Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Teknik- og Miljøudvalget den 3. december 2014

Mødefakta

Dato: Onsdag den 3. december 2014
Mødetidspunkt: Kl. 17:30
Mødested: Multicafeen, Høvedstensvej 45

Medlemmer

 • Finn Gerdes (A)
 • Karl Erik Høholt Jensen (V)
 • Kristina E. Young (H)
 • Mikail Erman (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • René Langhorn (O)
 • Steen Ørskov Larsen (C)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-12-2014

Godkendt.


2. Meddelelser fra formanden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-12-2014

Set i lyset af artikel i Hvidovre Avis den 11.11.2014 med overskriften ”Elendig rådgivning resulterer i fejlagtige budgetter” af Ole Adrian Sørensen, orienterede forvaltningen om Ejendomsafdelingens udredning og opfølgning på gennemførte, og i artiklen omtalte, energirenoveringer på Frihedens Idrætscenter og Medborgerhuset.

Forvaltningen orienterede om status på sagen om parkeringskontrol.


3. Damhusledningen - fordyrelse og forsinkelse

Beslutningstema

Der orienteres om status på Damhusledningen og fordyrelse og forsinkelse af projektet.

Indstilling

KTMA indstiller til TMU Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

HOFOR’s etablering af Damhusledningen har været i gang siden maj 2013.

Arbejdet omhandler etablering af en stor kloaktunnel fra Åmarken i syd til jernbanen ved Hvidovre Station i nord. I alt ca. 3100 meter kloakledning med indvendig diameter på mellem 2,5 meter og 1,6 meter. Samtidig ombygges og udbygges Åmarkens pumpestation kraftigt.

På strækningen fra Åmarkens pumpestation til Næsborgvej er 7 ud af i alt 8 byggegruber færdige. Tunneleringen er afsluttet på 3 delstrækninger fra Åmarkens pumpestation, og strækningen fra Næsborgvej til Sønderkær forventes afsluttet den 1. marts 2015. Desuden er en tilstødende kloak i Brostykkevej etableret og tilsluttet. Der mangler således etablering af en enkelt byggegrube ved Vestkærs Alle samt tunnelering langs Sydkærsvej.

Forud for arbejdet er der gennemført omfattende geologiske og hydrogeologiske undersøgelser af de lokale jord- og grundvandsforhold.

Desværre viser det sig i praksis, at tunneleringen ikke har den forventede fremdrift. Undergrunden reagerer ikke som forudsat, og der har været flere tilstødende problemer undervejs. HOFOR er derfor nødt til at foretage en del justeringer af den tekniske gennemførelse.

Forundersøgelser og detailprojekteringen er udført af Rambøll, som er Danmarks største rådgiver indenfor anlægsarbejder, med en bred vifte af anerkendte eksperter indenfor geoteknik, grundvandshåndtering, tunnelering, hydrauliske beregninger og anlægskonstruktioner.

Metode til tunnelering blev fastlagt af rådgiveren ud fra de kendte forhold. Og dette blev yderligere bakket op af den vindende entreprenør Joint Venture, som har omfattende tunneleringserfaring.

Metoden har udbredt anvendelse i Tyskland og brugt flere steder i Danmark med succes. Også i nabokommunen København.

Forsinkelsen har en negativ indvirkning på både tidsplan og økonomi. Omfanget er endnu ikke endeligt klarlagt, men HOFOR forventer at de samlede anlægsomkostninger forøges med op mod kr. 100 mio.

Den samlede anlægstid forlænges med ca. 9 måneder til efterår 2016.

Etapen fra Næsborgvej til Hvidovre Station forventes udført fra sommer 2015 til udgangen af 2016, men tidsplanen er ikke endeligt fastlagt.

HOFOR vil give en orientering på mødet.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Fordyrelsen lånefinansieres og finansieres over spildevandstaksten. Fordyrelsen vil overslagsmæssigt medføre en takststigning på 1,5 kr. pr. m3. For en familie med et forbrug på 100 m3 om året vil det betyde en årlig ekstraudgift på 150 kr.

Hvidovre Kommune skal betale 8% af investeringen for afledning af vejvand, jf. lovbekendtgørelse om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. Omkostningen afholdes over det skattefinansierede område i det år som anlægget udføres. En fordyrelse på kr. 100 mio. vil således betyde en ekstraudgift på kr. 8 mio., der skal betales over en 2-årig periode.   

Miljømæssige konsekvenser

Etableringen af Damhusledningen er en del af en omfattende fremtids- og klimasikring af kloaksystemet i et større område i Hvidovre. Projektet nedbringer samtidig antallet af overløb af urenset spildevand til Damhusåen og Kalveboderne.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-12-2014

Taget til efterretning.


4. Projekt nr. 3442, Holmegårdsskolen, lærerværelse. Frigivelse af projekt.

Beslutningstema

I 2015 er der afsat rådighedsbeløb på 500.000 kr. til ombygning af lærerværelset på Holmegårdsskolen. Indstillingen omhandler igangsætning af opgaven.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende frigivelse pr. den 1. januar 2015 af Projekt nr. 3442, Holmegårdsskolen, lærerværelse.

Sagsfremstilling

På baggrund af folkeskolereformen er der behov for at nye personalegrupper også kan benytte lærerværelset.

Det nuværende lokale kan kun rumme 60 personer, hvilket ikke dækker behovet. Ombygningen sker i samarbejde med skolens ledelse.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog budgettet for 2015 – 2018 den 7. oktober 2014, punkt 3 og herved at afsætte rådighedsbeløb i 2015 på 500.000 kr. til ombygning af lærerværelset på Holmegårdsskolen.

Anlægsbevilling er anbefalet til kommunalbestyrelsens godkendelse på møde den 25. november 2014, med bemærkning om at projektet skal frigives. Projektet anbefales samtidig overført fra Børne- og Undervisningsudvalget til frigivelse i Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten i budget 2015 mv. er der til Projekt nr. 3442, Holmegårdsskolen, lærerværelse afsat rådighedsbeløb i 2015 på 500.000 kr.

På kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2014, forventes meddelt tilsvarende anlægsbevilling.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-12-2014

Godkendt.


5. Projekt nr. 3443, Dansborgskolen, renovering og udvidelse personalerum, toiletter og køkken, frigivelse af projekt.

Beslutningstema

I 2015 er der afsat rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. til renovering og udvidelse af personalerum, toiletter og køkken. Indstillingen omhandler igangsætning af opgaven.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende frigivelse pr. den 1. januar 2015 af Projekt nr. 3443, Dansborgskolen – renovering og udvidelse af personalerum, toiletter og køkken.

Sagsfremstilling

På baggrund af folkeskolereformen er der behov for at de nye personalegrupper også kan benytte lærerværelse, personalekøkken og toiletter.

Projektet omhandler udvidelse og renovering af lærerværelse, personalekøkken og toiletter. Ombygningen sker i samarbejde med skolens ledelse.

Retsgrundlag

 Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog budgettet for 2015 – 2018 den 7. oktober 2014, punkt 3 og herved at afsætte rådighedsbeløb i 2015 på 1,6 mio. kr. til renovering og udvidelse af personalerum, toiletter og køkken på Dansborgskolen.

Anlægsbevilling er anbefalet til kommunalbestyrelsens godkendelse på møde den 25. november 2014, med bemærkning om at projektet skal frigives. Projektet anbefales samtidig overført fra Børne- og Undervisningsudvalget til frigivelse i Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten i Budget 2015 m.v. er der til Projekt nr. 3443, Dansborgskolen, renovering og udvidelse af personalerum, toiletter og køkken afsat rådighedsbeløb i 2015 på 1,6 mio. kr.

På kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2014, forventes meddelt tilsvarende anlægsbevilling.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-12-2014

Godkendt.


6. Projekt nr. 3444, Holmegårdsskolen, forundersøgelse/projektering. Frigivelse af projekt.

Beslutningstema

I 2015 er der afsat rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til forundersøgelse og projektering af en samlet løsning for Holmegårdsskolen. Indstillingen omhandler igangsætning af opgaven.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende frigivelse pr. den 1. januar 2015 af Projekt nr. 3444, Holmegårdsskolen, forundersøgelse/projektering af samlet løsning.

Sagsfremstilling

Projektet omhandler undersøgelse af skolens udbygningsbehov og muligheder, samt udarbejdelse af en tilstandsrapport på skolens eksisterende ejendomme.

På den baggrund udarbejdes løsningsforslag for renovering, om-, ud- og tilbygning af skolen for klarlæggelse af det bygningsmæssige omfang samt økonomiske konsekvenser heraf.

Løsningsforslag og økonomi forelægges herefter til politisk behandling. Undersøgelsen skal ses i sammenhæng med skolens behov for ind- og udskolingsfaciliteter.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog budgettet for 2015 – 2018 den 7. oktober 2014, punkt 3 og herved at afsætte rådighedsbeløb i 2015 på 1 mio. kr. til forundersøgelse og projektering af Holmegårdsskolens udbygningsbehov.

Anlægsbevilling er anbefalet til Kommunalbestyrelsens godkendelse på møde den 25. november 2014, med bemærkning om at projektet skal frigives. Projektet anbefales samtidig overført fra Børne- og Undervisningsudvalget til frigivelse i Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten i Budget 2015 m.v. er der til Projekt nr. 3444, Holmegårdsskolen, forundersøgelse og projektering afsat rådighedsbeløb i 2015 på 1 mio. kr.

På kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2014, forventes meddelt tilsvarende anlægsbevilling.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-12-2014

Godkendt.


7. Projekt nr. 0218/01 Frihedens Idrætscenter, renovering af hæve- sænkebund i svømmebassin samt renovering af affugtningsanlæg i den gamle skøjtehal

Beslutningstema

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at tage orientering om status på projekt 0218/01, Frihedens Idrætscenter - Renovering af hæve- sænkebund i svømmebassin samt renovering af affugtningsanlæg i den gamle skøjtehal til efterretning og godkende lukning af projekt 0218/01, Frihedens Idrætscenter - Renovering af hæve- sænkebund i svømmebassin samt renovering af affugtningsanlæg i den gamle skøjtehal.

Teknik- og Miljøudvalget bedes ligeledes godkende, at den resterende udgift til projekt nr. 0218/01, Frihedens Idrætscenter - Renovering af hæve- sænkebund i svømmebassin samt renovering af affugtningsanlæg i den gamle skøjtehal, prioriteres under projekt nr. 0225 Forebyggende vedligeholdelse af kommunens bygninger 2015.

Indstilling

KTMA indstiller til TMU Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at tage orientering om status på projekt nr.  0218/01, Frihedens Idrætscenter - Renovering af hæve- sænkebund i svømmebassin samt renovering af affugtningsanlæg i den gamle skøjtehal til efterretning
 2. at godkende lukning af projekt nr. 0218/01, Frihedens Idrætscenter - Renovering af hæve- sænkebund i svømmebassin samt renovering af affugtningsanlæg i den gamle skøjtehal og tilbageføre restbeløbet på 15.000 kr. til kassebeholdningen
 3. at den resterende udgift til projekt nr. 0218/01, Frihedens Idrætscenter - Renovering af hæve- sænkebund i svømmebassin samt renovering af affugtningsanlæg i den gamle skøjtehal, prioriteres under projekt nr. 0225 Forebyggende vedligeholdelse af kommunens bygninger 2015

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2014 - 2017 er der til Projekt nr. 0208, Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2014 afsat rådighedsbeløb i 2014 på 16.000.000 kr.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. februar 2014, at der af de 16 mio. kr. til nyt Projekt nr. 0218 Forebyggende vedligeholdelse, Idrætsanlæg, 2014, overførtes rådighedsbeløb i 2014 og anlægsbevilling på 5.000.000 kr. Af de 5 mio. kr. blev der tildelt 2 mio. kr. til projekt nr. 0218/01 Frihedens Idrætscenter (FIC), renovering af hæve- sænkebund i svømmebassin samt renovering af affugtningsanlæg i skøjtehal.

Baggrunden for projektet er følgende:

Sikkerhedsanordningerne i svømmebassinet var ude af funktion, hæve- sænkebunden kørte skævt, og der var tekniske defekter samt konstateret fare for, at hydrauliskvæske sivede ud i vandet ved disse defekter. Reparationer kunne kun gennemføres, når svømmebassinet var tomt. Der blev påpeget, at det præcise omfang af opgaven først kendtes, når bassinet blev tømt. Anslåede omkostninger for reparation var 1.500.000 kr.

Grundet manglende affugtningsanlæg i den gamle skøjtehal opstår fugtproblemer, som resulterer i driftsproblemer, problemer med ABA-anlæg og problemer med skader på inventar og loftplader.

Derfor anbefaledes det, at der blev installeret et affugtningsanlæg. Anslåede omkostninger for installation var 500.000 kr.

Projektet vedr. hæve- sænkebunden viste sig at være mere komplekst. Frihedens Idrætscenter var lukket henover sommeren 2014, hvorfor reparationerne blev gennemført i denne periode. Følgende renoveringsarbejder er udført: Hydraulikstation og tilhørende cylindre, rørforbindelser og måleudstyr er og  digital styring til hæve-sænkebunden udskiftet til nyt.. Ligeledes har svømmebassinet fået gennemrenoveret flisebelægningen med epoxymembraner og nye fliser adskillige steder, blandt andet bassinets gavle, langs med og i begge overspildsrender. Derudover er alle afløb i hallen renoveret. Under svømmebassinet er der blevet undersøgt for vandgennemtrængning, og hvor dette har været tilfældet, er gennemtrængningen blevet udbedret.

Bassinet var tømt i forbindelse med udskiftningen af hele hæve-, sænke-systemet. Denne del af arbejdet blev prioriteret først for at kunne afslutte renovering og få bassinet genåbnet hurtigst muligt for brugerne.

Den samlede pris for renovering af hæve-, sænkebund i svømmebassin blev 1.985.000 kr.. Eftersom installation af affugter ikke kan finansieres af restbeløbet på 15.000 kr., foreslår Forvaltningen, at denne prioriteres og  finansieres med 400.000 kr. på Projekt nr. 0225 Forebyggende vedligeholdelse af kommunens bygninger 2015.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen har 25. februar 2014 givet anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. til projekt nr. 0218/01 Frihedens Idrætscenter, Renovering af hæve- sænkebund i svømmebassin samt renovering af affugtningsanlæg i den gamle skøjtehal, som en del af projekt nr. 0208 Forebyggende vedligeholdelse af kommunens bygninger 2014.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har 25. februar 2014 givet anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. til projekt nr. 0218/01 Frihedens Idrætscenter, Renovering af hæve- sænkebund i svømmebassin samt renovering af affugtningsanlæg i den gamle skøjtehal.

Renoveringen af hæve- sænkebund i svømmebassinet forventes afsluttet med et forbrug på 1.985.000 kr. Restbeløbet tilbageføres til kassebeholdningen.

Renovering af affugtningsanlægget i den gamle skøjtehal foreslås derfor udført som en del af projekt nr. 0225 Forebyggende vedligeholdelse af kommunens bygninger 2015.

Der i investeringsoversigten afsat 15.000.000 kr. i 2015 til projekt nr.  0225 Forebyggende vedligeholdelse af kommunens bygninger 2015.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ubehandlede fugtgennemtrængninger, utætheder og fugt medfører risiko for skimmelsvampe i vægge, gulve, lofter og bærende konstruktioner og heraf følger et usundt indeklima.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-12-2014

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. - 3. Godkendt.


8. Tilgængelighedspuljen 2014, bygninger

Beslutningstema

Teknik- og Miljøudvalget anmodes om at frigive anvendte og disponerede midler for 2014, afholdt via projekt nr. 0206, Tilgængelighedspuljen 2014, bygninger og godkende at restbeløbet på 400.000 kr. overføres til 2015 som del af finansiering af ny projekt til ny handicapvenlig indgang til Hovedbiblioteket i 2015.

Indstilling

Kultur-, Teknik, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller overfor Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse

 1. at frigive i alt 100.000 kr. til nedenstående disponeringer / afholdte udgifter under projekt nr. 0206, Tilgængelighedspuljen, fordelt således: 70.000 kr. til en lift til kørestole på Strandmarkens Fritidscenter;  20.000 kr. til gelænder/håndliste ved trappe til Medborgerhusets hovedindgang; 10.000 kr. til projekt nr. 0193 Enghøjhuset, Udskiftning til handicapvenlige riste ved adgangsdøre,
 2. at godkende at restbeløbet på 400.000 kr. overføres til 2015 som del af finansiering af ny projekt til ny handicapvenlig indgang til Hovedbiblioteket i 2015

Sagsfremstilling

Formålet med tilgængelighedspuljen er at sikre midler til, at der løbende kan arbejdes med tilgængelighedsforbedringer i kommunen, så handicappede kan deltage i alle dele af samfundslivet på lige fod med andre. Der er to projekter med dette formål, et der retter sig mod forbedring af udvendige færdselsvilkår og et der retter sig mod fysisk tilgængelighed i kommunens bygninger. Fra det sidste projekt er der i 2014 foretaget disponeringer/afholdt udgifter.

Der er på projekt nr. 0206, Tilgængelighedspuljen 2014, bygninger, et budget for 2014 på 500.000 kr. Der er disponeret og delvist afholdt følgende midler fra puljen:                                                                     

70.000 kr. til en lift til kørestole på Strandmarkens Fitidscenter

20.000 kr. til gelænder/håndliste ved trappe til Medborgerhusets hovedindgang

10.000 kr. til projekt nr. 0193 Enghøjhuset, udskiftning til handicapvenlige riste ved adgangsdøre

Det samlede disponerede og afholdte beløb for 2014 er således 100.000 kr.  

Restbeløbet på 400.000 kr. foreslås overført til 2015, som del af finansiering af nyt projekt til ny handicapvenlig indgang til Hovedbiblioteket i 2015.

Retsgrundlag

Hvidovre Kommune er forpligtigede på at håndhæve byggelovgivningens tilgængelighedskrav.

Erhvervs- og Byggestyrelsen, har udgivet en vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængeligheds-bestemmelser. Denne vejledning beskriver helt generelt kommunens vigtigste opgaver i forbindelse med håndhævelse af byggelovgivningens tilgængelighedskrav i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

Herudover beskriver vejledningen, hvordan kommunen skal byggesagsbehandle ombygningssager efter de nye regler om forbedret tilgængelighed til eksisterende byggeri.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen har den 28. januar 2014 givet anlægsbevilling på 500.000 kr. til projekt nr. 0206 Tilgængelighedspuljen, bygninger 2014.

Økonomiske konsekvenser

Der på investeringsoversigten afsat 500.000 kr. i 2014 til projekt nr. 0206 Tilgængelighedspuljen, bygninger 2014.

Der søges om 400.000 kr. overført til 2015 til nyt projekt til ny handicapvenlig indgang til Hovedbiblioteket i 2015.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-12-2014

Ad 1. - 2. Anbefales godkendt.

René Langhorn var ikke til stede.


9. Projekt nr. 0224, Miljø- og Energipuljen 2015 - prioritering og frigivelse

Beslutningstema

Teknik- og Miljøudvalget anmodes om at godkende prioritering af projekt nr. 0224 Miljø- og Energipuljen 2015 samt at frigive de i sagen foreslåede projekter, svarende til det afsatte rådighedsbeløb på 6.167.000 kr. i 2015.

Indstilling

KTMA indstiller til TMU at Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at der til projekt nr. 0224 Miljø- og Energipuljen 2015 frigives projekter og projektstyring, som beskrevet under sagsfremstillingen, for samlet 6.167.000 kr.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune har siden 2008 været Klimakommune og hermed forpligtet sig til at reducere CO2-udledningen med to procent om året.

For at imødekomme dette krav oprettede Hvidovre Kommune i 2008 en Miljø- og Energipulje. Hovedformålet med puljen er derfor at nedbringe CO2-udledningen ved energioptimering af kommunens ejendomme.

Kommunalbestyrelsen godkendte budgettet for 2015 – 2018den 7. oktober 2014, punkt 4, hvori der er afsat 6.167.000 kr. til projekt nr. 0224 Miljø- og Energipuljen 2015. Heraf er de 167.000 kr. restbeløb fra Projekt nr. 0177 Miljø- og Energipuljen 2013, som Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2014 besluttede at overføre til projekt nr. 0224 Miljø- og Energipuljen 2015.

Energimærkning af alle offentlige bygninger er lovpligtig. Reglen har været gældende for bygninger over 1.500 m2 siden 1. januar 2006 og for mindre bygninger siden 1. juli 2009.

Hvidovre Kommune bruger aktivt disse energimærker til at finde energibesparelses potentiale til Miljø- og Energipuljen. I Hvidovre Kommunes grønne regnskab for 2013 var konklusionen, at der bør være mere fokus på kommunens mindre ejendomme dvs. ejendomme under 1500 m2. I 2014 er nye energimærker blevet udfærdiget på netop denne gruppe. De viser, at der samlet i denne bygningsklasse ligger væsentlige energibesparelser, men også en stor investering. Forvaltningen har vurderet, at disse investeringer bør indgå som en del af Miljø- og Energipuljen over de næste 4 år.

Forvaltningen indstiller derfor følgende prioritering og udmøntning af projekt nr. 0224 Miljø- og Energipuljen 2015:

1 Klimaambassadørorganisationen

400.000 kr.

2 Central Tilstandskontrol og Styring

900.000 kr.

3 Energioptimering af mindre ejendomme

2.167.000 kr.

4 Lysprojekter

950.000 kr.

5 Optimering af varme- og ventilationsanlæg

1.200.000 kr.

Løn energikonsulent

550.000 kr.

I alt

6.167.000 kr.

Herunder følger en uddybning af projekterne.

1. Klimaambassadørorganisationen

Tilbagebetalingstid er ikke målbar 400.000 kr.

Som led i den klimakommuneaftale, som Hvidovre Kommune indgik med Danmarks Naturfredningsforening i 2008, er det afgørende at opretholde den eksisterende klima-ambassadørordning. Klimaambassadørerne spiller en vigtig rolle i forhold til de opgaver, Drift- og Energiteamet løfter i Ejendomsafdelingen, idet de foruden at bidrage til energirigtig adfærd, rapporterer uregelmæssigheder i el-, vand- eller varmeforbrug til Ejendomsafdelingen ved Drift- og Energiteamet.

Indsatsen for 2015 omfatter følgende arbejde:

1)Evaluering og opgradering af klimaambassadørorganisationen.

Klimaambassadørernes indsats omkring coaching og øget kendskab til opgaverne for Hvidovre som ”Klimakommune” er helt afgørende for at forankre og forbedre klima-indsatsen rundt i kommunen. Klimaambassadørernes arbejde omfatter bl.a. kendskab til og udbredelse af energirigtig brugeradfærd, aflæsning af målere til forbrugsrapporter mv. Der er p.t. ca. 60 klimaambassadører bredt fordelt ud på kommunens arbejdspladser. Derfor anbefaler Ejendomsafdelingen ved Drift- og Energiteamet at der også i 2015 udbydes fagspecifikke kurser, inspirationsdage og netværks-møder for at fastholde og styrke klimaambassadørordningen.

2) Klimainitiativpuljen.
Klimaambassadørerne kan søge midler til egne forslag til energitiltag gennem klimainitiativpuljen. Dette år kom der forslag til projekter ind, som beløbsmæssigt var for store i forhold til puljens størrelse. Derfor blev puljen prioriteret til projekter, som ikke kunne laves over Miljø-, og Energipuljen, idet energibesparelser ikke kan eftervises på dem. Det drejer sig om højbede på Tinsoldaten, udskiftning til berøringsfrie armaturer på 2 daginstitutioner, et drivhus på daginstitutionen Stenen, et lysprojekt på plejecentret Krogstenshave. De forslag, som ikke blev valgt sidste år, har Ejendomsafdelingen ved Drift- og Energiteamet taget højde for i dette års Miljø- og Energipulje. Det drejer sig bl.a. om indregulering af ventilationsanlæg, så de kun kører ved behov og udskiftning af belysning. Formålet med disse mindre projekter er at styrke klimabevidstheden gennem direkte involvering af ambassadørerne og at synliggøre indsatserne blandt brugere. Klimainitiativpuljen har været meget vel modtaget af såvel klimaambassadørerne som de øvrige brugere, og der har været stor opbakning og lyst til at arbejde med klimainitiativer. Det er på den baggrund, at Ejendomsafdelingen, ved Drift- og Energiteamet, anbefaler en fortsættelse af denne pulje.

3) Adfærdskampagner, undervisning og konkurrencer.

Både i 2013 og 2014 afholdtes skolekonkurrencer i samarbejde med den grønne tænketank Concito. Disse konkurrencer har skolerne taget rigtig godt imod. De mange tiltag har bevirket, at lærerne i højere grad har inddraget klima som tema i den daglige undervisning. I 2013 deltog omkring 200 elever, i 2014 deltager endnu flere. Temaer spænder fra lavpraktiske emner som ”Hvordan sparer man på vandet?” – til mere globale vinkler på klimaproblematikken som ”Vores forbrugsvaner – kan vi genbruge vores legetøj?”, og ”Vindmøller og solceller til skolerne”.

Ejendomsafdelingen ved Drift- og Energiteamet anbefaler at klimaambassadørorganisationen fortsætter adfærdskampagner, undervisning og konkurrencer igen i 2015.

2. Central drift- og energistyring
Tilbagebetalingstid < 10 år 900.000 kr.

Projektet omfatter følgende arbejde:

1)Opsætning af fjernaflæsning på de største energiforbrugere i kommunen. Det drejer sig om idrætscentre, skoler og rådhuse. En opgradering af Agenda 2100 til EnergyguardWeb, et software, der muliggør en central energiovervågning. Opgraderingen er nødvendig for at kunne automatisere måling og dermed opsætte månedlige afvigelsesrapporter og understøtte Grønt Regnskab med retvisende data. Ved en komplet fjernaflæsning af kommunens ejendomme kan det iflg. Bygningsstyrelsen og HOFOR forventes, at energiforbruget nedsættes med op til 10 %. Men med de tiltag, som Hvidovre Kommune allerede har udført, forventes en 3 % reduktion af energiforbruget som værende realistisk. Softwaren skal overvåge ca. 150 ejendomme.

2) På CTS (Central Tilstandskontrol og Styring) er det forsat nødvendigt med udbygning og vedligehold af allerede installerede systemer for en detaljeret driftsovervågning og -styring (f.eks. håndtering af ”afvigende” åbningstider). CTS muliggør en opsamling af historik for fremtidig analysearbejde, en synliggørelse af aktuel driftsstatus samt samling af fejlmeldinger centralt for et opdateret overblik til at prioritere aktuelle opgaver.

3. Energi renovering/optimering af mindre ejendomme

Tilbagebetalings < 15 år 2.167.000 kr.

I Hvidovre kommunes grønne regnskab for 2013 var konklusionen, at der bør være mere fokus på kommunens mindre ejendomme. I 2014 er nye energimærker blevet udfærdiget på netop denne gruppe. Energimærkerne viser, at der samlet i denne bygningsklasse ligger væsentlige energibesparelser potentialer. Ifølge rådgivers vurdering er der behov for en investering på 8,8 mio. for de mindre ejendomme. Disse investeringer foreslås fordelt over årene 2015 til 2018. I 2015 foretages investeringer for 2.050.000 kr.. I 2016, 2017 og 2018 foretages investeringer for ca. 2.800.000 kr. pr. år. Jf. rådgiver lægges ca. 20 % af investeringen til følgeudgifter og uforudsete udgifter, således at investeringen bliver ca. 10,5 mio kr. Dermed bliver tilbagebetalingstiden omkring 13 år.

4. Lysprojekter
Tilbagebetalingstid < 10 år 950.000 kr.

På mange af kommunens ejendomme kan energiforbruget til belysning sænkes ved blandt andet at skifte eksisterende lyskilder til strømbesparende lyskilder som f.eks. LED, - og ved at opsætte bevægelses- og dagslysfølere. Visse projekter har en kompleksitet, der kræver forundersøgelser, og disse er indeholdt i estimatet.

5. Optimering af varme- og ventilationsanlæg 1.200.000 kr. Tilbagebetalingstid < 10 år


På mange af Kommunens ejendomme kan energiforbruget til ventilation og varme sænkes væsentligt ved at indregulere og styre varme- og ventilationsanlæg. Derudover kan udskiftning af ældre varme- og ventilationsanlæg blive nødvendigt. Der kan således opnås både væsentlige energibesparelser og bedre termisk komfort.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovre Kommune har siden 2008 været Klimakommune og hermed forpligtet sig til at reducere CO2-udledningen med to procent om året.

For blandt andet at imødekomme dette krav oprettede Hvidovre Kommune i 2008 en Miljø- og Energipulje. Formålet med puljen er blandt andet at nedbringe CO2-udledningen fra kommunens bygninger.

Kommunalbestyrelsen godkendte budgettet for 2015 – 2018på møde den 7. oktober 2014, punkt 4, hvori der er 6.167.000 kr. til projekt nr. 0224 Miljø- og Energipuljen 2015.  Heraf er de 167.000 kr. restbeløb fra projekt nr. 0177 Miljø- og energipuljen 2013, som Kommunalbestyrelsen, ligeledes den 7. oktober 2014, besluttede at overføre til projekt nr. 0224 Miljø- og Energipuljen 2015.

På Kommunalbestyrelsens møde 25. november 2014 forelægges sag om ansøgning af anlægsbevillinger til udvalgte anlægsprojekter, afsat i investeringsoversigten for 2015, til efterfølgende frigivelse i fagudvalget.

Projekt nr. 0224 Miljø- og Energipuljen 2015 er et disse projekter, hvor der søges om anlægsbevilling på 6.167.000 kr. svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2015.

Frigivelsen af projekt nr. 0224 Miljø- og Energipuljen er derved afhængig af Kommunalbestyrelsens godkendelse af anlægsbevilling på mødet den 25. november 2014.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om frigivelse af projekt 0224 Miljø- og Energipuljen 2015, hvortil der er afsat 6.167.000 kr. i investeringsoversigten i 2015.

På Kommunalbestyrelsens møde 25. november 2014 er der søgt om anlægsbevilling på 6.167.000 kr. til projektet.

Jævnfør tidligere indgået aftale aflønnes en medarbejder af puljen med 550.000 kr. til projektstyring.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forbedring og/eller udskiftning af tekniske installationer medfører ofte et forbedret indeklima for bygningens brugere.

Miljømæssige konsekvenser

Hvidovre Kommune har siden 2005 valgt at satse både på adfærdspåvirkning og tekniske/bygningsmæssige tiltag i kommunens bestræbelser på at reducere energiforbrug og CO2-udledning.

De tekniske tiltag medfører generelt energibesparelser og en reduktion af CO2-udslippet fra kommunens bygninger. Tallene fremgår i Grønt Regnskab, som Danmarks Naturfredningsforening blandt andet offentliggør sammen med resultaterne fra andre kommuner. Hvidovre Kommune har indtil nu opfyldt kravene i aftalen om to procents årlig reduktion af CO2 .

Tiltag som klimaambassadørordningen vurderes at have stor effekt, hvis det lykkes at skubbe den daglige adfærd på eksempelvis kommunens institutioner i en retning, hvor det er en naturlig del af brugernes hverdag at spare på energien.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-12-2014

Godkendt.

René Langhorn var ikke til stede.


10. Projekt 0225 Vedligeholdelse af bygninger 2015 prioritering og udmøntning

Beslutningstema

Ved budgetvedtagelsen for 2015, den 7. oktober 2014, godkendte Kommunalbestyrelsen, at der til projekt nr. 0225 Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2015, blev afsat rådighedsbeløb i 2015 på 15.000.000 kr.

Teknik- og Miljøudvalget anmodes om at godkende prioritering af projekt nr. 0225 Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2015 samt frigive de i sagen foreslåede projekter, svarende til det afsatte rådighedsbeløb 15.000.000 kr. i 2015.

Indstilling

KTMA indstiller til TMU at Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at der til projekt nr. 0225 Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2015 frigives projekter og projektstyring, som beskrevet under sagsfremstillingen, svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2015 på 15.000.000 kr.

Sagsfremstilling

Ved budgetvedtagelsen for 2015, den 7. oktober 2014, godkendte Kommunalbestyrelsen, at der til projekt nr. 0225, Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2015, blev afsat rådighedsbeløb i 2015 på 15.000.000 kr.

Den afsatte anlægsramme til forebyggende vedligeholdelsesarbejder på kommunens bygninger 2015 anvendes til forebyggende og oprettende vedligeholdelsesarbejder på  kommunens bygninger.

Den vigtigste forudsætning for at sikre bygningerne mod nedbrydning er at holde de udvendige overflader intakte. Netop skader på tage og ydervægge kan, hvis de ikke bliver afhjulpet i tide, medføre yderligere nedbrydning med efterfølgende skader på de indvendige bygningsdele.

Også de indvendige overflader bliver udsat for nedbrydning på grund af slid, ælde og hærværk, og de tekniske installationer har stor betydning for indeklimaet, hvorfor det

er vigtigt at sikre, at disse konstant fungerer optimalt.

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anbefaler ved prioritering af projekter til Projekt nr. 0208, Forebyggende vedligeholdelse 2015, at disse vurderes i forhold til;

 • en helhedsprioritering på tværs af ejendomsporteføljen
 • karakter og omfang
 • mulige besparelser ved drift
 • mulighed for opretholdelse af drift i ejendomsporteføljen og dermed en sikring   af rugerinteresser
 • tidligere igangsatte projekter

Med udgangspunkt i ovennævnte hensyn og de bygningssyn, der er afholdt i 2012, foreslår Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen nedenstående projekter under forebyggende vedligeholdelse for 2015:

tusinde kr.

Hvidovre Friluftsbad – forundersøgelse vedr. afdækning af mulighed for at opsætte solfangere
Der skal laves en forundersøgelse omkring brug af solfangere og solfangernes samspil med de tekniske installationer i firluftsbadet. Friluftsbadet er opvarmet til 26 grader genne hele sæsonen, og såfremt det er muligt at bruge solfangere til opvarmningen af badet må der forventes en stor energibesparelse.

500

Klimasikring/fugtsikring - generelt

Der skal installeres en affugter til Frihedens Idrætscenter Isstadion. Herudover er der afsat midler til indsatser for generel skybrudssikring af bygninger omkring kælderrum, afløb i gulv m.m., for at undgå følgeskader ved skybrud.

1.100

Rytterskolen, forundersøgelse vedr. tilkobling til fjernvarme

Rytterskolen er i dag olieopvarmet. Der skal laves en forundersøgelse vedr. tilkobling til fjernvarme. Ejendommen er fredet hvorfor en standart løsning ikke kan anvendes.

500

Risbjergskolen, vinduesudskiftning afd. Bjerget - AT PÅBUD

Der ligger et påbud fra Arbejdstilsynet (AT), om at udbedre trækgener i forbindelse med kulde-varme.  Døre og vinduer er yderst nedslidte og skal udskiftes med energiruder, så der etableres et velfungerende arbejdsmiljø for ansatte og brugere på skolen.

400

Præstemosen – Vinduesudskiftning på Fløj D, 1. sal - AT PÅBUD

Der ligger et påbud fra Arbejdstilsynet (AT), om at sikre de ansatte mod trækgener, kulde og varme. Vinduer skal udskiftes med energiruder, så der etableres et velfungerende arbejdsmiljø for ansatte og brugere.

1.000

Avedøre Idrætscenter - udskiftning af tag og rytterlys mv. på sale, hal og hovedbygning

Rytterlys er utætte, og tagmembranen på flere tagflader er utæt. Derudover skal hele idrætssalen efterisoleres. Der er risiko for følgeskader på bygninger i form af skimmelsvamp og heraf følgende indeklima.

1.500

Risbjerskolen - gulve idrætssale

Der skal udskiftes gulve i de to gamle sale. Gulvene er nedslidte med ujævnhed, hvilket udgør en sikkerhedsrisiko for elever og øvrige brugere.

900

Vedbyholm - tagrenovering

Tagbelægning på hele bygningen skal renoveres. Bygningen har fladt tag med gentagende lapninger på en gammel tagbelægning og underlag. Der er risiko for skimmelsvamp, og heraf følgende usundt indeklima for brugere.

1.350

Saltvandsbregne Frihedens Idrætscenter - udskiftning

Saltvandsbregnen på den gamle skøjtehal skal udskiftes til nyt glykol system med pumper. Den gamle saltvandsbregne er gennemtæret og har haft adskillige driftsnedbrud igennem 2013 og 2014. Derfor skiftes eksisterende slatvandsbregne til nyt system med glykol, som fremadrettet vil sikre en stabil drift på skøjtehallen og derved undgå nedbrud.

1.200

Frihedens Idrætscenter - ventilation i svømmehal

Udskiftning af ventilationsanlæg til svømmehal og 2 andre ældre ventilationsanlæg. Ventilationsanlæggene forsyner svømmehallen og sikrer bl.a. luftskifte. Hvis luften bliver for fugtig, stiger risikoen for, at der opstår vækst af skimmelsvampe. Er indeluften for fugtig gennem længere tid, kan der også komme fugt- og rådskader på svømmehallens materialer og i konstruktioner. Svømmehallen er delvist renoveret i 2014, og for at fastholde et sundt indeklima anbefales det at ventilationsanlæggene udskiftes.

1.500

Afhjælpende tagsikring

Der skal renses tagrender og lyskasser på alle ejendomme for en generel sikring af bygninger. Således undgås følgeskader fra ophobet vand, der kan danne skimmelsvamp i indre materialer og konstruktioner med heraf følgende et usundt indeklima for brugere.

500

Udskiftning af el-tavler og hovedtavler på medborgerhus og rådhus

El-tavler er forældede og skal udskiftes inden der kan opstå evt. sikkerhedsproblemer. Det vil øge sikkerheden på anlægget samt sikre en stabil drift.

2.000

Kølefladeventilation i Medborgerhuset

Der skal etableres en køleflade på ventilationen i Medborgerhuset. Temperaturen i lokaler kan ikke holdes under 25 grader i sommerhalvåret, hvilket er over arbejdstilsynets anbefalinger for et godt arbejdsklima.

1.000

Udskiftning CTS anlæg Frydenhøjskolen

Det eksisterende gamle CTS–anlæg på Frydenhøjskolen er forældet og skal udskiftes. Hvis det eksisterende anlæg går i stykker, kan der ikke skaffes reservedele. Der kan ikke beregnes tilbagebetalingstid på anlægget i forhold til energibesparelser, hvorfor anlægget ikke prioriteres på Miljø- og energipuljen.

500

Pumpebrønde - montering af alarmer

Der skal monteres alarmer på alle pumpebrønde. En præventiv sikring giver mulighed for reaktion, før der opstår følgeskader i tilfælde af skybrud eller ved andre akutte situationer.

300

Svejbæk koloni – ny badebro

Den gamle er rådnet væk og der skal bygges en ny, så børn og øvrighed kan færdes sikkert på broerne.

200

Løn medarbejder

550

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde 25. november 2014 forelægges sag om ansøgning af anlægsbevillinger til udvalgte anlægsprojekter, afsat i investeringsoversigten for 2015, til efterfølgende frigivelse i fagudvalget.

Projekt nr. 0225 Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2015 er et disse projekter, hvor der søges om anlægsbevilling på 15.000.000 kr. svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2015.

Frigivelsen af projekt nr. 0225 Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2015 er derved afhængig af Kommunalbestyrelsens godkendelse af anlægsbevilling på mødet den 25. november 2014.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om frigivelse af projekt nr. 0225 Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2015, hvortil der er afsat 15.000.000 kr. i investeringsoversigten i 2015.

På Kommunalbestyrelsens møde 25. november 2014 er der søgt om anlægsbevilling på 15.000.000 kr. til projektet.

Jævnfør tidligere indgået aftale aflønnes en medarbejder af puljen med 550.000 kr. til projektstyring.

Sundhedsmæssige konsekvenser

De udvalgte projekter sikre overholdelse af Arbejdstilsynets anbefalinger for et sundt og sikkert arbejdsmiljø. To projekter er en opfølgning på AT påbud.

En generel vedligeholdelse af bygningernes klimaskærm og tekniske installationer er afgørende for at opretholde et sundt indeklima.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-12-2014

Godkendt med den ændring, at Hvidovre Friluftsbad med 500.000 kr. udgår med henblik på nærmere undersøgelse.

René Langhorn var ikke til stede.


11. Projekt 0226 Alle bygninger, renovering af kloak 2015

Beslutningstema

På investeringsoversigten for 2015 mv. er der til projekt nr. 0226 Alle bygninger, renovering af kloak 2015 afsat 3.000.000 kr.

Teknik- og Miljøudvalget bedes godkende prioritering og udmøntning af projekt nr. 0226 Alle bygninger, renovering af kloak 2015, svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2015 på kr. 3.000.000.

Indstilling

KTMA indstiller til TMU Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende nedenstående prioritering og udmøntning af projekt nr. 0226 Alle bygninger, renovering af kloak 2015, svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2015 på 3.000.000 kr.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2015 mv. er der til projekt nr. 0226 Alle bygninger, renovering af kloak 2015 afsat 3.000.000 kr.

Kommunens kloakinstallationer er mange steder i dårlig stand med utætte og defekte kloakledninger og brønde med risiko for, at rotter har adgang til det fri.  Ligeledes er der, i forbindelse med de senere års enkeltstående kraftfulde skybrud, et behov for regnvandssikring af kommunes bygninger, hvor det er muligt/rentabelt og i prioriteret rækkefølge.

I de foregående år har der været fokus på institutionernes, plejehjemmenes og især skolernes kloakker, der har vist sig at være i meget dårlig stand. Der har været gennemført Tv inspektion af kloakinstallationerne med henblik på at få et overblik over, hvilke stand kloakkerner er i, samt hvilke aktiviteter, der skal udføres fremadrettet.

Hvidovre Kommune har i forbindelse med  Bekendtgørelsen nr. 696 af 26/06/2012 om forebyggelse og bekæmpelse af rotters § 7 opsætning af rottespærrer opsat rottespærre. Efterfølgende er der opsat rottespærre ud mod offentlig vej på kommunalt ejede bygninger af funktion daginstitution, skole og plejehjem samt enkelte administrative bygninger. Derudover er alle stikledninger på daginstitutioner, skoler og plejehjem undersøgt for defekte ledninger og brønde.

I 2014 blev Gungehusskolens kloaknet gennemrenoveret. Som en fortsættelse af arbejdet med at renovere skolernes kloakker, er der for 2015 prioritet følgende projekter

Estimeret

1.

Langhøjskolen
Renovering af kloak
Arbejdet indbefatter reparation/udskiftning af defekte kloakledninger og brønde for bl.a. at imødegå driftsproblemer samt risiko for, at rotter har adgang til det fri.

2.600.000 kr.

2.

Opfølgning på TV inspektion
Opfølgning på TV inspektion gennemført i 2014 af kloakinstallationerne med henblik på en tilstandsanalyse og udførelse af 10-års vedligeholdelsesplan for genopretning af skolernes kloaksystemer. Det skal sikre, at kloakkerne kommer tilbage på et driftsikkert niveau.

300.000 kr.

3.

Alle ejendomme
Mindre driftsopgaver udføres og vurderes ud fra de kloakproblemer, der løbende opstår.

100.000 kr.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde 25. november 2014 forelægges sag om ansøgning af anlægsbevillinger til udvalgte anlægsprojekter, afsat i investeringsoversigten for 2015, til efterfølgende frigivelse i fagudvalget.

Projekt nr. 0226 Alle bygninger, renovering af kloak 2015 er et disse projekter, hvor der søges om anlægsbevilling på 3.000.000 kr. svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2015.

Frigivelsen af projekt nr. 0226 Alle bygninger, renovering af kloak er derved afhængig af Kommunalbestyrelsens godkendelse af anlægsbevilling på mødet den 25. november 2014.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om frigivelse af projekt nr. 0226 Alle bygninger, renovering af kloak 2015, hvortil der er afsat 3.000.000 kr. i investeringsoversigten i 2015.

På Kommunalbestyrelsens møde 25. november 2014 er der søgt om anlægsbevilling på 3.000.000 kr. til projektet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Defekte kloakledninger kan i forbindelse med  ekstremregn føre til såvel indvendige som udvendige overløb at kloakker med heraf følgende smitterisiko for alvorlige infektioner og sygdomme som leverbetændelse, stivkrampe, polio.

Miljømæssige konsekvenser

Når vandet opstuves i overbelastede kloaksystemer, risikerer man, at kloakvandet "løber baglæns" gennem kloakrørene og op i kældre via gulvafløb eller toiletter. Indtrængende kloakvand kan indeholde bakterier fra fækalier og lignende, som er sygdomsfremkaldende. Derudover er kloakvand skadevoldende på bohave og bygningsdele.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-12-2014

Godkendt.

René Langhorn var ikke til stede.


12. Overflytning af Rengøringsområdets samt Vagt- og Sikring fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget

Beslutningstema

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om Rengøringsområdet samt Vagt- og Sikring skal overflyttes fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget samt tage stilling til den kontomæssige placering af budgettet for Vagt- og Sikring.

Indstilling

Kultur, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at Rengøringsområdet samt Vagt- og Sikring overflyttes fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget pr. 1. januar 2015
 2. at Vagt- og Sikring flyttes fra hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration til hovedkonto 0 Faste ejendomme, fælles formål

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 27. november 2012, at flytte Rengøringsområdet samt Vagt- og Sikring organisatorisk fra Personaleservice til Ejendomsafdelingen under den tidligere By- og Teknikforvaltning, nu Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

Udvalgsmæssigt forblev Rengøringsområdet samt Vagt- og Sikring under Økonomiudvalget.

Overflytningen skete som en del af vedtagelsen af organisationsændringerne som følge af ny forvaltningsstruktur gældende fra 1. januar 2013, da det vurderedes, at der ville være god synergi i at samle alle opgaver vedrørende drift af kommunens ejendomme i Ejendomsafdelingen og at denne organisering vil fremme en højere grad af helhedstænkning og dermed en mere optimal udnyttelse af ressourcerne på området.

Da den øvrige bygningsvaretagelse under Ejendomsafdelingen hører under Teknik- og Miljøudvalget, foreslår Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, at Rengøringsområdet samt Vagt- og Sikring overflyttes fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget pr. 1. januar 2015. Herved samles og ensrettes den politiske varetagelse af den del af kommunens ejendomsdrift, som er placeret i Ejendomsafdelingen.

Samtidig foreslås Vagt- og Sikring flyttet fra udgiftsområdet Administrationsbygninger under hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration til udgiftsområdet Fælles formål under hovedkonto 0 Faste ejendomme, da Vagt- og Sikrings personale ikke kun er tilknyttet administrationsbygninger, men varetager opgaver på alle kommunens bygninger - på linje med Bygningsservice, som er budgetlagt under hovedkonto 0 Faste ejendomme, fælles formål.

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Økonomi- og Stabsforvaltningen vurderer herved at kommunens udgifter under hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration samt hovedkonto 0 Faste ejendomme vil være mere retvisende.

Retsgrundlag

Beslutningen skal indarbejdes i Hvidovre kommunes styrelsesvedtægt af 1. juni 2014 ved en kommende revision af denne.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 27. november 2012, at flytte Rengøringsområdet samt Vagt og Sikring organisatorisk fra Personaleservice til Ejendomsafdelingen under den tidligere By- og Teknikforvaltning, nu Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

Økonomiske konsekvenser

Rengøringsområdets budgetramme for 2015 udgør 47.244.500 kr. Vagt og Sikrings budgetramme for 2015 udgør 4.905.800 kr.

Ved overflytning af Rengøringsområdet samt Vagt- og Sikring fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget overføres derved 52.150.300 kr. fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-12-2014

Udgik.

René Langhorn var ikke til stede.


13. Ansøgning om forlængelse af dispensation for opsætning af varmemålere i A/B Immerkær

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om der skal meddeles dispensation fra kravet om, at der skal installeres varmeenergimålere eller varmefordelingsmålere til måling af forbruget af varme i den enkelte bolig i Andelsboligforeningen Immerkær.

Indstilling

Kultur-, Teknik- Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at der meddeles afslag på ansøgning om dispensation for installation af individuelle varmemålere i Andelsboligforeningen Immerkær.

Sagsfremstilling

Andelsboligforeningen Immerkær, A/B Immerkær, har siden sidst i 90’erne ansøgt og fået fritagelse for installation af individuelle varmemålere i boligerne i foreningen.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 31. maj 2012 at forlænge dispensationen med 2 år, således at varmemålere skal være installeret senest den 1. juni 2014.

A/B Immerkær har den 24. februar 2014 igen fremsendt en ansøgning om dispensation for installation af varmemålere. Ansøgningen vedlægges.

Andelsboligforeningen begrunder ansøgningen med, at det ikke kan betale sig for den enkelte beboer, og at man kan risikere, at der kommer fugtskader, hvis beboerne bruger mindre varme.

På grund af, at forvaltningen skulle indhente supplerende materiale, og fordi forvaltningen og den eksterne rådgiver havde en del presserende opgaver, er sagen først blevet færdigbehandlet til dette møde i Teknik- og Miljøudvalget.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der i bebyggelsen ikke er særlige tekniske forhold, som vil medføre, at installationsomkostningerne vil blive uforholdsmæssigt store i forhold til den besparelse, den enkelte forbruger vil opnå.

Der kan derfor kun meddeles fritagelse hvis den enkelte forbruger ikke vil få nogen økonomisk fordel, eller hvor den privatøkonomiske rentabilitet vil blive negativ ved installation af målere.

Forvaltningen har anmodet firmaet Viegand Maagøe A/S, om at foretage en beregning af de økonomiske forhold, hvis der etableres individuelle varmemålere. Notat fra Viegand Maagøe A/S vedlægges.

Af notatet frem går det, at der vil være en besparelse for beboerne, hvis der installeres individuelle varmemålere i bebyggelsen.

I notat er det forudsat, at der vil være en varmebesparelse på 10 %, men selv med en varmebesparelse på kun 5 %, vil der stadig være en økonomisk fordel for beboerne.

Det vurderes i notatet, at lignende ejendomme vil kunne spare 10-25 %, hvis der opsættes individuelle varmemålere.

Beregningerne viser, at A/B Immerkær vil kunne opnå en årlig besparelse på ca. 30.000 kr.

Det er forvaltningens vurdering, at en besparelse på 10 % er lavt sat. I VEKS-området er der et eksempel på besparelser på op til 30 %, når der installeres individuelle varmemålere.

Det er derfor forvaltningens vurdering, at afdelingerne vil opnå større varmebesparelser, end beregningerne viser.

Da der vil være besparelser for den enkelte forbruger i boligafdelingerne ved indførsel af individuelle varmemålere, opfylder afdelingerne ikke kravene i bekendtgørelsens § 11, punkt 5, og Hvidovre Kommune kan derfor ikke meddele fritagelse for etablering af individuelle varmemålere.

Det kan nævnes at eventuelle problemer med fugt ikke skyldes individuelle varmemålere, men manglende udluftning. Hvis boligafdelingerne har problemer med fugt, bør foreningen iværksætte oplysningskampagner om bedre udluftning.

Retsgrundlag

I henhold til Klima-, Energi- og Bygningsministeriets bekendtgørelse nr. 563 af 2.juni 2014 om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling skal alle bestående bebyggelser have installeret målere til måling af forbruget af varme i den enkelte boligenhed.

I henhold til bekendtgørelsens § 11 kan følgende bygninger fritages for individuel måling af varme:

1) Bygninger, som anvendes til plejeboliger, der er omfattet af lov om almene boliger, friplejeboliger der er omfattet af lov om friplejeboliger, plejehjem og beskyttede boliger, der er omfattet af lov om social service, samt boformer til midlertidigt og længerevarende ophold efter serviceloven og lignende boformer.

2) Kolonihavehuse.

3) Bygninger, hvor særlige tekniske forhold i bygningen eller i denne bygningstype vil medføre, at installationsomkostningerne vil blive uforholdsmæssigt store i forhold til den besparelse, den enkelte forbruger ville opnå.

4) Bygninger, hvor særlige tekniske forhold i bygningen eller i denne bygningstype gør det nødvendigt med en længere installationsperiode.

5) Bygninger, hvor den enkelte forbruger ikke vil få nogen økonomisk fordel, eller hvor den privatøkonomiske rentabilitet vil blive negativ ved installation af målere. Ved beregning heraf skal der anvendes en gennemsnitlig tidshorisont, som svarer til den typiske lånefinansiering og til den forventede afskrivningstid for installationen.

Det er kommunen, der i givet fald meddeler fritagelse fra bekendtgørelsens regler, hvis én eller flere af ovennævnte punkter er opfyldt.

Er der ingen af de nævnte punkter, som er opfyldt, kan kommunen ikke meddele fritagelse.

Politiske beslutninger og aftaler

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 31. maj 2010, at bemyndige forvaltningen til, at behandle de dispensationer, som efterfølgende udløb, med henblik på installation af varmemålere i overensstemmelse med bekendtgørelsen.

Efterfølgende har forvaltningen meddelt 2-årige dispensationer til de ansøgninger, vi har modtaget, hvorefter varmemålere skal installeres.

Den 14. maj 2014 besluttede Teknik- og Miljøudvalget på sit møde, at meddele dispensation for installation af varmemålere til Grenhusene og Bredalsparken på henholdsvis 4 år og 10 år.

På baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets afgørelse den 14. maj 2014 tolker forvaltningen, at den delegation, som blev givet forvaltningen den 31. maj 2010, er ophævet. Derfor bliver denne og eventuelt fremtidige sager nu forelagt udvalget.

Økonomiske konsekvenser

Hvis der etableres individuelle varmemålere vil varmeforbruget falde, og eventuelle varmetilskud fra kommunen vil blive lavere.

Miljømæssige konsekvenser

Hvis der etableres individuelle varmemålere vil varmeforbruget falde, og miljøbelastningen i forbindelse med opvarmningen af fjernvarmevandet vil blive mindre.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-12-2014

For: Gruppe O, Liste H, Gruppe V og C.

Imod: Gruppe A.

Indstillingen godkendt.

Bilag

 1. Nord Ejendomsadministrations brev af 24-02-2014 vedrørende ansøgning om dispensation for opsætning af varmemålere (pdf)
 2. Viegand Maagøes notat af 07-11-2014 vedrørende opsætning af individuelle varmemålere i A/B Immerkær (pdf)

14. Forslag til Lokalplan 455 for boligbebyggelse på Langkildevej 5

Beslutningstema

Teknik- og Miljøudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om Forslag til Lokalplan 455 for boligbebyggelse på Langkildevej 5 skal godkendes, og om det skal sendes i offentlig høring i perioden 6. januar til 3. marts 2015.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende Forslag til Lokalplan 455 for boligbebyggelse på Langkildevej 5
 2. at forslaget sendes i offentlig høring i perioden 6. januar til 3. marts 2013.

Sagsfremstilling

Lokalplan 455 omfatter ejendommen Langkildevej 5. Ejendommen er i dag omfattet af Byplanvedtægt A13, som udlægger den til offentlige formål. Ejendommen er bebygget og har tidligere været benyttet til plejehjem, men bebyggelsen står i dag tom. Ejendommen har været til salg i tre år.

Ejeren har svært ved at sælge ejendommen med de anvendelsesbestemmelser, der gælder for ejendommen i dag, og derfor blev lokalplanarbejdet påbegyndt for at ændre anvendelsen til boligformål.

Lokalplanforslaget udlægger området til boligformål med mulighed for etablering af boliger som en kombination af tæt-lave boliger og etageboliger. Boligbebyggelsen kan enten opføres ved renovering eller ombygning af hele eller dele af den eksisterende plejehjembebyggelse til boliger. Lokalplanen muliggør også, at den eksisterende bebyggelse nedrives og opførelse af nye tæt-lave boliger og etageboliger. Ud over boliger kan der inden for byggefeltet indrettes et fælleshus til bebyggelsen. Lokalplanforslaget stiller krav om, at en vis andel af de opførte boliger er af en størrelse, der gør dem velegnede som familiebolig.

Lokalplanudkastet lægger vægt på, at der skabes en sammenhæng med de omkringliggende nabobebyggelser både nord og øst for Langkildevej. Dette sikres ved, at der stilles krav om bebyggelsen opføres med enten sadeltag eller med en-sidet taghældning på min. 10 grader, samt at den opføres i højst to etager mod ældrebofællesskaberne, Solkilden og Langkilden.

Den eksisterende bebyggelse ligger i dag placeret langs Langkildevej og danner sammen med rækken af rønnetræer et behageligt ankomstrum til området. Der er derfor lavet bestemmelser, der fastholder facadebyggelinjen og stiller krav om beplantning.

Derudover sikres, at bebyggelsen opføres med både private og fælles udearealer.

Retsgrundlag

Lov om Planlægning

Efter Bekendtgørelse af lov om planlægning nr. 587 af 27/05/2013 skal lokalplaner tilvejebringes, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivninger af bebyggelse, og i øvrigt når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse.

Byplanvedtægt A13

Langkildevej 5 er i dag omfattet af byplanvedtægt A13, der udlægger arealet til offentlige formål (plejehjem, børneinstitutioner og lignende).

Kommuneplan 2009

Ejendommen ligger tæt ved Avedøre Station i det stationsnære kerneområde, og skal, jævnfør Fingerplan 2013 og Kommuneplan 2009, udnyttes med bebyggelsesprocenter, der modsvarer den gode tilgængelighed. I tråd med dette er ejendommen desuden udpeget som fortætningsområde i Hvidovre Kommunes Planstrategi 2011.

Langkildevej 5 er i Kommuneplan 2009 udlagt til blandet byområde. Følgende rammer er gældende for lokalplanlægningen i rammeområde 4A1:

 • Generel anvendelse:           Blandet bolig og erhverv
 • Specifik anvendelse:           Blandet byområde
 • Max bebyggelsesprocent:     45
 • Max antal etager:               3
 • Max bygningshøjde:            12
 • Bemærkninger:                  Stationsnært kerneområde

Der er udarbejdet et kommuneplantillæg i tilknytning til lokalplanforslaget, da kommuneplanen kun giver mulighed for boligformål i form af blandet bolig og erhverv samt etageboliger.

Politiske beslutninger og aftaler

Udvidelse af Lokalplan 455

Teknik og Miljøudvalget drøftede på møde den 8. oktober 2014, punkt 15, om Lokalplan 455 skulle udvides til også at omfatte naboejendommen Langkildevej 1. Langkildevej 1 er kommunalt ejet og står ubebygget hen. Udvalget besluttede, at Lokalplan 455 fortsat kun omfatter ejendommen Langkildevej 5.

Foreløbige forslag til Lokalplan 455

Teknik- og Miljøudvalget fik, den 11. august 2014, punkt 14, forelagt det foreløbige udkast til Lokalplan 455 for boligbebyggelse ved Langkildevej til drøftelse.

Planstrategi 2011

Kommunalbestyrelsen vedtog den 7. maj 2012 Planstrategi 2011 endeligt. I strategien er Langkildevej 5 en del af fortætningsområdet omkring Avedøre Station og udpeget som et af to udviklingsområder, hvor Cirkusgrunden er den anden. I udviklingen af området omkring Avedøre Station er der fokus på at udvikle en tæt og grøn bydel.

Miljømæssige konsekvenser

Lov om miljøvurdering af planer og programmer stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning.

Kommunen har vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jf. lovens § 3, stk. 1, nr. 3, og § 4, stk. 2.

Dette begrundes med, at lokalplanen alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, og at planen ikke vil muliggøre anlægsarbejder, som er optaget i lovens bilag, eller projekter, der i størrelse eller karakter vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet. 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-12-2014

Ad 1. - 2. Anbefales godkendt.

Bilag

 1. Forslag til Lokalplan 455 (pdf)

15. Offentlig høring af risikostyringsplan for stormflod

Beslutningstema

Hvidovre Kommune skal vedtage en risikostyringsplan, hvor der skal redegøres for, hvordan kommunen håndterer risiko for oversvømmelse fra havet. Planen bygger på Hvidovre Kommunes Strategi for Klimatilpasning 2014 og medfører, at Hvidovre Kommune i løbet af planperiodens 6 år skal afklare, hvordan den fremtidige kystsikring skal udformes samt udarbejde en beredskabsplan for stormflod.

Indstilling

KTMA indstiller til TMU at Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at sende vedlagte forslag til Risikostyringsplan for Køge Bugt, Hvidovre i offentlig høring frem til 22. juni 2015 med henblik på senere behandling og vedtagelse i Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I 2007 vedtager EU et oversvømmelsesdirektiv på baggrund af en række store oversvømmelseshændelser langs de større europæiske floder. Direktivet pålægger alle medlemslandene at finde de områder, der er særligt truet ved oversvømmelse og sikre, at der udarbejdes planer for, hvordan risikoen for oversvømmelse håndteres.

I Danmark udpeger Kystdirektoratet 10 områder, hvor det vurderes, at risikoen for skader i forbindelse med oversvømmelse er så stor, at de skal være omfattet af oversvømmelsesdirektivets krav om en risikostyringsplan. Et af de udpegende områder er Køge Bugt, hvor oversvømmelse fra havet – stormflod – vurderes at kunne forårsage større skader. Oversvømmelser fra ekstrem regn er ikke medtaget i den danske implementering af direktivet.

På baggrund af udpegningen udarbejder Kystdirektoratet en kortlægning af faren for oversvømmelse og sammenholder den med de skader, en oversvømmelse vil medføre. Samlet giver det et såkaldt risikokort, der udtrykker de forventede gennemsnitlige, årlige omkostninger grundet oversvømmelse.

På baggrund af denne kortlægning skal de udpegede kommuner udarbejde en plan for, hvordan risikoen skal håndteres.

Planerne skal sendes i offentlig høring i 6 måneder og vedtages endeligt af kommunerne senest 22. oktober 2015, hvorefter Naturstyrelsen samler planerne og sender dem til EU kommissionen.

Kystdirektoratets risikokortlægning viser, at Avedøre Holme med den eksisterende kystsikring er så godt som sikret til stormflodshændelser, der optræder så sjældent som én gang hvert tusinde år.

Kyststrækningen og boligområderne langs Kalveboderne nord for Langhøjparken samt bredden langs Harrestrup Å op til Sønderkær er til gengæld truet ved højvande over 1,6 – 1,7 meter over daglig vande i 2012-niveau. Sammenholdt med prognoser for den kommende stigning af havniveauet på op til 70 – 80 cm de kommende 100 år, betyder det, at oversvømmelser over det kritiske niveau vil ske væsentligt oftere. Allerede i 2050 vil stormflodshændelser, der optræder så ofte som hvert 20. år føre til oversvømmelse af boligkvarterer i Strandmarkskvarteret.

Samlet vurderes skader på grund af stormflod i Hvidovre at løbe op i omkring 400 mil. over de kommende 100 år.

Hvidovre Kommunes Strategi for Klimatilpasning 2014, der er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 25. november 2014, omfatter også oversvømmelser i forbindelse med stormflod. Strategien fastslår at Hvidovre Kommune:

·om muligt vil sikre bolig- og erhvervsområder til en 1000 års hændelse,

·vil udarbejde risikostyringsplan for hvordan kommunen vil håndtere risikoen for oversvømmelse ved stormflod og endelig

·vil indgå samarbejde med København og andre nabokommuner for at afklare, om fælles regionale løsninger mod stormflod kan realiseres

Risikostyringsplanen for perioden 2015 – 2021 indeholder dels en række aktiviteter, der skal afklare, hvordan den fremtidige kystsikring skal udformes, dels at der skal udarbejdes en beredskabsplan for stormflod.

De foreslåede aktiviteter omfatter således:

 • Afklaring af muligheder for en regional løsning i samarbejde med nabokommunerne – herunder
  • Koordineret sikring langs Køge Bugt i samarbejde med ejerkommunerne bag Strandparken I/S
  • Fælles sikring af Københavns Havn og Kalveboderne ved etablering af sluseporte eller lignende ved Avedøre Holme/Vestamager og Københavns Nordhavn/Lynetten
  • Mulige finansieringsmodeller for regional kystsikring omkring København
  • Mulig tidsplan for en regional løsning
 • Afklaring af muligheder for lokal sikring – herunder
  • Behov for retablering af eventuelle svage punkter i sikringen af Avedøre Holme
  • Behov for sikring af spildevandsanlæg og –udløb
  • Behov for sikring af større infrastrukturanlæg
  • Koordinering med andre klimatilpasningsprojekter – bl.a. ved Harrestrup Å og Fæstningskanalen
 • Beredskabsplan for stormflod

En række af udredningsprojekterne forventes gennemført i samarbejde med andre parter.

Forslag til risikostyringsplan for Køge Bugt, Hvidovre er vedlagt som bilag 1. Planen er udarbejdet af COWI i tæt samarbejde med Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og er koordineret med nabokommunerne. På det grundlag vil Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstille til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at sende Forslag til Risikostyringsplan for Køge Bugt, Hvidovre i offentlig høring frem til den 22. juni 2015.

Til supplerende orientering vedlægges som bilag 2 Miljøministeriets nyligt udkomne Analyse af IPPC, delrapport 2 om effekter, klimatilpasning og sårbarhed – med særlig fokus på Danmark.

Rapporten blev bredt omtalt i pressen i slutningen af oktober på grund af den forventede havstigning de kommende 100 år. Rapportens resultater er medtaget i grundlaget for det udarbejdede forslag til risikostyringsplan.

Retsgrundlag

Køge Bugt er udpeget som et af ti danske risikoområder, hvor der er en potentiel væsentlig oversvømmelsesrisiko. Denne udpegning er sket som en del af den danske implementering af Oversvømmelsesdirektivet (direktiv 2007/60/EF), via lovbekendtgørelse nr. 950 af d. 3. juli 2013 og bekendtgørelse nr. 121 af d. 2. februar 2010 (med senere ændringer).

For disse udpegede risikoområder skal der udarbejdes en risikostyringsplan. De enkelte involverede kommuner skal senest d. 22. december 2014 have udarbejdet et forslag til risikostyringsplan, som skal sendes i høring i 6 måneder og endeligt vedtages i kommunen inden d 22. oktober 2015, hvor den sendes til Miljøministeren.

Politiske beslutninger og aftaler

Styring af risikoen for stormflod er en del af den kommende klimatilpasning i Hvidovre Kommune. Rammerne for Hvidovre Kommunes håndtering af risikoen for stormflod er således behandlet i Strategi for Klimatilpasning 2014, der er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 25. november 2014.

Yderligere er der på budget 2015 og i overslagsåret 2016 afsat midler til en anlægsbevilling på 2 x 400.000 kr. til forundersøgelser vedrørende kystsikring i forlængelse af EU"s oversvømmelsesdirektiv.

Økonomiske konsekvenser

Risikostyringsplanen vil indebære, at Hvidovre Kommune i planperioden skal afklare en række spørgsmål om den fremtidige kystsikring samt stormflodsberedskab.

 I anlægsbudgettet for 2015 og overslagsåret 2016 er der afsat 2 x 400.000 kr. til forundersøgelser vedrørende kystsikring som følge af EU"s oversvømmelsesdirektiv.

Særskilt udspecificeret bevillingsansøgning vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Stormflod kan have voldsomme konsekvenser, der også i Hvidovre i værste fald kan føre til tab af menneskeliv. Risikostyringsplanens formål er at sikre en bevidst håndtering af denne risiko.

Yderligere er der i Risikostyringsplanen opstillet følgende mål relateret til menneskets sundhed:

 • At sikre Spildevandscenter Avedøre mod oversvømmelser, da oversvømmelse kan medføre smitterisiko og forurening
 • At sikre kloakker mod indtrængende havvand, da tilbagestuvning fra havet kan medføre oversvømmelse og dermed smitterisiko samt driftsproblemer på renseanlægget
 • At sikre, at det etablerede redningsberedskab er tilstrækkelig til sikring og evakuering af personer ved oversvømmelse, hvor det valgte niveau for højvandssikring overskrides af en stormflod

Miljømæssige konsekvenser

Oversvømmelse af specielt affaldsdepoter, renseanlæg og anden industrivirksomhed kan medføre spredning af forurenende stoffer og materialer i naturen. Denne risiko skal medtages i den nærmere udredning af, hvordan risiko for stormflod skal håndteres.

Eventuelle anlæg til kystsikring skal samtidig udformes sådan, at de ikke skader eksisterende naturværdier. Der skal blandt andet tages hensyn til, at Kalveboderne er udpeget som Natura2000 område.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-12-2014

Anbefales godkendt.

Bilag

 1. Forslag til Risikostyringsplan for Køge Bugt, Hvidovre, november 2014 (pdf)
 2. Analyse af IPPC delrapport 2 - Effekter, klimatilpasning og sårbarhed, Naturstyrelsen 2014 (pdf)

16. Kløverstier på Quark

Beslutningstema

Quark ønsker, at etablere Kløverstier ud fra Quark, og søge Friluftsrådet om midler til at afmærke Kløverstierne.

Indstilling

KTMA indstiller til TMU Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at forvaltningen i samarbejde med Quark udarbejder en ansøgning til Friluftsrådet om afmærkning af Kløverstier fra Quark.

Sagsfremstilling

Quark har markeret 4 kløverstier på vedlagte kortbilag, der er funktionelle stier i dag og som kan markeres med skilte. Kløverstierne har temaerne Natursti, Husdyrsti og Kulturhistorisk sti.

Naturstierne forløber på Avedøresletten og på Vestvolden og formidle naturen i slettelandskabet og den indvandrede natur på Fæstningsanlægget.

Husdyrstien vil forløbe i foldene omkring Quark og have fokus på danske husdyr.

Den Kulturhistoriske sti forløber på den nordlige del af Avedøresletten, hvor der i forbindelse med de arkæologiske undersøgelser til Ringstedbanen er fundet 17 bronzealder huse, to jernalder huse og tre gruber fra den tidligere bonde stenalder.

Quark beskriver og formidler de gode historier (interessepunkterne) på ruterne.

Generelt om Kløverstier.

Kløverstikonceptet er udviklet i et samarbejde mellem Friluftsrådet, Nordea-fonden, Danmarks Idrætsforbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Dansk Firmaidrætsforbund og 10 pilot kommuner.

Kløverstier etableres typisk som nye, afmærkede ruter på eksisterende veje og stier i byen og de bynære områder, hvor hver rute har et tema.

Der er 11 krav til stierne:

- 4 ruter i længderne 2,5 km, 5 km, 7,5 km og 10 km.

- Alle ruter skal udgå fra samme sted

- Ruterne må ikke være sammenfaldende

- Ruterne skal planlægges i en borgerinddragende proces

- Ruterne skal have en passende mængde interessepunkter

- Interessepunkterne skal fornyes hvert år

- Ruterne skal lægges på Endomondo og der skal trykkes en folder

- Kløverstikonceptets skilteprogram og designmanual skal anvendes

- Sponsor logoer og reklameskilte må ikke anvendes

- Alle ruter skal godkendes af Friluftsrådet

Friluftsrådet skal ansøges om ret til at etablere stierne. Godkendes stierne følger der en Kløverstipakke, hvor der er skilte, stolper, pæle, infostandere, foldere og et indvielsesarrangement til en værdi af i alt 28.500 kr.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ejendoms- og Arealudvalget besluttede den 23. oktober 2013 at ” en repræsentant fra Friluftsrådet indbydes til en drøftelse med udvalget om kløverstikonceptets eventuelle realisering i Hvidovre kommune.”

Økonomiske konsekvenser

Friluftsrådet bevilger ca. 28.500 kr. til skilte m.v.

Der forventes ikke udgifter til etablering af stierne, da der anvendes eksisterende stier og veje i området.

Drift og vedligehold af stierne sker af de samme som i dag.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-12-2014

Godkendt.

René Langhorn var ikke til stede.

Bilag

 1. Kløverstier omkring Quark (pdf)

17. Hvidovre Strandpark. Projekt nr. 0103. Bevillingsansøgning.

Beslutningstema

Teknik- og Miljøudvalget anbefales at godkende anlægsbevilling til den videre udvikling af Hvidovre Strandpark.  

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at der til Projekt nr. 0103, Hvidovre Strandpark, gives anlægsbevilling på 500.000 kr., svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2014.

Sagsfremstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ønsker, at søge anlægsbevillingen i 2014 til det videre arbejde med Hvidovre Strandpark.

Forvaltningen har været i dialog med Hvidovre Kunstråd, og er i gang med at tilknytte de nødvendige ressourcer som kunster, projekterende rådgiver og landskabsarkitekt til det videre arbejde med Hvidovre Strandpark.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 7. oktober 2014 i forbindelse med budgetaftalen 2015 – 2018, at Hvidovre Strandpark udvikles i henhold til ”Den store” ideskitse.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. august 2014, at ”Den lille” og ”Den store” ideskitse indgår i budgetforhandlingerne for 2015.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. juni 2013 proces- og tidsplan for Hvidovre Strandpark.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten for 2014 er der til projekt nr. 0103, Hvidovre Strandpark, projektering, afsat rådighedsbeløb i år 2014 på 500.000 kr. til realisering af Hvidovre Strandpark.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-12-2014

For: Gruppe A og O.

Liste H, Gruppe V og C afventer stillingtagen til Kommunalbestyrelsesmødet.

Anbefales godkendt.

René Langhorn var ikke til stede.


18. Støjskærm langs Allingvej

Beslutningstema

I et tillæg til anlægsloven for København – Ringstedbanen er der afsat 16 mio. kr. til, at Banedanmark etablerer en tre meter høj støjskærm langs Allingvej mellem Avedøre Havnevej og Ulstrupvej. En sådan støjskærm dæmper desværre kun støjen fra Holbækmotorvejen 2 dB.

Forvaltningen har overfor Vejdirektoratet argumenteret for, at  støjskærmen i samarbejde med Banedanmark burde gøres højere, så også vejtrafikstøjen blev effektivt dæmpet. Vejdirektoratet deler ikke kommunens synspunkter.

Det foreslås derfor, at borgmesteren henvender sig til transportministeren.  

Indstilling

KTMA indstiller til TMU at Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at forslaget til borgmesterbrev til transportministeren godkendes

Sagsfremstilling

I et tillæg til anlægsloven for København – Ringstedbanen er der afsat 16 mio. kr. til, at Banedanmark etablerer en tre meter høj støjskærm langs Allingvej mellem Avedøre Havnevej og Ulstrupvej.

Delta har i teknisk notat af 17. februar 2012 om trafikstøj på Vestegnen noteret sig, at denne støjskærm vil tage noget af motorvejsstøjen, men det rækker ikke til at bringe motorvejsstøjen ned under Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for vejstøj (58 dB). 

Vejdirektoratets egen støjkortlægning viser støjniveauer på over 65 dB for flere boliger på strækningen mellem tunnelåbningen og Avedøre Havnevej. Støjskærmen dæmper kun støjen fra Holbækmotorvejen 2 dB. Så der mangler mindst 5 dB støjdæmpning.

Vej- og Parkafdelingen har forsøgt at overbevise Vejdirektoratet om, at man burde samarbejde med Banedanmark om at forhøje støjskærmen for også at dæmpe motorvejsstøjen. Vejdirektoratet har klart tilkendegivet, at man ikke agter at snakke med Banedanmark om at forhøje støjskærmen.

Vej- og Parkafdelingen foreslår derfor, at borgmesteren henvender sig til transportministeren.  

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-12-2014

Anbefales godkendt.

René Langhorn var ikke til stede.

Bilag

 1. Brev til transportministeren om støjskærm langs Allingvej (pdf)
 2. Teknisk Notat, Trafikstøj på Vestegnen, 17. februar 2012 (pdf)

19. Buslinje 132, flere afgange i dagtimerne

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetvedtagelsen 2014 – 2017 jf. budgetaftale, afsat 1 mio. kr. i 2014 og årene fremover til fremme af mobiliteten for alle aldersgrupper via den kollektive trafikforsyning. 

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet 3. september 2014 at anmode om en beregning af en ny buslinje på Hvidovrevej mellem Friheden S og Hvidovre S i tidsrummet 7-19 i halvtimes drift på hverdage og alternativt med lørdage.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til et konkret forslag til flere afgange i dagtimerne på linje 132.

Indstilling

KTMA indstiller til TMU Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at vælge Forslag A som beskrevet i Movia’s notat af 12. november 2014 ”Udvidelse af linje 132 i Hvidovre Kommune” med idriftsættelse marts 2015.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet 3. september 2014, at anmode om en beregning af en ny buslinje på Hvidovrevej mellem Frihedens Station og Hvidovre Station i tidsrummet kl. 7-19 i halvtimes drift på hverdage og alternativt med lørdage.

Movia har i notat af 12. november 2014 beskrevet to forslag til flere afgange for buslinje 132 på Hvidovrevej.

Forslag A drejer sig om den ønskede strækning mellem Hvidovre St. og Friheden St. og koster 1,5 mio. kr. om året. Dette forslag kan sættes i drift fra marts 2015 jævnfør bemærkningerne under økonomiske konsekvenser. I 2015 vil der være tale om en udgift på 1.125.000 kr., idet der er tale om en driftsperiode på kun ni måneder.   

Forslag B tager også Hvidovre Enghavevej med og koster 2,7 mio. kr. om året. Dette forslag er der ikke råd til fra marts 2015. Det kan først sættes i drift fra marts 2017 jævnfør bemærkningerne under økonomiske konsekvenser. Det kan således betragtes som en måske kommende udvidelse.

Retsgrundlag

Lov om trafikselskaber, Transportministeriets bekendtgørelse nr. 412 af 11. april 2010 med senere ændringer.

Politiske beslutninger og aftaler

Budgetaftale 2014 – 2017:

Kollektiv trafik

Forslaget vedtaget af alle.

Der har været en række permanente og midlertidige omlægninger af buslinjer i kommunen.

Nogle af disse omlægninger har medført en række gener for kommunens immobile borgere såsom ældre og unge, som har brug for hurtigt og effektivt at kunne transportere sig rundt i kommunen.

Kommunalbestyrelsen er enig om, at der skal afsættes 1 mio. kr. i budgettet i 2014 og årene fremover til fremme af mobiliteten for alle aldersgrupper, via den kollektive trafikforsyning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 02-04-2014

Forvaltningen anmodes om at arbejde videre med en servicebuslinje på mindre veje, samt en højere frekvens på linje 132, og som alternativ alene i Hvidovre Kommune.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-09-2014

Drøftet.

Udvalget ønsker en beregning af en ny buslinje på Hvidovrevej mellem Friheden S og Hvidovre S i tidsrummet 7-19 i halvtimes drift på hverdage og alternativt med lørdage.

Steen Ørskov Larsen og Kristina E. Young ikke til stede.

Budgetaftale 2015 – 2018:

Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti

Busløsning Hvidovrevej

Parterne er enige om, at såfremt den afsatte mio. kr. til yderligere busløsning på Hvidovrevej ikke er tilstrækkelig skal den yderligere finansiering tages fra regionaliseringen af linje 200S.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-11-2014

Udvalget tog økonomirapporteringen om busdriften til efterretning:

Movia har meddelt at der forventes en tilbagebetaling vedrørende regnskab 2013 på 1,5 mio. kr. Herudover forventes at den ved budgetvedtagelsen for 2014, afsatte pulje på 1 mio. kr. til ”Fremme af mobiliteten for alle aldersgrupper”, udskydes til 2015. Herudover forventes ca. ½ mio. kr. mindre vedrørende handicapkørsel og få udgifter til kommunale samarbejder.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budgettet for 2014 – 2017 afsat 1 mio. kr. årligt på driftsbudgettet til fremme af mobilitet for alle aldersgrupper. Ved økonomirapportering pr. 31.8.2014, blev den afsatte mio. i 2014 tilbageført kassebeholdningen.

I henhold til budgetaftalen for 2015 – 2018 er yderligere finansiering mulig via regionaliseringen af linje 200S.

Movia har beregnet, at konsekvensen af forslaget til ny linjefordeling (regionaliseringen af linje 200S) er en mindreudgift på 2,3 mio.kr. for Hvidovre Kommune i 2014-tal. På grund af overgangsordningen af hensyn til de kommuner, der får en merudgift – eksempelvis København, Ballerup, Glostrup og Lyngby - Taarbæk, vil den fulde effekt først slå igennem i 2018. I 2016 vil mindreudgiften være 0,759 mio. kr., i 2017 1,518 mio. kr.

Ændringerne vil blive medtaget i Movia’s budgetforslag for 2016 – 2019, ved budgetbehandlingen i Trafikselskabets bestyrelse.

Løsning A kan finansieres fra marts 2015 som forudsat af Movia.

Derimod kan Løsning B først finansieres fra marts 2017. 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-12-2014

Gruppe A, O, Liste H og Gruppe V stiller ændringsforslag om at vælge forslag B og at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der bevilges 1 mio. kr. til gennemførelse af projektet.

For: Gruppe A, O, Liste H og Gruppe V.

Imod: Gruppe C, med bemærkning om, at der er et større behov andre steder.

Ændringsforslaget anbefales godkendt.

Bilag

 1. Udvidelse af linje 132 lokalt i Hvidovre Kommune (pdf)

20. Markedsføring af linje 8A

Beslutningstema

Teknik- og Miljøudvalget godkendte opgraderingen af linje 18 til 8A på mødet den 3. september 2014. Movia’s oplæg til markedsføring af linje 8A præsenteres.

Indstilling

KTMA indstiller til TMU Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at tage Movia’s oplæg til markedsføring af linje 8A til efterretning med de bemærkninger, der måtte fremkomme på udvalgsmødet

Sagsfremstilling

Movia har fremsendt oplæg til markedsføring af linje 8A.

Vej- og Parkafdelingen ønsker at orientere Teknik- og Miljøudvalget med henblik på eventuelle bemærkninger fra udvalgets medlemmer.  

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag.

Politiske beslutninger og aftaler

Teknik- og Miljøudvalget godkendte opgraderingen af linje 18 til 8A på mødet 3. september 2014, punkt 12.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Kommunes udgifter til markedsføringen af linje 8A og ændringerne på Avedøre Holme, overslagsmæssigt 128.000 kr., kan afholdes inden for driftsbudgettet.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-12-2014

Taget til efterretning.

René Langhorn var ikke til stede.

Bilag

 1. Movia's oplæg til markedsføring af linje 8A (pdf)

21. Iværksættelse af fortovsarbejder i 2015

Beslutningstema

I 2015 er der afsat rådighedsbeløb på 3,6 mio. kr. til vedligeholdelse af fortov 2015. Indstillingen omhandler, hvordan beløbet forventes anvendt.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget indstiller til TMU

 1. at godkende frigivelser pr. den 1. januar 2015 af projektet

Sagsfremstilling

Projekt nr. 2465, Vedligeholdelse af fortov, omfatter hovedsageligt udgifter til istandsættelse af fortove, følgearbejder i forbindelse med årets asfaltarbejder og omsætning af granitkantsten.

I 2015 er der på investeringsoversigten afsat rådighedsbeløb i 2015 på kr. 3.600.000. Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen  foreslår budgettet fordelt således:

Ca. 2,0 mio. kr. bruges til fortovsarbejde i forbindelse med årets asfaltarbejder

Når en vej skal asfalteres, vurderer Vej- og Parkafdelingen altid om det tilhørende fortov også skal renoveres. Nogle gange er det nødvendigt at renovere hele strækninger, andre gange er det kun nødvendigt at sætte nogle enkelte kantsten og fliser om. Om fortovet skal renoveres, afhænger blandt andet af tilstanden på strækningen og højdeforskelle mellem vejbane og fortov/cykelsti, idet der netop skal være plads til udlægning af den nye asfalt.

Hvert år udfører Vej- og Parkafdelingen en teknisk gennemgang af de veje og cykelstier, hvor der skal asfalteres, se eventuelt mødeindstilling om asfaltarbejder 2015.

Ca. 1,1 mio. kr. bruges til forbedring jævnfør fortovsregistrering 2010 samt ny fortovsregistrering i 2015

I 2010 foretog Vej- og Parkafdelingen en registrering af samtlige fortove i kommunen. En medarbejder med brolæggererfaring gik samtlige 325 km fortov igennem og registrerede konstruktionstype, skader, kantstenshøjder m.v. Hvert enkelt fortov fik efterfølgende en tilstandskategori, i forhold til, hvor længe fortovet kunne holde. Fortove i kommunen er lavet så solide, at de under normale omstændigheder kan holde op til 30-50 år, før end de skal omlægges. Et dilemma er at der ofte foretages lastbilskørsel på fortovene og fortovenes levetid forkortes eller bliver ødelagt.

På baggrund af registreringerne i 2010 er det vurderet, at der årligt skal bruges omkring 4 mio. kr. til renovering af kommunens fortove, hvis der ikke skulle ske en yderligere forringelse af standarden.

Vej- og Parkafdelingen påtænker at få udført en ny tilstandsvurdering af fortove i løbet af 2015. Indtil den nye registrering foreligger, vil tilstandsvurdering fra 2010 blive benyttet til at udbedre fortovsstrækninger.

Ca. 0,5 mio. kr. til forbedring af skader

Vej- og Parkafdelingen deler skader op i følgende kategorier:

 • Akutte skader (mål: udbedres inden for 1-2 dage), når fortovsflisen har kanter og huller der er mere end ca. 3 cm.
 • Alvorlige skader (mål: udbedres inden for 1-3 måneder), når fortovsfliser har kanter og huller der er mellem ca. 1,5 – 3 cm.
 • Skader (mål: udbedres inden for 1-3 år), når fortovsfliser har kanter og huller der er under ca. 1,5 cm.
 • Kosmetiske skader (mål: udbedres ikke), f.eks. revner i fliser, som ikke har betydning for færdslen.

Opdagelse af skader sker ved egne medarbejdere og via borgerhenvendelser. Skaderne bliver efterfølgende udbedret, jævnfør ovenstående.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog budgettet for 2015 – 2018 den 7. oktober 2014, punkt 3 og herved at afsætte rådighedsbeløb i 2015 på 3,6 mio. kr. til fortovsarbejder i 2015. Anlægsbevilling er anbefalet til Kommunalbestyrelsens godkendelse på møde den 25. november 2014, med bemærkning om at projektet skal frigives af fagudvalget.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten i Budget 2015 m.v. er der til Projekt nr. 2465, Vedligeholdelse af fortov, afsat rådighedsbeløb i 2015 på 3.600.000 kr.

På kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2014, søges om  tilsvarende anlægsbevilling med bemærkning om frigivelse i fagudvalg forinden iværksættelse.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ved at have en årlig vedligeholdelse af kommunens fortove, sikres at alle kan færdes på byens fortove uden de store forhindringer. For blinde og andre med nedsat funktionsnedsættelse vil det endvidere give en stor glæde i hverdagen, at der er et fremkommeligt fortov i acceptabel tilstand.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-12-2014

Godkendt.

René Langhorn var ikke til stede.


22. Iværksættelse af asfaltarbejder i 2015

Beslutningstema

I 2015 er der afsat rådighedsbeløb på 8,0 mio. kr. til vedligeholdelse af færdselsbaner 2015. Indstillingen omhandler, hvordan beløbet forventes anvendt. Desuden gives en status for, hvordan vejkapitalen og ”veje med lav standard” har udviklet sig.

Indstilling

KTMA indstiller til TMU Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende frigivelser af projektet
 2. at tage status til efterretning
 3. at beslutte hvilken dag i maj måned, hvor udvalget skal på besigtigelse.

Sagsfremstilling

Projekt nr. 2466, Vedligeholdelse af færdselsbaner 2015, omfatter primært udgifter til asfaltarbejder og reparationer på kørebaner og cykelstier på det offentlige vejnet. Udvælgelse af veje til asfaltering sker på baggrund af vejvedligeholdelsessystemet RoSy´s årlige beregning.

I vejvedligeholdelsessystemet har cykelstierne høj prioritet. Det betyder, at de i kategori er sat på samme niveau som trafikvejene i kommunen. Dette er gjort for at sikre en god fremkommelighed på kommunens cykelstier.

I 2015 er der på investeringsoversigten afsat rådighedsbeløb i 2015 på kr. 8.000.000. Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår budgettet fordelt således:

Ca. 7,0 mio. kr. til asfaltering af vejbaner og cykelstier samt følgearbejder som udskiftning af rendestensbrønde og heller.

Vej- og Parkafdelingen har fået udført en beregning, svarende til ca. 7,0 mio. kr. i RoSy. Oversigt af hvilke veje og cykelstier, som systemet teknisk har udvalgt, fremgår af vedlagte bilag, Slidlagsforslag 2015.

Vej- og Parkafdelingen er i gang med at gennemgå de udvalgte strækninger (se bilag) for, hvad der fysisk skal gøres, for at renovere de enkelte strækninger. Dette foregår i samspil med en rådgiver.

Der vil altid være afvigelser fra, hvad programmet teknisk udvælger, og hvad der fysisk kan lade sig gøre i virkeligheden. Hindringer kan f.eks. være:

- at fortov og kantsten ser værre ud end antaget teoretisk, og der derved skal bruges ekstra følgeomkostninger til at renovere vejen.

- at en større ekstern graveentreprenør, f.eks. HOFOR eller Hvidovre Fjernvarme, skal grave i den udvalgte strækning. I sådanne tilfælde vurderer Vej- og Parkafdelingen altid, om kommunen skal udskyde asfaltarbejdet, eller indgå et samarbejde med graveentreprenøren.

Derfor tager Vej- og Parkafdelingen hvert år kontakt til HOFOR og Fjernvarmen for at høre om virksomhedernes planer to år ud i fremtiden. Efterfølgende koordinerer Vej- og Parkafdelingen med virksomhederne, hvad der skal gøres. Afdelingen modtager ca. 800 graveansøgninger om året, og det er selvfølgelig ikke muligt at koordinere asfaltudlægning med alle graveaktører. Derfor vælges kun koordinering med de virksomheder, som HOFOR og Hvidovre Fjernvarme, som skal grave dybt og bredt i kommunens veje.

- at der ved besigtigelse kan fremkomme nye overvejelser i forhold til prioriteringen.

Afhængig af hvilken asfaltpris der gives ved udbudsrunden i foråret, kan der igen tilgå eller fravælges strækninger til asfaltering. Bilaget skal således kun betragtes som en rettesnor. Erfaringen er dog, at mellem 80-90 procent af RoSy´s udvælgelse også bliver udført i praksis.

Specielt for 2015 skal nævnes, at Vej- og Parkafdelingen har valgt at der skal udlægges et slidlag på hele cykelstien i begge sider på Gammel Køge Landevej i forbindelse med, at strækningen skal blive til en Cykelsupersti. Asfalten som den er i dag på cykelstien på Gammel Køge Landevej vil nemlig ikke være god nok som en cykelsupersti, fordi der har været som mange gravninger og lapper på cykelstien.

1,0 mio. kr. bruges til lapning af huller og til eventuelle ad hoc opgaver.

I takt med at der kommer flere dårlige veje i kommunen, vil der også komme tilsvarende flere huller, som skal lappes.

Drift af Rosy, tilstandsvurdering af veje, projektering af detailprojekter for renoveringer, asfaltudbud med videre finansieres i 2015 via driftsbudgettet.

Status november 2014

Vejkapital

Den nye beregning bekræfter de sidste års teorier om, at Vejkapitalen falder. Ved vejkapital menes, den samlede værdi af alle kommunens offentlige veje og stier. Med beregning i RoSy på 7. mio. kr., vil vejkapitalen falde med 20 mio. kr. over 10 år.

For at opretholde veje og cykelstiers tilstand som de er i dag, skal der jævnfør den nye beregning i gennemsnit bruges 10,3 mio. kr. årligt til ren asfaltvedligeholdelse.

Ved ren asfaltvedligeholdelse forstås; udlægning af asfalt på de respektive veje og cykelstier samt forudgående opretning. Det reelle beløb til asfaltvedligeholdelse er større, da der til den rene asfaltvedligeholdelse skal tillægges følgeomkostninger. Eksempler herpå er kantstene, som står for lavt og skal rettes op, så der er plads til det nye lag asfalt. Følgeomkostningerne kan variere fra år til år afhængig af, hvilke veje RoSy udvælger til renovering. Det skønnes, at der årligt vil være følgeomkostninger i størrelsesorden 2-3 mio. kr.

Det betyder, at der årligt bør afsættes 12-13 mio. kr. til asfaltvedligeholdelse, såfremt der ikke skal opnås en forringelse af vejenes tilstand.

Økonomisk efterslæb: ”Veje med lav standard”

Beregningen viser, at antallet af ”Veje med lav standard” bliver flere. En vej i kategorien ”veje med lav standard” betyder, at vejen er så dårlig, at der vil være mange lapper, huller og sætninger, og at det koster ekstra, at oprette den til en normal vej igen.

I kommunen er der ca. 265 km veje og cykelstier. I 2013 var der 31,2 km strækninger, som lå i kategorien ”veje med lav standard”. I 2014 er der 35,2 km i kategorien. Det betyder, at kommunen på et år har fået 4 km flere strækninger i kategorien ”veje med lav standard” og derved fået et større økonomisk efterslæb.  Beregningen viser, at der i 2024 vil være 76,3 km med ”veje med lav standard, hvis der ikke ydes større bevilling til området, svarende til at ca. 1/3 af kommunens veje vil være dårlig fremkommelige.

Værst vil det gå ud over boligvejene. Det skyldes, at prioriteringen af Hvidovres veje er sat til: 1. Trafikveje med buskørsel samt cykelstier, 2. fordelingsveje ind til villakvarterer og endelig 3. boligveje.

Besigtigelse

Vej- og Parkafdelingen forventer, at invitere udvalget på besigtigelse i maj 2015, hvor eksempler fra veje med lav standard etc. vil blive fremvist.

Udvalget må gerne komme med et forslag til dato for besigtigelse, så Vej- og Parkafdelingen kan planlægge de nærmere detaljer.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog budgettet for 2015-2018 den 7. oktober 2014, punkt 3 og hermed at afsætte rådighedsbeløb i 2015 på 8,0 mio. kr. til renovering af færdselsbaner 2015.

Anlægsbevilling er anbefalet til Kommunalbestyrelsens godkendelse på møde den 25. november 2014, med bemærkning om at projektet skal frigives af fagudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget blev på mødet den 5. februar 2014, punkt 13, orienteret om Vedligeholdelse af færdselsarealer. Vedligeholdelsessystemet RoSy og status asfalt 2013.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten i Budget 2015 m.v. er der til Projekt nr. 2466, Vedligeholdelse af færdselsbaner m.v. afsat rådighedsbeløb i 2015 på kr. 8.000.000.

På kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2014, søges om tilsvarende anlægsbevilling med bemærkning om frigivelse i fagudvalg forinden iværksættelse.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ved årligt at renovere asfalt på veje og cykelstier, sikres fremkommelighed i kommunen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-12-2014

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Taget til efterretning.

Ad 3. Besigtigelsen foretages i forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. maj 2015.

René Langhorn var ikke til stede.

Bilag

 1. Slidlagforslag 2015 (pdf)

23. Vedligeholdelse af broer, tunneller. Projekt nr. 2467

Beslutningstema

Frigivelse af anlægsbevillingen for 2015 samt orientering om hvad bevillingen for 2014 er anvendt til og de foreløbige planer for anvendelsen af bevillingen for 2015.

Indstilling

KTMA indstiller til TMU Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at frigive anlægsbevillingen på 2.700.000 kr. til Projekt nr. 2467, Vedligeholdelse af broer, tunneller m.v. 

Sagsfremstilling

I 2014 er følgende arbejder iværksat og forventes alle afsluttet inden udgangen af året:

 • Større renovering af stibroen over Naverporten ved Pottemagerporten (afsluttet)
 • Vedligeholdelse af tunnelen, der fører Frydenhøjstien under Byvej (afsluttet)
 • Større reparation af trappen fra Byvej til Frydenhøjstien (afsluttet)
 • Mindre reparation af trapperne ved springvandet foran Medborgerhuset (pågår)
 • Større reparation af trappen fra Immerkær til Rødovre Station (pågår)
 • Vedligeholdelse af brodækket på stibroen over Avedøre Havnevej (afsluttet)
 • Vedligeholdelsesarbejder på broen, der fører Egevolden over Frydenhøjstien (pågår)
 • Mindre reparation af stibroen over Naverporten ved Blytækkerporten (pågår)

Såfremt budgettet for 2014 rækker til det vil der endvidere blive udført særeftersyn på 1-2 bygværker.

De foreløbige planer for anvendelse af bevillingen for 2015 er at udføre en gennemgribende renovering af stibroen over Fæstningskanalen lige nord for S-banen. Broen er i meget dårlig stand. Det kan bl.a. nævnes, at der de seneste to år har ligget en jernplade på brodækket. Jernpladen dækker over en 10 cm bred spalte langs hele den vestlige broende.

Yderligere planer for anvendelse af bevillingen afventer, at der er gennemført udbud af arbejdet og prisen er kendt.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog budgettet for 2015 – 2018 den 7. oktober 2014, punkt 3 og hermed at afsætte rådighedsbeløb på 2,7 mio. kr. til vedligeholdelse af broer og tunneller i 2015. Anlægsbevilling er anbefalet til Kommunalbestyrelsens godkendelse på møde den 25. november 2014, med bemærkning om frigivelse i fagudvalg forinden iværksættelse.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten i Budget 2015 m.v. er til Projekt nr. 2467, Vedligeholdelse af broer, tunneller, mv. afsat rådighedsbeløb i 2015 på kr. 2.700.000.

På kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2014, søges om tilsvarende anlægsbevilling med bemærkning om frigivelse i fagudvalg forinden iværksættelse.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-12-2014

Godkendt.

René Langhorn var ikke til stede.


24. Eventuelt

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-12-2014

Karl Erik Høholt Jensen spurgte til ansøgning om byggetilladelse vedrørende ejendommen Torstensvej 49.


25. Jordtip ved Brøndby Havnevej resultat af offentlig licitatation. Bevillingsansøgning.

Lukket sag

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-12-2014

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. – 4. Anbefales godkendt.

René Langhorn var ikke til stede.