Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Økonomiudvalget den 3. oktober 2016

Mødefakta

Dato: Mandag den 3. oktober 2016
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Hvidovreværelset

Medlemmer

 • Finn Gerdes (A)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Karl Erik Høholt Jensen (V)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Niels Ulsing (F)
 • Steen Ørskov Larsen (C)

Bemærkninger

Repræsentanter for ejere og projektudvikler på Kløverprisvej 10 B-D præsenterer i starten af mødet deres aktuelle projekt.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2016

Godkendt.


2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved Borgmesteren

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2016

Ingen meddelelser.


3. Opførelse af almene boliger på Kløverprisvej

Beslutningstema

Der skal tages stilling til antallet af de forskellige boligtyper, samt det videre arbejde med lokalplan for området.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at vurderingen af boligbehovet i dette dagsordenspunkt tages til efterretning.
 2. at der i det videre kommune- og lokalplanarbejde gives mulighed for at opføre en etageboligbebyggelse i op til 6 etager på ejendommen Kløverprisvej 10A-D.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2016

Ad 1.

Anbefales godkendt.

Ad 2.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. januar 2016 at give principiel tilslutning til opførelse af almene ungdoms- og ældreboliger på Kløverprisvej 10B-D.

Ved Kommunalbestyrelsens behandling af sagen blev det oplyst, at de i alt 279 boliger i projektet (bilag 1) fordelte sig på boligtyper med følgende antal:

1. 30 ældreboliger

2. 13 boliger til fysisk og psykisk handicappede

3. 36 boliger til unge på særlige vilkår

4. 200 ungdomsboliger

Ejerne har efterfølgende købt ejendommen på Kløverprisvej 10A med henblik på at opføre en samlet bebyggelse på de to ejendomme. Desuden er det under forarbejderne til lokalplanen for området blevet problematiseret, at beboerne i de mange ungdomsboliger ikke havde adgang til egentlige rekreative arealer.

Derfor har rådgiverne udarbejdet et nyt skitseforslag (bilag 2), hvor bebyggelsen på de to ejendomme er opdelt i tre bygningskroppe, der mildner indtrykket af den næsten 300 m lange bebyggelse og skaber et nyt rekreativt areal i bebyggelsen mellem de to vestligste bygninger placeret på Kløverprisvej 10B-D. Det er disse to bygninger, der tænkes at skulle rumme almene boliger.

I det videre arbejde med projektet er fordelingen mellem de enkelte boligtyper ændret, idet der er vurderet at være behov for opførelse af flere ældreboliger.

Det nye skitseforslag (bilag 2) indeholder to alternative bebyggelser, benævnt version A og version B.

Version A indeholder forslag til opførelse af i alt 248 boliger på Kløverprisvej 10 B-D med følgende fordeling på boligtyper:

78 ældreboliger (62 2-værelses og 16 3-værelses)

11 boliger til fysisk- psykisk handicappede

37 boliger til unge på særlige vilkår

122 ungdomsboliger

Version B indeholder forslag til opførelse af i alt 230 boliger på Kløverprisvej 10 B-D med følgende fordeling på boligtyper:

60 ældreboliger (42 2-værelses og 18 3-værelses)

11 boliger til fysisk- psykisk handicappede

37 boliger til unge på særlige vilkår

122 ungdomsboliger

Det er forvaltningens vurdering, at der er behov for det antal nye ældreboliger i kommunen, som de to versioner indeholder, når der henses til at der pt. er ca. 2 års ventetid til en ældrebolig. Desuden skal det fremhæves, at det i rapport af maj 2015 udarbejdet af KORA (Det Nationale Institut for Kommunens og Regioners Analyse og Forskning) vurderes, at der i 2025 vil være et behov på yderligere 30-40 boliger på baggrund af en fremskrivning af aldersfordelingen i ældreboligerne og befolkningssammensætningen. Det er således vurderingen, at 60 eller 78 nye ældreboliger, afhængigt af hvilken version der lægges til grund, vil kunne tilgodese det fremtidige behov, samt nedbringe den aktuelle ventetid på en ældrebolig væsentligt, såfremt den efterspørgsel der er efter ældreboliger fortsætter uændret.

Det er endvidere forvaltningens vurdering, at de i alt 48 boliger til unge med særlige behov vil tilgodese en del af det forventede behov for denne type boliger.

Projektet er fortsat på et forberedende stadie. Et færdigt projekt i form af skema A vil forventelig foreligge i løbet af første halvdel af 2017.

Planforhold

På baggrund af det første skitseprojekt for ny bebyggelse på Kløverprisvej 10B-D besluttede Kommunalbestyrelsen, den 24. juni 2015, at fremlægge forslag til Kommuneplan 2014 med en ændring for ejendommene på Kløverprisvej 10A-D. Arealanvendelsen blev ændret fra erhvervsområde til blandet byområde med henblik på at etablere ungdomsboliger, og der blev fastlagt følgende rammebestemmelser for området:

·Generel anvendelse: Blandet byområde

·Specifik anvendelse: Blandet bolig og erhverv, etagebolig, kontor- og  serviceerhverv, offentlige formål

·Max. bebyggelsesprocent: 145

·Max. etageantal: 5

·Max. bygningshøjde: 18 m

·Bemærkninger: Stationsnært kerneområde.

Denne arealanvendelse og rammebestemmelserne for område 1A5 er uændret indeholdt i det fremlagte forslag til Kommuneplan 2016.

Det seneste skitseforslag viser to alternative bebyggelser: Version A, hvor punkthusene varierer fra 4 til 6 etager, og Version B, hvor punkthusene alle er i 5 etager.

Version A med de forskellige etageantal lægger sig op ad de omkringliggende bebyggelsers varierede og sammensatte karakter. Brugen af forskellige etageantal giver også i højere grad indtryk af, at bebyggelsen består af enkeltbygninger, der er forbundet af en basis. Samtidig får de enkelte punkthuse en slankere profil og bedre proportioner, når de med samme bebyggede areal gives 6 etager i stedet for 5.

Version B med samme etageantal på punkthusene giver i højere grad indtryk af en samlet, ensartet og stor bebyggelse. Desuden reduceres etagearealet i punkthusene i version B, hvorfor denne version rummer 18 færre ældreboliger end i version A.

Generelt er det forvaltningens vurdering, at den viste bebyggelse kun vil medføre begrænsede gener i form af indblik fra de nye boliger, hvilket skyldes den øst- og vestvendte orientering af lejlighederne over 1. sal samt eksistensen af høj bevoksning i og omkring naboskellet mod parcelhusene syd for ejendommen.

På grundlag af skitseprojektet er det forvaltningens vurdering, at der ikke vil være forskel mellem bebyggelserne i version A og B for så vidt angår indbliksforholdene.

Det samme gælder skyggeforholdene, der afkastes fra bebyggelsen. De i projektmaterialet medfølgende skyggediagrammer viser, at det har minimal betydning, om punkthusene er i 5 etager eller enkelte steder i 6 etager.

I det hele taget vil skyggevirkningerne på de tilstødende boligejendomme være meget begrænsede. Det skyldes, at etageboligernes skygge langt overvejende vil falde på egen grund og på det nord for beliggende jernbaneterræn. Kun midt på sommeren, sent på dagen, vil den nye bebyggelse kaste skygge i de bagerste dele af haverne syd for bebyggelsen – men ikke på selve parcelhusene.

Forvaltningen vurderer således, at der er langt flere fordele end ulemper ved at tillade nogle af punkthusene opført i 6 etager i stedet for at alle opføres i 5 etager.

Det anbefales derfor, at der i lokalplanarbejdet med et tilhørende kommuneplantillæg gives mulighed for at opføre en etageboligbebyggelse i op til 6 etager i rammeområde 1A5.

Retsgrundlag

Opførelse og drift af almene boliger er omfattet af almenboligloven (lbk. nr. 1278 af 18/11 2015).

Planlovens §§ 15-16 (lbk. nr. 1529 af 23/11 2015).

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Den anslåede anskaffelsessum for version A er 340 mio. kr., hvor den kommunale grundkapitalindskud beløber sig til 34 mio. kr.

Den anslåede anskaffelsessum for version B er 307 mio. kr., hvor den kommunale grundkapitalindskud beløber sig til 31 mio. kr.

Der er tinglyst deklaration om tillægsbetaling til Hvidovre Kommune ved øget udnyttelsesgrad, som foreløbigt er beregnet til ca. 3 mio. kr.

Der er tinglyst deklaration om hjemfald på ejendommen, som skal frikøbes inden der kan opføres almene boliger grunden. Dette vil give kommunen en indtægt på 3,4 mio. kr.

Den månedlige husleje for de enkelte boligtyper er beregnet til følgende beløb eksklusiv forbrug:

Ældrebolig på 65 kvm.

7.460 kr.

Ældrebolig på 85 kvm.

9.750 kr.

Handicapbolig på 45 kvm.

5.600 kr.

Bostøttebolig unge 35 kvm.

4.020 kr.

Ungdomsbolig på 35 kvm.

3.490 kr.

Ungdomsbolig kørestolsbruger 50 kvm.

4.890 kr.

Bilag

 1. Boliger på Kløverprisvej 10, indledende skitseforslag, dateret 17. december 2015 (pdf)
 2. Boliger på Kløverprisvej 10, analyse og skitser, dateret 12. september 2016 (pdf)

4. Bemanding af kriseledelse på politisk niveau

Beslutningstema

Hovedstadens Beredskab har bedt Hvidovre Kommune om at bemande kommunens kriseledelsesorganisation. Økonomiudvalget skal udpege stedfortrædere til det politiske ledelsesniveau i kommunens kriseledelsesorganisation.

Indstilling

Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget

 1. at udpege tre forskellige stedfortrædere (1. stedfortræder, 2. stedfortræder og 3. stedfortræder) for borgmesteren i Hvidovre Kommunes kriseledelse på politisk ledelsesniveau
 2. at udpege tre forskellige stedfortrædere (1.stedfortræder, 2. stedfortræder og 3. stedfortræder) for formanden for Teknik- og Miljøudvalget
 3. at udpege tre forskellige stedfortrædere (1. stedfortræder, 2. stedfortræder og 3. stedfortræder) for formanden for Social- og Sundhedsudvalget

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2016

Ad 1.

Økonomiudvalget udpegede følgende som stedfortræder for borgmesteren:

 1. stedfortræder: Mikkel Dencker.
 2. stedfortræder: Niels Ulsing.
 3. stedfortræder: Finn Gerdes.

Ad 2.

Økonomiudvalget udpegede følgende som stedfortræder for formanden for Teknik- og Miljøudvalget:

 1. stedfortræder: Finn Gerdes.
 2. stedfortræder: René Langhorn.
 3. stedfortræder: Mikail Erman.

Ad 3.

Økonomiudvalget udpegede følgende som stedfortræder for formanden for Social- og Sundhedsudvalget:

 1. stedfortræder: Kenneth F. Christensen.
 2. stedfortræder: Ivan Fogtmann.
 3. stedfortræder: René Langhorn.

Sagsfremstilling

Hovedstadens Beredskab har bedt Hvidovre Kommune om at bemande kommunens kriseledelsesorganisation, som direktionen har besluttet består fire niveauer:

 1. Politisk niveau - Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalget
 2. Politisk ledelsesniveau – Kriseledelsen
 3. Operationelt niveau ”Sølv” – Den Administrative Stab (DAS)
 4. Operationelt niveau ”Bronze” – Krisegrupper på afdelingsniveau

Den Administrative Stab på operationelt niveau bemandes med direktionens medlemmer og kan fungere som strategisk Krisestab, når der i ekstraordinære situationer måtte være behov herfor.

Vedlagt er foreløbig oversigt over Hvidovre Kommunes kriseledelsesorganisation.

Økonomiudvalget skal udpege i alt 9 stedfortrædere for Kriseledelsen, på det politiske niveau.

Hovedstadens Beredskab har bedt om, at hver ansvarlig funktion navnsættes med fire personer for at sikre robusthed i tilfælde af en hændelse. Alle fire personer skal have de samme kompetencer til at træffe de nødvendige beslutninger i organisationen, når de træder i aktion som stedfortrædere.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for kommunens ledelse, herunder kriseledelse, og træffer beslutninger ved varslede eller uvarslede hændelser.

I henhold til den kommunale styrelseslov § 22, stk. 2 og § 31, kan borgmesteren træffe beslutning på vegne af henholdsvis kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget i uopsættelige sager. Der etableres på den baggrund en kriseledelse i hver kommune, hvori indgår borgmester samt udvalgsformænd på det tekniske område og på sundhedsområdet.

Hovedstadens Beredskab koordinerer arbejdet med beredskabsplanlægningen for og imellem kommunerne, og medvirker aktivt til kommunernes fortsatte drift i tilfælde af ekstraordinære hændelser.

Det er Beredskabsdirektøren i Hovedstadens Beredskab der – i samarbejde med borgmesteren – beslutter, hvornår den samlede kriseledelse eller dele heraf skal aktiveres.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Kriseledelsen på politisk ledelsesniveau i Hvidovre Kommune (pdf)

5. Årsrapport for 2015 - Forsikringsområdet

Beslutningstema

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen at tage årsrapporten for 2015 på forsikringsområdet med tilhørende bilag til efterretning.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at tage årsrapporten for 2015 på forsikringsområdet med nedennævnte bilag til efterretning:

-gældende forsikringspolitik,

-oversigt over årets risikoforebyggende tiltag og udgifter i Forum for Risikoforebyggelse og Arbejdsmiljø (FAR) og

-statusrapport 2015 udarbejdet af Willis

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2016

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende forsikringspolitik, at forsikringskontoret hvert år skal udarbejde en årsrapport til Kommunalbestyrelsen. Årsrapporten skal beskrive eventuelle nye tiltag på forsikringsområdet, udviklingen i præmier og skader og forebyggende aktiviteter.

I år indeholder årsrapporten følgende punkter til orientering:

×Budget.

×Årets forløb.

×Skader i 2015.

×Arbejdsskader 2015.

×Forebyggelse.

×Samarbejde med forsikringsmægler – udbud.

×Skadesvejledning.

×Revidering af kommunens forsikringspolitik.

×Forlængelse af forsikringsaftaler.

Til Årsrapporten er vedlagt følgende bilag:

 • Gældende forsikringspolitik med tre enkelte rettelser, der ikke kræver politisk godkendelse. Rettelserne er følgende:

1.I afsnittet ”Forvaltningsområdernes forpligtigelser” er der lavet en rettelse i forhold til, hvem der skal anmeldes skader til, på ”ansvar” – hvor man tidligere skulle anmelde til Willis sker dette nu til forsikringskontoret.

2.I afsnit 9 ”Kommunens interne bonusordning” er sidste linje ”Den fornyede interne bonusordning vedlægges forsikringspolitikken som bilag 1” erstattet med ”Den fornyede interne bonusordning blev endelig vedtaget og godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2015”.

3.I afsnittet ”Revision af forsikringspolitikken” er følgende tilføjet: ”Ajourført af forsikringskontoret september 2016 i forbindelse med afgivelse af årsrapport 2015”.

 • Oversigt over årets risikoforebyggende tiltag og udgifter i Forum for Risikoforebyggelse og Arbejdsmiljø (FAR). Heraf fremgår det, at FAR har godkendt 16 projekter i 2015 til en samlet udgift på 574.435. De enkelte projekter er specificeret i bilaget.
 • Statusrapport fra kommunens forsikringsmægler Willis. I selve årsrapporten er der bearbejdet en række oplysninger fra Willis statusrapport 2015. Der er også henvist til denne i årsrapporten.

I statusrapporten fra Willis er der et afsnit omkring risikoforebyggelse, hvilket ikke er behandlet i selve årsrapporten, idet Willis gennemgang heraf ikke vedrører året 2015 men omhandler fremtidige risici og mulige forebyggelsestiltag på et mere generelt plan.

Årsrapporten bedes tages til efterretning, da den er af orienterende karakter.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen. Årsrapporten udfærdiges med hjemmel i kommunens forsikringspolitik.

Politiske beslutninger og aftaler

Årsrapporten udfærdiges med hjemmel i kommunens forsikringspolitik, der sidst blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2015.

Forsikringsmæglerydelsen har været i udbud i 2016, og Kommunalbestyrelsen accepterede den 21. juni 02016 det for kommunen mest økonomisk fordelagtige tilbud på forsikringsmæglerydelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Årsrapport 2015 - forsikringsområdet (pdf)
 2. Gældende forsikringspolitik (pdf)
 3. Oversigt over årets risikoforebyggende tiltag og udgifter i FAR (pdf)
 4. Willis - Statusrapport 2015 (pdf)

6. Kapitaltilførsel, Lejerbo afdeling 83-0, Dryadevej

Beslutningstema

Der skal tages stilling til bevilling af kapitaltilskud til afdelingen.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at Hvidovre Kommune bevilliger 100.000 kr. som kommunens andel af kapitaltilskud til Lejerbo Hvidovre, afdeling 083-0 Dryadevej. Bevillingen sker under forudsætning af, at de øvrige parter ligeledes betaler deres andele.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2016

For: Gruppe A, O, V og F.

Gruppe C og Ø afventer kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Lejerbo Hvidovre ansøgte den 16. juni 2014 Landsbyggefonden om særlig driftsstøtte.

Landsbyggefonden kan yde støtte som lån eller tilskud til almene boligafdelinger, hvor der er konstateret så væsentlige økonomiske problemer, at disse vil kunne vanskeliggøre afdelingens videreførelse. Landsbyggefonden kan gøre støtten betinget af, at boligselskabet medvirker til genopretning af den pågældende afdelingsøkonomi.

Ligeledes er der hjemmel til at Landsbyggefondens driftsstøtte gives under forudsætning af kommunens medvirken. Desuden indvilliger realkreditselskaberne som udgangspunkt i at deltage i kapitaltilførslen.

Efter behandling af ansøgning fremsendte Landsbyggefonden indstilling om kapitaltilførsel til Hvidovre Kommune den 8. december 2015.

Retsgrundlag

Almenboliglovens (lbkg. 1103 af 150816) § 92, § 96 og § 97.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Kapitaltilførslen skal ses i sammenhæng med den pågående helhedsplan for afdelingen, som senest blev behandlet i Kommunalbestyrelse den 28. oktober 2014, hvor skema B blev vedtaget.

Kapitaltilførslen sker efter den såkaldte 1/5-ordning med i alt 500.000 kr., hvor hver 1/5 beløber sig til 100.000 kr, med følgende fordeling:

Boligselskabet 1/5

100.000 kr.

Realkreditselskabet 1/5

100.000 kr.

Landsbyggefonden 2/5

200.000 kr.

Hvidovre Kommune 1/5

100.000 kr.

Samlet kapitaltilførsel

500.000 kr.

Kommunens andel af kapitaltilførslen ydes som rente og afdragsfrist lån. Lånet vil blive afviklet såfremt afdelingens driftsøkonomi giver grundlag herfor.

Udover kapitaltilførslen yder Landsbyggefonden yderligere støtte til afdelingen i forhold til den finansiering af helhedsplanen der forelå ved skema B.

Kapitaltilførslen og den yderligere støtte bevirker, at huslejen efter helhedsplanens gennemførelse er beregnet til 874 kr./kvm/årl. Ved skema B var huslejen efter helhedsplanens gennemførelse, og før kapitaltilførsel og yderligere støtte, beregnet til 944 kr./kvm/årl.

Bilag

 1. Redegørelse kapitaltilførsel Lejerbo, Hvidovre, afd. 83-0, Dryadevej - Jnr.: 101826 (pdf)
 2. Redegørelse kapitaltilførsel Lejerbo, Hvidovre, afd. 83-0, Dryadevej - Jnr.: 101826_bilag 2 (pdf)

7. Boligforeningen Hvidovrebo, helhedsplan - skema A

Beslutningstema

Anskaffelsessum for renovering af boligafdeling skal godkendes og der skal tages stilling til bevilling af kapitaltilskud til afdelingen.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at skema A for helhedsplanen for Hvidovrebo afdeling 6, med anskaffelsessum på 58,2 mio. kr. godkendes.
 2. at Hvidovre Kommune bevilliger 200.000 kr. som kommunens andel af kapitaltilskud til afdelingen. Bevillingen sker under forudsætning af, at de øvrige parter ligeledes betaler deres andele.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2016

Ad 1.

For: Gruppe A, O, V, F og Ø.

Gruppe C afventer kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

Ad 2.

For: Gruppe A, O, V, F og Ø.

Gruppe C afventer kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

På vegne af Boligforeningen Hvidovrebo har administrationsorganisationen FA09 den 24. april 2016 ansøgt om godkendelse af skema A for helhedsplan for afdeling 6, beliggende Strandhavevej/Strandmarksvej.

Afdelingen omfatter 232 familieboliger fordelt på 21 næsten ens blokke i 2 plan, med et samlet bruttoetageareal på 18.358 m2. Hertil kommer erhvervslokaler, fælleshus, vaskeri, institutioner, ejendomskontor mv.

Bebyggelsen er opført i perioden 1953-1955.

Helhedsplanen blev godkendt på et afdelingsmøde den 7. november 2013 og på organisationsbestyrelsesmøde den 18. april 2016.

Baggrunden for helhedsplanen er, at der er konstateret problemer med tagene og indeklimaet i afdelingen, som er forårsaget af byggeskader og vedligeholdelsesefterslæb. Helhedsplanen omfatter udskiftning af tage, etablering af mekanisk udsugning, udbedring af kuldebroer samt opsætning af solceller.

Retsgrundlag

Almenboliglovens (lbkg. 1103 af 150816) § 29, § 92, § 96 og § 97.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede anlægsbudget for helhedsplanen beløber sig til 58,2 mio. kr.

Anlægsudgiften finansieres med støttede lån på 26,3 mio. kr. og ustøttede lån på 23,7 mio. kr. Det resterende beløb på 8,2 mio. kr. finansieres med driftsstøtte, kapitaltilførsel mv.

Realkredit Danmark har oplyst, at kommunal garanti ikke kræves ved låneoptagelsen.

Som nævnt finansieres de 8,2 mio. kr. af den samlede anskaffelsessum med tilskud og lån fra Landsbyggefonden, bidrag fra Boligselskabet og via kapitaltilførsel fra Boligselskabet, Landsbyggefonden, Realkreditselskabet og kommunen.

Kapitaltilførsel sker til almene boligafdelinger, hvor der er så væsentlige økonomiske problemer, at afdelingens videreførelse vil være vanskelig, såfremt huslejeniveauet ikke holdes på et passende niveau.

Kapitaltilførslen sker efter den såkaldte 1/5-ordning med i alt 1 mio. kr., hvor hver 1/5 beløber sig til 200.000 kr., med følgende fordeling:

Boligselskabet 1/5

200.000 kr.

Realkreditselskabet 1/5

200.000 kr.

Landsbyggefonden 2/5

400.000 kr.

Hvidovre Kommune 1/5

200.000 kr.

Samlet kapitaltilførsel

1.000.000 kr.

Kommunens andel af kapitaltilførslen ydes som et rente og afdragsfrist lån. Lånet vil blive afviklet såfremt afdelingens driftsøkonomi giver grundlag herfor.

Husleje efter renoveringen vil være uændret og udgøre 955 kr. pr. kvm. årligt, 2016 niveau.

Bilag

 1. Skema A ansøgning til Hvidovre Kommune - revideret den 5. september 2016 (pdf)
 2. Realkreditberegning1 (pdf)
 3. Skema A, boss-inf (pdf)
 4. Skema A ansøgning til Hvidovre Kommune (pdf)
 5. Bilag 3 - Huslejekonsekvens (pdf)
 6. Bilag 2 - LBF BudgetArk (pdf)
 7. Bilag 1 - Teknisk notat Hvidovrebo afd 6 Indeklima og byggeskader 5. november 2013 (pdf)

8. Eventuelt

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-10-2016

Steen Ørskov Larsen (C) spurgte til efteruddannelse. Der orienteres om HR strategi på et økonomiudvalgsmøde.

Mogens Leo Hansen (Ø) spurgte til losseplads syd for Dryadevej 45 og planerne for denne. Det undersøges.