Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Teknik- og Miljøudvalget den 29. november 2017

Mødefakta

Dato: Onsdag den 29. november 2017
Mødetidspunkt: Kl. 17:30
Mødested: Multicaféen, Høvedstensvej 45

Medlemmer

 • Finn Gerdes (A)
 • Karl Erik Høholt Jensen (UP)
 • Kristina E. Young (H)
 • Mikail Erman (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • René Langhorn (O)
 • Steen Ørskov Larsen (C)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29-11-2017

Godkendt.


2. Meddelelse fra formanden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29-11-2017

På mødet den 1. november 2017 spurgte

René Langhorn (O) til Avedørelejren, ”projekt Himmeriget”. Der havde han tidligere spurgt til, om projektejer selv skulle betale for lokalplanen, og havde fået svaret ”Nej”. Men ved sagens behandling den 11. august 2015, punkt 11, står der, at projektejer gør det for egen regning, hvad er status for lokalplanens udarbejdelse? Notat er lagt på First Agenda.

Steen Ørskov (C) spurgte til Avedøre Stadions Omklædningsrum? Han ønskede, at sagen sendes til Konkurrencestyrelsen med henblik på vurdering af karteldannelse. Brev til Konkurrencestyrelsen er udarbejdet og afsendt. Notat bliver lagt på First Agenda.

Finn Gerdes (A) spurgte til læskur på Hvidovre Enghavevej, som er nedslidt, hvad er status for det? Administrationen oplyste, at arbejdet er udført.

Finn Gerdes (A) spurgte til sålbænke på Sundhedshuset, hvilket materiale er sålbænkene udarbejdet af og hvad gøres der for at sikre dem hvis det er kobber? Notat er lagt på First Agenda.

Finn Gerdes (A) spurgte til Børnehuset Trekløveren (Holmelundsvej) Der er problemer med regnvand, som løber over stien? Notat er lagt på First Agenda.

Herefter orienterede administrationen om en henvendelse fra advokat Kurt Bardeleben vedrørende Tumlehuset. Advokaten havde ført sager mod den entreprenør, som kommunen anvender. Administrationen orienterede om projektets status og forsinkelse, administrationen udarbejder en skriftlig status. 

Administrationen orienterede om trafiksituationen ved vejarbejdet på Avedøre Holme. Skrivelsen, som var sendt til virksomhederne, blev omdelt.

Bilag

 1. Skrivelse til virksomhederne på Avedøre Holme (pdf)

3. Projekt 0943, Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2018, frigivelse

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

Prioritering af anlægspulje 0943 Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2018, svarende til det afsatte rådighedsbeløb på 15 mio. kr.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at der til projekt 0943 Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2018 prioriteres projekter og projektstyring for 15 mio. kr., som beskrevet under sagsfremstillingen, svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2018.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29-11-2017

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte 10. oktober 2017, punkt 3, anlægsbevilling på 15 mio. kr. til projekt 0943 Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2017 med krav om prioritering i fagudvalg inden igangsættelse.

Kriterier for prioritering
Den afsatte anlægsramme anvendes til forebyggende vedligeholdelsesarbejder på kommunens bygninger i 2018.

Den vigtigste forudsætning for at sikre bygningerne mod nedbrydning er at holde de udvendige overflader intakte. Netop skader på tage og ydervægge kan, hvis de ikke bliver afhjulpet i tide, medføre yderligere nedbrydning med efterfølgende skader på konstruktionen samt de indvendige bygningsdele.

Også de indvendige overflader bliver udsat for nedbrydning på grund af slid, ælde og hærværk. Ligeledes har de tekniske installationer stor betydning for indeklimaet, hvorfor det er vigtigt at sikre, at disse konstant fungerer optimalt.

Center for Trafik og Ejendomme anbefaler ved prioritering af projekter til 0943 Forebyggende vedligeholdelse, at disse vurderes i forhold til:

 • en helhedsprioritering på tværs af ejendomsporteføljen
 • karakter og omfang
 • mulige besparelser på drift
 • mulighed for opretholdelse af drift i ejendomsporteføljen og dermed en sikring af brugerbehov
 • ikke afsluttede projekter
 • timing ift. aktuelle, større anlægsprojekter

Projekter til prioritering
Med udgangspunkt i ovennævnte hensyn og de bygningssyn, der er afholdt i 2012 og herefter løbende opdateret, foreslår Center for Trafik og Ejendomme nedenstående projekter under puljen, projekt 0943 for forbyggende vedligeholdelse for 2018:

Projekt

Mio. kr.

 1. Skolekøkkener
  To skolekøkkener på Præstemoseskolen udskiftes, da de er utidssvarende og generelt nedslidte. Manglende udskiftning kan på sigt medføre et påbud fra fødevaremyndighederne.

2, 2

 1. Teknik i Avedøre Idrætscenter, Svømmebad

I 2017 er der gennemført rådgivning og projektering vedr. udskiftning af nedslidte pumper, rørføring og teknik.
i 2018 søges midlerne til projektudførelse prioriteret.

5

 1. Forbedring af indeklima

Der er gennem de senere år kommet særligt fokus på indeklimaet i Hvidovre Kommunes skoler og institutioner. Puljen prioriteres til projekter, som vurderes at forbedre indeklimaet, men hvor der ikke kan udregnes tilbagebetalingstid.

1,4

 1. Forebyggende og oprettende el-arbejde

Generel opretning af el på kommunens ældre bygninger.
I 2018 ønskes el på fx følgende ejendomme udskiftet:
- Rådhuset
- Sundhedscenter
- Vandrehjemmet Belægningen har etableret 8 ekstra værelser, men har ikke tilført ny el.

1,0

 1. Gulvbelægning generelt

I mange ejendomme er gulvbelægningen i så dårlig stand, at rengøring ikke er mulig. Denne udfordring medfører dårligt indeklima samt påbud fra Arbejdstilsynet. Eksempler på ejendomme, hvor gulvbelægningen vil blive udbedret er:
Risbjergskolen
Avedøre Skole

1,0

 1. UFO

Center for Trafik og Ejendomme anbefaler denne pulje, da historikken viser, at der er behov for midler til uforudsete udgifter i tilfælde af fx fund af miljøskadende stoffer, PCB og asbest i projekterne. En pulje til uforudsete udgifter vil fremme afviklingen af de enkelte sager

0,5

 1. Renovering af tekniske installationer
  I mange ejendomme er de tekniske installationer i dårlig stand. Dårligt fungerende tekniske installationer påvirker både energiforbrug, indeklima og den generelle komfort for brugerne, og en løbende vedligeholdelse af installationerne er vigtig.

Eksempler på ejendomme hvor de tekniske installationer ønskes prioriteret i 2018 er:
- kælderen i Medborgerhuset
- Børnehuset Immerkær

1,5

 1. Malerarbejde, generelt på kommunens ejendomme
  Adskillige af Hvidovre Kommunens ejendomme har et behov for at blive malerbehandlet både udvendigt og indvendigt. Der bør derfor afsættes et større beløb til malerarbejde på såvel klimaskærm (døre, vinduer og facader m.m.) som indvendigt. Særligt skolerne har et efterslæb.
  Udover skolerne ønskes  bl.a.  Børnehuset Krogstenshave, de gl. afdelinger, samt det gamle Sundhedshus prioriteret i 2018

0,9

 1. Ejendomsoptimering – 3. runde
  Der prioriteres midler til det videre arbejde med ejendomsoptimering til bl.a. at undersøge den faktiske anvendelse og udnyttelse af arealer og lokaler samt løsninger der tilgodeser flere brugere og funktioner i samme lokaler.

0,1

 1.  Klima og fugtsikring på kommunens ejendomme

Flere af Hvidovre Kommunes ejendomme er påvirket af vandindtrængen og vandskader, fordi der ikke er tilstrækkelig fugtsikring. Arbejdet med at klima-og fugtsikre, har været i gang siden det store skybrud i 2011, men der mangler fortsat sikring af nogle ejendomme.
Midlerne afsættes til uforudsete hændelser.

0,5

 1.  Tilgængelighed
   Der afsættes midler til at øge tilgængeligheden for

 handicappede og
 gangbesværede generelt
 på kommunens
 ejendomme.

0,3

 1.  Løn
   
  Aflønning af   projektmedarbejdere

0,6

I alt prioriterede midler

15

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 10. oktober 2017, punkt 3, anlægsbevilling på 15 mio. kr. til 0943 Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2018 – med krav om prioritering i fagudvalg inden igangsættelse.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om frigivelse af projekt 0943, Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2018, hvortil der er afsat 15 mio. kr. i investeringsoversigten for 2018.


4. Projekt 0779, Miljø-og Energipuljen 2018, frigivelse

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

Prioritering af pulje, projekt 0779  Miljø -og Energipuljen 2018

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at der til projekt 0779 Miljø-og Energipuljen prioriteres projekter og projektstyring for 8 mio. kr., som beskrevet under sagsfremstillingen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29-11-2017

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte 10. oktober 2017, punkt 3, anlægsbevilling på 8 mio. kr. til projekt 0779 Miljø – og Energipuljen 2018 med krav om prioritering i fagudvalg inden igangsættelse.

Hvidovre Kommune har siden 2008 været klimakommune og hermed forpligtet sig til at reducere CO2 udledningen med minimum 2 procent om året.

Siden 2008 er der udført energitiltag gennem Miljø-og Energipuljen som har ført til energibesparelser med forholdsvis korte tilbagebetalingstider.

Center for Trafik og Ejendomme anbefaler i forbindelse med udmøntningen af puljemidlerne 2018, at der fokuseres på helhedsløsninger, hvor der i højere grad indtænkes indeklima, samspil med brugerønsker/krav og samlet levetid på de tekniske anlæg.


Et forbedret indeklima opgøres ikke blot i besparelser på energi, men  giver et stort samfundsmæssigt afkast i form af reducerede sygedage og øget produktivitet.

I 2017 har der særligt været fokus på følgende projektet med en samlet tilbagebetalingstid på under 20 år:

-Opsætning af ny gangbelysning på dele af Langhøjskolen

-Etablering af automatisk vandlukning på 10 ejendomme. Vandlukningen igangsættes, når alarmen tændes

-Ventilation på Langhøjskolen og nyt lys i omklædningsrum

-Nye vinduespartier på Enghøj SFO

Klimaambassadørerne har i 2017 bl.a. iværksat følgende:

-Earth Hour, kampagne om slukning af lys

-Etablering af energilegeplads på Quark Center

-Opstart og facilitering af netværk for serviceledere på skoler samt pædagoger i daginstitutioner

-Etablering af en sansehave ved legepladsen på Hvidovrevej 49


Investering i langsigtede, gennemgribende løsninger er hensigtsmæssig, idet de omkostningstunge investeringer, såsom udskiftning af vinduer, har en lang levetid.

Puljemidlerne i 2018 fokuserer på sådanne helhedsorienterede løsninger.


Prioritering af midler

Center for Trafik og Ejendomme foreslår nedenstående prioritering af  projekter under puljen, projekt 0779 Miljø -og Energipuljen

Tiltag

Mio kr.

 1. Klimaambassadørordningen

0,6

 1. Central drift og energistyring

0,4

 1. Lysprojekter

1,5

 1. Energioptimering af ejendomme og tekniske installationer

4,9

 1. Løn

0,6

I alt

   8

1. Klimaambassadørordningen
Tilbagebetalingstid er ikke målbar -  0,6 mio. kr.

Klimaambassadørerne bidrager til energirigtig adfærd og indberetter aflæsninger af el-, vand- og varmemålere til Drift- og Energiteamet.

Indsatsen for Klimaambassadørordningen i 2018 vil omfatte følgende arbejde:

1) Fortsat opgradering og evaluering af Klimaambassadørordningen
Klimaambassadørernes indsats er helt afgørende for at forankre og forbedre klimaadfærdsindsatsen i kommunen. Klimaambassadørernes rolle omfatter bl.a. kendskab til og udbredelse af energirigtig brugeradfærd, inspiration på klimaområdet samt aflæsning af målere til forbrugsrapporter.

Derfor anbefales det, at der også i 2018 udbydes fagspecifikke kurser, inspirationsdage og netværksmøder for at styrke Klimaambassadørordningen.

2) Klimainitiativpuljen
Siden 2014 har kommunen, under Miljø- og Energipuljen, haft en Klimainitiativpulje. Klimaambassadørerne kan via denne pulje søge midler til egne forslag til energi- og klimatiltag. Puljen bliver prioriteret til mindre projekter, hvor der ikke udregnes tilbagebetalingstider.

3) Adfærdskampagner, undervisning og konkurrencer
Siden 2013 er der afholdt skolekonkurrencen ”Klimaudfordringen”, som afvikles i efteråret. Hertil har der været stor opbakning og interesse.

I 2018 ønskes fortsat fokus på adfærdskampagner med igangsættelse af en kampagne målrettet større personalegrupper.

2. Central drift- og energistyring
Tilbagebetalingstid < 15 år  0,40 mio. kr.

Projektet omfatter følgende arbejde:

1) Fortsættelse af opsætning af fjernaflæsning på udvalgte kommunale ejendomme.
Energistyringsprogrammet i Center for Trafik og Ejendomme opgraderes løbende. Det muliggør en central overvågning med systemet ’Keep Focus’ af energi- og vandforbrug og en automatisering af måling. De månedlige afvigelsesrapporter understøtter Grønt Regnskab med retvisende data.

En række større bygninger, bl.a. alle skoler og de større idrætscentre, har fået installeret fjernaflæsning. En del mellemstore bygninger  mangler installering af fjernaflæsning. I 2018 installeres fjernaflæsning på bl.a. følgende ejendomme:

Langhøjskolens svømmehal
Kolonihaven, Erikavej 2, 4560 Vig

Hertil kommer installation på ejendomme, hvor der energirenoveres. I løbet af 2018, udskifter Radius elmålere, der også gør det rentabelt at få fjernaflæsning på mindre bygninger.

2) Fortsat udbygning af CTS (Central Tilstandskontrol og Styring)
Det er forsat nødvendigt med udbygning og vedligehold af allerede installerede systemer for at sikre en detaljeret driftsovervågning og -styring (f.eks. håndtering af ’afvigende’ åbningstider).

3. Lysprojekter
Tilbagebetalingstid < 15 år    1,5 mio. kr.

På mange af kommunens ejendomme kan energiforbruget til belysning reduceres ved bl.a. at opsætte strømbesparende lyskilder som f.eks. LED og bevægelses- og dagslysfølere.

Center for Trafik og Ejendomme har i en årrække arbejdet intensivt med udskiftning af belysningen i både idrætshaller, daginstitutioner m.m., hvor det har gjort en stor forskel både for brugerne og elforbruget. Dette arbejde forsættes i 2018, hvor der udskiftes lys på Langhøjskolen, i Frihedens Idrætscenter og på børneinstitutionen Solstien.

4. Energioptimering af mindre kommunale ejendomme og tekniske installationer
Samlet tilbagebetalingstid < 20 år   4,9 mio. kr.

Gennem de seneste tre år har Center for Trafik og Ejendomme arbejdet med at energioptimere Hvidovre Kommunes mindre ejendomme såsom daginstitutioner og dagtilbud til ældre mv. Her er opnået gode energibesparelser samt øget komfort, og arbejdet vil derfor fortsætte i 2018. I forbindelse med energioptimeringen ønskes det i 2018 prioriteret, at der parallelt med energioptimering af bygningerne; dvs. isolering og vinduer m.v., iværksættes energioptimering af de tekniske anlæg på de pågældende ejendomme. Dette for at høste synergieffekten ved et samlet tiltag.

Hensigten med ”Energioptimering af tekniske anlæg og installationer” er at kombinere optimering af el, varmeinstallationer, ventilation og styring  i en bygning til gavn for både brugere og energiforbrug.

I 2018 er der bl.a. fokus på foreningsområdet med samlede tiltag på fx Byvej 78, Bridgeklubben samt bedre varmefordeling i Medborgersalen i Medborgerhuset.

5. Løn til energikonsulent
Tilbagebetalingstiden er ikke målbar    0,6 mio. kr.


Aflønning af projektmedarbejder.  

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 10. oktober 2017, punkt 3, anlægsbevilling på 8 mio. kr. til 0779 til Energi-og Miljøpulje – med krav om prioritering i fagudvalg.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om frigivelse af projekt 0779, Miljø-og Energipuljen, hvortil der er afsat 8 mio. kr. i investeringsoversigten.


5. Prioritering af driftsmidler til klimaskærm

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

I budgetaftale for 2018 er der fra projekt 0943, Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2018, flyttet 5 mio. kr. til pulje til større renoveringsopgaver under driften. Puljen er øremærket til klimaskærm. Dog med krav om prioritering i fagudvalg.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende administrationens prioritering af opgaver, som beskrevet under sagsfremstillingen, svarende til det afsatte budget i 2018 på 5 mio. kr.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29-11-2017

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte 10. oktober 2017, ifm. budgetvedtagelsen at flytte 5 mio. kr. fra projekt 0943, Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2018, til pulje til større renoveringsopgaver under driften. Puljen er øremærket til klimaskærm; herunder tag, dørpartier og facader.

Klimaskærmspulje                                                                         5 mio. kr.                       

Tagsikring på kommunens ejendomme
Hvidovre Kommunens ejendomme har behov for reparationer/vedligeholdelse af klimaskærmen (tag, vinduer, døre og facader).
Desuden opstår der løbende uforudsete skader, som skal udbedres.

Facaderenoveringer
Kommunens ejendomme trænger i høj grad til facaderenoveringer.
På mange ejendomme er tagrender i så dårlig stand, at reparation ikke er mulig, og deraf kan facaderne tage skade af følgerne. Udskiftning anbefales derfor for at undgå nedbrydning af facader.

Særligt på skoler og i daginstitutioner skal fuger i murstensfacader udskiftes, for at sikre at vandindtrængen, frostspringninger mv. ikke opstår. Desuden anbefales udskiftning af facadepartier (døre/vinduer) pga. nedslidning.

Eksempler på ejendomme, hvor facaderenovering vil blive udført i 2018 er:

- Frydenhøjskolen
- Gungehusskolen
- Præstemoseskolen
- Børnehuset Trekløveren

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2018 under drift afsat en pulje til bygningsvedligeholdelse på 5 mio. kr. til større renoveringsopgaver.


6. Åmarken Station, P-pladsen, Projekt 2505 frigivelse af anlægsbevilling

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

Parkeringspladsen ved Åmarken Station skal renoveres. Projektet omfatter renovering af hele stationspladsen på vestsiden af stationen, herunder fornyelse af asfalt- og flisebelægninger samt udvidelse af antallet af P-pladser. Derfor skal kommunalbestyrelsen frigive anlægsbevillingen for projektet.

Kommunalbestyrelsen skal også tage stilling til, om man vil acceptere de vilkår, som DSB stiller for at medfinansiere udvidelsen af antallet af P-pladser.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende anlægsbevilling på 2,6 mio. kr. til Projekt 2505 Åmarken Station, P-pladsen
 2. at godkende DSBs vilkår for eventuel hel eller delvis medfinansiering af forøgelsen af antallet af P-pladser

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29-11-2017

Udsat.

Sagsfremstilling

Renovering af P-pladsen ved Åmarken Station skal realiseres. Der skal nu udarbejdes udbudsmateriale, projektet udbydes og projektet realiseres i løbet af sommeren 2018. Skitseprojektet, der er udarbejdet i 2016 er vedlagt som bilag ”Åmarken Stationsplads, detaljeret skitseprojekt”. Projektet omfatter renovering af hele stationspladsen på vestsiden af stationen, herunder fornyelse af asfalt- og flisebelægninger samt udvidelse af antallet af P-pladser med 33 pladser fra ca. 80 pladser til 113 pladser. Som Teknik- og Miljøudvalget har anmodet om, indtænkes Åmarkvej og Strandbovej ift. parkering.

Aftale om medfinansiering

Teknik- og Miljøudvalget har anmodet om, at der tages kontakt til Banedanmark og DSB om medfinansiering. Administrationen har den 1. juni 2016 sendt en forespørgsel til henholdsvis Banedanmark og DSB, om de ville være med til at finansiere projektet. Banedanmark svarede den 2. juni 2016: ”Det lyder som et godt initiativ, men desværre kan Banedanmark ikke bidrage. I de tilfælde hvor bane-siden indgår i samarbejder med kommunerne om pendlerparkeringspladser, er det DSB der deltager.” DSB svarede den 19. juli 2016 bl.a.: ”Vi kan under visse forudsætninger helt eller delvist bidrage økonomisk til forøgelsen af antallet af bilparkeringspladser ved Åmarken Station.” DSB skriver endvidere: ”Et eventuelt økonomisk bidrag vil endvidere være betinget af, at der indgås en aftale, som omfatter bilparkeringspladserne, som vi eventuelt helt eller delvist finansierer”.

Nedenstående er aftalens hovedvilkår:

 • Kommunen er bygherre og forestår udførslen af projektet.
 • Kommunen forestår drift, vedligeholdelse og renholdelse af parkeringspladsen.
 • Pladserne etableres på offentlig vejareal ved Åmarken Station.
 • Kommunen kan ikke nedlægge, afspærre eller på anden måde hindre brugen af parkeringspladserne både midlertidigt eller permanent uden DSBs skriftlige godkendelse.
 • Kommunen kan ikke nedlægge det offentlige vejareal, udstykke arealet, eventuelt sælge arealet uden DSBs skriftlige godkendelse.
 • Kommunen kan ikke indføre tidsbegrænsninger, betalingsparkering eller andre parkeringsrestriktioner uden DSBs skriftlige godkendelse.
 • Pladserne skal være frit tilgængelige for de togrejsende. Hvis det konstateres, at pladserne anvendes af andre end togrejsende kan DSB indføre en kontrolordning, som sikrer, at pladserne alene anvendes af togrejsende.

Såfremt indstillingens punkt 3 godkendes, vil administrationen igen tage kontakt til DSB med henblik på, at få endeligt afklaret om DSB vil medfinansiere projektet og i givet fald, hvor meget de vil bidrage med. Administrationen anslår, at medfinansieringen maksimalt vil udgøre 200.000 kr.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 11. august 2015, punkt 17, godkendte Teknik- og Miljøudvalget igangsætning af projektering vedrørende projekt nr. 2400, Renovering af P-plads ved Åmarken Station.

Den 11. maj 2016, punkt 7, godkendte Teknik- og Miljøudvalget Rambølls detaljerede skitseprojekt samt at Projekt nr. 2400, Renovering af P-plads ved Åmarken Station, indgik i budgetbehandlingen i 2018-2021, hvor der er afsat et rådighedsbeløb i 2018 på 2.600.000 kr. til gennemførelse af projektet i 2018. Udvalget anmodede om, at der tages kontakt til Banedanmark og DSB om medfinansiering samt at indtænke Åmarkvej og Strandbovej vedrørende parkering.

Den 31. august 2016, punkt 16, tog Teknik- og Miljøudvalget Vej- og Parkafdelingens orientering om parkeringsforholdene på Åmarkvej og Strandbovej ved Åmarken Station til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten 2018 afsat 2,6 mio. kr. til projekt 2505 Åmarken Station, P-pladsen.

Bilag

 1. Åmarken Stationsplads, detaljeret skitseprojekt (pdf)

7. Ny indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til en ny indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Planen er udarbejdet på grundlag af  Miljø- og Fødevareministeriets nye bekendtgørelse om emnet.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende forslag til Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo og at forslaget sendes i offentlig høring i mindst 8 uger.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29-11-2017

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Den 12. december 2006 vedtog Kommunalbestyrelsen kommunens første indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Siden da er regelgrundlaget justeret flere gange. I den nye bekendtgørelse, der trådte i kraft den 1. juli 2017, er sanktionsmulighederne ændret væsentligt i forhold til tidligere, hvilket er årsagen til, at det nu er nødvendigt at vedtage en ny indsatsplan.

Forslag til ’Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo’ er vedlagt som bilag.

Af forslaget til ’Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo’, fremgår det at målsætningen for indsatsen er: ”At kæmpebjørneklo bekæmpes, så planten ikke breder sig til nye områder, at reducere antallet af lokaliteter, hvor der er forekomst af kæmpebjørneklo og at kæmpebjørnekloen på sigt udryddes i Hvidovre Kommune på såvel private som offentlige arealer.”

Administrationen har gennem en lang årrække bekæmpet kæmpebjørneklo på kommunens egne arealer. Efter vedtagelsen af den nuværende indsatsplan har Vej og Park i 5-6 år intensiveret indsatsen og erstattet den tidligere meget benyttede bekæmpelsesmetode ”slåning” med ”rodstikning”. Det har medført, at de tidligere massive forekomster på enkelte lokaliteter i kommunens parker er reduceret til forekomster af enkelte eller nogle få planter. Den nuværende indsats fastholdes de kommende år, for at undgå, at kæmpebjørnekloen igen spredes og for på sigt helt at udrydde kæmpebjørnekloen på kommunens arealer.

Administrationen fører også tilsyn med forekomst af kæmpebjørneklo på privatejede arealer og arealer ejet af andre offentlige myndigheder. Det har gennem årene medført en lang række af indskærpelser af indsatsplanens bestemmelser. Senest blev det i 2017 til 24 gange.   

Inden indsatsplanen kan endeligt vedtages, skal den sendes i offentlig høring i mindst 8 uger.

Når indsatsplanen er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, har alle grundejere, såvel offentlige som private, pligt til at bekæmpe kæmpebjørneklo, jævnfør bestemmelserne i indsatsplanen. Såfremt indsatsplanens bestemmelser ikke overholdes, kan kommunen påbyde den pågældende ejer at foretage bekæmpelsen. Efterkommes påbuddet ikke, kan kommunen iværksætte bekæmpelsen for ejerens regning.

Tidligere kunne kommunen, såfremt et påbud ikke blev overholdt, iværksætte bekæmpelsen for egen regning og manglende efterkommelse af et påbud kunne straffes med bøde.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo, nr. 842 af 23. juni 2017.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Forslag til "Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo" dateret 18.10.2017 (pdf)

8. Forslag til Lokalplan 142 for åben-lave boliger på Vojensvej 21-29

Beslutningstema

Sagsfremstillingen er udarbejdet af Center for Plan og Miljø.

Administrationen har med bistand fra rådgivere udarbejdet et forslag til lokalplan for ejendommene på Vojensvej 21 – 29. Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre et parcelhus på Vojensvej 29 og modernisere planbestemmelserne for de øvrige ejendomme i lokalplanområdet. I samme forbindelse skal bevaringsværdien for huset på Vojensvej 27 genvurderes.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om man kan godkende planforslaget med henblik på fremlæggelse i offentlig høring.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende forslag til Lokalplan 142 for åben-lave boliger på Vojensvej 21–29
 2. at godkende, at lokalplanforslaget fremlægges i offentlig høring i 4 uger
 3. at godkende, at der ikke afholdes borgermøde om lokalplanforslaget, da ændringerne er af mindre betydning. Derimod inviteres omkringliggende naboer til et orienterende møde.
 4. at godkende, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29-11-2017

Ad. 1-3 anbefales godkendt.

Ad. 4

For: Gruppe A, O, Liste H, Karl Erik Høholt Jensen (UP)

Imod: Gruppe C, med bemærkning om og henvisning til den miljøvurdering, der er foretaget på den anden side af jernbanen - Vojensvej 29.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Den ubebyggede ejendom på Vojensvej 29, matr.nr. 4y Hvidovre By, Hvidovre, er udlagt til erhvervsformål i Lokalplan 121. På baggrund af en henvendelse fra ejeren af ejendommen blev der med vedtagelsen af ændringer i Kommuneplan 2016 skabt forudsætning for, at en ny lokalplan kunne ændre den planlagte anvendelse til boligformål.

Den nye lokalplan omfatter desuden de fire ejendomme på Vojensvej 21–27, der er bebygget med parcelhuse fra mellemkrigstiden. Disse ejendomme er ligeledes omfattet af Lokalplan 121, hvor de ligger i et delområde for åben-lave boliger. Den nye lokalplan inddrager desuden mod syd langs S-banen et mindre baneareal på ca. 140 m², som tænkes tillagt ejendommene på Vojensvej 25-29.

Lokalplanområdet udgør en del af et sammenhængende boligområde, der ligger i Rødovre og Hvidovre Kommuner mellem Roskildevej og jernbanen mellem København og Roskilde. Området er domineret af parcelhuse. Lokalplanområdet er beliggende ud til S-banen, og der er etableret støjskærm på stedet. Støjskærmen er beliggende langs hele lokalplanens sydlige afgrænsning, men uden for lokalplanområdet.

Formålet med lokalplanen er først og fremmest at muliggøre, at der kan opføres en boligbebyggelse på Vojensvej 29. Denne ejendom er i dag i Lokalplan 121 udlagt til følgende erhvervsformål: Lettere industri, værksteder, engrosvirksomheder samt lagersalg, samt offentlig og privat service, herunder klinikker og lignende, kontorformål og kursusvirksomhed samt forretningsvirksomhed med tilknytning til de pågældende virksomheder.

Samtidig giver den gældende lokalplan ikke mulighed for at bygge boligerne så store, som ejerne typisk ønsker det i dag, og der er ikke taget højde for behovet for carporte og garager.

Lokalplanforslaget fastlægger, at området kun må bruges til boligformål, åben-lave boliger. Husene må kun anvendes til helårsbeboelse.

Lokalplanforslaget giver mulighed for at øge bebyggelsesprocenten på den enkelte grund fra 25 til 30 for Vojensvej 21-29. Det er fastholdt for alle parcellerne, at boligerne højst må opføres i 1½ etage, det vil sige én etage med udnyttet tagetage.

Bygningsreglementets regler for husenes placering og højde i forhold til skel er indarbejdet i lokalplanforslaget, så alle bebyggelsesregulerende bestemmelser er samlet ét sted. Også bygningsreglementets regler for opførelse af småbygninger som carporte, garager, cykelskure, udhus, drivhuse mv. er skrevet ind i planen.

I lokalplanforslaget ligger byggelinjen langs Vojensvej samme sted på grundene, som dette er fastlagt i Lokalplan 121, det vil sige langs sydsiden af Vojensvej i en afstand af 5 m fra vejskel.

Bevaringsværdig bebyggelse

Huset på Vojensvej 27 er udpeget som bevaringsværdigt med høj bevaringsværdi med bevaringsværdien 3 efter SAVE-systemet i ”Hvidovre Kommuneatlas, byer og bygninger 2000” og derigennem i kommuneplanen.

Efter en genvurdering af bevaringsinteresserne er huset nu udpeget med middel bevaringsværdi, idet det er tildelt bevaringsværdien 4. Bygningen er således fortsat bevaringsværdig, og der er derfor opstillet bevarende bestemmelser for bygningen i lokalplanen.

Planlovens § 15b

Efter planlovens § 15b må en lokalplan kun udlægge arealer, der er belastet af lugt, støv eller anden luftforurening til boliger, rekreative formål, mv., hvis lokalplanen med bestemmelser om bebyggelsens højde og placering kan sikre den fremtidige anvendelse mod en sådan forurening. Paragraffens formål er at sikre, at eksisterende produktionsvirksomheder ikke påføres omkostninger til afværgeforanstaltninger, som ligger udover deres miljøgodkendelse, fordi der planlægges for ændret anvendelse på de omkringliggende arealer.

På forskellige adresser omkring lokalplanområdet findes seks mindre auto- og klargøringsværksteder. Disse værksteder er jf. Erhvervsstyrelsens udkast til ”Vejledning om produktionsvirksomheder” at betragte som produktionsvirksomheder, da de er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1. Det er dog administrationens vurdering, at § 15b ikke finder anvendelse, da der er tale om mindre værksteder af underordnet karakter, og som i forvejen er omgivet af boligbebyggelse.

Offentlig høring

Det foreslås, at den offentlige høring af lokalplanforslaget gives en varighed af fire uger, hvilket er i overensstemmelse med planlovens § 23f, stk. 5.

På grund af områdets begrænsede udstrækning anbefales det, at der ikke afholdes et borgermøde i forbindelse med fremlæggelsen af lokalplanforslaget. I stedet foreslås et, at de berørte grundejere inviteres til et orienterende møde med administrationen i løbet af høringsperioden.

Retsgrundlag

Lov om planlægning, Lov nr. 388 af 6. juni 1992 med senere ændringer.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), Lov nr. 425 af 18. maj 2016.

Politiske beslutninger og aftaler

Teknik- og Miljøudvalget besluttede, den 8. marts 2017, punkt 8, at der skulle udarbejdes en ny lokalplan for grundene på Vojensvej 21-29, og at denne lokalplan skulle give mulighed for boliger i 1½ plan og med en maksimal bebyggelsesprocent på 30.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Miljømæssige konsekvenser

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan.

I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til Lokalplan 142 er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning.

Administrationen vurderer efter denne screening, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jf. lovens § 8, stk. 2, nr. 1 og 2.

Lokalplanen fastlægger kun anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og den indeholder alene mindre ændringer, der ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplanen muliggør heller ikke anlægsarbejder, som er optaget i lovens bilag eller projekter, der i størrelse og karakter vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Bilag

 1. Forslag til Lokalplan 142 for åben-lave boliger på Vojensvej 21-29 (pdf)

9. Ny lokalplan for lokalcenter langs Hvidovrevej syd for Landlystvej

Beslutningstema

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

Udvalget skal beslutte, om man vil igangsætte en ny lokalplan for ejendomme langs en del af Hvidovrevej, og i givet fald, hvilket principielt indhold en sådan lokalplan skal have. Herunder skal lokalplanens afgrænsning fastlægges.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at igangsætte arbejdet med en ny lokalplan for et lokalcenterområde langs Hvidovrevej syd for Landlystvej
 2. at lokalplanen kommer til at omfatte ejendommene på Hvidovrevej 85 – 95
 3. at lokalplanen får et principielt indhold, som dette fremgår af sagsfremstillingen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29-11-2017

Ad. 1-3 Godkendt.

Sagsfremstilling

Ejeren af ejendommen på Hvidovrevej 95 har ønsket at indrette café i bygningens stueetage. Imidlertid giver den gældende Byplanvedtægt H10 fra 1961 ikke mulighed for dette. 

Byplanvedtægten udlægger ejendommene i området til boligbebyggelse i to etager og udnyttet tagetage. Bygningerne skal indrettes til beboelse. Det er dog tilladt i begrænset omfang at indrette kontorer og lokaler for advokater, læger, tandlæger og lignende. Desuden må der indrettes sammenhængende butikker i stueetagen.

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2016 at udlægge en række ejendomme langs den nordlige del af Hvidovrevej til centerformål, lokalcenter. Heriblandt ejendommene på strækningen Hvidovrevej 85 – 95.

I centerområder kan der generelt etableres boliger, private og offentlige kontor- og servicevirksomheder, detailhandel, liberale erhverv, undervisning, institutioner, kulturelle aktiviteter, caféer, restauranter, hotel- og konferencevirksomhed og lignende inden for miljøklasse 1, jævnfør Håndbog om Miljø og Planlægning. Der kan desuden etableres grønne områder, pladser samt parkeringsanlæg. Lager, håndværks- og fremstillingsvirksomhed i centerområderne må kun etableres i tilknytning til butikker og kun i begrænset omfang.

Da indretning af caféer og lignende private serviceerhverv således er i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens intentioner for området, foreslår Administrationen, at der igangsættes et arbejde med udarbejdelsen af en ny lokalplan for ejendommene på Hvidovrevej 85 – 95.

Principper for lokalplanen

I Kommuneplan 2016 udgør de nævnte ejendomme rammeområde 1C12, for hvilket der gælder følgende rammer for lokalplanlægningen:

 • Område navn:  Hvidovrevej 85 – 95
 • Generel anvendelse:  Centerområde
 • Specifik anvendelse:           Lokalcenter. Kontor- og serviceerhverv, detailhandel. Område til offentlige formål. Boliger, etageboliger.
 • Max. bebyggelsesprocent: 80
 • Max. antal etager: 3½
 • Max. bygningshøjde: 15 m
 • Bemærkninger:  Lokalcenter sammen med 1C13. Samlet butiksareal for 1C12 og 1C13 max. 1.500 m2, ramme for nyt butiksareal 140 m2 i disse områder. Den enkelte butik må ikke være større end 500 m2. Stationsnært område, delvist stationsnært kerneområde.

En lokalplan for ejendommene på Hvidovrevej 85 – 95 bør få et indhold, der grundlæggende svarer til indholdet i kommuneplanens rammer for område 1C12 og retningslinjerne for centerområder.

Af hensyn til beboerne i boligerne øst for ejendommene langs Hvidovrevej foreslås det dog, at en lokalplan højst giver mulighed for opførelse af bebyggelse i 3 etager, hvilket svarer til den højeste, eksisterende bebyggelse i rammeområdet. Herved kan den maksimale bebyggelseshøjde også nedsættes til f.eks. 12 m.

I Byplanvedtægt H10 er der indført en bestemmelse om placering af en byggelinje i en afstand af 15 m fra vejmidten. Der må ikke opføres bebyggelse mellem byggelinjen og vejskel. Hvidovrevej har en varierende bredde på strækningen fra ca. 19,5 m til ca. 23,0 m. Det betyder, at vejbyggelinjen ligger inde på ejendommene enten ca. 5,25 m eller 3,5 m fra vejskel.

Ny bebyggelse bør imidlertid placeres med facade i vejskel svarende til placeringen af de eksisterende bygninger på strækningen. Hermed kan områdets karakteristiske bymæssighed og relative tætte bymiljø fastholdes og styrkes.

Lokalplanen bør af samme grund give mulighed for, at bygningerne langs Hvidovrevej kan bygges sammen i naboskel.

Retsgrundlag

Lokalplaner udarbejdes efter planlovens §§ 13 – 16.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Oversigtskort, rammeområde 1C12 (pdf)
 2. Forslag til afgrænsning af lokalplan (pdf)

10. Udvidelse af sti ved Rebæk Sø - ansøgning om dispensation fra fredningen

Beslutningstema

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

HOFOR har fremsendt en ansøgning om tilladelse til at udvide en kort strækning af en eksisterende sti. Stien løber i parken rundt om Rebæk Sø.

Ca. halvdelen af det stiforløb, der ønskes udvidet, er omfattet af Fredningen for Rebæk Eng.

Udvalget skal derfor tage stilling til, om man ønsker at anbefale en dispensation til udvidelse af stien overfor Fredningsnævnet for København.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

1.at det anbefales overfor Fredningsnævnet for København, at der meddeles dispensation fra Fredningskendelsen for Rebæk Eng til udvidelse af en mindre strækning af stien i parken rundt om Rebæk Sø.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29-11-2017

Godkendt.

Sagsfremstilling

HOFOR ansøger om mulighed for at udvide en sti, der løber langs Rebæk Sø. Arealet ejes af Hvidovre Kommune.

Stien ønskes udvidet med 0,80 meter i bredden, fra 2,20 meter til 3,00 meter. Udvidelsen sker på den side af stien, der vender væk fra søen. Belægningen vil være samme slotsgrus, som allerede er anvendt på den eksisterende sti.

Udvidelsen ønskes, fordi HOFOR skal kunne køre frem med en stor slamsuger ad stien for at servicere en olieudskiller ved søen. Slamsugeren har en bredde på mindst 2,40 meter. Det kræver derfor en bredere køreflade end i dag for at undgå at græsrabatten langs stien køres op.

Rebæk Sø er omfattet af Fredningskendelse for Rebæks Eng fra 1947. Ca. 20 meter af det stiareal, som ansøgningen drejer sig om, er omfattet af fredningen. Fredningsnævnet skal meddele dispensation fra fredningen for at muliggøre udvidelsen.

Fredningen fastlægger bl.a., at almenheden skal have adgang til området. Det er ikke tilladt at opføre bygninger af nogen art, at anbringe indretninger der kan virke misprydende eller på anden måde at ændre tilstanden på området. Der må ikke fjernes beplantning eller foretages ny beplantning uden fredningsmyndighedens tilladelse. Endvidere må søens bred ikke opfyldes, og der må ikke foretages afgravning, påfyldning eller oppløjning af den naturlige jordoverflade.

Administrationen vurderer, at det ansøgte er uden væsentlig betydning for den samlede fredning og for det forholdsvis korte stiareal, som er omfattet af fredningen. Det foreslås derfor, at der sendes en ansøgning til Fredningsnævnet for København om dispensation fra fredningen til udvidelse af stien som ansøgt.

Retsgrundlag

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra en gældende fredning jævnfør § 50 i Naturbeskyttelsesloven.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune. Alle udgifter til udvidelse af stien afholdes af HOFOR.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Bilag

 1. Ansøgning om tilladelse til udvidelse af sti ved Rebæk Sø (pdf)
 2. Ansøgning om tilladelse til udvidelse af sti ved Rebæk Sø - tegning (pdf)
 3. Kort over fredning og stiudvidelsen (pdf)
 4. Fredningskendelse Rebæk Eng (pdf)

11. Forslag til nyt regulativ og navn til Miljøpris

Beslutningstema

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

På Miljøprisudvalgsmødet den 14. september 2016 ønskede udvalget en modernisering af miljøpris-regulativet, herunder kriterier, navn og argumentation. Der er udarbejdet et forslag til nyt regulativ, som udvider formålet til at omfatte nye kriterier om Klima, Natur, Energi og Miljø.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende forslag til nyt regulativ for Hvidovre kommunes Miljøpris herunder det udvidede formål og de nye kriterier.
 2. at drøfte hvad Miljøprisen fremadrettet skal kaldes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29-11-2017

Ad. 1 Godkendt.

Ad. 2 Drøftet og det eksisterende navn ”Miljøprisen” anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har efter ønske fra Miljøprisudvalgsmødet udarbejdet et revideret regulativ for Hvidovre Kommunes Miljøpris. Prisen har eksisteret siden begyndelsen af 1990’erne. Miljøprisen bliver uddelt hvert andet år til en virksomhed, person eller organisation, der har gjort en særlig indsats for miljøet i Hvidovre Kommune. Vedlagt som bilag er ”Gældende Miljøpris Regulativ”. 

Miljøprisudvalget har på møde den 14. september 2016 ønsket en modernisering af regulativet, herunder kriterier, navn og argumentation. Det vedlagte bilag ”Regulativ Hvidovre Kommunes Miljøpris” er forslag til et nyt regulativ, som udvider formålet og kriterierne til at omfatte Klima, Natur, Energi og Miljø. Vedlagt i bilag er også ”Forslag til nyt navn for Hvidovre Kommunes Miljøpris” til afsæt for drøftelse af, hvad Miljøprisen fremadrettet skal kaldes.

Prisen uddeles næste gang i 2018.

Retsgrundlag

Retsgrundlag for oprettelse af prisen findes i kommunalfuldmagtsreglerne.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune, da der ikke ændres i præmiesum. Præmien afholdes af budget afsat på Miljøkontoen.

Bilag

 1. Gældende Miljøpris Regulativ (pdf)
 2. Regulativ Hvidovre Kommunes Miljøpris (pdf)
 3. Forslag til nyt navn for Hvidovre Kommunes Miljøpris (pdf)

12. Hvidovre Kommunes deltagelse i Global Covenant of Mayors om lokal klimaindsats

Beslutningstema

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

Dette er en orientering om, at Hvidovre Kommune har modtaget bekræftelse fra Compact of Mayors om, at kommunen lever op til fastlagte betingelser for deltagelse i en internationale klimaorganisering Global Covenant of Mayors.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage orientering om Hvidovres deltagelse i Global Covenant of Mayors om klima til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29-11-2017

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Global Covenant of Mayors er et internationalt samarbejde, der består af byer og kommuner, som støtter hinanden i at arbejdet med klimamål og klimatilpasning.

Ved tiltræden forpligter den enkelte by sig til at opgøre og indberette følgende med ét punkt hvert år over de følgende 3 år:

 • nuværende klimabelastning og risici ved klimaændringer
 • fastsætte mål for en aktiv klimaindsats
 • udarbejde handlingsplaner for at nå målene

Se yderligere om organisationen i bilag ”Faktaark om Compact of Mayors udarbejdet af Realdania”. Realdania, der er økonomisk partner i samarbejdet, arbejder for at få flere danske byer og kommuner involveret i Compact of Mayors og støtte deltagerne i klimaarbejdet.

Hvidovre Kommune har i 2017 indberettet en samlet oversigt over klimabelastningen fra kommunens geografiske område i basisåret 2014 samt de klimarelaterede risici, der også fremgår af Strategi for Klimatilpasning 2014 og Risikostyringsplan for stormflod fra Køge Bugt 2015.

En bekræftelse på at Hvidovre lever op til forpligtelserne i organiseringen, kan ses i bilag ”Bekræftelse på Hvidovre deltagelse i Global Covernant of Mayors”.

På den baggrund indstilles det, at udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Efter Økonomiudvalgets beslutning den 18. januar 2016, punkt 6 tilsluttede Hvidovre Kommune sig Compact of Mayors.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

 1. Faktaark om Compact of Mayors udarbejdet af Realdania (pdf)
 2. Bekræftelse på Hvidovre deltagelse i Global Covenant of Mayors (pdf)

13. Klimakonkretiseringsplan for Strandøre

Beslutningstema

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

I samarbejde med beboerne i Strandøre er der udarbejdet en konkretiseringsplan, der skitserer, hvordan kvarteret over en årrække kan blive klimasikret. Planen, der fungerer som idekatalog for løsninger, skal godkendes politisk, således at administrationen kan påbegynde et dispositionsforslag.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende Klimakonkretiseringsplan for Strandøre

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29-11-2017

Godkendt.

Sagsfremstilling

Administrationen og KLIKOVAND har i samarbejde med borgere og interessenter i Strandøre og konsulenter fra Sweco og Tankegang udarbejdet en konkretiseringsplan for, hvordan området kan blive sikret mod fremtidens skybrud. Planen er vedlagt som bilag ”Idéer til klimasikring af Strandøre – Lokale værdier omsat til grønne skybrudsløsninger”.

Planen redegør for:

 1. De klimaproblemer som ønskes løst,
 2. de tiltag der anbefales og hvordan tiltagene skal spille sammen samt
 3. hvem der kan være ansvarlige for at gennemføre og finansiere af de enkelte tiltag.

Planen er ikke en endelig beslutning om at gennemføre de enkelte klimatilpasningstiltag, og den indeholder ikke en endelig finansiering.

Hvidovre Kommune har i Strategi for Klimatilpasning 2014 lagt vægt på, at klimatilpasning skal ske i samarbejde med borgerne. Derfor er klimakonkretiseringsplanen for Strandøre blevet skabt ved en høj grad af borgerinddragelse.

Med afsæt i beregninger for hvordan vandet strømmer og ophobes i Strandøre under skybrud, er fire overordnede udfordringer blevet identificeret:

 • Kystagerparken (i planen kaldet Naturen og Strandkanten) ligger højt i terrænet og vand fra boligområdet kan derfor ikke løbe den vej for at komme ud til havet.
 • Omkring Papegøjestien (i planen kaldet Papegøjen) samler vandet sig over sokkelhøjde ved rækkehusene.
 • Vejene i Strandøre ligger højt i terræn og fungerer som en dæmning for vand, der kommer fra vest (i planen kaldet Vejene – Rabatten).
 • Flere ejendomme ligger lavt i terræn, og vand vil samle sig omkring husene i stedet for at blive ledt væk (i planen kaldet Villaerne – Havedalen)

Planens indhold

Planen består af tre dele. Den første del indeholder en teknisk beskrivelse af de nuværende afstrømningsforhold for regnvand i Strandøre, og hvilke større tiltag, der kan gøres for at skybrudssikre området. Anden del omhandler borgernes ideer, og hvordan disse kan implementeres som skybrudssikring i området. Tredje del beskriver de praktiske tiltag, der kræves, for at realisere idéerne. Herunder økonomi, prioritering og rækkefølge for udførelse.

Fremtiden for Strandøre

De projekter, der er foreslået i planen, har en overordnet karakter, og vil i fremtiden skulle beskrives, vurderes og realiseres individuelt. Næste skridt vil være at udarbejde et dispositionsforslag for projekterne. Herefter følger en proces med detailplanlægning og myndighedsbehandling inden projektet kan overgå til anlægsfase.

Dispositionsforslaget udarbejdes af administrationen, og er en modningsproces af de idéer, der er fremlagt i konkretiseringsplanen. Dispositionsforslaget kommer med motiverede forslag til opgavens løsning, både for de enkelte områder og en samlet plan for hele Strandøre.

Fremadrettet skal der være fokus på klimasikring i forbindelse med nye kommunale anlæg, for eksempel når der kan udarbejdes lokalplaner, trafiksaneres eller skabes nye grønne miljøer. Private grundejere skal allerede nu begynde at arbejde med, hvordan de kan klimasikre deres bolig og håndtere regnvandet.

På Kommunalbestyrelsesmøde den 26. september 2017 punkt 28, blev der vedtaget en etablering af en programledelse for klimatilpasning i Center for Plan og Miljø, som vil medvirke til at sikre en forankring af denne proces i kommunens videre arbejde.

Retsgrundlag

Kommunerne er i henhold til Aftale om kommunernes økonomi for 2013 mellem regeringen og KL forpligtet til at gennemføre en risikokortlægning og udarbejde en klimahandlingsplan.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog den 5. november 2014 ”Hvidovre Kommunes Strategi for Klimatilpasning” som punkt 9. Planen fastslår, at der skal udarbejdes klimakonkretiseringsplaner for 16 delområder i kommunen og at Strandøre som 1. delområde skal have en konkretiseringsplan.

I Kommuneplan 2016 for Hvidovre Kommune er det besluttet, at der skal udarbejdes konkrete planer med en detaljeret kortlægning af og handlingsplaner for, hvordan skybrudsregn skal håndteres i de enkelte risikoområder i kommunen. De første tre prioriterede områder er Strandøre, Risbjerg og Vojensvej, som skal igangsættes i 2015-2018.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 8. marts 2017 som punkt 12, at projektarbejdet omkring en klimakonkretiseringsplan for Strandøre blev påbegyndt.

Programledelse for klimatilpasning og stormflodssikring er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 26. september 2017, pkt. 28.

Økonomiske konsekvenser

De foreslåede idéer til projekter i konkretiseringsplanen vil i forbindelse med administrationens udarbejdelse af dispositionsforslag på et senere tidspunkt blive beskrevet individuelt med hensyn til omfang og økonomi, og vil blive forelagt for Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Der er for denne plan ikke nogle økonomiske konsekvenser.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2018 – 2021 på Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2017, blev godkendt at der tilføres 1,1 mio. kr. til etablering af et klimateam. Budgettet er fordelt med 650.000 kr. til lønsum og 450.000 kr. til øvrige driftsomkostninger.

Miljømæssige konsekvenser

Konkretiseringsplanen er miljøscreenet efter Lov nr. 425 af 18/05/2016 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Miljøscreeningen er vedlagt som bilag ”Screening for miljøvurdering af Konkretiseringsplan for Strandøre”.

Miljøscreeningen viser, at konkretiseringsplanen for Strandøre ikke vil få en væsentlig påvirkning på miljøet. Hver af de konkrete projekter vil på et senere tidspunkt skulle miljøscreenes individuelt samt vurderes i forhold til eventuel lokalplanpligt.

Bilag

 1. Screening for miljøvurdering af konkretiseringsplan for Strandøre (pdf)
 2. Ideer til klimasikring af Strandøre. Lokale værdier omsat til grønne skybrudsløsninger (pdf)

14. Høringssvar på kvalificering af afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplanen

Beslutningstema

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 27. september 2017 blev udvalget orienteret om arbejdet i Køge Bugt vandoplandets kommuner og vandrådets med opgaver for vandløb i vandområdeplanen. 

Udvalget skal godkende Hvidovre kommunes høringssvar til Miljø- og Fødevareministeriet om kvalificering af afgrænsning og udpegning af de vandløb, der indgår i vandområdeplanerne 2015-2021.

Desuden orienteres udvalget om resultatet af vandrådets arbejde med kvalificering af afgrænsning og udpegning af de vandløb, der indgår i vandområdeplanerne 2015-2021.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende høringssvar fra Hvidovre Kommune.
 2. at tage orientering om resultatet af arbejdet i Køge Bugts vandråd til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29-11-2017

Ad. 1 Godkendt.

Ad. 2 Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Vandområdeplanerne er en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø. Planerne skal sikre renere vand i Danmarks søer, vandløb, kystvande og grundvand i overensstemmelse med EU’s vandrammedirektiv. Hvidovre Kommune ligger i hovedvandopland 2.4 Køge Bugt, Vandområdedistrikt Sjælland.

På baggrund af aftalen om Fødevare- og Landbrugspakken fik kommunerne efter lov om vandplanlægning samt den tilhørende bekendtgørelse om vandrådsarbejdet til opgave at oprette lokale vandråd i 2017. Kommunerne skal forholde sig til de opgaver med kvalificering af afgrænsning og udpegning af de vandløb, som indgår i vandområdeplanen.

Resultat af vandrådet arbejde

Hensigten med vandrådet har været, at lokal viden blev bragt i spil i opgaveløsningen i samarbejde med kommunalbestyrelser i et hovedvandopland. Køge Bugt Vandråd blev nedsat den 30. marts 2017 og bestod af landsdækkende og lokale foreninger/organisationer, der varetager forskellige interesser i forhold til vandplanlægning. Solrød kommune var sekretariat for vandrådet og få kommuner med berørte vandløb har deltaget i møderne som faglige resursepersoner.

Vandrådets arbejde er afsluttet i september. Vandrådets udtalelser fremgår af de vedlagte bilag ”Fælles udtalelse fra Køge Bugt Vandråd” og ”Udtalelser fra medlemmer af Køge Bugt Vandråd, som der ikke er enighed om i rådet”. Disse to bilag bliver sendt til Miljøstyrelsen i den endelige afrapportering.

Der er mulighed for, at medlemmer af Køge Bugt Vandråd indsender udtalelser i perioden frem mod, at sekretariatskommunen indsender indberetningen fra hele hovedvandoplandet – Køge Bugt til Miljøstyrelsen den 20. december 2017. Sekretariatet har orienteret Køge Bugt Vandråd om, at disse udtalelser ikke kommer til at indgå i kommunernes politiske behandling af sagen, men indsendes direkte til Miljøstyrelsen.

Hvidovre Kommune har ingen målsatte vandløb i vandområdeplanen og har derfor ikke vandløb, som har været behandlet på vandrådets møder. Vandrådets arbejde har været fokuseret på vandløb i andre kommuner.  Da Hvidovre kommune ikke har berørte vandløb, har administrationen ikke forholdt sig til vandrådets udtalelser. Hverken de udtalelser, som vedrører de tre opgaver defineret i aftalen om Fødevare- og Landbrugspakken eller de udtalelser, som omhandler rammer, kriterier osv.

Administrationen har derfor ingen kommentarer til de tre opgaver. Vedlagt som bilag ”Høringssvar fra Hvidovre Kommune”.

Høring

Miljøstyrelsen udsendte på vegne af Miljø- og Fødevareministeren to vandrådspakker til kommunerne til brug for arbejdet i vandrådene og kommunerne. De to pakker bestod af vejledninger, en faglig rapport og et GIS værktøj samt følgebreve fra ministeriet. Som bilag er vedlagt ”Brev til kommunerne om vandrådsarbejdet opdateret 24.2.2017”.

Proces

Bidrag fra vandrådene og kommunerne skal være Miljøstyrelsen i hænde den 31. december 2017. Sekretariatskommunen (Solrød Kommune) indsender kommunernes samlede bidrag den 20. december 2017 til Miljøstyrelsen efter behandling i de 21 kommuner i hovedvandopland – Køge Bugt.

På den baggrund indstilles, at udvalget godkender høringssvaret og tager orienteringen om resultatet af vandrådets arbejde til efterretning.

Retsgrundlag

Lov om vandplanlægning, LBK nr. 126 af 26/01/2017.

Bekendtgørelse om vandråd, BEK nr. 217 af 02/03/2017.

Bidraget fra kommunerne og vandrådene indgår i grundlaget for den politiske beslutning om justeringer af bekendtgørelsen om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter (BEK nr. 794 af 24/06/2016) og bekendtgørelse om miljømål for overfladeområder og grundvandsforekomster (BEK nr. 795 af 24/06/2016), der sendes i høring i 2018.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

 1. Høringssvar fra Hvidovre Kommune (pdf)
 2. Fælles udtalelse fra Køge Bugt Vandråd (pdf)
 3. Udtalelser fra medlemmer af Køge Bugt Vandråd, som der ikke er enighed om i rådet (pdf)
 4. Brev til kommunerne om vandrådsarbejde opdateret d.24.2.17.pdf (pdf)

15. Status på dialogbaseret styringsmodel - TMU

Beslutningstema

Direktionen lægger op til, at der for de afgående fagudvalgsmedlemmer skal ske en afrapportering på mål indgået med afsæt i den dialogbaserede styringsmodel. Dette med henblik på at vurdere om de fastsatte mål er nået som baggrund for styring og fornyet læring frem mod fornyet fokus på styringsmodellen med ny Kommunalbestyrelse i 2. kvartal 2018.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

1.at tage orientering om status på mål fastsat i den dialogbaserede styringsmodel til efterretning på baggrund af skriftlig afrapportering/status på målene indeholdende;

a.Er det/de konkrete mål opfyldt? Hvis ikke, hvad vurderes så at være udslagsgivende?

b.Hvilke erfaringer har der været i arbejdet med målene?

2.at drøfte erfaringer i arbejdet med styringsmodellen med henblik på input til arbejdet med den dialogbaserede styringsmodel i den ny valgperiode.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29-11-2017

Ad. 1 Taget til efterretning.

Ad. 2 Drøftet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 24. februar 2015 en ny dialogbaseret styringsmodel for Hvidovre Kommune.

Formålet med modellen er, at styringen på baggrund af modellen skal være et værdifuldt redskab for Kommunalbestyrelsen til at udstikke den politiske kurs for Hvidovre Kommune. Målet med styringsmodellen er også, at politikerne får mere ejerskab over arbejdet med at opstille konkrete mål for de enkelte områder/institutioner på de  faglige centre. Dette sker via øget dialog mellem politikerne og de enkelte fagområder tidligere i processen med at opstille mål.

Modellen, som ses herunder har fire faser:

Styringsmodellen lægger op til, at der arbejdes med toårige mål.

Status på arbejdet med dialogbaseret styringsmodel er, at mange mål i løbet af efteråret 2017 og foråret 2018 vil have gennemgået den planlagte toårige løbeperiode. Herefter skal der jf. styringsmodellen være et fokus på læring og effekt af indsatsen under målet med henblik på et tilbageløb, der kan føre til vedtagelse af nye politiske pejlemærker sammen med politikerne som rammesættende for nye mål.

Som led i styringsmodellen skal der inden udgangen af 2017 ske en skriftlig afrapportering på de fastsatte mål til den afgående Kommunalbestyrelse fra hvert fagudvalg med afsæt i skriftlige afrapporteringer udarbejdet af de enkelte centre.

De skriftlige afrapporteringer skal konkret indeholde orienteringer om;

 1. Er det/de konkrete mål opfyldt? Hvis ikke, hvad vurderes så at være udslagsgivende?
 2. Hvilken erfaringer har der været i arbejdet med målene?

Ikke alle mål vil have gennemløbet en toårig periode inden udgangen af 2017 jf. ovenstående. I disse tilfælde bedes centrene give en status på, hvor centret er med arbejdet indtil nu med det/de enkelte fastsatte mål.

Når man ser overordnet på alle fastsatte mål indgået under styringsmodellen til nu vurderes det, at nogle mål er mere ’målbare’ end andre. Effektmåling af indsatser kan være en udfordring, når man ser på mange af de mål, som er udarbejdet. Dette bør være et fortsat fokuspunkt i arbejdet med målformulering og opfølgning, som fundament for den videre administrative og politiske læring og i sidste ende styring, som modellen er et redskab til.

Bilag

 1. Direktionens forslag til ny styringsmodel (docx)
 2. TOE Statusnotat på dialogbaseret Styringsmodel.docx (pdf)
 3. Skriftlig afrapportering på dialogbaseret styringsmodel, POM (pdf)

16. Teknik- og Miljøudvalgets udvalgsperiode 2014-2017 evaluering

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme samt Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

På baggrund af det forestående kommunalvalg udløber Teknik- og Miljøudvalgets valgperiode, hvorfor udvalgsmødet den 29. november 2017 er det sidste i udvalgets funktionsperiode.

Teknik- og Miljøudvalget anmodes om at drøfte og evaluere forløbet af den forgangne udvalgsperiode.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at drøfte og evaluere Teknik- og Miljøudvalgets valgperiode

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29-11-2017

Drøftet og evalueret.

Sagsfremstilling

Der har i Teknik- og Miljøudvalgets 4-årige valgperiode været igangsat, drøftet og besluttet adskillige større emner. En evaluering af udvalgets arbejder kan styrke overleveringen til - og forberedelse af det kommende udvalg.

En evaluering af det 4-årige forløb kan fx belyse
 

 • hvilke større emner, der har optaget udvalget i den 4-årige periode
 • hvilke fokuspunkter og indsatser, som især har understøttet udvalgsarbejdet
 • på hvilke områder udvalget kunne ønske forandringer eller forøgede indsatser
 • værdien af tema-indslag
 • om udvalgets afvikling og form fungerer hensigtsmæssigt
 • om punkter er væsentlige og fyldestgørende
 • om der er andre emner til evaluering

Eksempler på emner og temaer, drøftet over de 4 år [ej udtømmende]

Lokalplaner
Spildevandsplan
Plan for virksomhedstilsyn 2014 – 2018
Lovliggørelse af kolonihaver


Vandforsyningsplan 

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Klimastrategi

Klimaindsatser, Compact of Mayors
ESCO energirenovering

Grønt regnskab og Grøn energistyring


Trafikstrategi

Metro til Hvidovre Hospital

Udvidelse af Avedøre Holme


Plejeplan
Forløb Hvidovre Strand

Affald, papordning, dagrenovation, rottebekæmpelse
Flere drifts- og puljerelaterede emner

Drøftelse af principper for anlægsstyring

Forløb med udvikling af Bymidten og Risbjergårdgrund

Arkitekturpolitik

Ejendomstrategi

Hertil kommer sagsbehandling af enkeltsager

Ovenstående emner og temaer viser, at Teknik- og Miljøudvalgets 4 år har været præget af temaer og emner, der rækker langt ind i en ny valgperiode. Teknik- og Miljøudvalget anmodes derfor om at drøfte og evaluere udvalgets valgperiode og evt. anbefale tiltag til forberedelse af det nye udvalg.

Retsgrundlag

Der er ikke noget grundlag for beslutning

Politiske beslutninger og aftaler

Der er ikke tidligere beslutninger vedrørende emnet.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


17. Eventuelt

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29-11-2017

Finn Gerdes (A) spurgte til busskuret på Hvidovrevej ved Frihedens Butikscenter, hvor der er problemer med udsynet. Administrationen undersøger.

Steen Ørskov (C) spurgte til Torstensvej/Brostykkevej, hvor træbommene er i dårlig forfatning. Administrationen undersøger.

Steen Ørskov (C) spurgte til vejskilte på private veje, bl.a. på Frihedsvej.  Administrationen undersøger

Steen Ørskov (C) spurgte til asfaltarbejde på veje i Risbjergkvarteret. Administrationen oplyste, at der er mange veje i Risbjergkvarteret, som er prioriteret i 2018, men der er flere problemstillinger, der skal løses. Der lægges en sag op i det nye år.

René Langhorn (O) spurgte til bump på Arnold Nielsens Boulevard mellem Høvedstensvej og Hvidovrevej, kan der skiltes bedre? Administrationen oplyste, at den løsning, der er valgt, er den mest trafiksikre.

Karl Erik Høholt Jensen (UP) takkede Teknik- og Miljøudvalget og administrationen for et godt samarbejde.

Mikail Erman (A) takkede Teknik- og Miljøudvalget for en god periode.

Teknik- og Miljøudvalgsformanden takkede Teknik og Miljøudvalget for et godt samarbejde og administrationen for en god udvalgsbetjening.