Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Arbejdsmarkedsudvalget den 29. maj 2017

Mødefakta

Dato: Mandag den 29. maj 2017
Mødetidspunkt: Kl. 15:00
Mødested: Belægningen

Medlemmer

 • Benthe Viola Holm (A)
 • Ivan Fogtmann (O)
 • Mikail Erman (A)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)

Fraværende med afbud

 • Ømer Kuscu (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 29-05-2017

Godkendt


2. Meddelelser

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 29-05-2017

Arbejdsmarkedsudvalgsformanden orienterede om møde i Iværksættertræfpunktet og om et kursus hos AOF for svage ledige.

Arbejdsmarkedschefen orienterede om møde med Det regionale Arbejdsmarkedsråd.


3. JobCAMP 2017

Beslutningstema

Center for Beskæftigelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

JobCAMP 2017 bliver afholdt i Aalborg Kongres og Kultur Center. Medlemmerne af Arbejdsmarkedsudvalget skal beslutte om de ønsker at deltage.

Indstilling

Direktøren indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at træffe beslutning om deltagelse i JobCAMP 2017.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 29-05-2017

Ivan Fogtmann, Benthe Viola Holm, Mogens Leo Hansen, Gert S. Nelth og Torben Tang Christensen deltager. Afrejse er søndag.

Sagsfremstilling

Mandag d. 23 til tirsdag d. 24 oktober afholder KL sin årlige beskæftigelsespolitiske konference med titlen JobCAMP 2017. Afrejsen for medlemmerne af Arbejdsmarkedsudvalget vil være søndag aften den 22. oktober fra Kastrup lufthavn. Hjemrejsen vil være tirsdag d. 24. oktober.

Målgruppen for konferencen er kommunalpolitikere, medlemmer af de regionale og lokale beskæftigelsesråd, kommunale ledere, samt andre interessenter på beskæftigelsesområdet.

JobCAMP 2017 finder sted i Aalborg Kongres og Kultur Center.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

KL har endnu ikke fastlagt prisen for deltagelse.


4. Arbejdsmarkedsudvalgets udviklingspulje

Beslutningstema

Center for Beskæftigelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Arbejdsmarkedsudvalget i Hvidovre Kommune har i 2017 en udviklingspulje på kr. 500.000 til rådighed. På mødet drøftes projektidéer, som kan finansieres af puljen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at drøfte forslag til projektidéer, der kan finansieres af udvalgets udviklingspulje.
 2. at beslutte, om forvaltningen skal arbejde videre med nogle af projektidéerne.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 29-05-2017

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget har i 2017 en pulje på kr. 500.000 til disposition.

Puljen er tiltænkt konkrete afgrænsede projekter, som har til formål at stimulere, samt at afprøve nye veje i beskæftigelsesindsatsen. Projekterne skal gennemføres i 2017.

Puljen kan søges af Center for Beskæftigelse i Hvidovre Kommune ligesom, der kan igangsættes projekter på opfordring af Arbejdsmarkedsudvalget.

Der har været ansøgt om midler til Beskæftigelsesindikator projektet (BIP) og til etablering af en socialøkonomisk virksomhed. Disse ansøgninger er ikke blevet godkendt, da BIP-projektet har en større økonomi, og da projektet omhandlende socialøkonomisk virksomhed ikke kan gennemføres i kommunalt regi.

Der er således stadig kr. 500.000 til rådighed i puljen.

På mødet drøftes projektidéer, som udvalgsmedlemmerne eventuelt har. Forvaltningen vil på mødet fremlægge idéer til projekter.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. §5 stk. 2.

Politiske beslutninger og aftaler

Budgetaftale i Hvidovre Kommune for 2017 og overslagsårene 2018-2020.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Idékatalog - ARU den 29. maj 2017 (pdf)

5. Beslutning om projektet Flere skal med

Beslutningstema

Center for Beskæftigelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har indbudt alle landets kommuner til at deltage i projektet ”Flere skal med”.

Da ansøgningsfristen var den 15. maj 2017, har Center for Beskæftigelse fremsendt ansøgningen til STAR med forbehold for den politiske behandling.

Projektet er en toårig indsats, som har til formål at bringe aktivitetsparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt borgere på integrationsydelse med en ledighed på over fem år helt eller delvist ud på arbejdsmarkedet.

Indstilling

Direktøren indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende, at Center for Beskæftigelse har søgt om deltagelse i projektet ”Flere skal med” med forbehold for godkendelse i Kommunalbestyrelsen.
 2. at beslutte, at der gives en omkostningsneutral indtægtsbevilling og udgiftsbevilling på 2.500.000 kr. til projektet.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 29-05-2017

1.Anbefales

2.Anbefales

Sagsfremstilling

Projekt Flere skal med - Udsatte borgere skal hjælpes videre

Hvidovre Kommune er sammen med landets øvrige kommuner indbudt til at deltage i projektet Flere skal med.

Projektet er en toårig indsats, som har til formål at bringe aktivitetsparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt borgere på integrationsydelse med en ledighed på over fem år helt eller delvist ud på arbejdsmarkedet. Hvidovre Kommune har cirka 265 borgere i projektets målgruppe.

Satspuljepartierne har afsat 262,5 mio. kr. til projektet, hvoraf Hvidovre Kommune kan modtage 2,5 mio. kr. i projektperioden fra august 2017 til august 2019. Midlerne udbetales i tre rater - ved projektets start, når bruttomålgruppen er afklaret og visiteret samt når minimum 40 pct. af projektdeltagerne i minimum tre måneder har været i gang med en virksomhedsrettet indsats.

Midlerne kan primært anvendes til at ansætte frontmedarbejdere fx sagsbehandlere og jobformidlere.

Tre trin og seks kerneelementer

Projektet består i, at de deltagende kommuner implementerer projektets indsatsmodel, som indeholder tre trin og seks kerneelementer.

Første trin består i, at borgerne visiteres. Hvis de vurderes at kunne deltage i projektet, så tilknyttes de en personlig jobformidler og matches med et job og eventuelt med supplerende understøttende aktiviteter.

I første fase arbejdes med kernelementerne: ”Borgernes eget jobmål skal sætte retning” samt ”Borger får en personlig jobformidler med kendskab til arbejdsmarkedet”.

Andet trin består i, at borgeren kommer ud på arbejdsmarkedet gerne i ordinært job ellers i praktik eller løntilskud.

I andet trin arbejdes der med kerneelementerne: ”Borger finder et individuelt jobmatch med kollegaer og arbejdsopgaver der kan vokse”, ”Borger og virksomhed indgår klar aftale om timer, opgaver, opfølgning og ordinære timer” samt ”Borger støttes gennem en ressourcefokuseret tilgang”.

Tredje trin har til formål at fastholde borgeren på virksomheden og at understøtte, at der sker progression i borgerens (ordinære) timetal.

I det tredje trin arbejdes med kernelementet: ”Borger får løbende opfølgning med fokus på fastholdelse og progression mod ordinære timer”.

Ansøgningsfristen til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er den 15. maj 2017.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Kommune forventer at modtage 2.503.000 kr. til ansættelse af sagsbehandlere, projektleder og køb at it-program i projektperioden.

Udbetalingsraterne er:

 • 751.000 kr. i 2017,
 • 1.001.000 kr. i 2018 og
 • 751.000 kr. i 2019.

Der ansøges om en omkostningsneutral indtægts- og udgiftsbevilling.


6. Orientering om omfanget af borgere ramt af kontanthjælpsloftet

Beslutningstema

Center for Beskæftigelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Arbejdsmarkedsudvalget bliver orienteret om, i hvilket grad jobcentrets borgere er blevet ramt af kontanthjælpsloftet.

Indstilling

Direktøren indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at orienteringen vedrørende omfanget af borgere ramt af kontanthjælpsloftet tages til efterretning.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 29-05-2017

Sagsfremstilling

Kontanthjælpsloftet udgør en grænse for, hvor meget man samlet set kan modtage i særlig støtte, boligstøtte og kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse. Det nye kontanthjælpsloft blev indført i april 2016 med virkning fra 1. oktober 2016, og reducerer ikke selve kontanthjælpssatsen, men udgør et loft for, hvor meget en kontanthjælpsmodtager maksimalt kan modtage i støtte fra det offentlige. Det vil sige, at man eksempelvis kan risikere at få mindre i boligstøtte, hvis det samlede beløb på ens offentlige forsørgelse løber op og rammer loftet.

Borgere berørt i Hvidovre Kommune

Pr. 1. april 2017 er der 1169 borgere, som er omfattet af kontanthjælpsloftet i Hvidovre Kommune. 

339 af disse borgere er blevet reduceret i ydelse på grund af loftet, hvilket svarer til 29,0 pct. af den samlede population. De er alle ramt af reduktion på boligsikring og eller /§ 34 støtte- særlig støtte til høje boligudgifter, og gruppen består af 15 integrationsydelsesmodtagere, 34 uddannelseshjælpsmodtagere og 290 kontanthjælpsmodtagere. Af de 339 borgere, som er blevet reduceret i deres ydelse, har de 248 status af forsørgere. 

Af nedenstående tabel fremgår det, i hvilket omfang de 339 personer konkret er blevet berørt af kontanthjælpsloftet.

Reduktionsinterval

Antal borgere i intervallet

Andel af berørte

Under 500 kr.

65

19,2%

500 kr. til 1000 kr.

101

29,8%

1000 kr. til 1500 kr.

46

13,6%

1500 kr. til 2000 kr.

49

14,5%

2000 kr. til 2500 kr.

39

11,5%

2500 kr. til 3000 kr.

33

9,7%

3000 kr. til 3500 kr.

2

0,6%

3500 kr. til 4000 kr.

3

0,9%

4000 kr. til 4500 kr.

1

0,3%

Ud fra tabellen ovenfor kan det udledes, at 268 personer svarende til 78 pct. af gruppen er blevet reduceret med mellem 500 og 3000 kroner i månedlig ydelse. 65 personer svarende til 19 pct. har derimod oplevet en reduktion på under 500 kroner, mens 6 personer svarende til ca. 2 pct. er blevet reduceret med mellem 3000-4500 kr.

På baggrund af tal fra Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR) viser tabellen nedenfor, hvor mange personer som er blevet berørt af kontanthjælpsloftet i de forskellige kommuner på Vestegnen. Tallene dækker konkret over antallet af borgere, der, som følge af kontanthjælpsloftets ikrafttrædelse, havde fået besked om en reduktion af deres boligstøtte og/eller særlige støtte primo januar og februar måned 2017. Tabellen kan således bruges til at sammenligne andelen af berørte borgere i Hvidovre Kommune med omfanget af ydelsesreducerede i de øvrige vestegnskommuner. Opgørelsen er baseret på udtræk fra KMD, og der kan derfor efterfølgende ske justeringer af data som følge af efterregistreringer mv., der kan ændre på billedet.

Kommune

Berørte borgere i januar 2017

Procent af kommunens samlede befolkning

Albertslund

310

1,1

Brøndby

568

1,6

Glostrup

198

0,9

Hvidovre

359

0,7

Høje Tåstrup

546

1,1

Rødovre

382

1

Vallensbæk

48

0,3

Ishøj

277

1,3

Kommune

Berørte borgere i februar 2017

Procent af kommunens samlede befolkning

Albertslund

309

1,1

Brøndby

557

1,6

Glostrup

192

0,8

Hvidovre

356

0,7

Høje Tåstrup

525

1

Rødovre

379

1

Vallensbæk

47

0,3

Ishøj

279

1,3

Som det fremgår af ovenstående tabel er andelen af borgere berørt af kontanthjælpsloftet i Hvidovre, set i relation til kommunens samlede befolkning, generelt lavere end i de omkringliggende kommuner på Vestegnen. Det er således kun i Vallensbæk, at en mindre andel af kommunens indbyggere fik reduceret deres ydelser som følge af kontanthjælpsloftet i januar og februar.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Taksten for kontanthjælpsloftet på enlig forsørger og for par med børn over og under 30 år og 1 eller flere børn (pdf)
 2. Faktaark 225 timersreglen - omdelt på mødet den 29.05.2017 (pdf)
 3. Faktaark Kontanthjælpsloft - omdelt på mødet den 29.05.2017 (pdf)

7. Afrapportering på beskæftigelsesmål 3.b

Beslutningstema

Center for Beskæftigelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Som en del af beskæftigelsesplanen for 2017 besluttede arbejdsmarkedsudvalget, at jobcentret skal udvikle en strategi for en styrket service til virksomhederne. Arbejdsmarkedsudvalget bliver orienteret om den foreløbige proces med at opfylde målsætningen herom.

Indstilling

Direktøren indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at tage redegørelsen for arbejdet med at realisere beskæftigelsesplanens mål 3.b til efterretning.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 29-05-2017

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesreformen fra 2014 rummer et klart mål om, at jobcentrene skal styrke servicen til landets virksomheder og generelt opprioritere samarbejdet med det formål at skabe et bedre match mellem konkrete jobåbninger og de lediges kompetencer. Der er endvidere en stigende beskæftigelses politisk interesse for brugen af virksomhedsrettede aktiveringsforløb, der, som følge af denne aktiveringsforms positive beskæftigelseseffekt, forventes at udgøre omdrejningspunktet for den aktive indsat. På denne baggrund er behovet for virksomhedsrettede indsatser blevet øget, hvilket nødvendiggør, at jobcentret løbende optimerer samarbejdet med offentlige og private virksomheder for at sikre et tilstrækkeligt antal aktiveringspladser i form af praktik og løntilskud.

I forlængelse heraf har udvalget besluttet af gøre virksomhedsservicen til et fokuspunkt i Hvidovre Kommunes beskæftigelsesindsats, og udvalget har i forbindelse med udformningen af beskæftigelsesplanen for 2017 formuleret en målsætning om at udvikle en strategi for en styrket service til virksomhederne (mål 3.b).

Jobcentrets virksomhedsrettede arbejde

Jobcentret har som mål at være en aktiv samarbejdspartner for virksomheder i og udenfor Hvidovre Kommune, og jobcentrets virksomhedsservice består derfor grundlæggende i at videreudbygge et tæt og velfungerende samarbejde med forskellige lokale såvel som regionale virksomheder. Dette sker blandt andet ved at have fokus på en efterspørgselsorienteret beskæftigelsesindsats, hvorigennem jobcentret understøtter og servicerer virksomhedernes behov og ønsker. Jobcentrets virksomhedsservice kan således bistå virksomheder med rekrutteringen af arbejdskraft, ligesom de udgående virksomhedskonsulenter rådgiver om job samt handicap- og øvrige kompenserende ordninger, som kan fastholde medarbejdere med begrænsninger i arbejdsevnen. Virksomhedskonsulenterne formidler derudover viden om uddannelses- og videreuddannelsesmuligheder, som kan bidrage til at kvalificere arbejdsudbuddet i henhold til virksomhedernes efterspørgsel.

Jobcentrets indsats for at styrke virksomhedsindsatsen

Jobcentret bestræber sig på at styrke virksomhedsservicen ved at øge de lokale såvel som regionale virksomheders kendskab til jobcentrets service og tilbud. På denne baggrund er jobcentrets hjemmeside blevet udbygget og optimeret, med henblik på at synliggøre og lette adgangen til oplysninger, tilbud og kontaktinformationer vedrørende jobcentrets virksomhedsrettede kerneemner. Jobcentret har derudover iværksat et nyt tiltag, hvor forskellige vikarbureauer inviteres til at holde oplæg om deres arbejde med at matche lediges kvalifikationer med lokale virksomheders specifikke behov for arbejdskraft. Jobcentret håber hermed, at deltagerne efterfølgende opfatter vikarbureauerne som en mulig rekrutteringskanal, hvorigennem de, ved at imødekomme virksomhedernes akutte efterspørgsel på arbejdskraft, kan udvikle en tættere relation til arbejdsmarkedet.

Som noget nyt kontakter jobcentrets flexkonsulenter to gange pr. år offentlige arbejdsgivere i Hvidovre Kommune. Det nye tiltag er blevet indført for at sikre en god kontakt til kommunens offentlige institutioner, med henblik på at fremme samarbejdet omkring etableringen af praktikpladser, løntilskudsordninger og fleksjob. Ordningen vil på sigt blive evalueret, hvorefter det vil blive besluttet hvorvidt den skal udbredes til også at omfatte andre typer af virksomheder.

Hovedstadens Rekrutteringsservice (HRS)

Som et led i arbejdet med at styrke den virksomhedsrettede indsats indgår Hvidovre jobcenter i et tværkommunalt rekrutteringsnetværk, som under navnet Hovedstadens Rekrutteringsservice (HRS) blev etableret pr. 1. juni 2015. HRS er et formaliseret samarbejde mellem 17 jobcentre fra hovedstadsområdet, som i kraft af en tværgående og målrettet koordination af arbejdskraft bestræber sig på at skaffe kandidater til at udfylde jobåbninger indenfor forskellige fagområder (især bygge- og anlægsbranchen). Jobcentrets deltagelse i HRS korresponderer således med beskæftigelsesreformens ønske om at fremme en koordineret virksomhedskontakt på tværs af kommunale skel.

Konkret består HRS samarbejdet af:

 • Et fælles finansieret sekretariat, der har opsøgende virksomhedskontakt på bygge- og anlægsbranchen, administrerer fælles opkvalificeringsforløb og styrker et tværgående koordineret samarbejde om rekrutteringsopgaven.
 • Et netværk med udpegede konsulenter i alle kommuner, der skal sikre og understøtte den tværkommunale rekruttering af medarbejdere til ledige ordinære stillinger inden for alle typer af brancher.

Via HRS samarbejdet får virksomhederne dermed kontakt til et bredt og tværkommunalt rekrutteringsgrundlag, og såfremt et jobcenter har problemer med at besætte en indkommen jobordre, formidles stillingen videre til de øvrige kommuners kvalificerede kandidater.

Jobcenter Hvidovre indgår på denne baggrund i en regelmæssig kontakt med HRS samarbejdets sekretariat, hvorigennem jobcentrets formidlerfunktion forsøger at matche indkomne jobordre med CV’er fra kommunens ledige.

HRS samarbejdet udgør imidlertid kun en af flere mulige rekrutteringskanaler, som arbejdsgiverne benytter sig af, og det er således ikke sikkert at jobcentrets kandidater tilbydes den ledige stilling.

JobAg:

Udover HRS samarbejdet er det nye Jobnet for arbejdsgivere (JobAg) blevet tilgængeligt fra 1. marts 2017. JobAg er en landsdækkende digital platform, som giver virksomheder i Danmark adgang til en række gratis servicetilbud fra landets jobcentre - herunder annoncering af ledige jobs og søgning i CV’er. Som en særlig service tilbyder Jobcenter Hvidovre at udforme og oprette den digitale jobordre på virksomhedens vegne, hvilket letter arbejdsgiverens adgang til jobcentrenes ledige arbejdskraft.

Status på jobcentrets virksomhedsservicerende indsatser

Grafen i bilag 1 illustrerer udviklingen i jobcentrets henvendelser til lokale såvel som regionale virksomheder i perioden mellem den 1. april 2016 og 1. marts 2017.

På baggrund af tallene i grafen kan det udledes, at der i perioden gennemsnitlig har været foretaget 59 virksomhedsbesøg om måneden, hvilket ligger over de seneste måneders udgående aktivitetsniveau. Der har derudover i gennemsnit været foretaget 173 tilfælde af skriftlig kontakt, og 169 tilfælde af telefonisk kontakt med virksomhederne. Der kan ud fra bilaget således ikke udledes nogen overordnet tendens i retning af en udvidet kontakt til virksomheder i og udenfor Hvidovre Kommune. Dette skal blandt andet forstås i lyset af, at afdelingen Virksomhedsservice og Fleksjob, som følge af flere længevarende sygdomsforløb, igennem længere tid været presset på bemandingen.

Ud fra nedenstående tabel kan man aflæse udviklingen i jobcentrets brug af virksomhedsrettet aktivering. Af tabellen fremgår det, at omfanget af virksomhedspraktikker og løntilskud har ligget relativt stabilt set over perioden 01/04-2016-01/03-2017. Antallet af virksomhedspraktikker har dog været genstand for to sæsonbetonede udsving henover sommerferiemånederne, ligesom marts 2017 skiller sig ud ved sit høje antal af praktikforløb.

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2017

2017

2017

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

LØP

29

37

34

31

24

21

28

25

31

23

31

31

Rotation

2

2

Rotation (Pulje)

2

5

2

1

Skånejob

1

2

1

3

1

VIP

136

138

139

99

84

137

143

145

133

133

128

170

Voksenelev

1

2

2

1

1

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. §

4

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovre Kommunes beskæftigelsesplan 2017

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Bilag ARU 29-05-2017 - Afrapportering på beskæftigelsesmål 3.b.pdf (pdf)

8. Beslutning om godkendelse af afrapportering på Beskæftigelsesplan 2017, 1. kvartal

Beslutningstema

Center for Beskæftigelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Arbejdsmarkedsudvalget skal på mødet godkende første afrapportering på Beskæftigelsesplan 2017.

Indstilling

Direktøren indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at godkende første afrapportering på Beskæftigelsesplan 2017.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 29-05-2017

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget har besluttet, at forvaltningen i 2017 skal arbejde med mål inden for pejlemærkerne:

 • Indsats mod sort arbejde
 • Unge
 • Virksomhedsindsats
 • Langtidsforsørgede
 • Integration

Beskæftigelsesplan 2017 indeholder 25 mål inden for de fem pejlemærker.

Afrapporteringen indeholder et bilag med oversigt over resultaterne for de forskellige mål i første kvartal af 2017.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. § 4

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2017

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Bilag ARU 29/5 2017 (pdf)

9. Orientering om RAR-Hovedstadens tilbagemelding på kommunernes beskæftigelsesplaner for 2017

Beslutningstema

Center for Beskæftigelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om, at Det regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden har udsendt et skriv, hvor det generelle indhold i beskæftigelsesplanerne fra de 26 jobcentre i RAR-Hovedstaden. kommenteres.

Indstilling

Direktøren indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 29-05-2017

Sagsfremstilling

Den. 30. marts 2017 modtog Arbejdsmarkedsafdelingen et brev fra RAR Hovedstaden, hvori de beskrev Rådets generelle bemærkninger til hovedstadskommunernes beskæftigelsesplaner (RAR Hovedstadens brev til kommunerne).

Herudover vedlagde de en oversigt over Rådets drøftelser (RAR Hovedstadens oversigt over beskæftigelsesplaner).

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2017.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. RAR H oversigt B.planer (pdf)
 2. RAR Hovedstadens brev til kommunerne marts 2017 (pdf)
 3. Brev fra RAR Hovedstaden til kommunens udvalg med ansvar for beskæftigelsesområdet (pdf)

10. Integrationsrådets beretning 2016

Beslutningstema

Center for Beskæftigelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Der skal tages stilling til beretning 2016.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at tage Integrationsrådets beretning for 2016 til efterretning.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 29-05-2017

Sagsfremstilling

Indledning

Integrationsrådet er nedsat af kommunalbestyrelse og har til formål at

medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv og

sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling.

I medfør af forretningsorden for integrationsrådet, skal rådet hvert år

udarbejde en skriftlig beretning over rådets virksomhed, samt afgive en

vejledende udtalelse om integrationsindsatsen i kommunen.

Integrationsrådets udtalelse om kommunens integrationsindsats

Det er vanskeligt for integrationsrådet, at afgive en vejledende udtalelse om integrationsindsatsen i kommunen, bl.a. fordi rådet ikke er høringsberettiget.

Det er ikke tilfredsstillende for Integrationsrådet, at de ikke får informationer om, hvad der sker på bl.a. det sociale/ældre, skole, kultur og fritidsområderne.

Integrationsrådets virksomhed

Rådet har i 2016 afholdt følgende møder:

·3. marts

·1. april

·28. april

·14. juni

·23. august

·29. september

·15. november

På møderne har rådet beskæftiget sig med:

·Koordinering af frivilliges integrationsindsats

·Udarbejdelse af høringssvar på Beskæftigelsesplan 2017

·Planlægning og afholdelse af velkomstarrangement

·Muligheden for etablering af bydelsmødre i Hvidovre Kommune

Desuden har Integrationsrådet afholdt følgende to særlige arrangementer:

·3. maj blev der afholdt borgermøde med henblik på at koordinere frivilligeindsatsen.

·12. november blev der afholdt velkomstarrangement for nytilkomne flygtninge.

Koordinering af frivilliges integrationsindsats

Kommunen afholdt den 10. februar 2016 et borgermøde til orientering om de flygtninge som flyttede til kommunen. Der var tale om en generel orientering om integration af nyankomne flygtninge herunder det introduktionsforløb flygtningene gennemgår, deres boligsituation, skolegang for børnene mv.

I dialogen på mødet deltog mange borgere, som på frivillig vis tager del i integrationsarbejdet. En konklusion på dialogen var, at koordinering og samarbejde mellem de frivillige givetvist kunne optimere indsatsen. I forlængelse af mødet afholdt borgmesteren derfor et møde med repræsentanter fra en række foreninger mv. for at drøfte, hvorledes koordineringen kunne ske. Denne indledende drøftelse resulterede i at Integrationsrådet overtog opgaven.

Integrationsrådets intention var at oprette en ”frivillige portal” på kommunens hjemmeside, således at både frivillige og flygtninge nemt og overskueligt kunne navigere i, og bruge, de tilbud der er. For at få input til portalen afholdt Integrationsrådet et borgermøde den 3. maj 2016; desværre med et meget lille fremmøde. Integrationsrådet henvendte sig herefter af to omgange til frivillige, foreninger, klubber, kirker mv. for at få oplysninger om de forskellige tilbud til brug for opbygning af portalen. Der kom kun ganske få svar på Integrationsrådets henvendelse.

Indtil videre har det derfor ikke været muligt at oprette ”frivillige portalen”. Integrationsrådet vil arbejde videre med etablering af en portal.

Afholdelse af velkomstarrangement
Den 12. november inviteredeintegrationsrådet voresnye borgere i Hvidovre kommunetil et velkomstarrangement. Målgruppen for arrangementet var personer, som var kommet til kommunen med status som integrationsborgere.

Dagen startedemed en velkomst og en præsentation af integrationsrådet, derefter gik turen over på rådhuset,hvor borgmesteren gav en rundvisning ogvi fik en god snak om politik og den kommunale strukturi Hvidovre.

Mange var meget begejstredeover udsigten fra toppen af rådhuset og i byrådssalen taltevi meget om demokratiet i Danmark og hvad det betyder. Efter rundvisningen var der frokost i bibliotekscafeen, hvorsnakken faldt på, hvilke tilbud,der er i kommunen og alle delte deres erfaringer.

Ved arrangementet deltog ca. 25 borgere. Kommunen havde været behjælpelige med at inviterer borgerneog integrationsrådet stod selv for at oversætte invitationen til 2 sprog.

Etablering af Bydelsmødre i Hvidovre
Integrationsrådet arbejder på at Hvidovre Kommune får uddannet bydelsmødre.
Integrationsrådet havde den 29. september inviteret Bydelsmødrenes Landsorganisation ved Mai-Britt Haugaard Jeppesen og bydelsmor Farah Shaheen fra Bispebjerg distriktet.
Mai-Britt orienterede om etablering og drift af bydelsmødre og vigtigheden af at der i den kommunale forvaltning etableres et netværk der kan være med til at rekruttere de kommende bydelsmødre. Bydelsmødrene gennemgår et 15 ugers uddannelsesforløb, med fokus på fire temaer: Familien, sundhed, samfundet og Bydelsmødrenes metoder. hvor forskellige lokale kommunale medarbejdere underviser. I starten er der behov for en kommunal medarbejder der koordinerer, men inden for et år overgår bydelsmødrene til at danne en lokalforening, der drives via §18 midler. Det er dog stadig meget vigtigt at der er en fast kontaktperson i det kommunale regi. Den væsentligste indsats for bydelsmødre er at bryde isolationen for kvinder så de kan blive aktive samfundsborgere. Hjælp til selvhjælp er et nøgleord. For trives mødrene, så trives børnene og familien.

Bydelsmødrene er et landsdækkende netværk af frivillige, ressourcestærke kvinder, de fleste med etnisk minoritetsbaggrund.

Etableringen af bydelsmødre i Hvidovre kommune vil kræve en kommunal finansiering dog i begrænset omfang.

Bydelsmødrene er en del af dem, de hjælper flygtninge og familiesammenførte.Bydelsmødrene har stået med de samme udfordringer. Det er meget lettere for ossprogligt at hjælpe, og der er mere tillid end til myndighederne… Det er vigtigt atvise, at vi er glade for at være her og at vi bidrager også” (Bydelsmor, 2012).

Integrationsrådets sammensætning

Integrationsrådets sammensætning er fastlagt i forretningsordenen. Som

det fremgår af nedenstående oversigt, har det ikke været muligt at besætte

samtlige pladser i rådet. Rådet arbejder på at hverve nye medlemmer.

Forretningsordenens bestemmelse om sammensætning

Rådets aktuelle Medlemmer

3 medlemmer af KB

Kashif Ahmad, formand

Maria Duurhus

Ivan Fogtmann

4 repr. for flygtninge og indvandrere, bopæl i kommunen

Susanne Dahl

Rauf Hasanzadeh

Fadi Alghazali

Vakant

2 repr. for almene boligorganisationer

Marie-Louise P. Jørgensen, næstformand

Vakant

1 repr. for kultur- og idrætsforeninger

Vakant

1 repr. for LO Hvidovre

Nina Thøgersen

1 repr. for Hvidovre Erhvervskontaktudvalg

Vakant

1 repr. for skolekontaktrådet i Hvidovre

Pascale Florentsen


11. Eventuelt

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 29-05-2017