Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Økonomiudvalget den 3. april 2017

Mødefakta

Dato: Mandag den 3. april 2017
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: Mødelokale "Directors"

Medlemmer

 • Helle M. Adelborg (A)
 • Karl Erik Høholt Jensen (UP)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Niels Ulsing (F)
 • Steen Ørskov Larsen (C)

Fraværende med afbud

 • Finn Gerdes (A)
 • Mikkel Dencker (O)

Bemærkninger

Kenneth F. Christensen deltog for Finn Gerdes. Afbud fra Mikkel Dencker.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2017

Godkendt.


2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved borgmesteren

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2017

Det blev aftalt, at Økonomiudvalgets møde den 18. april 2017 starter kl. 16.30.


3. Projekt 0240 Bymidten, projektudvikling - Frigivelse af anlægsbevilling

Beslutningstema

I Budget 2017 er der til Projekt nr. 0240, Bymidten, projektudvikling afsat rådighedsbeløb i 2017-2019 på i alt kr. 3.000.000 til projektudvikling, svarende til kr. 1.000.000 årligt i år 2017, 2018 og 2019.

Kultur, Miljø og Vækst indstiller, at der gives anlægsbevilling til brug for rådgivning, tekniske forundersøgelser og analyser samt eventuelle udgifter i forbindelse med kommunikation om helhedsplanen.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at der til Projekt nr. 0240 Bymidten, projektudvikling, gives en anlægsbevilling på kr. 1.000.000, svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2017.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2017

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog helhedsplan for Hvidovre Bymidte endeligt den 28. februar 2017. I projektets næste faser skal der arbejdes videre med en uddybning af helhedsplanens delområder, hvilket omfatter prioritering og disponering af funktioner og arealanvendelser, tekniske forundersøgelser, analyser, udgifter i forbindelse med kommunikation om helhedsplanen samt en videreførelse af borgerborgerinddragelsen, som er en del af projektet.

Anlægsmidlerne kan anvendes til rådgivning inden for tekniskespørgsmål, analyser o. lign., som viser sig relevante at få afklaret i processen. Eksempler på dette kan være en revidering af bygningssyn af offentlige bygninger, som ønskes ændret, en uddybende trafik- og parkeringsanalyse, servitutundersøgelser mv.

En fortsat borgerinddragelse og kommunikation om den vedtagne helhedsplan vil fortsat være en del af projektet. En mindre del af anlægsmidlerne forventes at skulle bruges til eksempelvis udstillinger,  events, workshops og andre brugerrelaterede aktiviteter, som kan bidrage til at give ejerskab til helhedsplanens visioner.

Retsgrundlag

Kommunens budget- og regnskabssystem har hjemmel i den kommunale styrelseslovs §§ 46 og 57.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 30.september 2014 at igangsætte en proces for udviklingen af Hvidovre Bymidte.

Økonomiudvalget besluttede d. 12. januar 2015 at tage program for parallelopdrag for Hvidovre Bymidte til efterretning.

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 24. juni 2015 at arbejde videre med et scenarie, hvor Risbjerggård forandres over tid og kun dele af bygningen bevares.

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 24. november 2015 at arbejde videre med Vandkunstens forslag til helhedsplanen med særlig vægt på 11 fokuspunkter.

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 29. marts 2016 den videre proces, udarbejdelse af en business case samt nedsættelse af et Bymidteudvalg.

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 27. september 2016 at forslaget blev vedtaget i sin helhed til fremlæggelse i en offentlig høring i 8 uger.

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 28. februar 2017 helhedsplanen for Hvidovre Bymidte endeligt.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten i 2017 er der til Projekt nr. 0240, Bymidten, projektudvikling, afsat rådighedsbeløb på i alt kr. 3.000.000, svarende til kr. 1.000.000 årligt i 2017, 2018 og 2019.

Der søges om anlægsbevilling på kr. 1.000.000 til igangsætning af rådgivning for Bymidtens projektudvikling de kommende faser i 2017.


4. Rekruttering af skoleleder for Holmegårdskolen

Beslutningstema

Rekruttering af ny skoleleder til Holmegårdsskolen

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Økonomiudvalget

 1. at godkende at der rekrutteres ny skoleleder til Holmegårdskolen med forventet tiltrædelse 1. august 2017
 2. at godkende at der nedsættes et ansættelsesudvalg
 3. at tidsplanen godkendes
 4. at godkende at det nedsatte ansættelsesudvalg godkender personprofilen for stillingen
 5. at godkende at alle udgifter afholdes indenfor rammerne af de eksisterende budgetter i Børn og Velfærd.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2017

Ad 1.

Økonomiudvalget godkendte, at der rekrutteres en ny skoleleder til Holmegårdsskolen med forventet tiltrædelse 1. August 2017

Ad 2.

Der nedsættes et ansættelsesudvalg med følgende medlemmer:

Mikkel Dencker, Helle Adelborg og Mogens Leo Hansen.

Ad 3.

Økonomiudvalget godkendte tidsplanen.

Ad 4.

Økonomiudvalget godkendte, at ansættelsesudvalget godkender personprofilen for stillingen.

Ad 5.

Økonomiudvalget godkendte, at alle udgifter til ansættelse af ny skoleleder på Holmegårdsskolen afholdes indenfor rammerne af de eksisterende budgetter i Børn og Velfærd.

Sagsfremstilling

Ole Møller Laursen har valgt at opsige sin stilling som skoleleder på Holmegårdsskolen. Han er i stedet blevet ansat som skoleleder på Gungehusskolen. Børn og Velfærd har besluttet, at konstituere viceskoleleder Stine Lindgren i stillingen, indtil en efterfølger tiltræder.

Børn og Velfærd anbefaler, at rekrutteringsprocessen opstartes hurtigst muligt.

Jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen 24. september 2013 sammensættes ansættelsesudvalget således, når der skal ansættes skoleledere:

 • Skolebestyrelsen udpeger 1-2 repræsentanter som skal indgå i ansættelsesudvalget.
 • Relevant MED-udvalg udpeger 1-2 medarbejderrepræsentanter som skal indgå i ansættelsesudvalget. Medarbejderrepræsentanterne bør have en relevant relation til stillingen som skoleleder.
 • Ledelsen på skolen udpeger 1 ledelsesrepræsentant som skal indgå i ansættelsesudvalget.
 • Forvaltningen udpeger 1 ledelsesrepræsentant der skal være samarbejdspartner med den kommende skoleleder.
 • Skolechefen samt yderligere en forvaltningsrepræsentant fra forvaltningsområdet indgår i ansættelsesudvalget.
 • Økonomiudvalget udpeger 3 repræsentanter som skal indgå i ansættelsesudvalget.
 • Skolebestyrelsen afgiver, på baggrund af ansættelsesudvalgets indstilling til Økonomiudvalget, en udtalelse hertil i henhold til Folkeskolelovens §§ 40, stk. 6 og 44, stk. 7.

Børn og Velfærd har udarbejdet en tidsplan som udleveres på mødet. Børn og Velfærd vil efter godkendelse i Økonomiudvalget inddrage skolebestyrelsen på Holmegårdsskolen i udarbejdelse af personprofil for stillingen. Personprofil bliver godkendt af ansættelsesudvalget før annoncering.

Stillingsopslaget vil blive annonceret på elektroniske medier.

Økonomiske konsekvenser

Alle udgifter i forbindelse med rekrutteringsprocessen afholdes indenfor rammerne af de eksisterende budgetter i Børn og Velfærd.

Personalemæssige konsekvenser

Stillingen som skoleleder kan efter Overenskomst for ledere m.fl. 2011 besættes med følgende ansættelsesformer:

 • Tjenestemandsansættelse (såfremt ansøgeren er tjenestemand i den lukkede gruppe har pågældende krav på at fortsætte i denne ansættelsesform, øvrige kan ansættes som kommunal tjenestemand)
 • Åremålsansættelse
 • Kontraktansættelse eller
 • Overenskomstansættelse

Det skal bemærkes, at ansættelse på overenskomstvilkår forudsætter forudgående forhandling med Lærernes Centralorganisation. Aftalen skal være forhandlet inden ansættelsen af den nye skoleleder

Bilag

 1. Procesplan for rekruttering af ny skoleleder - omdelt i mødet (pdf)

5. Eventuelt

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2017

Ingen bemærkninger.


6. Prøvetidsevalueringer

Lukket sag

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2017

Ad 1.

Godkendt.

Ad 2.

Godkendt.


7. Rekruttering af centerchef for Børn og Familier

Beslutningstema

Ansættelse af ny centerchef for Børn og Familier

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Økonomiudvalget

 1. at der rekrutteres en ny centerchef for Børn og Familier med forventet ansættelsestidspunkt 1. august 2017.
 2. at godkende at der nedsættes et ansættelsesudvalg
 3. at tidsplanen godkendes
 4. at godkende at det nedsatte ansættelsesudvalg godkender personprofil for stillingen
 5. at godkende at alle udgifter afholdes indenfor rammerne af de eksisterende budgetter i Børn og Velfærd.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2017

Ad 1.

Økonomiudvalget godkendte, at der rekrutteres en ny centerchef for Børn og Familier med forventet ansættelsestidspunkt 1. august 2017.

Ad 2.

Ved en fejl fremgår det ikke, at kommunaldirektøren skal være medlem af ansættelsesudvalget.

Økonomiudvalget godkendte, at der nedsættes et ansættelsesudvalg med følgende medlemmer:

Mikkel Dencker, Helle Adelborg og Mogens Leo Hansen.

Ad3.

Økonomiudvalget godkendte tidsplanen.

Ad 4.

Økonomiudvalget godkendte, at ansættelsesudvalget godkender personprofilen for stillingen.

Ad 5.

Økonomiudvalget godkendte, at alle udgifter til ansættelsen af centerchef for Børn og Familier afholdes inden for rammerne af de eksisterende budgetter i Børn og Familier.

Sagsfremstilling

Den tidligere leder for familie- og dagtilbudsafdelingen Susan Bjerregaard er blevet ansat som direktør for Børn og Velfærd.

Børn og Velfærd ønsker nu at påbegynde processen omkring ansættelse af en ny centerchef for Børn og Familier. Dette gøres med sigte mod, at den nye centerchef kan tiltræde stillingen pr. 1. august 2017.

Ansættelsesudvalget påregnes sammensat på følgende måde.

 • Tre repræsentanter fra Økonomiudvalget
 • Direktør for Børn og Velfærd
 • En centerchef der skal være samarbejdspartner med den kommende centerchef.
 • To ledelsesrepræsentanter fra området
 • Relevant MED udvalg udpeger 2-3 medarbejderrepræsentanter

Børn og Velfærd har udarbejdet en tidsplan som udleveres på mødet. Børn og Velfærd vil efter godkendelse inddrage ledelses og medarbejderrepræsentanter i udarbejdelse af personprofil for stillingen. Personprofil bliver godkendt af ansættelsesudvalget før annoncering.

Stillingen vil blive annonceret på elektroniske medier herunder LinkedIn.

Økonomiske konsekvenser

Alle udgifter i forbindelse med rekrutteringsprocessen afholdes indenfor rammerne af de eksisterende budgetter i Børn og Velfærd

Personalemæssige konsekvenser

Stillingen besættes på overenskomstvilkår. Stillingen er omfattet af cheflønsaftalen.

Bilag

 1. Tidsplan for ansættelse af ny centerchef for Børn og Familier - omdelt i mødet (pdf)