Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Arbejdsmarkedsudvalget den 20. september 2017

Mødefakta

Dato: Onsdag den 20. september 2017
Mødetidspunkt: Kl. 15:15
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Benthe Viola Holm (A)
 • Gert Wahl (Ø)
 • Ivan Fogtmann (O)
 • Mikail Erman (A)
 • Ømer Kuscu (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 20-09-2017

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 20-09-2017

Arbejdsmarkedsudvalgsformanden orienterede om Handicapudvalgets borgermøde d. 19. september 2017.

Arbejdsmarkedschefen orienterede om Beskæftigelsesministerens beskæftigelsesmål for 2018 og at disse mål bliver indarbejdet i kommunens beskæftigelsesplan for 2018.

Arbejdsmarkedschefen omdelte svar til Gert Wahl vedr. spørgsmål stillet på mødet den 14. august, beskrivelse af arbejdet med mentorer og orientering fra Beskæftigelsesministeren om de gode erfaringer fra BIP-projektet (BeskæftigelsesIndikatorProjektet).

Bilag

 1. Besvarelse af spørgsmål fra Arbejdsmarkedsudvalget vedr. mentorordningen (pdf)
 2. Besvarelse af spørgsmål fremført af Gert Wahl (Ø) (pdf)
 3. Brev til kommunerne om BeskæftigelsesIndikatorProjektet BIP - STAR progressionsfaktorer pjece (pdf)
 4. Brev til kommunerne om BeskæftigelsesIndikatorProjektet BIP - Brev til kommuner om resultater fra BIP (pdf)

3. Behandling af forslag om repatriering

Beslutningstema

Center for Beskæftigelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen henviste den 20. juni 2017 gruppe O’s medlemsforslag om en styrket indsats for repatriering af udlændinge til behandling i Arbejdsmarkedsudvalget. Ifølge forslaget skal det fremadrettet indgå som en aktiv del af sagsbehandlingen af udlændinge, som er længevarende ledige eller udviser en begrænset evne eller vilje til integration i det danske samfund, at der gøres opmærksom på og tilbydes hjælp og vejledning om mulighederne for økonomisk støtte til repatriering.

Indstilling

Direktøren indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at behandle medlemsforslaget vedrørende en styrket indsats for repatriering af udlændinge.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 20-09-2017

Liste O fremsatte følgende ændringsforslag:

At indsatsen for at repatriere udlændinge opprioriteres ved at alle udlændinge, som har været ledige i længere tid end dagpengeperioden eller som viser tegn på mistrivsel i Danmark eller manglende evne eller vilje til integration, skal informeres om mulighederne for repatriering, herunder den økonomiske støtte som kommunen kan yde.

For: Gruppe O.

Imod: Gruppe A og Ø.

Gruppe A og Ø bemærker, at forvaltningens nuværende praksis, som beskrevet i sagen, er fuldt ud tilstrækkelig.

Sagsfremstilling

I medfør af repatrieringsloven har udlændinge, der har opholdstilladelse i Danmark, mulighed for at opnå økonomisk støtte i forbindelse med en frivillig tilbagevenden til hjemlandet eller et tidligere opholdsland. Der er i repatrieringsloven således lovfæstet en mulighed for, at herboende udlændinge, der som følge af manglende integration eller andre forhold ønsker at tage varig bopæl i hjemlandet, kan modtage rådgivning og økonomisk støtte til dette formål.

Gruppen af udlændinge, der har mulighed for at rejse til et tidligere opholdsland med økonomisk støtte efter repatrieringsloven, omfatter følgende personkreds:

•        Flygtninge uden dansk statsborgerskab.

•        Familiesammenførte til flygtninge.

•        Andre familiesammenførte udlændinge.

•        Indvandrere med opholdstilladelse givet før 1983.

En ansøgning om ydelser efter repatrieringsloven indledes med en individuel rådgivning i Dansk Flygtningehjælp. Sagen videresendes efterfølgende til kommunen, der, ud fra en vurdering af ansøgers økonomiske forhold, skal tage stilling til hvilke ydelser den pågældende kan få.

Repatrieringsstøtten er en engangsydelse på 133.866 kr. (for personer under 18 år er den 40.826 kr.), men ordningen kan, foruden økonomisk støtte til rejseudgifter og transport af personlige ejendele, ligeledes omfatte sygesikring i lande med en begrænset offentlig sygesikring samt støtte til skolegang for familier med skolesøgende børn.

Ordningens økonomiske støtte kan endvidere tage form af en såkaldt reintegrationsbistand, som udgør en løbende og pensionslignende ydelse til ældre og/eller uarbejdsdygtige udlændinge.

Der er 100 pct. refusion af kommunale udgifter til repatrieringsstøtte, og folketinget besluttede i juni måned at tildele kommunerne et resultattilskud på 25.000 kr. pr. repatrieret udlænding.

I Jobcenter Hvidovre er sagsbehandlerne bekendt med repatrieringslovens muligheder, som der vejledes om i de tilfælde, hvor det på baggrund af individuelt afstemte skøn vurderes at være relevant.  Repatrieringsmuligheden udgør således en del af jobcentrets redskabsvifte, og inddrages i forhold til relevante målgrupper i henhold til repatrieringsloven. 

Siden 2013 har der været følgende antal sager om repatriering i Hvidovre Kommune:

2013: 3 sager
2014: 1 sag

2015: 3 sager
2016: 2 sager

2017: 4 sager

Retsgrundlag

Repatrieringsloven.  

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


4. Afrapportering Beskæftigelsesplan 2017 - 1. halvår

Beslutningstema

Center for Beskæftigelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Arbejdsmarkedsudvalget skal på mødet godkende anden afrapportering på Beskæftigelsesplan 2017.

Indstilling

Direktøren indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at godkende anden afrapportering på Beskæftigelsesplan 2017.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 20-09-2017

Godkendt.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget har besluttet, at Center for Beskæftigelse i 2017 skal arbejde med mål inden for pejlemærkerne:

 • Indsats mod sort arbejde
 • Unge
 • Virksomhedsindsats
 • Langtidsforsørgede
 • Integration

Beskæftigelsesplan 2017 indeholder 25 mål inden for de fem pejlemærker.

Afrapporteringen indeholder et bilag med en oversigt over resultaterne for de forskellige mål i første halvår af 2017.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. § 4.

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2017.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2017 - 1. halvår (pdf)

5. Det kommunale rådighedstilsyn

Beslutningstema

Center for Beskæftigelse har udarbejdet sagsfremstillingen som viser Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings resultater af det kommunale rådighedstilsyn. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fører tilsyn med kommunernes vurdering af en persons rådighed, når den pågældende har ansøgt om eller modtager integrationsydelse eller kontanthjælp som jobparat. Kommunalbestyrelsen skal behandle denne afrapportering med det samlede resultat af tilsynet på et møde.

Indstilling

Direktøren indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 20-09-2017

Taget til efterretning og anbefales.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har ført tilsyn med Jobcentrets og Ydelsesservices administration af rådighedsreglerne.

STAR har udtrukket 18 cpr. numre og Hvidovre Kommune har indsendt yderligere 11 cpr. numre, som alle er blevet sanktioneret i 3. kvartal 2016.

Stikprøvekontrollen omfattede 31 hændelser. 11 hændelser udgik af kontrollen, da det viste sig at de lå uden for tilsynets sigte.

Af de resterende 20 sager viser STAR’s gennemgang at:

 • 17 sager er håndteret korrekt.
 • 3 sager er håndteret med mindre fejl.

STAR har vurderet, at Hvidovre Kommune generelt har velfungerende procedure til at opfange, registrere og sanktionere tilfælde med manglende overholdelse af rådighedspligten.

STAR vil dog på baggrund af gennemgangen anbefale, at kommunen fremadrettet har fokus på procedure og arbejdsgange i relation til håndteringen af afmeldinger i jobcentret som arbejdssøgende samt korrekt sanktionering i forbindelse med udeblivelser fra samtaler.

Ydelsesservices arbejdsgange vil fremadrettet understøtte, at der ved opstart af nye forløb, undersøges om der er gamle sanktioneringer som endnu ikke har kunnet effektueres.

Desuden vil sanktionsområdet indgår i jobcentrets løbende ledelsestilsyn.

Retsgrundlag

Aktivlovens §13d

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


6. Spørgsmål fra RAR vedr. Den regionale uddannelsespulje til Arbejdsmarkedsudvalget

Beslutningstema

Center for Beskæftigelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

RAR-Hovedstaden opfordrer de kommunale udvalg på beskæftigelsesområdet til at drøfte strategier og mål for brugen af den regionale uddannelsespulje. Udvalgets drøftelser skal bidrage til at afdække, hvordan kommunens midler til køb af kurser fra den regionale positivliste kan bidrage til at flere virksomheder og ledige får de kvalifikationer, de har brug for. Arbejdsmarkedsudvalget opfordres endvidere til at drøfte, hvorledes RAR kan bidrage til at fremme kommunernes brug af den regionale positivliste.

Indstilling

Direktøren indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at drøfte strategier og mål for anvendelsen af den regionale positivliste-bevilling.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 20-09-2017

Drøftet. Besvarelsen til RAR-Hovedstaden vedhæftes referatet.

Sagsfremstilling

RAR-Hovedstaden ønsker at indgå i en dialog omkring brugen af den regionale uddannelsespulje, og opfordrer derfor Arbejdsmarkedsudvalget til at drøfte mål og strategier for brugen heraf. RAR-Hovedstaden har i den forbindelse udformet en række spørgsmål, som kan udgøre afsættet for udvalgets drøftelser vedrørende brugen af kurser fra den regionale positivliste. RAR-Hovedstaden opfordrer derudover til, at kommunerne melder resultatet af drøftelserne tilbage til RAR senest den 1. oktober 2017 – herunder forventes der en tilbagemelding på, hvorvidt udvalget har forslag til hvad RAR kan gøre for at fremme kommunernes brug af den regionalt udformede positivliste.

Spørgsmål fra RAR:

1)       Hvad skal der til for, at flere virksomheder og ledige bliver hjulpet via midler, kommunen har fået til den regionale positivliste?

-        Fokus på at opsøge virksomhederne med sandsynlighed for, at de mangler arbejdskraft med henblik på at opkvalificere ledige målrettet efterspørgslen?

-        Inddrage virksomhederne  i visitationen af ledige til kurser med henblik på at fremme sandsynlighed for ansættelse efter gennemført kursus?

-        Inddrage a-kasserne i at visitere ledige til kurserne?

-        Inddrage andre grupper af ledige end dagpengemodtagere i kurserne for at fremme holdopfyldning – f.eks. de jobparate kontanthjælpsmodtagere?

-        Øge samarbejdet med nabojobcentre for at sikre holdopfyldning?

2)       Hvilke strategier og mål vil udvalget sætte for området fremover?

3)       Har vi ønsker eller forslag til RAR, som kan fremme vores indsats og resultater med den regionale positivliste?

Den regionale uddannelsespulje

Med Beskæftigelsesreformen er der afsat en regional pulje på ca. 100 mio. kroner årligt til at understøtte, at flere dagpengemodtagere kan få tilbud af jobcentret om vejledning og opkvalificering i form af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb fra første ledighedsdag. Formålet med den landsdækkende pulje er at opkvalificere ledige inden for fagområder, hvor virksomhederne mangler arbejdskraft.

Med midlerne fra den regionale uddannelsespulje kan kommunerne få dækket 80 procent af driftsudgifterne til køb af de erhvervsrettede uddannelsesforløb, der fremgår af den regionale positivliste i det RAR-område, hvor kommunen er beliggende. Den regionale positivliste udarbejdes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, og drøftes samt godkendes efterfølgende af de regionale arbejdsmarkedsråd.

Den regionale positivliste

Positivlisten indeholder et bredt udsnit af offentligt såvel som privat udbudte uddannelsesforløb, der skal give ledige kompetencer inden for en række erhvervsområder med mangel på kvalificeret arbejdskraft. Positivlistens erhvervsrettede kurser offentliggøres to gange årligt, og listen udarbejdes regionalt for bedst muligt at imødekomme virksomhedernes efterspørgsel i det enkelte arbejdskraftsopland.

Den regionale uddannelsespulje og Jobcenter Hvidovre

Jobcenter Hvidovre har allerede brugt kommunens puljemidler for 2017, og er således ikke udfordret med hensyn til at anvende de tildelte midler til opkvalificering af ledige inden for områder med rekrutteringsudfordringer. Hvidovre Kommunes andel af Den regionale uddannelsespulje udgør i år 733.000 kr., og jobcentret har jf. bilag 3 brugt 630.000 kr. på positivlistens kompetencegivende kursusforløb. Jobcentret har derudover bevilget kursusforløb for mindst 100.000 kr., som endnu ikke er blevet faktureret.

Positivlisten er dog stadig retningsgivende for Jobcenter Hvidovres udbud af korte erhvervsrettede opkvalificeringsforløb, da listen fortsat bruges til at udpege det regionale arbejdsmarkeds mangelområder og behov. Jobcentret orienterer sig i særlig grad mod de af positivlistens kurser, som knytter sig til transport- samt lager og logistik området, da der inden for disse brancher vurderes at være mange jobåbninger.

Jobcenter Hvidovre har således fokus på de mangelområder, der kan aflæses af de regionale arbejdsmarkedsbalancer, og forsøger igennem en målrettet brug af den regionale uddannelsespulje at opkvalificere ledige inden for disse rekrutteringsudfordrede fagområder.

Retsgrundlag

§ 33 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Uddannelsesdata RAR Hovedstaden.docx (pdf)
 2. Materiale til dialog kommuner RAR Hovedstaden.docx (pdf)
 3. Bilag 3 - Oversigt over forbrug af midler fra Regional uddannelsespulje (pdf)
 4. Drøftelser om Den regionale uddannelsespulje i Arbejdsmarkedsudvalget 20.09.2017 (pdf)

7. Orientering om ændring af danskuddannelse

Beslutningstema

Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om ændringer i danskuddannelsesloven og integrationsloven, der træder i kraft den 1. juli 2017 og den 1. januar 2018.

Center for Beskæftigelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 20-09-2017

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Den daværende regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik den 17. november 2016 aftale om ”Mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge”. Aftalen udmøntes i ændringer i danskuddannelsesloven og integrationsloven, der træder i kraft den 1. juli 2017 og den 1. januar 2018.

Intentionen med aftalen er at skabe øget beskæftigelsesfokus,

samspil med virksomheder, forenkling og fleksibilitet i tilrettelæggelsen af danskuddannelse.

Målgruppe

Hvidovre Kommune har pligt til at tilbyde danskuddannelse til nyankomne udlændinge, der er fyldt 18 år og

 1. har opholdstilladelse eller i øvrigt har fast, lovligt ophold i Danmark og er folkeregistreret i kommunen eller
 1. har fast ophold i medfør af EU-reglerne om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed, etablering og udveksling af tjenesteydelser m.v. og har bopæl i en kommune.

EU-grænsependlere har ligeledes ret til danskuddannelse. EU-grænsependlere er arbejdstagere, der arbejder i Danmark uden at bo her.

Danskuddannelseslovens målgruppe omfatter således både flygtninge, familiesammenførte og indvandrere, herunder arbejdstagere og studerende fra både EU-lande og tredjelande.

Danskuddannelse har til formål at give de nødvendige forudsætninger for at klare sig i job, uddannelse og som borger i Danmark.

Væsentligste ændringer

Flygtninge og familiesammenførte

•Max. 15 undervisningstimer gennemsnitligt om ugen.

•Danskuddannelserne bliver mere arbejdsmarkedsrettede

(ex navne på arbejdsredskaber, tiltaleformer og pausesamtaler på en arbejdsplads, sprogbrug knyttet til en ansættelsessamtale og generel undervisning, der er bygget op omkring beskæftigelsesrelevant viden og kommunikation, fx information om mødekultur, hygiejne på en arbejdsplads mv. Der er desuden fokus på mundtlige færdigheder, for at udlændinge hurtigere kan gøre sig forståelige på en arbejdsplads).

•Rådighedsloftet for 50 pct. refusion af udgifter til integrationsprogrammet nedsættes fra 76.635 til 36.035 kr. pr. helårsperson.

Indvandrere

•Den arbejdsmarkedsrettede danskundervisning afskaffes (i stedet gøres danskuddannelsen mere erhvervsrettet).

•Alle skal begynde på en danskuddannelse.

•Klippekort med en effektiv uddannelsesret på 3½ år indenfor en 5-årig periode.

(Formålet er at øge incitamentet til at gennemføre uddannelsen inden for afgrænset periode og at begrænse fraværet fra uddannelsen. Kursisterne får maksimalt 6 klip svarende til 3½år, hvis en kursist indplaceres på et højere modul end modul 1, så reduceres klippekortet tilsvarende. Det er muligt at holde pause mellem modulerne ex pga. intensive arbejdsperioder, barsel, sygdom. Klippekortet har dog en samlet gyldighedsperiode på 5 år).

•Der indføres et depositum ved start for nye henviste på 1.250 kr. (Formålet er at reducere frafaldet fra uddannelserne samt sikre fremmøde. Det er sprogcentret der opkræver depositummet hos kursisten).

•Ingen refusion af de kommunale udgifter.

(Området er budgetgaranteret og kommunerne vil under ét fortsat blive fuldt kompenseret for udgifterne på området).

Kommunerne

•Skal mere på banen i styring af området

(Der oprettes statsligt tilsyn som supplement til det kommunale. Det statslige har fokus på indplacering af kursisterne på rette sproglige niveau).

•Hvis ikke kommunalt sprogcenter, så skal opgaven sendes i udbud ved udløb af driftsaftale

(Sprogundervisningen er i Hvidovre Kommune udlagt til Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter i et §60-selskab jf. kommunestyrelseslovens § 60, som giver to eller flere kommuner mulighed for at overdrage kompetence til en anden enhed, som så løser opgaven).

•Regionale rammeaftaler

(Kommunerne får pligt til at udarbejde regionale rammeaftaler mindst hvert fjerde år for at sikre koordination og samarbejde på tværs).

Hvad betyder ændringerne for indsatsen i jobcentret?

Jobcentret er i gang med at tilpasse indsatsen til de nye regler der trådte i kraft den 1. juli 2017, overgangsregler, og de ændringer der træder i kraft den 1. januar 2018.

Jobcentret vurderer, at indsatsen bliver lettere at administrere, da reglerne med lovændringen bliver mere simple. Fremadrettet skal jobcentret ex ikke give dispensation til barsel mv., da det håndteres i klippekortordningen.

Retsgrundlag

Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og Lov om integration af udlændinge i Danmark.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

For Arbejdsmarkedsudvalgets område betyder reformen, at der forventes mindreindtægter på statsrefusion på 2,8 mio. kr. Kommunen kompenseres for de mistede indtægter via budgetgarantien.


8. Økonomirapportering pr. 31. august 2017 - Arbejdsmarkedsudvalget

Beslutningstema

Indstilling

Direktøren indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage økonomirapportering pr. 31. august 2017 til efterretning
 2. at give tillægsbevilling til merudgifter 6,6 mio. kr. uden for servicerammen

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 20-09-2017

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales.

Sagsfremstilling

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder årets første syv måneders forbrug, foretaget en vurdering af forventet regnskab 2017.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 6,6 mio. kr.

Merforbruget skyldes efterregninger på netto 2 mio. kr. for sprogundervisning udført af Københavns Kommune i 2016 samt et forventet merforbrug på ressourceforløbsydelse på 5 mio. kr. Herudover forventes en merindtægt på 0,4 mio. kr., som skyldes indtægter fra Udlændinge- og Integrationsministeriets udbetaling af beskæftigelsesbonus.

Der er på nuværende tidspunkt følgende kendte udfordringer på udvalgets område:

Uden for Servicerammen

Integrationsområdet

Udlændingestyrelsen forventede, at der i 2016 ville komme 17.000 flygtninge til Danmark. Styrelsen meddelte efterfølgende, at antallet forventedes reduceret til mellem 9.500 og 13.500 personer. Samtidig blev antallet af flygtninge, som Hvidovre Kommune skulle modtage i 2016, reduceret væsentligt sidst på året, hvilket også har indflydelse på niveauet i 2017.

Ved budgetlægningen for 2017 var udmeldingen fra Styrelsen en kvote for Hvidovre Kommune på 61 flygtninge. Budgetlægningen for 2017 er baseret på dette tal. Efterfølgende er kvoten reduceret, først til 38 og senere til 22. Kommunen har primo september modtaget 7 flygtninge i 2017.

I forlængelse af at kommunen modtager flygtninge sker der også en række familiesammenføringer, hvorved det samlede antal af nye voksne integrationsborgere i Hvidovre Kommune må forventes at stige udover det modtagne antal.

Regninger for sprogundervisning i 2016

Kommunen mangler fortsat at modtage den endelige afregning for sprogundervisningen i 2016 udført af sprogcentre under Københavns Kommune. Den endelige afregning forventes at være på netto 2 mio. kr. Som anført ved den politiske behandling af Regnskab 2016, vil det ikke være muligt at bogføre disse udgifter på regnskabet for 2016. I stedet vil udgiften belaste regnskabet for 2017. Der forventes derfor et merforbrug på sprogundervisningen på 2 mio. kr.

Beskæftigelsesbonus

I alt 2.140 flygtninge kom på landsplan i job i 2016, og derfor har Udlændinge- og Integrationsministeriet udbetalt 54 mio. kr. i beskæftigelsesbonus til kommunerne. Heraf har Hvidovre Kommune modtaget 350.000 kr. I Hvidovre Kommune svarer dette til, at antallet af flygtninge i beskæftigelse er steget fra 20 til 34 personer. Tallet skal sammenholdes med det relativt lave antal flygtninge, som Hvidovre Kommune har modtaget. Udbetalingen af beskæftigelsesbonus er en udløber af regeringens topartsaftale om integration med KL. Aftalen betyder, at kommunerne får en bonus på 25.000 kr. for hver ekstra flygtning, der kommer i job. Beløbet var ikke budgetteret og betyder derfor en merindtægt for kommunen i 2017.

Ydelsesområderne

På ydelsesområderne forventes et merforbrug på 5 mio. kr.

Der ses et stigende forbrug på Ressourceforløbsydelse, som følge af et stigende antal borgere, som modtagere denne ydelse. Det var ved budgetlægningen forventet, at der i 2017 ville være 385 helårspersoner på Ressource- og Jobafklaringsforløb, men det skønnes nu, at der i 2017 vil være 490 helårspersoner. En del af merudgiften til disse 105 ekstra helårspersoner forventes dækket af mindreudgifter på andre ydelser, men tilbage står et forventet merforbrug på 5 mio. kr. Det stigende antal modtagere af ressourceforløbsydelse skal ses i sammenhæng med, at kommunen samtidig har mindreudgifter på 7,8 mio. kr. til førtidspension, som organisatorisk ligger under Social- og Sundhedsudvalget, end forventet ved budgetlægningen. Borgere som ikke tilkendes førtidspension vil ofte i stedet modtage ressourceforløbsydelse og et fald på førtidspension vil derfor ofte følges af en stigning i udgifterne til bl.a. ressourceforløbsydelse.

Der er fortsat usikkerhed omkring kommunens refusionsindtægter fra staten som følge af refusionsreformen, som trådte i kraft i 2016. Refusionsreformen betyder, at beregningen af hovedparten af kommunens statsrefusioner i en overgangsperiode, foretages af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Kommunen har ikke mulighed for selv at foretage denne beregning, da der i beregningen indgår en række oplysninger, som ikke er tilgængelige for kommunerne ex perioder med SU. Der foretages jævnligt korrektioner og efterreguleringer i systemet, og dette betyder, at der ses udsving i kommunens indtægter via statsrefusioner. Dette påvirker kommunens muligheder for at foretage en korrekt prognosticering af indtægterne. Kommunen har på nuværende tidspunkt bogført en måneds refusioner og medfinansiering.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiske konsekvenser

På udvalgets område forventes et samlet merforbrug på 6,6 mio. kr. uden for servicerammen.

Afrapporteringen til udvalget indgår i Økonomiudvalgets samlede afrapportering af kommunens økonomirapportering pr. 31. august 2017 til Kommunalbestyrelsen.


9. Eventuelt

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 20-09-2017

Ømer Kuscu (A) spurgte til Integrationsrådets arbejde.

Benthe Viola Holm (A) spurgte til bruttoledighedsprocenten. Bruttoledighedsprocenten i juni var 3,8 %.