Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Arbejdsmarkedsudvalget den 28. august 2017

Mødefakta

Dato: Mandag den 28. august 2017
Mødetidspunkt: Kl. 15:00
Mødested: Sollentuna II

Medlemmer

 • Benthe Viola Holm (A)
 • Gert Wahl (Ø)
 • Ivan Fogtmann (O)
 • Mikail Erman (A)
 • Ømer Kuscu (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 28-08-2017

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 28-08-2017

Formanden orienterede om, at beskæftigelsen i Danmark er stigende.

Direktøren orienterede om, at Hvidovre Kommune i ny opgørelse fra Jyllands Posten og TV2 Lorry er placeret som landets næstbedste kommune til integration af udlændinge på arbejdsmarkedet. Artiklen udsendes til medlemmerne. Der informeres desuden om opgørelsen på infoskærmene i jobcentret.

Bilag

 1. Tv2 Lorry - artikel om intrgration (pdf)

3. Afrapportering på mål 4d.

Beslutningstema

Center for beskæftigelses har udarbejdet sagsfremstillingen.

Som en del af beskæftigelsesplanen for 2017 besluttede Arbejdsmarkedsudvalget, at jobcentret skal udarbejde og implementere en strategi for brug af mentorer til langtidsforsørgede. Arbejdsmarkedsudvalget bliver orienteret om den foreløbige proces med at realisere målsætningen herom.

Indstilling

Direktøren indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at tage redegørelsen for arbejdet med at realisere beskæftigelsesplanens mål 4.d til efterretning.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 28-08-2017

Notat uddelt til udvalget.

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Mentorordningen i beskæftigelsesindsatsen

Mentorordningen spiller en central rolle i de seneste års reformer på beskæftigelsesområdet, og især reformen af kontanthjælpssystemet fordrer brugen af mentorer i jobcentrets borgernære eksekvering af beskæftigelsespolitikken.

Mentorindsatsen bevilges, når en borger har brug for ekstra støtte til at opnå eller fastholde job, uddannelse, praktik, løntilskud eller et andet beskæftigelsesrettet tilbud efter reglerne i lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB). Jobcentret kan således bevilge en mentor i forbindelse med en bred vifte af beskæftigelsesfremmende aktiviteter, såfremt det vurderes, at mentoren er nødvendig for at borgeren fremadrettet kan udvikle en stabil tilknytning til det danske arbejdsmarked eller uddannelsessystem. 

Indsatsen tilrettelægges ud fra den enkeltes specifikke behov, og mentoren kan fx bistå borgeren med at overkomme de barrierer i hverdagen, som forhindrer vedkommende i at deltage i en uddannelses- eller beskæftigelsesrettet indsats. Med mentorordningen kan Hvidovre Kommune således tilbyde en indsats til den gruppe af langtidsforsørgede borgere, der har brug for en målrettet hjælp og støtte til håndtering af de ofte komplekse problemstillinger, som begrænser dem i relation til at blive selvforsørgende på sigt. Mentorindsatsen udgør derfor et redskab, som har potentiale til at skabe fremgang blandt Hvidovres mest udsatte og langtidsforsørgede borgergrupper.

I forlængelse heraf anvendes mentorordningen på en kompleks og forskelligartet målgruppe, og mentoren varetager i den forbindelse et bredt udsnit af funktioner og aktiviteter i forsøget på at skabe progression (fremgang eller udvikling i borgerens færdigheder) i henhold til det overordnede mål om uddannelse eller beskæftigelse.

Timetallet til en mentorfunktion kan variere, da det fastsættes ud fra en konkret vurdering af behov og forudsætninger hos de borgere, som har brug for at få stabiliseret deres livssituation gennem et individuelt afstemt mentorforløb. Støtten kan bevilges for maksimum 6 måneder med mulighed for forlængelse.

Jobcenter Hvidovres overordnede strategi for brugen af mentorer

Mentorindsatsen er et bredt defineret redskab, som kan antage forskellige former i det konkrete arbejde med borgeren. Jobcenter Hvidovre opererer derfor heller ikke med nogen homogen anvendelse af mentorerne, idet opgaverne kan variere på tværs af jobcentrets forskellige afdelinger. Da mentorfunktionen så vidt muligt tilrettelægges ud fra borgerens individuelt afstemte behov, kan det ligeledes være svært at udpege én faglig ledetråd eller overordnet vision, som alene er styrende for jobcentrets brug af mentorer i relation til gruppen af langtidsforsørgede.

Jobcenter Hvidovre har imidlertid arbejdet på at optimere brugen af mentorer, og derigennem udformet et sæt af konsensusbårne retningslinjer, som på tværs af afdelingerne forventes at udstikke den strategiske kurs for jobcentrets praksisnære håndtering af mentorredskabet.

Jobcentret har generelt tilstræbt en øget professionalisering af mentorkorpset, hvilket blandt andet har medført en mere selektiv tilgang til udvælgelsen af mentorer, baseret på en løbende vurdering af de forskellige udbyderes effektivitet og kompetencer. Jobcentret har endvidere søgt at fokusere retningen på mentorindsatserne ved at stramme proceduren omkring udformningen af de indledende mentorkontrakter, så de nu rummer et stærkt og detaljeret fokus på målsætninger, progression og regelmæssig opfølgning. Kontrakterne indeholder således en kvalificeret stillingtagen til hvilke aftaler om mål, delmål og progression, der skal indgå i mentorforløbet. Målsætningerne skal som hovedregel være veldefinerede, fremadrettede og handlingsorienterede, så de i form af mentorindsatsens konkrete pejlemærke kan synliggøre vejen for borgeren. Det tydelige fokus på konkrete formål giver derudover mulighed for at følge op på indsatsens effekt i relation til borgerens progression, og dermed vurdere, hvorvidt et igangværende mentorforløb skal justeres eller afvikles. I forlængelse heraf har jobcentret haft fokus på at indsnævre og tydeliggøre mentorfunktionens snitflader, så mentorrollen primært er centreret omkring den beskæftigelses- og uddannelsesrettede kerneopgave.

Jobcentret har dermed arbejdet på at stramme kravene til kvaliteten af mentorarbejdet, herunder de forudgående kontrakter og sideløbende afrapporteringer, hvilket har medført, at mentoropgaverne forventes at basere sig på en række klart skitserede mål og delmål. Målsætningerne er individuelt afstemte og forskyder sig ved en eventuel forlængelse af kontrakten, hvilket sikrer, at det progressionsrettede sigte forbliver omdrejningspunktet for mentorindsatsen.

Flere af Jobcenter Hvidovres afdelinger arbejder derudover målrettet på, at matche deres mere komplekse mentoropgaver med udbydere som vurderes at have en relevant faglig ballast set i relation til den pågældende borgers specifikke behov og udfordringer. Dette fokus på faglige forudsætninger vægtes fx i de tilfælde, hvor jobcentret etablerer mentorforløb til psykisk syge eller kriminelle unge.

Mentorforløbene bevilges typisk for tre måneder (med mulighed for forlængelse), hvorefter den enkelte mentor forventes at udforme en veldokumenteret progressionsrapport. Mentoren skal derudover lave en skriftlig afrapportering hver fjerde uge, hvori vedkommende kort følger op på den igangværende indsats. Jobcentret følger således løbende med i borgerens progression, hvilket giver sagsbehandleren mulighed for at træffe kvalificerede beslutninger vedrørende eventuelle forlængelser, ophør eller justeringer af de enkelte mentorforløb. Mentor forventes dermed at indgå i en løbende dialog med jobcentret vedrørende udviklingen af den enkelte borgers situation.

Jobcentrets afdelinger har således arbejdet på at kvalificere brugen af mentorer, ved at udvikle nogle overordnede retningslinjer, som kan bidrage til at sikre kvaliteten i de enkelte forløb, samt fremme mentor såvel som sagsbehandlers fokus på formål, udvikling, prioriteringer og timetal. 

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. § 4

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovre Kommunes beskæftigelsesplan 2017

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune

Bilag

 1. Mål 4d - Mentor. Notat ARU-møde 28.08.2017 (pdf)

4. Mål i Beskæftigelsesplan 2018

Beslutningstema

Center for Beskæftigelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Hvidovre kommune skal ligesom landets øvrige kommuner hvert år udforme en beskæftigelsesplan, hvori målene for det kommende års beskæftigelsesindsats fremgår. Arbejdsmarkedsudvalget bliver præsenteret for Center for Beskæftigelses bud på Hvidovre Kommunes beskæftigelsespolitiske målsætninger i 2018.

Indstilling

Direktøren indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at godkende målene i Beskæftigelsesplan 2018.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 28-08-2017

Pejlemærket Sort arbejde og tilhørende mål fjernes fra Beskæftigelsesplan 2018.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Landets kommuner skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der beskriver det kommende års samlede beskæftigelsesindsats i jobcentret. Planen skal endvidere indeholde en række beskæftigelsespolitiske målsætninger, som angiver retningen for den kommunale indsats konkrete udmøntning.

Efter Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen er der følgende krav til indholdet af beskæftigelsesplanen.

Senest den 31. december skal kommunalbestyrelsen hvert år vedtage en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Planen skal tilpasses lokale forhold og udfordringer, men kan tage afsæt i de vejledende mål for landets aktive beskæftigelsesindsats, som årligt bliver udmeldt af beskæftigelsesministeren.

I grundlaget for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen skal indgå en resultatrevision, som viser resultater og effekter af det forudgående års beskæftigelsesindsats i jobcentret.

Umiddelbart efter vedtagelsen skal Kommunalbestyrelsen sende beskæftigelsesplanen til orientering i Det regionale arbejdsmarkedsråd.

Hvidovre Kommune har valgt at ensrette strategiudviklingen i alle kommunens fagudvalg, så Hvidovres politiske kurs udstikkes efter den samme overordnede styringsmodel. På beskæftigelsesområdet bliver kommunens strategi og politik samlet i beskæftigelsesplanen.

Processen for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2018 i Hvidovre Kommune består af fire trin:

1)Arbejdsmarkedsudvalget og administrationen udvælger fem beskæftigelsespolitiske pejlemærker: ”Brancheskift, Det gode match & Opkvalificering”, ”Integration”, ”Virksomhedsindsats”, ”Langtidsforsørgede med fokus på socialøkonomisk virksomhed” og ”Indsats mod sort arbejde”.

2)Dialogmøde mellem politikere samt ledere og chefer, som er tæt på kommunens borger- og virksomhedsrettede kerneopgaver. På mødet udarbejder politikkerne de overordnede målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i 2018.

3)Politikkernes målsætninger indenfor de fem pejlemærker omsættes til konkrete mål for Center for Beskæftigelse og Jobcentret.

4)Opfølgning på målene og dokumentation af effekt i 2018. 

Arbejdsmarkedsudvalget skal på mødet tage stilling til, hvorvidt målene i bilag 1 skal være retningsgivende for Jobcenter Hvidovres beskæftigelsesindsats i 2018.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen §4.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med fastlæggelsen af målene i beskæftigelsesplan 2018. Målene er i tråd med budgettet på beskæftigelsesområdet.

Bilag

 1. Oversigt over mål i Beskæftigelsesplan 2018 (pdf)

5. Afrapportering på beskæftigelsesplansmål 2e, 4e og 5e

Beslutningstema

Center for Beskæftigelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

I Beskæftigelsesplan 2017 besluttede Arbejdsmarkedsudvalget, at Center for Beskæftigelse skal undersøge, hvordan frivillige og foreninger kan inddrages i beskæftigelsesindsatsen over for hhv. unge og langtidsforsørgede og i integrationsindsatsen.

Arbejdsmarkedsudvalget får en generel redegørelse.

Indstilling

Direktøren indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 28-08-2017

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I Beskæftigelsesplan 2017 besluttede Arbejdsmarkedsudvalget, at Center for Beskæftigelse skal undersøge:

 • hvordan frivillige kan understøtte beskæftigelsesindsatsen over for unge (mål 2e)
 • hvordan frivillige og foreninger kan understøtte beskæftigelsesindsatsen over for de langtidsforsørgede (mål 4e)
 • hvordan frivillige, foreningslivet og rollemodeller kan understøtte integrationsindsatsen (mål 5e).

Vedlagt i bilag er et informationspapir, der bredt dækker forhold og overvejelser omkring inddragelse af frivillige og foreninger i beskæftigelsesindsatsen. Informationspapiret er et ekstrakt af en praktikrapport udarbejdet i forbindelse med en studerende fra Roskilde Universitets tre måneders praktik i Center for Beskæftigelse.

Før et eventuelt samarbejde med den frivillige sektor igangsættes, bør det især overvejes:

 1. hvad målet med samarbejdet er.
 2. hvor meget arbejde, man er villig til at bruge på et eventuelt samarbejde
 3. hvordan og hvor ofte eventuelle samarbejder skal etableres
 4. hvor og hvornår samarbejder kræver forsikringer og særlige hensyn til professioner.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. § 4.

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2017.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Frivillige inddrages - et introduktionspapir (pdf)

6. Udbetaling af flygtninge bonus

Beslutningstema

Center for Beskæftigelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om, at Hvidovre Kommune, som en udløber af regeringens topartsaftale om integration med KL, den 4. juli modtog en beskæftigelsesbonus på 350.000 kr. fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Indstilling

Direktøren indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at tage orienteringen vedrørende Udlændinge- og Integrationsministeriets beskæftigelsesbonus til efterretning.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 28-08-2017

Udvalget kvitterer for forvaltningens indsats.

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Som et led i bestræbelserne på at hæve erhvervsfrekvensen blandt flygtninge og familiesammenførte, indgik regeringen i 2016 en topartsaftale om integration med KL. Aftalen foranledigede indstiftelsen af en række tiltag, som havde til formål at sikre bedre og mere fleksible rammer for kommunernes integrationsindsats.

Aftalen indebar blandt andet, at den enkelte kommune modtager en kontant belønning på 25.000 kr. for hver ekstra flygtning, der kommer i ustøttet beskæftigelse i 2016 og 2017. Integrationstilskuddet til kommunerne omfatter dermed ikke borgere i fleksjob, løntilskud og skånejob, og pengene udbetales af Udlændinge- og Integrationsministeriet i henholdsvis 2017 og 2018.

Jobcenter Hvidovre har i løbet af 2016 øget antallet af flygtninge og familiesammenførte i ordinær beskæftigelse fra 20 til 34, og således formået at få yderligere 14 borgere fra gruppen af nytilkomne flygtninge og deres familier i job. Hvidovre Kommune var derfor berettiget til at modtage en beskæftigelsesbonus på 350.000 kr., og den 4. juli udbetalte Udlændinge-og Integrationsministeriet pengene som en økonomisk anerkendelse af jobcenter Hvidovres indsats.

Retsgrundlag

Integrationsloven § 45 b.  

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

En merindtægt på 350.000 kr., som medregnes i den løbende budgetopfølgning.

Bilag

 1. Bilag 2 kommunal beskæftigelsesbonus (pdf)
 2. Udbetaling af flygtninge bonus (pdf)

7. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 25.09.17 flyttes til den 20.09.17

Beslutningstema

Center for Beskæftigelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Datoen for Arbejdsmarkedsudvalgets september møde flyttes fra den 25. september 2017 til den 20. september 2017. Ændringen skyldes, at udvalgsmødet falder sammen med KL’s årlige ældrekonference i Kolding.

Indstilling

Direktøren indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at godkende datoændringen for udvalgsmødet i september.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 28-08-2017

Godkendt.

Sagsfremstilling

Da KL afholder deres årlige ældrekonference den 25. september i Kolding, vil flere af Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer være forhindrede i at deltage på det planlagte udvalgsmøde samme dag. På denne baggrund foreslås det at rykke mødet i Arbejdsmarkedsudvalget frem til den 20. september klokken 15, og dermed sikre et mere fyldestgørende fremmøde.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger


8. Eventuelt

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 28-08-2017

Ømer Kuscu er blevet kontaktet af en borger, der var meget tilfreds med mødet med og sagsbehandlingen i jobcentrets Ungeindsats.

Udvalget spurgte til boligsituationen for kommunens flygtninge.