Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Teknik- og Miljøudvalget den 15. august 2017

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 15. august 2017
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Ny Kaffestue

Medlemmer

 • Finn Gerdes (A)
 • Karl Erik Høholt Jensen (UP)
 • Kristina E. Young (H)
 • Mikail Erman (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • René Langhorn (O)
 • Steen Ørskov Larsen (C)

Bemærkninger

Borgmester Helle Adelborg, kommunaldirektør Nich Bendtsen og økonomichef Søren Lenau var til stede under punkt 3 af hensyn til sagens oplysning.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 15-08-2017

Godkendt med ændring om at punkt 3 flyttes til punkt 1.


2. Meddelelse fra formanden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 15-08-2017

Formanden orienterede om:

Svar på spørgsmål fra Teknik- og Miljøudvalget om lovligheden af solafskærmning i øvrigt ved Café Victoria. Solafskærmningen er undersøgt og den er lovlig.

Svar på spørgsmål fra René Langhorn (O) om at vejbanen ved Langhøjskolen ligger for lavt. Vejbanen er, efter HOFOR’s ledningsarbejde, blevet repareret.

Svar på spørgsmål fra René Langhorn (O) om de nye parkeringspladser ved Køgevej 372 meget tæt på udkørsel er lovlige. Forholdet er ulovligt, sagen er derfor overdraget til Vej og Park.

Svar på spørgsmål fra Kristina E. Young (H) om nyt om Fingerplanen og om det kommer ud til borgerne. Der kommer en sag på Økonomiudvalget.

Svar på spørgsmål fra Ivan Fogtmann (O), om man kan lukke en grundejerforening, således at der ikke er en grundejerforening. Der er et skriftligt notat på vej på First Agenda.

Svar på spørgsmål fra Teknik- og Miljøudvalget, Hvidovregade/Toft Sørensen Vænge, vejbanen trænger til reparation efter BaneDanmarks arbejder er afsluttet. Der er udlagt nyt slidlag i vejkrydset i sidste uge.

Svar på spørgsmål fra Teknik- og Miljøudvalget om Allingvej, parkering. Der fremlægges en sag om ændret parkering som et skitseprojekt med anlægsøkonomi. Der er en sag på Teknik- og Miljøudvalget den 30. august 2017.

Steen Ørskov Larsen (C) opfordrede til at administrationen sender en information om, at der fortsat forestår arbejder på Allingvej.


3. Budget 2018-2021 Teknik- og Miljøudvalget

Beslutningstema

Udvalget drøfter status for eget område af Budget 2018.

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at drøfte budgetsituationen for udvalgets område set i lyset af basisbudgettet, økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, og kommunens økonomiske situation samt Økonomiudvalgets beslutning om ubalance i budget 2017
 2. at drøfte Direktionens katalog for eget område
 3. at tage stilling til takster for 2017 på udvalgets område
 4. at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 15-08-2017

Mikael Erman deltog ikke i hele punktets behandling kl. 17.01, ankom kl. 17.04.

Ad 1. Udvalget drøftede budgetsituationen for udvalgets område.

Ad 2. Udvalget drøftede Direktionens katalog for eget område.

Ad 3. Udvalget oversendte taksterne til Økonomiudvalgets 1. behandling, dog med bemærkning om hvorfor 190 L beholder ikke steg i takst på dagrenovation.

Ad 4. Udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling.

Sagsfremstilling

I forlængelse af den indgåede Økonomiaftale mellem Regeringen og KL har Økonomi- og Indenrigsministeriet den 30. juni udmeldt de enkelte kommuners indtægtsrammer.

Bundlinjen kan samlet set opgøres til et forventet kassetræk på 11,1 mio. kr. Udgangspunktet er basisbudgettet for 2018, som det så ud ved vedtagelsen af Budget 2017, og indregnet ny viden om tillægsbevillinger, indtægtsskøn, reguleringer som følge af tekniske korrektioner, konsekvenser af konjunkturnotatet og lov- og cirkulæreprogram, øget medfinansiering af sundhedsvæsenet, nyt pris- og lønskøn for 2018 samt justerede renter og lånoptag.

En opdateret finansieringsoversigt vedlægges.

Baggrunden for kassetrækket på 11,1 mio. kr. skal først og fremmest findes i, at væksten i befolkningstallet i 2016 har været lavere end forudsat. Det har stor negativ indflydelse på kommunens finansieringsside (både på skatter, tilskud og udligning).

Udligning og tilskud falder i alt med godt 42 mio. kr. i forhold til, hvad der tidligere var indregnet. Heraf modtager Hvidovre Kommune 21 mio. kr. mindre i landsudligning og 12 mio. kr. mindre i hovedstadsudligning end forudsat.

For skatteindtægterne gælder det, at personskatterne i 2018 giver 25,6 mio. kr. mere end forventet. Grundskyld og dækningsafgift giver i 2018 i alt knap 19 mio. kr. mindre end forventet. Det skyldes både den ekstraordinære nedskrivning af dækningsafgift som følge af den nye ejendomsvurdering af Hvidovre Hospital, men også en skæv kompensationstildeling for det fastfrosne niveau for grundskyld. Fastfrysningen har ligeledes konsekvens for budgetlægninger fremover.

Der er indregnet likviditetstilskud (Finansieringstilskud) som i 2018 vil udgøre 29,4 mio. kr. Der er endnu ikke indregnet eventuelt tilskud fra § 19-puljen og § 16-puljen, som er tilskud til kommuner med særlige økonomiske vanskeligheder. I 2017 modtog Hvidovre Kommune 12 mio. kr. fra § 19-puljen.

I driften er Hvidovre Kommune udfordret af strukturel ubalance på det voksenspecialiserede område, hvor de gennemsnitlige udgifter pr. borger er markant stigende. Dette er pt. ikke indregnet i budgettet.

Anlægsområdet i budgettet ligger på et meget lavt niveau. Således er der afsat knap 114 mio. kr. i budgettet for 2018. Tidligere års budgetterede anlægsniveau har typisk ligget på ca. 150 mio. kr. Hvidovre Kommunes forholdsmæssige andel af den samlede anlægsramme i Økonomiaftalen for 2018 udgør ca. 167 mio. kr.

Ud over den nuværende bundlinje på -11,1 mio. kr. udestår der at blive udmøntet restbeløbet af 1 % besparelsen, som blev vedtaget i november 2016. For budget 2018 udgør de 1 % godt 6 mio. kr. Det bør her nævnes, at det opgjorte underskud på 11,1 mio. kr. vil bortfalde, hvis tilskuddet efter § 19 bliver på samme niveau som i 2017, og der ikke foretages andre ændringer til budgettet.

Med den vedhæftede finansieringsoversigt som udgangspunkt for budgettet vil kassebeholdningen vise et niveau svarende til sidste år. Dette er til gengæld lavere end tidligere år. Finansieringsoversigten viser altså, at kassebeholdningen ultimo 2018 vil udgøre ca. 100 mio. kr. -under forudsætning af gennemførelse af de planlagte anlægsprojekter og fratræk af hjemfaldsmidlerne.

Endelig er der den udmeldte serviceramme for Hvidovre Kommune, som udgør 2,63 mia. kr. Med udgangspunkt i de indarbejdede udgifter forventes servicerammeudgifterne at ligge tæt på denne udmeldte ramme.

Økonomiudvalget vil på baggrund af den forventede ubalance drøfte rammerne for det videre arbejde med budget 2018. Det sker på mødet den 14. august 2017. Til brug for drøftelserne har Direktionen udarbejdet et budgetkatalog med forslag, der kan mindske underskuddet.

Direktionens katalog er opgjort i tabelform, og det er baseret på de afdækkende analyser, som centrene har udarbejdet i perioden februar til maj.

De afdækkende analyser er objektive beskrivelser af det enkelte område, de økonomiske rammer og sammenligninger i forhold til andre kommuner. Afdækningerne er udsendt til Kommunalbestyrelsen den 26. juni.

Budgetkataloget er opbygget med en indledning, en tabeloversigt med de 21 forslag og bemærkninger til de enkelte forslag. Afdækkende analyser og budgetkatalog på udvalgets område vil blive gennemgået på mødet.

Materialet er tænkt som en ramme til brug for de fortsatte politiske drøftelser af budget 2018-2021.

Den økonomiske ramme for 2018 for Teknik og Miljøudvalget udgør 125,7 mio. kr. inden for servicerammen.

Som bilag er desuden vedhæftet et udkast til takster i forhold til budget 2018.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag.

Politiske beslutninger og aftaler

Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2017-2020 jf. beslutning i Økonomiudvalget 20. marts 2017.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Bilag

 1. Finansieringsoversigt (pdf)
 2. Direktionens budgetkatalog (pdf)
 3. Afdækkende analyser - tidligere omdelt i dueslag (pdf)
 4. Budgetrapport 2018-2021 (pdf)
 5. Takster til fagudvalg (pdf)

4. Økonomirapportering pr. 30. juni 2017 - Teknik- og Miljøudvalget

Beslutningstema

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 6 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2017 på Teknik- og Miljøudvalgets område.

Vurderingen indgår i udarbejdelsen af kommunens halvårsregnskab.

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at tage økonomirapporteringen pr. 30. juni 2017 til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 15-08-2017

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder seks måneders forbrug, foretaget en vurdering af forventet regnskab 2017.

Der forventes på nuværende tidspunkt – på områder inden for servicerammen - mindreudgifter på 5,7 mio. kr. heraf forventes 1 mio. kr. overført til 2018 i forbindelse med regnskabsafslutning.

På områder uden for servicerammen forventes merudgifter på 2 mio. kr.

Inden for servicerammen

Der forventes på nuværende tidspunkt mindreudgifter på 5,7 mio. kr. heraf forventes 1 mio. kr. overført til 2018 i forbindelse med regnskabsafslutning.

Afledt besparelse af energitiltag (Miljø- og Energipuljen)

Der udmøntes ikke energibesparelser i samme omfang, som der er budgetteret, bl.a. grundet tidsforskydninger i udførelsen af Miljø- og Energipuljen og ikke alle projekter medfører energibesparelser.

På Kommunalbestyrelsens møde den 28. februar 2017, punkt 21, blev Grøn Energistyring godkendt og samtidig blev det besluttet at budgetpuljen til energibesparelser nedlægges fra år 2018 – 2021. Puljen på 2,9 mio. kr. foreslås ligeledes nedlagt, hvilket giver en merudgift i 2017.

Optimering på Ejendomsområdet

Der er i budget 2017 indarbejdet en besparelse på 1 mio. kr. til optimering af ejendomsområdet. Besparelsen vil kunne opnås ved at skabe et samlet overblik over udnyttelse og drift af kommunens ejendomme på tværs af fagområder og anlægge et helhedsperspektiv på brugen af den samlede bygningsmasse. Effektueringen vil ikke kunne opnås i 2017, derfor overføres besparelsen til budget 2018 i forbindelse med regnskab 2017. 

Kommunalt vejafvandingsbidrag

Forsyningsselskabet HOFOR A/S har indmeldt at a´contoafregningen i 2017 forventes at blive 1,2 mio. kr. I budget 2017 er afsat 9,954 mio. kr. Mindreudgiften udgør således 8,754 mio. kr.

Havne

I Hvidovre Lystbådehavn har det været nødvendigt at foretage en større reparation, hovedparten af reparationen omfatter udskiftning af rådnet pontonbro til optimistsejlere. Merudgiften udgør 0,2 mio. kr.

Uden for servicerammen

På det brugerfinansierede område, Renovation, forventes netto merudgifter på 2 mio. kr. som fordeler sig med 2,8 mio. kr. til merudgifter og 0,8 mio. kr. i merindtægter.

Merudgifterne vedrører ny genbrugsordning Papindsamling for haveboliger. Ordningen blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 28. marts 2014, pkt. 20. Omkostningerne til etablering af ordningen i 2017 er ikke budgetlagt og indregnes i de efterfølgende års budgetfordeling. Merindtægterne kan henføres til en justering af budgetgrundlaget.

Retsgrundlag

I medfør af Lov om Kommuners styrelse § 37, stk. 2, § 38, stk. 2, § 40, stk. 4, § 45, stk. 1, § 45 a, stk. 1, § 46 og § 57, stk. 1 og 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 186 af 19. februar 2014, fastsættes:

Halvårsregnskabet aflægges af Økonomiudvalget eller magistraten til Kommunalbestyrelsen, inden Økonomiudvalget udarbejder forslag til næste års budget til kommunalbestyrelsen, jf. § 2, stk. 1.

Politiske beslutninger og aftaler

Afrapporteringen til udvalget indgår i Økonomiudvalgets samlede afrapportering af kommunens halvårsregnskab og forventede regnskab 2017 til Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes på Teknik- og Miljøudvalgets område et samlet mindreforbrug på 5,7 mio. kr. inden for servicerammen og en merudgift på 2,0 mio. kr. uden for servicerammen.


5. Godkendelse af deklaration og fravigelse af gæsteprincippet ved Harrestrup Å i Kystagerparken ved Åmarken station

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet supplerende sagsfremstilling.

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

HMN GasNet P/S ønsker at lægge en gasdistributionsledning til København Kommune under Harrestrup Å og via Hvidovre Kommunes ejendom matr. nr. 17 zn, Hvidovre By, Strandmark. Det vil medføre, at Hvidovre Kommune kun kan anvende arealet under respekt af ledningen. HMN GasNet P/S ønsker også at fravige gæsteprincippet mod at give Hvidovre Kommune en erstatning. Det vil medføre, at såfremt ledingen skal flyttes i fremtiden vil omkostningen påhvile Hvidovre Kommune. Sagen skal behandles, fordi der er tale om en form for arealoverdragelse, hvis gæsteprincippet skal fraviges.

Supplerende indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at deklarationen med fravigelse af gæsteprincippet mod erstatning på 5.000 kr. godkendes. Erstatning tilfalder kassen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 15-08-2017

For: Gruppe C og Karl Erik Høholt Jensen (UP).

Imod: Gruppe A, O og Liste H.

Ikke godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Administrationen informerede HMN GasNet P/S (GasNet) om Teknik- og Miljøudvalgets beslutning fra mødet den 23. maj 2017.

GasNets advokat har herefter henvendt sig til Hvidovre Kommune og oplyst, at GasNet agter at anlægge en sag om ekspropriation, hvis Hvidovre Kommune fastholder beslutningen om ikke at godkende en deklaration med fravigelse af gæsteprincippet.

GasNet har anført som begrundelse, at det er af afgørende betydning for HOFOR og for Dansk Gas Distribution A/S, at gasstikledningen bliver anlagt som planlagt.

Det er således ikke længere korrekt, at GasNet kun vil anlægge ledningen, hvis Hvidovre Kommune kan godkende at fravige gæsteprincippet, selvom det var det, GasNet oplyste tidligere.

Gasnet har også ønsket at fremhæve, at det kun er, hvis Hvidovre Kommune vil flytte ledningen i fremtiden, at Hvidovre Kommune skal bekoste omlægningen, men ikke hvis det er ”andre”.

Ekspropriationserstatning contra erstatning for fravigelse af gæsteprincip

Administrationen har taget udgangspunkt i, hvad der er sædvanligt erstatningsbeløb i sager om fravigelse af gæsteprincippet ved vurdering af denne erstatnings størrelse.

Gasledningen skal føres 37 meter på Hvidovre Kommunes grund, formentlig ikke bredere end 1 meter. Det svarer til 37 m2.

Hvidovre Kommune modtog ca. 1.100 kr. pr. kvm. for lignende ikke- brugbare arealer ved ekspropriationen i forbindelse med Ringstedsbanens anlæggelse.

Såfremt samme ekspropriationserstatning kan opnås, vil det medføre en erstatning for det anslåede areal på ca. kr. 40.700. Dog vil omkostningen til ekspropriationssagens førelse forventeligt være større end erstatningen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

 1. at deklarationen med fravigelse af gæsteprincippet mod erstatning på 5.000 kr. godkendes. Erstatning tilfalder kassen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 23-05-2017

Ikke godkendt.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget behandlede på sit møde den 30. november 2016 en ansøgning fra HMN GasNet P/S, der på vegne af DONG GasDistribution A/S søgte om tilladelse til at anlægge en gasledning fra Åmarken i Hvidovre til Parkstien 8 i Københavns Kommune. Ledningen skal krydse Harrestrup Å fra matr.nr. 17zn Hvidovre By, Strandmark til Vigerslev.

Ejendommen, hvor gasledningen ønskes placeret er omfattet af Fredning for Damhuså, tinglyst den 18. marts 1940.

Udvalget besluttede at anbefale overfor Fredningsnævnet for København, at der meddeles dispensation fra den gældende fredning til at anlægge den ansøgte gasledning på de vilkår, der var nævnt i ansøgningen.

Fredningsnævnet for København har behandlet en ansøgning fra Hvidovre Kommune om dispensation fra fredningen til placering af ledningen, der skal anlægges som en styret underboring, og har den 24. februar 2017 meddelt tilladelse til det ansøgte.

Der skal nu, i forbindelse med projektets udførelse, godkendes en servitut, der fastlægger betingelser og vilkår. Servitutten tinglyses efterfølgende på ejendommen.

Administrationen har vurderet, at der ikke er kendte planer om projekter, der vil have indflydelse på ledningens placering i området herunder heller ikke i forbindelse med de aktuelle eller mulige klimasikringsplaner- og udfordringer i området langs Harrestrup Å. Dertil kommer, at arealet er fredet, og det er derfor usandsynligt, at arealet skal anvendes i fremtiden.

Det foreslås, at gæsteprincippet fraviges, og at Hvidovre Kommune modtager en erstatning på 5.000 kr. Det betyder, at ved eventuelle senere behov for omlægning af ledningen foranlediget af andre end HMN GasNet P/S, vil udgiften alene påhvile Hvidovre Kommune.

Fraviges gæsteprincippet ikke, ønsker HMN GasNet P/S ikke at anlægge ledningen, da det er bekosteligt at flytte ledningen. Dette vil efter HMN GasNet P/S oplysning være meget uheldigt, da ledningen skal forsyne HOFORs naturgas-luft blandeanlæg i Københavns kommune og dette anlæg er allerede opført.

Om gæsteprincippet

Gæsteprincippet går ud på, at ejeren lader ledningsejeren lægge sin ledning i jorden, uden at ledningsejer betaler leje til ejeren og ejeren respekterer, at der ex. ikke kan bygges på arealet oven på ledningen. Men hvis ejeren ønsker at bruge arealet på et senere tidspunkt, så medfører gæsteprincippet, at ledningsejeren må bekoste, at ledningen flyttes. Gæsteprincippet gælder, hvis ikke ejer og ledningsejer indgår en anden aftale og ledningsejer samtidig med aftalen betaler erstatning. 

Retsgrundlag

Hvidovre Kommunes Styrelsesvedtægt, § 10, stk. 5 og § 13, stk. 2.

Ulovhjemlede gæsteprincip

Politiske beslutninger og aftaler

Teknik- og Miljøudvalget behandlede på sit møde den 30. november 2016 en ansøgning fra HMN GasNet på vegne af DONG GasDistribution A/S om tilladelse til at anlægge en gasledning fra Åmarken i Hvidovre til Parkstien 8 i Københavns Kommune.

Ledningen ønskes  ført igennem et område, der er omfattet af Fredningen for Damhuså, og anlægget kræver derfor en dispensation fra fredningen.

Udvalget besluttede at fremsende en ansøgning om dispensation til Fredningsnævnet for København med en anbefaling af projektet.

Fredningsnævnet meddelte den 24. februar 2017 tilladelse til det ansøgte i henhold til Fredningen.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede også på ovennævnte møde, at en deklaration i forbindelse med ledningsprojektet skulle behandles efterfølgende.

Økonomiske konsekvenser

Hvis sagen godkendes tilfalder erstatningen på kr. 5.000 kommunens kasse.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Bilag

 1. HMN Gasledning Ansøgning og Deklaration (pdf)
 2. HMN Gasledning Kort over placering (pdf)
 3. Dispensation fra Fredning for Damhuså (pdf)

6. Forslag til Lokalplan 141 for Landlystvej 42

Beslutningstema

Center for Plan og Miljø har udarbejdet et forslag til en lokalplan for ejendommen Landlystvej 42. Lokalplanen skal gøre det muligt at etablere en bebyggelse bestående af etageboliger og tæt-lave boliger, samt sikre områdets vejadgang såvel som tilhørende parkerings- og friarealer. Samtidig med forslaget til lokalplan er der udarbejdet et forslag til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2016, der behandles særskilt.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om man kan godkende udkastet til lokalplanen med henblik på fremlæggelse i offentlig høring, samt hvorvidt der skal afholdes et borgermøde i denne forbindelse.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at forslaget til Lokalplan 141 godkendes og herefter fremlægges i offentlig høring i otte uger
 1. at der træffes en beslutning om, hvorvidt der skal afholdes et borgermøde i forbindelse med planens offentlige høring

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 15-08-2017

Udsat.

Sagsfremstilling

Lokalplanen omfatter ejendommen Landlystvej 42. Området er i dag omfattet af Lokalplan 106, som udlægger det til erhvervsformål som værksteder, engros- og lagervirksomhed og kontorer. Det ligger ca. 400 m fra Hvidovre Station og er dermed del af det stationsnære kerneområde.

Matriklen 3n, Hvidovre By, Hvidovre er på samlet 8.804 m² og er bebygget med en række værksteds- og lagerbygninger med et samlet etageareal på 3.929 m², der i dag bruges af en tømrer- og snedkervirksomhed.

Ejendommen er mod nord afgrænset af en række fritliggende enfamiliehuse ved Holmelundsvej, mod øst støder den op til en etageboligbebyggelse og en kontorbygning, mens den mod vest har en ejendom med et autoværksted og andre serviceerhverv samt en butik/ parkeringsplads som nabo. Mod syd afgrænses området af Landlystvej.

Lokalplanområdet opdeles i to delområder. Delområde 1 må kun anvendes til boligformål som etageboliger, hvor der kan opføres en samlet bebyggelse på ca. 5.240 m², svarende til 56 boliger. Delområde 2 må kun anvendes til boligformål som tæt-lave boliger i form af 14 rækkehuse med et samlet areal på knap 1.700 m². De eksisterende bygninger i området forudsættes nedrevet i denne sammenhæng.

Bebyggelsen placeres i fire byggefelter, tre for etageboliger vinkelret på Landlystvej og et i øst-vestlig retning i grundens nordlige del for rækkehusene. Etageantallet varierer mellem tre til fire etager i delområde 1, mens der i delområde 2 maks. må opføres to etager. Tilsvarende er den maks. bygningshøjde i delområde 1 sat til 14 m, mens den i delområde 2 er på maks. 8 m.

Bebyggelsesprocenten for området under ét må ikke overstige 80.

Formålet med lokalplanen er at skabe et attraktivt og stationsnært boligområde bestående af etageboliger og rækkehuse.

Lokalplanen skal desuden sikre, at der etableres vejadgang og de fornødne parkerings- og friarealer til bebyggelsen. Jævnfør kommuneplanens retningslinjer skal der inden for fortætningsområderne i de stationsnære kerneområder etableres mindst 1 parkeringsplads pr. 200 m² og højst 1 parkeringsplads pr. 100 m² etageareal til boligformål.

Der gøres opmærksom på, at lokalplanforslaget er udarbejdet efter et revideret forslag af den 16. juni 2017, fremsendt af FB Gruppen. Dette forslag indeholder en række ændringer ift. det materiale der dannede grundlag for Teknik- og Miljøudvalgets beslutninger den 4. januar og 5. april i år.

De to nordlige etageboligblokke er slået sammen til en samlet bygningskrop og dermed det samlede byggefelt B i lokalplanens planbilag 2.

En del af den syd-østlige etageboligblok er øget med en etage til maksimalt fire (byggefelt C).

Den vestlige etageboligblok er forlænget med ca. 18 m mod nord, svarende til byggefelt A.

Adgangsvejen i delområde 2 er flyttet fra det sydlige skel til nord for rækkehusene, som dermed får adgang fra deres nordfacade.

FB Gruppen har begrundet disse ændringer med, at det ved et antal af 14 rækkehuse i delområde 2, som besluttet i Teknik- og Miljøudvalget den 5. april 2017, ikke har været muligt at opnå en bebyggelsesprocent på 80 for området under ét indenfor de placeringer og bygningshøjder der var skitseret i det oprindelige forslag af november 2016.

Planlovens § 15b

Ifølge planlovens § 15b, der har været gældende siden 15. juni 2017, må en lokalplan kun udlægge arealer der er belastet af lugt, støv eller anden luftforurening til boliger, rekreative formål, mv., hvis lokalplanen med bestemmelser om bebyggelsens højde og placering kan sikre den fremtidige anvendelse mod en sådan forurening. Paragraffens formål er at sikre, at eksisterende produktionsvirksomheder ikke påføres omkostninger til afværgeforanstaltninger, som ligger udover deres miljøgodkendelse, fordi der planlægges for ændret anvendelse på omkringliggende arealer.

På den tilstødende ejendom vest for lokalplanområdet, Landlystvej 44, ligger der et mindre autoværksted på den nordligste del af matriklen. Autoværkstedet er jf. Erhvervsstyrelsens ”Vejledning om produktionsvirksomheder” at betragte som produktionsvirksomhed, da det er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1. Det er dog Administrationens vurdering, at § 15b ikke finder anvendelse, da der er tale om et mindre værksted og forholdet er af underordnet karakter.

Bevaringsværdig bygning

I Kommuneplan 2016 er boligen i den sydlige del af ejendommen Landlystvej 42, bygningsnr. 5, registreret som bevaringsværdig med en bevaringsværdi 4, som er den laveste bevaringsværdi der udpeges i kommuneplanen.

Der er i 2011 sket en revurdering af bygningen fra 1904, der beskrives som del af det industriområde nord for Landlystvej der i dag næsten er fuldstændig omdannet til bolig- og kontorbebyggelse. Bygningens arkitektur beskrives som et interessant miks af stilarter, velkomponeret med flere interessante detaljer. Samtidig beskrives dog også, at en række bygningsmæssige ændringer trækker meget fra det oprindelige udtryk, ligesom bygningen fremstår med sætningsskader og slitage.

I forlængelse af ovenstående vurderer Administrationen, at bygningen ikke har en værdi der gør, at man skal tage hensyn til den ved placering og udformning af den bebyggelse lokalplanen skal gøre mulig. Den er derfor ikke udpeget som bevaringsværdig i Lokalplan 141.

Retsgrundlag

En lokalplan skal tilvejebringes, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger af bebyggelse, og i øvrigt når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, jævnfør planlovens § 13, stk. 2.

Lokalplaner udarbejdes efter bestemmelserne i planlovens kapitler 5 og 6.

Efter de gældende regler i planloven skal et lokalplanforslag fremlægges i offentlig høring i mindst fire uger. Det foreslås, at lokalplanforslaget fremlægges i otte uger, så høringsperioden følger fremlæggelsen af forslaget til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2016.

Politiske beslutninger og aftaler

Teknik- og Miljøudvalget bemyndigede den 4. januar 2017, punkt 6, Administrationen til at udarbejde forslag til lokalplan for ejendommen Landlystvej 42. Dette efter anmodning fra ejer, Julius Nielsen & Søn Ejendomme A/S, og projektudvikler FB Gruppen, der havde fremsendt et forslag for en bebyggelse bestående af tre etageboligblokke i tre og en i fire etager samt et antal rækkehuse i to etager.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 5. april 2017, punkt 11, at det videre lokalplanarbejde skulle give mulighed for også at opføre den nordligste etageboligblok i fire etager og begrænse det maksimale antal rækkehuse til 14 i grundens nordlige del.

Økonomiske konsekvenser

Lokalplanen medfører ikke økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Miljømæssige konsekvenser

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan.

I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til Lokalplan 141 og det tilhørende forslag til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2016 er der gennemført en screening af planernes miljøpåvirkning.

Kommunen har efter denne screening vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jf. lovens § 8, stk. 2, nr. 1 og 2.

Lokalplanen fastlægger kun anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og Administrationen har efter screening af planens indhold vurderet, at den alene indeholder en mindre ændring, der ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplanen muliggør heller ikke anlægsarbejder, som er optaget i lovens bilag eller projekter, der i størrelse og karakter vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Bilag

 1. - Lokalplan 141 for boliger på Landlystvej 42.pdf (pdf)

7. Orientering om tidsbegrænset miljøgodkendelse til AV Miljø

Beslutningstema

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

Amager Ressourcecenter (ARC) har taget det nye forbrændingsanlæg Amager Bakke i brug. Det har ikke været uden problemer, så anlæggets samlede fyringskapacitet er nede på 15 %. Indtil anlægget kommer op på fuld drift, har Miljøstyrelsen givet en tidsbegrænset miljøgodkendelse til, at emballeret dagrenovationsaffald må mellemdeponeres på AV Miljø.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 15-08-2017

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

ARC har hen over sommeren været i en ekstraordinær situation.

Deres gamle forbrændingsanlæg er lukket ned, og Amager Bakke er taget i brug. I forbindelse med ibrugtagningen har der været flere alvorlige hændelser, som har givet driftsstop. Et par havarerede fødepumper er sendt retur til leverandøren i Tyskland for nærmere undersøgelser og de tilbageværende pumper er i gang med at blive undersøgt for fejl og skader. Disse uheld har betydet, at der ikke har været brændt affald af i en 14 dages periode. Efterfølgende er anlægget kommet i drift, og har kunne køre med 15 % af anlæggets samlede fyringskapacitet.

Situationen har betydet, at ARC ikke har kunne håndtere de indkomne affaldsmængder til forbrænding. De har derfor forsøgt sig med mellemlagring af forbrændingsegnet erhvervsaffald og undersøgt mulighederne for at afsætte dagrenovationen til andre forbrændingsanlæg i både Danmark og Sverige. Det har kunne lade sig gøre i et mindre omfang, primært hos Vestforbrænding og Kara/Noveren Al import er sat på hold.

Hvornår Amager Bakke vil være i fuld drift er uvist, men man forventer, at der kan gå op til 6 måneder.

Det er ikke en mulighed at få gang i det gamle anlæg, for der er ikke de nødvendige godkendelser, ligesom det vil kræve en større akkreditering samt reparationer at starte op igen. Så det vil være meget omkostningsfuldt, alene reparationer vil forventeligt løbe op på 40-50 mio. kr.

For at imødegå problemer har ARC været nødsaget til at igangsætte balletering af dagrenovationsaffaldet i deres gamle aflæssehal. Og de har derfor et akut behov for i en tidsbegrænset periode at mellemoplagre balleteret dagrenovation.

Københavns Kommune gav den 28. juni 2017 KMC, Selinavej 22, en tidsbegrænset miljøgodkendelse til at mellemoplagre ARC’s balleterede dagrenovation. På dette mellemoplag var der kapacitet frem til uge 29. Derfor ansøgte ARC også Miljøstyrelsen om tilladelse til et tidsbegrænset mellemoplag på AV Miljø, ligesom der blev søgt på Kara/Noverens areal i Audebo.

Administrationen har vurderet, at et mellemoplage af balleteret dagrenovation ligger indenfor lokalplanens rammer, og har været enige i, at den ekstraordinære situation nødvendiggjorde dette oplag. Såfremt det ikke havde kunne lade sig gøre, så ville ARC have være nødsaget til at sige stop for modtagelse af dagrenovation, og problemet med bortskaffelsen/mellemdeponering ville i stedet komme til at ligge hos ARC’s ejerkommuner.

Administrationen har haft miljøgodkendelsen i høring og har vurderet, at deponeringsløsningen er miljømæssig forsvarlig

Oplaget er emballeret i 3 lags plast, døgnovervågning er sat i værk og der bliver tilknyttet en skadedyrbekæmper, der vil komme forbi flere gange i løbet af døgnet. Miljøstyrelsen har sagt, at de vil føre ekstra tilsyn med AV Miljø og Hvidovre Kommunes tilsynsfolk, vil også holde sig orienteret og rundere området.

Den tidsbegrænsede miljøgodkendelse udløber den 1. februar 2018.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Miljømæssige konsekvenser

Miljøgodkendelsen skulle sikre, at mellemoplaget er indrettet miljømæssig forsvarligt.


8. Jordforurening Strandholms Alle 38-40

Beslutningstema

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

I 2007 gav Hvidovre Kommune afslag på ansøgning om boligbyggeri på den forurenede grund Strandholms Alle 38-40 og Krebsevej 38.

På Teknik og Miljøudvalgsmøde den 23. maj 2017 blev udvalget orienteret om, at kommunen i januar 2017 har givet § 8 tilladelse til boligbyggeri på grunden.

Denne redegørelse svarer på de spørgsmål, der fremkom på TMU-mødet i en detaljeret beskrivelse af:

 1. Baggrund
  1. Hvordan tillades boligbyggeri på forurenet grund
  2. Myndighedsbehandling i tilladelsen fra januar 2017
 1. Strandholms Alle 38-40/ Krebsevej 38
  1. Sagsgang siden 2007
  2. Beskrivelse af den sundhedsmæssige sikringsløsning
  3. Drift af sikringsløsningen

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at tage denne redegørelse til efterretning

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 15-08-2017

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 1. Baggrund

 1. Hvordan tillades boligbyggeri på forurenet grund

Boligbyggeri på forurenet grund kræver:

 • § 8 tilladelse efter jordforureningsloven
 • Byggetilladelse

§ 8 tilladelsen skal meddeles inden, der kan gives byggetilladelse og skal sikre, at det er sundheds- og miljømæssigt forsvarligt at bo på grunden.

Når noget kræver tilladelse, kan der også gives afslag på tilladelse. Et afslag skal imidlertid være begrundet af saglige hensyn i sammenhængen. I dette tilfælde båret af hensyn til sundhed og miljø som beskrevet i § 8. Dog er der ikke fri adgang til at stille krav om forureningsfjernelse, hvilket også ses i en landsretsdom fra 2010 (se bilag ”Juridisk notat af 21. juni 2017”).

Det skyldes, at jordforureningslovens § 8 giver mulighed for, at der kan etableres forskellige byggetekniske løsninger i stedet for forureningsfjernelse, for at sikre sundheden i et boligbyggeri. Krav om drift af disse skal tinglyses på grunden, for at sikre, at den til enhver tid værende ejer er bekendt med dette. 

En ansøgning om § 8 tilladelse skal således opfylde krav i jordforureningsloven samt Miljøstyrelsens vejledninger. Desuden skal kommunen indhente en udtalelse hos regionen, som tilladelsen skal være i overensstemmelse med, jf. §8a i loven. Dette betyder reelt at en tilladelse mod regionens udtalelse vil være ulovlig.

Der er ingen klageadgang ved tilladelse/ afslag efter § 8 i jordforureningsloven. Dvs. at eneste mulighed for ansøger ved utilfredshed med et afslag er et sagsanlæg mod kommunen.

Inden boligbyggeriet kan etableres, skal der desuden meddeles en byggetilladelse. Byggetilladelsen skal koordineres med § 8 tilladelsen, så byggetekniske sikringsløsninger fremgår af denne.

Behandling af byggeansøgningen i den verserende sag vil blive forelagt på møde for Teknik og Miljøudvalget, inden der træffes afgørelse om byggetilladelse. 

 1. Myndighedsbehandling i tilladelsen fra januar 2017

Ansøgningen inkl. undersøgelsesresultater og den sundhedsmæssige sikringsløsning er gennemgået af kommunens miljørådgiver Orbicon. Rådgiveren har fulgt sagen som kommunens rådgiver i mange år og var således den samme som i år 2007, da kommunen gav afslag i sagen.

Kommunen har gennem hele sagsforløbet samarbejdet med Region Hovedstaden om krav til undersøgelser og sikringsløsninger. Kommunen og regionen har samstemmende konkluderet, at ansøgningen fra maj 2016 opfylder krav og praksis til byggeri på forurenede grunde.

Kommunens udkast til § 8 tilladelsen har været i høring hos Region Hovedstaden og den endelige tilladelse er i overensstemmelse med deres udtalelse jf. jordforureningslovens § 8a.

Når kommune og region er enige om, at det ansøgte projekt kan gennemføres uden at jordforureningen udgør et forureningsproblem for den kommende boliganvendelse eller vil skabe forøget forureningseksponering i øvrigt, er kommunen forpligtet til at give en § 8 tilladelse (se bilag ”Juridisk notat af 21. juni 2017”).

Kommunen meddelte på den baggrund § 8 tilladelse efter jordforureningsloven i januar 2017.

Region Hovedstaden har i øvrigt oplyst, at denne type sikringsløsning er normal praksis i forbindelse med § 8 tilladelser til etablering af boliger på kraftig forurenede grunde. Forpligtelsen til drift af sikringsløsningen pålægges den til enhver tid værende grundejer ved tinglysning.

I bl.a. Københavns Kommune er der boligbyggerier med denne type sikringsløsning.

 1. Strandholms Alle 38-40/ Krebsevej 38

 1. Sagsgang siden 2007

I 2007 foretog nuværende grundejer opgravning af forurenet jord ned til 3,5 meters dybde over en stor del af grunden. Forureningen blev delvist fjernet.

Bygherren fremsendte i 2007 et forslag til boligbyggeri, inkl. sikringsløsninger mod forureningen. Teknisk Forvaltning vurderede, at dette forslag til boligbyggeri medførte for stor risiko for de kommende beboeres sundhed og meddelte afslag på ansøgningen.

I 2011 skiftede grundejeren rådgiver til COWI. For grundejer foretog COWI en gennemgang af alle undersøgelser gennem tiden. Der blev udarbejdet en handlingsplan for miljømæssig modningsstrategi som indeholdt en opfyldning af udgravningerne og derefter nye undersøgelser.

Med formålet om at etablere et rækkehusbyggeri søgte grundejer derefter dispensation efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven til at opfylde udgravningerne. Teknik og Miljøudvalget gav dispensation på møde den 4. juni 2014, pkt. 8 og udgravningerne blev opfyldt med ren jord i januar 2015.

I sommeren 2015 udførte COWI for grundejeren en omfattende undersøgelse af grunden og byggefelterne. Her blev der udtaget prøver af både jord, grundvand og poreluft (jordluft). Prøver af poreluften viser den mængde forurening, der kan dampe op fra den dybereliggende restforurening og ind i en oven liggende bolig.

Undersøgelserne viste generelt et markant lavere indhold af forurening på grunden end tidligere. Desuden var der nu for første gang værdier for den koncentration af forurening, der afdamper til jordoverfladen fra restforureningen.

På baggrund af undersøgelserne udarbejdede COWI for grundejer en ansøgning om § 8 tilladelse til sikring af et kommende boligbyggeri efter jordforureningsloven.

 1. Beskrivelse af sikringsløsningen.

Boligerne etableres med et dobbelt beton dæk, hvorunder der er et luftventileret drænlag. I drænlaget trækkes frisk luft ind og luften der damper op fra jorden blandes med frisk luft. Luften bliver via et afkast ledt over tagryg, således at der skabes en skorstenseffekt, der driver indtaget af frisk luft i drænlaget.

Beregninger viser, at disse tiltag er tilstrækkeligt til at Miljøstyrelsens grænseværdier er overholdt både i indeklima i boligerne, i den luft der føres over tag og udenfor i området.

Da der tidligere er påvist højere koncentrationer på grunden og enkelte af de stoffer der er påvist, er potentielt kræftfremkaldende, har kommunen stillet som betingelser, at sikringsløsningerne udformes med en høj grad af sikkerhed.

Der er derfor sat krav til, at anlægget etableres, så det er muligt at øge effekten af sikringstiltagene. Anlægget skal være forberedt til at ventilationen gøres aktiv (dvs strømdrevet), så der vil blive skabt et større luftindtag, større opblanding og dermed lavere koncentrationer. Herudover er der mulighed for at igangsætte undertryksventilation (sug i drænlaget), der har endnu større sikringsgrad.

I tilladelsen er der sat krav til tests og overvågning af sikringsløsningernes effektivitet:

 • Der vil være forskellige tests i byggefasen, herunder kontroltests af rørføringer, terrændæk, ventilationslag og luftafkast. Den endelige etablering af sikringsløsningerne skal afrapporteres med en vurdering af testresultaterne i forhold til det forudsatte. Sikringsløsningerne skal godkendes af regionen og kommunen inden bygningerne må tages i brug som boliger.
 • Der skal udføres en overvågning af sikringstiltagene som følger:

      -    Luftprøver af drænlag (4 pr. boligenhed) og alle afkast.

Dette måleprogram skal udføres inden ibrugtagning til boliger, 4 gange årligt det første år, herefter halvårlige prøvetagninger.

-Luftprøver af indeluften i boligerne (1 pr. boligenhed)

Dette måleprogram skal udføres 1 gang årligt i vinterhalvåret.

Resultatet af overvågningen skal sendes til kommunen, og hvis resultaterne overstiger Miljøstyrelsens grænseværdier, skal kommunen straks orienteres med forslag til yderligere tiltag, til sikring af at grænseværdier overholdes.

Inden boligerne kan godkendes til indflytning skal kommunen godkende en drift og vedligeholdelsesplan udformet til hele forureningens levetid.

Desuden har kommunen sat krav til etablering af omfangsdræn, så evt. opstigende grundvand ikke kan trænge ind i bygningsdele eller ventileret drænlag.

 1. Drift af sikringsløsningen

Af ansøgningen fremgår at krav til drift, vedligehold og overvågning pålægges grundejerforeningen ved tinglysning. Dette er i overensstemmelse med jordforureningslovens § 8, at langvarige vilkår om drift af fx ventileret dræn skal tinglyses på ejendommen.

Hvidovre Kommune har vurderet, at det er langt mere robust at drift, vedligehold og monitering udføres samlet af grundejerforeningen og kommunen har tillige sat krav om at grundejerforeningen skal have relevant faglig bistand til dette.

Dette er ændret i forhold til projektbeskrivelsen fra 2007, hvor kravet blev pålagt den enkelte grundejer.  Kommunen vurderede, at det var for usikkert at pålægge den enkelte grundejer ansvaret for sikringstiltagene og dette var en begrundelserne for afslaget på ansøgningen.

Krav om pligt til drift, vedligehold og overvågning vil blive tinglyst på hver enkelt boligenhed. Af tinglysningen vil fremgå, at det skal udføres samlet af grundejerforeningen og med relevant faglig bistand.

Hvis grundejerne gennem foreningen misligholder deres forpligtelser til drift, vedligehold og overvågning, kan kommunen håndhæve kravene jf. jordforureningsloven. Dette vil i yderste konsekvens betyde, at kommunen kan politianmelde de enkelte grundejere.

Af lokalplanen fremgår, at der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for alle grundejere inden for lokalplanområdet (Strandholms Alle 38-40 og Krebsevej 38). Grundejerforeningen skal oprettes senest, når boligerne tages i brug. Ved mislighold af denne forpligtelse kan kommunen håndhæve dette krav jf. planloven, hvilket i yderste konsekvens betyder politianmeldelse af grundejerne.

Grundejers forpligtelser via foreningen til drift, vedligehold og overvågning af sikringsanlægget vil blive tinglyst med kommunen som påtaleberettiget. Dvs. at servitutten ikke kan slettes, med mindre kommunen samtykker.

Tinglysningssystemets formål er netop at fastholde viden om servitutter og byrder på ejendomme til alle tider. Grundejere og eventuelle købere har pligt til at orientere sig i tingbogen og dermed få oplysninger om evt. byrder på en ejendom.

Retsgrundlag

Efter jordforureningslovens § 8, jf. lovbekendtgørelse af 27. marts 2017, skal Kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om at tillade boligbyggeri, såfremt det ansøgte overholder en række krav vedr. menneskers sundhed og det omgivende miljø.

Efter samme lovs § 8a skal Kommunalbestyrelsens afgørelse jf. § 8, være i overensstemmelse med Regionsrådets udtalelse.

Efter planlovens § 64, stk. 1, nr. 1 vil den, der overtræder bestemmelser i en lokalplan, blive straffet med bøde.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Den meddelte § 8 tilladelse jf. jordforureningsloven sikrer, at der ikke er væsentlige sundhedsmæssige konsekvenser ved boligbyggeriet.

Miljømæssige konsekvenser

Bilag

 1. Juridisk notat af 21. juni 2017.pdf (pdf)

9. Eventuelt

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 15-08-2017

René Langhorn (O) spurgte til den kommunale P-plads på Tavlekærsvej og Grønkærsvej, hvor der er ukrudt, kan det fjernes?

René Langhorn (O) spurgte til når Loppemarkeder m.fl. sætter bannere og skilte op, er det lovligt og kan der følges op på opsætning af skilte generelt.

Finn Gerdes (A) spurgte til Risbjerggårds Allé og Risbjergkvarteret om hvornår vejbanen bliver reetableret og om der kan informeres om det i Hvidovre Avis.

Steen Ørskov Larsen (C) ønskede en skriftlig orientering om ventetider for byggesagsbehandling for private.

Steen Ørskov Larsen (C) spurgte til Parallelvej 47 og ønsker oplyst, hvad status er.

Kristina E. Young (H) spurgte til, hvornår sagen om boliger på Svend Ågesens Allé skal behandles.

Karl Erik Høholt Jensen (UP) spurgte til kommunes holdning til jordopvarmningsanlæg og om der kan lægges information om det på kommunens hjemmeside.


10. Orientering om HMN Naturgas I/S

Lukket sag