Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Kultur- og Fritidsudvalget den 11. august 2015

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 11. august 2015
Mødetidspunkt: Kl. 14:00
Mødested: Sollentuna II

Medlemmer

 • Arne Bech (H)
 • Maria Durhuus (A)
 • Niels Ulsing (F)
 • Ømer Kuscu (A)

Fraværende med afbud

 • Charlotte H. Larsen (O)

Bemærkninger

Mikkel Dencker deltog for Charlotte H. Larsen

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Kultur, Miljø & Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende dagsordenen

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2015

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage meddelelser til efterretning

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage meddelelser til efterretning

Sagsfremstilling

-Status på HBC-hallen

-Status på skudhal, Frihedens Idrætscenter

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2015

Meddelelser taget til efterretning.

Bilag

 1. Skudhal, Frihedens Idrætscenter (pdf)

3. Budget 2016 - Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutningstema

I forbindelse med processen for budget 2016 forelægges det samlede udarbejdede budgetmateriale for udvalgets område med henblik på drøftelse og prioritering forud for 1. behandlingen i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalget skal blandt andet drøfte forslag til aktivitetsudvidelser og reduktioner (budgetanalyser) og takstforslag.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at drøfte forslag til aktivitetsudvidelser og reduktionsforslag (budgetanalyser) på udvalgets område
 2. at drøfte forslag til takster for 2016 på udvalgets område
 3. at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling
 4. at indkomne høringssvar og udtalelser indgår i sagens behandling

Sagsfremstilling

Processen vedrørende budget 2016 er blevet påvirket af Folketingsvalget. Økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening blev først indgået i starten af juli og det har medført at de tekniske beregninger af skattegrundlag samt generelle tilskud for kommunen er blevet forsinket. Et udkast til Kommunens samlede budgetgrundlag for 2016 vil foreligge til Kommunalbestyrelsens budgettemadag den 14. august 2015.

Udvalgets økonomi

Kultur- og Fritidsudvalgets samlede budget udgør 96.702.700 kr. i driftsudgifter inden for servicerammen og 145.200 kr. uden for servicerammen (daghøjskoler).

Budgetanalyser

På baggrund af de vedtagne principper for årets budgetproces, hvor forslag til aktivitetsudvidelser følges af et tilsvarende reduktionsforslag, er der på de enkelte udvalgs område udarbejdet budgetanalyser.

På Kultur- og Fritidsudvalgets område er der udarbejdet budgetanalyser for Motionscentret og tilbagevendende ansøgninger fra kulturinstitutioner

Det indstilles, at udvalget drøfter analyserne.

Takster

Der foreligger forslag til takster for 2016. Taksterne er som udgangspunkt baseret på den seneste pris- og lønudvikling for 2016. Såfremt der er foretaget konkret beregning af takster, vil dette fremgå af takstoversigten.  

Politiske beslutninger og aftaler

Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2016-2019 jf. beslutning i Økonomiudvalget 2. marts 2015.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2015

Ad 1. Drøftet og anbefales godkendt. Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler forslag 2 i budgetanalysen vedr. ny profil for Hvidovre Motionscenter og forslag 1 i budgetanalysen vedr. tilbagevendende ansøgning fra kulturinstitutioner.

Ad 2. Drøftet. Takstbladet gennemgås på baggrund af de faldne bemærkninger.

Ad 3. Godkendt. Udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling.

Ad 4. Godkendt. Udtalelse fra Folkeoplysningsudvalget blev uddelt til udvalget.

Bilag

 1. Bilag: KFU - Budgetanalyser - august (pdf)
 2. Takster 2016 - Kultur- og Fritidsudvalget (pdf)
 3. Udtalelse fra Folkeoplysningsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget 11.08.2015 pkt. 3, Budget 2016 (pdf)

4. Implementering af ny dialogbaseret styringsmodel i Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har besluttet at implementere en ny dialogbaseret styringsmodel gældende fra 2016. Kultur- og Fritidsudvalget skal på en række af de resterende udvalgsmøder i 2015 i dialog med forvaltningens fagområder formulere en række mål for fagområderne, som skal være gældende fra 2016 med henblik på meningsfuld politisk styring.

På dette møde præsenteres udvalget for en række faglige overskrifter under udvalgets område. Herefter kvalificerer udvalget overskrifterne, som forvaltningen på den baggrund forbereder yderligere frem mod kommende udvalgsmøder, hvor dialogen fortsætter frem mod endelig målformulering og målopfølgning.

Indstilling

Kultur, Miljø og Velfærd indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage orientering om proces for implementering af ny styringsmodel i Kultur, Miljø og Velfærd til efterretning.
 2. at beslutte hvilke af nedenstående faglige overskrifter , som forvaltningen bedes forberede yderligere frem mod kommende udvalgsmøder. Forvaltningen anbefaler, at udvalget udvælger maximalt 5 faglige overskrifter, som der arbejdes videre med på kommende møder.
 3. at beslutte evt. supplerende overskrifter på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 24. februar 2015 godkendt en ny styringsmodel for Hvidovre Kommune på baggrund af oplæg fra Direktionen. Baggrunden er, at den hidtidige styringsmodel, som er centreret omkring kontraktstyring, ikke længere opleves som meningsfuld.

Med den ny styringsmodel er det ønsket at Kommunalbestyrelsen får et værdifuldt redskab til at sætte den politiske kurs og fastsætte mål for de enkelte fagområder. Modellen skal desuden give mening for organisationen, så engagement og motivation sikres hos chefer, ledere og medarbejdere.

Der skal i udgangspunktet arbejdes med to-årige mål, så der skabes gode muligheder for reelt at skabe resultater og effekt. Data og dokumentation skal bruges meningsfuldt i styringen og være et grundlag for dialog og opstilling af mål.

Kernen i styringsmodellen er dialog. Helt konkret er det tanken, at fagudvalgene i to-årige kadencer mødes med de respektive institutionsledere/chefer/medarbejdere, som fagudvalgene har i deres portefølje. Inden dialogmøderne har fagudvalget haft en politisk debat om de overordnede politiske pejlemærker, som der skal være fokus på ved dialogmøderne. Denne politiske debat tager bl.a. udgangspunkt i data, dokumentation og faglig viden på området. Ved dialogmøderne får politikerne mulighed for at have en direkte dialog med de ledere og chefer og evt. medarbejdere, som er ansvarlige for kommunens kerneydelser og dermed er tætte på kommunens borgere i dagligdagen. Efter dialogmøderne vil der ske en endelig målformulering og politisk godkendelse i fagudvalget af målene for den enkelte institution eller afdeling.

Proces for implementering af ny styringsmodel i Kultur, Miljø og Velfærd.

Da det er forskelligt fra fagområde til fagområde, hvorledes den ny styringsmodel skal implementeres, har Kultur, Miljø og Velfærd udarbejdet en overordnet procesplan med forslag til implementering i forvaltningens fagudvalg.

Det væsentligste er ideen om implementering i en ’firetrins-mødemodel’

Udvalget har ligeledes mulighed for at byde ind med overskrifter på eget initiativ, som forvaltningen bedes undersøge nærmere.

På Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 11. august 2015 vil direktøren og fagchefen mundtligt uddybe følgende faglige overskrifter;

Idrætsområdet

-Fokus på samspillet mellem foreningsidrætten og de selvorganiserede brugere

-Brug det vi allerede har og brug det bedre

Biblioteksområdet

-Fokus på tilbud m.h.t. læsning, vejledning og søgning i databaser.

-Biblioteket som folkeoplysende virksomhed i fremtiden

Museumsområdet

-Styrke indsatsen overfor børn og familier gennem forskellige læringsforløb

-Museets rolle som kulturarvsformidler

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 24. februar 2015 godkendt ny styringsmodel for Hvidovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2015

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Udvalget ønsker, at der arbejdes videre med de 3 beskrevne områder.

Ad 3. Punktet bortfalder.


5. Ansøgning om tilskud til nyt fyr og vinduer - Hvidovre Roklub

Beslutningstema

Hvidovre Roklub har henvendt sig til Hvidovre Kommune, da klubbens nuværende fyr er gået i stykker og ikke kan repareres. Klubben søger om tilskud til indkøb af nyt fyr og vinduer.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at meddele klubben, at de skal søge om tilskud til nyt fyr og nye vinduer i forbindelse med lokaletilskud for 2016.

Sagsfremstilling

Hvidovre Roklubs fyr er gået i stykker, og en professionel vurdering har konkluderet, at det ikke kan repareres. Klubben er således uden opvarmning og varmt vand. Dette bliver en udfordring, når vi nærmer os efteråret og vinteren.

Vinduerne i klubbens klubhus er fra midten af 1960’erne og flere af dem er i dårlig stand, da der er råd i flere vinduesrammer ligesom en del termoruder er punkteret. Vinduerne trænger til udskiftning, hvilket vil have en positiv indvirkning på klubbens varmeregnskab.

Der kan argumenteres for, at det nye fyr og vinduer skal opfattes som to separate ansøgninger, men klubben har valgt at medtage begge i samme ansøgning. De bemærker dog, at det nye fyr har 1. prioritet for klubben.

Klubben er inde i en positiv udvikling, hvor de seneste 3 år har vist en medlemsfremgang på 10 % om året og man råder igen over en ungdomsafdeling. Klubben er urolig for medlemmernes reaktion på manglende varme og varmt vand.

Klubbens økonomi tillader ikke, at de selv investerer i det nye fyr samt vinduer.

Retsgrundlag

I forhold til den specifikke ansøgning er der ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Hvis man anser ansøgningen, som en ansøgning om lokaletilskud sker tilskuddet i henhold til bestemmelserne i Folkeoplysningslovens § 25, som beskrives nedenfor.

Politiske beslutninger og aftaler

Såfremt en forening ejer deres eget hus, gives der lokaletilskud til foreningen med henvisning til Folkeoplysningsloven.

Foreninger med egne eller lejede lokaler kan søge tilskud til driftsudgifter.

Af kommunens tilskuds- og regnskabsfolder fremgår det at der bl.a. ydes tilskud til

•        Udgifter til almindelig vedligeholdelse.

•        Opvarmning.

Tilskuddet udgør max. 72 % af driftsudgifterne. Hvis mere end

10 % af foreningens aktive medlemmer er over 25 år nedsættes

driftstilskuddet forholdsmæssigt. For Hvidovre Roklub vil dette betyde en reduktion i tilskuddet på 38,10 %.

Foreninger søger om lokaletilskud til det efterfølgende år senest 31. oktober.

Hvidovre Roklub har søgt Folkeoplysningsudvalget om lokaletilskud i 2015, men ikke til fyret og vinduer.

Folkeoplysningsudvalgets midler til lokaletilskud er brugt for 2015, så de vil ikke kunne behandle ansøgningen.

For at illustrere tilskuddet, som Hvidovre Roklub vil kunne opnå gennem Folkeoplysningsudvalget er nedenstående regnestykker opstillet.

Nyt fyr og installationers anskaffelsespris

95.000 kr.

Lokaletilskud (72 % af 95.000 kr.)

68.400 kr.

Reduktion i lokaletilskud (38,10 % af 68.400 kr.)

26.060 kr.

Beregnet lokaletilskud (68.400 – 26.060)

42.340 kr.

Nye vinduers anskaffelsespris

40.000 kr.

Lokaletilskud (72 % af 40.000 kr.)

28.800 kr.

Reduktion i lokaletilskud (38,10 % af 28.800 kr.)

10.973 kr.

Beregnet lokaletilskud (28.800 – 10.973)

17.827 kr.

Hvidovre Roklub vil kunne søge om lokaletilskud til det nye fyr og vinduer i forbindelse med Folkeoplysningsudvalgets tildeling af lokaletilskud for 2016.

Forvaltningen anbefaler, at klubben får repareret fyret, og vinduesudskiftningen anbefales henvist til ansøgning om lokaletilskud inden den 31. oktober 2015.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om tilskud til nyt fyr og nye vinduer.

Udgifterne til nyt fyr og installationer er opgivet til 95.000 kr.

Udgifterne til nye vinduer er angivet til ca. 40.000 kr.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer.

Profileringspuljen

18.825 kr.

Rådighedspuljen

39.556 kr.

Puljen til kulturelle aktiviteter

141.566 kr.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2015

Udtalelse fra Hvidovre Roklub uddelt til udvalget.

Punktet udsættes med henblik på en besigtigelsestur for udvalget. Sagen tages op på det kommende møde i Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilag

 1. Ansøgning om tilskud til nyt fyr - Hvidovre Roklub (pdf)
 2. Udtalelse fra Hvidovre Roklub (pdf)

6. Ansøgning om tilskud til profilering af Københavns Befæstningsdag 2015

Beslutningstema

En række kommunale institutioner vil i fællesskab afholde et arrangement, som fejrer Befæstningsdagen på Vestvolden. Arrangørgruppen søger om økonomisk tilskud til profilering af arrangementet.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning om tilskud på 20.000 kr. til profilering af Københavns Befæstningsdag 2015

Sagsfremstilling

Søndag den 27. september 2015 afholder en række kommunale institutioner et arrangement på Vestvolden, som fejrer den årlige befæstningsdag.

Arrangementet er målrettet børnefamilier, og vil tage udgangspunkt i et rollespil. Igennem rollespillet vil børnene og deres forældre få kendskab til Vestvoldens natur, historie og rekreative muligheder.

Evalueringer af de seneste Befæstningsdage har vist, at ca. 1/3 af de besøgende kommer fra andre kommuner end Hvidovre.

Arrangørgruppen søger på denne baggrund om tilskud til profilering af arrangementet gennem avisannoncer, webannoncering og plakater. Derudover ønsker man at hyre en fotograf, som kan forevige begivenheden og sikre materiale til fremtidig markedsføring. Samt leje af mobile toiletter, som deltagere og ansatte kan benytte under arrangementet

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om tilskud på 20.000 kr. Tilskuddet skal bruges til profilering af Befæstningsdagen, leje af toiletter samt udgifter til fotograf.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer.

Profileringspuljen

18.825 kr.

Rådighedspuljen

39.556 kr.

Puljen til kulturelle aktiviteter

141.566 kr.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2015

Godkendt. Tilskuddet ydes af puljen til kulturelle aktiviteter.

Bilag

 1. Evaluering af arrangementet i 2014 (pdf)
 2. Revideret ansøgning (pdf)

7. Ansøgning om tilskud til Københavns Befæstningsdag - Københavns Befæstningsforening

Beslutningstema

Københavns Befæstningsforening arrangerer i samarbejde med en række kommuner den årlige befæstningsdag. I år er arrangementet den 27. september.

Københavns Befæstningsforening søger om tilskud til et fælles program samt anden profilering af dagen.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning fra Københavns Befæstningsforening om tilskud til Københavns Befæstningsdag 2015

Sagsfremstilling

Københavns Befæstningsdag, som i år er den 27. september, markeres i hele det storkøbenhavnske område. En af de centrale organisationer, som sikrer det flotte fremmøde til de forskellige arrangementer er Københavns Befæstningsforening.

Foreningen står for den overordnede formidling af begivenhederne, som finder sted i de forskellige kommuner. De sørger bl.a. for et fælles program og en hjemmeside med relevante informationer.

Befæstningsdagen er tidligere blevet støttet økonomisk af Københavns Amt, men er i dag afhængig af kommunal velvilje i form af økonomisk tilskud.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget har de seneste år bevilget 10.000 kr. til  arrangementet.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om et tilskud i størrelsesordenen 5.000-10.000 kr. Tilskuddet skal bruges til et samlet program, annoncering og hjemmside.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer.

Profileringspuljen

18.825 kr.

Rådighedspuljen

39.556 kr.

Puljen til kulturelle aktiviteter

141.566 kr.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2015

Godkendt. Der ydes tilskud på 5.000 kr. fra puljen til kulturelle aktiviteter.

Bilag

 1. Ansøgning om tilskud til Københavns Befæstningsdag 2015 - Københavns Befæstningsforening (pdf)
 2. Budget - Københavns Befæstningsdag 2015 (pdf)

8. Ansøgning om tilskud til 'Stafet for Livet'

Beslutningstema

Arrangørgruppen bag arrangementet ’Stafet for Livet’ søger om tilskud til leje af handicaptoiletter.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning om tilskud til arrangementet ’Stafet for Livet’

Sagsfremstilling

Den 5. - 6. september 2015 afholdes for første gang Stafet For Livet på Hvidovre Stadion.


Arrangementet planlægges af ca. 30 frivillige, og alt overskud går til Kræftens Bekæmpelse til oplysning, patientstøtte og forskning.

Arrangørgruppen forventer ca. 500 deltagere til arrangementet. Det vides ligeledes, at der kommer et helt hold af personer med forskellige  handicap.


Hvidovre Stadion kan ikke stille handicaptoiletter til rådighed, og der søges på den baggrund om tilskud til at leje to transportable handicaptoiletter.


Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Arrangørgruppen har fået oplyst, at to transportable toiletter vil koste 3.225 kr. + moms.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer.

Profileringspuljen

18.825 kr.

Rådighedspuljen

39.556 kr.

Puljen til kulturelle aktiviteter

141.566 kr.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2015

Godkendt. Tilskuddet ydes af rådighedspuljen.


9. Ansøgning om tilskud til EM for veteraner - Hvidovre Petanque Klub

Beslutningstema

Hvidovre Petanque Klub søger om tilskud til afholdelse af EM for veteraner.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Petanque Klub om tilskud til afholdelse af EM for veteraner

Sagsfremstilling

Hvidovre Petanque Klub skal i weekenden 4.-6. september 2015 afholde EM for veteraner. Klubben vil få besøg af spillere fra Norge, Finland, Holland, Østrig, Estland, Wales, Skotland og Danmark.

Klubbens toiletforhold kan ikke klare den belastning, som de mange besøgende vil betyde. På den baggrund ansøges om tilskud til leje af 2 toiletvogne.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og fritidsudvalget yder støtte til leje af toiletfaciliteter, når Hvidovre Petanque Klub afholder større stævner.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om tilskud på 6.375 kr.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer.

Profileringspuljen

18.825 kr.

Rådighedspuljen

39.556 kr.

Puljen til kulturelle aktiviteter

141.566 kr.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2015

Godkendt. Tilskuddet ydes af rådighedspuljen.


10. Ansøgning - afholdelse af Integrationsprisen 2015

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Integrationsrådet om tilskud til afholdelse af Integrationsprisen 2015

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning fra Integrationsrådet om tilskud til afholdelse af Integrationsprisen 2015

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune uddeler hvert år en Integrationspris. Prisen forvaltes af Integrationsrådet, og gives til en person, institution eller organisation, der har gjort en særlig indsats for integrationen i Hvidovre.

I år afholdes prisoverrækkelsen på Teater Vestvolden, lørdag den 12. September kl. 18-22.

Borgmesteren uddeler prisen til årets vinder, og der vil blive serveret buffet , kaffe og drikkevarer. Der vil desuden være underholdning af forskellig karakter.

Integrationsrådet søger på denne baggrund om 33.000 kr. til afholdelse af arrangementet.

Rådet har ingen selvstændige midler til brug for arrangementer.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om tilskud på 33.000 kr. Tilskuddet skal bruges til:

Annoncering, underholdning og gave til vinderne        

10.000 kr.

Spisning og drikkevarer

18.000 kr.

Diverse

5.000 kr.

I alt

33.000 kr.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Profileringspuljen

18.825 kr.

Rådighedspuljen

39.556 kr.

Puljen til kulturelle arrangementer

141.566 kr.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2015

For: Maria Durhuus (A) og Gruppe F.

Imod: Ømer Kuscu (A), Gruppe O og Liste H med bemærkning om, at der er tale om et stort beløb uden nærmere specifikation.

Sagen begæres i Kommunalbestyrelsen af Maria Durhuus (A) og Gruppe (F).

Bilag

 1. Ansøgning - afholdelse af Integrationsprisen 2015 (pdf)

11. Hvidovre Kunstråd - udpegning af nye medlemmer

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til Hvidovre Kunstråds udpegning af nye medlemmer

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at udpege Hamayun Butt og Christian Jensen som nye medlemmer af Hvidovre Kunstråd

Sagsfremstilling

På Hvidovre Kunstråds møde 12. marts 2015 valgte Marianne Bargemann og Michael Boelt Fischer at udtræde fra rådet.

Ifølge Hvidovre Kunstråds vedtægter skal rådet bestå af 7 medlemmer, hvorfor der skal udpeges to nye rådsmedlemmer.

Hvidovre Kuntråd peger på følgende to kandidater som nye rådsmedlemmer:

 • Hamayun Butt, underviser på Præstemoseskolen og medindehaver af COLD&BUTT, der skræddersyer kunstprojekter og innovative læringsforløb for børn og unge
 • Christian Jensen, uddannet designer og medindehaver af MONSTRUM, der udvikler og producerer legepladser i hele verden. MONSTRUM er beliggende på Avedøre Holme

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2015

Godkendt.

Bilag

 1. Vedtægter - Hvidovre Kunstråd (pdf)

12. Eventuelt

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2015

Maria Durhuus (A) ønsker at få belyst mulighederne for samarbejde mellem kulturområdet og sundhedsområdet inspireret af arbejdet i Region Skåne.