommende krav/planer:

 • Modtagelse af byggepladsrestmaterialer såsom gipsafskær. Disse materialer skal midlertidigt stå under tag ifølge et kommende EU-direktiv,
 • Overdækning af trykimprægneret træ står pt. under åben himmel og skal på sigt under tag, for at hindre nedsivning til grundvand,
 • Overdækning/brandsikrede mindre bygninger for opbevaring af gasflasker,
 • Overdækning af kundekørearealer, samt
 • Nyt større vindfang på administrations- og butiksbygningen af hensyn til arbejdsmiljøet i kontordelen.

Tidligere sagsforløb og status

Hvidovre Kommune har 24. februar 2016 meddelt Knud Larsens Byggecenter dispensation for overskridelse af bebyggelsesprocenten med 0,9. Dispensation gives under hensyn til, at grundens overbebyggelse mindskes fra 2,5 % til 0,9 %. Bebyggelsesprocenten bliver herefter 30,9.

 

Hvidovre Kommune modtog 19. december 2016 endnu en dispensationsansøgning fra Knud Larsens Byggecenter om lovliggørelse af en nylig indrettet 1. sal. Dispensationsansøgningen blev den 8. februar 2017 behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, der besluttede at meddele afslag på dispensationsansøgningen.

 

Status er, at tømmerhandelen i dag har 4.877 m2 bebyggelse på deres ejendom og en bebyggelsesprocent på 34,7. Bebyggelsen omfatter blandt andet to bygninger med et samlet etageareal på ca. 850 m2 opført uden for lokalplanens byggefelt og uden byggetilladelse.

 

Gældende plangrundlag

Den nugældende Lokalplan 439, Område til erhvervsformål ved Gammel Køge Landevej, er fra 1998 og omfatter Gammel Køge Landevej 515-537, som udlægges til tømmerhandel med tilhørende oplags- og handelsvirksomhed. Den maksimale bebyggelsesprocent er 30 og bygningshøjde må maksimalt være 8,5 meter.

 

For ejendommen Søvangsvej 4 gælder Byplanvedtægt A15 fra 1976, hvori ejendommen udlægges til industriområde, nærmere bestemt mindre industri-, værksteds-, og lagervirksomhed, samt forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende erhverv, eller som efter kommunalbestyrelsens skøn naturligt finder plads i området. Det bebyggede areal må ikke overstige 1/3 af nettogrundarealet.

 

I Kommuneplan 2016 udgør de nævnte ejendomme rammeområde 4E5, for hvilket der gælder følgende rammer for lokalplanlægningen:

 

Område navn:  Gl. Køge Landevej 515-531

Generel anvendelse:  Erhvervsområde

Specifik anvendelse:  Butikker med særligt pladskrævende varer

Max bebyggelsesprocent: 30

Max. antal etager: 1½

Max. bygningshøjde:  8,5 m

Bemærkninger:  Stationsnært område. Butiksstørrelsen må ikke overstige 5.000 m2. Butiksstørrelsen for det særlige afsnit med varer, der ikke er særlig pladskrævende, men som anvendes i forbindelse med tømmer og byggematerialer, må ikke overstige 2.000 m2.

 

Anmodningen om ny lokalplan vil også kræve udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan 2016. I kommuneplantillægget hæves bebyggelsesprocenten fra 30 til 40 og butikkens tilladte størrelse øges fra i dag, hvor den maksimalt må være 5.000 m2, til fremover at kunne være maksimalt 5.600 m2. Økonomiudvalget skal tage stilling til påtænkte ændringer i kommuneplanen.

 

Ny lokalplanlægning

Administrationen foreslår, at der igangsættes en ny lokalplanlægning og tillæg til kommuneplan. Lokalplanen bør omfatte ejendommene på Gammel Køge Landevej 515-537 samt Søvangsvej 4, matr.nr. 6g og 6m Avedøre By, Avedøre. Afgrænsningen af lokalplanen er vist i bilaget ”Forslag til afgrænsning af lokalplan”.

 

Lokalplanen fastsætter områdets anvendelse til tømmerhandel med tilhørende oplags- og handelsvirksomhed. Bebyggelsesprocenten hæves til 40 for at imødekomme tømmerhandelens anmodning. Den maksimale bygningshøjde fastholdes til 8,5 m.

 

Tømmerhandelen foreslår, at lokalplanen udlægger et stort byggefelt, men administrationen anbefaler at bebyggelsens placering i stedet reguleres med byggelinjer langs veje og naboskel.

 

Den eksisterende lokalplans bestemmelser om beplantningsbælter bør fastholdes.

Retsgrundlag

Lokalplaner udarbejdes efter §§ 13 – 16 i Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Høring

Der er ingen høring i denne fase af lokalplanlægningen.

Bilag

 1. Lokalplanændring (pdf)
 2. Forslag til afgrænsning af lokalplan (pdf)

25. Eventuelt

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2018

Mikkel Dencker (O)spurgte til arbejdet ved Landlystvej da man afventer tilladelse til nedrivning af bevaringsværdig bygning. Behandles på Bygge- og Planudvalget i næste uge.

 

Lisa Skov (C) spurgte til ejerforholdene vedr. Lærerforeningens hus. Borgmesteren orienterede om, at ejendommen ejes af kommunen.

 

Anders Wolf Andresen (F)spurgte til udarbejdelse af lokalplan på Hvidovrevej 95. Det undersøges.

 

Anders Wolf Andresen (F)spurgte til hvor mange flygtninge Hvidovre Kommune har modtaget i 2017 og 2018. Det undersøges.

 

Torben N. Rasmussen (V) spurgte til henvendelser vedrørende placeringen af rusmiddelcenteret. Borgmesteren orienterede om svar – borgmesterens svar sendes rundt til kommunalbestyrelsesmedlemmerne.


26. Personalesag

Lukket sag

27. Orientering om resultat af undersøgelse

Lukket sag

28. Udlejningssag

Lukket sag

29. Tilbud på renovationslastbiler

Lukket sag

30. Forpagtning af Restaurant Halvleg mm.

Lukket sag

31. Anmodning fra Hvidovre Ishockey Fighters ApS om lån

Lukket sag