Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Økonomiudvalget den 4. december 2017

Mødefakta

Dato: Mandag den 4. december 2017
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Arne Bech (H)
 • Finn Gerdes (A)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Karl Erik Høholt Jensen (UP)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Niels Ulsing (F)
 • Steen Ørskov Larsen (C)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2017

Godkendt.


2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved borgmesteren

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2017

Der blev orienteret om følgende:

 • Brev fra Transportministeren om Letbanen.
 • Vejbidrag.
 • IT-udstyr til kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

 • Orientering vedr. brev af 13.11.2017 fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet ang. Hovedstadens Letbane - risikoanalyse og vurdering af reservebehov.
 • Orientering om ophør af frikøb af IT-udstyr.

Bilag

 1. Brev af 13.11.2017 fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet: Hovedstadens Letbane - vedr. risikoanalyse og vurdering af reservebehov (pdf)

3. Likviditet 3. kvartal 2017

Beslutningstema

Center for Økonomi- og Analyse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Efter ”Regulativ for Økonomistyring pkt. 7.1 – finansiel styring”´s bestemmelser skal der som minimum hvert kvartal – dvs. ultimo marts, juni, september og december – udarbejdes likviditetsoversigt efter kassekreditreglen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2017

Udsættes til næste møde i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som et gennemsnit over de seneste 12 måneders daglige saldi på kassekontiene inkl. obligationsbeholdning fratrukket saldi på kassekreditter og byggelån.

Det beregnede gennemsnit efter disse bestemmelser må ikke være negativt.

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning

Opgjort efter disse bestemmelser er Hvidovre Kommunes gennemsnitlige daglige kassebeholdning for perioden 1. september 2016 – 30. september 2017 666,6 mio.kr. Den faktiske kassebeholdning i perioden var per 1. januar 2016 420,8 mio. kr. mens kassebeholdningen den 30. september 2016 udgjorde 545,7 mio. kr. jf. bilag 1.

Bilag 1 viser den grafiske udvikling i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2017 til 30. september 2017. Den grafiske fremstilling viser, at likviditeten i indeværende år udvikler sig på tilsvarende vis som i 2016, med typiske toppunkter i 1. halvdel af januar og juli samt jævnt faldende likviditet imellem disse to tidspunkter. Udviklingen i 2017 ligger på et lavere niveau i nogle måneder.

På opgørelsestidspunktet er ca. 685 mio. kr. anbragt i investerings- og placeringsforeninger samt i obligationer.Kommunens investeringer hos de tre forvaltere pr. 30. sep. 2017 fremgår af tabel 1.

Investeringsresultat for 3. kvartal 2017 har været positivt med et samlet afkast på 2 %. Det svarer til ca. 13,2 mio. kr. (inklusiv urealiseret gevinst på 4,1 mio.kr.) En stor del af udbyttet og afkastbetalingerne er løbende blevet geninvesteret.

Tabel 1: Kommunens investeringer hos tre forvaltere pr. 30. sep. 2017.

Aktivside

Ultimo sep. 2017

Aktuel % andel i

Investerings portefølje

Afkast tom.
Sep 2017

Beløb

Aktie

obl.

Invt.
grade

Stats obl.

Kontant

Forvalter 1

2,26

353

10,53

79,56

9,87

0,00

0,04

Forvalter 2

1,49

63

12,37

80,82

0,00

6,25

0,55

Forvalter 3

2,38

64

8,88

86,30

0,00

0,00

4,82

Danske Capital- Hjemfald

1,60

206

8,37

80,32

10,61

0,00

0,70

I alt

685

Vægtet gennemsnit % (afkast+realiseret og U/real. kursgevinst/tab)

2,00

Markedsværdi jf. beholdningsliste - afviklingsdato

Det var ikke udviklingen i makroøkonomien, der tiltrak størst opmærksomhed i tredje kvartal, og markedsbevægelsernevar domineret af politik. Særligt konflikten med Nordkorea skabte gentagne gange nervøsitet i markederne.

Danske Capital fastholdt en investeringspolitik med vægt på den robuste udvikling i global økonomi.

Statsobligationer er dyre selvom der ikke forventes, at centralbankerne vil rulle den lempeligepolitik hurtigt tilbage men vil forsætte den gradvise nedtrapning af sin pengepolitiske.

Dette inddiskonteres ikke på rentemarkederne, og obligationsmarkederne står overfor kurstab i andet halvår. Danske capital fastholder deres nuværende undervægt i obligationer.

Værdifastsættelsen af obligationer udstedt på de nye markeder er ikke længere attraktivt prisfastsat grundet et indsnævret rentespænd og stærkere valutaer blandt et flertal af de gældsudstedende lande samt afmatning i kinesisk økonomi gav danske capital anledning til at lukke deres eksponering i denne aktivklasse.

Eneste malurt i 3. kvartal har været en styrkelse af euroen (og dermed kronen) over for både dollars og Emerging Markets valuta, hvilket har reduceret kroneafkastet på aktiver fra USA og Emerging Markets. Ellers har 2017 været et robust år for de globale aktiemarkeder.

Danske Capital vurderer, at værdifastsættelsen af globale aktier er den mest attraktive blandt de likvide aktivklasser.

Økonomiske og finansielle nyheder – aktuelt2

Fed lægger op til en renteforhøjelse i december.

Det skyldes den fortsatte fremgang i amerikansk økonomi og særligt det stramme arbejdsmarked.

Markedsforventning om en kommende renteforhøjelse ligger på 90 % sandsynlighed.

Den største usikkerhed i den nærmeste fremtid er de forslående skattelettelser.

En af markedets bekymringer angående Feder, at dels kommer der en ny formand for FED, og dels er der fortsat flere ledige pladser i FED.

Det kan være vanskeligt at se FEDs samlede holdning til markedet og renteforhøjelser på længere sigt, når man ikke kender den endelige sammensætning af FED.

Markedet frygter også, at skattelettelser på dette tidspunkt ikonjunkturen kan fremtvinge højere lønstigninger og dermedløfteinflation mere og hurtigere, end FED bryder sig om.

Den aktuelle rentekurvens udvikling siden starten af året har været et

mindre rentefald i de korte renter og en tilsvarende stigning i de lange renter.

Det har været i tråd med konsensusforventningen i markedet.

Spørgsmålet er, hvor de lange renter skal hen herfra. Udfasningen af ECBs opkøbsprogram har ikke indflydelse på renterne,så det ser ud til at eventuelle stigende lange renter skal komme fra de amerikanske renter.

Valutakurser:

EUR

CHF

USD

Valutakurs mod DKK

744,20

639,13

639,10

 • Efter den seneste styrkelse af DKK, ventes DKK at forsætte ligge stabilt.
 • USD stabil mod EUR. Udnævnelsen af Jerome Powell som FED-chef varsler kontinuitet hos FED og derfor meget begrænset reaktion i USD.
 • Der er stadig en flig af usikkerhed angående Catalonien, og CHF er en af de valutaer, markedet søger tilflugt i, når der er tale om usikkerhed.

Pengemarkedsrenter:

Periode

Valuta

Rente p.a.

Cibor

3 m

DKK

-0,31 %

Euribor

3 m

EUR

-0,33 %

Indskudsbevisrente[3]

-0,65 %

De korte pengemarkedsrenter i EUR er forblevet stabile gennem 2017. ECBs udmelding ændrer ikke på det, da ECB stadig venter,at renterne vil være lave længe endnu. Første renteforhøjelse fra ECB ventes til juli 2019. De korte danskemarkedsrenter er stabiliseret de seneste uger, og der ventes ingen ændring i Nationalbankens rentesatser foreløbig.

Oktobers valutatal fra Nationalbanken viste, at der stadig ikke er behov for aktivitet fra Nationalbankens for at svække DKK.

Status på portefølje gældplejerapportering (passivside)

Rapporteringens formål er at sammenholde kommunens aktuelle eksponering, kommunens finansielle strategi og markedsforventninger på rente, med henblik på en optimering af sammensætningen af den langfristede gæld.

Tabel 3: Finansiel strategi- renteeksponering opgjort ved nominel restgæld.

Passivside

30. septemer 2017

Rentesats

Beløb

% del var. /

jf.

fast rente

F.strategi

BRF kredit lån

4 -5 %

6.800.484

76%

fast rente

0 -100%

Realkredit lån -

12.218.987

byfornyelse med støtte

DKK lån fastrente

1,96% fast swap

65.131.506

DKK lån fastrente

2,39 % fast swap

59.305.672

DKK lån fastrente

0,25 % 5 års fast

16.998.000

33%

var. rente

0 - 100 %

Konverteret chf lån

-0,14% 3 m.

46.504.468

Cibor(gns.)

Ældreboliglån

208.807.316

I alt restegæld den 30. september 2017*

398.768.433

100%

* Restegæld er eksklusiv ældreboliglån og SI

189.961.117

De effektive renteudgifter for 2016 er ca. 1,83 % (eksklusiv ældreboliglån)

Renteeksponeringerne er indenfor rammerne af den finansielle politik.

Den vægtet gennemsnitlige rente for 2017 pt. er 1,83 %.

Det gælder generelt, at langfristet gæld skal optages i danske kroner eller euro, eller ved hjælp affinansielle instrumenter omlægges til disse valutaer, hvis de er optaget i en anden valuta.Den eksisterende gæld i regi af Økonomiforvaltningen er optaget hos KommuneKredit og er i danske kroner.

Den variabelt forrentede gæld udgør ultimo september 2017 63,5 mio. kr. svarende til 33 % af den totale gæld eksklusiv ældreboliglån.

Renten på den variabelt forrentede gæld fastsættes kvartalsvist og er i 3. kvartal 2017 negativmed – 0,19 % p.a. dvs. kommunen p.t. er i den usædvanlige situation, at den får penge for at låne penge.Kommunens langfristede gæld udgør pr. 30. september 189,9 mio. kr. nominelt, ekskl. støttet ældreboliglån.

De længst løbende lån er afdækket med swap til fast rente. Gennemsnitlig restgældsvægtet fast rente udgør 2,19 %.

Der er aftalt dialog møde med KommuneKredit i november 2017,

hvori der diskuteres gældportefølje med henblik på en optimering af sammensætningen af den langfristede gæld.

[1] Danske Capital – rapportering 30. september 2017

[2] KommuneKredit Information uge 45 – 6/nov.

[3] Nationalbanken.dk

Retsgrundlag

Jævnfør Hvidovre Kommunes ”Regulativ for Økonomistyring pkt. 7.1 -finansiel styring” Økonomiudvalget modtager løbende orientering af relevant information om udviklingen i kommunens langfristede gæld og formue

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. - Graf ultimo sep. 2017.pdf (pdf)

4. Hvidovre Erhvervskontaktudvalg - forslag til vedtægtsændringer

Beslutningstema

Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv har udarbejdet sagsfremstillingen.

Hvidovre Erhvervskontaktudvalg har drøftet gældende vedtægter for udvalget og foreslår at udvalget udvides med en erhvervsrepræsentant.

Samtidig foreslås det at vedtægterne ajourføres i forhold til kommunens deltagere som følge af ændret organisering i kommunen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende de foreslåede vedtægtsændringer

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2017

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Erhvervskontaktudvalget er kommunalbestyrelsen faste samarbejdsudvalg med erhvervslivet. Udvalget er sammensat af medlemmer fra kommunalbestyrelsen, erhvervsorganisationer, arbejdsmarkedsorganisationer og arbejdsmarkedsuddannelserne. Dertil deltager kommunale relevante embedsfolk. 

Kommunalbestyrelsen er repræsenteret med tre medlemmer. Borgmesteren er fast medlem.

Erhvervsorganisationerne er repræsenteret med fem medlemmer; en repræsentant fra DI, en fra DE, en fra Tekniq og to fra Industri- og Grundejerforeningen Avedøre Holme.

Arbejdsmarkedsorganisationerne har tre medlemmer. De sidder på mandat af LO og er repræsenteret med et medlem fra 3F, et fra EFK og en fra Metal.

Arbejdsmarkedsuddannelserne er repræsenteret med et medlem fra TEC

Kommunens administration er repræsenteret ved kommunaldirektør, udviklingschef og erhvervskonsulent (sekretær/referent). Endvidere deltager arbejdsmarkedschefen som observatør.

Ændringsforslag til vedtægterne:

§1 Formålet

Intet ændret

§2 Medlemmerne
Det foreslås at antallet af medlemmer fra erhvervsside øges med en. Det foreslås at pladsen tilfalder Dansk byggeri.

Det foreslås endvidere at vedtægterne justeres i forhold til deltagelsen fra kommunen. Således at udviklingschefens deltagelse kommer til at fremgå af vedtægterne. Ligeledes at det nu er arbejdsmarkedschefen der deltager som observatør.

§3 - §4

Korrektion og forenklede sprogvendinger.

§5- §9

Intet ændret

§10 Vedtægterne

Dato for godkendelse i kommunalbestyrelsen og ikrafttræden

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Erhvervskontaktudvalgets vedtægter er senest revideret i 2012.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Revision af udvalgets vedtægter (pdf)

5. Status dialogbaseret styringsmodel - ØU

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Direktionen lægger op til, at der for de afgående fagudvalgsmedlemmer skal ske en afrapportering på mål indgået med afsæt i den dialogbaserede styringsmodel. Dette med henblik på at vurdere om de fastsatte mål er nået som baggrund for styring og fornyet læring frem mod fornyet fokus på styringsmodellen med ny Kommunalbestyrelse i 2. kvartal 2018.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

1.at tage orientering om status på mål fastsat i den dialogbaserede styringsmodel til efterretning på baggrund af skriftlig afrapportering/status på målene indeholdende;

a.Er det/de konkrete mål opfyldt? Hvis ikke, hvad vurderes så at være udslagsgivende?

b.Hvilke erfaringer har der været i arbejdet med målene?

2.at drøfte erfaringer i arbejdet med styringsmodellen med henblik på input til arbejdet med den dialogbaserede styringsmodel i den ny valgperiode.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2017

Ad 1.

Økonomiudvalget tog orientering om status på mål fastsat i den dialogbaserede styringsmodel til efterretning på baggrund af skriftlig afrapportering/status på målene til efterretning.

Ad 2.

Økonomiudvalget drøftede erfaringer i arbejdet med styringsmodellen med henblik på input til arbejdet med den dialogbaserede styringsmodel i den ny valgperiode.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 24. februar 2015 en ny dialogbaseret styringsmodel for Hvidovre Kommune.

Formålet med modellen er, at styringen på baggrund af modellen skal være et værdifuldt redskab for Kommunalbestyrelsen til at udstikke den politiske kurs for Hvidovre Kommune. Målet med styringsmodellen er også, at politikerne får mere ejerskab over arbejdet med at opstille konkrete mål for de enkelte områder/institutioner på de  faglige centre. Dette sker via øget dialog mellem politikerne og de enkelte fagområder tidligere i processen med at opstille mål.

Modellen, som ses herunder har fire faser:

Styringsmodellen lægger op til, at der arbejdes med toårige mål.

Status på arbejdet med dialogbaseret styringsmodel er, at mange mål i løbet af efteråret 2017 og foråret 2018 vil have gennemgået den planlagte toårige løbeperiode. Herefter skal der jf. styringsmodellen være et fokus på læring og effekt af indsatsen under målet med henblik på et tilbageløb, der kan føre til vedtagelse af nye politiske pejlemærker sammen med politikerne som rammesættende for nye mål.

Som led i styringsmodellen skal der inden udgangen af 2017 ske en skriftlig afrapportering på de fastsatte mål til den afgående Kommunalbestyrelse fra hvert fagudvalg med afsæt i skriftlige afrapporteringer udarbejdet af de enkelte centre.

De skriftlige afrapporteringer skal konkret indeholde orienteringer om;

 1. Er det/de konkrete mål opfyldt? Hvis ikke, hvad vurderes så at være udslagsgivende?
 2. Hvilken erfaringer har der været i arbejdet med målene?

Ikke alle mål vil have gennemløbet en toårig periode inden udgangen af 2017 jf. ovenstående. I disse tilfælde bedes centrene give en status på, hvor centret er med arbejdet indtil nu med det/de enkelte fastsatte mål.

Når man ser overordnet på alle fastsatte mål indgået under styringsmodellen til nu vurderes det, at nogle mål er mere ’målbare’ end andre. Effektmåling af indsatser kan være en udfordring, når man ser på mange af de mål, som er udarbejdet. Dette bør være et fortsat fokuspunkt i arbejdet med målformulering og opfølgning, som fundament for den videre administrative og politiske læring og i sidste ende styring, som modellen er et redskab til.

Bilag

 1. Borgerservice - afrapportering på mål i den dialogbaserede styringsmodel (docx)
 2. Center for Økonomi og Analyse (Indkøb) - afrappotering på mål i den dialogbaserede styringsmodel (pdf)
 3. Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv (pdf)

6. Eventuelt

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2017

Ingen bemærkninger.


7. Personalesag

Lukket sag

8. Tilbagebetalingskrav mv.

Lukket sag

9. Tilblivelse af udviklingsstrategier for Metro til Hvidovre Hospital og udvidelse af Avedøre Holme

Lukket sag