Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Teknik- og Miljøudvalget den 8. marts 2017

Mødefakta

Dato: Onsdag den 8. marts 2017
Mødetidspunkt: Kl. 17:30
Mødested: Multicaféen, Høvedstensvej 45

Medlemmer

 • Finn Gerdes (A)
 • Karl Erik Høholt Jensen (UP)
 • Kristina E. Young (H)
 • Mikail Erman (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • René Langhorn (O)
 • Steen Ørskov Larsen (C)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-03-2017

Godkendt.


2. Meddelelse fra formanden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-03-2017

Formanden/forvaltningen orienterede om følgende:

 • Svar på spørgsmål fra Kristina E. Young (H) om opstigende vand i kloakkerne i Avedøre Stationsby. Notat uddeltes.
 • Svar på spørgsmål fra Steen Ørskov Larsen (C) om larmende arbejder på byggepladsen Lille Sky efter normal arbejdstids ophør.
 • Kommunale effekter af udbygning med boliger på Landlystvej 42. Notat uddeltes.
 • Politikerseminar 27. april om klimatilpasning i kommunerne. Invitation uddeltes.
 • Henvendelse vedrørende trafiksikkerhed på Stavnsbjergvej. Borgmesterens besvarelse uddeltes. Sag forelægges for Teknik- og Miljøudvalget.

Bilag

 1. HOFORs svar på spørgsmål om opstigende vand i Avedøre Stationsby (docx)
 2. Kommunale effekter af udbygning med boliger på Landlystvej 42.pdf (pdf)
 3. Politikerseminar 27. april om klimatilpasning i kommunerne (pdf)
 4. Henvendelse vedrørende trafiksikkerhed på Stavnsbjergvej. Borgmesterens besvarelse (pdf)

3. Dispensation fra Byplanvedtægt nr. 15 til udstykning af grund fra Risbjerggårds Alle 42 og Risbjerggårds Alle 44

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte om der skal meddeles dispensation fra Byplanvedtægt nr. 15 til udstykning af en grund fra Risbjeggårds Alle 42 og Risbjerggårds Alle 44, hvorefter tre grunde vil have en mindre grundstørrelse end 700 m2.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at der meddeles dispensation fra Byplanvedtægt 15, § 4A, stk. 1 til mindre grundstørrelse end 700 m2 og en facadelængde mindre end 20 m.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-03-2017

Godkendt.

Sagsfremstilling

Mølbak Landinspektører har på vegne af ejerne af ejendommene beliggende Risbjerggårds Alle 42 og Risbjerggårds Alle 44 fremsendt en ansøgning om dispensation til udstykning af en grund fra de to ejendomme.

I henhold til oplysningerne i BBR-registret har Risbjerggårds Alle 42 et grundareal på 987 m2, og Risbjerggårds Alle 44 har et grundareal på 946 m2.

Udstykningen ønskes foretaget således, at der fremkommer tre grunde med følgende grundstørrelser:

 • Risbjerggårds Alle 42: 626 m2
 • Risbjerggårds Alle 44: 680 m2
 • Ny grund, delnr. 3: 627 m2

Ejeren af Risbjerggårds Alle 42 ønsker at opføre et nyt  enfamiliehus på den nye grund og sælge den nuværende bolig på Risbjerggårds Alle 42 til tredje part.

Ejendommene er omfattet af Byplanvedtægt nr. 15, der i § 4A, stk. 1 angiver, at ingen grund må udstykkes med mindre størrelse end 700 m2 eller med mindre facadelængde end 20 m.

Den nye grund vil få en facadelængde på ca. 19 m.

Kommuneplan 2016 angiver i retningslinje 3.5.7, at ved udstykning til parcelhuse med én bolig skal grundstørrelsen være mindst 600 m2.

Der har i perioden den 12. Januar 2017 – 2. februar 2017  været foretaget naboorientering efter reglerne herom i planlovens §§ 19 og 20. Der kom ingen indsigelser mod ansøgningen.

Ansøger begrunder ansøgningen med, at der for Risbjerggårds Alle og Risbjergvej, jf. Byplanvedtægt 15, § 3, er angivet byggelinjer i en afstand fra vejmidten på 11,5 m. Vejbyggelinjer vurderes ikke, at være til hinder for en harmonisk og hensigtsmæssig udnyttelse af de eksisterende ejendomme eller mulighed for opførelse af en nyt parcelhus på delnr. 3.

I forhold til vejadgang til delnr. 3 oplyser ansøger, at Risbjerggårds Alle 42 tidligere har haft indkørsel og adresse fra Risbjergvej.

Ansøger henviser til øvrige ejendomme i kvarteret med en grundstørrelse, der er mindre end 700 m2.

På Risbjergvej og Tureby Alle er der grunde med en grundstørrelse mellem 600 m2 – 700 m2. Disse grunde er udstykket inden byplanvedtægtens godkendelse i 1967. Der er derfor ikke meddelt dispensation fra byplanvedtægtens bestemmelse om mindste grundstørrelse.

Byplanvedtægten angiver endvidere i § 5A, stk. 1, at bebyggelsesgraden fastsættes til 1/5 af nettogrundarealet, idet udnyttelsesgraden dog ikke må overstige 0,25. Herudover kan kommunalbestyrelsen tillade, at der opføres en garagebygning med et bebygget areal på indtil 25 m2.

Bygningsreglement 2015 fastlægger i kap. 2.2.1, stk. 1, nr. 3 bebyggelsesprocenten til 30 for fritliggende  enfamiliehuse og tofamiliehuse med vandret lejlighedsskel beliggende i et parcelhusområde.

Nedenstående skema angiver forholdene for hver grund.

Nr. 42

Nr. 44

Delnr. 3

Krav

Grundareal

626 m2

680 m2

627 m2

min. 700 m2

Bebyggelsesgrad

0,21

0,2

0,24

max. 0,2

Udnyttelsesgrad

0,19

0,19

0,19

max. 0,25

Bebyggelsesprocent, jf. BR 15

23

20

24

max. 30

Den ansøgte udstykning resulterer i, at bebyggelsesgraden overskrides på to af grundene. Der er dog tale om en mindre overskridelse. Det kan oplyses, at det er forvaltningens praksis at meddele dispensation for overskridelse af bebyggelsesgraden inden for de rammer, der er fastsat i bygningsreglementet vedrørende bebyggelsesprocenten.

Kultur, Miljø og Vækst har foretaget en helhedsvurdering og vurderer samlet, at der er tale om en mindre overskridelse af kravet for mindste grundstørrelse, samtidig med at grundene udnyttes hensigtsmæssigt, og der forekommer ikke væsentlige overskridelser af de bebyggelsesregulerende bestemmelser i forbindelse med udstykningen. Endvidere kan der ud fra boligpolitiske overvejelser argumenteres for sikring af, at familier bliver boende i Hvidovre. På denne baggrund indstiller Kultur, Miljø og Vækst, at der meddeles dispensation til udstykningen.

Retsgrundlag

Byplanvedtægt nr. 15.

Bygningsreglement 2015.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Mølbak Landinspektørers ansøgning om tilladelse til udstykning, dateret 2. januar 2017 (pdf)
 2. Mølbak Landinspektørers udstykningsforslag, dateret 1. august 2016 (pdf)

4. Ansøgning om dispensation fra Byplanvedtægt H13 til opførelse af enfamiliehus på Hvidovre Strandvej 57a

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om der skal meddeles afslag på ansøgning om dispensation fra Byplanvedtægt H13 til opførelse af et nyt enfamiliehus i to etager på Hvidovre Strandvej 57a, delvist inde på strandbeskyttelseslinjen. Byplanvedtægten tillader højst ét beboelseslag med udnyttet tag, dvs. 1½ etage.  

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at der meddeles afslag på ansøgning om dispensation fra byplanvedtægt H13, §3, stk. 3c til opførelse af et enfamiliehus i to etager med en bygningshøjde på 6,4 m.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-03-2017

For: Gruppe A, O, Liste H og Gruppe C.

Imod: Karl Erik Høholt Jensen (UP).

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bebyggelsen

Kultur-, Miljø- og Vækst har modtaget en revideret bygge- og dispensationsansøgning den 3. oktober 2016, om tilladelse til opførelse af et nyt enfamiliehus på Hvidovre Strandvej 57a, i to etager, placeret delvist på strandbeskyttelseslinjen.

Eksisterende Ejendom er bebygget med 265 m2, herunder udestue på 26 m2, garage og værksted på 48 m2, jf. bilag 5. Huset fremstår i 1½ plan, med saddeltag og en højde på 8,5 m.

Det nye enfamiliehus opføres som et moderne hus med fladt tag og hvide pudsede facader. Der etableres en altan på øst facaden og en tagterrasse på syd facaden, med adgang fra førstesalen. Den samlede bygningshøjde er på 6,4 m. Se bilag 3.

Hvad den er omfattet af

Ejendommen er omfattet af byplanvedtægt H13, der i

§3, stk. 3c anfører, at bygningshøjden fastsættes til højst ét beboelseslag med udnyttet tagetage og eventuelt kælderetage. Dvs. 1½ etage

Kapitel 2 og 3 i Bygningsreglement 2010

kap. 2.2.3, stk. 1, nr. 1 fastlægges det skrå højdegrænseplan. Det skrå højdegrænseplan angiver, at ingen del af bygningens ydervægge eller tag må være højere end 1,4 x afstanden til skel mod nabo, vej og sti.

Kap. 3.2.1, stk. 2 hvori der står at der ved alle yderdøre skal være niveaufri adgang til enheder og til eventuelle elevatorer i bygningens stueetage (adgangsetage).

2 plans hus

Ejeren af Hvidovre Strandvej 57a, begrunder sin ansøgning med, at Byplanvedtægt H13 er utidssvarende, da den begrænser boligbebyggelse i 2 plan, hvorfor han ønsker at opføre en mere tidssvarende bolig, som opfylder nytidens standarder for funktionalitet og arkitektoniske udtryk. Dette er også afspejlet delvis i områdets nybyggeri, hvor der for nyligt er opført flere 2 plans huse med samme beliggenhed, ca. 100 m for syd og flere nord for Hvidovre Havn.

Bygherre mener, at nybyggeriet vil bidrage til bevarelse af og forøgelse af områdets attraktive beliggenhed, samtidig med at bebyggelsen ikke fremstår dominerende i forhold til det eksisterende bebyggelse for området, som i væsentlig grad er præget af store 1½ plans villaer, hvoraf flere med høj kælder.

Endvidere ønskes huset placeret således at den har et mindre ’’fodaftryk’’ på grunden, og dermed holde en større afstand til naboejendommene, hvorfor det efter bygherrens mening vil sikre naboen både mere havudsigt og mere morgensol. Bilag 1 og 7.

Skrå højdegrænseplan

Det skrå højdegrænseplan overskrides med 0,6 m, med en afstand af 2,6 m til naboskel mod syd. 

Bygherre oplyser, at det er et tætbebygget villakvarter, hvor der vil være gensidig indbliksgener, dog vil der i dette tilfælde være noget træbevoksning i skel for at begrænse dette. Se bilag 2.

Niveaufri adgang

Dertil har bygherre søgt om dispensation til niveaufri adgang. Der ønskes at gulvplanen løftes ca. 20 cm over terræn, da dette vil reducere risiko for vandskader i forbindelse med forhøjet vandstand og oversvømmelse.

Strandbeskyttelseslinje

D. 25 oktober 2015 har ejer fremsendt en ansøgning til kystdirektoratet vedr. opførelsen af hans nye bolig på Hvidovre Strandvej 57a, da bebyggelsen vil ligge delvist inden for strandbeskyttelseslinjen.

Kystdirektoratet har d. 2 juni 2016 meddelt dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens§ 65, stk. 1, jf. § 15, hvori der bl.a. står;

Efter det oplyste opføres der samme areal indenfor strandbeskyttelseslinjen, som nedrives i forbindelse med byggeriet. Det nye byggeri får samme anvendelse som det eksisterende. Det nye byggeri får dog en mere moderne ydre fremtræden, med flade tage og bånd af glaspartier i etagerne. Da der er tale om helårsbolig i byzone og et udbygget boligområde, hvor kun en mindre del af byggeriet ligger inden for strandbeskyttelseslinjen, finder kysdirektoratet samlet og på baggrund af de oplysninger kysdirektoratet har modtaget i sagen om bygningens udformning og placering mv., at det ansøgte er omfattet af ovennævnte praksis, og at der derfor kan dispenseres fra strandbeskyttelseslinjen. Jf. bilag 4.

Strandfredningslinje

Ejendommen er omfattet af strandfredningslinjen af Kalveboldkilen, dog omfatter den ikke det område hvor huset ønskes opført.

Nabohøring

Der har i perioden den 25. november 2016 til den 23. december 2016 været foretaget en naboorientering samt partshøring efter reglerne herom i planlovens §19 og 20 og forvaltningslovens § 19.

Der er i forbindelse med naboorienteringen indkommet tre høringssvar, hvor naboerne på Hvidovre Strandvej 57b er negativ overfor ønsket om bebyggelse i to etager. Begrundelsen går blandt andet på, at det ansøgte byggeri er betydelig mere dominerendei dens form, samt tagterrassen på husets sydlige facade vil medføre indbliksgener. Dertil nævnes at byplanvedtægten fungerer som en form for investeringssikkerhed. Da de i sin tid købte huset, læste man den gældende byplanvedtægt, med den formodning om, at den ville afspejle, hvad der kunne tillades af byggeri.

Naboen på Hvidovre Strandvej 59 oplyser, at deres bekymring ligger i at terrassen placeres udenfor det skrå højdegrænseplan, hvilket vil medføre indbliksgener. Derfor har de et ønske om, at bygherre vil vælge et ikke transparent glas mod dem.

Grundejerforeningen Strandvang er som udgangspunkt imod, at man udsteder for mange dispensationer, da de over tid vil udvande de gældende regler. Dog er de opmærksomme på, at det allerede er sket i andre sager. Derfor er de indstillet på at give grønt lys for den ønskede dispensation -under forudsætning af, at naboerne giver en tilsvarende godkendelse. Bilag 6.

Forvaltningen har derfor, den 3. januar 2017, sendt høringssvarene i partshøring hos ansøger/bygherre. Dog blev høringssvaret fra grundejerforening sendt efterfølgende idet svaret var endt i en forkert postkasse, og først blev tilsendt ansøger d. 10. januar 2017. Bygherre tilbageviser naboernes begrundelse og fastholder ansøgningen. Bilag 7.

Der kan oplyses, at der for nedenstående to ejendomme er søgt, om bebyggelse i 2 etager. Placering af det ansøgte samt de 2 nedenstående ejendomme ses på bilag 8.

Hvidovre Strandvej 73

Kommunalbestyrelsen besluttede, på sit møde den 28. oktober 2014, at meddele dispensation til, at det eksisterende hus på Hvidovre Strandvej 73, kunne om- og tilbygges til et hus i to etager. Det eksisterende hus på denne ejendom er placeret ved Hvidovre Strandvej hvor grunden går helt ned til vandet. Om- og tilbygningen af denneejendom resulterede i en overskridelse af det skrå højdegrænseplan på ca. 0,8 m, i en afstand af 3,6m til naboskel. Ejendommene omkring Hvidovre Strandvej 73 er placeret anderledes i forhold til det ansøgte projekt på Hvidovre Strandvej 57a, idet huset står i første række og alene helt ned til vandet, se bilag 8.

Hvidovre Strandvej 59

Kommunalbestyrelsen besluttede, på sit møde den 31. august 2016, at der meddeles afslag til, at bygge et nyt enfamiliehus på Hvidovre Strandvej 59, på en påtænkt udstykket grund. Begrundelse for afslaget er, at huset ønskes opført i to etager, og dermed for bastant til at blive opført på byggefeltet, samt at det skrå højdegrænseplan overskrides med 2,5 mod vest, endvidere vil tagterrassen medføre indbliksgener for naboerne.

Det ansøgte enfamiliehus overskrider det skrå højdegrænseplan med ca. 0,6 m, med en afstand af 2,6 til naboskel.

Afsluttende indstilling

Kultur, Miljø og Vækst har foretaget en helhedsvurdering og vurdere samlet, at der mellem Hvidovre Strandvej og Kalvebodkilen  ligger 2 ejendomme, hvilket vil medføre at enfamiliehuset vil fremstå mere dominerende på koteletgrunden, idet huset ønskes opført i 2 etager og med en overskridelse af det skrå højdegrænseplan. Derudover vil tagterrassens placering i forhold til naboskel medføre væsentlige indbliksgener for naboerne.

På denne baggrund indstiller Kultur, Miljø og Vækst, at der meddeles afslag på ansøgningen om dispensation til opførelse af det ansøgte enfamiliehus.

Retsgrundlag

Byplanvedtægt H13

Bygningsreglementet 2010

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Dispensationsansøgning, dateret 1. maj 2015 (pdf)
 2. Tegningsmateriale, dateret 24. januar 2017 (pdf)
 3. Principtegninger i 3D, dateret d. 3. oktober 2016 (pdf)
 4. Dispensation fra kystdirektoratet til opførelse af beboelsesejendom delvis inden for kystdirektoratet, dateret d. 2 juni 2016 (pdf)
 5. Beregning af eksisterende samt nye bebyggelse, dateret d. 20 oktober 2016 (pdf)
 6. Indsigelser fra naboer (pdf)
 7. Bygherrens bemærkninger til partshøring, dateret 22. januar 2017 (pdf)
 8. Oversigtsbilled af Hvidovre Strandvej 57a, 59 og 73 (pdf)

5. Ansøgning om dispensation fra bygningsreglementet 2015 til opførelse af enfamiliehus på Fjeldstedvej 56

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om der skal meddeles tilladelse til overskridelse af bebyggelsesprocenten, som er fastlagt til 30 i Bygningsreglement 2015, idet der er ansøgt om tilladelse til opførelse af et nyt enfamiliehus, som resulterer i en bebyggelsesprocent på 31.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at der meddeles tilladelse til en bebyggelsesprocent på 31 til opførelse af enfamiliehuset i to etager.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-03-2017

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bebyggelsen

Kultur-, Miljø- og Vækst har modtaget en ansøgning om tilladelse til opførelse af et nyt enfamiliehus på Fjeldstedvej 56, i to etager på 250 m2, samt en kælder på 96 m2, som ikke tæller med i bebyggelsesprocenten. Derudover er der søgt om, og givet godkendelse til en carport på 36 m2.

Det nye enfamiliehus opføres som et moderne fritliggende enfamiliehus med fladt tag, forskudte højder samt en blanding af hvide pudsede facader og tegl med træelementer på. Bebyggelsen er præget af store vinduespartier, dog er dette begrænset på facaden mod naboen for at mindske indbliksgener Bilag 1 og 2.

Hvad den er omfattet af

Ejendommen er omfattet af byplanvedtægt A2, der i

§3, stk. 3.1 anfører, at inden for området må kun opføres åben og lav boligbebyggelse. Bebyggelsen skal bestå af fritliggende parcelhuse.

Kapitel 2 i Bygningsreglementet 2015

Kap. 2.2.1, stk. 1, nr. 3 fastlægges bebyggelsesprocenten til 30 for enfamiliehuse og tofamiliehuse med vandret lejlighedsskel beliggende i et parcelhusområde. 

Huset og overskridelsen af bebyggelsesprocenten

Det ansøgte projekt resulterer i en bebyggelsesprocent på 30,5. En overskridelse på 0,5 er inden for bagatelgrænsen.

Projektet kræver i sig selv ikke nogen dispensation af hverken planmæssige eller byggelovmæssige karakter, da det overholder byplanvedtægtens samt bygningsreglementets bestemmelser. Grunden til at bebyggelsesprocenten overskrides er, at Hvidovre Kommune har placeret en buslæskærm på matriklen.

På baggrund af en mundtlig aftale med den tidligere ejer, har Hvidovre Kommune placeret en buslæskærm på ca. 8 m2 på matriklen. Buslæskærmen tæller derfor med i bebyggelsesprocenten. Placeringen af buslæskærmen fremgår af attesten fra landinspektøren. Bilag 3.

Den nuværende buslæskærm er opsat som en del af Hvidovre Kommunes aftale med reklamefirmaet AFAJCDecaux om reklamefinansieret byudstyr. Den nuværende buslæskærm er opsat omkring 2012/13, hvor den på samme placering afløste en udtjent kommunal buslæskærm, som det vurderes har stået på præcis samme placering siden slutningen af 1970´erne.

Vej- og Parkafdelingen har besigtiget stedet og vurderer, at det ikke muligt at finde en anden hensigtsmæssig placering af buslæskærmen, såfremt den ikke kan få lov til at blive stående på nuværende placering. Selve buslommens placering er indtænkt i vejkrydset Brostykkevej/Fjeldstedvej, og det vil derfor heller ikke være hensigtsmæssigt at finde en ny placering til hele busstoppestedet, som i øvrigt ligger velkendt og centralt for Fjeldstedvej som adgangsvej til boligerne i området.

Såfremt buslæskærmen skal nedtages, vil bustoppestedet fremover ikke være forsynet med læskærm, hvor borgerne kan vente på bussen. Evt. nedtagning af buslæskærmen vil medføre udgifter for Hvidovre Kommune i forhold til aftalen med AFAJCDecaux. Bilag 4.

Nabohøring

Der har i perioden den 13. februar 2017 til den 27. februar 2017 været foretaget en partshøring efter reglerne herom i forvaltningslovens § 19. Eventuelle reaktioner på partshøringen vil blive forelagt udvalget på mødet.

Vurdering

Da der er tale om en overskridelse på 1%, som er forårsaget af kommunens buslæskærm, indstiller Kultur, Miljø og Vækst, at der meddeles tilladelse til en bebyggelsesprocent på 31 til opførelse af det ansøgte hus.

Retsgrundlag

Byplanvedtægt A2

Bygningsreglementet 2015

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

 1. Tegningsmateriale, dateret 1. februar 2017 (pdf)
 2. 3D tegninger, dateret 1. februar 2017 (pdf)
 3. Attest fra landinspektøren, dateret 27. oktober 2017 (pdf)
 4. Billeder af buslæskærmen, taget d. 14. februar 2017 (pdf)

6. Dispensation til opstilling af hegn på byggelinjearealet på Jernholmen 49.

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om der skal meddeles dispensation til opstilling af hegn med en højde på 2,4 m, som gennemløber byggelinjearealet.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at der meddeles dispensation fra Lokalplan 507, § 11, stk. 11.3, og herved tilladelse til at opstille hegn i en højde af 2,4 m, hvor hegnet gennemløber byggelinjearealet.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-03-2017

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kultur, Miljø og Vækst har den 31. august 2016 modtaget en dispensationsansøgning om opstilling af et 2,4 m højt hegn med 2 porte langs afgrænsningen af ejendommen mod fortovet. Som illustreret på situationsplanen og i projektmaterialet, jf. bilag 1 og bilag 2.

Ejendommen er omfattet af Lokalplan 507, der i § 11, stk. 11.3 blandt andet angiver, at hvor hegn i naboskel gennemløber byggelinjearealerne, skal dette udføres som et trådhegn med en max højde af 0,8 m, jævnfør bilag 3 for principtegning for opsætning af trådhegn.

Ansøger begrunder sin ansøgning med, at hegning vil sikre uautoriserede personers indtrængen på ejendommen.

Der har i perioden den 25. januar 2017 til den 8. februar 2017 været foretaget partshøring hos Industri- og Grundejerforeningen Avedøre Holme.

I samme periode er der foretaget en naboorientering til de omkringliggende ejendomme.

Der er i høringsperioden indkommet en rettidig bemærkning fra Industri- og Grundejerforeningen Avedøre Holme den 1. februar 2017. Foreningen har ingen indsigelser mod den planlagte placering af port og hegn i byggelinjearealet, jf. bilag 4.

Det kan oplyses, at der i området tidligere er givet dispensation til opførelse af hegn, som gennemløber byggelinjearealet, i en højde højere end 0,8 m. For eksempel på ejendommen Industriholmen 13, hvor et 1,8 m højt hegn er placeret ca. 6 m fra skel mod vejen.

På Industriholmen 73 er der opstillet et 2,1 m højt hegn, 3,5 m fra skel mod vej.

Dispensationen til ejendommen Industriholmen 13 er givet som en midlertidig tilladelse, så længe virksomheden – Syntese, har et produktionsmæssig behov for sikring af virksomheden. På Industriholmen 73 er der givet permanent dispensation.

Kultur, Miljø og Vækst vurderer, at opstilling af et 2,4 m højt hegn på byggelinjearealet, ikke vil forringe områdets høje standard i forhold til udendørsarealer og beplantninger, men derimod fortsat opretholde en god helhedsvirkning for området.

Der vurderes på baggrund af det modtagne ansøgning, hvori sikkerhed og hærværk kommer til udtryk som et reelt problem, at opsætningen af det ansøgte hegn vil være en behjælpelig foranstaltning for sikkerheden på ejendommen.

Retsgrundlag

Lokalplan 507

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Dispensationsansøgning samt situationstegning modtaget den 31. august 2016 (pdf)
 2. Projektmateriale modtaget 31. august 2016 (pdf)
 3. Indretning af forarealer - information til virksomheder på Avedøre Holme (pdf)
 4. Hørringssvar fra Inudstri- og Grundejerforeningen Avedøre Holme, Modtaget 01. februar 2017 (pdf)

7. Nedrivning af bevaringsværdig bygning Tureby Allé 27

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte om der skal gives tilladelse til nedrivning af

bygning på Tureby Allé 27

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at der meddeles tilladelse til nedrivning af enfamiliehuset på Tureby Allé 27.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-03-2017

På mødet uddeltes høringssvar fra Forstadsmuseet og Hvidovre Lokalhistoriske Selskab.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Kultur, Miljø og Vækst har modtaget en anmeldelse fra ejendommens ejer om at nedrive ejendommen beliggende Tureby Allé 27, der er et fritliggende enfamiliehus.

Sagen forelægges for udvalget, da ejendommen er udpeget som bevaringsværdig i Kommuneplan 2016 efter SAVE-registrering og kommunen skal derfor tage stilling til, om nedrivningen skal forhindres ved at nedlægge forbud efter planlovens § 14.

SAVE er en metode til, at registrere bygningers bevaringsværdi. Metoden bygger på en vurdering af bygningens arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige værdi og bygningens originalitet og tilstand. Hvert af disse forhold vurderes på en skala fra 1-9 (1 er den højeste), som sammenfattes til en samlet bevaringsværdi for bygningen. Registreringen af bygninger efter SAVE metoden danner baggrund for udpegning af bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen og lokalplaner. Det er først, når bygningen er udpeget i kommuneplanen eller i en lokalplan, at den er bevaringsværdig i lovens forstand.

Huset er opført i 1937 som fritliggende enfamiliehus med et beboelsesareal på 67 m2. Bygningen er opført i gule sten med en placering tilbagetrukket på grunden. Huset har en bevaringsværdi på 3. Ejendommen skæmmes af, at der er udført delvis vinduesudskiftning.

Ejer begrunder sin anmodning med husets ringe stand. Huset er i dårlig stand, selvom der løbende har været brugt ressourcer på vedligeholdelse. Fundamentets udførelse medfører, at der trænger fugt op gennem gulvet og gennem kælderydervægge. Ved skybruddet 2011 kom der vand i kælderen. Husets fugtproblemer har medført skimmelsvamp i flere rum og generelt et dårligt indeklima. Da husets indeklima forværrer familiens astmaproblemer og da boligen med sin begrænsede plads ikke er egnet som familiebolig, har ejer ønsket at nedrive ejendommen med henblik på nyopførelse.

Ved besigtigelse på stedet blev det konstateret, at fugtproblemerne ikke syner af meget udefra, men inde i bygningen er konsekvenserne af fugten mærkbare. Ejer oplyser, at der er etableret dræn indvendigt i kælder og udvendigt langs fundament. Støbning af kælder og fundament er oprindeligt udført ved simpel udgravning. Den udvendige fugtisolering af kælderydervæg kunne derfor ikke udføres uden at kælderydervæg blev hugget ”ren”. På trods af bestræbelserne trækker fugten fortsat ud gennem væggen i kælder, hvilket skyldes stenreder og/eller kolde støbeskel.

Det vil ikke være muligt at rette op på den ringe byggetekniske udførelse af kælder og fundament uden store økonomiske omkostninger.

Bygningen Tureby Allé 27 er en bungalow, der som hustype er en lille sparsom familiebolig bygget i 1920’erne eller 1930’erne. Bygningen har en kvadratisk form med pyramidetag og typisk også hjørnevinduer. Husets materialer afspejler oftest periodens trange økonomiske kår i Danmark. Der findes en del af sådanne ejendomme i kvarteret og i Hvidovre Kommune i øvrigt.

Der er ikke umistelige arkitektoniske værdier, som vil gå tabt, hvis bygningen nedrives. Plan & Miljø vurderer derfor, at bygningen kan nedrives.

Nedrivningsanmeldelsen har været offentligt bekendtgjort på kommunens hjemmeside og er samtidig sendt til Forstadsmuseet, Kroppedal Museum samt Hvidovre Lokalhistoriske selskab med frist for indsigelser den 7. marts 2017.

Eventuelle indsigelser vil blive fremlagt på mødet.

Retsgrundlag

Ejendommen er omfattet af byplanvedtægt H15. Vedtægten indeholder ikke bevaringsbestemmelser.

Nedrivning af bevaringsværdige bygninger er omfattet af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

Efter loven skal kommunen foretage offentlig bekendtgørelse af nedrivningsanmeldelsen. Senest 2 uger efter fristen for at fremkomme med indsigelser, skal kommunen meddele ejeren, om der nedlægges forbud mod nedrivning efter planlovens § 14. Hvis der ikke træffes beslutning inden udløbet af fristen på 2 uger (i det aktuelle tilfælde inden den 21. marts 2017) kan ansøger nedrive bygningen. Hvis der nedlægges forbud mod nedrivning efter lokalplanens § 14, skal der inden 1 år udarbejdes en ny lokalplan, som forhindrer nedrivning af bygningen. Forbud efter planlovens § 14 kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Hvis bygningen rives ned, kan der opføres ny bebyggelse i overensstemmelse med byplanvedtægt H15 og bygningsreglementet.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Personalemæssige konsekvenser

Ingen personalemæssige konsekvenser

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen sundhedsmæssige konsekvenser

Miljømæssige konsekvenser

Ingen miljømæssige konsekvenser

Bilag

 1. Ansøgning modtaget den 9. januar 2017 (pdf)
 2. Luftfoto fra nord (pdf)
 3. Luftfoto fra syd (pdf)
 4. Billeder (pdf)
 5. Hørringssvar fra Hvidovre Lokalhistoriske Selskab og Forstadsmuseee til nedrivning (pdf)

8. Anmodning om ny lokalplan for Vojensvej 29

Beslutningstema

Ejeren af ejendommen på Vojensvej 29 har anmodet om at få udarbejdet en ny lokalplan for ejendommen.

Udvalget skal beslutte, om man vil igangsætte lokalplanarbejdet, og i givet fald, hvilket principielt indhold en sådan lokalplan skal have. Herunder skal lokalplanens afgrænsning fastlægges.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at igangsætte arbejdet med en ny lokalplan, der muliggør opførelse af boligbebyggelse på ejendommen Vojensvej 29
 2. at lokalplanen gives et principielt indhold, som dette fremgår af sagsfremstillingen
 3. at lokalplanen gives en afgrænsning, der svarer til rammeområde 1B41 i Kommuneplan 2016.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-03-2017

Udvalget foreslog, at der udarbejdes ny lokalplan for grundene nr. 21-29 i 1½ plan og med bebyggelsesprocent på 30.

For: Alle.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ejeren af ejendommen på Vojensvej 29, matr.nr. 4y Hvidovre By, Hvidovre, har i mail af 30. december 2016 anmodet om at få udarbejdet en ny lokalplan, der gør det muligt at opføre boligbebyggelse på ejendommen.

Ejendommen er i dag omfattet af Lokalplan 121, der udlægger ejendommen til følgende erhvervsformål: Lettere industri, værksteder, engrosvirksomheder samt lagersalg, samt til offentlig og privat service, herunder klinikker og lignende, kontorformål og kursusvirksomhed samt forretningsvirksomhed med tilknytning til de pågældende virksomheder.

Efter ønske fra ejer er den 561 m2 store, ubebyggede grund blevet udlagt til boligformål, åben-lav boligbebyggelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2016. Nu ligger ejendommen i rammeområde 1B41, der har følgende rammer for lokalplanlægningen:

 • Generel anvendelse: Boligområde
 • Specifik anvendelse: Boligområde - Åben lav
 • Max. bebyggelsesprocent: 30
 • Max. antal etager: 2
 • Max. bygningshøjde: 8,50 m
 • Bemærkninger: Stationsnært område.

Da mindstegrundstørrelsen for udstykninger til nye parcelhuse er fastsat til 600 m2 grundareal, har ejeren fået forhåndstilsagn fra Banedanmark om at måtte arealoverføre et indeliggende baneareal på ca. 60 m2 til hans ejendom. Grunden vil herefter kunne blive på ca. 621 m2.

Ved beslutning om igangsættelse af en ny lokalplan for Vojensvej 29 er det relevant at vurdere, om lokalplanen med fordel kan omfatte et større område ved at inddrage flere af de tilstødende ejendomme:

Ejendommene på Vojensvej 21 – 27 er i dag ligeledes omfattet af Lokalplan 121, men er heri udlagt til boligformål, åben-lav boligbebyggelse. Den maksimale bebyggelsesprocent må ikke overstige 25, etageantallet må ikke overstige 1½, og bygningshøjden må ikke overstige 8,50 m.

Lokalplan 121 indeholder bestemmelser for bebyggelsens ydre fremtræden (ydervægge i tegl som blank mur, saddeltage med taghældning på mindst 10o og maksimalt tagudhæng på 1 m). Desuden indeholder Lokalplan 121 bestemmelser for de ubebyggede arealer (skal anlægges som haver, hegn mod naboskel og vej skal udføres som levende hegn med en maksimal højde på 1,80 m, parkerings- og kørearealer skal holdes mindst 0,50 m fra naboskel, udendørs oplag, der er synligt fra vej skal hegnes med tæt og fast hegn med en maksimal højde på 2,50 m over terræn, og må ikke placeres foran byggelinjen 5 m fra vejskel).

Ejendommen på Vojensvej 43 er omfattet af Lokalplan 103. Denne lokalplan omfatter kun en enkelt ejendom, der udlægges til boligformål, åben-lav boligbebyggelse. Den maksimale bebyggelsesprocent må ikke overstige 25, etageantallet må ikke overstige 1½, og bygningshøjden må ikke overstige 8,50 m. Desuden må arealet af overdækninger, drivhuse, legehuse mv. ikke overstige 10 % af grundens areal.

De øvrige parcelhuse i området, på Vojensvej 24 – 60A og 49 – 77, samt Skærbækvej 68, er alle omfattet af Lokalplan 102. Denne lokalplan udlægger ejendommene til boligformål, åben-lav boligbebyggelse. Den maksimale bebyggelsesprocent må ikke overstige 25, etageantallet må ikke overstige 1½ og bygningshøjden må ikke overstige 8,50 m. Desuden må arealet af overdækninger, drivhuse, legehuse mv. ikke overstige 10 % af grundens areal.

Området rummer fire enfamiliehuse, der alle er udpeget som bevaringsværdige i Kommuneplan 2016 med bevaringsværdien 3, dvs. høj bevaringsværdi:

 • Vojensvej 27
 • Vojensvej 30
 • Vojensvej 34
 • Vojensvej 67.

Huset på Vojensvej 27 er desuden udpeget som bevaringsværdigt i Lokalplan 121, hvorved evt. ombygninger skal godkendes af kommunen, men ikke med detaljerede bevaringsbestemmelser, som dette er krævet jf. afgørelse i Natur- og Miljøklagenævnet.

Området udgør en del af indsatsområde nr. 1 i Klimatilpasningsplan 2014 i forhold til skybrudsvand. Det skyldes, at området ligger blandt de fem mest udsatte områder på tre ud af fire parametre, nemlig andel af bygninger der oversvømmes (38 %), andel af kældre der oversvømmes (46 %) og andel af bygninger der oversvømmes i stueetage (19 %).

Løsningerne i forhold til klimatilpasning vil formentlig knytte sig til anlæg på selve Vojensvej, men derudover kan en lokalplan fastlægge de fornødne regler for kældre og sokkelkoter, så problemerne ikke øges ved fremtidigt byggeri.

Med baggrund i de gældende planbestemmelser for områdets ejendomme er det forvaltningens anbefaling, at der ikke udarbejdes en ny lokalplan for Vojensvej 29 alene, men at der i stedet udarbejdes en ny lokalplan, der omfatter alle parcelhusejendommene på Vojensvej, svarende til rammeområde 1B41 i Kommuneplan 2016.

En ny lokalplan for området vil navnlig:

 • Give grundejerne mulighed for at opføre / ombygge enfamiliehusene fra 1½ etage til 2 etager samt øge udnyttelsen af ejendommene fra en bebyggelsesprocent på 30 i stedet for 25
 • Sikre bevaringen af fire karakteristiske bygninger med høj bevaringsværdi
 • Sikre fremtidige bygninger / tilbygninger mod oversvømmelser fra skybrud.

Området med parcelhuse omkring Vojensvej svarer til afgrænsningen af Grundejerforeningen Hendriksholm. Forvaltningen har kontaktet grundejerforeningen med henblik på at få en udtalelse fra grundejerforeningen, om man ønsker at medvirke i udarbejdelsen af en sådan lokalplan. Udtalelsen fra grundejerforeningen forventes at foreligge på udvalgsmødet.

Retsgrundlag

Lokalplaner udarbejdes efter planlovens §§ 13 – 16.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Ansøgning om ændret lokalplan for Vojensvej 29, dateret 30. december 2016 (pdf)
 2. Kortbilag over gældende plangrundlag i området samt forslag til afgrænsning af ny lokalplan for parcelhuse ved Vojensvej (pdf)
 3. Evt. ny lokalplan for Vojensvej (pdf)

9. Forslag til Lokalplan 463 for rækkehusbebyggelsen Christiansdalparken

Beslutningstema

Kultur, Miljø og Vækst har udarbejdet et forslag til en lokalplan for den eksisterende bebyggelse Christiansdalparken bestående af 30 rækkehuse på adresserne Vestre Strandvej 50-64, Engvænget 17-33 og 18-34 samt Enghøjen 17-23. Lokalplanen skal sikre sammenhæng og ensartethed i bebyggelsens udtryk og brug af materialer.

Lokalplanforslaget forelægges til godkendelse med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at forslaget til Lokalplan 463 godkendes og herefter fremlægges i offentlig høring i otte uger.
 2. at der ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-03-2017

Ad 1. – 2. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Lokalplanen omfatter beboelsesejendommene Vestre Strandvej 50-64, Engvænget 17-33 og 18-34 samt Enghøjen 17-23  såvel som arealer der fungerer som friarealer til fælles brug for boligerne. Området er i dag omfattet af Byplanvedtægt A14, som udlægger det til tæt og lav boligbebyggelse.

Området er på ca. 22.000 m² og er bebygget med 30 rækkehuse samt tilhørende fri-, vej- og parkeringsarealer. Der er tale om ejerboliger.

Mod nord afgrænses området af jernbanen mellem København og Køge, mod vest af Vestvolden, mens det mod syd og øst er omgivet af ejendomme med enfamiliehuse.

Lokalplanforslaget skal sikre, at rækkehusene ved fremtidige bygningsmæssige forandringer, heriblandt tilbygning med faste overdækninger og udestuer, fortsat vil fremstå som en sammenhængende og ensartet bebyggelse.

Derfor fastholder lokalplanforslaget anvendelse, omfang og udseende af bebyggelsen som beskrevet i Byplanvedtægt A14, samt tinglyste deklarationer og skriftlige tilladelser fra Hvidovre Kommune, der hidtil har reguleret bebyggelse. Planen opdeler området i de to delområder A og B, hvor delområde A kun må anvendes til tæt-lave boliger som rækkehuse, mens delområde B kun må anvendes til rekreativt grønt areal til brug som fælles friareal og til opstilling af mobilantenner.

Planen giver i delområde A mulighed for at udstykke med en grundstørrelse på mindst 300 m², hvorved bebyggelsens fælles vej-, parkerings- og friarealer medregnes og fordeles ligeligt på de enkelte boliger. Bebyggelsesprocenten for området under ét er på 30 og bygninger må kun opføres i en etage samt udnyttet tagetage og med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m. Planen indeholder byggefelter, der angiver hvor rækkehuse, tilhørende faste overdækninger/udestuer samt carporte/garager skal placeres.

Lokalplanen indeholder en række bestemmelser der regulerer brugen af materialer og farvesætning af bygningsdele, såvel som indretning af ubebyggede arealer. Disse tager dels udgangspunkt i den gældende byplanvedtægt og bebyggelsesregulerende deklarationer, dels er de udtryk for Christiansdalparkens grundejerforenings ønsker.

Lokalplanen er i overensstemmelse med bestemmelserne for det gældende rammeområde 4B23 i Kommuneplan 2016.

Retsgrundlag

Lokalplaner udarbejdes efter bestemmelserne i planlovens kapitel 5 og 6.

En lokalplan skal tilvejebringes, før det gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger af bebyggelse, og i øvrigt når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, jævnfør planlovens § 13, stk. 2.

Politiske beslutninger og aftaler

Efter anmodning fra Christiansdalparkens grundejerforening, besluttede Teknik- og Miljøudvalget på sit møde den 6. november 2013, punkt 8, at der i samarbejde med beboerne udarbejdes en lokalplan til erstatning for de bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byplanvedtægt A14 og de tilknyttede deklarationer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Miljømæssige konsekvenser

Lokalplanforslaget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer § 2, nr. 1a og § 10.

Denne lov stiller i visse tilfælde krav om, at der laves en miljøvurdering af lokalplaner. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning.

Det er forvaltningens vurdering, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af lokalplanen.

Dette begrundes med, at lokalplanen kun fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke muliggør væsentlige ændringer i det bestående, men viderefører den nuværende anvendelse. Planen vil ikke muliggøre anlægsarbejder, som er optaget i lovens bilag, eller projekter, der i størrelse eller karakter vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Bilag

 1. Lokalplan 463 for rækkehusbebyggelsen Christiansdalparken.pdf (pdf)

10. Forudgående høring om eventuel ny lokalplan for del af Filmbyen

Beslutningstema

Forvaltningen har i samarbejde med Himmerige ApS’ rådgivere udarbejdet et debatoplæg, der skal bruges som led i en forudgående høring om en lokalplan for nye boliger i den vestligste del af Filmbyen.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om debatoplægget kan godkendes til udsendelse, samt beslutte høringsperiodens varighed.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at udkastet til debatoplæg om en ny lokalplan for en del af Filmbyen godkendes
 2. at debatoplægget udsendes til ejere, lejere og virksomheder i Avedørelejren som led i en forudgående høring i perioden 3. – 30. april 2017.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-03-2017

Ad 1. – 2.

For: Gruppe A.

Imod: Liste H med bemærkning om, at forhøringsmaterialet i højere grad tilgodeser Himmerige ApS’ interesser end det tilgodeser de berørte borgeres interesser.

Gruppe O, C og Karl Erik Høholt Jensen (UP) afventer stillingtagen til Kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Grundejeren, Himmerige ApS, har ansøgt om at få udarbejdet en ny lokalplan for den vestlige del af Filmbyen til erstatning for den gældende Lokalplan 454. Baggrunden er et ønske om at opføre en boligbebyggelse som en bæredygtig og grøn by på den vestligste del af ejendommen, ud mod det åbne landskab på Avedøresletten.

Kommunalbestyrelsen har den 20. december 2016 besluttet, at forvaltningen i samarbejde med Himmerige ApS skulle udarbejde et forslag til en forhøring af en lokalplan til opførelse af en boligbebyggelse i Filmbyen. Dette materiale skulle præsenteres for Teknik- og Miljøudvalget i februar/marts måned 2017.

Forvaltningen har efterfølgende i samarbejde med Himmeriges rådgivere, EFFEKT Arkitekter, udarbejdet et udkast til debatoplæg, der vedlægges som bilag.

Med henblik på at imødekomme de fremførte kritikpunkter har grundejer og dennes rådgivere arbejdet videre med projektet siden den første behandling af sagen i Kommunalbestyrelsen. Det er dette reviderede projektmateriale, der er indeholdt i debatoplægget.

Forvaltningen foreslår, at debatoplægget omdeles til ejere, lejere og virksomheder i Avedørelejren som led i en forudgående høring, inden Kommunalbestyrelsen beslutter, om der skal igangsættes et egentligt lokalplanarbejde.

Forvaltningen foreslår desuden, at den forudgående høring sker over fire uger, i perioden 3. – 30. april 2017.

Retsgrundlag

Planloven stiller ikke krav om en forudgående høring af lokalplaner. Lokalplaner udarbejdes efter planlovens §§ 13-16.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede, den 20. december 2016, punkt 4, at forvaltningen skulle indgå i en dialog med Himmerige ApS om at udarbejde et forslag til en forhøring, som skulle præsenteres for Teknik- og Miljøudvalget og Kommunalbestyrelsen i februar/marts 2017.

Bilag

 1. Forudgående høring, udkast til debatoplæg (pdf)

11. Godkendelse af HOFORs takster for vand og spildevand 2017

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal beslutte om HOFORs fastsatte kubikmetertakst for vand og afledning af vand samt anlægs- og driftsbidrag for 2017 kan godkendes.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende takster 2017 fra HOFOR Vand Hvidovre A/S og HOFOR Spildevand Hvidovre A/S.

Konsekvensen ved at godkende taksterne er, at vandprisen i 2017 lander på 9,63 kr./m3 - et fald på 1,93 kr. fra 2016, mens taksterne for afledning af vand i 2017 falder med 1,14 kr. til 24,73 kr./m3 i forhold til 2016. Taksterne i for vand i 2017 ligger under niveauet i perioden 2013-2016, mens vandafledningssprisen er lavere end både 2013, 2014 og 2016.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-03-2017

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Hvidovre Kommune skal årligt godkende den fastsatte kubikmetertakst for hhv. vand og afledning af vand samt anlægs- og driftsbidrag for HOFOR Spildevand Hvidovre A/S og HOFOR Vand Hvidovre A/S.

Hvidovre Kommune har 23. december 2016 modtaget ansøgning fra begge selskaber om godkendelse af takster og bidrag for 2017. Følgende er anmeldt til Hvidovre Kommunes godkendelse:

1.HOFOR Vand Hvidovre A/S takst – vandpris – er 9,63 kr.

2.HOFOR Spildevand Hvidovre A/S takst – vandafledning – trin 1 jf. trappemodellen er 24,73 kr.

3.HOFOR Spildevand Hvidovre A/S takst – vandafledning – trin 2 jf. trappemodellen er 20,78 kr.

4.HOFOR Spildevand Hvidovre A/S takst – vandafledning – trin 3 jf. trappemodellen er 12,86 kr.

* Alle de anmeldte takster og bidrag er eksklusiv moms og afgifter.

Gradueringen af taksterne for spildevandsafledningen i trin 1, trin 2 og trin 3 er i overensstemmelse med betalingsloven for spildevandsforsyningsselskaber. Ifølge loven gradueres taksten afhængig af mængde af vand der afledes fra ejendommen. Trin 1 omfatter ejendomme med vandforbrug til og med 500 m3/år, trin 2 omfatter ejendomme med et vandforbrug på over 500 og til og med 20.000 m3/år og trin 3 omfatter ejendomme med et vandforbrug på over 20.000 m3/år. Det er kun ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, som er berettiget til at anvende trin 2 og trin 3.

Den samlede udvikling af taksterne (i kr./m3) fra 2013 og frem samt betydning for taksterne i 2016 for HOFOR Vand Hvidovre A/S og HOFOR Spildevand Hvidovre A/S ses af skemaet herunder.

Takster

2013

2014

2015

2016

2017

16-17

Vandafledningsbidrag

28,37

25,42

17,5

26,66

24,73

Vandpris

12,39

11,52

10,80

10,77

9,63

Vandafgift til staten

5,46

5,46

5,86

5,86

5,86

Statslig ressourceafgift

0,67

0,67

0,67

0,39

0,39

Forbrugsafhængige takster inkl. afgifter og moms

58,61

53,84

43,54

54,61

50,76

- 7%

Årsregning, lejlighed med forbrug 85 m³ per år

4.982

4.576

3.701

4.642

4.315

- 7%

Årsregning, Parcelhus med forbrug 140 m³ per år

8.206

7.537

6.095

7.645

7.107

- 7%

Takstfastsættelsen for 2017 tager udgangspunkt i udmeldte indtægtsrammer fra Forsyningssekretariatet. Det ses at den samlede takst for vand og spildevand falder med 7% fra 2016 til 2017. Faldet skyldes tilpasninger til de nye indtægtsrammer, herunder korrektioner i forhold til tidligere år.

Alle øvrige takster, f.eks. tilslutningsbidrag, omlægning/flytning af stik, er vedlagt i bilag 1: Takstbilag – Priser for vand og spildevand i Hvidovre, 2017.

Legalitetsgodkendelsen

Kommunens godkendelse af takster og bidrag er en såkaldt legalitetsgodkendelse. Det vil sige at kommunen skal påse, at selskabets takster dels er fastsat i overensstemmelse med betalingsloven og vandforsyningslovens hvile-i-sig-selv-princip, således at der ikke sker en uretmæssig kapitalophobning i selskabet, dels overholder det prisloft som er fastsat af forsyningssekretariatet.

Hvidovre Kommune skal påse, at:

 • Der i selskabets takster alene er indregnet nødvendige lovlige indregningsberettigede omkostninger.
 • Der alene foretages henlæggelser på baggrund af planlagte investeringer og at der i øvrigt investeres tilstrækkeligt.
 • Opstået over- og underdækning tilbageføres i det efterfølgende års regnskab, medmindre den konkrete over- og underdækning er omfattet af undtagelsen i bekendtgørelse nr. 319, 2010 og nr. 818, 2012 om afvikling af mellemværender mellem kommuner og vandselskaber.
 • Henlæggelser fratrækkes i anlægsinvesteringen, og dermed ikke indgår i det efterfølgende afskrivningsgrundlag som indregnes i taksten.

Sagsbehandlingen

Kultur, Miljø og Vækst har sammen med Økonomi og Stabe gennemgået det modtagne materiale og kan konstatere, at de ansøgte takster for 2017 overholder prisloftet, således som det er fastsat af Forsyningssekretariatet.

Takstregnskabet og takstbudgettet for HOFOR Spildevand Hvidovre A/S og HOFOR Vand Hvidovre A/S indeholder alene lovlige indregningsberettigede omkostninger. Samtidig er de anmeldte gradueringer af vandafledningsbidraget i trin 1, 2 og 3 i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 1327, 2014 om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget.

Således overholder takstprovenuet indtægtsrammerne fra Forsyningssekretariatet og taksterne overholder hvile-i-sig-selv princippet, idet selskaberne løbende afvikler over/underdækning.

Forvaltningens vurdering

På baggrund af ovenstående vurderer Kultur, Miljø og Vækst, at de af HOFOR Vand Hvidovre A/S og HOFOR Spildevand Hvidovre A/S anmeldte takster for 2016 er lovlige og kan godkendes.

Retsgrundlag

Hvidovre Kommune skal ifølge Betalingslovens § 3, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 633, 2010) og Vandforsyningsloven § 53, stk. 1 (lovbekendtgørelse 1204, 2016) årligt godkende den fastsatte kubikmetertakst for vand og vandafledning samt anlægs- og driftsbidrag for HOFOR Spildevand Hvidovre A/S og for HOFOR Vand Hvidovre A/S.

Kommunens godkendelse af takster og bidrag er en legalitetsgodkendelse, hvor kommunen skal påse, at selskabets takster dels er fastsat i overensstemmelse med betalingsloven og vandforsyningslovens hvile-i-sig-selv-princip, således at der ikke sker en uretmæssig kapitalophobning i selskabet, dels overholder det prisloft, som er fastsat af forsyningssekretariatet.

Kommunalbestyrelsen kan ikke træffe afgørelse om at ændre taksterne. Hvis kommunalbestyrelsen finder, at taksterne ikke overholder de gældende regler, skal den afvise at godkende taksterne, med henblik på at vandselskaberne skal fastsætte ændrede takster

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Materialet som HOFOR har leveret som beregningsgrundlag for 2017 er tilsvarende det materiale kommunen modtog for 2016. Forvaltningen vurderer derfor fortsat, at der er behov for bedre at kunne kontroller beregninger og sammenhænge, samt beløbenes kilder/validitet, og derved bekræfte det valgte takstniveau. Vi forventer, i dialog med HOFOR, at kunne nå frem til en kvalitet i materialet som opfylder disse behov, og samtidigt ikke kræver væsentligt flere ressourcer i udarbejdelse af materialet. Fuld indsigt i datagrundlag er en forudsætning for reel legalitetskontrol af takster mv.

Samlet forbrug for Hvidovre Kommunes institutioner mv. fremgår af følgende oversigt:

Forbrug

Enhed m³

Beregnet i 1.000 kr.

Ændring år til år

Faktisk 2012

123.128

4.689

Forbrug

Omkostning

Faktisk 2013

126.533

5.933

+3 %

+ 27 %

Faktisk 2014

125.271

5.395

- 1 %

- 9 %

Faktisk 2015

123.098

4.287

- 2 %

-  21 %

Budget 2016*

123.178

5.380

0 %

+ 25 %

Budget 2017*

120.718

4.902

- 2 %

- 9 %

*Oprindelige budget.

Af tabellen ses, at der for 2017 kan forventes et økonomisk mindreforbrug ift. 2016 (budget) på ca. 0,5 mio. kr., hvorimod der vil være et merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. ift. 2015.

Da der ikke tidligere er foretaget i reguleringer i kommunes afsatte budget til vandforbrug i forhold til de faktiske udgifter, forudsættes budgettet for 2017 derfor fortsat at være dækkende.

Samlet for kommunen og kommunens borger, hvor det årlige forbrug vurderes til ca. 2,9 mio. m³ årligt, vil den årlig betaling til HOFOR vurderes til at være ca. 117,8 mio. kr. eksklusiv moms.

Hvidovre Kommunes andel af det samlet vandforbrug i kommunen beregnes til at udgør ca. 4,2 %.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

 1. Takstbilag: Priser på vand og spildevand i Hvidovre, 2017 (pdf)

12. Godkendelse af opstart af borgerskabt plan for klimakonkretisering i Strandøre

Beslutningstema

I Hvidovre Kommunes Strategi for Klimatilpasning 2014 er Strandøre  udpeget til første område (af 16 områder) som skal have en klima-konkretiseringsplan. Kultur, Miljø og Vækst anbefaler at indlede et projekt som har det mål, at der udarbejdes en borgerskabt konkretiseringsplan for Strandøre og en drejebog for fremtidige konkretiseringsplaner.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende, at der indledes et projektarbejde som har det mål, at der udarbejdes en borgerskabt klimakonkretiseringsplan for Strandøre og en drejebog for fremtidige konkretiseringsplaner.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-03-2017

Godkendt med præcisering af, at der er tale om opstart af en plan i dialog med borgere.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommunes Strategi for Klimatilpasning 2014 fastslår, at der skal udarbejdes konkretiseringsplaner for 16 delområder i kommunen, hvor der er behov for en særlig indsats for at kunne leve op til en målsætning om maksimalt 10 cm vand på terræn ved en 100 års hændelse.

En konkretiseringsplan er en plan for, hvordan strategien for klimatilpasning kan føres ud i praksis i et lokalområde. Planen redegør for hvilke klimaproblemer, der ønskes løst, hvilke tiltag, der ønskes gennemført, hvordan tiltagene skal spille sammen og hvem der vil være ansvarlig for gennemførelse og finansiering af de enkelte tiltag. Planen er ikke en endelig beslutning om at gennemføre de enkelte klimatilpasningstiltag, og den indeholder ikke den endelige finansiering. Konkretiseringsplanen er en plan for, hvordan lokalområdet over en periode vil kunne nå frem til at være klimasikret.

Oversvømmelseskort for Hvidovre Kommune har udpeget Strandøre som et af de områder, der har sværest ved at leve op til målsætningen om maksimalt 10 cm vand på terræn ved en 100 års hændelse. Der er i området problematiske afstrømningsforhold i forbindelse med niveauforskelle mellem veje og husstande, foruden at området ligger tæt op ad Harrestrup å, og derfor er sårbart overfor øgede vandmængder i åen. I klimatilpasningsplanen er Strandøre - i sammenligning med de 15 andre delområder - placeret i top for en række risikoparametre. Strandøre er derfor udpeget til første område for kommunens arbejde med at få udarbejdet en konkretiseringsplan.

Projektets rammer og værdier

Konkretiseringsplanen skal udarbejdes efter de værdier, der er fastlagt i Strategi for Klimatilpasning 2014:

·Klimatilpasningen skal ske med inddragelse af borgere, brugere og andre interessenter i de enkelte lokalområder.

·Klimatilpasningen gennemføres som fleksible løsninger, der løbende kan tilpasses de faktiske klimaændringer.

·Der lægges vægt på synergi, hvor klimatilpasning helst skal have flere formål eller udgøre en værdi i sig selv udover klimatilpasning.

·Der vælges løsninger, der er effektive og økonomisk ansvarlige.

Eftersom konkretiseringsplanen vil være den første af sin slags for de 16 delområder, lægges der stor vægt på, at der i projektet løbende bliver opsamlet erfaring, givet anbefalinger, vejledning, idéer og inspiration til de fremtidige konkretiseringsprojekter for de øvrige delområder.

På den måde er Projekt ”Konkretiseringsplan, Strandøre” således ikke alene for Strandøre, men er tænkt som en systematisk opsamling af erfaringer med borgerinddragelse, udarbejdelse af skabeloner og metoder, generering af teknisk og økonomisk viden m.m. til brug for fremtidige planer i kommunens øvrige delområder.

Projektets hovedformål er, at der bliver udarbejdet en borgerskabt konkretiseringsplan for klimatilpasning i Strandøre, samt at projektet munder ud i en drejebog for fremtidige planer.

Der vil blive afholdt et borgermøde inden sommerferien 2017, bl.a. for at få etableret en arbejdsgruppe bestående af et bredt udsnit af borgere og interesseorganisationer, som skal udarbejde konkretiseringsplanen.

Den borgerskabte konkretiseringsplan vil blive forelagt TMU til godkendelse. Erfaringerne opsamles i en drejebog, der vil blive forelagt TMU til orientering.

Projektets organisering

Projektet organiseres med en styregruppe bestående af afdelingscheferne fra hhv. Plan- og Miljøafdelingen og Vej- og Parkafdelingen, en projektgruppe med faglige medarbejdere og en arbejdsgruppe bestående af borgere og interesseorganisationer med tilknytning til Strandøre, der i samarbejde med KLIKOVAND og en ekstern rådgiver til projektstyring skal sikre, at målene nås. Øvrige parter/ressourcer, fx HOFOR, inddrages efter behov.

KLIKOVANDs rolle

Da projektet har som delmål at arbejde med gode måder til borgerinddragelse og medejerskab, er projektet blevet udvalgt som medfinansieringsprojekt af KLIKOVAND. KLIKOVAND deltager således med sekretariatsbistand, viden og 50% medfinansiering til brug af rådgivere. KLIKOVAND vil efterfølgende dele erfaringerne fra projektet med øvrige kommuner i KLIKOVAND-samarbejdet.

Konsulentbistand til borgerinddragelse og opsamling

Som del af medfinansieringen vil der blive indhentet konsulentbistand til planlægning og facilitering af borgerinddragelsen, så det sikres at borgerne får inspiration og faglig viden om forskellige klimatilpasnings- og skybrudstiltag, herunder viden om økonomien for de forskellige løsninger og mulige løsninger til finansiering. Processen skal give borgerne medejerskab, så mange ønsker at blive aktive deltagere i udarbejdelse af konkretiseringsplanen og får ejerskab til den. Rådgiver er ansvarlig for, at arbejdsgruppen får konkretiseringsplanen færdiggjort og leveret til projektgruppen.

For at sikrer bedst mulig projektforslag, pris og kompetencer vælges konsulenten efter et miniudbud, der gennemføres i overensstemmelse med rammeaftale for rådgivning med KLIKOVAND.

Rådgiveren skal ligeledes sikre erfaringsopsamling til brug for drejebogen samt at gennemføre evalueringer af borgernes tilfredshed med såvel processen som det endelige resultat. Projektet har stort fokus på at drejebogen skal være medvirkende til at give viden, inspiration og gøre arbejdet med kommende konkretiseringsplaner lettere.

Retsgrundlag

Kommunerne er i henhold til økonomiaftale 2013 mellem regeringen og KL forpligtet til at gennemføre en risikokortlægning og udarbejde en klimahandlingsplan. I Klimastrategien er Strandøre er udpeget som 1. delområde i kommunen til udarbejdelse af en klima-konkretiseringsplan.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. november 2014 ”Hvidovre Kommunes Strategi for Klimatilpasning”. Planen fastslår, at der skal udarbejdes klimakonkretiseringsplaner for 16 delområder i kommunen og at Strandøre som 1. delområde skal have en konkretiseringsplan.

Økonomiske konsekvenser

Projektet er finansieret som en del af den eksisterende drift på miljøområdet. Kommunen bidrager med op til 175.000 kr. fra Miljøkontoen til procesbistand og modellering af overfladeafstrømning af regnvand i Strandøre. Derudover kommer 50.000 kr. til scoping af planen og VVM-screening samt 25.000 kr. til information, kampagner, produktion af fysiske modeller o.a. diverse materialer, forplejning evt.

Hvidovre Kommunes andel på 250.000 kr. afholdes af det afsatte budget til Miljøbeskyttelse mv.

Som en del af kommunens medlemskab af KLIKOVAND modsvarer de kommunens beløb til brug af rådgivere, dvs. i størrelsesordenen 175.000 - 250.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Projektet gennemføres som en del af den eksisterende drift og der således ingen personalemæssige konsekvenser.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

 1. Strategi for klimatilpasning 2014 (pdf)

13. Godkendelse af størrelse og sammensætning af BIOFOS' bestyrelser

Beslutningstema

Størrelse og sammensætning af bestyrelserne i BIOFOS-koncernen er blevet evalueret og det anbefales at godkende, at der fortsættes uændret med én repræsentant fra hver ejerkommune, mens antallet af medarbejderrepræsentanter øges til fire i alle bestyrelser i BIOFOS-koncernen.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at følge BIOFOS’ anbefaling og godkende, at den nuværende model for sammensætning og størrelse af bestyrelserne i BIOFOS-koncernen fortsætter uændret
 2. at følge BIOFOS’ anbefaling og godkende, at den nuværende frivillige ordning for valg af medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen ændres ved de ordinære generalforsamlinger i maj måned 2017 til at medarbejderne kan vælge fire medarbejderrepræsentanter til alle selskaber i BIOFOS-koncernen

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-03-2017

Ad 1. – 2.

For: Gruppe A, O, Liste H og Karl Erik Høholt Jensen (UP).

Undlader: Gruppe C.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune har modtaget en henvendelse fra BIOFOS vedrørende evaluering af bestyrelsens størrelse og sammensætning.

BIOFOS anbefaler i henvendelsen, at Hvidovre Kommunalbestyrelse godkender, at bestyrelserne i BIOFOS-koncernen fortsætter med den hidtidige størrelse og sammensætning – dog med en forøgelse af antallet af medarbejderrepræsentanter fra to til fire. Se bilag 1.

Baggrunden for henvendelsen er, at det fremgår af § 10.2.3. i ejeraftalen af 17.12.2013 om ”Vores Rens” (senere BIOFOS), at de 15 ejerkommuner skal evaluere sammensætning og størrelse af koncernens bestyrelser senest 30. juni 2017. Se Bilag 2.

Nuværende størrelse og sammensætning

BIOFOS-koncernen består af fire selskaber med identiske bestyrelser for alle fire selskaber:

BIOFOS Holding A/S er holdingselskab i koncernen og ejes – direkte eller indirekte – af de 15 ejerkommuner. De tre datterselskaber BIOFOS Lynettefællesskabet A/S, BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S og BIOFOS A/S ejes alle af BIOFOS Holding A/S.

Hver kommune stiller én person til bestyrelserne, uanset om den enkelte kommune er direkte eller indirekte ejer af BIOFOS Holding A/S. Med ”indirekte ejer” menes de kommuner – herunder Hvidovre – der er BIOFOS ejerkommuner, men som har deres aktier i et forsyningsselskab. I Hvidovres tilfælde er det HOFOR Spildevand Holding A/S.

Ud over repræsentanterne for ejerkommunerne er der indgået en frivillig aftale med medarbejderne om, at de kan vælge to medarbejderrepræsentanter til bestyrelserne.

Evaluering af bestyrelsernes størrelse og sammensætning

På bestyrelsesmødet den 9. december 2016 blev spørgsmålet drøftet og konklusionen var, at der var stor tilfredshed med konstruktionen, som den er i dag.

Der blev særlig lagt vægt på, at den brede repræsentation fra alle ejerkommuner og bestyrelsernes deraf følgende detailkendskab til forhold i de enkelte kommuner, fortsat bidrager til det vellykkede samarbejde.

Bestyrelsens anbefaler derfor enstemmigt, at den nuværende model fortsætter uændret.

Medarbejderrepræsentanter

Der fremgår af aktieselskabsloven §§ 140-141, at medarbejderne har ret til at vælge et antal medlemmer til selskabets øverste ledelsesorgan svarende til halvdelen af de øvrige ledelsesrepræsentanter – dog mindst to i BIOFOS A/S og tre i BIOFOS Holding A/S.

Efter intern drøftelse har medarbejdergruppen foreslået en frivillig aftale om, at de kan vælge fire repræsentanter til alle bestyrelserne, hvilket på bestyrelsesmødet den 9. december 2017 blev anbefalet énstemmigt.

Samlet anbefaling fra BIFOS’ bestyrelse

På dette grundlag anbefaler bestyrelsen i BIOFOS Holding A/S:

 • At den nuværende model for sammensætning og størrelse af bestyrelserne i BIOFOS-koncernen fortsætter uændret
 • Den nuværende frivillige ordning for valg af medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen ændres ved de ordinære generalforsamlinger i maj måned 2017 til at medarbejderne kan vælge fire medarbejderrepræsentanter til alle selskaber i BIOFOS-koncernen

Kultur, Miljø og Vækst indstiller på denne baggrund, at Teknik og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at godkende ændringerne jævnfør anbefalingen fra BIOFOS’ bestyrelse.

Retsgrundlag

Evalueringen af størrelse og sammensætning af BIOFOS’ bestyrelser sker i henhold til §10 i ejeraftalen af 17.12.2013, mens ændringen i antallet af medarbejderrepræsentanter kræver ændring af pkt. 9.2 og 9.3 i vedtægterne for BIOFOS Holding A/S samt de tilsvarende bestemmelser i de øvrige selskabers vedtægter.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Brev fra BIOFOS med anbefaling om størrelsen og sammensætningen af bestyrelserne i BIOFOS-koncernen af 14.12.2016 (pdf)
 2. Ejeraftale om "Vores Rens" - senere BIOFOS - af 17.12.2013 (pdf)
 3. Vedtægter for BIOFOS Holding AS af 19.05.2016 (pdf)

14. 0253 jorddeponering - Status om udvidelse af Avedøre Holme

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen igangsatte den 30. august 2016 arbejdet med at undersøge muligheder for udvidelse af Avedøre Holme. Projektlederen vil på mødet orientere om projektets status.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-03-2017

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Projektet vedrørende udvidelse af Avedøre Holme er nu forankret i organisationen. I øjeblikket pågår der tekniske, trafikale samt plan- og miljømæssige undersøgelser.

På mødet vil der blive orienteret om status og den videre proces.

Baggrund for projektet

Københavns Kommune har undersøgt muligheder for at deponere jord i København. Ved undersøgelsen blev det vurderet, at de undersøgte muligheder ikke gav nok kapacitet i forhold til jordmængder. Derfor opstod ideen om at undersøge muligheder for en udvidelse af Avedøre Holme.

En udvidelse af Avedøre Holme kan åbne op for:

-At løse samfundsproblem vedrørende bortskaffelse af jord.

-At forbedre trafikale forbindelser på og ved Avedøre Holme.

-At skabe et unikt erhvervsområde med mulighed for mange nye arbejdspladser.

-At skabe mulighed for at løse klimaudfordringer i form af kystsikring af Avedøre Holme og Kalveboderne og det indre København.

Status for projektet

Resultater foreligger for følgende tekniske undersøgelser:

-Marinbiologiske undersøgelser. Der er fundet ålegræs på bunden ved den potentielle udvidelse. Ålegræsset er en del af et bælte, der fortsætter langs Amager Fælled og langs Køge Bugt. Ålegræsset tiltrækker fisk og fugle. Hvis det er muligt, at etablere en fladere hældning ud i vandet ud for udvidelsens afgræsning vil ålegræsset kunne retablere sig selv. Dette skal undersøges nærmere senere i processen.

-Arkæologiske forhold. Ud fra kortgrundlag findes der ingen arkæologiske fund i området. Der skal dog udføres en nærmere undersøgelse med et dykkerhold inden etablering af udvidelsen. En arkæologisk undersøgelse koster omkring 200.000 kr.

-§3 områder. Der er ingen af de konstaterede beskyttede naturtyper på Avedøre Holme som får direkte kontakt med en udvidelse. I anlægsfasen skal der rettes opmærksomhed på den grønbroget tudse, da den kan vandre op til 2-3 km, og således har mulighed for at bosætte sig i det nye område.

-Natura 2000. Øst for Avedøre Holme findes Natura 2000 område. Det er undersøgt om en potentiel udvidelse af Avedøre holme vil påvirke Natura 2000 området. Det er vurderet, at en udvidelse ikke vil give nogle problemer.

-Geotekniske undersøgelser. Det vurderes ud fra de boringer der er i nærheden af den potentielle udvidelse, at det er muligt at indramme området. Der skal dog foretages geotekniske boringer forud for etableringen for at vurdere det konkret. En geoteknisk undersøgelse koster for udvidelsen omkring 1,2 mio. kr.

-Strømningsforhold. Ud fra den viden der foreligger er det vurderet, at depotets udformning kan tilpasses, så det ikke giver problemer med strømningsforhold. Det kræver dog en ny beregning for at vurdere strømningsforhold mere præcist. En sådan beregning koster omkring 800.000 kr.

-Jordstrømsanalyse. I øjeblikket er det stort set kun KMC Nordhavn og Køge jorddepot, der modtager jord i Københavnsområdet. De to depoter forventer at have en maksimal restkapacitet på ca. 4 år. Det betyder, at om 4 år er der pt. ingen jorddepoter i Storkøbenhavn som kan modtage rent og forurenet jord. Det er udført en interviewundersøgelse med kommuner i Hovedstaden og større virksomheder. Undersøgelsen beskriver hvad der er af jorddepoter, støjvolde m.v. samt hvilke projekter der arbejdes med nu og i fremtiden. Resultatet af undersøgelsen viser, at der genereres nok jord i hovedstadsområdet nu og i fremtiden, så en udvidelse af Avedøre Holme er realistisk.

-Trafikforhold. Det er undersøgt hvilken betydning en opbygning af depotet vil have på den eksisterende trafik. På nuværende tidspunkt er der stor trængsel i rundkørsel på Stamholmen/Avedøre Holme om morgenen og eftermiddagen og mindre trængsel ved tilslutninger til Amagermotorvejen.

Ved opbygningen af depotet, er det forudsat, at der kommer ca. 40 lastbiler i timen.  Denne trafik vil belaste forholdene yderligere. Når udvidelsen af Avedøre holme engang er udbygget med nye virksomheder, vil der ske yderligere belastning. Der skal derfor arbejdes med nye muligheder for trafikafvikling på Avedøre Holme i 3 scenarier:

1.Trafikafvikling på kortere sigt (små justeringer i samarbejde med Vejdirektoratet).

2.Trafikafvikling under deponeringsfasen (undersøgelse af tvangsrute), særskilt sag fremlægges i maj måned.

3.Trafikafvikling når området er opfyldt (helt nye adgangsveje).

I de kommende måneder vil der blive udført yderligere undersøgelser, samt vurdering af ejerforhold, etableringsforhold m.v. Endvidere vil Brøndby, Ishøj, Vallensbæk og Tårnby kommuner få tilbudt et besøg med foredrag om udvidelsen. Virksomheder på Avedøre holme, som ligger i første parket til en potentiel udvidelse, vil også blive inddraget i processen via virksomhedsbesøg. Ligeledes vil Hvidovre Vindmøllelaug og grundejerforeningen på Avedøre Holme blive inddraget i processen.

Forvaltningen stiller mod en sags fremlæggelse i sommer 2017, hvor der skal træffes politisk valg af selskabstype og eventuelt kassekredit.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 30. august 2016 (lukket dagsorden) at igangsætte processen for en potentiel udvidelse af Avedøre Holme.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat budget på 2,5 mio. kr. på investeringsoversigten til indledende undersøgelser.


15. 2501 Vedligeholdelse af færdselsbaner 2017

Beslutningstema

I 2017 er der afsat rådighedsbeløb på 15,0 mio. kr. til asfaltrenovering. Projektet skal frigives, så efterslæbet på asfaltvedligeholdelse kan blive mindre.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at følge indstillingen om årets asfaltarbejder med fordeling ca. 11.0 mio. kr. til asfalt og 4,0 mio. kr. til følgearbejder.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-03-2017

Godkendt.

Sagsfremstilling

Projekt 2501 Vedligeholdelse af færdselsbaner 2017 omfatter udgifter til asfaltarbejder og reparationer på kørebaner og cykelstier på det offentlige vejnet samt følgearbejder til kantstensarbejder, rendestensbrønde m.v.

Udvælgelse af veje og cykelstier til asfaltering sker hvert år med udgangspunkt i vejvedligeholdelsessystemet RoSy´s årlige beregning.

Kommunen har et efterslæb på asfaltbelægningerne og har derfor nogle veje, som er så dårlige, at der er huller, sætninger og mange lapper m.v. Disse veje er dyre at reparere, og derfor udvælger RoSy veje/cykelstier til asfaltering, ud fra det økonomiskbedste. Efterfølgende gennemgår Vej- og Parkafdelingen de udvalgte veje/cykelstier og sammenholder det med øvrige oplysninger om fremtidige gravearbejder m.v. Ud fra de samlede oplysninger udvælges de veje/cykelstier der skal asfalteres.

Vej- og Parkafdelingen vil som udgangspunkt udbyde veje og cykelstier, som tegnet på bilag 1 (Rosy´s udvalgte veje 2017) og bilag 2 (Rosy´s udvalgte cykelstier 2017), men der kan ske ændringer alt afhængig  af besigtigelse, tilbudspris m.v.

Specielt for 2017 skal nævnes:

 • At der indgået en aftale med HOFOR om Sydkærsvej, så hele vejbanen bliver retableret med asfalt. Normalt skal entreprenøren kun retablere, hvor de har gravet.
 • At kun vejbane repareres på Kløverprisvej. Det vil koste 2-3 mio. kr. ekstra at få parkeringsarealer og kantsten med.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Efterslæb er nærmere beskrevet i dagsordenspunkt iværksættelse af asfaltarbejder i 2016, Teknik- og Miljøudvalget den 25. november 2015.

Kommunalbestyrelsen godkendte 11. oktober 2016, punkt 3, anlægsbevilling på 15 mio. kr. til projekt 2501 Vedligeholdelse af færdselsbaner 2017 med krav om prioritering i fagudvalg inden igangsættelse.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten er der til projekt 2501 Vedligeholdelse af færdselsbaner 2017 afsat rådighedsbeløb på 15 mio. kr.

Bilag

 1. Bilag 1 RoSy's udvalgte veje 2017 (pdf)
 2. Bilag 2 RoSy's udvalgte cykelstier 2017 (pdf)

16. Allingvej - vejprofil

Beslutningstema

Allingvejs trafikale forhold drøftes.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at drøfte Allingvejs trafikale forhold

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-03-2017

På mødet uddeltes brev fra Borgergruppen Allingvej.

Forvaltningen uddelte og gennemgik to modeller på mødet.

Model 1: Parkeringspladser ligger tættest på motorvej.

Model 2: Parkeringspladser ligger tættest på bebyggelse.

For model 1:

Gruppe A, O og Karl Erik Høholt Jensen (UP).

Imod: Liste H og Gruppe C.

Godkendt.

For model 2:

Liste H og Gruppe C.

Imod: Gruppe A, O og Karl Erik Høholt Jensen (UP).

Ikke godkendt.

Udvalget besluttede en hastighed på 50 km/t.

Udvalget besluttede ikke at realisere lysreguleringen ved Klardam.

Sagsfremstilling

Teknik- og miljøudvalget besluttede på mødet den 8. februar 2017 at: ” Forvaltningen anmodes om til udvalgets næste møde, at udarbejde forslag til afhjælpning af trafikproblemerne ved afstribning af Allingvej.”

Forvaltningen vil på mødet fremlægge tegninger, der viser forslag til afhjælpning af trafikproblemerne ved afstribning af Allingvej.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Brev fra Borgergruppen Allingvej (pdf)

17. Projekt 2472 Trafiksanering Naverporten, Rebslagerporten m.m., frigivelse af anlægsbevilling

Beslutningstema

Der er i 2017 afsat 4,7 mio. kr. til projekt 2472 Trafiksanering af Naverporten, Rebslagerporten m.m.

Der ansøges om anlægsbevilling på 500.000 kr. til projektering.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at der gives anlægsbevilling på 500.000 kr. til skitseprojekt og detailprojektering samt udarbejdelse af udbudsmateriale til projekt 2472 Trafiksanering af Naverporten, Rebslagerporten m.m.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-03-2017

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Der foreligger fra 2013 et skitseprojekt til trafiksanering af Naverporten med sideveje samt Rebslagerporten. Skitseprojektet skal nu færdiggøres og detailprojekteres med henblik på udbud og gennemførelse i indeværende år 2017.

Detailprojektet vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget inden udsendelse i udbud, planlagt til maj 2017.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten afsat 4,7 mio. kr. til projekt 2472 Trafiksanering Naverporten, Rebslagerporten m.m. i 2017.


18. Status på Zone-40-trafiksanering i Avedøre Nord

Beslutningstema

Beslutning om etablering af Zone 40-trafiksanering i en del af området ”Avedøre Nord”, mens der ikke etableres i hele ”Avedøre Nord”, da det vil være vanskeligt at leve op til kravet om en sammenhængende løsning for hele lokalområdet.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at der etableres zone-40-trafiksanering i Krogholtsbjerg.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-03-2017

Godkendt med tilsvarende løsning i Avedøre Villaby og Vesterkær.

Sagsfremstilling

På baggrund af henvendelse af grundejerforeningen Krogholtsbjerg i april 2015 har Vej- og Parkafdelingen været i dialog med denne, og nabogrundejerforeningerne, omkring etablering af zone-40-trafiksanering i henhold til trafiksaneringspolitikkens regel om 75% egenfinansiering.

De fire grundejerforeninger Krogholtsbjerg, Avedøregårds Villaby, Storegårds Villaby og Vesterkær, beliggende mellem Avedøre Havnevej, Brostykkevej, Byvej og Kettevej udgør tilsammen området Avedøre Nord, som tilbage i 2011 er udpeget som muligt Zone 40-område.

I løbet af sommeren 2015 foretager Vej- og Parkafdelingen hastighedsmålinger på lokalvejene i Avedøre Nord, dvs. på følgende veje gennem de fire nævnte grundejerforeninger:

Vesterkærsvej, Rosmosevej, Avedøregårdsvej, Nordlundsvej, Grænsevej, Krogholtsvej, Bredholtvej og Ærtebjergvej.

Hastighedsmålingerne bliver foretaget ved 14 punkter, hvor fremtidige hastighedsbump mest hensigtsmæssigt evt. kunne placeres.

På baggrund af resultaterne af hastighedsmålingen udarbejder vej- og Parkafdelingen i januar 2016 to forskellige forslag til en Zone-40-trafiksanering af Avedøre Nord:

Minimumsløsningen:

Der opsættes Zone-40-tavler ved indkørsel til alle ovenfornævnte veje i området.

Der etableres, i henhold til reglerne, 5 hastighedsdæmpende bump alene på de veje, hvor målingerne viser, at der køres mere end de 47 km/t. Dertil etableres også et bump på Ærtebjergvej (44,9 km/t) for at undgå overflytning af trafik fra den parallelt løbende Bredholtvej.

De øvrige bump placeres med to stk. på hver af vejene Grænsevej og Nordlundsvej.

Ved denne løsning er der risiko for overflytning af trafik til Avedøregårdsvej, Rosmosevej og Vesterkærsvej, som iht. målingerne ikke får vejbump.

Vej -og Parkafdelingen har anslået 75% af udgifterne til følgende – baseret på priser fra tidligere år:

Grf. Vesterkær betaler for et sæt skilte:                                 4.200 kr

Grf. Storegårds Villaby betaler for et sæt skilte:                       4.200 kr

Grf. Avedøreg. Villaby betaler for tre sæt skilte + fire bump:  132.600 kr

Grf. Krogholtsbjerg betaler for to sæt skilte og to bump:          68.400 kr

Den Udvidede Løsning:

Der opsættes Zone-40-tavler ved indkørsel til alle ovenfornævnte veje i området.

For at skabe en trafikal helhed i området, og for at søge at undgå ”overflytning” af gennemkørende trafik fra veje med bump til veje uden bump, etableres i alt 11 hastighedsdæmpende bump på de nord-sydgående veje i hele området.

Derved trafiksaneres området som et hele, og da alle veje gennem området er trafiksaneret med bump, er der begrænset risiko for overflytning af trafik vejene i mellem.

Vej -og Parkafdelingen har anslået 75% af udgifterne til følgende – baseret på priser fra tidligere år:

Grf. Vesterkær betaler for et sæt skilte og et bump:               44.200 kr

Grf. Storegårds Villaby betaler for et sæt skilte og to bump:    84.200 kr

Grf. Avedøreg. Villaby betaler for tre sæt skilte + seks bump: 212.600 kr

Grf. Krogholtsbjerg betaler for to sæt skilte og to bump:          68.400 kr

Ved begge løsninger yder Hvidovre Kommune, jf. den vedtagne trafikpolitik, et tilskud på 25% til de bump og skilte som indgår i minimumsløsningen. De bump og skilte som indgår ekstra i den udvidede løsning afregner grundejerforeningerne selv 100%.

Hvidovre Kommunes tilskud ved hver af løsningerne er således anslået til 69.800 kr.

Vej- og Parkafdelingen fremsender de to løsningsforslag til grundejerforeningerne, som henover forår og sommer 2016 træffer beslutning om deres respektive indstillinger:

Avedøregårds Villaby:

Grundejerforeningen har besluttet sig for ”den udvidede løsning”, jf. generalforsamlingsbeslutning og meddelelse til kommunen af 21.06.2016 herom. Grundejerforeningen vil være rigtigt kede af ”minimumsløsningen”, da denne kun omfatter etablering af bump på Grænsevej og Nordlundvej men ikke på Avedøregårdsvej, som derved risikerer øget trafik.

Vesterkær:

Grundejerforeningen har meddelt, at man kan tilslutte sig ”minimumsløsningen”, jf. generalforsamlingsbeslutning af 09.08.2016

Storegårds Villaby:

Grundejerforeningen kan hverken tilslutte sig ”den udvidede løsning” eller ”minimumsløsningen” jf. meddelelse til kommunen af 09.05.2016.

Krogsholtsbjerg:

Grundejerforeningen kan tilslutte sig begge løsninger. Man ønsker en løsning med bump på både Ærtebjergvej og Bredholtvej.

Vej- og Parkafdelingen indbyder i november 2016 grundejerforeningerne til et drøftelsesmøde for det videre arbejde. Vej- og Parkafdelingen konkluderer, at det ikke er muligt at gennemføre en trafiksanering for området som helheld, da en af grundejerforeningerne ikke kan tilslutte sig nogen af løsningsmodellerne. Derved kan der ske en overflytning af trafik til veje uden bump.

Grundejerforeningen Krogholtsbjerg udgør imidlertid et afgrænset område af Avedøre Nord, hvorfor det kan give mening at etablere en selvstændig zone-40-trafiksanering i dette område. Vej- og Parkafdelingen indstiller derfor, at Bredholtvej og Ærtebjergvej bliver et zone-40-område under forudsætning af, at vejbumpet på Ærtebjergvej finansieres 100% af Grundejerforeningen Krogholtsbjerg, da hastigheden på denne vej er målt til under 47 km/t.

Vej- og Parkafdelingen meddelte i november 2016 grundejerforeningerne, at indstillingen forelægges til afgørelse i Teknik- og Miljøudvalget i foråret 2017, men at evt. bemærkninger til indstillingen imødesås inden udgangen af 2016. Der er modtaget bemærkninger fra Krogholtsbjerg (bilag 4) og Avedøregårds Villaby (bilag 5). 

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Trafiksaneringspolitik for Hvidovre Kommune, vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2012.

Økonomiske konsekvenser

Den beskrevne ”minimumsløsning” medfører et 25%-tilskud til grundejerforeningen Krogholtsbjerg på – anslået - kr. 17.100, jf. Hvidovre Kommunes trafiksaneringspolitik.

Beløbet finansieres over driftsbudgettets pulje til Trafiksanering 2017.

Bilag

 1. Kort - Hastighedsmålinger Avedøre Nord 2015 (pdf)
 2. Minimum40zone (pdf)
 3. Fuld40zone (pdf)
 4. Kvittering og udtalelse fra grf. Krogholtsbjerg (pdf)
 5. Kvittering og udtalelse fra grf. Avedøregårds Villaby (pdf)
 6. Svar fra grundejerforeningen Avedøregård Villaby (pdf)

19. Belysning på pladser og veje 2017

Beslutningstema

Orientering om plan for anvendelse af driftsbudgettet for 2017 til ”Belysning på pladser og veje” samt valg af lygter/armaturer til P-pladsen ved Friheden Station og til Krogholtparken.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at tage forvaltningens orientering til efterretning
 2. at beslutte om belysningen på P-pladsen ved Friheden Station skal fornys med Grandville 66 eller Avenue D2
 3. at beslutte om belysningen i Krogholtparken skal fornys med Nyx 330, Grandville 66, Avenue D2 eller City Swan

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-03-2017

Ad 1. Taget til efterretning med undtagelse af Voldstien, idet der ønskes et nyt forslag.

Ad 2. Belysningen fornys med Avenue D2.

Ad 3. Belysningen fornys med City Swan.

Såfremt budgettet ikke rækker i 2017 udskydes de resterende anlægsarbejder til budget 2018.

Sagsfremstilling

På Vej- og Parkafdelingens driftsbudget for 2017 er der afsat 1.000.000 kr. til belysning på pladser og veje.

Der er disponeret 86.000 kr. af budgettet til ny belysning på Allingvej på strækningen mellem Hvidovrevej og Allingvej 30. Belysningen på denne strækning har været nedtaget under arbejdet i forbindelse med Ringstedbanen. Den nye belysning består af 9 stk. Københavner armaturer på Hvidovrearm og med LED som lyskilde. Banedanmark finansierer master, fundamenter og opsætning af de 9 lygter.

Kultur, Miljø og Vækst foreslår, at det resterende budget, så langt det rækker, anvendes til nedenstående projekter. Formålet med fornyelsen er at udfase armaturer med kviksølvlyskilder. Primo 2017 mangler ca. 780 armaturer med kviksølvlyskilder at blive udskiftet. De foreslåede projekter vil reducere dette antal med mellem 85 og 125 stk. alt efter udvalgets beslutning om valgt af løsning til P-pladsen ved Friheden Station og Krogholtparken.

Byvej 248, vejen ind til institutionerne

Udskiftning af 9 lygter med armaturet GrandeVille 70 (GV 70) og kviksølvlyskilder til armaturet Nyx 330 og med LED som lyskilde. Der foreligger et tilbud på udskiftningen på 49.500 kr.

Indkørslen til Frihedens Idrætscenter og Engstrandskolen

Udskiftning af 22 lygter med armaturet GrandeVille 60 (GV 60) og kviksølvlyskilder til armaturet GrandeVille 66 (GV 66) og med LED som lyskilde. De nuværende master genanvendes. Anslået pris 190.000 kr.

Voldvejstien mellem Vestre Strandvej og Engstrupgårdsvej

Udskiftning af 12 lygter med armaturet GrandeVille 60 (GV 60) og kviksølvlyskilder til armaturet GrandeVille 66 (GV 66) og med LED som lyskilde. De nuværende master genanvendes. Anslået pris 100.000 kr.

P-pladsen ved Friheden Station

Udskiftning af 32 lygter med armaturet GrandeVille 70 (GV 70) og kviksølvlyskilder til armaturet GrandeVille 66 (GV 66) og med LED som lyskilde. De nuværende master genanvendes. Anslået pris 270.000 kr.

Eller

Udskiftning af 32 lygter med armaturet GrandeVille 70 (GV 70) og kviksølvlyskilder til armaturet Avenue D2 og med LED som lyskilde. Både armaturer og master udskiftes og nye leveres i farven mørk sandgrå, som de nye lygter ved busterminalen ved Friheden Station. Der foreligger et tilbud på udskiftningen på 555.600 kr.

Krogholtparken

Udskiftning af 18 lygter med armaturet SEL 44 og kviksølvlyskilder til armaturet Nyx 330 og med LED som lyskilde. De nuværende master genanvendes. Anslået pris 90.000 kr.

Eller

Udskiftning af 18 lygter med armaturet SEL 44 og kviksølvlyskilder til armaturet GrandeVille 66 (GV 66) og med LED som lyskilde. De nuværende master genanvendes. Der foreligger et tilbud på udskiftningen på 133.700 kr.

Eller

Udskiftning af 18 lygter med armaturet SEL 44 og kviksølvlyskilder til armaturet Avenue D2 og med LED som lyskilde. Både armaturer og master udskiftes og nye leveres i farven mørk sandgrå, som de nye lygter ved busterminalen ved Friheden Station. Anslået pris 320.000 kr.

Eller

Udskiftning af 18 lygter med armaturet SEL 44 og kviksølvlyskilder til armaturet City Swan og med LED som lyskilde. Både armaturer og master udskiftes og nye leveres i farven mørk blå, som de nye lygter i Rebæk Søpark. Anslået pris 360.000 kr.

Dybenskærvej

Udskiftning af 18 lygter med armaturet SEL 44 og kviksølvlyskilder til armaturet GrandeVille 66 (GV 66) og med LED som lyskilde. De nuværende master genanvendes. Der foreligger et tilbud på udskiftningen på 179.400 kr.

Kort med markering af de enkelte lokaliteter er vedlagt som bilag: ”Oversigtskort, Udskiftning / fornyelse af belysningen”. Oversigt over de forskellige lokaliteter, armaturer /lygter og priser er vedlagt som bilag: ”Oversigt over de forskellige lokaliteter, armaturer /lygter og priser”.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften afholdes over driftsbudgettet, hvor der i 2017 er afsat 1.000.000 kr. til belysning af pladser og veje.

Bilag

 1. Oversigtskort, Udskiftning / fornyelse af belysningen (pdf)
 2. Oversigt over de forskellige lokaliteter, armaturer / lygter og priser (pdf)

20. Forbedring af papindsamlingen fra haveboliger

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til, om der skal indføres en ny ordning for afhentning af pap til genanvendelse i haveboliger.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1)at der tages stilling til, om der skal indføres en ny ordning for indsamling af pap fra haveboliger. I givet fald skal der vælges én af følgende løsninger:

A)En ordning hvor husstande får egen beholder (henteordning);

(1)Skelløsning hvor beholder benyttes til småt pap og sættes ved skel på tømmedagen. Stort pap sættes ved siden af beholderen på tømmedagen.

(2)Skelløsning hvor beholder benyttes til småt pap og sættes ved skel på tømmedagen. Stort pap afleveres fortsat i storskraldsordningen.

(3)Standpladsløsning hvor beholder benyttes til småt pap og hentes på standplads op til 10 m inde på grunden. Stort pap afleveres fortsat i storskraldsordningen.

B)ordning hvor det opstilles containere i det offentlige rum (bringeordning);

(1)Der opstilles 10 offentlige containere i kommunen

(2)Der opstilles 75 offentlige containere i kommunen

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-03-2017

Forslag stillet om løsning A (3) med mulighed for at stort pap kan placeres i skel.

For: Gruppe A, O og Karl Erik Høholt Jensen (UP).

Liste H og Gruppe C afventer stillingtagen til Kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

BAGGRUND

Rene Langhorn (O) stillede på TMU 4. januar 2017 under eventuelt forslag om, at kommunen lader papcontainere indgå i ordningen for genbrug i haveboliger.

Hvidovre Kommune indførte i 2014 en ordning for genbrug med 2-kammerbeholdere til sortering papir, plast, metal og glas i haveboliger. Med 2-kammerbeholderne blev affaldssorteringen gjort enkel og let tilgængelig. Muligheden for at aflevere pap blev der imidlertid ikke ændret på. Haveboliger kan således p.t. aflevere pap til genanvendelse på to måder; i storskraldsordningen (fire gange om året) eller på genbrugspladsen.

Pap til genanvendelse er fx bølgepap, papruller fra toiletpapir og køkkenruller, kartonemballager mv.

En forbedret indsamling af pap vil øge mængden af pap til genanvendelse og dermed bidrage til, at kommunen når ressourcestrategiens mål om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2022.

Rent pap er en værdifuld og efterspurgt ressource, som benyttes til fremstilling af nyt pap. Dette afspejler sig i en forholdsvis høj markedspris på returpap.

FORBEDRET INDSAMLING AF PAP FRA HAVEBOLIGER

Hvis indsamlingen af pap fra haveboliger skal forbedres, er der grundlæggende to forskellige måder at gøre det på: Som bringeordning eller som henteordning.

Ved en bringeordning skal borgerne aflevere pappet i offentligt opstillede containere eller kuber mens en henteordning indebærer, at pappet bliver afhentet ved den enkelte husstand.

Henteordning

Efter indførelse af beholdere til papir, plast, metal og glas er der mange borgere i Hvidovre, der efterspørger en tilsvarende henteordning for pap.

En henteordning giver et højere serviceniveau for borgerne og vil medføre, at der indsamles større mængder pap til genanvendelse end ved en bringeordning. Det høje serviceniveau medfører imidlertid også, at omkostningerne er højere.

Flere af Hvidovre Kommunes nabokommuner (fx Rødovre og Brøndby) er i gang med at indføre ordninger, hvor borgerne har mulighed for at få en beholder til pap, hvis de ønsker det.

Vej- og Parkafdelingen anbefaler, at en henteordning i Hvidovre Kommune baseres på:

 • Deltagelse af cirka 8.500 haveboliger
 • Haveboligerne tilbydes en 240 liter beholder til pap (samme størrelse, som de eksisterende 2-kammerbeholdere)
 • Det er frivilligt om man ønsker at få leveret en beholder
 • Beholder tømmes cirka hver 6. uge.
 • Beholderen benyttes til småt pap.
 • Kommunen indkøber og leverer beholderne.
 • Ordningen finansieres af det eksisterende gebyr for genbrug. Der bliver således tale om et gennemsnitsgebyr, som alle havebolig ejendomme betaler – uanset om de ønsker at benytte en beholder eller ej.
 • Visse områder, hvor der ikke er direkte tilkørselsmulighed med lastbil til den enkelte ejendom, vil ikke være omfattet af ordningen.

På baggrund af erfaringer fra Brøndby Kommune, vurderer Vej- og Parkafdelingen, at antallet af husstande, der gerne vil have en beholder til pap, ligger på 50-70%.

Løsning A1

Skelløsning hvor beholder benyttes til småt pap og sættes ved skel senest kl. 6 på tømmedagen. Stort pap sættes ved siden af beholderen. Løst pap skal bundtes. Løsningen ligner dermed ordningen for haveaffald.

Hver husstand vil have 8-9 afhentninger om året af både stort pap og småt pap i beholder.

Løsningen vurderes at indsamle ca. 124 ton pap om året, forudsat at 70 % af husstandene siger ja til en beholder.

Det er Vej- og Parkafdelingens vurdering, at løsning A1 vil give borgerne den bedste service i forhold til antallet af afhentninger. Løsningen er desuden enkel, da der er tale om en dedikeret papordning. Det er derfor entydigt for borgerne, hvornår der hentes pap (både stort og småt). 

Løsning A2

Skelløsning hvor beholder benyttes til småt pap og sættes ved skel på tømmedagen. Stort pap afleveres fortsat i storskraldsordningen.

Hver husstand vil have 8-9 afhentninger om året af småt pap i beholder. Stort pap afhentes fortsat 4 gange om året i storskraldsordningen.

Løsningen vurderes at indsamle ca. 114 ton pap om året, forudsat at 70 % af husstandene siger ja til en beholder.

Serviceniveauet i løsning A2 er lavere end i A1 i forhold til aflevering af stort pap. Borgerne skal således orientere sig om tømningsdage i to forskellige ordninger alt efter pappets størrelse.

Løsning A3

Standpladsløsning hvor beholder benyttes til småt pap og hentes på standplads op til 10 meter inde på grunden. Stort pap afleveres fortsat i storskraldsordningen.

Hver husstand vil have 8-9 afhentninger om året af småt pap i beholder. Stort pap afhentes fortsat 4 gange om året i storskraldsordningen.

Løsningen vurderes at indsamle ca. 114 ton pap om året, forudsat at 70 % af husstandene siger ja til en beholder.

Serviceniveauet i løsning A3 er det samme som i A2 i forhold til aflevering af stort pap. Borgerne skal således orientere sig om tømningsdage i to forskellige ordninger alt efter pappets størrelse. Dog har Løsning A3 den fordel, at borgerne ikke skal køre beholderen frem til tømning, men kan lade den stå inde på grunden – fx ved siden af de øvrige genbrugsbeholdere.

Bringeordning

I Hvidovre Kommune indsamles glas og papir i store offentligt placerede kuber på 2.000 liter. Kuberne er primært placeret ved indkøbscentre og butikker. Der eksisterer p.t. ikke en lignende containertype til pap.

Hvis der skal opstilles offentlige containere til pap, vil det være en containertype på 660 liter med fire hjul.

Containere på hjul er imidlertid ikke særligt velegnede som offentligt opstillede containere. I blæsevejr er der risiko for, at containerne vælter eller blæser væk; fx ind i parkerede biler.

Offentligt opstillede containere har også en større risiko for at blive udsat for hærværk, brandstiftelse mv.

En stabil drift af offentligt opstillede papcontainere er afhængig af, at brugerne ikke fejlsorterer. Det er fx vigtigt, at papkasser slås sammen, da en enkelt stor papkasse vil fylde containeren op, så den ikke kan bruges af andre. Der er erfaringsmæssigt desuden en risiko for, at offentligt opstillede affaldscontainere bliver benyttet til andet affald, end det de er beregnet til.

Mængden af pap, der kan indsamles i en bringeordning, er lavere end ved en henteordning. Dels fordi antallet af containere er lavere og dels fordi den mængde affald, der sorteres til genanvendelse falder, jo længere brugeren har til containeren.

Fordelen ved en bringeordning er, at det er en billig løsning.

Det er Vej- og Parkafdelingens samlede vurdering, at offentligt opstillede papcontainere ikke er en optimal løsning.

Hvis en løsning med offentligt opstillede containere ønskes, peger Vej- og Parkafdelingen på to muligheder

Løsning B1

Der opstilles et mindre antal 660 liter containere på udvalgte offentlige placeringer.

Opstilling af 10 containere vurderes at kunne indsamle cirka 6 ton pap pr. år.

Løsning B2

I forbindelse med indførelse af 2-kammerordningen blev cirka 90 offentligt placerede 660 liter containere fjernet. En del af de gamle standpladser vil kunne benyttes til placering af nye papcontainere.

Opstilling af ca. 75 stk. 660 liter containere vurderes at kunne indsamle 40-45 ton pap pr. år.

Indsamling af blandet papir/pap fraktion

I nogle kommuner indsamles pap sammen med papir i én fraktion. Denne blandede fraktion har imidlertid en markant lavere værdi, da pap og papir efterfølgende skal sorters fra hinanden, for at kunne genanvendes. En blandet fraktion af papir og pap i de eksisterende 2-kammerbeholdere er desuden ikke hensigtsmæssig, da rummet i 2-kammerbeholderne til papir er for lille og pappet dermed vil sætte sig fast. Det er derfor Vej- og Parkafdelingens vurdering, at indsamling af en ren papfraktion er mest fordelagtig p.t.

TIDSPLAN

Henteordning

Det er Vej- og Parkafdelingens vurdering, at en ny henteordning vil kunne etableres indenfor 7-10 måneder.

Bringeordning

En ny bringeordning med 10 containere (B1) vil kunne etableres indenfor en relativt kort tidshorisont. Vej- og Parkafdelingen forventer, at etablering af standpladser, indkøb af beholdere og aftaler om tømning vil kunne være klar i løbet af cirka 3 måneder.

Etablering af en ny bringeordning med 75 containere (B2) vil være mere tidskrævende. Vej- og Parkafdelingen forventer, at etablering af standpladser, indkøb af beholdere og aftaler om tømning vil kunne være klar i løbet af cirka 6 måneder.

Økonomiske konsekvenser

Driftsomkostninger som følge af indførelse af en ny ordning for pap vil blive indarbejdet i haveboligers gebyr for genbrug. Første gang i forbindelse med udarbejdelse af budget 2018.

Henteordning

Indsamlingen af pap i en henteordning kan varetages af Vej- og Parkafdelingen. Der indkøbes en komprimatorbil til formålet.

Vej og Parkafdelingen vurderer, at indsamlingsopgaven med fordel kan udføres af kommunens medarbejdere i en opstartsfase. Når ordningen er fuldt implementeret og omfanget af ordningen kendes, kan det overvejes, om opgaven skal sendes i EU-udbud.

Anslåede etableringsomkostninger* (kr. ekskl. moms)

Indkøb af lastbil

1.200.000

Indkøb af beholdere

2.000.000

Samling og udbringning

550.000

Information

100.000

Total

3.850.000

* forudsat 70 % af husstandene ønsker beholder

Finansiering af en ny ordning for pap er ikke medtaget i budgettet for 2017. Såfremt der peges på en henteordning for pap foreslår forvaltningen, at der gives tillægsbevilling på 3.850.000 kr. til etablering af ordningen. Da området er takstfinansieret, og følger hvile-i-sig-selv princippet, vil dette alene have en likviditetsmæssig effekt for kommunen. Omkostning bæres her af forbrugerne via taksten.

Etableringsomkostningerne finansieres derfor af renovationsområdets mellemværende med kommunen (opsparede midler). Mellemværendet er ultimo 2016 på ca. 17 mio. kr. Heraf er 4,4 mio. kr. opsparet på ordninger for genbrug.

I skemaet nedenfor er ændringen i driftsomkostninger i forhold til nuværende ordninger sammenfattet.

Driftsomkostninger ved henteordning (kr.)

A1

A2

A3

Indsamling

(ekskl. moms)

1.000.000

650.000

700.000

Besparelse storskrald

(ekskl. moms)

-200.000

0

0

Besparelse forbrænding

(ekskl. moms)

-45.000

-40.000

-40.000

Ekstra indtægter pap

(ekskl. moms)

-90.000

-80.000

-80.000

Nettoændring

(ekskl. moms)

665.000

530.000

580.000

Nettoomkostning per havebolig

(inkl. moms)

100

80

85

Bringeordning

I skemaet nedenfor er ændringen i driftsomkostninger i forhold til nuværende ordninger sammenfattet.

Driftsomkostninger ved bringeordning (i kr.)

B1

B2

Indsamling

(ekskl. moms)

10.000

78.000

Besparelse storskrald

(ekskl. moms)

0

0

Besparelse forbrænding

(ekskl. moms)

-2.500

-20.000

Ekstra indtægter pap

(ekskl. moms)

-5.500

-40.000

Nettoændring

(ekskl. moms)

2.000

18.000

Nettoomkostning per havebolig

(inkl. moms)

0,50

3

Løsning B1

Etableringsomkostningerne til en bringeordningen med 10 stk. 660 liter containere forventes at andrage cirka 90.000 kr. ekskl. moms.

Driftsmkostningerne til indsamling opvejes i høj grad af de indtægter, der er forbundet med salg af pap og besparelsen ved ikke at sende pappet til forbrænding. Således vil der være nettoomkostninger i størrelsesordenen 2.000 kr. til tømning af containerne årligt.

Finansiering af en ny ordning for pap er ikke medtaget i budgettet for 2017. Etableringsomkostningerne for løsning B1 er imidlertid forholdsvis begrænsede, så det forventes, at omkostningerne kan holdes indenfor det eksisterende budget.

Løsning B2

Etableringsomkostningerne til en bringeordningen med 75 stk. 660 liter containere forventes at andrage cirka 275.000 kr. ekskl. moms.

Driftsomkostningerne til indsamling opvejes i høj grad af de indtægter, der er forbundet med salg af pap og besparelsen ved ikke at sende pappet til forbrænding. Således vil der være nettoomkostninger i størrelsesordenen 18.000 kr. til tømning af containerne årligt.

Finansiering af en ny ordning for pap er ikke medtaget i budgettet for 2017. Såfremt der peges på løsning B2, foreslår forvaltningen, at der gives tillægsbevilling på 275.000 til etablering af ordningen.

Indsamling i bringeordning

På grund af bringeordningens relativt begrænsede omfang, er det Vej- og Parkafdelingens vurdering, at tømningen kan varetages af samme eksterne renovatør, M. Larsen Vognmandsfirma A/S, der p.t. tømmer papbeholdere i etageboliger.


21. Eventuelt

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-03-2017

Finn Gerdes (A) gjorde opmærksom på, at buslæskærm ved Strandbyparken er i dårlig stand.

Mikkel Dencker (O) spurgte ind til status på lovliggørelsen af Præstemosen.