Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Teknik- og Miljøudvalget den 3. maj 2017

Mødefakta

Dato: Onsdag den 3. maj 2017
Mødetidspunkt: Kl. 17:30
Mødested: Multicaféen, Høvedstensvej 45

Medlemmer

 • Finn Gerdes (A)
 • Karl Erik Høholt Jensen (UP)
 • Kristina E. Young (H)
 • Mikail Erman (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • René Langhorn (O)
 • Steen Ørskov Larsen (C)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2017

Godkendt.


2. Meddelelse fra formanden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2017

Formanden/forvaltningen orienterede om følgende:

Der blev omdelt henvendelse fra formandens træffetid, som skal besvares.

Svar på spørgsmål fra Kristina Young (H) om problemer med trafiksikkerheden ved Sønderkær

Svar på spørgsmål fra René Langhorn (O) om rotteplage ved bebyggelsen Friheden, Hvidovre Enghavevej

Svar på spørgsmål fra Mikkel Dencker (O) om problemer med overkørslerne Hvidovregade/Vigerslev Allé


3. Status på byggeanlægssager pr. marts 2017

Beslutningstema

Kultur, Miljø og Vækst giver status på igangværende bygge-anlægsprojekter.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at tage status på byggeanlægsplan til efterretning

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2017

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kultur, Miljø og Vækst fremsender tre gange årligt en status på igangværende byggeanlægsprojekter til orientering i Teknik- og Miljøudvalget.

Status på byggeanlægsplan med aktuelle projekter vil blive gennemgået på mødet ud fra følgende kriterier:

1. Udfordring på økonomi (Ø) tid (T) eller kvalitet/kompleksitet (K)

2. Stor foranderlighed eller usikkerhed i proces

3. Offentlig eller politisk bevågenhed

Byggeanlægsplanen markeres ift. økonomi, tid og kvalitet/kompleksitet med følgende signaturer:

Farve

Status

Ø

T

Grøn

Projekt kører som planlagt

0

0

Lys grøn

Projektet kører, men under skærpet opmærksomhed

Mindre end 1%

0-4 uger

Gul

Projektet er i risiko for overskridelser ift. retningslinjer og aftaler

Mindre end 2%

Mindre end 2 måneder

Rød

Projekt har overskredet aftalt ø, t og k og en sag fremlægges til politisk orientering og/eller stillingtagen

Mere end 2%

Mere end 2 måneder

Blå

Juridisk tvist med ekstern part

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Det er på møde d. 30. november 2016 i Teknik – og Miljøudvalget besluttet, at Kultur, Miljø og Vækst tre gange årligt fremlægger en status på igangværende projekter for udvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Bilag - oversigt over anlægssager (pdf)
 2. Revideret oversigt over anlægssager. Uddelt på TMU 3. maj 2017 (pdf)

4. Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme

Beslutningstema

Orientering om Ejendomsstrategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme, herunder Ejendomsstrategiens indhold, forudsætninger samt mandat til proces for etablering af et tværgående ejendomscenter.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage Ejendomsstrategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme, som beskrevet i bilag 1, til efterretning

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2017

Teknik- og Miljøudvalget anbefalede over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tage Ejendomsstrategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund for ejendomsstrategien

Kommunalbestyrelsen har den 28. februar 2017 godkendt en centerstruktur, herunder et Center for Trafik og Ejendomme med ikrafttræden per 1. maj 2017.

Center for Trafik og Ejendomme har ansvar for udvikling, service, drift og vedligeholdelse af kommunale ejendomme og arealer med de tilhørende budgetter.

Samlingen af den kommunale ejendomsmasse i ét center muliggør en ejendomsstrategi på tværs af fagområder. Et samlet overblik over behov, muligheder og økonomi danner fremover grundlag for en langsigtet strategi og en helhedsorienteret udvikling af kommunens ejendomme.

Den tværfaglige projektorganisation under Projekt til optimering af ejendomsområdet og etablering af et ejendomscenter har drøftet strategien med henblik på en godkendelse i direktionen. Direktionen godkendte ejendomsstrategien den 28. marts 2017 og besluttede på samme møde at fremsende ejendomsstrategien til drøftelse i Teknik- og Miljøudvalget, i Økonomiudvalget samt i Kommunalbestyrelsen.

Ejendomsstrategiens baggrund, formål og indhold samt forudsætninger for - og mandat til at gennemføre ejendomsstrategien ligger i bilag 1.

Der er igangsat en proces med kortlægning af den eksisterende forvaltning, udvikling, service og drift af ejendomme samt udnyttelse af lokaler med henblik på optimeringer.

Proces

Med direktionens godkendelse af ejendomsstrategien har Center for Trafik og Ejendomme og projektorganisationen under Projekt til optimering af ejendomsområdet og etablering af et ejendomscenter iværksat en proces med følgende faser:

 1. Kortlægning af, hvordan kommunen forvalter og drifter ejendomme i dag
 2. Drøftelser og aftale om service- og drifts niveauer samt snitflader til de enkelte institutioners øvrige kerneopgaver
 3. Forslag til øget arealudnyttelse samt driftsoptimeringer på tværs
 4. Omorganisering for fælles overblik og transparens i drift, administration af og ressource fordeling på kommunens ejendomme
 5. Implementering af ny organisering i et tværgående ejendomscenter med aftalte ressourcer og services*

Processen skal sikre, at ressourcer og økonomi anvendt på udvikling, services, drift og administration af kommunale ejendomme afdækkes, afstemmes og organiseres jf. strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme.

Endvidere igangsættes proces med at skabe et samlet overblik over areal/lokale kapacitet herunder ledig kapacitet/ledige tider. Der afdækkes mulighed for multibrug samt øget tilgængelighed til lokalebooking for primære brugere (til kommunale kerneopgaver) - og for øvrige brugere. Hertil kommer en undersøgelse af mulighed for indretning af fleksible arbejdspladser.

Tidsplan for effektuering af ejendomsstrategi

Der pågå en proces hen mod en samlet porteføljestyring med endelig godkendelse og etablering af et ejendomscenter i foråret 2018.

*Ressourcer og midler foreslås beregnet ud fra et årligt gennemsnit fra 2014–2016.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiudvalget tog den 20. februar 2017 orientering om optimering af ejendomsområdet og proces for etablering af et ejendomscenter til efterretning.

Kommunalbestyrelsen har den 28. februar 2017 godkendt en centerstruktur, herunder et Center for Trafik og Ejendomme med ikrafttræden per 1. maj 2017.

Økonomiske konsekvenser

I budgetaftale for 2017 er der besluttet en budgetbesparelse på tværs af kommunens ejendomme i 2017 på 1 mio. kr. Besparelsen hentes fra alle områder, der råder over arealer og har budgetter til drift.

På grund af forventet vækst i befolkningstal foreslås fra 2019 og fremover en målstyring på nøgletal, hvor et af målene for ejendomscentret er at minimere behov for udvidelse af antal m2 samt de heraf afledte driftsmidler.

I det videre arbejde med (kvalitets- og) målstyring af Hvidovre Kommunes Ejendomme fremlægges forslag til mål og nøgletal for arealer, drift og services til politisk drøftelse og godkendelse.

Bilag

 1. Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme (pdf)

5. Principper for ny lokalplan for Hvidovregade og Bytoften

Beslutningstema

Teknik- og Miljøudvalget skal træffe beslutning om at igangsætte arbejdet med en ny lokalplan for området ved Hvidovregade og Bytoften. Formålet med lokalplanen vil være at sikre landsbykarakteren og opførelsen af en ny daginstitution på Bytoften 29.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at arbejdet med en ny lokalplan for et område ved Hvidovregade og Bytoften igangsættes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2017

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

I august 2013 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle udarbejdes en lokalplan til bevaring og udvikling af det gamle landsbyområde i Hvidovre. Sidenhen er det blevet besluttet at opdele afgrænsningen af landsbyen i tre lokalplanområder, hvoraf den første plan, Lokalplan 135, blev vedtaget endeligt af Kommunalbestyrelsen den 25. oktober 2016.

Lokalplanlægning i landsbyområdet

Hvidovre Landsby rummer synlige spor af næsten 1000 års Hvidovrehistorie. Landsbyens historie går med sikkerhed tilbage til vikingetiden, og vejforløbet fra kirken over torvet og ned langs Hvidovregade har rødder tilbage til middelalderen. Sammen med Storegade i Avedøre Landsby udgør Hvidovregade kommunens ældste vejforløb, og sammen med middelalderkirken ligger her Hvidovres klareste udtryk for den traditionelle kulturarv.

Hvidovregade har på hele strækningen fra Hvidovre Torv til Vigerslev Allé et slynget forløb og en bredde, der afspejler tiden, hvor Hvidovre Landsby udgjorde en homogen og klart afgrænset bydannelse. Karakteren og udformningen af vejforløbet er derfor et vigtigt udgangspunkt for reguleringen af den omkringliggende bebyggelses omfang og placering.

Hvidovre Torv, Hvidovregade og den ældre bebyggelse langs denne, er interesseområdet i forhold til en afgrænsning af lokalplanlægningen for Hvidovre Landsby (bilag 1). Området er dog meget kompleks og med mange delområder på grund af stedets varierende bebyggelse og udviklingsmuligheder. Opdelingen i tre lokalplanområder langs Hvidovrevej vil bevare de vigtigste kulturhistoriske træk samt åbne for en videre udvikling af områderne under hensyntagen til stedets historie og skala.

I Lokalplan 135 for Hvidovregade og Toft Sørensens Vænge er der lagt vægt på, at planen både skal kunne sikre bevaringsværdierne og skabe et bedre grundlag for en udvikling af området, end de gældende, ældre byplanvedtægter og lokalplaner gør. Det er desuden krævet, at nybyggeri langs Hvidovregade får landsbypræg. Samme linje bør videreføres i den nye lokalplan. De tre ny lokalplaner skal på sigt sikre, at ny bebyggelse i området opføres med en placering, størrelse og udformning, der respekterer stedets kulturhistoriske betydning for Hvidovre Kommune.

Afgrænsning af lokalplanområde

Det foreslås, at en ny lokalplan for Hvidovregade og Bytoften gives en afgrænsning som vist på bilag 2. Lokalplanområdet dækker over den midterste del af Hvidovregade og landsbyen og er omkranset af etageboliger.

På ejendommen Hvidovregade 20 ligger Byggeren, et kommunalt klubtilbud, som modtager børn fra  4. - 8. klasse, primært fra skoler i det nordlige Hvidovre. Byggeren er en byggelegeplads med dyr, og hvor der er stor fokus på udeliv. I den sydlige del af området er der mellem Baunebakkevej og Bytoften et blandet bolig- og erhvervsområde. En central ejendom i området er Bytoften 29, som beskrives nærmere i næste afsnit.

Ny børneinstitution på Bytoften 29

På ejendommen, der tidligere har huset sognegård og politistation, besluttede Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2016, at den ældste bygning skulle renoveres og sammen med en ny bygning danne rammen om en daginstitution med plads til 10 børnegrupper svarende til ca. 180 børn. Projektets formål er at tilvejebringe nye dagtilbudspladser af høj kvalitet i pasningsdistrikt midt/nord, hvor der på nuværende tidspunkt er størst pres på pladserne. Derudover skal dagtilbuddet understøtte og fremme en grønnere generation ved hjælp af indretningen både inde og i udearealerne.

Forholdet til gældende planer

Størstedelen af området er i dag omfattet af Byplanvedtægt H3, bortset fra ejendommen på Hvidovregade 51, som er omfattet af Lokalplan 114.

Byplanvedtægt H3

Ejendommen på Hvidovregade 20 er udlagt til boliger og fastlægger, at ny bebyggelse skal opføres i to etager og udnyttet tagetage. Mindste grundstørrelse er fastsat til 1.200 m2, og grundenes facade mod vej skal være på mindst 24 m. Bebyggelsesgraden er fastsat til 1/6 af grundens nettoareal, og udnyttelsesgraden er fastsat til 0,50. De planlagte boligblokke er imidlertid aldrig opført i dette område.

Ejendommene på Bytoften 14-20 er ligeledes udlagt til boligbebyggelse, som efterfølgende er opført.

Ejendommen Bytoften 29 er udlagt til offentlige bygninger. Såfremt der ikke er dette vil det være tilladt at opføre boligbebyggelse, som beskrevet for ejendommen Hvidovregade 20.

Ejendommene Bytoften 22, Hvidovregade 28-30, Bavnebakkevej 2, 4 og 6 må anvendes til lettere industri og værksteder.

Lokalplan 114

Ejendommen på Hvidovregade 51 er udlagt til boligformål og erhverv, der ikke er til gene for de omkringboende. Bebyggelsesprocenten for ejendommen må ikke overstige 40.

Kommuneplan 2016

Størstedelen af lokalplanområdet udgøres af del af rammeområde 1A2, der har følgende rammebestemmelser:

 • Generel anvendelse: Blandet bolig og erhverv
 • Specifik anvendelse: Blandet byområde
 • Max. bebyggelsesprocent: 50% for området. Beregningsmetode for bebyggelsesprocent – den enkelte ejendom
 • Max. antal etager: 2
 • Max. bygningshøjde: 12 m
 • Notat: Områdets anvendelse - Blandet bolig og erhverv, etagebolig, kontor- og serviceerhverv, offentlige formål

En mindre del, nemlig boligerne på Bytoften 14-20, udgøres af en del af rammeområde 1B16, der har følgende rammebestemmelser:

 • Generel anvendelse: Boligområde
 • Specifik anvendelse: Etagebolig
 • Max. bebyggelsesprocent: 90% for området. Beregningsmetode for bebyggelsesprocent – den enkelte ejendom
 • Max. antal etager: 3½
 • Max. bygningshøjde: 15 m
 • Notat: Stationsnært område

Det foreslås, at ny bebyggelse inden for lokalplanområdet skal opføres i 1-2 etager med en maksimal bygningshøjde på 12 m og en maksimal bebyggelsesprocent på 50, dog således at den eksisterende bebyggelsesprocent for boligerne på Bytoften 18-20 kan fastholdes på 56.

Det blandede byområde med boliger, lettere industri og værksteder fastholdes, men vil på sigt kunne omdannes til mere bolig. Der bør også kunne indrettes forskellige, ikke-generende serviceerhverv på ejendommene i tilknytning til boligerne, da de gamle landsbyer altid har været præget af en integration af boliger og erhverv.

Retsgrundlag

Efter planlovens § 13, stk. 1, kan Kommunalbestyrelsen tilvejebringe lokalplaner efter reglerne i lovens kapitel 6. En lokalplan skal tilvejebringes, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivninger af bebyggelse, og i øvrigt når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, jf. planlovens § 13, stk. 2.

Politiske beslutninger og aftaler

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 2. april 2014, punkt 8, at igangsætte arbejdet med en ny lokalplan for Hvidovregade og Toft Sørensens Vænge. I sagsfremstillingen indgik overvejelserne om at opdele lokalplanlægningen omkring Hvidovregade i tre lokalplaner ud fra det kortlagte interesseområde for lokalplanlægning for Hvidovre Landsby. Dette kort er vedlagt som bilag 1.

Økonomiske konsekvenser

Ingen konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Interesseområde for lokalplanlægning for Hvidovre Landsby (pdf)
 2. Lokalplanens afgrænsning (pdf)

6. Projekt 2472 Trafiksanering Naverporten, Rebslagerporten m.m., utilstrækkeligt rådighedsbeløb

Beslutningstema

Teknik- og Miljøudvalget anmodes om at tage stilling til i hvilket omfang, projekt 2472 Naverporten, Rebslagerporten m.m. kan gennemføres set i lyset af, at projektet aktuelt mangler anslået 4,4 mio. kr. i investeringsoversigten for fuld gennemførelse i 2017.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at give yderligere rådighedsbeløb på 4,4 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen til gennemførelse af projekt 2472 Naverporten, Rebslagerporten m.m. i 2017, således at den samlede anlægssum udgør 9,1 mio. kr.
 2. at give tillæg til anlægsbevilling på 8,6 mio. kr. således at den samlede anlægsbevilling udgør 9,1 mio. kr.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2017

Udsat.

Sagsfremstilling

På baggrund af udarbejdet skitseprojekt for Naverporten, Rebslagerporten m.m. blev det i 2013 anslået, at det samlede projekt kunne udføres for 4,7 mio. kr., hvilket blev indlagt i investeringsoversigten til udførelse i 2017.

I foråret 2017 er projektet fortsat med detailprojektering af det foreliggende skitseprojekt fra 2013. Der er herunder foretaget ny beregning af anlægsoverslaget. Det ny anlægsoverslag inklusiv korrektionsbidrag (uforudsete udgifter) på 20 procent lyder på samlet 9,1 mio. kr.

Det vurderes således, at der mangler henved 4,4 mio. kr. i investeringsoversigten, hvis det samlede projekt skal kunne udføres.

Forskellen mellem anlægsoverslagene fra 2013 og 2017 skyldes, at anlægsoverlaget fra 2013 var baseret på et skitseprojekt udarbejdet af ekstern rådgiver. I det endelige projektforslag er der taget højde for prisstigninger, og anvendt konkrete beregninger af mængder og materialer m.v.

Der kan ikke foretages projektændringer, der tilnærmelsesvist reducerer anlægsoverslaget med 4,4 mio. kr., men projektet kan eventuelt etapeopdeles, således at cirka halvdelen af projektet udføres indenfor de i investeringsoversigten afsatte 4,7 mio. kr. i 2017. Alternativt kan udførelsen af projektet udsættes til 2018 eller senere.

Projektet har endnu ikke været i licitation.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Der er i 2017 afsat 4,7 mio. kr. til projekt 2472 Trafiksanering af Naverporten, Rebslagerporten m.m.

Kommunalbestyrelsen har på møde den 28. marts 2017, punkt 19, godkendt, at der gives anlægsbevilling på 500.000 kr. til skitseprojekt og detailprojektering samt udarbejdelse af udbudsmateriale til Projekt 2472 Trafiksanering af Naverporten, Rebslagerporten m.m.

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2017 afsat 4,7 mio. kr. til projekt 2472 Trafiksanering af Naverporten, Rebslagerporten m.m.

Der er givet anlægsbevilling på 500.000 kr. til projektering.

Der ansøges om yderligere rådighedsbeløb på 4,4 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen og tillæg til anlægsbevilling på 8,6 mio. kr., således at den samlede anlægssum herefter udgør 9,1 mio. kr.:

I mio. kr.

Afsat/Godkendt

Ansøges

I alt

Rådighedsbeløb

4,7

4,4

9,1

Anlægsbevilling

0,5

8,6

9,1


7. Trængsel på Avedøre Holme. Tidsregistrering på vejtavler

Beslutningstema

Tage stilling til om der skal etableres et tidsregistreringssystem bestående af variable vejtavler mv, der kan registrere trængslen ved udkørsel fra Avedøre Holme ved henholdsvis Avedøre Havnevej og Gammel Køge Landevej til motorvejen.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1.at etablering af et tidsregistreringssystem af trafikken på Avedøre Holmetil 1,540 mio. kr.:

a)udføres i 2017 og at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,540 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen

b)overgår til budgetbehandlingen 2018-2021

 1. at finansieringen forudsætter Industri og grundejerforeningen Avedøre Holme overtager driften af tidsregistreringssystemet

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2017

Ad 1 a

Anbefales godkendt

Ad 2

Anbefales godkendt

Sagsfremstilling

Hvidovre kommune har gennem det seneste år været i dialog med en række erhvervsvirksomheder på Avedøre Holme om trængselsproblemer i myldretiden. Trængselsproblemerne opstår især, når bilisterne ikke kan køre på motorvejen ved Avedøre Havnevej og Gammel Køge Landevej tilstrækkeligt hurtigt, så stuver trafikken sammen i området. Det giver en række gener for både de ansatte der skal hjem, og for de mange transportfirmaer der skal levere varer mv.

Den 9. marts 2017 inviterede kommunen alle virksomhederne i området sammen med Industri og Grundejerforeningen Avedøre Holme, Vejdirektoratet, COWI/ITS teknik og Gate 21 til et informationsmøde om trafikforholdene i området. Ca. 30 virksomheder deltog. Der blev bl.a. oplistet en række mulige tiltag til at forbedre fremkommeligheden fra Avedøre Holme til motorvejen.

Et af forslagene er etablering af et tidsregistreringssystem, hvor bilisternes tidsmæssige adgang til motorvejen fra Avedøre Havnevej og Gammel Køge Landevej vises på variable vejtavler i området eller på sin smartphone mv. Herved kan trafikanter vælge om de vil køre mod Gammel Køge Landevej eller Avedøre Havnevej alt afhængig af trængslen de to steder, og dermed bedre udnytte kapaciteten i signalanlæg og veje. Det har ofte vist sig at trængslen ved Avedøre Havnevej og Stamholmen er væsentlig større end ved Gammel Køge Landevej, men det er mange bilister ikke klar over.

Forvaltningen foreslår, at kommunen i samarbejde med Industri- og grundejerforeningen på Avedøre Holme etablere ovenstående tidsregistreringssystem. Der forslås en udgiftsfordeling, hvor kommunen betaler for etableringen, og industri- og grundejerforeningen står for drift og vedligehold.    

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

De totale omkostninger til etablering af et tidsregistreringssystem ved Avedøre Havnevej og Gammel Køge Landevej er vurderet til 1.540.000 kr. Dette omfatter 1.400.000 kr. til anskaffelse og etablering samt 140.000 kr. til uforudsete udgifter.

I henhold til etablering af tidsregistreringssystemet er der to forslag til finansieringen:

1.At der gives en tillægsbevilling til etableringen af tidsregistreringssystemet, som finansieres af kassen. 

 1. At anlægget til tidsregistreringssystemet indgår som investeringsbehov i Budget 2018.

Det forudsættes, at de afledte driftsomkostninger afholdes af Industri- og grundejerforeningen Avedøre Holme . De årlige driftsudgifter er anslået til ca. 110.000 kr.

Bilag

 1. Kortmateriale (pdf)

8. Økonomirapportering pr. 31. marts 2017 Teknik- og Miljøudvalget

Beslutningstema

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 2 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2017 på Teknik- og Miljøudvalgets område.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at tage økonomirapporteringen pr. 31. marts 2017 til efterretning

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2017

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de to første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2017 og forventer på nuværende tidspunkt mindreudgifter på 9 mio. kr. på udvalgets område indenfor servicerammen.

Der er på nuværende tidspunkt følgende kendte afvigelser på udvalgets område:

Afledt besparelse af energitiltag (Miljø- og Energipuljen)

Der udmøntes ikke energibesparelser i samme omfang, som der er budgetteret, bl.a. grundet tidsforskydninger i udførelsen af Miljø- og Energipuljen og ikke alle projekter medfører energibesparelser.

På Kommunalbestyrelsens møde den 28. februar 2017, punkt 21, blev godkendt Grøn Energistyring og samtidig blev det besluttet at budgetpuljen til energibesparelser nedlægges fra år 2018 – 2021. Puljen i 2017 på 2,9 mio. kr. foreslås ligeledes nedlagt.

Kommunalt vejafvandingsbidrag

Forsyningsselskabet HOFOR A/S har indmeldt at a´contoafregningen i 2017 forventes at blive 1,2 mio. kr. I budget 2017 er afsat 9,954 mio. kr. Mindreudgiften udgør således 8,754 mio. kr.

Kollektiv Trafik

Trafikselskabet Movia har indmeldt en tilbagebetaling på 3,123 mio. kr. vedrørende regnskab 2016. Beløbet indgår i januar 2018.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen har den 28. februar 2017, punkt 21 godkendt sammenhæng mellem Grøn Energistyring og kommunens budget.

Økonomirapporteringen til udvalget indgår i Økonomiudvalgets samlede afrapportering af kommunens forbrug pr. 31. marts 2017.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes på Teknik- og Miljøudvalgets område et samlet mindreforbrug på 9 mio. kr. jf. nedenstående specifikation.

Bevillingsområde

Mio. kr.

Nulstilling af afledt energibesparelser

2,9

Vejafvandingsbidrag a´c år 2017

-8,8

Trafikselskabet Movia tilbagebetaling vedrørende regnskab 2016

-3,1

I alt

-9,0


9. Eventuelt

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2017

Finn Gerdes spurgte til placering af vejskilte på Hvidovrevej og Hvidovre Enghavevej

René Langhorn spurgte til Strandbovej 17, naboklager over størrelse på tilbygning

René Langhorn spurgte til ”Kystengen”