Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Teknik- og Miljøudvalget den 23. maj 2017

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 23. maj 2017
Mødetidspunkt: Kl. 17:30
Mødested: Multicaféen, Høvedstensvej 45

Medlemmer

 • Finn Gerdes (A)
 • Karl Erik Høholt Jensen (UP)
 • Kristina E. Young (H)
 • Mikail Erman (A)
 • René Langhorn (O)
 • Steen Ørskov Larsen (C)

Fraværende med afbud

 • Mikkel Dencker (O)

Bemærkninger

Ivan Fogtmann deltog for Mikkel Dencker. Steen Ørskov Larsen mødte kl. 17.50 under behandlingen af punkt 2.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 23-05-2017

Godkendt.


2. Meddelelse fra formanden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 23-05-2017

Næstformanden orienterede om:

Det udsendte notat om ”Jordforurening, Strandholms Allé”. Teknik- og Miljøudvalget spurgte til, hvordan sagen kunne være i Hvidovre Avis, før den var behandlet i Teknik- og Miljøudvalget.

Der bliver fremlagt en sag, som udfolder den skitserede løsning og bl.a. besvarer:

På hvilket grundlag kan grundejerforeningen stå for det (monitorering)?

Hvem der har taget prøverne?

Hvor tit har man tænkt sig at tage prøverne?

Hvordan håndteres gamle servitutter om pligt til medlemskab af grundejerforening?

Hvordan og hvilken information får de kommende købere om grundens beskaffenhed?

Parkering på Allingevej, der blev udleveret foto og oplyst, at beboerne har henvendt sig og ikke er tilfredse med den besluttede løsning. Der fremlægges en sag om ændret parkering som et skitseprojekt med anlægsøkonomi.

Svar på spørgsmål fra Finn Gerdes (A) til placering af vejskilte på Hvidovrevej og Hvidovre Enghavevej. Svaret var, at der sættes generelt ikke så mange gadeskilte op som tidligere. Sidevejene til Hvidovre Enghavevej bliver dog suppleret med ekstra gadeskilte.

Svar på spørgsmål fra René Langhorn (O) om Strandbovej 17, naboklager over størrelse på tilbygning. Svaret var, at der nu er afgivet et påbud til ejeren.

Svar på spørgsmål fra René Langhorn (O) som spurgte til ”Kystengen”. Svaret var, at sagen om ”Kystengen” kommer på i august. Droneoverflyvningen er gennemført, men databehandlingen er undervejs.

Borgerhenvendelsen fra Torben Larsen. Med dagsordenen var der udsendt en skriftlig orientering om, hvad svaret kommer til at indeholde. Der var dog to korrektioner til denne orientering, derfor blev nyt bilag omdelt. Administrationen udarbejder et svar.

Direktøren orienterede om en henvendelse fra Grundejerforeningen Holmegård, som har henvendt sig om foretræde for Teknik- og Miljøudvalget. Høringen fortsætter, hvorefter administrationen vurderer, om der er grundlag for, at sagen oplyses af grundejerforeningen. 

Gummistøvlevandring om klimasikring ved Strandøre. Vandringen gik godt og der var interesse for at deltage i den borgerrettede proces. Der er yderligere information på www.hvidovre.dk

Sagsfremstilling

Orientering om:

 • Tilladelse efter jordforureningsloven til at opføre boligbyggeri på den forurenede ejendom Strandholms Alle 38 – 40/ Krebsevej 38
 • Orientering vedrørende Torben Larsens bemærkninger om dispensation fra målerbekendtgørelsen samt orientering om undersøgelse af varmesystem

Bilag

 1. Orientering til TMU. Tilladelse efter jordforureningsloven til at opføre boligbyggeri på den forurenede ejendom Strandholms Alle 38-40/Krebsevej 38 (pdf)
 2. Orientering vedrørende Torben Larsens bemærkninger om dispensation fra målerbekendtgørelsen samt orientering om undersøgelse af varmesystem (pdf)
 3. Rettet notat - blev omdelt på mødet 23.05.2017 (pdf)
 4. Allingvej - omdelt på mødet den 23.05.2017 - bilag 02.04 (pdf)
 5. Allingvej - omdelt på mødet den 23.05.2017 - bilag 02.05 (pdf)
 6. Allingvej - omdelt på mødet den 23.05.2017 - bilag 02.06 (pdf)
 7. Allingvej - omdelt på mødet den 23.05.2017 - bilag 02.07 (pdf)

3. Projekt 0174 - Status på ESCO-projektet

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

Orientering vedr. fremdrift og status på ESCO-projektet.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at tage orientering om ESCO- projektets fremdrift og status til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 23-05-2017

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I sagen redegøres for ESCO- projektets aktuelle fremdrift og tilbagebetalingstid samt forhold, der løbende påvirker projektet.

ESCOESCO, Energy Service Companies, er en samarbejdsform til at opnå energibesparelser i bygninger.

Hvidovre Kommune er i 2016 indgået i et energipartnerskab med Siemens, som har iværksat energitiltag på 11 udvalgte bygninger i kommunen. ESCO samarbejdsformen betyder, at Siemens garanterer for, at de fundne energibesparelser bliver udført. Hvis ikke de garanterede besparelser bliver opnået, kompenserer Siemens for de manglende energibesparelser med et beløb, der svarer til forskellen op til de garanterede energibesparelser.

Et krav til ESCO-projektet er, at den samlede tilbagebetalingstid holdes under 25 år.

Status på energirenoveringen
ESCO-projektets implementeringsfase er igangsat pr. november 2016 og har således været i gang i fem måneder.

I nedenstående tabel, fremgår de udvalgte ESCO ejendomme samt andelen af forbrugte projektmidler pr. bygning pr. 31. marts 2017.

Herunder ses den generelle fremdrift i brug af midler

Faktureret pr.31-03-2017

Rådhuset

1 %

Sundhedscenter

4 %

Trekløveren

60 %

Avedøre Skole

10 %

Frydenhøjhallen

84 %

Engstrandskolen

24 %

Gungehusskolen

3 %

Præstemoseskolen

43 %

Dansborgskolen

8 %

Holmegårdsskolen

0 %

Strandmarkens Fritidscenter
Den fremtidige brug af Strandmarkens Fritidscenter er under afklaring, hvorfor de afsatte midler i stedet anvendes til energitiltag på øvrige bygninger.

0 %

I bilag 1 er tiltag og økonomi beskrevet.

I bilag 2 er status på en række tiltag beskrevet.

Tilretninger

ESCO-projektet er et dynamisk projekt, der ændrer sig ofte indenfor rammerne. Siden afgivelse af tilbuddet i 2015 fra Siemens, er en række af de foreslåede tiltag allerede delvist udført, f.eks. udskiftning af toiletter og efterisolering. Derved udgår disse tiltag af ESCO-projektet og midlerne benyttes på andre tiltag. Nye tiltag bliver altid vurderet på både energibesparelsen, glæde for brugerne og indvirkningen på den samlede tilbagebetalingstid.I bilag 1 fremgår større tiltag, der er udgået og tiltag, der er kommet til.

Tilbagebetalingstid

Tilbagebetalingstiden dækker over, hvor lang tid ESCO-investeringen er om at blive tjent hjem, via den årlige garanterede energi- og vandbesparelse fra Siemens. Tilbagebetalingstiden kan ændre sig på baggrund af to faktorer: Ændring af tiltag samt prisudviklingen på el, vand og varme. Hertil kommer renteudviklingen som pt. ligger meget lavt.

A)Ændrede tiltag har medvirket til, at den årlige besparelse pr. 20. april er vokset til kr. 1.958.815 fra 1.833.683, der var den garanterede besparelse ift. den indgåede kontrakt med Siemens.

B)Prisudviklingen på el, vand og varme.

Tilbagebetalingstiden i ESCO-projektet er baseret på den gældende el-, varme- og vandpris, da projektet blev igangsat. I praksis er prisudviklingen på el, vand og varme variabel og kan derfor ændre sig i løbet af tilbagebetalingsperioden på de 20-25 år. For eksempel er det i Folketinget besluttet, at udfase PSO-afgiften på elforbruget og flytte denne over på finansloven. Dette betyder, at el-prisen forventes at falde og derved forlænges tilbagebetalingstiden i ESCO-projektet. En faldende elpris vil dog reducere de samlede udgifter.
Renteudgiften er af Siemens sat til 3 % årligt, men er nu væsentligt lavere og forkorter derved tilbagebetalingstiden. Til finansiering af energiinvesteringerne i 2016 er 25 årigt obligationslån med fast rente i 5 år på kun 0,2 % optaget.

Tilbagebetalingstiden på kontraktsummen er p.t. reduceret til 21,02 år fra oprindeligt 23,02 år.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. september 2015, at der blev indgået kontrakt om projekt 0174 ESCO, fase 2, udførsel og fase 3, drifts-og garantifase på rene energitiltag og light tiltag – med partner Siemens. Rammebeløbet blev fordelt med 16,0 mio. kr. i 2016, på 19,7 mio. kr. i 2017, på 9,6 mio. kr. i 2018 samt 2,2 mio. kr. til opfølgning af garanti og videns-overlevering, samlet 47,5 mio. kr. Dette beløb sammenlagt med tidligere forbrugte 3 mio. kr. udgør den samlede godkendte anlægssum på 50,5 mio. kr.

Den simple tilbagebetalingstid på tiltag ligger mellem 20-25 år.

På Kommunalbestyrelsens møde 19. juni 2012, punkt 3 blev anlægsbevilling på 75 mio. kr. givet til projekt 0174 ESCO.

Ved budgetvedtagelsen 2013, 9. oktober 2012, blev anlægsbevillingen reduceret til 5 mio. kr.

På Kommunalbestyrelsens møde 23. februar 2016, punkt 18 blev anlægsbevilling på 45,5 mio. kr. givet til projekt 0174 ESCO.

Den samlede anlægsbevilling udgør herefter 50,5 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Miljømæssige konsekvenser

Energi-tiltagene i ESCO-projektet sikrer at der vil blive sparet store mængder CO2. Besparelsen fremgår af bilag 1.

Bilag

 1. Bilag 1- projekt 0174 (pdf)
 2. Bilag 2 - projekt 0174 (pdf)

4. Projekt 3444, Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling, fremrykning af rådighedsbeløb

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen besluttede med budgetvedtagelsen 2016  at afsætte 137,1 mio. kr. til projekt 3444 Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling.

Administrationen har foretaget en præcisering af tidsplanen og vurderer, at totalrådgiverudbud og projektering bør igangsættes i henholdsvis 2017 og 2018, for at sikre projektets rettidige gennemførelse. Der ønskes derfor en fremskrivning og frigivelse af midler til bygherrerådgivning samt projektering.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1.at der fra det afsatte rådighedsbeløb på 4,7 mio. kr. i 2018 til projekt 3444 Holmegårdsskolen, indskoling, fremrykkes 0,9 mio. kr. til 2017 til udarbejdelse og gennemførelse af totalrådgiver-udbud.

2.at der gives tillæg til anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. til projekt 3444, Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling, til afholdelse af bygherrerådgivning og gennemførelsen af totalrådgiverudbud.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 23-05-2017

Ad 1. – 2.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede med budgetvedtagelsen for 2016  at afsætte 137,1 mio. kr. til projekt 3444 Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling, i perioden 2016 – 2021.


Byggeri er planlagt til ibrugtagning ultimo 2021.

Administrationen har gennemgået projektets tidsplan og vurderet, at for at kunne gennemføre projekteringen i 2018, må totalrådgiverudbuddet iværksættes allerede i 2017.

Derfor søges midler til afholdelse af bygherrerådgivning fremrykket fra 2018 til 2017 og frigivet.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede med budgetvedtagelsen for 2016 at afsætte 137,1 mio. til projekt 3444 Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling, i perioden 2016 – 2021.

Kommunalbestyrelsen gav den 24. november 2015, punkt 19, anlægsbevilling på 500.000 kr. til projekt 3444 til midlertidige indskolingsfaciliteter.

Økonomiske konsekvenser

En fremrykning af en andel af rådighedsbeløbet fra 2018 til 2017 vil ikke medføre en ændring i det samlede budget. Der fremrykkes kr. 900.000 fra 2018 til 2017.

3448 Holmegårdsskolen (mio. kr.)

2017

2018

2019

2020

2021

Ialt

Nuværende rådighedsbeløb

-

4,7

36,0

53,2

43,2

137,1

Ændring i rådighedsbeløb

0,9

3,8

36,0

53,2

43,2

137,1


5. Projekt 6184 Rådhuset, udskiftning af vinduer i fløj B, C, D og glasgang

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

Under arbejdet med udskiftningen af vinduer på Rådhuset er der konstateret skader på facadekonstruktionen. Der søges derfor en tillægsbevilling på 11.3. mio. kr. til udbedring af disse skader.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage orientering om skader på Rådhusets facadekonstruktion til efterretning
 2. at give et tillæg til anlægsbevilling på 11,3 mio. kr. til projekt 6184 Rådhuset, udskiftning af vinduer fløj B, C, D og glasgang, til udbedring af skader på Rådhusets betonkonstruktion fløj B, C og D, således at den samlede anlægsbevilling i alt udgør 21,5. mio. kr.
 3. at afsætte rådighedsbeløb på 11,3 mio. kr. i 2018

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 23-05-2017

Ad 1.

Taget til efterretning.

Ad 2. – 3.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund
I forbindelse med projekt 6184, Rådhuset, udskiftning af vinduer fløj B, C, D og glasgang,er der ved udtagning af eksisterende vindue for indsættelse af et nyt prøvevindue, fjernet de nærmeste hele sandsten fra søjlerne mellem vinduesfagene. Herved er der konstateret rust i armeringsjern og revner i den bagvedliggende facadekonstruktion.

Administrationen har bedt et ingeniørfirma med speciale i betonkonstruktioner og statik om at kortlægge problemets omfang og økonomi. Firmaet Klaus Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S og Bornebusch Tegnestue A/S har i rapporten ”Hvidovre Rådhus. Tilstandsrapport vedrørende facader og facadekonstruktioner” kortlagt omfanget af skaderne samt udarbejdet anbefaling til - og budget for udbedring af skaderne.


Rapporten kan læses i bilag 1. Budget er beskrevet i bilag 2.

Skadernes omfang og udbedring
For at kortlægge omfanget af skaderne er der udtaget 11 sandsten fra  facaderne på bygning B, C og D. Bag 10 af de 11 sten er der konstateret rust og revner i betonen. Foto heraf ses i bilag 1.  

Rådgiverne vurderer, at skaderne kan udbedres ved at armeringsjernet hugges fri, renses og rustbehandles.
Herefter støbes betonsøjlen op igen.

Projektets tilrettelæggelse
Idet rust- og betonskaderne først er konstateret i marts og afdækket i april, og idet en politisk beslutning først foreligger ultimo juni, anbefaler administrationen, at vinduesudskiftningen udsættes til 2018. Så kan projekteringen af facaderenoveringen gennemføres i 2017 og udførelsen koordineres med vinduesudskiftningen i 2018. Det vil give synergi i projektets planlægning og udførelse, vinterforanstaltninger undgås, og udførelsesperiode begrænses.

En konsekvens heraf er, at Rådhusets bygninger B, C og D ikke får isat nye vinduer i sommeren 2017, men først i sommerhalvåret 2018.

Udbedring af skaderne er anslået til 11,3 mio. kr. Der er primo maj allerede afholdt udgifter til kortlægning af skaderne for 200.000 kr. For at kunne igangsætte projektering af facaderenoveringen søges tillægsbevilling og rådighedsbeløb på 11,3 mio. kr. i 2018 tildækning af forundersøgelser, rådgiverhonorar, sikring af løse sten samt projektering og udbud.Såfremt indstillingen godkendes, arbejdes der videre ud fra følgende tidsplan:

Tiltag

Tidspunkt

Facadesikring

Maj 2017

Budgetgodkendelse

Juni 2017

Miljøundersøgelse

August 2017

Hovedprojekt

August – november 2017

Udbud

November – december 2017

Kontrahering

December 2017 – januar 2018

Mobilisering

Januar – marts 2018

Etablering af byggeplads

Marts 2018

Udførelse

Marts – september 2018

Aflevering

September 2018

Konkurrenceudsættelse
Rådgiveropgaven på vinduesrenoveringen har været konkurrenceudsat, hvorfor det er muligt at lade rådgiveropgaven omfatte det samlede projekt. Udførelsen af projektet udbydes i hovedentreprise.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde d. 21. juni 2016, punkt 25, blev anlægsbevilling på 10,2 mio. kr. givet til projekt 6184 til at udskifte alle vinduer i fløj B, C, D og glasgang til energiklasse B-vinduer og udføre mindre istandsættelse på områder, hvor facadesten er løse eller faldet af.

Økonomiske konsekvenser

Hvis det vedtages, at give et tillæg til anslægsbevillinger på 11.3 mio. kr. vil anlægsbevillingen i alt være på 21,5 mio. kr. og periodiseringen af projekt 6184 vil fremgå som vist i tabellen nedenfor. 

Renovering af facader og vinduer i gammel fløj (I mio. kr.)

2016

2017

2018

I alt

Oprindeligt rådighedsbeløb

1,0

9,0

-

10,2

Faktisk forbrugt beløb

0,4

-

-

-

Forslag til ny rådighedsbeløb

-

0,8

20,3

21,5

Bilag

 1. Bilag 1 - projekt 6184 - tilstandsrapport (pdf)
 2. Bilag 2 - projekt 6184 - budget. maj (pdf)
 3. Bilag 3 - projekt 6184 - plan over bygningsnumre (pdf)

6. Lovliggørelse af terrasse med tilhørende glasafskærmning og uden fast tag på Hvidovrevej 261 - Cafe Victoria

Beslutningstema

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

Udvalget skal beslutte, om der skal meddeles dispensation til lovliggørelse af terrasse på 45 m2 med glasafskærmning, uden fast tag men blot med en markise.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at der meddeles dispensation fra Lokalplan 001, § 3, stk. 1.01 og § 4, stk. 4.01, og herved lovliggørelse af terrasse på 45 m2 med glasafskærmning, uden fast tag men blot med en markise.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 23-05-2017

Godkendt, med den ændring, at der tilføjes en nedrivningsklausul om både karakter og anvendelse.

Sagsfremstilling

Administrationen har den 18. januar 2015 modtaget en dispensationsansøgning om lovliggørelse af en terrasse på 45 m2 med glasafskærmning, uden fast tag, men blot med en markise, som illustreret på situationsplanen og i projektmaterialet, jf. hhv. bilag 1. og 2.

Ejendommen er omfattet af Lokalplan 001, der anfører i:

 • § 3, stk. 1.01, angiver at ændringer af facader og andre synlige bygningsdele skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Der vil blive lagt vægt på bygningens oprindelige helhedskarakter, materialer og stildetaljer. Dette gælder ligeledes etablering eller ændring af skiltning, reklamering, opsætning af markiser og lysinstallationer samt bibeholdelse af altanfunktioner og altanudformning.
 • § 4, stk. 4.01 angiver, at butiksfacaden skal tilpasses den enkelte bygnings arkitektur, materialer og stil, således at der opnås en god helhedsvirkning.

 • I Lokalplan 001 fremgår det i vejledning om gadearealet, at forarealet mod vej så vidt muligt skal udformes med en bymæssig karakter, dvs. med hård belægning som fliser og brosten

Ansøger begrunder sin ansøgning med, at konstruktionen altid kan fjernes evt. med nedrivningsdeklaration såfremt Hvidovrevej i fremtiden ønskes udvidet fra kommunens side.

Der har i perioden den 7. april 2017 til den 21. april 2017 været foretaget nabohøring til de omkringliggende ejendomme.

Kommunen har i høringsperioden ikke modtaget nogle kommentarer, indsigelser eller bemærkning fra naboerne.

Administrationen vurderer, at lovliggørelse af denne terrasse med glasafskærmning og uden fast tag, ikke vil forringe områdets høje standard i forhold til bymæssig karakter, men derimod forsat opretholde en god helhedsvirkning for området, som skaber mere liv i området.

Retsgrundlag

Lokalplan 001

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Dispensation, dateret 21. marts 2016 (pdf)
 2. Projektmateriale (pdf)

7. Ansøgning om dispensation fra Lokalplan 508 til erstatning af en eksisterende vindmølle

Beslutningstema

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

Teknik- og Miljøudvalget skal beslutte, om der skal meddeles godkendelse på ansøgning om dispensation fra Lokalplan 508 til erstatning af eksisterende vindmølle på Avedøre Holmes østkyst på adressen Jernholmen 49. Det ansøgte projekt kræver dispensation fra to bestemmelser i lokalplanen omhandlende vindmøllernes maksimale højde, og at møllerne skal være ens.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at der meddeles godkendelse på ansøgning om dispensation fra Lokalplan 508, §6.1 og §7.1 til at erstatte en eksisterende vindmølle.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 23-05-2017

Godkendt.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget en dispensationsansøgning den 13. marts 2017 om udskiftning af en vindmølle på Avedøre Holmes østkyst, se Bilag 1.

Der er i dag tre mindre og ældre vindmøller placeret på Avedøre Holmes østkyst. De tre eksisterende vindmøller er 17 år gamle og af modellen VESTAS V47. Møllerne har således en alder, hvor det skal overvejes, om de skal udskiftes med en nyere og mere effektiv mølle eller alternativt renoveres. Forvaltningen er blevet kontaktet af ejeren af den nordlige vindmølle, SOLSTRA Capital Partners, som ønsker at udskifte deres vindmølle til en nyere og mere effektiv vindmølle. De øvrige to vindmøller er ejet af anden part, SE Blue.

Ny vindmølle

VESTAS V47-modellen produceres ikke længere, og det vil derfor ikke være muligt at erstatte med en ny mølle, der er fuldstændig tilsvarende de tre eksisterende møller. Det betyder, at i gruppen af tre vindmøller vil den nordligste skille sig en smule ud. SOLSTRA har forsøgt at finde en ny vindmøllemodel, som har næsten sammen proportioner som den eksisterende vindmølle. Modellen VESTA V52 har samme profil på møllehus og vinger. Den har en navhøjde på 40 m lige som de eksisterende vindmøller, men vingerne er længere, og vindmøllen har derfor en tophøjde på 66 m, hvor de eksisterende er 63,5 m.

En V52 mølle vil kunne levere op til 27% mere grøn elektricitet end den nuværende mølle.

Bilag 2 viser visualiseringer af vindmøllerne.

Lokalplan 508

For ejendommen gælder Lokalplan 508, Vindmøller på Avedøre Holme, der i

§6.1 anfører, at ”Vindmøller kan gives den nødvendige højde, dog på ingen mølle overstige 65 m over fastsat niveauplan (kote 0,8 m)”.

§7.1 anfører, at ”Vindmøllerne skal fremtræde med et ensartet udseende, højde og farve og have samme omløbsretning. Tårnene skal være rørtårne og der skal være 3 vinger”.

Det ansøgte kræver dispensation fra de to bestemmelser i lokalplanen.

Nabohøring

Der har i perioden den 31. marts til den 18. april 2017 været foretaget en naboorientering efter reglerne herom i planlovens §19 og 20 og forvaltningslovens §19.

Der er i forbindelse med naboorienteringen indkommet et enkelt høringssvar, hvor Industri- og Grundejerforeningen Avedøre Holme udtaler, at foreningen ingen indsigelse har til opgradering af den eksisterende vindmølle, se Bilag 3.

Indstilling

Administrationen er som udgangspunkt imødekommende overfor ansøgningen, der stemmer fint overens med Kommuneplanens målsætninger om grøn energi. Dog ønsker administrationen i dette tilfælde, hvor det kun er den ene ud af en gruppe på tre vindmøller, der skal udskiftes, at have et stort fokus på det visuelle udtryk. 

Administrationen har forgæves forsøgt at få kontakt til ejeren af de to andre vindmøller på Avedøre Holmes østkyst, da det klart er at foretrække at alle tre vindmøller udskiftes samtidig til samme mølletype. Da det ikke har været muligt, har administrationen haft en tæt dialog med ansøger om mulighederne for renovering samt valg af ny mølletype. Administrationen har i den forbindelse vurderet, at det er en ens navhøjde, der er det vigtige for det visuelle udtryk, da det visuelt er det faste fikspunkt.

Ansøger har således valgt en model, der har samme profil på møllehus og vinger, og at navhøjden er den samme. Det er således den roterende del (vingerne), der afviger fra de eksisterende vindmøller. Den valgte vindmølletype har en totalhøjde på 66 m.

Det ansøgte overskrider således lokalplanens bestemmelser 6.1 og 7.1 om, at møllerne skal være ens, og at højden ikke må overstige 65 m. Dog vurderer administrationen, at det ansøgte ikke er i strid med principperne i lokalplanen og på denne baggrund indstiller forvaltningen, at der meddeles godkendelse på ansøgning om dispensation til udskiftning af vindmølle på Avedøre Holmes østkyst.

Ejer vil i dispensationsskrivelsen blive gjort opmærksom på, at der planlægges for større ændringer på Avedøre Holme, herunder udvidelsen af Avedøre Holme, oplag på AV Miljø i op til 11 m, samt forhøjelser af digerne som ikke kan afvises at have en påvirkning på vindforholdene for vindmøllerne på Avedøre Holme og dermed deres effekt.

Retsgrundlag

Lokalplan 508, Vindmøller på Avedøre Holme

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovre Kommune har tidligere bistået Københavns Kommune og HOFOR med at etablere plangrundlag for at erstatte de tre vindmøller på Avedøres Holmes østkyst med tre store vindmøller.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. september 2016 at droppe vindmølleprojektet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Miljømæssige konsekvenser

Det ansøgte projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, og der er foretaget en screening af projektet. Administrationen har vurderet, at projektet ikke udløser krav om VVM-redegørelse. 

Bilag

 1. Bilag 1 - Dispensationsansøgning (pdf)
 2. Bilag 2 - Visualiseringer (pdf)
 3. Bilag 3 - Nabohøring (pdf)

8. Udkast til Trafikstrategi for Hvidovre Kommune

Beslutningstema

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

Teknik- og Miljøudvalget skal drøfte det første udkast til Trafikstrategi. Formålet med strategien er at skabe et samlet overblik over og prioritering af projekter for højklassede kollektive transportløsninger, privatbilisme og de bløde trafikanter.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at udkast til Trafikstrategi drøftes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 23-05-2017

Drøftet.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har været igennem et forløb om udviklingen af den kollektive trafik med oplæg fra Metroselskabet, Movia og trafikforsker Harry Lahrmann, Aalborg Universitet. Det er tanken, at forløbet skal munde ud i en trafikstrategi for Hvidovre Kommune. Strategiens hovedfokus har i første omgang været på den højklassede kollektive transport (metro, letbane og BRT) for at give Kommunalbestyrelsen et overblik over og prioritering af projekter.

Imidlertid påvirker udviklingen i den kollektive trafik, privatbilismen og cykeltrafikken hinanden, lige som de politiske og planlægningsmæssige virkemidler på den kollektive trafik vil have afsmittende virkning på de øvrige trafikarter. Derfor er det blevet besluttet, at trafikstrategien ikke alene skal omhandle den kollektive transport, men også privat biltrafik, cykeltrafik og fodgængertrafik.

Vedlagt som Bilag 1 er et første udkast til Trafikstrategi for Hvidovre Kommune. Som baggrund for strategien ligger Bilag 2 og 3, som er to notater udarbejdet af en konsulentvirksomhed om kollektiv trafik henholdsvis privat biltrafik og bløde trafikanter. Notaterne omhandler en status for de eksisterende forhold og perspektiver for udviklingen inden for de respektive områder.

På baggrund af disse notater har administrationen lavet et første udkast til Trafikstrategi, som skal danne udgangspunkt for en første drøftelse i Teknik- og Miljøudvalget. Drøftelserne i udvalget skal ses som en kvalificering af det udarbejdede materiale med henblik på at udarbejde det endelige udkast til politisk beslutning efter sommerferien.

Administrationen foreslår, at strategien fokuserer på følgende indsatsområder:

Kollektiv trafik

Vi vil arbejde for…

 • Metro til Hvidovre
 • Højklasset kollektiv trafik til Avedøre Holme
 • En tilpasning af busnettet.

Privatbilisme

Vi vil arbejde for…

 • Bedre fremkommelighed på Avedøre Holme
 • Friholdelse af boligkvarterne for gennemkørende trafik
 • En forbedring af de større kommunale veje.

Bløde trafikanter

Vi vil arbejde for…

 • At forbedre forholdene for de cyklende
 • At forbedre forholdene for de gående
 • Trygge og sikre skoleveje.

Trafikstrategien skal ses som en forlængelse af Kommuneplan 2016 og hænger tæt sammen med Hvidovre Kommunes andre politikker og strategier, blandt andet Miljøpolitikken, Planstrategi, og ikke mindst Erhvervspolitikken, der har et kapitel omhandlende videreudvikling af Avedøre Holme for at imødekomme virksomhedernes behov blandt andet indenfor infrastruktur.

Bilag

 1. Bilag 1 - Udkast til Trafikstrategi (pdf)
 2. Bilag 2 - Baggrundsnotat om kollektiv trafik (pdf)
 3. Bilag 3 - Baggrundsnotat privatbilisme og bløde trafikanter (pdf)

9. Godkendelse af deklaration og fravigelse af gæsteprincippet ved Harrestrup Å i Kystagerparken ved Åmarken station

Beslutningstema

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

HMN GasNet P/S ønsker at lægge en gasdistributionsledning til København Kommune under Harrestrup Å og via Hvidovre Kommunes ejendom matr. nr. 17 zn, Hvidovre By, Strandmark. Det vil medføre, at Hvidovre Kommune kun kan anvende arealet under respekt af ledningen. HMN GasNet P/S ønsker også at fravige gæsteprincippet mod at give Hvidovre Kommune en erstatning. Det vil medføre, at såfremt ledingen skal flyttes i fremtiden vil omkostningen påhvile Hvidovre Kommune. Sagen skal behandles, fordi der er tale om en form for arealoverdragelse, hvis gæsteprincippet skal fraviges.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

 1. at deklarationen med fravigelse af gæsteprincippet mod erstatning på 5.000 kr. godkendes. Erstatning tilfalder kassen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 23-05-2017

Ikke godkendt.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget behandlede på sit møde den 30. november 2016 en ansøgning fra HMN GasNet P/S, der på vegne af DONG GasDistribution A/S søgte om tilladelse til at anlægge en gasledning fra Åmarken i Hvidovre til Parkstien 8 i Københavns Kommune. Ledningen skal krydse Harrestrup Å fra matr.nr. 17zn Hvidovre By, Strandmark til Vigerslev.

Ejendommen, hvor gasledningen ønskes placeret er omfattet af Fredning for Damhuså, tinglyst den 18. marts 1940.

Udvalget besluttede at anbefale overfor Fredningsnævnet for København, at der meddeles dispensation fra den gældende fredning til at anlægge den ansøgte gasledning på de vilkår, der var nævnt i ansøgningen.

Fredningsnævnet for København har behandlet en ansøgning fra Hvidovre Kommune om dispensation fra fredningen til placering af ledningen, der skal anlægges som en styret underboring, og har den 24. februar 2017 meddelt tilladelse til det ansøgte.

Der skal nu, i forbindelse med projektets udførelse, godkendes en servitut, der fastlægger betingelser og vilkår. Servitutten tinglyses efterfølgende på ejendommen.

Administrationen har vurderet, at der ikke er kendte planer om projekter, der vil have indflydelse på ledningens placering i området herunder heller ikke i forbindelse med de aktuelle eller mulige klimasikringsplaner- og udfordringer i området langs Harrestrup Å. Dertil kommer, at arealet er fredet, og det er derfor usandsynligt, at arealet skal anvendes i fremtiden.

Det foreslås, at gæsteprincippet fraviges, og at Hvidovre Kommune modtager en erstatning på 5.000 kr. Det betyder, at ved eventuelle senere behov for omlægning af ledningen foranlediget af andre end HMN GasNet P/S, vil udgiften alene påhvile Hvidovre Kommune.

Fraviges gæsteprincippet ikke, ønsker HMN GasNet P/S ikke at anlægge ledningen, da det er bekosteligt at flytte ledningen. Dette vil efter HMN GasNet P/S oplysning være meget uheldigt, da ledningen skal forsyne HOFORs naturgas-luft blandeanlæg i Københavns kommune og dette anlæg er allerede opført.

Om gæsteprincippet

Gæsteprincippet går ud på, at ejeren lader ledningsejeren lægge sin ledning i jorden, uden at ledningsejer betaler leje til ejeren og ejeren respekterer, at der ex. ikke kan bygges på arealet oven på ledningen. Men hvis ejeren ønsker at bruge arealet på et senere tidspunkt, så medfører gæsteprincippet, at ledningsejeren må bekoste, at ledningen flyttes. Gæsteprincippet gælder, hvis ikke ejer og ledningsejer indgår en anden aftale og ledningsejer samtidig med aftalen betaler erstatning. 

Retsgrundlag

Hvidovre Kommunes Styrelsesvedtægt, § 10, stk. 5 og § 13, stk. 2.

Ulovhjemlede gæsteprincip

Politiske beslutninger og aftaler

Teknik- og Miljøudvalget behandlede på sit møde den 30. november 2016 en ansøgning fra HMN GasNet på vegne af DONG GasDistribution A/S om tilladelse til at anlægge en gasledning fra Åmarken i Hvidovre til Parkstien 8 i Københavns Kommune.

Ledningen ønskes  ført igennem et område, der er omfattet af Fredningen for Damhuså, og anlægget kræver derfor en dispensation fra fredningen.

Udvalget besluttede at fremsende en ansøgning om dispensation til Fredningsnævnet for København med en anbefaling af projektet.

Fredningsnævnet meddelte den 24. februar 2017 tilladelse til det ansøgte i henhold til Fredningen.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede også på ovennævnte møde, at en deklaration i forbindelse med ledningsprojektet skulle behandles efterfølgende.

Økonomiske konsekvenser

Hvis sagen godkendes tilfalder erstatningen på kr. 5.000 kommunens kasse.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Bilag

 1. HMN Gasledning Ansøgning og Deklaration (pdf)
 2. HMN Gasledning Kort over placering (pdf)
 3. Dispensation fra Fredning for Damhuså (pdf)

10. Ansøgning om forlængelse af dispensation, så Fjernvarmecentralen Avedøre Holme ikke skal overholde skærpede grænseværdier for udledning til luften

Beslutningstema

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunen har den 15. december 2015 givet Fjernvarmecentralen Avedøre Holme (FAH) dispensation, så de ikke behøver at overholde skærpede luftgrænseværdier før den 1. januar 2018. FAH er stødt på en række usikkerheder af stor teknisk og økonomisk betydning for deres fremtidige produktion. Derfor søger FAH om forlængelse af dispensationen til og med den  31. december 2022. 

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende, at Administrationen meddeler forlænget dispensation til FAH til og med den 31. december 2022.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 23-05-2017

Godkendt.

Sagsfremstilling

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme, Nordholmen 1 (FAH) har den 22. december 2015 fået dispensation, så de ikke behøver at overholde skærpede grænseværdier for udledning til luft før ved udgangen af 2018. Grænseværdierne er fastsat i EU-regler for store fyrringsanlæg som er indført i dansk lovgivning.

Siden da har FAH undersøgt mulighederne for at ombygge centralen, så den kan overholde grænseværdierne. Resultatet viste i første omgang, at en ombygning til naturgas var den mest hensigtsmæssige. FAH foreslog som udkast naturgas etableret i samarbejde med HNG, hvilket ville kræve etablering af en ca. 1,5 km. lang ny naturgasledning trukket gennem fredet område med kulturarv m.m. (Se bilag 1). Undersøgelserne viste også, at der til myndighedsbehandling, udbud og anlægsetablering skal påregnes 1-2 år.

Nu er FAH stødt ind i en række usikkerheder om deres fremtidige egenproduktion af varme. Det skyldes primært Avedøreværkets ombygning og drift samt udfordringer med procesvarmeforbrugere.

Avedøreværkets ombygning med overgang til træpiller som brændsel samt eloverløb med lave priser i de senere år har gjort, at Avedøreværket har været ude af drift i stadig længere perioder i sommerhalvåret. Dette nødvendiggør en stadig større egenproduktion på FAH egne kedler.

Samtidig er der udfordringer med procesvarmeforbrugerne. Nogle virksomheder bruger fjernvarmen til procesformål, og det er baggrunden for FAHs meget høje fremløbstemperatur (165°C). Virksomheder kan få refunderet energiafgifter til procesformål, men Avedøreværkets brug af træpiller betyder, at disse forbruger fremadrettet vil få væsentlig højere priser, da der ikke er energiafgifter på træpiller i modsætning til kul m.v. Derfor har de fleste virksomheder på Avedøre Holme varslet, at de vil opgive fjernvarmen som procesopvarmning og i stedet selv producere varmen på naturgaskedler, så de kan fratrække energiafgiften på naturgas. Ønsker disse virksomheder ikke fjernvarmen til procesvarme, så er der ikke længere behov for, at FAH opretholder den høje fremløbstemperatur.

Dette åbner for en helt ny situation, idet FAH vurderer, at det så vil være muligt at aftage varmen fra VEKS’s transmissionsnet, hvorved det er muligt at dække varmebehovet i sommerperioden når Avedøreværket ligger stille. Dette vil ude fra de nuværende undersøgelser sandsynligvis være en både økonomisk og miljømæssig attraktiv løsning. FAH har indledt drøftelser med VEKS, der umiddelbart er positivt indstillet. FAH skal som spidslastcentral fortsat være i stand til at supplere med varme når der er behov, f.eks. i kolde perioder.

En forsyning fra VEKS i sommerperioden og egenproduktion derudover ser attraktiv ud, hvorved den nødvendige ombygning af FAH til naturgas skal tilpasses denne situation. FAH vurderer, at det ikke vil være muligt at få gennemført de nødvendige undersøgelser, forhandlinger, myndighedsgodkendelser og beslutninger samt ombygninger senest 31. december 2018. Derfor har FAH den 20. april 2017 ansøgt om forlænget dispensation til og med den 31. december 2022 – som er den maksimale dispensationsramme.

FAH vil tilstræbe, at løsningerne gennemføres hurtigst muligt, men der  er så mange usikkerhedsmomenter der kan forsinke processen, at det meget let kan blive nødvendigt med fuld udnyttelse af dispensationsrammen. FAH er opmærksomme på, at der inden 31. december 2020 skal være truffet en beslutning om fremtidig brændselsvalg m.v., da myndighedsbehandling og anlægsetablering kan vare op mod 2 år afhængigt af den valgte løsning.

Administrationen vurderer, at FAHs ansøgning er velbegrundet og at en forlængelse af dispensationen 31. december 2022 vil medvirke til at sikre den bedste tekniske, økonomiske og miljømæssige løsning for FAHs fremtidige forsyning af Avedøre Holme med varme.

Kommunen har lov til at forlænge dispensationen inden for lovens rammer

CODEX Advokaterne har for Administrationen vurderet, at Kommunen har hjemmel til at meddele forlænget dispensation til FAH efter bekendtgørelsen om store fyringsanlæg § 12. CODEX vurderer, at så længe betingelserne i § 12 er overholdt, så kan kommunen lovligt forlænge dispensationen – også selvom FAH én gang tidligere har fået dispensation efter samme paragraf.

Administrationen vurderer (i øvrigt samstemmigt med FAH), at FAH overholder alle nødvendige bestemmelser i § 12 og at Kommune derfor har lovhjemmel til at meddele forlænget dispensation til og med 31. december 2022.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 162 af 16. december 2015 om store fyringsanlæg.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Miljømæssige konsekvenser

Selvom FAH får dispensation til at fortsætte sin udledning til luft inden for rammerne af den hidtidige miljøgodkendelse, så er den miljømæssige belastning lille. Det skyldes bl.a., at FAH som spidslastcentral har en begrænset drift. Samtidig er det vigtigt miljømæssigt, at FAH vælger den mest teknisk-økonomisk-miljømæssigt optimale brændselsløsning, og dispensationen bidrager til at der er den nødvendige tid til at vælge den miljømæssigt rigtige løsning.

Bilag

 1. Bilag 1: HNG Naturgasledning (pdf)

11. Forslag til Vandforsyningsplan 2017 og Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2017

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet forslag til Vandforsyningsplan 2017 og Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2017.

Vandforsyningsplanen sætter rammen for kommunens strategi og mål på vandforsyningsområdet, og fungerer som et administrationsværktøj mellem kommunen og forsyningen HOFOR.

Indsatsplanens formål er at sikre et overblik over de initiativer, der skal iværksættes, for at opnå beskyttelse af den nuværende og fremtidige drikkevands- og grundvandsressource i Hvidovre Kommune.

Forslag til vandforsyningsplanen skal i offentlig høring i 8 uger inden endelig vedtagelse.

Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse skal sendes i offentlig høring i 12 uger inden endelig vedtagelse.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende, at forslag til Vandforsyningsplan 2017 sendes i offentlig høring i 8 uger.
 2. at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering af Vandforsyningsplan 2017 offentliggøres.
 3. at godkende, at forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2017 sendes i offentlig høring i 12 uger.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 23-05-2017

Ad 1. – 3.

Godkendt.

Sagsfremstilling

I Hvidovre Kommune skal alle borgere have godt drikkevand fra en stabil og robust vandforsyning. I tråd med den nationale politik skal forurening forebygges, så vandforsyningen kan baseres på rent grundvand. I Hvidovre indvindes der i en del af kommunen grundvand til drikkevand. Den naturlige beskyttelse af grundvandet er begrænset, og det har stor betydning for, hvor hurtigt eventuelle forureninger kan bevæge sig fra jordoverfladen til grundvandet og ende i vores indvindingsboringer. I Hvidovre Kommune gøres der meget for at indvinde grundvandet bæredygtigt og forebygge nye forureninger. Desuden sker der en vandbehandling på vandværket, da tidligere tiders synder, som fx brugen af pesticider, stadig kan ses i grundvandet. Kun ved et samarbejde om grundvandsbeskyttelse mellem kommunen, HOFOR, virksomheder og borgerne bevares og forbedres det gode drikkevand.

Administrationen har derfor udarbejdet et forslag til Vandforsyningsplan 2017 (Bilag 1) og et forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2017 (Bilag 2). Planperioden for Vandforsyningsplanen 2017 har ikke nogen fastlagt slutdato. Ved større ændringer i strategien for vandforsyningen i Hvidovre Kommune udarbejdes en ny plan, som vil blive politisk behandlet. Planperioden for Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2017 har ikke nogen fastlagt slutdato, men vil blive revideret hvert fjerde år.

Vandforsyningsplan 2017:

Vandforsyningsplan 2017 fungerer som et administrationsværktøj mellem kommunen og forsyningsselskabet HOFOR. Planen sætter rammen for kommunens strategi og mål på vandforsyningsområdet, som i store træk fortsætter indvindingsstrategien fra vandforsyningsplanen fra 2001, men tilpasset de aktuelle forhold. For at strategien kan blive til virkelighed, er der opstillet mål, delmål og handlinger for hvert led i vandkæden: grundvand, vandværk, ledningsnettet, samt forbruger.

Ved at arbejde med målene, delmålene og handlingerne kan strategien indfries, så vandforsyningen i Hvidovre bliver bedst mulig i fremtiden.

Hvidovre Kommunes strategi i Vandforsyningsplan 2017 er:

-at Hvidovre Kommune vil arbejde for, at alle forbrugere skal sikres drikkevand af god kvalitet og en høj forsyningssikkerhed.

-at sikre en sikker og stabil vandforsyning med rent drikkevand bestående af mest muligt vand fra egen indvinding på økonomisk rimelige vilkår for forbrugerne i Hvidovre Kommune.

-at Hvidovre Kommune vil arbejde for, at vandforsyningen er tidssvarende, effektiv og robust, hvilket skal ske gennem målrettet vedligeholdelse og modernisering af vandforsyningens infrastruktur.

-at Hvidovre Kommune ønsker at fastholde den lokale indvinding af drikkevand i kommunen og at den eksisterende forsyningsstruktur, hvor alt vand af drikkevandskvalitet leveres af HOFOR, bevares.

-at forsyningsstrukturen bevares under hensyn til både forsyningssikkerhed og grundvandsressource.

-at indvindingen af grundvand skal ske på et bæredygtigt grundlag inden for de lovgivnings- og planlægningsmæssige rammer under hensyntagen til kvantitet og kvalitet af grundvandsressourcen og på et teknisk og økonomisk optimalt grundlag.

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2017:

Indsatsplanens formål er at sikre et overblik over de initiativer, der skal iværksættes, for at opnå beskyttelse af den nuværende og fremtidige drikkevands- og grundvandsressource.

Indsatsplanen består af selve planen (Bilag 2) og en oversigt over de 20 indsatser (Bilag 3), som administrationen anbefaler bliver gennemført. Til grund for indsatsplanen ligger grundvandskortlægningen af Herlev-Glostrup området, som Hvidovre Kommune er en del af. (Bilag 4)

De 20 indsatser er opdelt i 7 hovedindsatsområder, der hver tager udgangspunkt i aktiviteter, der kan medføre risiko for forurening af grundvandet.

1: Glatførebekæmpelse

Der er fundet forhøjede koncentrationer af klorid, som er en bestanddel af salt, i grundvandet under Hvidovre Kommune. Det kan både skyldes indsivning fra havet, men saltning af veje i forbindelse med glatførebekæmpelse kan også resultere i forhøjede saltkoncentrationer i grundvandet.

Hvidovre Kommune ønsker at undersøge forbruget af vejsalt, for at få et konkret billede af vejsaltning i kommunen og betydningen for grundvandsressourcen. Hvidovre Kommune vil informere borgere og virksomheder om konsekvenserne for drikkevandskvaliteten ved stort forbrug af vejsalt i vintersæsonen. Hvidovre Kommune vil desuden undersøge alternative metoder til glatførebekæmpelse.

2: Ukrudtsbekæmpelse

I november 1995 opdagede Hvidovre Kommune, at grundvandet var forurenet med BAM (et nedbrydningsprodukt fra pesticider), og man besluttede derfor i 1996 at standse al brug af kemikalier til ukrudtsbekæmpelse. Kommunen udarbejdede desuden en handlingsplan, som skulle sikre, at udviklingen af forureningen i grundvandet følges, og at brugen af pesticider i hele kommunen skulle reduceres eller stoppes. I dag er fundene af pesticider i grundvandet lavere, men der er stadig tydelige spor.

Hvidovre Kommune benytter ikke selv pesticider i driften, og vil fortsat bevare den pesticidfrie drift. Desuden vil Hvidovre Kommune øge informationen til borgere og virksomheder om konsekvenserne for drikkevandskvaliteten ved brug af pesticider til ukrudtsbekæmpelse.

3: Geoenergi

Geoenergi omhandler etablering og drift af grundvandsbaserede køle- og varmeanlæg. I forbindelse med anlæg og drift af disse anlæg, kan der ske forurening ved etablering af boringerne, og der er risiko for forurening af grundvandet med frostvæske ved brud på slanger.

Etablering af vertikale anlæg for jordvarme og/eller grundvandskøling inden for indsatsområdet er som udgangspunkt ikke tilladt, men der skelnes i forhold til hvilket grundvandsmagasin, som udnyttes/påvirkes. Ved udnyttelse/påvirkning af de dybere grundvandsmagasiner, hvorfra der ikke indvindes grundvand til drikkevand, vil tilladelsen afhænge af en konkret vurdering.

Hvidovre Kommune vil derfor udarbejde retningslinjer for etablering og drift af grundvandsbaserede køle- og varmeanlæg, for at sikre beskyttelsen af det kalkmagasin hvorfra der indvindes drikkevand.

4: Nedsivning af regnvand

Der kan ved nedsivning af regnvand ske en øget udvaskning af miljøfremmede stoffer fra terræn og de øvre jordlag. Begge forhold vil udgøre en risiko for påvirkning af grundvandet og i sårbare områder betyde en risiko for påvirkning af vandindvindingen.

Hvidovre Kommune sikrer, at der gives nedsivningstilladelser på baggrund af viden om forureningsstoffer i det afledte regnvand. Desuden udarbejdes der retningslinjer for nedsivning af regnvand fra særligt forurenende overflader som veje og parkeringsanlæg.

5: Brønde og boringer

Brønde og boringer giver direkte adgang til grundvandet, og kan fungere som spredningsvej for forurening. Hvis boringerne ikke er udført eller vedligeholdt korrekt, eller efter endt brug ikke sløjfes forsvarligt, kan det have følger for drikkevandskvaliteten. Der er endvidere risiko for forurening af grundvandet i nærheden af indvindingsboringer, da nedsivningen ofte foregår hurtigere her som følge af indvindingen.

Hvidovre Kommune vil derfor øge fokus på at sikre de boringsnære områder, så der ikke tilføres miljøfremmede stoffer til grundvandet. Desuden vil kommunen lokalisere de ubenyttede boringer og brønde, som er potentielle spredningsveje for forurening, så de kan sløjfes korrekt. For at øge viden om kommunens boringer, brønde og grundvandskvalitet vil kommunen følge op på, om a-boringer fortsat indberettes til den landsdækkende boringsdatabase Jupiter.

6: Eksisterende forureninger fra punktkilder

I Hvidovre Kommune er Region Hovedstaden i gang med at kortlægge de mest grundvandstruende jordforureninger. Oprensning af forureninger foretages af Region Hovedstaden i dialog med Hvidovre Kommune, men tidligst fra 2025 i henhold til Regionens prioritering af deres forureningsindsats. Nye jordforureninger oprenses af forureneren i det omfang kommunen vurderer, at der kan gives påbud om oprensning.

Hvidovre Kommune vil have fokus på at sikre, at der ved anlægsarbejde i områder, der allerede er kortlagt af Regionen, stilles de rette vilkår i tilladelserne, så spredning af forureningen forhindres.

7: Forureningsforebyggelse

Potentielle forureningskilder kan være forurening ved spild af olie og kemikalier, samt forurening fra midlertidige foranstaltninger fx ved anlægsarbejder. Ved kommunens miljøtilsyn holdes øje med aktiviteter, der kan udgøre en risiko for grundvandskvaliteten, særligt ved håndtering af olie og kemikalier.

Kunstgræsbaner kan indeholde miljøfremmede stoffer, eksempelvis fra gamle bildæk. Hvidovre Kommune vil derfor udarbejde retningslinjer for etablering, drift og vedligeholdelse af kunstgræsbaner, så forureninger herfra minimeres.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal ifølge § 14 i Vandforsyningsloven (LBK nr. 125 af 26 januar 2017) udarbejde planer for hvorledes vandforsyningen skal tilrettelægges.

Krav til indholdet i vandforsyningsplanen og behandling og vedtagelse af planen er fastsat i § 3, 4 og 5 i Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning (BEK nr. 831 af 27 juni 2016)

Vandforsyningsplanen er omfattet af § 8, stk. 1, nr. 2 og § 9 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LOV nr. 425 af 18 maj 2016)

I henhold til §13a i Vandforsyningsloven (LBK nr. 125 af 26 januar 2017) kan kommunalbestyrelsen udpege indsatsområder for grundvandsbeskyttelse for at sikre kommunens vandforsyningsinteresser.

Politiske beslutninger og aftaler

Udvalgte emner som fremtidens lokale vandindvinding, beskyttelsen af grundvandet og overordnede mål og retning for administrationens arbejde med hensyn til indvindingen af drikkevand og beskyttelse af grundvandet har været drøftet ved styringsdialog om grundvand og drikkevandsindvinding på mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 1. juni 2016.

Økonomiske konsekvenser

Mål og indsatser finansieres inden for det eksisterende budget.

Personalemæssige konsekvenser

Arbejdet med planernes strategier, mål og indsatser udføres i den eksisterende drift.

Miljømæssige konsekvenser

Det er vurderet ved en miljøscreening, at der for vandforsyningsplanen ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. (LOV nr. 425 af 18 maj 2016) Miljøscreeningen viser, at Vandforsyningsplan 2017 ikke vil få væsentlig negative virkning på miljøet.

Det er vurderet at indsatsplanen ikke er omfattet af anvendelsesparagraffen i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. (LOV nr. 425 af 18 maj 2016). For indsatsplanen er der derfor ikke udført en miljøscreening.

Gennemførelse af vandforsyningsplanens strategier og mål og indsatserne i indsatsplanen vil forbedre grundvandskvaliteten i Hvidovre Kommune, og medfører derfor forventeligt positive miljømæssige konsekvenser.

Bilag

 1. Bilag til TMU den 23.05.2017, Forslag til Vandforsyningsplan 2017.pdf (pdf)
 2. Bilag til TMU den 23.05.2017, Hvidovre Kommunes indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.pdf (pdf)
 3. Bilag til TMU den 23.05.2017, Hvidovre Kommunes indsatser for grundvandsbeskyttelse.pdf (pdf)
 4. Bilag til TMU den 23.05.2017, Resumé af grundvandskortlægning Herlev-Glostrup kortlægningen.pdf (pdf)

12. Driftsoptimering af belysningen på en delstrækning af Avedøre Havnevej

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

Orientering af udvalget om effekten af, at belysningen på en delstrækning af Avedøre Havnevej moderniseres.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 23-05-2017

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Belysningen på Avedøre Havnevej på strækningen mellem Gammel Køge Landevej og kommunegrænsen i nord består af 163 kuffertarmaturer med højtryknatriumlyskilder. Ved at udskifte de nuværende armaturer og lyskilder til armaturet Stor Københavner med ledlyskilde kan energiforbruget reduceres med ca. 80%. Endvidere kan antallet af lamper reduceres til omkring halvdelen af det nuværende antal, hvilket medfører reducerede omkostninger til drift af anlægget.

Vej- og Parkafdelingen har i 2017 planlagt at udskifte belysningen på en delstrækning af Avedøre Havnevej. Det drejer sig om strækningen mellem Gammel Køge Landevej og Brostykkevej. På strækningen er der i dag 74 lamper, som udskiftes med 37 nye af typen Stor Københavner med ledlyskilde.

Det er økonomisk meget fordelagtigt at udskifte armaturerne, hvilket fremgår af de økonomiske konsekvenser.

Trafiksikkerheden vil ifølge Dong Energy blive bedre, fordi farvetemperaturen forbedres fra det nuværende gule til hvidt lys. Det betyder en bedre og mere realistisk oplevelse for trafikanterne. Trafikanternes overblik over vejforløb, med/modtrafikanter og vejanlæg såsom afstribning, autoværn, skiltning m.v. forbedres.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til modernisering af den eksisterende vejbelysning på Avedøre Havnevej på strækningen mellem Gammel Køge Landevej og Brostykkevej udgør 725.000 kr. og afholdes af Vej- og Parkafdelingens driftsbudget, Puljen til Lyd- og signalanlæg, vejmiljø mv., hvor der i 2017 er afsat 2.500.000 kr.

Moderniseringen vil medføre en reduktion i kommunens elforbrug til belysning samt i udgiften til Dong Energys drift af vejbelysningen i alt knap 90.000 kr. årligt. Budgettet vil blive tilrettet som en teknisk korrektion til budgetforslag 2018 – 2021.

Miljømæssige konsekvenser

Moderniseringen medfører at det årlige elforbrug reduceres med 44.000 kWh, hvilket svarer til 82% af det nuværende forbrug. Det reducerede elforbrug betyder endvidere, at udledningen af CO2 reduceres med 9 tons om året.


13. Stavnsbjergvej

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til eventuelle trafiksikkerhedsmæssige tiltag på Stavnsbjergvej.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at udvalget drøfter trafiksikkerhedsmæssige tiltag på Stavnsbjergvej.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 23-05-2017

Drøftet.

Gruppe C stillede forslag 1 om, at skiltene med fartgrænse 30 bliver stående og at Hvidovre Kommune betaler halvdelen af udgiften til vejbump. 

For stemte: Gruppe C.

Imod stemte: Gruppe A, O, Liste H og Karl Erik Høholt Jensen (UP).

Forslag 1, ikke godkendt.

Gruppe A, O, Liste H og Karl Erik Høholt Jensen (UP) stillede forslag 2 om, at skiltene om fartgrænse 30 bliver stående.

For stemte: Gruppe A, O, Liste H og Karl Erik Høholt Jensen (UP).

Imod stemte: Gruppe C.

Forslag 2 blev godkendt.

Sagsfremstilling

Nogle grundejere på Stavnsbjergvej mener, at der køres for stærkt på vejen, og ønsker 30 km på vejen med tilhørende vejbump.

Vej- og Parkafdelingen har på den baggrund planlagt en trafiktælling i starten af maj, der vil blive forelagt på mødet.

Grundejerne har fået af vide, at en etablering af permanente vejbump kræver, at grundejere selv finansierer 75 % af udgifterne til vejbump og skilte. Dette har grundejerne ikke ønsket.

Banedanmark eksproprierede sig ret til at lukke Avedøre Slettevej for ca. 2 år siden, og åbne for en midlertidig adgang til Ridecenteret og nyttehaverne via Stavnsbjergvej. I den forbindelse blev der midlertidigt sat 30 km skilte op og etableret 2 midlertidige, flytbare vejbump på Stavnsbjergvej. Banedanmark åbnede Avedøre Slettevej i foråret/sommeren 2016, og lukkede den midlertidige adgang fra Stavnsbjergvej.

Vej- og Parkafdelingen fjernede de midlertidige vejbump i efteråret 2016, men lod 30 km skiltene stå efter aftale med Banedanmark.

En permanent anvendelse af 30 km skilte og permanente vejbump kræver godkendelse af Teknik- og Miljøudvalget og politiet.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Sagen forelægges på ny såfremt det besluttes at der skal anvendes penge.

Bilag

 1. Resultat af trafiktælling (pdf)

14. Etablering af yderligere bump i 40-zone

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

Beslutning om der kan etableres yderligere bump i en allerede godkendt 40-zone

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at der fremover må etableres yderligere bump i en allerede etableret og godkendt 40-zone såfremt grundejerforeningen afholder alle udgifterne hertil.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 23-05-2017

Godkendt.

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget henvendelse fra Grundejerforeningen Søstjernevej med ønske om etablering af yderligere to bump på Søstjernevej.

I 2011 blev etableret 40-zone-trafiksanering på de tre nord-syd-gående veje i Hvidovre Syd nemlig Strandby Allé, Strandholms Allé og Søstjernevej. De to førstnævnte veje fik hver tre bump – den sidstnævnte vej fik to bump.

Grundejerforeningen Søstjernevej forklarer, at man ikke oplever trafiksaneringen på Søstjernevej tilstrækkelig fordi;

 • Vejen har kun to bump, hvorved den indbyrdes afstand mellem disse gør, at bilerne opnår en for høj fart.
 • Der overflyttes trafik fra de to andre trafiksanerede parallelveje, da disse hver i sær har et bump mere end Søstjernevej.

Grundejerforeningen Søstjernevej ønsker derfor yderligere to bump etableret, omtrent ud for nr. 15 og nr. 35. Grundejerforeningen er indstillet på at etableringen sker som 100% egenfinansiering.

Administrationen fik udført hastighedsmålinger på Søstjernevej både før og efter trafiksaneringen.

I 2008 blev målt gennemsnitshastigheden 45 km/t ud for Søstjernevej 44.

I 2012 blev målt gennemsnitshastigheden 43,2 km/t ud for Søstjernevej 15B og gennemsnitshastigheden 39,8 km/t ud for Søstjernevej 48-50.

Det er sandsynligt, at trafiksaneringen har haft en effekt på den målte gennemsnitshastighed i 2012, men det bør bemærkes, at gennemsnitshastighederne både før og efter trafiksaneringen ligger under bekendtgørelsens 85%-fraktilgrænse på 47 km/t.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Trafiksaneringspolitik for Hvidovre Kommune, vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2012.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Etablering af yderligere bump på Søstjernevej (pdf)
 2. Kort over eksisterende og ønskede bump i Hvidovre Syd (pdf)

15. Program for besigtigelsestur til aktuelle projekter i kommunen

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Udvalget skal tage programmet for besigtigelsestur på cykel til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at tage orientering til efterretning om program for besigtigelsestur på cykel onsdag den 21. juni 2017 til aktuelle projekter i kommunen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 23-05-2017

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet vedhæftede forslag til program for besigtigelsestur på cykel til aktuelle projekter i kommunen onsdag den 21. juni 2017.

Medlemmerne af Kommunalbestyrelsen og medlemmerne af Direktionen inviteres til at deltage i besigtigelsesturen.

Turen begynder kl. 15.30 foran Multihuset og afsluttes kl. 18.30 med en let anretning i Multihuset.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Program for KB-cykeltur 2017 (pdf)

16. Eventuelt

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 23-05-2017

Teknik- og Miljøudvalget ønsker en orientering om lovligheden af solafskærmning i øvrigt ved Café Victoria.

René Langhorn (O), Langhøjskolen, vejbanen ligger for lavt.

René Langhorn (O), der er lavet nye parkeringspladser ved Køgevej 372 meget tæt på udkørsel, er det lovligt?

Kristina E. Young (H) spurgte til, om der er noget nyt om fingerplanen og om det kommer ud til borgerne?

Ivan Fogtmann (O) spurgte til, om man kan lukke en grundejerforening, således at der ikke er en grundejerforening.

Administrationen oplyste, at Allingevej forbedres i.f.h.t afstribning.

Hvidovrevej/Toft Sørensen Vænge, vejbanen trænger til reparation efter BaneDanmarks arbejder er afsluttet.


17. Lille Sky - Status

Lukket sag