Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2017

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 10. oktober 2017
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: KB-Salen

Medlemmer

 • Annette Møller Sjøbeck (UP)
 • Arne Bech (H)
 • Benthe Viola Holm (A)
 • Bo Christof (UP)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Finn Gerdes (A)
 • Gert Wahl (Ø)
 • Helle Adelborg (A)
 • Ivan Fogtmann (O)
 • Karl Erik Høholt Jensen (UP)
 • Kashif Ahmad (UP)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Maria Staghøj Durhuus (A)
 • Mikail Erman (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Niels Ulsing (F)
 • René Tommy Langhorn (O)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Ømer Kuscu (A)

Fraværende med afbud

 • Kristina E. Young (H)

Bemærkninger

Fran Løber (H) deltog for Kristina E. Young (H)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-10-2017

Godkendt.


2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved borgmesteren

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-10-2017

Ingen meddelelser.


3. 2. behandling af budgetforslag 2018 og overslagsårene 2019-2021

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal senest den 15. oktober vedtage budget for det kommende år. Vedtagelsen indebærer fastsættelse af niveau for drifts- og anlægsbudget samt finansiering herunder skatter.

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende at tekniske korrektioner på 3,6 mio. kr. vedrørende drift er indarbejdet i budgetforslaget jf. bilag B
 2. at ændringsforslag til drift og anlæg behandles
 3. at takster for 2018 fastsættes i henhold til takstoversigt jf. bilag E
 4. at der vælges statsgaranti for skattegrundlag, tilskud og udligning
 5. at grundskyldspromillen og følgelig heraf dækningsafgiftspromillen for regionens og statens ejendommes grundværdi, som udgør halvdelen af grundskyldspromillen besluttes for 2018. I 2017 er promillerne hhv. 29,7 og 14,85.
 6. at dækningsafgiftspromillen for erhvervsejendomme besluttes for 2018. I 2017 er promillen 10,0
 7. at dækningsafgiftspromillen for offentlige ejendommes forskelsværdi fastsættes uændret til 8,75
 8. at kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 0,72 procent
 9. at skatteprocenten besluttes for 2018. I 2017 er skatteprocenten 25,5
 10. at en eventuel ubalance finansieres af eller tillægges kassebeholdningen
 11. at Center for Økonomi og Analyse bemyndiges til at foretage tekniske tilretninger af mindre budgetbeløb
 12. at der gives anlægsbevilling til rådighedsbeløb for de anlægsprojekter, der fremgår af bilag F

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-10-2017

Borgmesteren gjorde opmærksom på, at der under punkt 3 i indstilling nr. 6 første sted skal stå 2018 i stedet for 2017.

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at tekniske korrektioner på 3,6 mio. kr. vedrørende drift er indarbejdet i budgetforslaget, jfr. bilag B.

Ad 2.

Afstemning efter afstemningslisterne.

Ad 3.

I takstoversigten er der enkelte områder, hvor taksten med prisfremskrivningen betyder skæve beløb og hvor betalingen i et vist omfang sker kontant.

For at imødegå de udfordringer, dette måtte medføre, stillede Gruppe A, O, C, Karl Erik Høholt (UP) og Anette Møller Sjøbeck (UP) ændringsforslag om, at taksten til sommerudflugten sættes til 200 kr. i 2018, hvilket svarer til bestående praksis.

Derudover foreslås taksterne i Motionscentret fastholdt i forhold til taksterne for 2017.

Ingen af ændringsforslagene har budgetmæssig konsekvens.

Ændringsforslagene vedtaget.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at taksterne for 2018 fastsættes i henhold til den omdelte takstoversigt, jf. bilag E , dog således, at taksten – uanset prisfremskrivningen – for sommerudflugten fastsættes til 200 kr., og at taksterne for Motionscenteret fastholdes på 2017 niveau.

Ad 4.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der vælges statsgaranti.

Ad 5.

For: Gruppe A, O, Liste H, Gruppe C, F, Karl Erik Høholt (UP), Annette Møller Sjøbeck (UP), Bo Christof (UP) og Kashif Ahmad (UP).

Undlader: Gruppe Ø.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at grundskyldspromillen uændret fastsættes til 29,7 promille og at dækningsafgiftspromillen for regionens og statens ejendommes grundværdi som følge heraf udgør halvdelen - 14,85 promille.

Ad 6.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at dækningsafgiftspromillen for erhvervsejendomme fastsættes uændret til 10,0 promille.

Ad 7.

Kommunalbestyrelsen godkendte at dækningsafgiftspromillen for offentlige ejendommes forskelsværdi fastsættes uændret til 8,75 promille.

Ad 8.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 0,72 procent.

Ad 9.

For: Gruppe A, O, C, F, Karl Erik Høholt (UP), Annette Møller Sjøbeck (UP), Bo Christof (UP) og Kashif Ahmad UP).

Imod: Liste H med henvisning til eget forslag.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at skatteprocenten for 2018 fastsættes uændret til 25,5 procent.

Ad 10.

For: Gruppe A, O, Liste H, Gruppe C, F, Ø, Karl Erik Høholt (UP), Annette Møller Sjøbeck (UP), Bo Christof (UP).

Imod: Kashif Ahmad (UP).

Kommunalbestyrelsen godkendte, at en eventuel ubalance finansieres af kassebeholdningen.

Ad 11.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Center for Økonomi og Analyse bemyndiges til at foretage tekniske tilretninger af mindre budgetbeløb.

Ad 12.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der gives anlægsbevilling til rådighedsbeløb for de anlægsprojekter, der fremgår af bilag F.

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-09-2017

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. – 10. og 12.

Oversendes til kommunalbestyrelsen.

Ad 11.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Til brug for Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet for 2018 og overslagsårene 2019-2021 foreligger følgende bilagsmateriale:

A: Budgetforslag 2018 og overslagsår 2019-2021 – herunder oplæg
vedrørende finansieringsmuligheder

B: Oversigt over tekniske korrektioner, 2. runde

C: Direktionens katalog, drift

D: Investeringsoversigt

E: Takster

F: Afgivelse af anlægsbevillinger

G: Indkomne høringssvar og udtalelser

Ved 1. behandlingen af budgetforslaget på Kommunalbestyrelsens møde den 12. september 2017 godkendtes tekniske korrektioner 1. runde, konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet samt ændringer i udgifterne til overførselsindkomster (konjunkturnotat). Herudover oversendte Kommunalbestyrelsen det samlede budgetforslag til 2. behandling.

Der er forslag til tekniske korrektioner, 2. runde på i alt 3,6 mio. kr. i 2018 (netto merudgifter). Korrektionerne vedrører hovedsageligt afledt drift af nye anlæg samt demografiregulering af elev- og børnetal på skoler/SFO/klubber/dagtilbud, hvor især flere småbørn betyder øgede driftsudgifter.

Hvidovre Kommune har ansøgt om særtilskud jf. §§ 16 og 19 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. For 2018 har Hvidovre Kommune modtaget 13 mio. kr. fra § 19-puljen. Midlerne er indregnet i budgetforslaget.

Til 2. behandlingen foreligger notat om finansieringsmuligheder, der udviser et finansieringsunderskud på 29,5 mio. kr. i 2018 (bilag A). I finansieringsoversigten er indarbejdet tekniske korrektioner, 1. og 2. runde, konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet, ændringer til overførselsindkomster (konjunkturnotat) samt særtilskud fra Social- og Indenrigsministeriet.

I ovennævnte finansieringsoversigt udgør finansieringsunderskuddene (forbrug af likvide aktiver) følgende i overslagsårene:

2019: -103,0 mio. kr., 2020: -97,2 mio. kr. samt 2021: -88,4 mio. kr.

Med budgetforslaget forventes det, at serviceudgifterne ligger 18 mio. kr. under den udmeldte serviceramme.

Takster

I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 41 a, fastsætter Kommunalbestyrelsen betalingen for ydelser, som borgerne modtager.

Forslaget til takster for 2018 er som det forelå ved 1. behandlingen – dog er forældrebetaling for dagtilbud, SFO og klubber korrigeret som følge af konsekvenser af ændret pris- og lønregulering.

Finansiering

I budgetforslaget er indarbejdet følgende uændrede skatteprocent og -promiller i budgetforslaget:

Udskrivningsprocent: 25,5 %.

Grundskyldpromille, 29,7 0/00.

Dækningsafgift for erhvervsejendomme, 10 0/00.

Dækningsafgift for regioners og statens ejendommes grundværdi, 14,85 0/00.

Dækningsafgift af offentlige ejendomme, forskelsværdien, 8,75 0/00.

Budgetforslaget tager udgangspunkt i beregning af skatter og generelle tilskud ifølge statsgarantien.

Siden 1. behandling af budgettet har KL – på baggrund af Regeringens seneste Økonomisk Redegørelse - udmeldt nye skøn for skatter og generelle tilskud i årene 2018-2020. Disse ændringer er beskrevet i notat om finansieringsmuligheder (bilag A), som tillige indeholder beskrivelse af muligheden for valg af selvbudgettering og de deraf beregnede skatter og generelle tilskud og udligning.

Budgetforslaget indeholder optagelse af lån med i alt 29,7 mio. kr. Lånoptagelsen omfatter lån til ESCO-projektet samt øvrige energibesparende foranstaltninger. Fra 2018 er der ændret på metoden for budgettering af optagne lån, således at lånoptaget i 2018 sker på baggrund af forbrug i 2017 og så fremdeles. Dette vil dermed følge den reelle praksis, idet lån først kan optages på baggrund af de faktisk afholdte udgifter.

Kirkeskat

Det indstilles, at kirkeskatteprocenten for 2018 fastsættes til 0,72 %, hvilket er uændret i forhold til 2017.

Retsgrundlag

Det fremgår af lov om kommunernes styrelse, Styrelsesloven §37-38, at forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår udarbejdes af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen inden 15. oktober.

Forslaget ledsages af budgetoverslag for en flerårig periode, hvis længde fastsættes af Social- og Indenrigsministeren.

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst tre ugers mellemrum.

Ved 2. behandling undergives forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag Kommunalbestyrelsens drøftelse og beslutning

Politiske beslutninger og aftaler

Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2018-2021.

På Kommunalbestyrelsens 1. behandling blev der besluttet følgende:

Ad 1., 2., 4. og 5.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at det seneste pris- og lønskøn,

tekniske korrektioner på -10,2 mio. kr., de økonomiske konsekvenser som følge af ændrede forudsætninger på overførselsindkomstområdet på -4,0 mio. kr., og de økonomiske konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet på 11,9 mio. kr. indarbejdes i budgetforslaget.

Ad 3., 10. og 11.

Kommunalbestyrelsen tog følgende til efterretning:

 • At servicedriftsudgifterne i budgetforslaget ligger 22 mio. kr. under servicerammen.
 • Bemærkningerne fra fagudvalgenes budgetbehandling.
 • Indkomne høringssvar.

Ad 6., 7., 8. og 9.

Kommunalbestyrelsen oversendte det samlede budgetforslag til 2. behandling.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af finansieringsoversigten i bilag A.

Bilag

 1. Bilag A - Budgetforslag 2018 og overslagsår herunder oplæg till finansieringsmuligheder (pdf)
 2. Bilag B - Tekniske korrektioner 2 (pdf)
 3. Bilag C - Direktionens budgetkatalog (pdf)
 4. Bilag C - Dagrenovation - bilag til Direktionens budgetkatalog (pdf)
 5. Bilag D - Investeringsoversigt 2017-2026 (pdf)
 6. Bilag E - Takster 2018 - 2. behandling (pdf)
 7. Bilag F - Afgivelse af anlægsbevillinger for 2018 (pdf)
 8. Bilag G - Samlede Høringssvar og Udtalelser (pdf)
 9. Bilag H - Afstemningslister - budgetvedtagelse (pdf)

4. Eventuelt

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-10-2017

Karl Erik Høholt (UP) spurgte til indlæg i Hvidovre Avis om Præstemosen om afholdelse af møder i Præstemosen, kommunalbestyrelsesmedlemmers deltagelse og eventuelle inhabilitet i forhold til eventuelle retssager imellem kommunen og grundejere i Præstemosen. Det undersøges.

Frank Løber (H) spurgte til afstemning om hensigtserklæringer.

Gert Wahl (Ø) spurgte til lifte i badebassiner – donation af lift i Frihedens Idrætscenter og nedtagning af denne – på grund af manglende vedligeholdelse. Det undersøges.

Steen Ørskov Larsen (C) spurgte til en situation i HBC – hallen vedr. badmintonlokaler. Det undersøges.