Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Økonomiudvalget den 6. juni 2017

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 6. juni 2017
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Arne Bech (H)
 • Finn Gerdes (A)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Karl Erik Høholt Jensen (UP)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Niels Ulsing (F)
 • Steen Ørskov Larsen (C)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2017

Godkendt.


2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved borgmesteren

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2017

Borgmesteren orienterede om økonomiaftalen, ansøgning fra Hvidovre Privatskole, og om at Ishockeyklubben Hvidovre Fighters er optaget i Metalligaen.


3. Hovedstadens Beredskab - Årsberetning 2016

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen forelægges Hovedstadens Beredskabs Årsberetning for 2016, justeret Service Level Agreement samt Regnskab 2016 til orientering jf. hhv. bestemmelser i ejerstrategi, orientering herom af Hovedstadens Beredskabs bestyrelse den 26. april 2017 samt bestemmelser i selskabets vedtægter.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at tage Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2016, justeret Service Level Agreement samt regnskab 2016 til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2017

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Årsberetning

Det følger af Hovedstadens Beredskabs ejerstrategi, at Hovedstadens Beredskab skal udarbejde en årlig redegørelse, hvor selskabet dokumenterer sin indsats på de fem målsætninger i ejerstrategien:

 • Høj beredskabsfaglig kvalitet og tryghed for borgerne
 • Økonomisk effektivitet
 • Serviceniveau og samarbejde med kommunerne
 • Forebyggelse og frivillige
 • Bæredygtig og attraktiv arbejdsplads

Strukturen i Hovedstadens Beredskabs ”Årsberetning 2016” følger målsætningerne i ejerstrategien og skulle således gerne dokumentere den indsats, som Hovedstadens Beredskab har leveret på de fem områder i 2016. I hvert afsnit er der udvalgte historier og fakta, der beskriver, hvordan Hovedstadens Beredskab konkret har arbejdet med målsætningerne. Årsberetningen blev godkendt på bestyrelsens møde den 26. april 2017 og er vedlagt til orientering jf. bestemmelserne i ejerstrategien (bilag 1). Som bilag til årsberetningen er der, jf. bestemmelse i Service Level Agreement på myndigheds- og forebyggelsesområdet, endvidere vedlagt en oversigt over Hvidovre Kommunes brandsynspligtige objekter med angivelse af, hvor der er foretaget brandsyn i 2016 samt, hvor der er givet påbud/forbud (bilag 2).

Justeret Service Level Agreement

I forbindelse med etableringen af Hovedstadens Beredskab godkendte kommunalbestyrelserne/borgerrepræsentationen i de 8 ejerkommuner en Service Level Agreement mellem Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne omkring samarbejdet på myndigheds- og forebyggelsesområdet og i forlængelse heraf, nedsættelsen af et samarbejdsorgan med repræsentanter fra Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne, der blandt andet blev bemyndiget til løbende at foretage mindre ændringer af Service Level Agreement (SLA) jf. beslutning i kommunalbestyrelsen den 29. september 2015 (pkt. 11, ”Hovedstadens Beredskab I/S – Etableringsgrundlag”)

I løbet af efteråret 2016 og foråret 2017 har Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne i regi af Samarbejdsorganet foretaget en række mindre ændringer i den gældende Service Level Agreement på myndigheds- og forebyggelsesområdet. Den justerede Service Level Agreement blev taget til efterretning af bestyrelsen den 26. april 2017 og forelægges hermed ejerkommunernes kommunalbestyrelser/ Borgerrepræsentation til orientering på baggrund af anbefaling i Samarbejdsorganet og efterfølgende orientering herom i bestyrelsen den 26. april 2017. Justeret Service Level Agreement er vedlagt som bilag 3.

Regnskab 2016

Hovedstadens Beredskabs Årsregnskab 2016 er udarbejdet som særskilt beretning og er vedlagt til orientering (bilag 4) jf. bestemmelserne i Hovedstadens Beredskabs vedtægter § 13 stk. 3.

Årsregnskabet for 2016 blev godkendt af Hovedstadens Beredskabs bestyrelse på bestyrelsesmødet den 26. april 2017, herunder anvendelsen af mindreforbruget på ca. 36,7 mio. kr. de kommende år.

Årets resultat udviser et samlet mindreforbrug på ca. 36,7 mio. kr., hvilket skal ses som konsekvens af strategien for 2016 om effektiviseringer, sparsommelighed og tilbageholdenhed, idet det har været opstartssår med nyt budget og en række ukendte faktorer. Endvidere har det været vigtigt, at der skal være kvalitet og ansvarlighed i foretagelsen af de nødvendige investeringer, og at de ikke blot søges hastet igennem ud fra et etårigt budgetperspektiv.

Der har eksempelvis ikke været foretaget genanskaffelser i eksisterende aktivportefølje i en størrelsesorden svarende til afskrivningerne og det afsatte budget. Endvidere har det været vanskeligt for organisationen på samme tid at tilsikre sikker drift, sikre implementering af nye ensartede processer samt at gennemføre nye tiltag og foretage nyanskaffelser af materiel, køretøjer, it-systemer mv. Mange af investeringerne påkræver udbud med udarbejdelse af kravspecifikationer, gennemførsel af selve udbuddet og efterfølgende implementering. Af eksempler kan nævnes nyt fælles vagtplanssystem, journaliseringssystem, URS (Udryknings-Rapporterings-System), disponeringssystem, køretøjer, materiel mv., hvor udbuddet eller projekteringen er gennemført i 2016, mens implementeringen gennemføres i 2017 og fremefter.

Årets økonomiske resultat, herunder sammensætningen af mindreforbruget i 2016 er uddybet i vedlagte årsregnskab for 2016 sammen med redegørelsen for anvendelsen af de overførte uforbrugte midler til 2017–2019.

Bilag

 1. Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2016 (pdf)
 2. Service Level Agreement version 1.1 på myndigheds- og forebyggelsesområdet (pdf)
 3. Hovedstadens Beredskabs Årsregnskab 2016 (pdf)

4. Orientering om status på strukturel tilpasning vedrørende ARC

Beslutningstema

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

I forlængelse af aftalen mellem ejerkommunerne i I/S Amager Ressourcecenter (ARC) fra sommeren 2016 om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning har ejerkommunerne ved inddragelse af de berørte selskaber gennemført et analysearbejde om strukturel tilpasning. Analysen viser, at der kan opnås de største gevinster i forhold til ARCs økonomi ved en fusion mellem ARC og Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR). På den baggrund er der rettet henvendelse til de øvrige ejere af CTR.

Der gives en status for dialogen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at orientering om status på strukturel tilpasning vedrørende I/S Amager Ressourcecenter tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2017

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 30. august 2016, punkt 10, Aftale pr. 13. juni 2016 om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning mellem ejerkommunerne i ARC (bilag 1). Udgangspunktet for genopretningen var beregninger, der som følge af ændrede forudsætninger vedrørende især elpriser og affaldsmængder, viste, at der ville opstå en situation med negativ nutidsværdi og negativ likviditet i selskabet.

I forlængelse af aftalen fra 2016 er de berørte selskaber inddraget i en gennemført analyse, som har taget udgangspunkt i de skitserede modeller i aftalen:

1.Fusion mellem ARC og Hovedstadens Forsyningsselskab (HOFOR)

2.Servicefællesskab mellem ARC og HOFOR,

3.Fusion mellem ARC, HOFOR og Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR)

4.Servicefællesskab mellem ARC, HOFOR og CTR eller

5.Fusion mellem ARC og CTR.

Analysen viser, at en sammenlægning af ARC og CTR (model 5) i kraft af et højere grundlag for ekstern omsætning giver en bedre samlet økonomi end de alternative modeller (lukket bilag 2). Den øgede omsætning muliggør afbrænding af større mængder af biomasse eller affald, der ikke er produceret i ejerkommunerne, og gør ARCs økonomi mere robust over for fald i mængderne fra eget opland. Desuden rummer modellen perspektiver i forhold til en videre strukturel udvikling vedrørende energiproduktion, varmedistribution og affald.

På baggrund af analysen har borgmestrene i ARC-kommunerne den 10. marts 2017 fremsendt en fælles henvendelse til henholdsvis Gentofte og Gladsaxe Kommuner (lukket bilag 3 og lukket bilag 4). Status er, at de to kommuner har udsat sagerne, der i Gentofte Kommune var på dagsordenen i Kommunalbestyrelsen den 27. marts og i Gladsaxe Kommune i Økonomiudvalget den 4. april. ARC-kommunerne afventer indtil videre en tilbagemelding fra de to kommuner.

Sammenlignet med grundlaget for aftalen fra sommeren 2016 er det beregnet, at en strukturel tilpasning kan forventes at give en forbedring af ARC’s økonomi. Også uden en strukturel tilpasning retter aftalen op på selskabets økonomi. Fremlæggelse af nærmere konsekvenser ved forskellige modeller for samarbejde eller fusion afventer indtil videre dialog med de berørte parter.

Der vil ske en opdatering af konsekvenserne for business casen i forbindelse med ARC’s plan for genanvendelse og CO2-reduktion. Ejerkommunerne skal. jf. aftalen (bilag 1), træffe beslutning om plan for genanvendelse og CO2- reduktion senest 1. marts 2018.

På baggrund af den gennemførte analyse vurderer administrationen, at de største økonomiske gevinster kan opnås ved at gennemføre en fusion mellem ARC og CTR, hvilket anses for at være en relevant model, ligesom der kan være yderligere perspektiver for samarbejde inden for affalds- og varmeområdet.

Når dialogen med alle de berørte ejerkommuner er afsluttet, vurderes der at være grundlag for at fremlægge et beslutningsoplæg med nærmere redegørelse for de forventede effekter og beregninger af konsekvenser ved forskellige modeller.

Administrationen skal på den baggrund anbefale, at orienteringen om status på strukturel tilpasning vedrørende ARC tages til efterretning

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Analysearbejdet om strukturel tilpasning vedrørende ARC sker på baggrund af Aftale om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning mellem interessentkommunerne i I/S Amager Ressourcecenter af 13. juni 2016 (bilag 1), som blev tiltrådt på Kommunalbestyrelsens møde den 30. august 2016, punkt 10.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Selskabernes økonomi er uafhængig af kommunerne, dog sådan at interessentkommunerne hæfter solidarisk for selskabernes forpligtelser over for tredjemand og indbyrdes i henhold til vedtægterne.

Bilag

 1. Aftale om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning mellem interessentkommunerne i IS Amager Ressourcecenter af 13. juni 2016 (pdf)

5. Eventuelt

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2017

Karl Erik Høholt (UP) spurgte til invitationen fra VEKS. Borgmesteren orienterede om, at VEKS kommer på Teknik- og Miljøudvalget, og at øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer bliver inviteret til Teknik- og Miljøudvalgets temamøde.

Arne Bech (H) spurgte til klipning af hække i Avedøre Haveforening (nyttehaverne). Notat udarbejdes.


6. Mangler og driftsmæssige forhold, Dybenskærhave Plejecenter

Lukket sag

7. Ansættelse af skoleleder ved Holmegårdsskolen

Lukket sag

8. Lejemål i Karetmagerporten

Lukket sag