Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Økonomiudvalget den 26. september 2016

Mødefakta

Dato: Mandag den 26. september 2016
Mødetidspunkt: Kl. 09:00
Mødested: Hvidovreværelset

Medlemmer

 • Finn Gerdes (A)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Karl Erik Høholt Jensen (V)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Niels Ulsing (F)
 • Steen Ørskov Larsen (C)

Fraværende med afbud

 • Mikkel Dencker (O)

Bemærkninger

Charlotte H. Larsen deltog for Mikkel Dencker

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-09-2016

Godkendt.


2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved Borgmesteren

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-09-2016

Ingen bemærkninger.


3. 2. behandling af budgetforslag 2017 og overslagsårene 2018-2020

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal senest den 15. oktober vedtage budget for det kommende år. Vedtagelsen indebærer fastsættelse af niveau for drifts- og anlægsbudget samt finansiering herunder skatter.

Indstilling

Økonomi og Stabe indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende at tekniske korrektioner på 1,4 mio. kr. vedrørende drift er indarbejdet i budgetforslaget jf. bilag B
 2. at takster for 2017 fastsættes i henhold til takstoversigt jf. bilag E
 3. at der tages stilling til valg af statsgaranti eller selvbudgettering med hensyn til skattegrundlag, tilskud og udligning
 4. at dækningsafgiftspromillen for regionens og statens ejendomme fastsættes uændret til 15 promille
 5. at dækningsafgiftspromillen for offentlige ejendomme, forskelsværdien fastsættes uændret til 8,75 promille
 6. at dækningsafgiftspromillen for erhvervsejendomme besluttes for 2017. I 2016 er promillen 10,0
 7. at grundskyldspromillen besluttes for 2017. I 2016 er promillen 29,7
 8. at kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 0,72 procent
 9. at skatteprocenten besluttes for 2017. I 2016 er skatteprocenten 25,5
 10. at en eventuel ubalance finansieres af/tillægges kassebeholdningen
 11. at Økonomi bemyndiges til at foretage tekniske tilretninger af mindre budgetbeløb
 12. at der gives anlægsbevilling til rådighedsbeløb for de anlægsprojekter der fremgår af bilag F

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-09-2016

Ad 1.

Anbefales godkendt.

Ad 2. – 10. og 12.

Oversendes til kommunalbestyrelsen.

Ad 11.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Til brug for Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet for 2017 og overslagsårene 2018-2020 foreligger følgende bilagsmateriale:

A: Budgetforslag 2017 og overslagsår 2018-2020 – herunder oplæg
    vedrørende finansieringsmuligheder

B: Oversigt over tekniske korrektioner, 2. runde

C: Direktionens katalog, drift

D: Investeringsoversigt

E: Takster

F: Afgivelse af anlægsbevillinger

G: Indkomne høringssvar og udtalelser

Ved 1. behandlingen af budgetforslaget på Kommunalbestyrelsens møde den 13. september 2016 godkendtes tekniske korrektioner 1. runde, konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet samt ændringer i udgifterne til overførselsindkomster (konjunkturnotat). Herudover oversendte Kommunalbestyrelsen det samlede budgetforslag til 2. behandling.

Der er forslag til tekniske korrektioner, 2. runde på i alt 1,4 mio. kr. i 2017 (netto merudgifter). Korrektionerne vedrører hovedsageligt driftstilskud til Movia, driftstilskud til Udbetaling Danmark samt demografiregulering af elev- og børnetal på skoler/SFO/klubber/ dagtilbud. Hertil kommer regulering af medfinansiering af sundhedsvæsnet som konsekvens af Regionernes Økonomiaftale for 2017 med Regeringen.

Hvidovre Kommune har ansøgt om særtilskud jf. § 19 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. For 2017 har Hvidovre Kommune modtaget 12 mio. kr. fra puljerne. Midlerne er indregnet i budgetforslaget.

Til 2. behandlingen foreligger notat om finansieringsmuligheder, der udviser et finansieringsunderskud på 44 mio. kr. i 2017 (bilag A). I finansieringsoversigten er indarbejdet tekniske korrektioner, 1. og 2. runde, konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet, ændringer til overførselsindkomster (konjunkturnotat) samt særtilskud fra Social- og Indenrigsministeriet.

I ovennævnte finansieringsoversigt udgør finansieringsunderskuddene (forbrug af likvide aktiver) følgende i overslagsårene:

2018: 69,8 mio. kr. 2019: 86,1 mio. kr. 2020: 39 mio. kr.

Med budgetforslaget forventes det, at serviceudgifterne overstiger den udmeldte serviceramme med 19,7 mio. kr.

Takster

I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 41 a, fastsætter Kommunalbestyrelsen betalingen for ydelser, som borgerne modtager.

Forslaget til takster for 2017 er som det forelå ved 1. behandlingen – dog er forældrebetaling for dagtilbud korrigeret som følge af konsekvenser af lov- og cirkulæreprogram (flere pædagoger i dagtilbud).

Finansiering

I budgetforslaget er indarbejdet følgende uændrede skatteprocent og -promiller i budgetforslaget:

Udskrivningsprocent: 25,5 %.

Grundskyldpromille, 29,7 0/00.

Dækningsafgift for erhvervsejendomme 10 0/00.

Dækningsafgift for regioners og statens ejendomme 15 0/00.

Dækningsafgift af offentlige ejendomme, forskelsværdien, 8,75 0/00.

Budgetforslaget tager udgangspunkt i beregning af skatter og generelle tilskud ifølge statsgarantien.

Siden 1. behandling af budgettet har KL – på baggrund af Regeringens seneste Økonomisk Redegørelse - udmeldt nye skøn for skatter og generelle tilskud i årene 2017-19. Disse ændringer er beskrevet i notat om finansieringsmuligheder (bilag A), som tillige indeholder beskrivelse af muligheden for valg af selvbudgettering og de deraf beregnede skatter og generelle tilskud og udligning.

Budgetforslaget indeholder optagelse af lån med i alt 29,7 mio. kr. Låneoptagelsen omfatter lån til ESCO-projektet samt øvrige mindre energibesparende foranstaltninger.

Kirkeskat

Det indstilles, at kirkeskatteprocenten for 2017 fastsættes til 0,72 %, hvilket er uændret i forhold til 2016.

Retsgrundlag

Det fremgår af lov om kommunernes styrelse, Styrelsesloven §37-38, at forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår udarbejdes af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen inden 15. oktober. Forslaget ledsages af budgetoverslag for en flerårig periode, hvis længde fastsættes af Social- og Indenrigsministeren.

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum. Ved 2. behandling undergives forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag Kommunalbestyrelsens drøftelse og beslutning.

Politiske beslutninger og aftaler

Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2017-2020.

På Kommunalbestyrelsens 1. behandling blev der besluttet følgende:

Ad 1., 2., 4. og 5.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at det seneste pris- og lønskøn,

tekniske korrektioner på 3,2 mio. kr., de økonomiske konsekvenser som følge af ændrede forudsætninger på overførselsindkomstområdet på 35,1 mio. kr., og de økonomiske konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet på 3,8 mio. kr. indarbejdes i budgetforslaget.

Ad 3., 10. og 11.

Kommunalbestyrelsen tog følgende til efterretning:

·At servicedriftsudgifterne i budgetforslaget ligger 15 mio. kr. over servicerammen.

·Bemærkningerne fra fagudvalgenes budgetbehandling.

·Indkomne høringssvar.

Ad 6., 7., 8. og 9.

Kommunalbestyrelsen oversendte det samlede budgetforslag til 2. behandling.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af finansieringsoversigten i bilag A.

Bilag

 1. Bilag A - Budgetforslag 2017-2020 - herunder oplæg vedrørende finansieringsmuligheder (pdf)
 2. Bilag B - Tekniske korrektioner - 2 (pdf)
 3. Bilag C - Direktionens katalog - drift (pdf)
 4. Bilag D - Investeringsoversigt (pdf)
 5. Bilag E - Takster budget 2017 (pdf)
 6. Bilag F - Afgivelse af anlægsbevillinger for 2017 (pdf)
 7. Bilag G - Høringsvar og udtalelser til budget 2017 (pdf)

4. Eventuelt

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-09-2016

Steen Ørskov Larsen (C) bad om en oversigt over hvem, der har brugt scenevogn og telte de sidste 2 år.