Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 5. april 2017

Mødefakta

Dato: Onsdag den 5. april 2017
Mødetidspunkt: Kl. 17:30
Mødested: Multicaféen, Høvedstensvej 45

Medlemmer

 • Finn Gerdes (A)
 • Karl Erik Høholt Jensen (UP)
 • Kristina E. Young (H)
 • Mikail Erman (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • René Langhorn (O)
 • Steen Ørskov Larsen (C)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2017

Godkendt.


2. Meddelelse fra formanden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2017

Formanden/forvaltningen orienterede om følgende:

 • Svar på spørgsmål fra Mikkel Dencker (O) om status på lovliggørelsen af Præstemosen, herunder orientering om klage over vedtagelsen af lokalplan 139 for koloniområdet Præstemosen. Udvalget ønsker, at forvaltningen udsender et forklarende brev om retsvirkningerne af den netop vedtagne lokalplan 139. Brevet skal sendes til alle ejere af ejendomme inden for lokalplanområdet. Udvalget ønsker endvidere, at der gives en status på lovliggørelsen af Kystengen.
 • Svar på spørgsmål fra Finn Gerdes (A) om buslæskærm ved Strandbyparken, som er i dårlig stand.
 • Belysningsprojekter der gennemføres i 2017.
 • Fjernvarmeselskabets entreprenør har fået forlænget sin tilladelse til arbejdspladsen på Risbjerggård fra april 2017 til den 9. juni 2017 og fået tilladelse til at have fjernvarmerør på Risbjerggårds græsplæne frem til den 15. maj 2017.

Sagsfremstilling

Orientering om:

 • Klage over vedtagelsen af Lokalplan 139 for kolonihaveområdet Præstemosen
 • Belysningsprojekter der gennemføres i 2017, på baggrund af de lampetyper som Teknik- og Miljøudvalget valgte på mødet den 8. marts 2017.

Bilag

 1. Orientering om klage over vedtagelsen af Lokalplan 139 for kolonihaveområdet Præstemosen (pdf)
 2. Belysningsprojekter der gennemføres i 2017 (pdf)

3. Dispensation til lovliggørelse af kolonihavehus for størrelse og afstand til naboskel på Præstemosen 225

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om der skal meddeles dispensation fra bebyggelsesregulerende bestemmelser i Lokalplan 139 for kolonihaveområdet Præstemosen til retlig lovliggørelse af en køkkentilbygning på ca. 11 m2, beliggende knap 2 meter fra naboskel på Præstemosen 225.

Størstedelen af kolonihavehuset er opført før vedtagelsen af Lokalplan 129 i 2007 (74 m2). I 2009/2010 er der tilbygget køkken på ca. 11 m2 (herefter 85 m2) mod syd i forlængelse af det eksisterende byggeri. Afstanden til skel fra denne tilbygning er knap 2 m2.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at der ikke meddeles dispensation fra lokalplanens §§ 5.1 og 5.5, til at bibeholde tilbygningen på 11 m2 indeholdende køkken. 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2017

Godkendt.

Sagsfremstilling

Præstemosen 225 er blandt de 106 kolonihavehuse, der er opmålt til at være større end det tilladte areal på 57 m2. Som følge heraf sendte Hvidovre Kommune den 30. august 2016 et varsel om påbud efter planloven om at lovliggøre forholdene på ejendommen.

Ejer sendte den 12. september 2016 en mail, hvori han gav udtryk for, at han ønskede et møde med kommunen for at snakke lovliggørelse af kolonihavehuset.

Som følge heraf foretog forvaltningen den 7. oktober 2016 tilsyn og konstaterede på dette, at størstedelen af kolonihavehuset (74 m2) er opført før vedtagelsen af Lokalplan 129 i 2007. Denne del af kolonihavehuset vil forvaltningen søge retligt lovliggjort i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning den 23. februar 2016.

Kommunen kunne på tilsynet desuden konstatere, at der på ejendommen er opført et skur på ca. 20 m2 og et brændeskur på ca. 13 m2. Skurene overholder ikke afstanden på 2,5 meter til vejskel, og skuret på 20 m2 overholder heller ikke afstanden på 2,5 meter til naboskel.

Begge skure er dog opført før vedtagelsen af Lokalplan 129 i 2007, hvorfor forvaltningen vil søge disse bygninger retligt lovliggjorte i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning den 23. februar 2016.

I 2009/ 2010 blev der opført en tilbygning (køkken) på 11 m2 mod syd i forlængelse af det eksisterende byggeri. Kolonihavehusets areal kom herefter op på 85 m2. Da tilbygningen er sket efter vedtagelsen af Lokalplan 129 i 2007, skal der, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 23. februar 2016, som udgangspunkt ikke ske retlig lovliggørelse af tilbygningen.

Afstanden til skel fra det tilbyggede køkken er knap 2 meter, hvorfor bestemmelsen i Lokalplan 129 § 5.5, om at bebyggelsen skal placeres mindst 2,5 meter fra naboskel, ikke er opfyldt.

Ovenstående kræver således dispensation fra de anførte bestemmelser.

Ejeren af ejendommen har i brev af 15. november 2016 søgt om dispensation til at lovliggøre kolonihavehuset for så vidt angår køkkentilbygningen på 11 m2 og dennes afstand til naboskel på knap 2 meter. Ejer fremfører følgende løsningsforslag i forbindelse med dispensationsansøgningen:

 1. nedtagning af brændeskur på 13 m2
 2. nedtagning af brændeskur på 13 m2, at der blændes af til et andet rum i kolonihavehuset på ca. 11 m2, og at der etableres separat adgang til dette rum ved at sætte en dør i
 3. ejer er åben over for andre løsningsforslag, hvor han kan bibeholde det tilbyggede køkken

Ejer har som begrundelse for dispensationsansøgningen anført

 • at det grundet kloakkens placering på grunden ikke har været muligt at placere køkkenet et andet sted i kolonihavehuset
 • at det vil medføre store omkostningen at fjerne køkkentilbygningen, da den bærende konstruktion i huset skal reetableres, og konstruktionen i huset således skal ændres væsentligt for ikke at svække huset

Tilbygningen er opført inden fremlæggelsen af forslaget til Lokalplan 139. Der kan derfor godt dispenseres fra lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser vedrørende bygningernes størrelse, da disse ikke indgik i formålet i den dagældende Lokalplan 129.

I henhold til Planlovens § 20 kan der først træffes en endelig afgørelse i sagen, når de berørte naboer har haft lejlighed til at udtale sig. Ansøgningen om dispensation har været sendt i naboorientering i perioden fra den 13. december 2016 til den 28. december 2016. Der er ikke modtaget skriftlige reaktioner på naboorienteringen.

Kultur, Miljø og Vækst har foretaget en helhedsvurdering og anbefaler, at ansøger i den konkrete sag ikke meddeles dispensation til bibeholdelse af tilbygningen på 11 m2.

Forvaltningen har i vurderingen lagt vægt på, at afstanden til naboskel vil blive overskredet med mere end ½ meter, selv om der sker den foreslåede nedrivning af skure og ombygning af kolonihavehus, så en del af kolonihavehuset bliver til skur/overdækket terrasse med separat indgang, og kolonihavehuset herved nedbringes til 57 m2 og arealet af småbygninger ikke overskrider 30 m2.

Forvaltningen er opmærksom på muligheden for fastsættelse af et byggeretligt skel for at kunne imødekomme dispensationsansøgningen. Dette er imidlertid ikke en mulighed i denne sag, da bagboen (Grustoften 16) har bygget betydeligt tættere på skel end tilladt. Da denne bebyggelse er opført før Lokalplan 129´s vedtagelse i 2007, og dermed kan søges retligt lovliggjort, gør placeringen af bagboens bygning det således umuligt at imødekomme fastsættelse af et byggeretligt skel.

Lokalplanens bestemmelse om afstand til naboskel er fastsat ud fra bestemmelserne i Bygningsreglementet. Ifølge disse er mindste afstand til skel mod nabo, vej og sti 2,5 meter. Afstandskravet er fastsat for at sikre mod brandspredning til bygninger på anden grund.

Det vil heller ikke være realistisk muligt at ombygge kolonihavehuset, så det opfylder de byggetekniske krav, der sikrer mod brandspredning ved opførelse af bebyggelsen nærmere skel end 2,5 meter.

Kultur, Miljø og Vækst vurderer således, med henvisning til ovenstående, at der ikke bør meddeles dispensation fra de bebyggelsesregulerende byggelinjer på 2,5 meter fra naboskel, da der er tale om en ikke ubetydelig overskridelse af afstandskravet.

Retsgrundlag

Lokalplan 139 for kolonihaveområdet Præstemosen.

Lov om planlægning (lbkg. 1529 23/11/2015).

Politiske beslutninger og aftaler

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 3. september 2014 at arbejde videre med en afklaring af muligheden for at føre opsøgende tilsyn med overtrædelser af plan-, miljø- og byggelovgivningen i kolonihaveområderne i Hvidovre Kommune. Dette skulle ske ved at gennemgå lovligheden af alle kolonihavehuse.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. november 2014 at gennemgå lovligheden af samtlige kolonihaver i Hvidovre Kommune med henblik på afdække ulovligt byggeri.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 23. februar 2016 at godkende Teknik- og Miljøudvalgets indstilling af 3. februar 2016 om retlig lovliggørelse af ulovligt opført byggeri i Præstemosen før vedtagelsen af Lokalplan 129 i 2007, og fysisk lovliggørelse af ulovligt opført byggeri i Præstemosen efter vedtagelsen af Lokalplan 129 i 2007 på baggrund af en konkret vurdering.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune

Bilag

 1. Dispensationansøgning, Præstemosen (pdf)
 2. Tegninger fra Niras (pdf)
 3. Foto fra tilsyn den 07.10.2016 (pdf)

4. Dispensation til lovliggørelse af overdækning for størrelse og afstand til vejskel på Porsdam 19

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om der skal meddeles dispensation fra bebyggelsesregulerende bestemmelser i Lokalplan 139 for kolonihaveområdet Præstemosen til retlig lovliggørelse af overdækning på 3,48 m2 ved hoveddør til kolonihavehus, beliggende 2,5 meter fra vejskel på Porsdam 19.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at der ikke meddeles dispensation fra lokalplanens §§ 5.2 og 5.6, til at bibeholde den 3,48 m2 store overdækning ved hoveddøren.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2017

Godkendt.

Sagsfremstilling

Porsdam 19 er blandt de 106 kolonihavehuse, der er opmålt til at være større end det tilladte areal på 57 m2. Som følge heraf sendte Hvidovre Kommune den 26. august 2016 et varsel om påbud efter planloven om at lovliggøre forholdene på ejendommen.

Ejer sendte den 21. september 2016 en mail, hvori hun redegjorde for, at kolonihavehuset er på 57 m2. Som følge heraf foretog forvaltningen den 24. oktober 2016 tilsyn og konstaterede på dette, at kolonihavehuset rettelig er på 57 m2, men at arealet af småbygninger overskrider de max tilladte 30 m2 i lokalplanens § 5.2, ligesom afstanden til vejskel på 3 meter, jf. § 5.6 i Lokalplan 129, ikke er opfyldt.

Det samlede areal af småbygninger er på 33,48 m2, der fordeler sig som følger:

 • overdækket terrasse på 19,2 m2
 • depotrum på 10,8 m2
 • overdækning ved hoveddør på 3,48 m2.

Ovenstående kræver således dispensation fra de anførte bestemmelser.

Ejeren af ejendommen har i brev af 15. november 2016 søgt om dispensation til at lovliggøre den opførte overdækning på i alt 3,48 m2 ved hoveddøren til kolonihavehuset.

Ejer har som begrundelse for dispensationsansøgningen anført

 • at udhænget giver kolonihavehuset et specielt unikt præg af at være mere et kolonihavelignende hus end et fritidslignende hus
 • at udhænget beskytter hoveddøren og indgangen til kolonihavehuset mod kraftig regn, sne og blæst
 • at ejeren har beregnet afstanden fra vejskel ud fra DONG´s placering af en elkasse på fortovet, og at udhænget er placeret 3 meter fra denne

I henhold til Planlovens § 20 kan der først træffes en endelig afgørelse i sagen, når de berørte naboer har haft lejlighed til at udtale sig. Ansøgningen om dispensation har været sendt i naboorientering i perioden fra den 2. december 2016 til den 19. december 2016. Der er ikke modtaget skriftlige reaktioner på naboorienteringen.

Overdækningen ved hoveddøren er opført inden fremlæggelsen af forslaget til Lokalplan 139. Der kan derfor dispenseres fra lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser, da disse ikke indgik i formålet i den dagældende Lokalplan 129.

Det er forvaltningens vurdering, at udhænget/vindfanget ikke giver kolonihavehuset et særligt præg, og at husets tagudhæng vil være tilstrækkelig beskyttelse af gavlfacaden og indgangsdøren i denne. Forvaltningen vurderer derfor, at der hverken er et særligt behov for vindfanget eller at denne småbygning er nødt til at overskride byggelinjen mod vejskel.

Tværtimod fremgår det af lokalplanens redegørelse, at bebyggelsen skal placeres mindst 3 m fra skel mod vej af hensyn til områdets karakter af kolonihaveområde.

Desuden er det ejers forpligtelse at kende skellenes placering inden nybygninger afsættes. Om nødvendigt må dette ske ved hjælp af en landinspektør.

På denne baggrund indstiller forvaltningen, at der meddeles afslag på ansøgningen om dispensation.

Retsgrundlag

Lokalplan 139 for kolonihaveområdet Præstemosen.

Lov om planlægning (lbkg. 1529 23/11/2015).

Politiske beslutninger og aftaler

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 3. september 2014 at arbejde videre med en afklaring af muligheden for at føre opsøgende tilsyn med overtrædelser af plan-, miljø- og byggelovgivningen i kolonihaveområderne i Hvidovre Kommune. Dette skulle ske ved at gennemgå lovligheden af alle kolonihavehuse.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. november 2014 at gennemgå lovligheden af samtlige kolonihaver i Hvidovre Kommune med henblik på afdække ulovligt byggeri.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 23. februar 2016 at godkende Teknik- og Miljøudvalgets indstilling af 3. februar 2016 om retlig lovliggørelse af ulovligt opført byggeri i Præstemosen før vedtagelsen af Lokalplan 129 i 2007, og fysisk lovliggørelse af ulovligt opført byggeri i Præstemosen efter vedtagelsen af Lokalplan 129 i 2007 på baggrund af en konkret vurdering.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune

Bilag

 1. Dispensationsansøgning (pdf)
 2. Fotos fra ejer (pdf)
 3. Tegninger fra Niras, Porsdam 19 (pdf)
 4. Foto fra tilsyn den 24.10.2016 (pdf)

5. Dispensation til lovliggørelse af skur for størrelse og afstand til skel på Præstemosen 213

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om der skal meddeles dispensation fra bebyggelsesregulerende bestemmelse i Lokalplan 139 til retlig lovliggørelse af skur på 12 m2, beliggende 1 meter fra naboskel på Præstemosen 213.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at der ikke meddeles dispensation fra Lokalplan 139, §§ 5.5 og 5.7, til at bibeholde skuret med den eksisterende udstrækning på 4 x 3 m, i alt 12 m2.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2017

Godkendt.

Sagsfremstilling

Præstemosen 213 er blandt de 106 kolonihavehuse, der er opmålt til at være større end det tilladte areal på 57 m2. Som følge heraf sendte Hvidovre Kommune den 30. august 2016 et varsel om påbud efter planloven om at lovliggøre forholdene på ejendommen.

Ejer sendte den 4. september 2016 en mail vedlagt tegning over kolonihavehuset, hvori han redegjorde for, at kolonihavehuset er på 57 m2.

Som følge heraf foretog forvaltningen den 23. september 2016 tilsyn og konstaterede på dette, at kolonihavehuset rettelig er på 57 m2, men at der på ejendommen er et skur på 12 m2 beliggende 1 meter fra naboskel. Lokalplanens bestemmelse i §§ 5.5 og 5.7 om, at et skur kan placeres indtil 1 meter fra naboskel, når det har et areal på max 10 m2 og en højde på max 2,5 meter, er således ikke opfyldt.

Ovenstående kræver således dispensation fra den anførte bestemmelse.

Ejeren af ejendommen har i brev af 21. november 2016 søgt om dispensation til at lovliggøre skuret for så vidt angår de 2 m2, som det er for stort i forhold til placeringen til naboskel.

Ejer har som begrundelse for dispensationsansøgningen anført

 • at skuret er støbt på cementsokkel, og at det derfor er kostbart at flytte
 • at han som snart pensioneret brandmand vil bruge rigtig meget tid i skuret/værkstedet, og at det vil være et stort tab for ham at skulle ændre på størrelsen

I henhold til Planlovens § 20 kan der først træffes en endelig afgørelse i sagen, når de berørte naboer har haft lejlighed til at udtale sig. Ansøgningen om dispensation har været sendt i naboorientering i perioden fra den 13. december 2016 til den 28. december 2016. Der er ikke modtaget skriftlige reaktioner på naboorienteringen.

Skuret kan lovliggøres fysisk ved enten at reducere arealet af dette til de maksimalt tilladte 10 m2, eller ved at give det en placering på grunden ikke nærmere naboskel end 2,5 m. Ved en reduktion af bygningens omfang er det ikke nødvendigt at flytte fundamentet. Ombygningen kan f.eks. ske ved at flytte skurets gavl og reducere længden af de to tilstødende facader.

På denne baggrund indstiller forvaltningen, at der meddeles afslag på ansøgningen om dispensation.

Retsgrundlag

Lokalplan 139 for kolonihaveområdet Præstemosen.

Lov om planlægning (lbkg. 1529 23/11/2015).

Politiske beslutninger og aftaler

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 3. september 2014 at arbejde videre med en afklaring af muligheden for at føre opsøgende tilsyn med overtrædelser af plan-, miljø- og byggelovgivningen i kolonihaveområderne i Hvidovre Kommune. Dette skulle ske ved at gennemgå lovligheden af alle kolonihavehuse.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. november 2014 at gennemgå lovligheden af samtlige kolonihaver i Hvidovre Kommune med henblik på afdække ulovligt byggeri.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 23. februar 2016 at godkende Teknik- og Miljøudvalgets indstilling af 3. februar 2016 om retlig lovliggørelse af ulovligt opført byggeri i Præstemosen før vedtagelsen af Lokalplan 129 i 2007, og fysisk lovliggørelse af ulovligt opført byggeri i Præstemosen efter vedtagelsen af Lokalplan 129 i 2007 på baggrund af en konkret vurdering.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune

Bilag

 1. Dispensationsansøgning med tegning fra ejer (pdf)
 2. Tegninger fra Niras (pdf)

6. Dispensation til lovliggørelse af kolonihavehus for afstand til vejskel på Træholmen 3

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om der skal meddeles dispensation fra bebyggelsesregulerende bestemmelse i Lokalplan 139 for kolonihaveområdet Præstemosen til retlig lovliggørelse af kolonihavehus på 57 m2 beliggende 2,75 meter fra vejskel på Træholmen 3.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at der meddeles dispensation fra lokalplanens § 5.6 til at bibeholde kolonihavehuset med en placering 2,75 meter fra vejskel.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2017

Godkendt.

Sagsfremstilling

Træholmen 3 er blandt de 106 kolonihavehuse, der er opmålt til at være større end det tilladte areal på 57 m2. Som følge heraf sendte Hvidovre Kommune den 30. august 2016 et varsel om påbud efter planloven om at lovliggøre forholdene på ejendommen.

Ejer sendte den 31. august 2016 en mail, hvori hun redegjorde for, at kolonihavehuset er på 57 m2 og vedlagde som dokumentation herpå plantegninger over kolonihavehuset udarbejdet af Kalmar Huse.

Forvaltningen foretog den 31. januar 2017 tilsyn, og konstaterede på dette, at kolonihavehuset rettelig er på 57 m2, men at kolonihavehuset ikke overholder afstanden til vejskel på 3 meter, jf. § 5.6 i Lokalplan 139. Afstanden til vejskel er på tilsyn opmålt til 2,75 meter, det vil sige en overskridelse med 25 cm.

Ovenstående kræves således dispensation fra den anførte bestemmelse.

På tilsynet kunne i øvrigt konstateres, at kolonihavehuset overholder afstanden til naboskel, ligesom redskabsskuret på 5,65 m2 overholder afstanden til skel.

Endelig kunne det på tilsynet konstateres, at der på ejendommen er et redskabsskur på 5,65 m2, en overdækket terrasse 13,8 m2 og et skur opført før Lokalplan 129´s vedtagelse i 2007 på  12,8 m2. Det samlede areal af småbygninger er således i alt 32 m2, det vil sige 2 m2 for meget i henhold til § 5.2 i lokalplanen.

Forvaltningen har aftalt med ejer, at denne vil fjerne 2 m2 af det gamle skur inden den 15. maj 2017.

Landinspektør Steen Jacobsen har på vegne af ejer af ejendommen i brev af 14. september 2016 søgt om dispensation til at lovliggøre det opførte kolonihavehus på 57 m2 beliggende 2,75 meter fra vejskel.

Ejer har som begrundelse for dispensationsansøgningen anført

 • at det er økonomisk umuligt at flytte huset, da det er opført på et støbt fundament
 • at det visuelt næppe har den store betydning, da huset er gemt bag hæk langs vejen
 • at drivhuse må opføres 1 meter fra vejskel
 • at der er vejstrækninger med en byggelinje på 2,5 meter fra vejskel

I henhold til Planlovens § 20 kan der først træffes en endelig afgørelse i sagen, når de berørte naboer har haft lejlighed til at udtale sig. Ansøgningen om dispensation har været sendt i naboorientering i perioden fra den 13. december 2016 til den 28. december 2016. Der er ikke modtaget skriftlige reaktioner på naboorienteringen.

Kolonihavehuset er opført inden fremlæggelsen af forslaget til Lokalplan 139, hvortil Lokalplan 129 var gældende.

Det er forvaltningens vurdering, at det primære formål med lokalplanens afstandskrav, nemlig at sikre mod brandspredning mellem ejendommene, ikke vil blive modgået ved meddelelse af en dispensation.

Desuden ændrer den eksisterende placering af kolonihavehuset ikke på områdets karakter af kolonihaveområde.

Det er forvaltningens vurdering, at der i den aktuelle sag er tale om en begrænset overskridelse af afstandskravet til vejskel, hvor proportionalitetsprincippet taler for at meddele en dispensation. Her skal den store økonomiske byrde, der vil være forbundet med at flytte eller ombygge kolonihavehuset, vejes op mod de gevinster, som almenheden har ved at kræve lokalplanen overholdt.

Retsgrundlag

Lokalplan 139 for kolonihaveområdet Præstemosen.

Lov om planlægning (lbkg. 1529 23/11/2015).

Politiske beslutninger og aftaler

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 3. september 2014 at arbejde videre med en afklaring af muligheden for at føre opsøgende tilsyn med overtrædelser af plan-, miljø- og byggelovgivningen i kolonihaveområderne i Hvidovre Kommune. Dette skulle ske ved at gennemgå lovligheden af alle kolonihavehuse.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. november 2014 at gennemgå lovligheden af samtlige kolonihaver i Hvidovre Kommune med henblik på afdække ulovligt byggeri.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 23. februar 2016 at godkende Teknik- og Miljøudvalgets indstilling af 3. februar 2016 om retlig lovliggørelse af ulovligt opført byggeri i Præstemosen før vedtagelsen af Lokalplan 129 i 2007, og fysisk lovliggørelse af ulovligt opført byggeri i Præstemosen efter vedtagelsen af Lokalplan 129 i 2007 på baggrund af en konkret vurdering.

Bilag

 1. Ansøgning om dispensation af 14.09.2016 (pdf)
 2. Tegning (pdf)

7. Dispensation til lovliggørelse af overdækning og udhus på Hovager 18

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til ansøgning om dispensation fra bebyggelsesregulerende bestemmelse i Lokalplan 139 for kolonihaveområdet Præstemosen.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at der ikke meddeles dispensation fra Lokalplan 139, § 5.2, til at bibeholde en overskridelse på 4 m2 i forhold til de 30 m2  overdækkede terrasser, udhuse, legehuse, drivhuse og andre overdækkede arealer, som lokalplanen tillader.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2017

Godkendt.

Sagsfremstilling

Hovager 18 er blandt de 106 kolonihavehuse i Præstemosen, der er opmålt til at være større end det tilladte areal på 57 m2. Som følge heraf sendte Hvidovre Kommune den 30. august 2016 et varsel om påbud efter planloven om at lovliggøre forholdene på ejendommen.

Ejers advokat har i mail af 30. september 2016 anført, at kolonihavehuset er på 57 m2, og således ikke større end det i lokalplanen tilladte.

Der er foretaget besigtigelse af ejendommen den 25. november 2016, hvor en opmåling af kolonihavehuset viste, at huset er 57 m2 og således overholder den bebyggelsesregulerende bestemmelse i § 5.1 i lokalplanen.

Besigtigelsen viste endvidere, at kolonihavehuset indeholder et teknikrum på 1,5 m2, et haveskur på 9,8 m2 og en terrasseoverdækning på 22,7 m2, i alt 34 m2, som er bebygget udover kolonihavehuset. Iflg. lokalplanens § 5.2 må denne form for bebyggelse tilsammen højst udgøre 30 m2.

Ved besigtigelsen blev det meddelt ejer, at den samlede bebyggelse ud over kolonihavehuset er 4 m2større end det tilladte i medfør af lokalplanens § 5.2.

Ejer ønskede dispensation fra lokalplanen, idet en reducering af terrasseoverdækningen med 4 m2 vil være besværlig og gøre terrassen mindre anvendelig. Ejer anfører, at det ikke vil være muligt af reducere haveskuret. Ejer begrundelse for dispensationsanmodningen fremgår af bilag 1.

Ansøgningen om dispensation har været i nabohøring i perioden fra 2. februar 2017 til 16. februar. Der er ikke indkommet bemærkninger til ansøgningen.

Det kan ses af kommunens luftfotos, at såvel skuret som overdækningen er opført efter 10. marts 2015. Skur og overdækning er imidlertid opført før den 4. oktober 2016, hvor lokalplanforslag 139 blev offentliggjort.

Skur og overdækning er således omfattet af lokalplan 129, hvor det var tilladt at bygge teknikrum sammen med hovedhus. Desuden kan der dispenseres fra lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser om størrelsen af overdækningen, da dette ikke indgik i formålet i den dagældende Lokalplan 129.

Retsgrundlag

Lokalplan 139 for kolonihaveområdet Præstemosen.

Lov om planlægning (lbkg. 1529 23/11/15).

Behandling af dispensationssager

I medfør af planlovens § 19 kan kommunen dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.

Det fremgår af Lokalplan 139, at formålet med lokalplanen blandt andet er at give mulighed for at opføre kolonihavehuse med tilhørende overdækninger, udhuse, drivhuse mv. i begrænset omfang på de enkelte haveparceller. Det bebyggede areal på hver ejendom må således ikke overstige 57 m2 for kolonihavehuse, og de overdækkede terrasser, udhuse, legehuse, drivhuse og andre overdækkede arealer må tilsammen højst have en tagflade / bebygget areal på 30 m2 pr. ejendom,

Lokalplanens formålsbestemmelser udgør en del af planens principielle indhold. For byggeri, der er opført efter fremlæggelsen af Forslag til Lokalplan 139 kan der således ikke meddeles dispensation fra de bebyggelsesregulerende bestemmelser.

Således som den dagældende Lokalplan 129 var udformet, er en dispensation imidlertid ikke i strid med lokalplanens principper.

Politiske beslutninger og aftaler

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 3. september 2014 at arbejde videre med en afklaring af muligheden for at føre opsøgende tilsyn med overtrædelser af plan-, miljø- og byggelovgivningen i kolonihaveområderne i Hvidovre Kommune. Dette skulle ske ved at gennemgå lovligheden af alle kolonihavehuse.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. november 2014 at gennemgå lovligheden af samtlige kolonihaver i Hvidovre Kommune med henblik på at afdække ulovligt byggeri.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 23. februar 2016 at godkende Teknik- og Miljøudvalgets indstilling af 3. februar 2016 om retlig lovliggørelse af ulovligt opført byggeri i Præstemosen før vedtagelsen af Lokalplan 129 i 2007, og fysisk lovliggørelse af ulovligt opført byggeri i Præstemosen efter vedtagelsen af Lokalplan 129 i 2007 på baggrund af en konkret vurdering.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Dispensationsansøgning (pdf)
 2. Naboorientering (pdf)
 3. Varsel om påbud med frist (pdf)
 4. Besigtigelse 26. august 2016 (pdf)
 5. Kortbilag af 21. juni 2016, luftfotoopmåling af bygninger på Hovager 18, 2007 og 2016 (pdf)

8. Påbud om fysisk lovliggørelse af en del af ydervæg og tag på Hvidovregårds Alle 20

Lukket sag

9. Forslag om nyt vejnavn til del af Kløverprisvej

Beslutningstema

Udvalget anmodes om at tage stilling til, om man vil ændre vejnavnet for en stikvej til Kløverprisvej, og i givet fald, hvad navnet til dette vejstykke skal være.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at stikvejen til parkeringsarealerne og de bagved liggende ejendomme på Kløverprisvej 10A-D gives et nyt vejnavn.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2017

Vejen navngives Svend Aagesens Allé.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 31. januar 2017 vedtaget at fremlægge et forslag til lokalplan, der skal give mulighed for at opføre tre boligblokke på ejendommene matr.nr. 99c og 99a Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Kløverprisvej 10A og Kløverprisvej 10B-D.

På Kløverprisvej 10B-D er der konkrete overvejelser om at opføre ca. 248 almene boliger - primært ungdomsboliger, ældreboliger og handicapboliger - fordelt på ca. syv opgange.

På grund af det store antal nye boliger i projektet anbefaler forvaltningen, at stikvejen fra Kløverprisvej frem til den kommunale parkeringsplads og de to ejendomme vest for denne gives et nyt vejnavn.

I samarbejde med Forstadsmuseet er der opstillet følgende forslag til nye vejnavne:

 • Borgmester Svend Aagesens Allé
 • Svend Aagesens Allé
 • Holmegårds Allé
 • Trinbrædtvej.

Forstadsmuseet bemærker, at man som første prioritet har at markere afdøde borgmester Svend Aagesen, hvis bopæl lå ganske tæt på den nye vej, og at det vil lægge sig fint i traditionen, hvor borgmester Christian Sørensen senest fik en vej nær sin daværende bopæl opkaldt efter sig. Hvorvidt titlen skal med og om det er en ’vej’ eller måske et ’vænge’, har museet ikke en holdning til.

Alternativt kunne vejnavnet baseres på nærheden til jernbanen eller matriklens oprindelige ejerforhold til Holmegården. Holmegården har allerede lagt navn til både en skole og en grøft, men ingen veje, så Holmegårds Allé er en mulighed. Den kan dog let forveksles med Holmelundsvej, selv om dette vejnavn intet har med Holmegården at gøre. Da den nye vej munder ud i Kløverprisvej lige overfor Holmegårdens bygninger kunne det give god mening.

Jernbanen er lidt sværere, men den første Hvidovre Station, der blev oprettet som et ’trinbrædt’, lå på vestsiden af Hvidovrevej med opgang fra syd og kunne inspirere til vejnavne som f.eks. Trinbrædtvej.

Hovedstadsområdets Vejnavnesamarbejde har oplyst, at der ikke er andre samarbejdskommuner, der har reserveret de samme eller næsten samme navne. Alle fire vejnavne er derfor foreløbig reserveret til Hvidovre Kommune.

Ejerne af de påvirkede ejendomme har i perioden 20. januar – 3. februar 2017 haft mulighed for at udtale sig om en eventuel ændring af vejnavnet. Der er i denne periode indkommet et svar fra HvidovreBo og PAB, der er enige om at pege på Svend Aagesens Allé som det ønskede, fremtidige vejnavn.

Retsgrundlag

BEK. nr. 436 af 2. maj 2014, bekendtgørelse om vejnavne og adresser.

Vejnavne og adresser fastsættes under hensyntagen til, at borgere, myndigheder, forsyningsvirksomheder, ulykkesberedskab og andre, på lettest mulige måde, herunder ved brug af navigationssystemer kan orientere sig og finde frem til den pågældende vej, ejendom, bygning, indgangsdør, bolig- eller erhvervsenhed m.v.

Vejnavne skal fastsættes således, at de betegner et nærmere bestemt, sammenhængende færdselsareal.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


10. Anmodning om udarbejdelse af ny lokalplan for AV Miljø

Beslutningstema

For at forlænge deponiets levetid, anmoder AV-Miljø om igangsættelse af ny lokalplan, der muliggør at forhøje fyldhøjden på anlægget med 3-5 meter.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at der udarbejdes forslag til ny lokalplan for AV Miljø, der muliggør at forhøje fyldhøjden på anlægget, og som fastlægger karakteren af de afsluttende jord- og beplantningsarbejder mv.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2017

Godkendt.

Sagsfremstilling

I brev/notat af 4. januar 2017 (se bilag 1) anmoder COWI på vegne af AV Miljø om, at Hvidovre Kommune påbegynder det nødvendige arbejde for at ændre eller dispensere fra den eksisterende Lokalplan 515, AV Miljø med henblik på at forhøje den tilladte terrænhøjde på anlægget.

AV Miljø er et deponi for affald beliggende på Avedøreholmen 97 ejet af I/S Amager Ressourcecenter og I/S Vestforbrænding. Baggrunden for deres ønske om at øge terrænhøjden er, at deres deponeringskapacitet er tæt på at være opbrugt, og det forventes således, at anlægget må stoppe for at modtage affald til deponering senest medio 2019. Der er ikke andre muligheder for deponering af blandet og mineralsk affald i København, og det haster således med at få etableret supplerende deponeringskapacitet.

AV Miljø har undersøgt forskellige muligheder for at etablere en supplerende kapacitet og er kommet frem til, at den bedste løsning vil være at etablere en supplerende fyldhøjde på det eksisterende anlæg. Den væsentligste årsag hertil er, at der dermed ikke skal inddrages nye arealer til deponeringsenheder med etablering af nye membran- og perkolatopsamlingssystemer.

På denne baggrund ønsker AV Miljø at øge den endelige terrænhøjde på AV Miljø fra den nugældende retableringsplans +5,2 m til et forhøjet terræn med maksimal kote på +11,0 m. En sådan forøgelse af fyldhøjden vurderes at give en supplerende levetid for deponeringsanlægget på 15 -20 år. AV Miljø har fremsendt en skitse, der illustrerer virksomhedens bud på terrænforhold mv. ved afslutning af deponeringer (se bilag 2).

AV Miljø er beliggende i kommuneplanens rammeområder 5T3 samt 5T1 udlagt til tekniske anlæg. AV Miljø er endvidere omfattet af Lokalplan 515 AV Miljø fra 2015, der i § 7.7 fastlægger en terrænregulering på +/- 1,5 m i forhold til eksisterende terræn.

Plan- og Miljøafdelingen vurderer, at det ansøgte projekt er af et omfang, hvor der ikke kan dispenseres fra den gældende lokalplan, og det vil kræve, at der udarbejdes ny lokalplan.

Retsgrundlag

Efter Planlovens § 13 kan Kommunalbestyrelsen tilvejebringe lokalplaner.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Miljømæssige konsekvenser

Etablering af forhøjelsen af det endelige terræn og udnyttelse af den supplerende deponeringskapacitet muliggør en fortsættelse af de hidtidige aktiviteter på området. Den daglige drift vil således ikke indebære en forøgelse af støjende og/eller støvende aktiviteter i forhold til den nuværende situation, men aktiviteterne vil fortsætte i en årrække efter 2019.

Indbygning af affald i et forhøjet niveau kan resultere i en større støjudbredelse end hidtil. I forbindelse med en ny miljøgodkendelse vil vilkårene heri sikre, at vejledende støjgrænser i omgivelserne ikke vil blive overskredet.

En forøget fyldhøjde vil kunne påvirke kystlandskabet. AV Miljø medvirker gerne til udarbejdelse af eventuelle visualiseringer, der understøtter belysningen af dette.

AV Miljøs deponeringsanlæg er VVM-pligtigt for så vidt angår deponeringsenhederne for shredder affald. Imidlertid omfatter terrænændringerne og den ekstra fyldhøjde alene enheder med blandet affald. Der skal derfor gennemføres en screening af hvorvidt ændringen af anlægget er VVM-pligtigt eller ej.

Bilag

 1. Ansøgning om udarbejdelse af ny lokalplan for AV Miljø (pdf)
 2. Illustration af foreslået terrænbearbejdning efter afsluttet påfyldning i kote 11 (pdf)

11. Afklaring af indhold for Lokalplan 141 for boliger på Landlystvej 42

Beslutningstema

Orientering om udarbejdelsen af Forslag til Lokalplan 141 for boliger på Landlystvej 42, samt forslag/ ønsker om ændringer i de forudsætninger, der var ved igangsætning af lokalplanarbejdet.

Udvalget skal tage stilling til, hvilken afgrænsning af delområdet for tæt-lave boliger og hvilket maksimale etageantal for etageboliger, skal danne grundlag for den videre udarbejdelse af forslag til Lokalplan 141.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at delområdet for tæt-lav boligbebyggelse gives en afgrænsning som vist i bilagets model C.
 2. at lokalplanforslaget giver mulighed for, at den nordligste bygning med etageboliger har et maksimalt etageantal på fire etager.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2017

Ad 1. – 2.

For: Gruppe A, O, C og Karl Erik Høholt Jensen (UP).

Undlader: Liste H.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget bemyndigede på mødet den 4. januar 2017 Kultur, Miljø og Vækst til at igangsætte udarbejdelsen af et forslag til lokalplan for ejendommen Landlystvej 42, med henblik på at give mulighed for etablering af en boligbebyggelse bestående af fire bygninger med etageboliger i 3-4 etager og et ubestemt antal rækkehuse i to etager.

Som del af udarbejdelsen af lokalplanen har forvaltningen været i dialog med ansøger, FB Gruppen, om blandt andet antallet af rækkehuse der skal gives mulighed for.

Kommuneplan 2016 regulerer byggeri af tæt-lave boliger med retningslinje 3.5.10: ”Ved udstykning til tæt-lav boligbebyggelse skal grundstørrelsen være mindst 300 m² grundareal pr. bolig. Ved beregning af grundarealet pr. bolig kan bebyggelsens fælles vej-, parkerings- og friarealer medregnes, idet de ved beregningen fordeles ligeligt på de enkelte ejendomme. Den tilsvarende grundstørrelse for tæt-lav boligbebyggelse inden for rammeområde 4B7 er på mindst 275 m².”

I forhold til den matrikulære opdeling af området, tænkes rækkehusene udstykket med egen have, mens etageboliger udføres som sokkeludstykninger. De resterende vej-, parkerings- og friarealer vil være fælles og forventes ejet og driftet af en grundejerforening, der dækker hele lokalplanområdet.

Ved udarbejdelse af lokalplanen skal ejendommen opdeles i to delområder – et til etageboliger og et til rækkehuse. Det er rækkehusenes matrikler samt fælles vej-, parkerings- og friarealer indenfor pågældende delområde, der danner grundlag for beregning af antallet af tæt-lave boliger ud fra kommuneplanens retningslinje.

FB Gruppens skitseprojekt indeholder 17 rækkehuse, hvilket ville forudsætte et delområde på 5.100 m² til denne del af bebyggelsen. Der var ikke redegjort for hvilke dele af fælles vej-, parkerings- og friarealer der var indeholdt i beregningen af minimumsgrundstørrelser.

På baggrund af dette har forvaltningen ud fra bebyggelsesplanen i vedlagte bilag 2 opgjort grundarealet af området til rækkehuse på fem forskellige måder:

•        A har et grundareal på 3.478 m2, hvilket muliggør 11 rækkehuse

•        B har et grundareal på 4.023 m2, hvilket muliggør 13 rækkehuse

•        C har et grundareal på 4.291 m2, hvilket muliggør 14 rækkehuse

•        D har et grundareal på 4.597 m2, hvilket muliggør 15 rækkehuse

•        E har et grundareal på 4.894 m2, hvilket muliggør 16 rækkehuse.

FB Gruppen har givet udtryk for, at der ved reduktion af antallet af rækkehuse i forhold til deres skitserede bebyggelse, vil være tale om en forringelse af projektets rentabilitet for hvert rækkehus der fjernes og det kan betyde, at projektet ikke kan realiseres økonomisk. De peger derfor på enten model D eller E, forudsat at den nordligste bygning til etageboliger kan tilføjes en yderligere etage og dermed blive opført i fire etager. På denne måde vil der kunne opnås en udnyttelse af grunden med en samlet bebyggelsesprocent på 80, svarende til det oprindelige projekt.

Det er forvaltningens vurdering, at afgrænsning af delområdet for rækkehuse som vist i modellerne A, B og C vil give en god og ligelig fordeling af vej- og fællesarealer mellem delområderne for tæt-lave boliger og etageboliger. Modellerne D og E derimod vil medtage et vejareal, der ikke udelukkende betjener rækkehusene, men i lige så høj grad giver adgang til etageboligernes parkeringspladser på terræn.

Ansøgers ønske om at opføre det nordligste etagehus i fire etager vurderes ikke at udløse væsentlige gener for lokalplanområdets naboer.

Bygningsreglementet regulerer forholdet mellem en bygnings højde og afstand til skel ved det skrå højdegrænseplan. Det betyder, at en bygnings maksimale højde må være afstanden til skel x 1,4. Bestemmelserne i en lokalplan vil kunne tilsidesætte det skrå højdegrænseplan, f.eks. ved at udlægge byggefelter.

Et etagehus i fire etager vil med den viste placering og afstand til skel i øst og vest ikke overholde det skrå højdegrænseplan. Da nabogrundenes arealer i øst og vest mod skel bliver brugt til parkering, vurderer forvaltningen dog, at dette ikke afstedkommer indbliks- eller skyggegener.

Etagehuset vil ligge med en afstand på ca. 18 m til naboskel mod nord. Det vurderes, at naboerne mod nord ikke vil blive generet at skyggen fra en bygning i fire etager, da den kun i en kort periode midt på dagen vil kaste en skygge mod nord og i sommerhalvåret vil denne holde sig indenfor egen matrikel. Det vurderes, at der heller ikke vil opstå væsentlige indbliksgener for naboerne mod nord, dels på grund af den store afstand til naboskel, dels da det er etagehusets gavl der vender mod nord.

Det skal bemærkes, at det tillæg til Kommuneplan 2016, der udarbejdes sideløbende for rammeområde 1E3, vil give mulighed for en maksimal bebyggelsesprocent på 80, et maksimalt etageantal på fire etager og en maksimal bygningshøjde på 14 m.

Retsgrundlag

Lokalplaner udarbejdes efter bestemmelserne i planlovens kapitel 5 og 6.

En lokalplan skal tilvejebringes, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger af bebyggelse, og i øvrigt når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, jævnfør planlovens § 13, stk. 2.

Politiske beslutninger og aftaler

Teknik- og Miljøudvalget besluttede, den 4. januar 2017, punkt 6, at udarbejde en ny lokalplan med mulighed for ændret anvendelse af ejendommen Landlystvej 42 fra erhverv til boligformål som rækkehuse og etageboliger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Uddrag af skitseforslag_FB Gruppen.pdf (pdf)
 2. Landlystvej 42 model A-E.pdf (pdf)

12. Endelig vedtagelse af Lokalplan 458 for boliger ved Avedøre Tværvej 60-66

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har fremlagt et forslag til Lokalplan 458 for boliger ved Avedøre Tværvej 60-66 i offentlig høring. Der er i forbindelse med den offentlige høring indkommet seks høringssvar til lokalplanforslaget. Indholdet i disse høringssvar forelægges til behandling med henblik på endelig vedtagelse af lokalplanen.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at Lokalplan 458 for boliger ved Avedøre Tværvej 60-66 vedtages endeligt
 2. at ændringsforslag nr. 1-7, som disse fremgår af sagsfremstillingen, indarbejdes i den endelige Lokalplan 458.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-04-2017

Ad 1.

For: Gruppe A, O, C, F, Ø, Karl Erik Høholt (UP), Annette Møller Sjøbeck (UP) og Bo Christof (UP).

Imod: Liste H, med den bemærkning, at høringssvarene ikke er tilstrækkeligt tilgodeset.

Kommunalbestyrelsen vedtog Lokalplan 458 for boliger ved Avedøre Tværvej 60-66 endeligt.

Ad 2.

For: Gruppe A, O, C, F, Ø, Karl Erik Høholt (UP), Annette Møller Sjøbeck (UP) og Bo Christof (UP).

Imod: Liste H med den bemærkning, at høringssvarene ikke er tilstrækkeligt tilgodeset.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at ændringsforslag nr. 1-7, som disse fremgår af sagsfremstillingen, indarbejdes i den endelige Lokalplan 458.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2017

Ad 1. Anbefales godkendt.

Liste H afventer stillingtagen til kommunalbestyrelsen.

Ad 2.

For: Gruppe A, O og Karl Erik Høholt Jensen (UP).

Imod: Gruppe C med bemærkning om, at ændringsforslag 7 ikke kan følges.

Liste H afventer stillingtagen til Kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 458 for boliger ved Avedøre Tværvej 60-66 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 29. november 2016. Lokalplanen har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 6. december 2016 til den 31. januar 2017.

Lokalplanen omfatter ejendommen Avedøre Tværvej 60-66 og gør det muligt at udstykke den eksisterende ejendom til fire til otte matrikler, hvorpå der kan opføres boligbebyggelse som fritliggende enfamilie-, tofamilie- og dobbelthuse. Derudover giver planen mulighed for, at grunden udstykkes til en samlet boligbebyggelse som rækkehuse som tre stokke, placeret vinkelret på Avedøre Tværvej, med op til 15 matrikler.

Formålet med lokalplanen er at skabe et attraktivt boligområde med åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Bebyggelse skal placeres, så området fremstår med en åben bebyggelsesstruktur og en grøn karakter af haveboligområde.

Bygningers højde må ikke overstige 8,5 meter og bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30 for enfamiliehuse og tofamiliehuse og 40 for dobbelthuse og rækkehuse.

Lokalplanen skal sikre, at der etableres vejadgang til den enkelte ejendom og det nødvendige antal parkeringspladser. Jævnfør kommuneplanens retningslinjer skal der ved åben-lav bebyggelse udlægges to parkeringspladser pr. bolig, ved tæt-lav bebyggelse en parkeringsplads pr. bolig.

Forvaltningen har i notat af 8. februar 2017 lavet et resumé af indholdet i høringssvarene og knyttet forvaltningens kommentarer hertil.

I forbindelse med den offentlige høring har HOFOR oplyst, at der er nedgravet en hovedregnvandsledning i lokalplanområdets sydlige del, der ikke er tinglyst og dermed ligger på grundejers præmisser. For at realisere de byggemuligheder vedrørende enfamilie-, tofamilie- og rækkehuse som lokalplanen indeholder, vil det være en forudsætning at flytte den pågældende ledning til vejarealet mod syd. HOFOR vil skulle bekoste denne flytning og skønner, at den vil beløbe sig på 2,5-3 mio. kr., afhængigt af den valgte løsning. Disse omkostninger vil blive dækket af vandtaksten der opkræves af borgere og virksomheder i Hvidovre Kommune.

På baggrund af de indkomne høringssvar foreslår forvaltningen, at der i Lokalplan 458 foretages følgende ændringer:

 1. Afsnittet ”Øvrig planlægning” tilføjes på side 8 følgende ordlyd:

”Spildevandsledning

HOFOR har gjort opmærksom på, at der i grundens sydlige del er nedgravet en ikke servitutbelagt hovedregnvandsledning med en diameter på 0,65 m. Realiseringen af de i lokalplanen beskrevne muligheder for nybyggeri forudsætter, at ledningen flyttes til kommunalt vejareal syd for matrikel 2cc.”

 1. § 8.2 gives følgende ordlyd:

”Ved opførelse af en samlet rækkehusbebyggelse skal vejadgang til den enkelte ejendom foregå ved overkørsel til de tre veje A-B, C-D og E-F, der udlægges i en bredde af 6 m og i princippet som vist på bilag 4.”

 1. Kortbilag 4 revideres, så det udlægger tre adgangsveje ved udnyttelse til en samlet rækkehusbebyggelse. Udstykning og disponering af bebyggelse tager udgangspunkt i det af Phoam Studio fremsendte ændringsforslag.

Forvaltningen er blevet opmærksom på, at der er behov for at ændre reguleringen af den maksimale bebyggelsesprocent for den viste  rækkehusbebyggelse. Såfremt vejarealerne ikke kan indgå som en del af grundarealet i beregningsgrundlaget for bebyggelsesprocenten, vil bebyggelsesprocenten for de enkelte rækkehuse i projektet ligge mellem 37 og 54.

Det foreslås derfor, at bebyggelsesprocenten ved opførelse af en samlet rækkehusbebyggelse beregnes for området under ét og ikke for den enkelte ejendom.

Forvaltningen anbefaler på denne baggrund følgende ændringer:

 1. I § 5.1 udtages ”rækkehuse”.
 1. Ny bestemmelse indsættes som § 5.2 med følgende ordlyd:

”Ved opførelse af en samlet rækkehusbebyggelse omfattende hele lokalplanområdet, må bebyggelsesprocenten ikke overstige 40 for området under ét.”

I forbindelse med Forslag til Lokalplan 458 er der ligeledes udarbejdet et tilhørende Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2016, med det formål at øge den maksimale bebyggelsesprocent for rammeområde 4A2 fra 30 til 35 for området under ét. Dette ud fra en antagelse om, at bebyggelsesprocenten for den eksisterende ramme 4A2 allerede var overskredet og rammen dermed ikke vil kunne rumme det nybyggeri Lokalplan 458 giver mulighed for.

Forvaltningen er ved en efterfølgende beregning af bebyggelsesprocenten for rammeområde 4A2 under ét nået frem til, at der er tilstrækkelig rummelighed til alle kendte byggemuligheder i rammeområdet og har derfor indstillet overfor Kommunalbestyrelsen, at Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2016 ikke vedtages endeligt, men annulleres.

Forudsat at denne indstilling følges, anbefaler forvaltningen følgende ændring:

 1. Afsnittet ”Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2016” på side 8 udtages.

Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelse af Lokalplan 458 ansøgt Miljøstyrelsen om en reduktion af skovbyggelinjen i lokalplanområdet. Miljøstyrelsen har meddelt, at de ikke er indstillet på at reducere skovbyggelinjen som ansøgt af Hvidovre Kommune, med den begrundelse, at reduktionen ikke vil medføre den påkrævede administrative forenkling af kommunens sagsbehandling.

Forvaltningen anbefaler på denne baggrund følgende ændring:

 1. Afsnittet ”Skovbyggelinje” på side 7 udtages og erstattes med følgende ordlyd:

”Skovbyggelinje

En del af lokalplanområdet er beliggende inden for en skovbyggelinje omkring Vestvolden, hvilket betyder at den del af arealet ikke må bebygges. Skovbyggelinjer har en udstrækning på 300 m og deres formål er at sikre det frie udsyn til skoven og skovbrynet og at bevare skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyreliv.

Den aktuelle skovbyggelinje på ejendommen, matr. nr. 2cc, gælder for skoven langs Vestvolden og rækker mellem 7 og 22 m ind over grundens vestlige skel.

For de byggemuligheder som Lokalplan 458 udlægger indenfor skovbyggelinjens udstrækning, skal der i forbindelse med byggeansøgningen søges om dispensation fra skovbyggelinjen. Undtaget herfra er garager, carporte, udhuse, m.m. på højst 50 m².”

Retsgrundlag

Endelige vedtagelser af lokalplaner sker efter planlovens § 27.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte, den 29. november 2016, punkt 7, forslag til Lokalplan 458 for boliger ved Avedøre Tværvej med henblik på offentlig fremlæggelse.

Økonomiske konsekvenser

Den endelige løsning for matriklernes bebyggelse kan indebære at en ikke tinglyst hovedregnvandsledning skal flyttes. Omkostningerne for dette vurderes af HOFOR til 2,5 – 3,0 mio. kr., som indregnes i kommende års spildevandstakster, og derved opkræves hos forbrugerne i Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Samlede høringsvar til forslag til Lokalplan 458.pdf (pdf)
 2. Lokalplan 458 - forslag d. 05. oktober 2016.pdf (pdf)
 3. Miljøstyrelsens skrivelse vedr. reduktion af skovbyggelinjen.pdf (pdf)
 4. Hvidbog over indkomne høringssvar til forslag til Lokalplan 458 (pdf)

13. Forslag til spildevandsplan 2017

Beslutningstema

Plan- og Miljøafdelingen har udarbejdet et forslag til en ny spildevandsplan. Spildevandsplanen fungerer som et administrationsværktøj mellem kommunen og forsyningerne. Spildevandsplanen sætter rammerne og mål for forsyningerne HOFOR og BIOFOS’s arbejde i kommunen.

Forslag skal sendes i offentlig høring i 8 uger inden endelig vedtagelse.

Der er lavet afgørelse om at planforslaget ikke skal miljøvurderes. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering skal offentliggøres.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at forslag til Spildevandsplan 2017 og Tillæg 1 til Spildevandsplan 2017 sendes i offentlig høring i 8 uger
 2. at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering af Spildevandsplan 2017 og Tillæg 1 offentliggøres

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-04-2017

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at forslag til Spildevandsplan 2017 og Tillæg 1 til Spildevandsplan 2017 sendes i offentlig høring i 8 uger.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering af Spildevandsplan 2017 og Tillæg 1 offentliggøres.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2017

Ad 1. – 2.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2017

Ad 1. – 2. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøafdelingen har udarbejdet et forslag til en ny spildevandsplan, som afløsning for den gældende spildevandsplan fra 2002. Siden Spildevandsplan 2002 blev vedtaget er der vedtaget strateginotater i 2003, 2005 og 2007, som har haft funktion som tillæg til spildevandsplanen.

Spildevandsplanen fungerer som et administrationsværktøj mellem kommunen og forsyningerne. Spildevandsplan 2017 består af en hovedplan, som indeholder rammerne for forsyningernes arbejde med afledning (HOFOR) og rensning (BIOFOS) af spildevand fra Hvidovre Kommune herunder kommunens mål for serviceniveau, drift og datahåndtering. Dertil er der et Tillæg 1 til spildevandsplanen, som beskriver status med beskrivelse af kloaksystemet og udledning og plan med beskrivelse af udbygningen af kloaksystemet med Damhusledningen.

De væsentligste praksisændringer i spildevandsplanen:

Nyt serviceniveau

Spildevandsplanen fastsætter et nyt serviceniveau for HOFOR i forhold til dimensionering og funktionskrav ved opstuvning i kloaksystemet. Spildevandsplanen lægger op til at følge Skrift 27 udarbejdet af Spildevandskomiteen, som hører under IDA (Ingeniørforeningen i Danmark). Skriftet er udarbejdet for at skabe en ny fælles dansk praksis. Mange kommuner og forsyninger følger skrift 27 i dag og skriftet kan i dag betragtes som sædvanlig praksis på området.

Det nye serviceniveau sikrer ikke i lige så høj grad mod kælderoversvømmelser, hvilket medfører, at borgerne får et større ansvar for at sikre deres kælder mod opstuvning under store regnskyl med højtvandslukker eller pumpebrønde internt på ejendommen. 

Damhusledningen

Udbygningen af kloaksystemet langs Harrestrup Å blev vedtaget i Strategiplan 2007. Projektet indarbejdes i Spildvandsplan 2017 i tillæg 1 under beskrivelsen af planlagte projekter med behov for servitutpålægning. Projektet er igangsat og første etape er ved at være færdig. Alle ejere af matrikler, der vil blive påført deklarationer i forbindelse med projektet, vil blive direkte hørt i forbindelse med høringsprocessen af planen.

Separering på egen grund

Der sættes ikke længere et generelt krav til grundejere om separatkloakering inden på egen grund, da der ikke er konkrete planer om separatkloakering af private husstande. Da anlægget af Damhusledningen blev besluttet i Strategiplan 2007 for Kloakforsyningen blev separatkloakering af private fravalgt. Det er derfor ikke relevant at have et generelt krav om separatkloakering i spildevandsplanen. I forbindelse med udarbejdelse af klima-konkretiseringsplaner for de enkelte fokusområder i Kommunens Strategi for klimatilpasning vil der blive taget stilling til, hvilke løsninger som vil være mest hensigtsmæssige i området. Her kan separatkloakering være et virkemiddel. I de områder, det giver mening, kan der med et tillæg til spildevandsplanen stilles krav om separatkloakering af de omfattede ejendomme. På denne måde er det kun i de områder, hvor der bliver taget beslutning om separatkloakering, at private grundejere bliver pålagt ekstraudgifter til separatkloakering.

Udtræden af kloakfællesskabet

Spildevandsplan 2017 giver ikke længere en generel mulighed for udtræden af kloakfællesskabet for overfladevand. Det har tidligere været praksis, at grundejer kunne få tilbagebetalt tilslutningsbidraget for overfladevand ved at håndtere alt overfladevand på egen grund. Denne mulighed fjernes, da det ønskes, at der laves en helhedsbetragtning for de enkelte områder. I forbindelse med konkretiseringsplanerne for klimatilpasning for de enkelte fokusområder, vil der blive taget stilling til tilbagebetaling som virkemiddel.

Ændring af kloakopland

I forslag til spildevandsplanen er udpeget kloakoplande. Der er forskel på de udpegede kloakoplande i forslaget i forhold til tidligere kloakoplande udpeget i Spildevandsplan 2002. De to ikkevarige kolonihaveforeninger HF Svarø og HF Kystengen er trukket ud af kloakoplandet, da de ikke er kloakeret og der heller ikke umiddelbart er planer om at kloakere de to kolonihaver. HF Kystengen ligger i et områder, der i kommuneplanen er udpeget som rekreativt grønt område. HF Svarø ligger i et område, som potentielt kan blive stationsnært område til en eventuel metrostation ved Hvidovre Hospital.

Hvis en ejendom ligger inden for et kloakopland, skal HOFOR principielt føre stik frem til grundgrænsen, og ejendommen skal tilslutte sig til forsyningens kloaksystem. Da der ikke er planer om at kloakere de to kolonihaver, trækkes de ud af kloakoplandet. I forbindelse med høringsprocessen vil alle haveejere i HF Kystengen blive direkte hørt, da de alle står som ejere af grunden. Hos HF Svarø vil Risbjerg Sogns menighedsråd blive hørt som grundejer og HF Svarøs bestyrelse som bruger.

Kommunens øvrige 4 kolonihaveforeninger, som alle er varige kolonihaver er tidligere i perioden 2004-2012 blevet kloakeret. Begrundelsen for ikke at kloakere de sidste to kolonihaver er, at de ikke er varige.

Datahåndtering

Spildevandsplanen sætter en række mål for HOFOR’s datahåndtering for at sikre at de nødvendige data er til rådighed til for eksempel arbejdet med klimatilpasning og overvågning af badevandskvaliteten på stranden i Lodsparken.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal ifølge § 32 i Miljøbeskyttelsesloven udarbejde en spildevandsplan.

Krav til indholdet i spildevandsplanen og behandling og vedtagelse af planen er fastsat i § 5, 6 og 7 i Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Spildevandsplanen er omfattet af § 3, stk. 1, nr. 3, og stk. 2, og § 4, stk. 1 i Miljøvurderingsloven.

Politiske beslutninger og aftaler

Udvalgte emner som dimensioneringskriterier, separering på egen grund, tilbagebetaling af tilslutningsbidrag har været drøftet på møde i Teknik og Miljøudvalget den 8. oktober 2014. Ved udarbejdelsen af Spildevandsplan 2017 er der taget udgangspunkt i de politiske tilkendegivelser på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Udbygningen af kloaksystemet ved anlæggelsen af Damhusledningen har konsekvenser for takstudviklingen på spildevand. Da anlægsarbejdet allerede er i gang, og første etape ved at være færdiggjort er taksten allerede nu påvirket.

Ændringen af serviceniveauet vil bevirke en reduktion af udgifterne til udbygningen, da dimensioneringen i nogle tilfælde vil blive anderledes.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Udbygningen af kloaksystemet medfører færre overløb af fortyndet spildevand til Harrestrup Å og Kalveboderne, samt mindre risiko for opstuvning af spildevand i kældre. Dette minimerer risikoen for at borgerne kommer i kontakt med spildevandet.

Badevandskvaliteten på stranden ved Lodsparken påvirkes af overløbene til Harrestrup Å. Færre overløb vil give færre dage, hvor badevandskvaliteten ikke er tilfredsstillende.

Miljømæssige konsekvenser

Overløb med fortyndet spildevand fra de fælleskloakerede områder til Harrestrup Å har en negativ effekt på dyre- og planteliv i Harrestrup Å og Kalveboderne og er medvirkende årsag til at miljømålene i Vandområdeplanen ikke opfyldes. Ved at reducere antallet af overløb til Harrestrup Å arbejdes der hen mod at opfylde miljømålene og forbedre forholdene for dyre- og planteliv.

Det er vurderet ved en miljøscreening, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jf. lovens § 3, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, og § 4, stk. 1.

Spildevandsplanen omfatter alene mindre ændringer. Spildevandsplan 2017 og Tillæg 1 muliggør heller ikke anlægsarbejder, som er optaget i lovens bilag eller projekter, der i størrelse og karakter vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Miljøscreeningen viser, at Spildevandsplan 2017 og Tillæg 1 ikke vil få væsentlig negativ virkning på miljøet. Realiseringen af spildevandsplanen vil på grund af færre overløb af fortyndet spildevand til Damhusåen/Harrestrup Å og Kalveboderne medføre en positiv indvirkning på vandmiljøet og badevandskvaliteten på stranden ved Lodsparken.

Positiv indvirkning på miljøet medfører ikke pligt til udarbejdelse af miljøvurdering.

Bilag

 1. Forslag til Spildevandsplan 2017 - Hovedplan (pdf)
 2. Spildevandsplan 2017 Hovedplan. Bilag 1: Liste over kendte Landvæsenskommissionskendelser i Hvidovre Kommune (pdf)
 3. Forslag til Spildevandsplan 2017 - Tillæg 1: Status & Plan (pdf)

14. Afgivelse af mandat til ordinære generalforsamlinger 2017 i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune bedes afgive mandat til at følge HOFORs bestyrelses indstilling ved afstemninger på de ordinære generalforsamlinger i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Der afholdes ordinær generalforsamling i selskaberne onsdag den 24. maj 2017.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretninger for 2016 til efterretning
 2. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne godkender selskabernes årsrapporter for 2016
 3. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne godkender bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultater for 2016
 4. at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne stemmer for valg af den revisor, der vinder det igangværende revisorudbud

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-04-2017

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretninger for 2016 til efterretning.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne godkender selskabernes årsrapporter for 2016.

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne godkender bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultater for 2016.

Ad 4.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Hvidovre Kommune på generalforsamlingerne stemmer for valg af den revisor, der vinder det igangværende revisorudbud.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2017

Ad 1. – 4.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2017

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. – 4. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune har siden 1. juli 2012 været medejer af HOFOR Vand Holding A/S, der ejer vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre og Vallensbæk kommuner samt koncernens serviceselskab. Herudover har Hvidovre Kommune siden årsskiftet 2012/13 været medejer af HOFOR Spildevand Holding A/S, der ejer spildevandsselskaberne i de samme kommuner.

Ejerne har i de to holdingselskabers bestyrelser en repræsentant fra hver ejerkommune. Fra Hvidovre Kommune er Finn Gerdes repræsentant.

Som ejer af HOFOR Vand Holding A/S har Hvidovre Kommune 6,64 % af stemmerne på generalforsamlingen, mens kommunen har 9,70 % af stemmerne på generalforsamlingen i HOFOR Spildevand Holding A/S.

Kommunens stemme på generalforsamlingerne afgives i overensstemmelse med den beslutning, som kommunalbestyrelsen i medfør af denne indstilling fastlægger med simpelt flertal. Kommunen taler således med én stemme på hver generalforsamling.

I lighed med sidste år holdes generalforsamlingerne uden fremmøde som skriftlige generalforsamlinger, det vil sige generalforsamlingerne holdes ikke fysisk, og selskaberne konstaterer på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne, hvordan stemmerne er afgivet. På den baggrund udarbejdes efterfølgende referat (protokollat) af generalforsamlingerne.

Med hensyn til indstillingens punkter 1, 2 og 3 henvises til de som bilag 1 og bilag 2 vedlagte årsrapporter 2016 for henholdsvis HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Heraf fremgår ledelsesberetningerne samt årets resultat.

I 2016 havde HOFOR Vand Holding A/S et overskud på 28,5 mio. kr. efter skat, og HOFOR Spildevand Holding A/S havde et overskud på 48,2 mio. kr. efter skat, som foreslås overført til egenkapitalen. Egenkapital for selskaberne udviser herefter henholdsvis 2.100,8 mio. kr. og 7.611,9 mio. kr.

Med hensyn til indstillingens punkt 4 foreslås, at Hvidovre Kommune stemmer for den revisor der vinder det igangværende udbud. De prækvalificerede i udbudsrunden er, BDO, PWC, EY og Deloitte. Når vinderen af udbuddet er fundet, forventeligt medio maj måned i år, vil kommunen blive orienteret herom.

Under forudsætning af, at der blandt ejerne er flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingernes protokollater blive udformet i overensstemmelse med de som bilag 3 og bilag 4 vedlagte udkast.

På denne baggrund indstiller Kultur, Miljø og Vækst til Økonomiudvalget, at anbefale Kommunalbestyrelsen at vedtage de indstillede mandater.

Retsgrundlag

De to holdingselskaber skal i henhold til lovgivningen og selskabernes vedtægter holde ordinære generalforsamlinger tidsnok til, at de godkendte årsrapporter er afsendt og modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsperiodens afslutning, altså senest 1. juni.

Der er derfor berammet generalforsamlinger til den 24. maj 2017.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 7. maj 2012, punkt 7

”Deltagelse i en fælles vandkoncern”.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. maj 2012, punkt 17

”Deltagelse i en fælles spildevandskoncern”.

Økonomiske konsekvenser

Selskaberne har igangværende skattesager omkring anlægsaktivernes skattemæssige indgangsværdier i datterselskaberne. Udfaldet af disse sager kan få betydning for selskabernes indregning af den udskudte skat og derved nuværende og tidligere års resultater. Eventuel ændringer som sagens udfald måtte medføre, kan her modsvares af opkrævninger hos forbrugerne, og derved kompenseres. DANVA har i sagsforløbet indbragt to pilotsager for Landsretten, hvoraf den ene er for HOFOR Hvidovre Vand A/S. Sagen er berammet til november 2017, og tidligere afgørelser i samme sag er udsat indtil der foreligger en endelig afgørelse.

Hvis sagerne skulle falde ud til SKATs fordel, vil der skulle indregnes henholdsvis 126,7 mio. kr. i vandtaksterne og 828 mio. kr. i spildevandstaksterne, gældende for den samlede koncern.

For kommunen kan dette påvirke opgørelsen af værdien i selskaber og derved kommunens aktiver, og indirekte kommunens egenkapital. Likviditets- og driftsmæssig påvirkning for kommunen vil alene komme via eventuelle ændringer i taksterne.

Hvidovre Kommunes andele i selskaberne indgår i kommunens balance med del af selskabernes egenkapital, som kommunen ejer. Henholdsvis 6,64 % af HOFOR Vand Holding A/S, og 9,70 % af HOFOR Spildevand Holding A/S.

Bilag

 1. Bilag 1 - Årsrapport 2016 HOFOR Vand Holding A/S (pdf)
 2. Bilag 2 - Årsrapport 2016 HOFOR Spildevand Holding A/S (pdf)
 3. Bilag 3 - Protokollat ordinær generalforsamling 2017 HOFOR Vand Holding (pdf)
 4. Bilag 4 - Protokollat ordinær generalforsamling 2017 HOFOR Spildevand Holding (pdf)

15. Nedlæggelse af belysningsanlægget på græsarealet på Rebæk Plads

Beslutningstema

Orientering af udvalget om at belysningsanlægget på græsarealet på Rebæk Plads ikke længere er funktionsdygtigt og derfor nedlægges.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2017

Taget til efterretning.

Forvaltningen anmodes om at fremkomme med forslag til nyt belysningsanlæg.

Sagsfremstilling

Dong Energy har meddelt, at de ikke længere kan stå for drift og vedligeholdelse af de 22 uplights på græsarealet på Rebæk Plads.

Belysningsanlægget ”Lysende birketræer” blev etableret i 2004. Ifølge Dong Energy er anlægget nu i en så dårlig stand, at de ikke længere kan holde lys på det. Armaturerne er udgået af produktion og det er derfor ikke muligt at udskifte de armaturer, der beskadiget af f.eks. indtrængende vand.

Da Dong Energy ikke kan anvise andre uplights til erstatning for de nuværende nedlægges anlægget.

For at kompensere for det manglede lys på græsarealet drejes spejlene i armaturerne i vejbelysningen rundt om rundkørslen, så de også kaster lys ind på græsarealet i midten.

Nedlæggelsen af anlægget vil medføre en mindre reduktion i kommunens elforbrug til belysning samt i udgiften til Dong Energys drift af vejbelysningen.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

På budgettet for 2003 var der afsat 350.000 kr. til projekt 2330, Forskønnelse af Rebæk Plads (græsarealet). Den 5. marts 2003, punkt 3, drøftede Teknik- og Miljøudvalget de af Teknisk Forvaltning forelagte skitser. På baggrund af drøftelserne bad udvalget om at der udarbejdes alternativer med brug af rododendron og alternativ til allergifremkaldende birk. Den 9. april 2003, punkt 7, besluttede Teknik- og Miljøudvalget at gennemføre forslaget med ”Lysende birketræer”.

Økonomiske konsekvenser


16. Projekt 2498 Pulje til støjisolering - status

Beslutningstema

Orientering om status og udvikling i puljen om kommunalt tilskud til støjisolering af boliger.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at tage status vedrørende støjpulje 2016 til efterretning

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2017

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I 2015, hvor støjpuljens krav til grænseværdi var 70dB, havde 30 tilskudsberettigede enkeltboliger søgt om tilskud, hvoraf de 27 er beliggende i etageejendommen Gl. Køge Landevej 233-235. De øvrige tre boliger er fritliggende enfamiliehuse.

Der er nu udarbejdet en status på Hvidovre Kommunes støjpulje for 2016.

Siden forrige puljeansøgningsrunde er grænseværdien for at være omfattet af tilskud nedsat til 69 dB. Endvidere har ansøgningsmulighederne været annonceret på Hvidovre Kommunes hjemmeside, på Hvidovre Kommunes Facebook-side samt i Hvidovre Avis.

I alt er der, inden ansøgningsfristens udløb den 19. september 2016, modtaget 6 ansøgninger, 5 fra enkelt-boliger samt en fra etageejendommen Gl. Køge Landevej 243-45, som omfatter ca. 26 enkeltboliger med støjbelastet facade.

Det forventes at de i alt 31 enkeltboliger i ansøgningspuljen får det fulde tilskud på 25.000 kr. pr. bolig, hvorved det samlede tilskud vil andrage 775.000 kr.

Støjpuljens budget for 2016 er ca. 1,2 mio. kr., hvorved der forventes at være godt 400.000 kr. tilbage, når de indkomne ansøgninger er honoreret.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Teknik- og Miljøudvalget har på mødet 8. oktober 2014 godkendt, at Hvidovre Kommune etablerer en pulje med det formål at yde tilskud til isolering af facader mod støj fra vejtrafikken.

Teknik- og Miljøudvalget har på mødet 11. maj 2016 godkendt, at Hvidovre Kommune relancerer støjpuljen med ny lavere grænseværdi på 69dB og med ny annoncering af ordningen.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har den 28. januar 2014, punkt 25, givet anlægsbevilling på 600.000 kr. til Projekt nr. 2476, Støjisoleringspulje 2014.

Kommunalbestyrelsen har på den 25. november 2014, punkt 6, givet anlægsbevilling på 600.000 kr. til Projekt nr. 2488, Støjisoleringspulje 2015.

Kommunalbestyrelsen har på mødet 24. november 2015, punkt 19, givet anlægsbevilling på 600.000 kr. til projekt nr. 2498, Støjisolering 2016, med bemærkning om, at projektet kan igangsættes uden foregående prioritering i fagudvalget.

Kommunalbestyrelsen har overført uforbrugt rådighedsbeløb fra 2015 på 1.046.187 kr. til 2016. Beløbet er summen af uforbrugte rådighedsbeløb og anlægsbevillinger på 496.762 kr. for projekt nr. 2476, (2014 puljen) og på 549.425 kr. for projekt nr. 2488 (2015 puljen).

Puljen udgjorde 1.646.187 kr. i 2016. Heraf er der disponeret ca. 450.000 kr. til de boliger, hvor der er igangsat støjisolering.

Ved ansøgningsrunden afslutning i september 2016 var der ca. 1,2 mio. kr. kr. til rådighed til brug ved støjisolering af op mod 50 boliger ved fuldt tilskud pr. bolig.


17. Trafiksanering af Sandholtvej

Beslutningstema

Parcelhusforeningen Strandhaven anmoder om tilladelse til at trafiksanere et stykke af Sandholtvej ud for parcelhusforeningens fællesareal. Trafiksaneringen ønskes udført ved at etablere tre vejbump samt ved skiltning.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at tage stilling til Parcelhusforeningen Strandhavens ønske på grundlag af Hvidovre Kommunes politik vedrørende trafiksanering.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2017

Udvalget godkendte Parcelforeningen Strandhaves ønske.

Sagsfremstilling

Parcelhusforeningen Strandhaven har ved brev af 22. februar 2017 fremsat ønske om etablering af tre modificerede cirkelbump til 30 km/t på Sandholtvej ud for parcelhusforeningens fællesareal. Ydermere ønskes opsat skiltning af 30-zone to steder på Sandholtvej ved hhv. ind- og udkørsel af 30-zonen.

Placeringen af bump og skilte er vist på et kort i foreningens henvendelse til Hvidovre Kommune. Henvendelsen er bilagt dette dagsordenpunkt.

Foreningen er indstillet på at betale 100 % for bumpene og har efter rådgivning fra Vej- og Parkafdelingen sat 110.000 kr. som det maksimale beløb.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje § 8

Politiske beslutninger og aftaler

Trafiksaneringspolitik for Hvidovre Kommune, vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2012.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 7. oktober 2015 ikke at imødekomme Parcelhusforeningen Strandhavens ønske om fartdæmpning til 30 km/t på vejene i hele foreningens område.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 11. maj 2016 ikke at imødekomme Parcelhusforeningen Strandhavens ønske om fartdæmpning til 40 km/t på fire af lokalvejene i foreningens område.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Trafiksanering ved Parcelhusforeningen Strandhavens fællesareal - Forslag til Teknik-og Miljøudvalget via Vej- og Parkafdelingen februar 2017.pdf (pdf)

18. Supercykelstien Avedøreruten

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til om Hvidovre Kommune skal ansøge om statsmidler til supercykelstien Avedøreruten fra Vestvolden til Amager.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende, at forvaltningen sammen med Københavns Kommune ansøger Vejdirektoratet om puljemidler til supercykelstien Avedøreruten

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-04-2017

For: Gruppe A, O, Liste H, Gruppe F, Ø, Karl Erik Høholt (UP), Annette Møller Sjøbeck (UP) og Bo Christof (UP).

Undlader: Gruppe C.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at forvaltningen sammen med Københavns Kommune ansøger Vejdirektoratet om puljemidler til supercykelstien Avedøreruten.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2017

For: Gruppe A, O, F, Ø og Karl Erik Høholt (UP).

Imod: Gruppe C.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2017

For: Gruppe A, O, Liste H og Karl Erik Høholt Jensen (UP).

Imod: Gruppe C.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune har åbnet 2 supercykelstier i samarbejde med nabokommunerne dels Vestvoldruten langs Vestvolden, og dels Ishøjruten langs Gammel Køge Landevej.

Et flertal i Folketinget har indgået forlig om transportaftalen for 2017 uden om Regeringen, hvoraf cykelpuljen til kommunernes ansøgning om tilskud udgør 100 mio. kr.

Københavns Kommune har i den anledning forespurgt om Hvidovre Kommune igen vil være med på ansøgning om etablering af Avedøreruten. Den forløber fra Vestvoldsruten ad stierne gennem Mågeparken og Strandengen langs Amagermotorvejen. Via Kalvebodbroen skabes der forbindelse til Vestamagerruten ind til den Indre Ringrute ved Sjællandsbroen.

Ansøgning til cykelpuljen har tidligere skulle ske inden for kort frist.

Forvaltningen foreslår derfor, med forbehold for Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse af projektet, at Kommunalbestyrelsen allerede nu tager stilling til, om forvaltningen i samarbejde med Københavns Kommune søger midler fra en statslig cykelpulje til realisering af supercykelstien Avedøreruten.   

Avedøreruten i Hvidovre Kommune realiseres hovedsageligt ved at etablere belysning på cykelstien gennem i Mågeparken.

Ansøgning til cykelpuljen medfører ikke efterfølgende krav om udførelse af projektet. Hvis projektet ikke realiseres, orienteres Staten om, at tilskudsretten ikke udnyttes. 

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 4. marts 2015, at forvaltningen kunne søge om puljemidler til realisering af supercykelstien Avedøreruten.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 11. august 2015, at opgive projektet supercykelstien Avedøreruten for nærværende, da Avedøreruten ikke opnåede statslig støtte den 22. maj 2015.

Økonomiske konsekvenser

Der er beregnet et overslag på 4,9 mio. kr. for udgifterne til Avedøreruten i Hvidovre kommune, der hovedsageligt går til belysning på cykelstien gennem Mågeparken og Strandengen.

Tilskuddet fra den tidligere cykelpulje udgjorde maksimalt 40 % og egenfinansieringen var således 60 % svarende til 2,94 mio. kr.

I investeringsoversigten er der ikke afsat rådighedsbeløb til supercykelstien Avedøreruten.

Bilag

 1. Kort: Avedøreruten. (pdf)

19. Sortering af dagrenovation i mad- og restaffald

Beslutningstema

For at opfylde regeringens mål om frasortering af 50% af det våde husholdningsaffald (madaffald) i 2022, skal den kommunale ordning for indsamling af dagrenovation ændres, så dagrenovationen sorteres i madaffald og restaffald. Teknik- og Miljøudvalget bedes tage orienteringen til efterretning og godkende den foreløbige tidsplan.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning
 2. at godkende den foreløbige tidsplan

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2017

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Hvidovre Kommunes Affaldsplan 2014-2018 (2024) er udarbejdet på baggrund af EU’s og regeringens mål om mere affald til genanvendelse.

Affaldsplanens mål generelt

Hvidovre Kommunes Affaldsplan dækker perioden 2014-2024 og har fokus på planlægningen i 2014-2018.

Affaldsplanens overordnede mål er frasortering af 50% af alt husholdningsaffaldet til genanvendelse, og at alt husholdningsaffaldet til forbrænding reduceres med 20% pr. indbygger.

Regeringens og Hvidovre Kommunes mål er, at i 2022 frasorteres også 50% af det våde husholdningsaffald (madaffald) til genanvendelse.

Affaldsplanens mål for mad- og restaffald

I Affaldsplanens kapitel 6.6 er det beskrevet, at Hvidovre Kommune i første del af planperioden 2014-2018 vil undersøge mulighederne for kildesortering af organisk affald (madaffald). Det fremgår, at Hvidovre Kommune i anden halvdel af planperioden eventuelt vil implementere en ordning med sortering af dagrenovation i madaffald og restaffald.

Hvidovre Kommunens genanvendelsesprocent

I 2015 genanvendte Hvidovre Kommune 31% af husholdningsaffaldet. Opnåelse af målet om generelt at genanvende 50% af husholdningsaffaldet i 2020 samt 50% af madaffaldet i 2022 kræver en øget sortering i de eksisterende affaldsordninger samt implementering af en ny ordning, således at madaffaldet holdes adskilt fra resten af dagrenovationen og genanvendes.

Erfaringer med mad- og restaffald

Hvidovre Kommune har afventet andre kommuners erfaringer med implementering af ordninger for sortering af dagrenovation. Flere nærliggende kommuner, fx Rødovre, Brøndby, Vallensbæk og Ishøj, har implementeret ordninger for sortering af dagrenovation i mad- og restaffald.

Hvidovre Kommune har desuden afventet ARC’s projekt ”ReneScience”, hvor affaldet i et forsøgsanlæg blev tilsat enzymer, med henblik på omdannelse af madaffald til biovæske, der kunne bruges til produktion af biogas, samt udsortering af resten af affaldet i plast og metal til genanvendelse samt restaffald til forbrænding. Forsøget er afsluttet, og metoden vil ikke blive taget i brug i ARC-regi.

Ordning for madaffald og restaffald

Vej- og Parkafdelingen forventer inden for de nærmeste år at ændre ordningen for dagrenovation, så borgere og virksomheder skal sortere dagrenovation i madaffald og restaffald.

Forvaltningen vil undersøge hvilke beholdertyper og tømningsfrekvenser, der egner sig bedst, og hvordan ordningen skal organiseres. Ved villaer kan der fx være tale om ugetømning eller 14-dages-tømning af en rumopdelt beholder, som borgerne allerede kender fra genbrugsordningen. Ved etageboliger, virksomheder og institutioner kan der være tale om forskellige beholdertyper, alt efter lokale forhold.

Forvaltningen vil desuden undersøge muligheden for samarbejde i ARC-regi vedrørende udformning af ordningen og afsætning af madaffaldet. Det kan være fordelagtigt, hvis både madaffald og restaffald kan aflæsses på samme modtageanlæg i nærheden af Hvidovre Kommune.

I planlægningen af ordningen vil der blive taget højde for, at den nuværende kontrakt for indsamling af dagrenovation udløber 30. september 2019.

Foreløbig tidsplan

Vinter 2017/2018: Politisk beslutning om valg af beholdere og organisering af ordningen.

Forår 2018: Politisk godkendelse af principper for affaldsindsamling og afsætning af madaffald.

Efterår 2018: Politisk godkendelse af renovatør og modtageanlæg.

Oktober 2019: Hel eller delvis ikrafttrædelse af ordningen.

Oktober 2020: Ordningen er implementeret i hele kommunen.

Retsgrundlag

”Affaldsbekendtgørelsen”: Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald. Ifølge § 24 skal kommunen etablere ordninger for affald, som beskrevet i Affaldsbekendtgørelsen.

Politiske beslutninger og aftaler

”Affaldsplanen”: Hvidovre Kommunes Affaldsplan 2014-2018 (2024), vedtaget af Kommunalbestyrelsen 28. oktober 2014.

Økonomiske konsekvenser

Affaldsordningerne skal hvile i sig selv økonomisk over en årrække.

De økonomiske konsekvenser vil indgå i sagsfremstillingen ved valg af beholdere og organisering af ordningen.


20. Evaluering af døgnåbent på Hvidovre Genbrugsplads

Beslutningstema

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at evalueringen af forsøg med døgnåbent tages til efterretning.
 2. at ordningen med døgnåbent på Hvidovre Genbrugsplads gøres permanent pr. 1. maj 2017.
 3. at den bemandede åbningstid ensrettes med de øvrige genbrugspladser i ARC pr. 1. oktober 2017.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2017

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. – 3. Godkendt.

Sagsfremstilling

BAGGRUND

Som et 1-årigt forsøg har borgere i ARCs opland[1] og virksomheder fra hele landet siden 18. maj 2016 kunnet benytte Hvidovre Genbrugsplads hele døgnet. I forsøgsperioden har borgere og virksomheder via deres mobiltelefon kunnet få adgang til pladsen uden for den bemandede åbningstid.

Forsøget er sat i gang, idet der blandt brugerne af genbrugspladsen, har været et ønske om mere fleksible åbningstider.

Forsøget er nu evalueret, og der skal tages stilling til, om ordningen med døgnåbent skal gøres permanent.

EVALUERING

Succeskriterier

I forbindelse med forsøget blev der opsat to succeskriterier:

 1. at kundetilfredsheden steg (i forhold til brugertilfredshedsundersøgelse i 2013)
 2. at minimum 3.000 brugere tilmeldte sig ordningen for døgnåbent (inden for de første 9 måneder)

Succeskriterie 1 er delvist opfyldt. Samlet set er brugertilfredsheden gået lidt tilbage; Blandt virksomheder er tilfredsheden gået frem og blandt borgere er tilfredsheden gået tilbage. Direkte adspurgt er brugerne af døgnåbent imidlertid meget tilfredse med muligheden for at aflevere affald uden for normal åbningstid. 9 ud af 10 brugere ser gerne, at forsøgsordningen gøres permanent. Den generelt lavere brugertilfredshed i 2016 for private er ikke relateret til døgnåben. Den skyldes primært en lavere score i forhold til borgernes oplevelse af pladsens overskuelighed, orden m.v. Noget der siden tilfredshedsundersøgelsen er forbedret med bl.a. nyt skiltesystem.

Succeskriterie 2 for antallet af tilmeldte er opfyldt. Den 1. januar 2017 var der således i alt 3.387 tilmeldte mobilnumre. Dermed er dette succeskriterie opfyldt inden de første 9 måneders drift. 69 % af tilmeldingerne var borgere (2.329 stk.), mens 31 % (1.058 stk.) var tilmeldinger relateret til virksomheder.

Øvrige evalueringsparametre

Udover de to succeskriterier er forsøget evalueret med hensyn til besøgstal, antal betalende erhvervskunder, affaldsmængder, fejlsorteringer og renhed på pladsen, hærværk og tyveri, driftssikkerhed på IT systemet, svartid på brugeransøgninger samt økonomi.

Antallet af besøgende på genbrugspladsen er i perioden 18. maj til 31. december 2016 steget med ca. 5.000 i forhold til samme periode i 2015. I gennemsnit har der pr. måned været 642 flere besøg. Langt størstedelen af stigningen er sket udenfor normal åbningstid.

For erhverv med adresse i Hvidovre Kommune, er der i perioden sket en stigning i salg af årskort, sms’er og billetter til enkeltbesøg på. Dette er sket på trods af, at salget af sms’er og billetter til enkeltbesøg generelt er faldende på ARCs genbrugspladser.

Affaldsmængderne på Hvidovre Genbrugsplads var i år 2016 på samme niveau som i år 2015. Døgnåben formodes således ikke at have indflydelse på mængden af affald. Denne tendens ses også på døgnåbne genbrugspladser i andre kommuner.

Der er indrapporteret få hændelser (20 stk.) om fejlsorteringer og manglende renhed på pladsen i forbindelse med døgnåbent. I forhold til antallet af tilmeldte (3.384) svarer antallet af hændelser til, at der er en hændelse for hver 169 tilmeldte (0,6 %). Hændelserne har ikke givet anledning til udelukkelser af brugere. Der har ikke været registreret hærværk eller tyveri i forbindelse med døgnåben.

IT/portsystemet har efter få startvanskeligheder fungeret upåklageligt og alle ansøgninger er blevet behandlet inden for de 3 hverdage, som er udmeldt som svartid.

Etableringen af systemet til døgnåbent har kostet ca. 300.000 kr. mens de årlige driftsomkostninger beløber sig til ca. 200.000 kr. Det er ARCs vurdering, at genbrugspladsens nuværende driftsbudget kan dække de løbende driftsomkostninger for døgnåbent.

DØGNÅBENT SOM PERMANENT ORDNING

Det er Vej- og Parkadelingens vurdering, at forsøget med døgnåbent med fordel kan gøres permanent.

En permanent ordning vil fungere på samme måde som forsøget:

-Hvidovre Genbrugsplads vil fortsat være bemandet med personale i den normale åbningstid.

-Uden for den bemandede åbningstid vil der kun være adgang for borgere og virksomheder, der er oprettet som brugere af døgnåbent. Ansøgere skal godkendes af ARC.

-I tilfælde af at ordensreglerne overtrædes, fx ved tyveri af effekter fra pladsen, kan brugere individuelt udelukkes fra at have adgang til pladsen uden for den bemandede åbningstid.

-Pladsen videoovervåges.

-Udenfor pladsens normale åbningstid modtages der af sikkerheds– og miljømæssige hensyn ikke farligt affald som fx asbest og olie-/kemikalieaffald. Ligeledes vil de opstillede pressecontainere (komprimatorer) ikke kunne benyttes. I stedet vil der være opstillet almindelige containere til de berørte fraktioner; småt brændbart, pap og deponi.

-For adgang skal den enkelte bruger åbne porten via egen mobiltelefon – enten ved opringning eller sms.

Ændring af bemandet åbningstid

I en årrække har Hvidovre Genbrugsplads, som den eneste plads i ARC, haft åbent alle dage fra kl. 10-18. ARCs øvrige pladser har i weekenden og på helligdage åbent kl. 10-17.

I forbindelse med indførelse af døgnåbent indstilles det, at den bemandede åbningstid pr. 1. oktober 2017 ensrettes med de øvrige genbrugspladser i ARC, så den bemandede åbningstid fremadrettet bliver: Hverdage kl. 10.00 - 18.00 og lør-, søn- og helligdage kl. 10.00 - 17.00.

Miljøgodkendelse

Den gældende miljøgodkendelse for Hvidovre Genbrugsplads rummer bestemmelser vedrørende pladsens åbningstider. I forsøgsperioden med døgnåbent har genbrugspladsen haft et tidsbegrænset tillæg til miljøgodkendelsen. Hvidovre Kommunes Plan- og Miljøafdeling er i dialog med ARC, der har sendt en ansøgning til kommunen, om et permanent tillæg til miljøgodkendelsen om døgnåbent.[1] Hvidovre, København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

ARCs bestyrelse vedtog den 10. december 2015 igangsætningen af et 1-årigt forsøg med døgnåbent på Hvidovre Genbrugsplads.

Teknik- og Miljøudvalget blev på mødet 5. januar 2016 orienteret om den 1-årige forsøgsordning.

Økonomiske konsekvenser

De årlige driftsomkostninger ved døgnåbent andrager ca. 200.000 kr. Det er vurderingen, at ARCs nuværende driftsbudget kan dække de løbende driftsomkostninger, såfremt åbningstiden ensrettes med de øvrige genbrugspladser i ARCs område. Etablering af permanent døgnåbent vurderes således ikke at få indflydelse på det beløb, Hvidovre Kommune årligt betaler ARC for driften af genbrugspladserne.


21. Besigtigelsestur på cykel til aktuelle projekter i kommunen - 2017

Beslutningstema

Udvalget skal fastsætte dato for afholdelse på cykel, til aktuelle projekter i kommune.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at der fastlægges et tidspunkt for en besigtigelsestur for hele Kommunalbestyrelsen og Direktionen, på cykel, til aktuelle projekter i kommunen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2017

Besigtigelsesturen afholdes onsdag den 21. juni 2017, med start kl. 15.30.

Sagsfremstilling

Hvert år foretages en besigtigelsestur på cykel til aktuelle projekter i kommunen.

Programmet for 2017 – besigtigelsesturen vil blive fremlagt senere.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


22. Eventuelt

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2017

Kristina E. Young (H) gjorde opmærksom på problemer med trafiksikkerheden ved Sønderkær.

René Langhorn (O) gjorde opmærksom på rotteplage ved bebyggelsen Friheden, Hvidovre Enghavevej.

Mikkel Dencker (O) gjorde opmærksom på problemer med overkørslerne Hvidovregade/Næsborgvej og Hvidovregade/Vigerslev Alle.


23. Tømning af 2-kammerbeholdere i haveboliger - tildeling af kontrakt

Lukket sag

24. Kontrakt vedrørende asfalt 2017 til underskrift hos Teknik- og Miljøudvalget

Lukket sag