Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat 1. behandling budget - Økonomiudvalget den 28. august 2017

Mødefakta

Dato: Mandag den 28. august 2017
Mødetidspunkt: Kl. 09:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Arne Bech (H)
 • Finn Gerdes (A)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Karl Erik Høholt Jensen (UP)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Steen Ørskov Larsen (C)

Fraværende med afbud

 • Niels Ulsing (F)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-08-2017

Godkendt.


2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved borgmesteren

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-08-2017

Borgmesteren orienterede om brev fra Brøndby Kommune vedr. jordopfyldning.

Bilag

 1. Brev fra Brøndby Kommune (pdf)

3. 1. behandling af budgetforslag 2018 og overslagsårene 2019-2021

Beslutningstema

Økonomiudvalget udarbejder forslag til kommunens årsbudget og overslagsårene til Kommunalbestyrelsen senest den 15. oktober forud for det pågældende regnskabsår

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende indarbejdelsen af det seneste pris- og lønskøn i budgettet
 2. at godkende at tekniske korrektioner på - 10,2 mio. kr. er indarbejdet i budgetforslaget, jf. bilag D - Tekniske korrektioner
 3. at servicedriftsudgifterne ligger ca. 22 mio. kr. under servicerammen
 4. at godkende, at de økonomiske konsekvenser som følge af ændrede forudsætninger på overførselsindkomstområdet på -4,0 mio. kr. er indarbejdet i budgetforslaget, jf. bilag B – Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunkturnotat)
 5. at godkende, at de økonomiske konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet på i alt -11,9 mio. kr. indarbejdes i budgetforslaget, jf. bilag C – Lov- og cirkulæreprogram
 6. at Direktionens budgetkatalog behandles, jf. bilag G – Direktionens budgetkatalog.
 7. at forslag til anlægsoversigt drøftes, jf. bilag E – Anlægsoversigt og bemærkninger til anlægsoversigt
 8. at Bilag A - notat om finansieringsmuligheder og bilag H – Budgetrapport på drift, drøftes og tages til efterretning
 9. at forslag til takster indarbejdes i budgetforslaget, jf. bilag F – Takster
 10. at bemærkninger og besvarelser m.v. fra fagudvalgenes budgetbehandling den 14. og 15. august 2017, Bilag I og Bilag J - tages til efterretning
 11. at de indkomne høringssvar indgår i budgetbehandlingen, jf. bilag K – Høringssvar og udtalelser

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-08-2017

Steen Ørskov Larsen (C): Hvad er det årlige beløb Hvidovre Kommune giver til Letbaneprojektet? Administrationen svarede at beløbet udgør 1,1 mio. kr.

Økonomiudvalgets bemærkninger oversendes til kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Sagsfremstilling

Til brug for Økonomiudvalgets behandling af budgettet for 2018 og overslagsårene 2019-2021 foreligger følgende bilagsmateriale:

A.Budgetforslag 2018-21 herunder oplæg vedrørende finansieringsmuligheder

B.Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunkturnotat)

C.Konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogram 2018-2021

D.Oversigt over tekniske korrektioner.

E.Investeringsoversigt 2018-2021

F.Forslag til basisbudgettets takster for 2018

G.Direktionens budgetkatalog

H.Budgetrapport 2018 og overslagsår 2019-2021 for drift/refusion

I.Protokoller fra fagudvalgenes møder den 14. og 15. august 2017

J.Besvarelse af spørgsmål fra fagudvalgenes møder den 14. og 15. august 2017

K.Indkomne høringssvar og udtalelser

Budgetforslaget tager udgangspunkt i basisbudgettet for 2018, som det så ud ved vedtagelsen af budget 2017. Siden vedtagelsen er basisbudgettet for 2018 opdateret gennem indarbejdelse af ændringer i budgettets grundparametre. Det drejer sig bl.a. om nye pris- og lønskøn, tekniske korrektioner, ændrede forudsætninger for indtægtsbudgettet, indarbejdelse af konjunkturnotat omhandlede overførselsudgifter samt Økonomiaftalen for 2018 indgået mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening. Hertil kommer konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet. Endelig er kommunalbestyrelsesbeslutninger med økonomisk konsekvens for 2018 vedtaget efter vedtagelsen af budget 2017 indarbejdet. 

Budgetforslaget for anlægsområdet er baseret på anlægsbudgettet som det så ud for 2018 ved budgetvedtagelsen af budget 2017. I forslaget indgår herudover en genberegning af en række projekter, samt indarbejdelse af forslag til nye anlægsprojekter prioriteret med udgangspunkt i behov i forhold til ny lovgivning, nødvendige arbejdsmiljøinvesteringer samt forslag der medfører effektivisering på driftsområdet.

Hvidovre Kommune har ansøgt om særtilskud jf. § 19 og §16 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Eventuel imødekommelse af ansøgning er ikke indregnet i budgetforslaget. Meddelelse om imødekommelse af denne ansøgning forventes modtaget ultimo august.

Bundlinjen i budget 2018

Som det fremgår af bilag A, notat om finansieringsmuligheder, er budgetudgangspunktet et finansieringsunderskud på 45,9 mio. kr., under de givne forudsætninger, bl.a. bruttoanlægsudgifter for 156,4 mio. kr.

Der kan forventes yderligere finansieringsunderskud i årene 2019-2021.

Kommunens serviceramme

Kommunens serviceramme for 2018 kan opgøres til 2.631 mio. kr., jf. afsnittet herom i bilag A – notat om finansieringsmuligheder.

Servicedriftsudgifterne i budgetforslaget omfatter basisbudgetter korrigeret med tekniske korrektioner, Lov- og cirkulæreprogram og servicerammen udgør 2.610 mio. kr.

Servicedriftsudgifterne ligger dermed 22 mio. kr. under servicerammen.

Overførselsudgifter (konjunkturnotat)

Af bilag B – Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunkturnotatet) vurderes, at der i 2018 og overslagsårene vil være mindreudgifter til overførselsudgifter på 4,0 mio. kr., som følge af forventning om forbedrede konjunkturer.

Lov- og cirkulæreprogrammet

De økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune af Regeringens Lov- og cirkulæreprogram for 2017 udgør i alt 11,9 mio. kr. jf. oversigten i bilag C. Beløbet dækker over både udgifter og indtægter.

Tekniske korrektioner

I bilag D er samlet forvaltningernes forslag til 1. runde af tekniske korrektioner til budget 2018, som i alt udgør -10,2 mio. kr. Der vil ved 2. behandlingen af budgettet indgå 2. runde af tekniske korrektioner, som bl.a. omfatter økonomi afledt af børnetal fastsat den 5. september i folkeskoler, regulering i forholdtil den kommunale medfinansiering, afledt drift i forhold til anlægsforslag, samt regulering i forhold til transportsamarbejdet med Movia.

Investeringsoversigten

Kommunerne må, som led i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL i 2017 anvende i alt 17,0 mia. kr. Anlægsrammen fordeles efter forhandling.

Den kommuneopdelte fordeling af denne ramme kendes ikke i skrivende stund, idet dette spørgsmål bl.a. drøftes på et borgmestermøde den 4. og den 21. september 2016. Kommunens ideelle andel vil udgøre ca. 170 mio. kr.

Direktionen har arbejdet med forslag til anlægsudgifter med udgangspunkt i anlægsbudgettet som det så ud for 2018 ved budgetvedtagelsen af budget 2017. I forslaget indgår herudover en genberegning af en række projekter, samt indarbejdelse af forslag til nye anlægsprojekter prioriteret med udgangspunkt i behov i forhold til ny lovgivning, nødvendige arbejdsmiljøinvesteringer samt forslag der medfører effektivisering på driftsområdet. En samlet oversigt heraf med bemærkninger fremgår af bilag E – Investeringsoversigt inklusive bemærkninger til de enkelte forslag.

Der er i budgetforslagetindregnet anlægsudgifter for brutto 156,4 mio. kr. og 146,4 mio. kr. netto.

Takster

Basisbudgettets takster indgår i budgetforslaget jf. bilag F.

Direktionens budgetkatalog

Af bilag G – Direktionens budgetkatalog fremgår det materiale, som Direktionen har udarbejdet til brug for de politiske drøftelser. Udgangspunktet for udarbejdelsen har været at opgøre områder i Hvidovre Kommunes økonomi, hvor der ud fra en gennemsnitsbetragtning og i sammenligning med andre kommuner er en mulighed for et økonomisk potentiale.

Opfølgning på fagudvalgenes møder den 14. og 15. august 2017

Fagudvalgene har afholdt budgetmøder den 14. og 15. august – opfølgningen på de afgivne bemærkninger og spørgsmål fremgår af Bilag I.

Besvarelse af spørgsmål fra fagudvalgenes møder den 14. og 15. august 2017

Centrenes besvarelse af spørgsmål fra fagudvalgene fremgår af bilag J – Besvarelse af spørgsmål.

Høringssvar

Der er indkommet høringssvar og udtalelser, som fremgår af bilag K – Høringssvar og udtalelser.

Retsgrundlag

I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse § 37 skal Økonomiudvalget udarbejde budgetforslag for det kommende regnskabsår, samt flerårig periode til kommunalbestyrelsen. Budgetforslaget skal jf. §38 undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen  

Bilag

 1. Bilag A - Budgetforslag 2018 og overslagsår 2019-2021 herunder oplæg vedrørende finansieringsmulighederne (pdf)
 2. Bilag B - Konjunkturnotat 2018 (pdf)
 3. Bilag C - Lov- og Cirkulæreprogram 2018 (pdf)
 4. Bilag D - Tekniske korrektioner 1 (pdf)
 5. Bilag E - Investeringsoversigt 2017-2026 (pdf)
 6. Bilag F - Takster 2018 (pdf)
 7. Bilag G - Direktionens budgetkatalog (pdf)
 8. Bilag H - Budgetrapport 2018-2021 (pdf)
 9. Bilag I - Protokoller fagudvalg budget 2018 (pdf)
 10. Revideret bilag J - Samlede besvarelser af spørgsmål fra fagudvalg 14. og 15. august 2017 (pdf)
 11. Revideret bilag K - Samlede høringssvar og udtalelser (pdf)

4. Lavere Pris- og Lønfremskrivning i 2017

Beslutningstema

I forbindelse med det senest udarbejdede skøn for pris- og lønudviklingen skal de kommunale budgetter for 2017 revideres. For Hvidovre Kommunes vedkommende betyder dette, at budgetterne i 2017 samlet reduceres med 10,3 mio. kr.

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet sagsfremstillingen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at tage ændring vedrørende pris- og lønfremskrivningen for 2017 til efterretning
 2. at driftsbudgetterne reduceres med i alt 10,3 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-08-2017

Ad 1.

Anbefales taget til efterretning.

Ad 2.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Det nyeste skøn for pris- og lønudviklingen fra 2016 til 2017 fra Finansministeriet er reduceret fra en skønnet vækst på 2,1 pct. til 1,8 pct. I lighed med tidligere år reduceres driftsbudgetterne tilsvarende.

Center for Økonomi og Analyse vil forestå tilretningen af budgetterne for 2017.

Politiske beslutninger og aftaler

Reduktionen i pris- og lønskønnet for 2017 skal ses i sammenhæng med den indgåede ”Aftale om kommunernes økonomi for 2018” mellem regeringen og KL, hvori kommunernes økonomiske grundlag beregnes.

Økonomiske konsekvenser

Det nye skøn for pris- og lønudviklingen medfører, at driftsbudgetterne reduceres med 10,3 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen.


5. Eventuelt

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-08-2017

Ingen bemærkninger.


6. Løn- og ansættelsesforhold

Lukket sag

7. Ansættelse af centerchef for Sundhed og Ældre

Lukket sag

8. Orientering om HMN Naturgas I/S

Lukket sag